Ολες οι Νομοθεσίες

51

Β.Δ. 890_1968 ΦΕΚ 311 Α` 31.12.1968

31 Δεκεμβρίου 1968

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των υπ αριθ. 37/1965 και 310/67 Βασιλικών Διαταγμάτων «περί κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτροκινήτων ανελκυστήρων Κατεβάστε το pdf Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα Άδεια χωρίς αποδοχές με σκοπό τη συγκατοίκηση συζύγων : (άρθ. 6§5) Θέματα βιομηχανίας και εμπορίου :(κεφ. Δ) Εποπτικά συμβούλια : (άρθ. 21) Εξουσιοδότηση υπουργού βιομηχανίας για τη θέσπιση κανονισμών παραγωγής και διάθεσης βιομηχανικών προϊόντων, των οποίων η χρήση μπορεί να προκαλέσει κινδύνους για τη ζωή του ανθρώπου και να καθορίζει τον τρόπο ελέγχου της εφαρμογής τους : (άρθ. 22§1,2) Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 372/1976 (ΦΕΚ 166/Α/1976) : Θέματα εφαρμογής υποχρεωτικών προτύπων, ελέγχου ποιότητας και κυρώσεις : (άρθ. 22§4) Τροποποίηση ν. 1568/1985 Read more

52

Β.Δ. 992_1966 ΦΕΚ 270 Α 7.12.1966

7 Δεκεμβρίου 1966

Περί συμπληρώσεως των από 25 Μαΐου/ 14 Ιουνίου 1938 Β.Δ. περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως (συντηρήσεως) και υπηρεσίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δ ειδικότητος, ηλεκτρομηχανολογικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ανελκυστήρων και ηλεκτροκινήτων μηχανημάτων ανυψώσεως και μεταφοράς, και του από 7 Ιουνίου/ 31 Ιουλίου 1946 Β.Δ. περί χορηγήσεως πτυχίων χειριστών ηλεκτροκινήτων ανυψωτικών μηχανημάτων (πλην ανελκυστήρων) Κατεβάστε το pdf

53

Β.Δ. 407_1966 ΦΕΚ 105 Α 11.5.1966

11 Μαΐου 1966

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των από 13.2.1936 «περί συμπληρώσεως Δ/τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων» από 19.3.1938 «περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων βοηθητικού προσωπικού κατασκευής και επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΣΤ ειδικότητος παραγωγής, μετατροπής, μεταφοράς, μετασχηματισμού και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας», από 21.4.1965 «περί διατάξεων τινών αφοροσών εις την άσκησιν επαγγέλματος υπό των Μέσων Τεχνικών Σχολών Εργοδηγών ειδικότητος Ηλεκτρολόγου» από 25.5.1958 «περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως συντήρησης και υπηρεσίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δ ειδικότητος, ηλεκτρομηχανολογικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ανελκυστήρων και ηλεκτροκινήτων μηχανημάτων ανυψώσεως και μεταφοράς Κατεβάστε το pdf Τροποποιήθηκε από το: Β.Δ. 891/1968, (ΦΕΚ 311/Α/31.12.1968) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Β.Δ. υπ αριθ. 407/Α/11.5.1966 δι ου ετροποποιήθησαν Read more

54

Β.Δ. 37_1965 ΦΕΚ 10 Α` 17.1.1966

17 Ιανουαρίου 1966

Περί κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων Κατεβάστε το pdf Τροποποιήθηκε από : Β.Δ. 890/1968, (ΦΕΚ 311/Α/31.12.1968) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των υπ αριθ. 37/1965 και 310/1967 Βασιλικών Διαταγμάτων «περί κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτροκινήτων ανελκυστήρων» Καταργήθηκε από : Ν. 1682/1987 (ΦΕΚ 14/Α/16.2.1987)Μέσα και όργανα πολιτικής. Προγραμματικές συμφωνίες και αναπτυξιακές συμβάσεις ένταξη επενδύσεων στα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα, τροποποίηση του ν. 1262/1982 και άλλες διατάξεις ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Έχοντες υπ’ όψιν: 1) Τους νόµους ΓΠΓ/1911, 6422 34, 501/1937, ως ετροποποιήθησαν δια του Ν. 878/1946. 2) Την δια της από 18.8.1965 υπ’ αριθ. 307 πράξεως σύµφωνον γνώµην του παρά τω Υπουργείω Βιοµηχανίας Τεχνικού Συµβουλίου. 3) Την από 27.10.65 υπ’ αριθ. 932/65 γνώµην του Read more

55

Β.Δ. 349_1960 ΦΕΚ 76 Α` 9.6.1960

9 Ιουνίου 1960

Περί καταργήσεως και αντικαταστάσεως του από 11.11.58 β.δ/τος «περί τροποποιήσεως του άρθρ. 10 του από 25.5.38 β.δτος «περί χορηγήσεως αδειών και πτυχίων ηλ/κών εγκαταστάσεων Δ’ Ειδικότητος (ανελκυστήρων) Κατεβάστε το pdf Καταργήθηκε από το : Π.Δ. 108/2013, (ΦΕΚ 141/Α/12.6.2013) «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα»   ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Έχοντες υπ’όψιν: 1) Τας διατάξεις του Ν. 6422/34 περί αιτήσεως του Επαγγέλµατος τυ Μηχανολόγου- Ηλεκτρολόγου κ.λ.π. ή και ίδια τα άρθρα 3,5 και 10 αυτού. 2) Το άρθρον 12 του Ν. 2379/22 περί ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. 3)Την υπ’αρίθµ. 47 Read more

56

Β.Δ. 20.11.1958 ΦΕΚ 218 Α 6.12.1958

20 Νοεμβρίου 1958

Περί τροποποιήσεως του άρθ. 10 του από 25.5.38 Β.Δ. «περί χορηγήσεως αδειών και πτυχίων επιβλέψεως και υπηρεσίας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Δ΄ Ειδικότητος,ανελκυστήρων κ.λπ.» Κατεβάστε το pdf Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα : Βοηθητικό προσωπικό : (άρθ. 1)

57

Β.Δ.25.5.1938 ΦΕΚ 224 Α` 14.6.1938

14 Ιουνίου 1938

Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίον επιβλέψεως (συντηρήσεως) και υπηρεσίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δ’ ειδικότητος, ηλεκτροµηχανολογικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ανελκυστήρων και ηλεκτροκινήτων µηχανηµάτων ανυψώσεως και µεταφοράς. Κατεβάστε το pdf Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα : Άδειες εκτέλεσης εγκαταστάσεων Δ ειδικότητας : (άρθ. 2 – 3) Προσόντα για την απόκτηση άδειας εγκαταστάσεων 1ης κατηγορίας : (άρθ. 4-5) Προσόντα για την απόκτηση άδειας εγκαταστάσεων 2ης κατηγορίας : (άρθ. 6) Πτυχία επίβλεψης συντηρήσεως εγκαταστάσεων Δ ειδικότητας : (άρθ. 7-11) Εξαιρέσεις : (άρθ. 12-19) Άδειες προσωπικού υπηρεσίας : (άρθ. 20-23) Ειδικές διατάξεις : (άρθ. 24-28) Ποινές : (άρθ. 29-31) Τροποποιήθηκε από: Π.Δ. 532/1989, (ΦΕΚ 223/Α/6.10.1989) «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ. 252/1988 (ΦΕΚ 106/Α/1988) Read more

58

Π.Δ. 15.10_1931 ΦΕΚ 378Α`4.11_1931

4 Νοεμβρίου 1931

Περί χορηγίας αδειών για την κατασκευή και λειτουργία εν γένει ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων Καταργήθηκε από το : Π.Δ. 108/2013, (ΦΕΚ 141/Α/12.6.2013) «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα» Κατεβάστε το pfd

Prev13456