Ολες οι Νομοθεσίες

41

Υ.Α. 3046_304_1989 ΦΕΚ 59 Δ` 3.2.1989

3 Φεβρουαρίου 1989

Κτιριοδομικός Κανονισμός Κατεβάστε το pdf Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα : • Ορισμοί (δομικό έργο, χώρος κύριας και βοηθητικής χρήσης, φυσικός φωτισμός, πληθυσμός κτιρίου, ορόφου ή χώρου ή δομικού έργου, όδευση διαφυγής, χώρος υψηλού βαθμού κινδύνου, τεχνητός αερισμός κτιρίου ή χώρου, φυσική ή κανονική όδευση, ελεύθερο ύψος ορόφου ή χώρου κτιρίου σε τύχουσα θέση, μικτό ύψος ή χώρου σε τύχουσα θέση, ανοίγματα χώρου κτιρίου, άμεσος φυσικός φωτισμός χώρου, έμμεσος φυσικός φωτισμός χώρου, φυσικός αερισμός κτιρίου ή χώρου, άμεσος φυσικός αερισμός χώρου, έμμεσος φυσικός αερισμός χώρου, τεχνητός αερισμός κτιρίου ή χώρου, ρέμα) : (άρθ. 2) • Ταξινόμηση κτιρίων & δομικών κατασκευών σύμφωνα με τη χρήση τους : (άρθ. 3) • Read more

42

Υ.Α. 18173_1988 ΦΕΚ 664 Β` 9.9.1988

9 Σεπτεμβρίου 1988

Κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων Κατεβάστε το pdf Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα • Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 1-2) • Κατασκευή & εγκατάσταση : (άρθ. 3-5) • Πρότυπο βεβαίωσης για την εξέταση τύπου ΕΟΚ : (παράρτ. ΙΙΙ) • Διαδικασία διακοπής λειτουργίας ανελκυστήρων : (παράρτ. IV) • Τεχνικός φάκελος για προέγκριση : (άρθ. 6) • Άδεια λειτουργίας : (άρθ. 7) • Περιοδικοί έλεγχοι & δοκιμές : (άρθ. 8) • Διακοπή λειτουργίας ανελκυστήρα : (άρθ. 9) • Συντήρηση ανελκυστήρων : (άρθ. 10) Καταργήθηκε από : Υ.Α. Φ.9.2/οικ. 32803/1308/97, (815/Β/11.9.97) «Κατασκευή και λειτουργία ανελκυστήρων» Τροποποιήθηκε από : Υ.Α. Οικ. 6895/1241/Φ9.2/93, (325/Β/6.5.93) «Τροποποίηση της κ.υ.α 18173/88, (664/Β) σε συμμόρφωση προς την 90/486/ΕΟΚ Read more

43

Υ.Α. οικ. Β 16147_2213_1988 ΦΕΚ 514 Β` 22.7.1988

22 Ιουλίου 1988

Κοινές διατάξεις για τα ανυψωτικά μηχανήματα ή τα μηχανήματα διακινήσεως φορτίων Κατεβάστε το pdf ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 αριθµ. 1 του Ν. 1386/83 «Εφαρµογή του Κοινοτικού ∆ικαίου» (ΦΕΚ 34/Α/17.3.83) όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 6 του Νόµου 1440/84 «Συµµετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεµατικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεως, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισµού Εφοδιασµού EURATOM» (ΦΕΚ 70/Α/21.5.84), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 7 του Ν. 1775/88 «Εταιρείες παροχής επιχειρηµατικού κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 101/Α/24.5.88). 2. Τις διατάξεις του Ν. 372/76 «Περί συστάσεως και λειτουργίας Read more

44

Υ.Α. ΔΒΑ_Φ6_12550_442_1987 ΦΕΚ 397 Β` 6.8.1987

6 Αυγούστου 1987

Κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία ανελκυστήρα προσώπων, φορτίων και μικρών φορτίων Κατεβάστε το pdf Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα : • Εφαρμογή : (άρθ. 1) • Εγκατάσταση ανελκυστήρων : (§ΙΙ) • Δικαιολογητικά : (άρθ. 2) • Άδεια λειτουργίας ανελκυστήρων :(άρθ. 3) • Συντήρηση ανελκυστήρων : (άρθ. 4) • Κινητά συνεργεία συντήρησης ανελκυστήρων (άρθ. 5) • Άδεια συνεργείων συντήρησης ανελκυστήρων (άρθ. 6) • Αλλαγή συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων (άρθ. 7) • Μητρώο συνεργείων συντήρησης ανελκυστήρων (άρθ. 8) • Βιβλίο συντήρησης ανελκυστήρων :(άρθ. 9) • Επανέλεγχος ανελκυστήρων : (άρθ. 10) • Διακοπή λειτουργίας ανελκυστήρα :(άρθ. 11) • Καθορισμός δικαιολογητικών : (άρθ. 12) • Κυρώσεις : (άρθ. 14) Τροποποιήθηκε από : Υ.Α. 18173/1988, (ΦΕΚ Read more

45

Ν. 1577_1985 ΦΕΚ 210 Α` 18.12.1985

18 Δεκεμβρίου 1985

Γενικός οικοδομικός κανονισμός Κατεβάστε το pdf Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα : • Σκοπός : (άρθ. 1) • Ορισμοί (κοινόχρηστοι χώροι, κοινωφελείς χώροι, δρόμοι, πεζόδρομοι, πλάτος δρόμου, οικοδομικό τετράγωνο, κτίριο, εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο οικισμού ή σχέδιο πόλης ή πολεοδομικό σχέδιο ή πολεοδομική μελέτη, οικοδομική γραμμή ή γραμμή δόμησης, προκήπιο ή πρασιά, όρια οικοδομικού τετραγώνου, γήπεδο, οικόπεδο, όρια οικοπέδου ή γηπέδου, πρόσωπο οικοπέδου ή γηπέδου, οριστική στάθμη εδάφους οικοπέδου ή γηπέδου, κατασκευή, εγκατάσταση, φέρουσα κατασκευή κτηρίου, ειδικά κτήρια, κοινής χρήσης χώροι του κτηρίου, όροφοι, υπόγειο, κάλυψη οικοπέδου, ποσοστό κάλυψης οικοπέδου, συντελεστής δόμησης, συντελεστής κατ΄ όγκο εκμετάλλευσης, υποχρεωτικός ακάλυπτος χώρος, ύψος κτιρίου, μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίου, ημιυπαίθριος χώρος, υπαίθριος χώρος, αίθριο, Read more

46

Υ.Α. 508_1985 ΦΕΚ 316 Β` 23.5.1985

23 Μαΐου 1985

Υποχρεωτική εφαρμογή του Ε.Ν. 81.1 προτύπου ΕΛΟΤ «κανόνες ασφάλειας για την κατασκευή και εγκατάσταση ανελκυστήρων προσώπων, φορτίων ή μικρών φορτίων Μέρος 1: ηλεκτροκίνητοι ανελκυστήρες Κατεβάστε το pdf Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρ. 3 παρ. 6 του ν. 372/76 (166/Α) «περί συστάσεως και λειτουργίας Ελληνικού Οργανισμού Τυποποιήσεως ΕΛ.Ο.Τ.». Τις διατάξεις του π.δ 238/1979 (66/Α) «περί Οργανισμού του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενέργειας», όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί μεταγενέστερα. Τις διατάξεις του άρθρ. 3 παρ. 3 του π.δ 574/82 (104/Α)»περί ανακατανομής των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων». Τις διατάξεις του άρθρ. 1 παρ. 6 του π.δ 577/82 (105/Α) «Μεταφορά Υπηρεσιών στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας από τα τέως Υπουργεία Συντονισμού και Βιομηχανίας και Ενέργειας Read more

47

Π.Δ. 455_1976 ΦΕΚ 169 Α` 5.7.1976

5 Ιουλίου 1976

Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων – λιπαντηρίων αυτοκινήτων, αντλιών παροχής καυσίμων ως και προϋποθέσεων χορηγήσεως των προς τούτο απαιτούμενων αδειών Κατεβάστε το pdf Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :  Όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης σταθμών αυτοκινήτων : (κεφ. Α), Κατηγορίες (στεγασμένοι, υπαίθριοι) : (άρθ. 1), Στεγασμένοι : (άρθ. 2), Θέση : (άρθ. 3), Κτίριο : (άρθ. 4), Ύψος : (άρθ. 5), Είσοδος -έξοδος : (άρθ. 6), Τοίχοι : (άρθ. 7), Στέγη -δάπεδο : (άρθ. 8), Αποχέτευση : (άρθ. 9), Πόρτες : (άρθ. 10), Παράθυρα – ανοίγματα : (άρθ. 11), Προστασία από υπερκείμενους ορόφους : (άρθ. 12), Επικοινωνία ορόφων –χώρος αναμονής: (άρθ. 13), Κεκλιμένα επίπεδα -ράμπες : (άρθ. 14), Ανελκυστήρες : (άρθ. 15), Φωτισμός : (άρθ. 16), Αερισμός Read more

48

Π.Δ. 349_1975 ΦΕΚ 101 Α 31.5.1975

31 Μαΐου 1975

Περί συμπληρώσεως των από 25 Μαΐου /14 Ιουνίου 1938 β. δ/τος «περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως (συντηρήσεως) και υπηρεσίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δ’ ειδικότητος, ηλεκτρομηχανολογικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ανελκυστήρων και ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων ανυψώσεως και μεταφοράς» και του από 7 Ιουνίου/31 Ιουλίου 1946 β. δ/τος «περί χορηγήσεως πτυχίων χειριστών ηλεκτροκίνητων ανυψωτικών μηχανημάτων (πλην ανελκυστήρων) Κατεβάστε το pdf

49

Β.Δ. 466_1970 ΦΕΚ 150 Α` 9.7.1970

9 Ιουλίου 1970

Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων- λιπαντηρίων αυτοκινήτων, αντλιών παροχής καυσίμου ως και προϋποθέσεων χορηγήσεων των προς τούτο απαιτουμένων αδειών Κατεβάστε το pdf Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα Ίδρυση & λειτουργία σταθμών : (αρθ. 1) Εστεγασμένοι σταθμοί : αρθ. 2) Κατηγορίες σταθμών : (αρθ. 3) Θέσεις σταθμών : (αρθ. 4) Κτίριο σταθμού : (αρθ. 5) Ύψος : (αρθ. 6) Είσοδος – έξοδος : (αρθ. 7) Τοιχοποιία : (αρθ. 8) Στέγη – Δάπεδο : (αρθ. 9) Αποχέτευση : (αρθ. 10) Θύρες : (αρθ. 11) Παράθυρα -Ανοίγματα : (αρθ. 12) Προστασία από υπερκείμενες ορόφους: (αρθ. 13) Επικοινωνία μεταξύ ορόφων : (αρθ. 14) Κεκλιμένα Read more

50

Β.Δ. 891_1968, ΦΕΚ 311 Α 31.12.1968

31 Δεκεμβρίου 1968

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Β.Δ. υπ αριθ. 407/Α/11.5.1966 δι ου τροποποιήθηκαν και συνεπληρώθησαν τα από 13.2.36, 19.3.38, 25.5.38 και 21.4.65 Β. Δ/τα, ρυθμίζονται γενικώς την άσκησίν του επαγγέλματος ηλεκτρολόγου Κατεβάστε το pdf Έχοντες υπ’ όψιν τον Νόµον 6422 «περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου, του Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ως και του Ναυπηγού», και ιδία τα άρθρα 3, 5 και 10 αυτού, το άρθρον 12 του Νόµου 2979/1922 «περί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων», την υπ’ αριθ. 486/18.10.68 σύµφωνον γνωµοδότησιν του παρά τω Υπουργείω Βιοµηχανίας Τεχνικού Συµβουλίου, ως και την υπ’ αριθ. 802/1908 σχετικήν γνωµάτευσιν του Συµβουλίου Επικρατείας προτάσει του Ηµετέρου επί της Βιοµηχανίας Υπουργού, απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον 1. Το άρθρον Read more

Prev13456Next