Ολες οι Νομοθεσίες

01

Αναστολή Προστίμων Κ.Υ.Α 68781_2019 φεκ 2760_β_3-7-2019

3 Ιουλίου 2019

Αναστολή Προστίμων Κατεβάστε το pdf ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της Φ.Α/9.2/Οικ.28425/1245/ 22.12.20 08 (Β’ 2604) κοινής υπουργικής απόφασης “Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων”. Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 2939/ 16-10-2018 για «Σύστημα επιβαλλόμενων από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ) δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού ή/και του προϋπολογισμού της Ένωσης για την υλοποίηση των εθνικών προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) και το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ), για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.».  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ      Τροποποίηση της Φ.Α/9.2/Οικ.28425/1245/ 22.12.20 08 (Β’ 2604) κοινής υπουργικής απόφασης “Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, Read more

02

Εγκ. οικ. 22451_70 Φ.9.2_2017 ΦΕΚ 22.2.2017

22 Φεβρουαρίου 2017

Διατάξεις σχετικά με τους ανελκυστήρες – Αρμοδιότητες Δήμων και Περιφερειών Κατεβάστε το pdf   Σχετ.: Η Φ.Α.9.2./οικ.28425/1245/2008 Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών – Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων» (ΦΕΚ 2604/Β/2008) και η διόρθωση αυτής (ΦΕΚ 424/Β/2009). Ο Νόμος 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει. Ο Νόμος 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. Η Αριθμ. Φ.Γ.9.6./οικ. 15712/1013 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιβολής κυρώσεων, σύμφωνα με Read more

03

N. 4403_2016 ΦΕΚ 125 Α 7.7.2016

7 Ιουλίου 2016

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των Οδηγιών 78/660/EOK και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεμβρίου 2014) «για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους» και άλλες διατάξεις Read more

04

Υ.Α. 39507_167 Φ.9.2 2016 ΦΕΚ 1047 Β` 13.4.2016

13 Απριλίου 2016

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2014/33/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τους ανελκυστήρες και τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες Κατεβάστε το pdf Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα : · Σκοπός – Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 1) · Ορισμοί (ανελκυστήρας, θαλαμίσκος, μοντέλο ανελκυστήρα, διαθεσιμότητα στην αγορά, διάθεση στην αγορά, εγκαταστάτης, κατασκευαστής, εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος, εισαγωγέας, διανομέας, οικονομικοί φορείς, τεχνική προδιαγραφή, εναρμονισμένο πρότυπο, διαπίστευση, εθνικός οργανισμός διαπίστευσης, αξιολόγηση της συμμόρφωσης, οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης, ανάκληση, απόσυρση, ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης, σήμανση CE, αρμόδια αρχή) : (άρθ. 2) · Ελεύθερη κυκλοφορία : (άρθ. 3) · Διάθεση στην Read more

05

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 2014_33_ΕΕ 26.2.2014

26 Φεβρουαρίου 2014

Για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τους ανελκυστήρες και τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες Κατεβάστε το pdf   ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114, Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινω­ νικής Επιτροπής ( 1 ), Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία ( 2) , Εκτιμώντας τα ακόλουθα: Η οδηγία 95/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 1995, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών Read more

06

Υ.Α ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚ 10574_661_ ΦΓ9.6.4. ΦΕΚ 2190 Β 5.9.2013

5 Σεπτεμβρίου 2013

Εξεταστέα Ύλη Ηλεκτρολόγων Κατεβάστε το pdf  

07

Υ.Α ΟΙΚ 8442_561_ΦΓ.9.6.4 ΦΕΚ1644 Β 3.7.2013

3 Ιουλίου 2013

Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου και της διαδικασίας έκδοσης των βεβαιώσεων αναγγελίας έναρξης της τεχνικής επαγγελματικής δραστηριότητας σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, καθώς και καθορισμός των απαιτήσεων εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 3982/2011 Κατεβάστε το pdf .  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις των άρθρων 1−16 του Ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμα− τικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχει− ρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 228 παρ. 1−6 του Ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − Νέα εταιρική μορφή – Σήματα − Με− σίτες Ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων Read more

08

Ν. 4072_2012 ΦΕΚ 86 Α` 11.4.2012

12 Ιουνίου 2013

Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος – Νέα εταιρική μορφή – Σήματα – Μεσίτες ακινήτων – Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και άλλες διατάξεις Κατεβάστε το pdf Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα : · Οριζόντιες διατάξεις δανειοδότησης :(κεφ. Α) · Βελτίωση καθεστώτος στρατηγικών επενδύσεων : (κεφ. Β) · Εποπτεία αγοράς βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών ποιότητας :(κεφ. Ε) · Ορισμοί του παραρτήματος ΙΙΙ :(άρθ. 22) · Λιμενικά έργα : (άρθ. 210) · Τοποθέτηση προστατευτικών διχτύων :(άρθ. 211) · Ωράριο λειτουργίας Κλάδου Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων : (άρθ. 224) · Τροποποίηση διατάξεων για τα τεχνικά επαγγέλματα και τις μεταποιητικές δραστηριότητες : (άρθ. 228) · Ορισμοί (επαγγελματική δραστηριότητα, επίπεδο επαγγελματικής δραστηριότητας) :(άρθ. 228§2) · Εκσυγχρονισμός επαγγελματικών εργαστηρίων Read more

09

Π.Δ. 108_2013 ΦΕΚ 141 Α 12.6.2013

12 Ιουνίου 2013

Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα Κατεβάστε το pdf Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα : · Αντικείμενο : (άρθ. 1) · Ορισμοί (ειδικότητα, βαθμίδα επαγγελματικών προσόντων) : (άρθ. 2) · Πεδίο εφαρμογής – Ειδικότητες και βαθμίδες : (άρθ. 2) · Προϋποθέσεις άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας : (άρθ. 3) · Διατάξεις για την Α΄ ειδικότητα : (Μέρος 2) · Ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες και καθήκοντα : (άρθ. 4) · Απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών, προϋπηρεσία, χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας ή άδειας : (άρθ. 5) · Διατάξεις για τη Γ΄ ειδικότητα : (Μέρος Read more

10

ΘΕΜΑ 10.8.2011

10 Αυγούστου 2011

Απλούστευση της νομοθεσίας σχετικά με την εγκατάσταση , συντήρηση και λειτουργία των Ανελκυστήρων Κατεβάστε το pdf

12346Next