Ολες οι Νομοθεσίες

31

Π.Δ. 113_2001 ΦΕΚ 105 Α`25.5.2001

25 Μαΐου 2001

Επαγγελματικά δικαιώματα των διπλωματούχων ΟΕΕΚ επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης της ειδικότητας «τεχνικός ανελκυστήρων Κατεβάστε το pdf Καταργήθηκε από το : Π.Δ. 108/2013, (ΦΕΚ 141/Α/12.6.2013) «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα»

32

Υ.Α. 30190_654_1999 ΦΕΚ 1936 Β` 27.10.1999

27 Οκτωβρίου 1999

Τροποποίηση της απόφασης για την αναγνώριση της δυνατότητας ανάληψης εργασιών ελέγχου ανελκυστήρων Κατεβάστε το pdf

33

Υ.Α. 39579_649_1997 ΦΕΚ 1021 Β` 20.11.1997

20 Νοεμβρίου 1997

Αναγνώριση της δυνατότητας ανάληψης εργασιών ελέγχου ανελκυστήρων Κατεβάστε το pdf Τροποποιήθηκε από : Υ.Α. 30190/654/99, (1936/Β/27.10.99) «Τροποποίηση της απόφασης για την αναγνώριση της δυνατότητας ανάληψης εργασιών ελέγχου ανελκυστήρων»

34

Υ.Α. Φ.9.2οικ.32803_1308_1997 ΦΕΚ 815 Β` 11.9.1997

11 Σεπτεμβρίου 1997

Κατασκευή και λειτουργία ανελκυστήρων Κατεβάστε το pdf Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα : · Διαδικασία αξιολόγησης πιστότητας : (άρθ. 8-9) · Σήμανση CE : (άρθ. 10) · Κίνδυνοι για πρόσωπα εκτός θαλαμίσκου : (παράρτημα Ι§2) · Κίνδυνοι για πρόσωπα εντός θαλαμίσκου : (παράρτημα Ι§3) · Άλλοι κίνδυνοι : (παράρτημα Ι§4) · Σήμανση : (παράρτημα Ι§5) · Οδηγίες χρήσης : (παράρτημα Ι§6) · Περιεχόμενο της δήλωσης πιστότητας «ΕΚ» για τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας (παράρτημα ΙΙΑ) · Περιεχόμενο της δήλωσης πιστότητας «ΕΚ» για τους εγκατεστημένους ανελκυστήρες (παράρτημα ΙΙΒ) · Σήμανση πιστότητας «CE» : (παράρτημα ΙΙΙ) · Κατάλογος των κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας που αναφέρονται στα άρθρα 1§1 και 8§1: (παράρτημα ΙV) · Read more

35

Π.Δ. 18_1996 ΦΕΚ 12 Α` 18.1.1996

18 Ιανουαρίου 1996

Τροποποίηση του π.δ/τος 377/93 «σχετικά με τις μηχανές σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες του Συμβουλίου 93/44/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ Κατεβάστε το pdf Καταργήθηκε από : Π.Δ. 57/2010, (ΦΕΚ 97/Α/25.6.2010)«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τα μηχανήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ» και κατάργηση των Π.Δ. 18/1996 και 377/1993»

36

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 95_16_ΕΚ 29.6.1995

29 Ιουνίου 1995

Για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τους ανελκυστήρες Κατεβάστε το pdf     ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ   Έχοντας υπόψη : Τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 100 Α, Την πρόταση της Επιτροπής (1), Τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2), Αποφασίζοντας µε τη διαδικασία του άρθρου 189 Β της συνθήκης (3), σχετικά µε το κοινό σχέδιο που ενέκρινε στις 17 Μαϊου 1995 η επιτροπή συνδιαλλαγής. Εκτιµώντας: Ότι εναπόκειται στα κράτη µέλη να εξασφαλίζουν, στο έδαφός τους, την ασφάλεια και υγεία του κοινού. Ότι στις παραγράφους 65 και 68 της Λευκής Βίβλου για την Read more

37

Υ.Α. 81813_5428_1993 ΦΕΚ 647 Β`30.8.1993

30 Αυγούστου 1993

Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 71/1988 «κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων» (32/Α, διόρθωση 59/Α) Κατεβάστε το pdf Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα : · Χώροι συνάθροισης κοινού : (άρθ. 10) · Γενικά : (§1) · Οδεύσεις διαφυγής : (§2) · Δομική πυροπροστασία : (§3) · Ενεργητική πυροπροστασία : (§4) · Ειδικές για θέατρα και κινηματογράφους : (§5) · Υπαίθριοι (μη στεγασμένοι) χώροι συνάθροισης κοινού : (§6) · Ημιυπαίθριοι χώροι συνάθροισης κοινού : (§7) · Κτίρια υγείας και κοινωνικής πρόνοιας :(άρθ. 12Α) · Κτίρια σωφρονισμού: (άρθ. 12Β)     Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός» (Α΄ 214). Την Read more

38

Υ.Α. Οικ. 6895 1241 Φ 9.2 1993 ΦΕΚ 325 Β` 6.5.1993

6 Μαΐου 1993

Τροποποίηση της κ.υ.α 18173/88, (664/Β) σε συμμόρφωση προς την 90/486/ΕΟΚ Οδηγία του Συμβουλίου της 17ης Σεπτεμβρίου 1990, που τροποποιεί την Οδηγία 84/529/ΕΟΚ, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τους ηλεκτροκίνητους ανελκυστήρες Κατεβάστε το pdf Καταργήθηκε από : Υ.Α. Φ.9.2/οικ. 32803/1308/97, (815/Β/11.9.97) «Κατασκευή και λειτουργία ανελκυστήρων»   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 2, παρ.1, περίπτωση (ε) και (η) του Νόµου 1338/83 «εφαρµογή του Κοινοτικού ∆ικαίου (Α/34)», όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6/Ν1440/1984 «Συµµετοχή της Ελλάδος στο Κεφάλαιο, στα αποθεµατικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και του Οργανισµού Εφοδιασµού ΕΥΡΟΤΟΜ» Read more

39

Π.Δ. 532_1989 ΦΕΚ 223 Α 6.10.1989

6 Οκτωβρίου 1989

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ. 252/1988 (ΦΕΚ 106/Α/1988) και του Β.Δ. της 25 Μαΐου-14 Ιουνίου 1938 (ΦΕΚ 224/Α/1938) «περί ασκήσεως του επαγγέλματος του ηλεκτρολόγου Κατεβάστε το pdf Καταργήθηκε από το : Π.Δ. 108/2013, (ΦΕΚ 141/Α/12.6.2013) «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα» Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ   Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 5 του Ν. 6422/1934 «περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου – Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως του Ναυπηγού» (ΦΕΚ 412/Α/1934) όπως τροποποιήθηκαν µε το Ν.∆.1150/1949 (ΦΕΚ 249/Α/1949). Τις Read more

40

Υ.Α. 49977_3068_1989 ΦΕΚ 535 Β` 30.6.1989

30 Ιουνίου 1989

Τροποποίηση της υπ αριθ. 3046/304/30.1.1989 απόφασης «Κτιριοδομικός Κανονισμός» (96/Β/1989) Κατεβάστε το pdf Τροποποιήθηκε από : · Εγκ. Οικ. 13929/929/11.3.2014«Αναγγελία έναρξης λειτουργίας εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3919/2011, όπως ισχύει» · Π.Δ. 326/1991, (ΦΕΚ 117/Α/19.7.1991) «Τροποποίηση του π.δ 455/1976 «περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων – λιπαντηρίων αυτοκινήτων, αντλιών παροχής καυσίμων ως και προϋποθέσεων χορηγήσεως των προς τούτο απαιτούμενων αδειών» (169/Α)» · Π.Δ. 316/1986, (ΦΕΚ 139/Α/18.9.1986) «Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ/τος 455/1976 «περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων -λιπαντηρίων αυτοκινήτων, αντλιών παροχής καυσίμων ως και προϋποθέσεων χορηγήσεως των προς τούτο απαιτούμενων αδειών» Read more

Prev134566Next