Ολες οι Νομοθεσίες

21

Υ.Α. οικ. Φ9.2_29362_1957_2005 ΦΕΚ 1797 Β` 21.12.2005

21 Δεκεμβρίου 2005

Αντικατάσταση της υπ αριθ οικ. 3899/253/Φ9.2 (291/Β/02) κοινής υπουργικής απόφασης με την οποία συμπληρώθηκαν οι διατάξεις της υπ αριθ Φ9.2/οικ. 32803/1308 (815/Β/97) κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία και ασφάλεια ανελκυστήρων Κατεβάστε το pdf Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα · Γενικές διατάξεις : (άρθ. 1) · Προπαρασκευαστικές ενέργειες : (άρθ. 2) · Καταχώρηση ανελκυστήρων : (άρθ. 3) · Συντήρηση : (άρθ. 4) · Συνεργεία συντήρησης : (άρθ. 5) · Υποχρεώσεις συντηρητή : (άρθ. 6) · Άδεια συνεργείου συντήρησης – Μητρώο : (άρθ. 7) · Υποχρεώσεις –Δικαιώματα ιδιοκτήτη/διαχειριστή: (άρθ. 8) · Αναγνωρισμένοι φορείς ελέγχου : (άρθ. 9) · Περιοδικοί έλεγχοι & δοκιμές : (άρθ. 10) · Έκτακτοι έλεγχοι Read more

22

Υ.Α. Οικ. 10581_1015_2005 ΦΕΚ 706 Β` 25.5.2005

25 Μαΐου 2005

Σύστημα εποπτείας της αγοράς από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Κατεβάστε το pdf Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα : · Σκοπός : (άρθ. 1) · Σχεδιασμός και οργάνωση της εποπτείας της αγοράς : (άρθ. 2) · Δραστηριότητες των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (ΓΓΒ): (άρθ. 3) · Έλεγχος της εποπτείας της αγοράς : (άρθ. 4) · Τρόπος άσκησης της φυσικής εποπτείας της αγοράς : (άρθ. 5) · Ορισμός εργαστηρίων : (άρθ. 6) · Λήψη περιοριστικών μέτρων : (άρθ. 7) · Υποχρεώσεις ελεγχομένων : (άρθ. 8) · Κυρώσεις : (άρθ. 9)

23

Π.Δ. 12_2004 ΦΕΚ 7 Α` 16.1.2004

16 Ιανουαρίου 2004

Εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα για τη μεταφορά προσώπων: Εναρμόνιση της οδηγίας 2000/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 2ης Μαρτίου 2000 (L 106/3-5-2000 της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) Κατεβάστε το pdf Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα : · Κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας : (άρθ. 5-7, παράρτ. ΙV & V) · Υποσυστήματα : (άρθ. 8-10) · Εγκαταστάσεις : (άρθ. 11-13) · Μέτρα διάσωσης : (άρθ. 14-15) · Αναγνωρισμένοι Οργανισμοί Αξιολόγησης : (άρθ. 16) · Σήμανση πιστότητας «CE» : (άρθ. 17, παράρτ. IX) · Υποχρεώσεις ελεγχομένων : (άρθ. 21) · Ασφάλεια προσώπων : (παράρτ. ΙΙ §2.1) · Αρχές ασφάλειας : (παράρτ. ΙΙ §2.2) · Συναρμολόγηση : (παράρτ. ΙΙ §2.5) · Συστήματα Read more

24

Υ.Α Οικ 15085_593 ΦΕΚ 1186 Β 25.8.2003

25 Αυγούστου 2003

Κανονισμός Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων Κατεβάστε το pdf

25

Διορθ. Σφ. 2002 ΦΕΚ 781 Β` 25.6.2002

25 Ιουνίου 2002

Διόρθωση σφάλματος στην οικ. 3899/253/Φ.9.2/02, (291/B) «συμπλήρωση των διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων Κατεβάστε το pdf

26

Διορθ. Σφ. 2002 ΦΕΚ 510 Β` 25.4.2002

25 Απριλίου 2002

Διόρθωση σφαλμάτων στην 3899/253/Φ9.2/27-2-02 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών – Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. Έργων Κατεβάστε το pdf

27

Διορθ. Σφ. 2002 ΦΕΚ 372 Β`26.3.2002

26 Μαρτίου 2002

Διόρθωση σφάλματος στην 3899/253/Φ9.2/27-2-02 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών – Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. Έργων Κατεβάστε το pdf

28

Υ.Α. οικ. 3899_253 Φ.9.2 2002 ΦΕΚ 291 Β` 8.3.2002

9 Φεβρουαρίου 2002

Συμπλήρωση των διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων Κατεβάστε το pdf Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα · Σκοπός : (άρθ. 1) · Γενικές διατάξεις : (άρθ. 2) · Προπαρασκευαστικές ενέργειες για την εγκατάσταση & λειτουργία ανελκυστήρα : (άρθ. 3) · Καταχώρηση ανελκυστήρα : (άρθ. 4) · Συντήρηση : (άρθ. 5) · Περιοδικοί έλεγχοι : (άρθ. 6) · Έκτακτοι έλεγχοι- Ατυχήματα : (άρθ. 7) · Διακοπή λειτουργίας ανελκυστήρα : (άρθ. 8) · Κυρώσεις : (άρθ. 9) · Μεταβατικές διατάξεις – Ειδικές ρυθμίσεις : (άρθ. 10) · Αναγνωρισμένοι φορείς : (άρθ. 11) · Συντήρηση : (παράρτ. Ι) · Διαδικασία διακοπής λειτουργίας : (παράρτ. ΙΙ) Καταργήθηκε από: Read more

29

Υ.Α. οικ. 52487_2002 ΦΕΚ 18 Β` 15.1.2002

15 Ιανουαρίου 2002

Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε υφιστάμενα κτίρια Κατεβάστε το pdf

30

Π.Δ. 316_2001 ΦΕΚ 212 Α` 25.9.2001

25 Σεπτεμβρίου 2001

Κανονισμός επιθεώρησης ανυψωτικών μέσων των πλοίων Κατεβάστε το pdf Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα : · Ορισμοί (επιβατηγό πλοίο, φορτηγό πλοίο, ανυψωτικά μέσα, ανελκυστήρας, αναγνωρισμένος οργανισμός – νηογνώμονας, λιμενικές αρχές, ΚΕΕΠ, ΔΕΠ, ΔΜΚ): (άρθ. 1) · Εφαρμογή : (άρθ. 2) · Αρχική επιθεώρηση : (άρθ. 3) · Περιοδικές πενταετείς και ετήσιες επιθεωρήσεις: (άρθ. 4) · Υλικά κατασκευής : (άρθ. 5) · Μέγιστο φορτίο φόρτωσης : (άρθ. 6) · Προστατευτικά μέσα : (άρθ. 7) · Αλυσίδες και συναφείς μηχανισμοί:(άρθ. 8) · Χειρισμός ανυψωτικών μέσων : (άρθ. 9) · Ανελκυστήρες : (άρθ. 10) · Φορτηγά πλοία χωρητικότητας 100 κοχ και άνω και επιβατηγά πλοία ανεξαρτήτως χωρητικότητας : (άρθ. 11) · Φορτία Read more

Prev1123456Next