Ολες οι Νομοθεσίες

11

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2.3.2011

2 Μαρτίου 2011

Εφαρμογή της νομοθεσίας καταχώρησης ανελκυστήρων από τις υπηρεσίες των Δήμων, κατ΄ εφαρμογή της ΚΥΑ οικ. 28425/1245/22.12.08(ΦΕΚ 2604/Β/22.12.2008) για τους ανελκυστήρες Κατεβάστε το pdf

12

Π.Δ. 57_2010 ΦΕΚ 97 Α` 25.6.2010

25 Ιουνίου 2010

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τα μηχανήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ» και κατάργηση των Π.Δ. 18/96 και 377/93 Κατεβάστε το pdf   Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα · Σκοπός – Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 1) · Ορισμοί (μηχάνημα, εναλλάξιμος εξοπλισμός, ανυψωτικό εξάρτημα, δομικό στοιχείο ασφαλείας, αλυσίδες, συρματόσχοινα και ιμάντες, αφαιρετό σύστημα μηχανικής μετάδοσης, ημιτελές μηχάνημα, διάθεση στην αγορά, κατασκευαστής, εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος, έναρξη χρήσης, εναρμονισμένο πρότυπο) : (άρθ. 2) · Ειδικές κατηγορίες : (άρθ. 3) · Εποπτεία της αγοράς : (άρθ. 4) · Διάθεση στην αγορά και έναρξη χρήσης: (άρθ. 5) · Ελεύθερη κυκλοφορία : (άρθ. 6) Read more

13

Υ.Α ΔΙΩΡ ΣΦΑΛΜ ΦΕΚ 424 Β 10.3.2009

10 Μαρτίου 2009

Διορθώσεις Σφαλμάτων στην υπ’ αριθμ. Φ9.2/ΟΙΚ. 26425 κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2604/Β’/22_12_2008) Κατεβάστε το pdf ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με το δ.τ «ΚΑΠΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Ε.», στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κί− νητρο της επιχορήγησης. ………………………………………………. Μεταφορά υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου από την Τ.Ε.Ο. Α.Ε. στο Υ.ΠΕ.ΧΩ. .Ε., σε συνιστώμενες με την πράξη αυτή προσωποπαγείς θέσεις …………………………………………………… Μεταφορά υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου από την Τ.Ε.Ο. Α.Ε. στο Υ.ΠΕ.ΧΩ. .Ε., σε συνιστώμενες με την πράξη αυτή προσωποπαγείς θέσεις …………………………………………………… Υπερωριακή απασχόληση μόνιμου προσωπικού του Λ.Τ. Κεφαλληνίας Α΄ εξαμήνου 2009» Read more

14

ΚΥΑ ΦΕΚ 2604 Β` 22.12.2008

22 Δεκεμβρίου 2008

Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων Κατεβάστε το pdf   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ     Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του ν. 2077/1992 «Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην τελική πράξη» (ΦΕΚ 136/Α92). Τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 1682/1987 (ΦΕΚ Α’ 14) «Μέσα και όργανα αναπτυξιακής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 14/Α/92), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1 (περ. ε και κ), 2 και 3 του ν. 1338/1983 (ΦΕΚ/34/Α83) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του ν.1440/1984 (ΦΕΚ/70/Α84) Τις διατάξεις Read more

15

Υ.Α. οικ. Φ.Α_9.2_ΟΙΚ. 28425 2008 ΦΕΚ 2604 Β` 22.12.2008

22 Δεκεμβρίου 2008

Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων Κατεβάστε το pdf Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα : · Γενικές διατάξεις : (άρθ. 1) · Προπαρασκευαστικές ενέργειες για την εγκατάσταση και λειτουργία τουανελκυστήρα : (άρθ. 2) · Καταχώρηση ανελκυστήρα : (άρθ. 3) · Νέοι ανελκυστήρες : (άρθ. 3§2.Ι) · Βιβλιάριο παρακολούθησης ανελκυστήρα (βιβλιάριο συντήρησης) :(άρθ. 3§2.Ι.5) · Ανελκυστήρες με άδεια λειτουργίας :(άρθ. 3§2.ΙΙ) · Ανελκυστήρες με προέγκριση εγκατάστασης : (άρθ. 3§2.ΙΙΙ) · Ανελκυστήρες εγκατεστημένοι χωρίς στοιχεία νομιμότητας : (άρθ. 3§2.ΙV) · Συντήρηση : (άρθ. 4) · Συνεργεία συντήρησης : (άρθ. 5) · Υποχρεώσεις συντήρηση : (άρθ. 6) · Άδεια συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων – Μητρώο : (άρθ. Read more

16

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 15.9.2008

15 Σεπτεμβρίου 2008

Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 24461/1124/14-11-2006 εγκυκλίου Κατεβάστε το pdf

17

Υ.Α. ΦΑ΄ 9.2 οικ. 14143_720_2007 ΦΕΚ 1111 Β` 4.7.2007

4 Ιουλίου 2007

Τροποποίηση διατάξεων της κοινής υπουργικής απόφασης οικ. ΦΑ΄ 9.2/29362/1957/8.12.2005 (1797/Β), όπως τροποποιήθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση ΦΑ΄ 9.2/7543/403/3.5.2007 (696/Β) περί εγκατάστασης, λειτουργίας και ασφάλειας των ανελκυστήρων Κατεβάστε το pdf Καταργήθηκε από : Υ.Α. οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ. 28425/08, (2604/Β/22.12.08) «Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων» ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της εταιρείας «ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΖΑΚΙΔΗΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ» στις διατάξεις του ν. 3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης. 1 Υπαγωγή της εταιρείας «ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ & ΓΕ− ΩΡΓΙΟΣ Ο.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης. 2 Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΒΑΣΙ− ΛΕΙΟΣ & Read more

18

Υ.Α. ΦΑ΄9.2 7543_403_2007 ΦΕΚ 696 Β` 3.5.2007

3 Μαΐου 2007

Τροποποίηση διατάξεων της υπ αριθμ. Οικ. Φ9.2/29362/1957/9.12.2005 (1797/Β) κοινής υπουργικής απόφασης περί εγκατάστασης, λειτουργίας και ασφάλειας των ανελκυστήρων Κατεβάστε το pdf Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα : · Συντελεστής άεργου ισχύος ανελκυστήρα (συν φ) < 0,95 : (άρθ. 2)   Καταργήθηκε από : · Υ.Α. οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ. 28425/08, (2604/Β/22.12.08) «Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων» · Υ.Α. ΦΑ΄ 9.2 οικ. 14143/720/07, (1111/Β/4.7.07) «Τροποποίηση διατάξεων της κοινής υπουργικής απόφασης οικ. ΦΑ΄ 9.2/29362/1957/8.12.2005 (1797/Β), όπως τροποποιήθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση ΦΑ΄ 9.2/7543/403/3.5.2007 (696/Β) περί εγκατάστασης, λειτουργίας και ασφάλειας των ανελκυστήρων» (το άρθ. 2)   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ −ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Read more

19

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 14.11.2006

14 Νοεμβρίου 2006

Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων της K.Υ.A. Φ9.2/29362/1957/2005 (ΦΕΚ 1797/Β/21-12-2005) Κατεβάστε το pdf   Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Η Κοινή Υπουργική Απόφαση 29362/1957/2005 σχετικά µε την εγκατάσταση, λειτουργία και ασφάλεια των ανελκυστήρων αντικαθιστά, στο σύνολο, τηνΚοινήΥπουργική Απόφαση 3899/253/Φ9.2/2002 (ΦΕΚ 291 Β), µε την οποία είχαν συµπληρωθεί αντίστοιχα οι διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 32803/1308/97 (ΦΕΚ 815 Β) που είχε µεταφέρει στην εθνική νοµοθεσία την Οδηγία 95/16 ΕΚ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Για την προσέγγιση της νοµοθεσίας των κρατών µελών σχετικά µε τους ανελκυστήρες.» Η έκδοση της νέας Κ.Υ.Α. έχει σκοπό να αντιµετωπίσει µε ορθολογικό, τεκµηριωµένο και, κατά το δυνατό, τεχνικά άρτιο τρόπο το θέµα Read more

20

Π.Δ. 78_2006 ΦΕΚ 80 Α` 13.4.2006

13 Απριλίου 2006

Διάρθρωση, στελέχωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Κατεβάστε το pdf Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα : · Αρμοδιότητες Τμήματος Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Ανάπτυξης (Τμήμα Α΄) : (άρθ. 2) · Αρμοδιότητες Τμήματος Ενέργειας και Φυσικών Πόρων (Τμήμα Β΄) : (άρθ. 3) · Αρμοδιότητες Τμήματος Επαγγέλματος, Ανελκυστήρων και Ελέγχου Βιομηχανικών Προϊόντων (Τμήμα Γ΄) :(άρθ. 4) · Χορήγηση τεχνικών επαγγελματικών αδειών : (άρθ. 4§1) · Εγκατάσταση, λειτουργία και στη συντήρηση των ανελκυστήρων : (άρθ. 4§2) · Έγκριση κυκλοφορίας εκρηκτικών υλών : (άρθ. 4§4) · Αρμοδιότητες Τμήματος Προστασίας Περιβάλλοντος και Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών (Τμήμα Δ΄) : (άρθ. 5) · Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για βιομηχανικές – βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, επαγγελματικά εργαστήρια, αποθήκες Read more

Prev12346Next