Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των Οδηγιών 78/660/EOK και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεμβρίου 2014) «για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους» και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

Κατεβάστε το pdf

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :
· Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας : (κεφ. Γ)
· Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 3982/2011 (143/Α) : (άρθ. 15)
· Αντικατάσταση υφιστάμενων αδειών :(άρθ. 16)
· Αντιστοίχιση υφιστάμενων αδειών ηλεκτρολόγων : (άρθ. 17)
· Περί ψυκτικών εγκαταστάσεων : (άρθ. 18)
· Τροποποίηση του Ν. 3325/2005 (68/Α): (άρθ. 19)
· Τροποποίηση αρτοποιητικής νομοθεσίας : (άρθ. 21)
· Τροποποίηση του άρθρου 22 του Ν. 3982/2011 (143/Α) : (άρθ. 22)
· Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 2251/1994 (191/Α) : (άρθ. 23)
· Τροποποίηση του Π.δ. 131/2003 (116/Α) : (άρθ. 24)
· Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4093/2012 (222/Α) : (άρθ. 30)
· Τροποποίηση του Ν. 4276/2014 (155/Α) : (άρθ. 31)
· Τροποποίηση του Ν. 3270/2004 (187/Α) : (άρθ. 33)
· Τροποποίηση του Ν. 4305/2014 (237/Α) : (άρθ. 34)
· Τροποποίηση του Π.δ. 112/2014 (179/Α) : (άρθ. 36)
· Ρύθμιση θεμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης : (άρθ. 40)
· Ρυθμίσεις για την έρευνα : (άρθ. 43)
· Τροποποίηση του άρθρου 2 του Ν. 710/1977 (283/Α), δικαίωμα άσκησης του
επαγγέλματος του ξεναγού : (άρθ. 50)
· Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4264/2014 (118/Α) : (άρθ. 53)
· Τροποποίηση του άρθρου 172§1 του Ν. 4261/2014 (107/Α) : (άρθ. 61)
· Υφιστάμενα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα : (άρθ. 66)
· Αντικατάσταση του άρθρου 33 του Ν. 4342/2015 (143/Α) : (άρθ. 67)
· Τροποποίηση του άρθρου 17 του Ν. 4174/2013 : (άρθ. 68)
· Ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας σε εργαζόμενες μητέρες υπαλλήλους της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. : (άρθ. 69)

Τροποποιήθηκε από :
N. 4530/2018, (ΦΕΚ 58/Α/30.3.2018)«Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις»
Ν. 4484/2017, (ΦΕΚ 110/Α/1.8.2017)«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις»

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4403/2016
ΦΕΚ 125/Α/7-7-2016

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των Οδηγιών 78/660/EOK και 83/349/ ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεμβρίου 2014) «για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους» και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Άρθρο 1

Ετήσια έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου και μη χρηματοοικονομική κατάσταση
(άρθρα 19 και 9α Οδηγίας 2013/34/ΕΕ όπως προστέθηκε με περ. 1 άρθρου 1 Οδηγίας 2014/95/ΕΕ)
1.Το άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 43α
1.Το διοικητικό συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση διαχείρισης.
2.α)Η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της ανώνυμης εταιρείας και της θέσης της, καθώς και περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει.
β) Η απεικόνιση παρουσιάζει ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της ανώνυμης εταιρείας και της θέσης της, κατάλληλη για την κλίμακα και την πολυπλοκότητα της ανώνυμης εταιρείας.
γ) Στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της ανώνυμης εταιρείας, των επιδόσεων ή της θέσης της, η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. Στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτής, η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.
3.Η έκθεση διαχείρισης αναφέρει επίσης:
α) την προβλεπόμενη εξέλιξη της ανώνυμης εταιρείας, β) τις δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης,
γ) τις πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 16, δ) την ύπαρξη υποκαταστημάτων της ανώνυμης εταιρείας και
ε) σε σχέση με τη χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων από την ανώνυμη εταιρεία και εφόσον είναι ουσιαστικής σημασίας για την εκτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, της οικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης: αα) τους στόχους και τις πολιτικές της ανώνυμης εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής της για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία εφαρμόζεται λογιστική αντιστάθμισης και ββ) την έκθεση της ανώνυμης εταιρείας στον κίνδυνο μεταβολής των τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών.
4.Οι πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες, εκτός από τις ανώνυμες εταιρείες οι οποίες αποτελούν οντότητες δημόσιου ενδιαφέροντος, κατά την έννοια του Παραρτήματος Α’ του Ν. 4308/2014 (Α’ 251), εξαιρούνται από την υποχρέωση να καταρτίζουν έκθεση διαχείρισης με
την προϋπόθεση ότι οι ενδείξεις που αναφέρονται στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται στο προσάρτημα ή στο κάτω μέρος του ισολογισμού.
5.Πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες, εκτός από τις ανώνυμες εταιρείες οι οποίες αποτελούν οντότητες δημόσιου ενδιαφέροντος, κατά την έννοια του Παραρτήματος Α’ του Ν. 4308/2014, οι οποίες συντάσσουν έκθεση διαχείρισης εξαιρούνται από την υποχρέωση που προβλέπεται στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου όσον αφορά τη μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση.
6.Οι μεγάλες ανώνυμες εταιρείες οι οποίες αποτελούν οντότητες δημόσιου ενδιαφέροντος, κατά την έννοια του Παραρτήματος Α’ του Ν. 4308/2014, και οι οποίες, κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού τους, υπερβαίνουν τον μέσο αριθμό των 500 εργαζομένων κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, περιλαμβάνουν στην έκθεση διαχείρισης μία μη χρηματοοικονομική κατάσταση που περιέχει πληροφορίες, στον βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης, των επιδόσεων, της θέσης και του αντίκτυπου των δραστηριοτήτων της, σε σχέση, τουλάχιστον, με περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εργασιακά θέματα, τον σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου, την καταπολέμηση της διαφθοράς και με θέματα σχετικά με τη δωροδοκία, όπου συμπεριλαμβάνονται τα εξής:
α) σύντομη περιγραφή του επιχειρηματικού μοντέλου της ανώνυμης εταιρείας,
β) περιγραφή των πολιτικών που εφαρμόζει η ανώνυμη εταιρεία σε σχέση με τα εν λόγω θέματα, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών δέουσας επιμέλειας που εφαρμόζει,
γ) τα αποτελέσματα των εν λόγω πολιτικών,
δ) οι κυριότεροι κίνδυνοι που αφορούν τα εν λόγω θέματα και που συνδέονται με τις δραστηριότητες της ανώνυμης εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση και αναλογικά, των επιχειρηματικών σχέσεών της, των προϊόντων της ή των υπηρεσιών της τα οποία είναι πιθανόν να προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στους εν λόγω τομείς και ο τρόπος με τον οποίο η ανώνυμη εταιρεία διαχειρίζεται αυτούς τους κινδύνους,
ε) μη χρηματοοικονομικοί βασικοί δείκτες επιδόσεων που σχετίζονται με τον συγκεκριμένο τομέα επιχειρήσεων. Όταν η ανώνυμη εταιρεία δεν ασκεί πολιτικές σε σχέση με ένα ή περισσότερα από τα εν λόγω θέματα, παρέχεται στην μη χρηματοοικονομική κατάσταση σαφής και αιτιολογημένη εξήγηση για την απουσία των εν λόγω πολιτικών. Η μη χρηματοοικονομική κατάσταση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο περιλαμβάνει επίσης, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν να παραλειφθούν πληροφορίες σχετικά με επικείμενες εξελίξεις ή θέματα υπό διαπραγμάτευση όταν, κατά τη δεόντως αιτιολογημένη γνώμη των μελών των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων, που ενεργούν εντός των αρμοδιοτήτων τους και που υπέχουν σχετικώς συλλογική ευθύνη της εν λόγω γνώμης, η δημοσιοποίηση αυτών των πληροφοριών θα έβλαπτε σοβαρά την εμπορική θέση της ανώνυμης εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι η παράλειψη αυτή δεν εμποδίζει την ορθή και ισορροπημένη κατανόηση της εξέλιξης, των επιδόσεων, της θέσης και του αντίκτυπου των δραστηριοτήτων της ανώνυμης εταιρείας. Για την παροχή των πληροφοριών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, οι ανώνυμες εταιρείες μπορούν να βασίζονται σε εθνικά πλαίσια, πλαίσια βασισμένα στην Ένωση ή διεθνή πλαίσια και, στην περίπτωση αυτή, οι ανώνυμες εταιρείες διευκρινίζουν σε ποια πλαίσια βασίστηκαν.
7.Για τις ανώνυμες εταιρείες που εκπληρώνουν την υποχρέωση που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου θεωρείται ότι έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση που αφορά την ανάλυση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του στοιχείου γ.
8.Ανώνυμη εταιρεία, η οποία είναι θυγατρική, απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 6, εάν αυτή και οι θυγατρικές της εταιρείες συμπεριλαμβάνονται στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης ή στη χωριστή έκθεση άλλης ανώνυμης εταιρείας.
9.Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο εξετάζει εάν έχει υποβληθεί η μη χρηματοοικονομική κατάσταση που αναφέρεται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου.
10.Η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύεται, σύμφωνα με το άρθρο 43β του παρόντος Νόμου.
11.Για το σκοπό της εφαρμογής του παρόντος άρθρου ο καθορισμός του μεγέθους των ανωνύμων εταιρειών γίνεται, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4308/2014.
12.Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου εμπίπτουν και προσωπικές εταιρείες, όταν όλοι οι άμεσοι ή έμμεσοι εταίροι έχουν περιορισμένη ευθύνη λόγω του ότι είναι νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας, της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, της ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας ή της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας».
2.Η παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3190/1955 (Α’ 91) περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του ή των διαχειριστών, που απευθύνονται στη Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και εφόσον η εταιρεία υποχρεούται στη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με το Ν. 4308/2014 (Α’251), εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 107Α του Κ.Ν. 2190/1920».
3.Η παρ. 2 του άρθρου 98 του Ν. 4072/2012 (Α’ 86) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Με μέριμνα του διαχειριστή γίνεται δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ.. Για τη δημοσίευση των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και εφόσον η εταιρεία υποχρεούται στη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με το Ν. 4308/2014 (Α’ 251), εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 107Α του Κ.Ν. 2190/1920».

Άρθρο 2
Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης

(άρθρο 20 Οδηγίας 2013/34/ΕΕ και παρ. 2 άρθρου 1 Οδηγίας 2014/95/ΕΕ)
Μετά το άρθρο 43β του Κ.Ν. 2190/1920 προστίθεται νέο άρθρο 43ββ ως εξής:
«Άρθρο 43ββ
1.Οι ανώνυμες εταιρείες με κινητές αξίες δεκτές προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά περιλαμβάνουν στην έκθεση διαχείρισης που συντάσσουν και δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης. Η δήλωση αυτή συμπεριλαμβάνεται ως ειδικό τμήμα της έκθεσης διαχείρισης και περιέχει τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:
α) παραπομπή, κατά περίπτωση, στα ακόλουθα: αα) στον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης στον οποίο υπόκειται η ανώνυμη εταιρεία, ββ) στον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης τον οποίο η ανώνυμη εταιρεία έχει οικειοθελώς αποφασίσει να εφαρμόζει,
γγ) σε κάθε σχετική πληροφορία για τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζονται πέρα από τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας.
Εάν γίνεται αναφορά στον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης των στοιχείων αα’ ή ββ, η ανώνυμη εταιρεία επισημαίνει τον τόπο στον οποίο διατίθενται στο κοινό τα σχετικά έγγραφα. Εάν γίνεται αναφορά στις πληροφορίες του στοιχείου γγ’, η ανώνυμη εταιρεία δημοσιοποιεί στοιχεία για τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει,
β) εάν η ανώνυμη εταιρεία αποκλίνει από τον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης που αναφέρεται στα στοιχεία αα’ ή ββ’ της περίπτωσης α, παραθέτει τα μέρη του κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης από τα οποία αποκλίνει και σχετική αιτιολόγηση των λόγων απόκλισης. Εάν η ανώνυμη εταιρεία δεν εφαρμόζει καμία από τις διατάξεις εταιρικής διακυβέρνησης που αναφέρονται στα στοιχεία αα’ ή ββ’ της περίπτωσης α’, παρέχει ειδική αιτιολόγηση για τη μη εφαρμογή,
γ) περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων της ανώνυμης εταιρείας σε σχέση με τη διαδικασία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων,
δ) τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται κατά το άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχεία γ’, δ’, στ, η’ και θ’ της οδηγίας 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς, εφόσον η ανώνυμη εταιρεία υπάγεται στην εν λόγω οδηγία,
ε) τη σύνθεση και τον τρόπο λειτουργίας των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων και των επιτροπών τους,
στ) περιγραφή της πολιτικής σχετικά με την πολυμορφία που εφαρμόζεται για τα διοικητικά, διαχειριστικά και εποπτικά όργανα της ανώνυμης εταιρείας όσον αφορά πτυχές όπως, ενδεικτικά, η ηλικία, το φύλο ή το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό ιστορικό των μελών, οι στόχοι της εν λόγω πολιτικής για την πολυμορφία, ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόστηκε και τα αποτελέσματα κατά την περίοδο αναφοράς. Αν δεν εφαρμόζεται τέτοια πολιτική, η δήλωση περιλαμβάνει ειδική αιτιολόγηση του λόγου μη εφαρμογής.
2.Οι απαιτούμενες από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου πληροφορίες μπορούν να παρέχονται ως εξής:
α) σε χωριστή έκθεση που δημοσιεύεται μαζί με την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 43β ή
β) σε έγγραφο που διατίθεται για το κοινό στην ιστοσελίδα της ανώνυμης εταιρείας και στο οποίο γίνεται σχετική αναφορά στην έκθεση διαχείρισης.
Στην εν λόγω χωριστή έκθεση ή στο έγγραφο που αναφέρονται αντιστοίχως στις περιπτώσεις α’ και β’ μπορεί να περιέχεται αναφορά στην έκθεση διαχείρισης στην οποία διατίθενται τα απαιτούμενα από την περίπτωση δ’ της παραγράφου 1 πληροφοριακά στοιχεία.
3.Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο διατυπώνουν γνώμη, σύμφωνα με το στοιχείο γ’της περίπτωσης 5 της Υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α’ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α’ 94) για τα πληροφοριακά στοιχεία που αναφέρονται στις περιπτώσεις γ’ και δ’ της παραγράφου 1 και ελέγχουν αν έχουν παρασχεθεί τα πληροφοριακά στοιχεία που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’, β; ε’ και στ’ της παραγράφου 1.
4.Η περίπτωση στ’ της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζεται σε μικρές ή μεσαίες εταιρείες.
5.Γ ια το σκοπό της εφαρμογής του παρόντος άρθρου ο καθορισμός του μεγέθους των ανωνύμων εταιρειών γίνεται, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4308/2014 (Α’ 251).
6.Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου εμπίπτουν και προσωπικές εταιρείες, όταν όλοι οι άμεσοι ή έμμεσοι εταίροι έχουν περιορισμένη ευθύνη λόγω του ότι είναι νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας, της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, της ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας ή της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας.
7.Όπου άλλη διάταξη Νόμου παραπέμπει στο άρθρο 43α για θέματα της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης, η παραπομπή νοείται ότι αναφέρεται στο παρόν άρθρο».

Άρθρο 3
Ετήσια έκθεση διαχείρισης και μη χρηματοοικονομική κατάσταση επί ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
(άρθρα 29 Οδηγίας 2013/34/ΕΕ και 29α Οδηγίας 2013/34/ΕΕ, όπως προστέθηκε με την Οδηγία 2014/95/ΕΕ).

Στον Κ.Ν. 2190/1920 προστίθεται άρθρο 107Α ως εξής:
«Άρθρο 107Α
1.Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου εμπίπτουν οι όμιλοι επιχειρήσεων οι οποίοι έχουν υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με το άρθρα 31, 32, 33 του Ν. 4308/2014 (Α’ 251).
2.Στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης αναφέρονται, τουλάχιστον, οι πληροφορίες που απαιτεί το άρθρο 43α, λαμβανομένων υπόψη των αναγκαίων προσαρμογών που υπαγορεύονται από τις ιδιομορφίες της ενοποιημένης έκθεσης διαχείρισης σε σχέση με την έκθεση διαχείρισης, κατά τρόπο που να διευκολύνει την εκτίμηση της θέσης του συνόλου των επιχειρήσεων που συμπεριλαμβάνονται στην ενοποίηση. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν θίγει την υποχρέωση αναφοράς άλλων πληροφοριών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
3.Στις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του άρθρου 43α του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται οι ακόλουθες προσαρμογές:
α) Όσον αφορά τις αποκτηθείσες μετοχές ή μερίδια, η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει τον αριθμό και την ονομαστική αξία ή ελλείψει ονομαστικής αξίας, την εσωτερική λογιστική αξία του συνόλου των μετοχών ή μεριδίων της μητρικής ανώνυμης εταιρείας που κατέχονται είτε από την ίδια μητρική εταιρεία είτε από θυγατρικές της εταιρείας αυτής της μητρικής εταιρείας, είτε από πρόσωπο που ενεργεί επ’ ονόματί του αλλά για λογαριασμό οποιασδήποτε από τις εταιρείες αυτές.
β) όσον αφορά τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης αναφέρει τα βασικά χαρακτηριστικά των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων για το σύνολο των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση.
4.Στις περιπτώσεις που εκτός από την έκθεση διαχείρισης απαιτείται και ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης, οι δύο εκθέσεις μπορούν να υποβάλλονται υπό μορφή ενιαίας έκθεσης.
5.α.Οι οντότητες δημόσιου ενδιαφέροντος, κατά την έννοια του Παραρτήματος Α’ του Ν. 4308/2014, που είναι μητρικές ανώνυμες εταιρείες μεγάλου ομίλου ο οποίος, κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού του σε ενοποιημένη βάση υπερβαίνει τον μέσο αριθμό των 500 εργαζομένων κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, περιλαμβάνουν στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης ενοποιημένη μη χρηματοοικονομική κατάσταση που περιέχει πληροφορίες, στον βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης, των επιδόσεων, της θέσης και του αντίκτυπου των δραστηριοτήτων του, σε σχέση, τουλάχιστον, με περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εργασιακά θέματα, τον σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου, την καταπολέμηση της διαφθοράς και με θέματα σχετικά με τη δωροδοκία, όπου συμπεριλαμβάνονται τα εξής:
αα) σύντομη περιγραφή του επιχειρηματικού μοντέλου του ομίλου, ββ) περιγραφή των πολιτικών που εφαρμόζει ο όμιλος σε σχέση με τα εν λόγω θέματα, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών δέουσας επιμέλειας που εφαρμόζει, γγ) το αποτέλεσμα των εν λόγω πολιτικών, δδ) οι κυριότεροι κίνδυνοι που αφορούν τα εν λόγω θέματα και που συνδέονται με τις δραστηριότητες του ομίλου, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση και αναλογικά, των επιχειρηματικών σχέσεών του, των προϊόντων του ή των υπηρεσιών του τα οποία είναι πιθανόν να προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στους εν λόγω τομείς και ο τρόπος με τον οποίο ο όμιλος διαχειρίζεται αυτούς τους κινδύνους,
εε) μη χρηματοοικονομικοί βασικοί δείκτες επιδόσεων που σχετίζονται με τον συγκεκριμένο τομέα επιχειρήσεων,
στστ) αναφορά και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, όπου ενδείκνυται.
β. Σε περίπτωση που ο επιχειρηματικός όμιλος δεν εφαρμόζει οποιαδήποτε πολιτική σε σχέση με ένα ή περισσότερα από θέματα της περίπτωσης α’, παρέχεται σχετική ειδική αιτιολόγηση.
γ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν να παραληφθούν πληροφορίες σχετικά με επικείμενες εξελίξεις ή θέματα υπό διαπραγμάτευση όταν, κατά τη δεόντως αιτιολογημένη γνώμη των μελών των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων, που ενεργούν εντός των αρμοδιοτήτων τους και που υπέχουν σχετικώς συλλογική ευθύνη της εν λόγω γνώμης, η δημοσιοποίηση των πληροφοριών αυτών θα έβλαπτε σοβαρά την εμπορική θέση του ομίλου, υπό την προϋπόθεση ότι η παράλειψη αυτή δεν εμποδίζει την ορθή και ισορροπημένη κατανόηση της εξέλιξης, των επιδόσεων, της θέσης και του αντίκτυπου των δραστηριοτήτων του ομίλου.
δ. Προκειμένου να υλοποιηθεί η απαίτηση για δημοσιοποίηση των πληροφοριών της περίπτωσης α’ η μητρική ανώνυμη εταιρεία μπορεί να βασίζεται σε εθνικά πλαίσια, πλαίσια βασισμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή διεθνή πλαίσια αρκεί να δηλώνει σε ποια πλαίσια βασίστηκε.
6.Μητρική ανώνυμη εταιρεία που εκπληρώνει την υποχρέωση που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου θεωρείται ότι έχει εκπληρώσει την υποχρέωση που αφορά την ανάλυση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών που προβλέπονται στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 43α.
7.Μητρική ανώνυμη εταιρεία που είναι επίσης θυγατρική εταιρεία τρίτης απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, εφόσον η εν λόγω μητρική εταιρεία και οι θυγατρικές της συμπεριλαμβάνονται στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης της τρίτης εταιρείας η οποία συντάσσεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Το γεγονός αυτό θα πρέπει να αναφέρεται στην έκθεση διαχείρισης της απαλλασσόμενης. Ομοίως στην έκθεση διαχείρισης της απαλλασσόμενης θα πρέπει να δίνονται πληροφορίες για τη δημοσίευση της ενοποιημένης έκθεσης διαχείρισης της τρίτης εταιρείας.
8.Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο εξετάζει εάν έχει υποβληθεί η ενοποιημένη μη χρηματοοικονομική κατάσταση που αναφέρεται στη παράγραφο 5.
9.Όπου άλλη διάταξη Νόμου παραπέμπει στην παράγραφο 3 του άρθρου 107, το οποίο καταργήθηκε με το στοιχείο α’ της παρ. 3 του άρθρου 38 του Ν. 4308/2014, για θέματα της ενοποιημένης έκθεσης διαχείρισης, η παραπομπή νοείται ότι αναφέρεται στο παρόν άρθρο.
10.Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου εμπίπτουν και προσωπικές εταιρείες, όταν όλοι οι άμεσοι ή έμμεσοι εταίροι έχουν περιορισμένη ευθύνη λόγω του ότι είναι νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας, της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, της ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας ή της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας.

Άρθρο 4
Γενική απαίτηση δημοσίευσης
(άρθρο 30, παρ. 1 άρθρου 32 Οδηγίας 2013/34/ΕΕ)

1.Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 25 του Κ.Ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης».
2.Το άρθρο 43β του Κ.Ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 43β
1.Οι ανώνυμες εταιρείες δημοσιεύουν στο Γ.Ε.ΜΗ.:
α. τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,
β. την έκθεση διαχείρισης και
γ. τη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου όπου απαιτείται, εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση.
Όπου βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της Υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α’ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α’ 94) απαιτείται γνώμη νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.
2.Οι πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες, εκτός από τις εταιρείες οι οποίες αποτελούν οντότητες δημόσιου ενδιαφέροντος κατά την έννοια του Παραρτήματος Α’ του Ν. 4308/2014 (Α’ 251), απαλλάσσονται από την υποχρέωση δημοσίευσης της έκθεσης διαχείρισης. Για το σκοπό της εφαρμογής της παρούσας παραγράφου ο καθορισμός του μεγέθους των επιχειρήσεων γίνεται, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4308/2014.
3.Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου εμπίπτουν και προσωπικές εταιρείες, όταν όλοι οι άμεσοι ή έμμεσοι εταίροι έχουν περιορισμένη ευθύνη λόγω του ότι είναι νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας, της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, της ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας ή της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας».
3.Το άρθρο 109 του Κ.Ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 109
1.Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και στη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου όπου απαιτείται εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί δημοσιότητας του άρθρου 7β και ισχύουν οι προθεσμίες της πρώτης παραγράφου του άρθρου 43β.
2.Όπου βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της Υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α’ 94) απαιτείται γνώμη νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στη δημοσιότητα, που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο 1, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές έχουν συντάξει τη σχετική έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου».
4.Το άρθρο 131 του Κ.Ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 131
1.Η δημοσιότητα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων πραγματοποιείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43β.
2.Για την δημοσίευση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων (ενοποιημένων λογαριασμών) των πιστωτικών ιδρυμάτων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 109.
3.Οι ετήσιες και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και εκθέσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων, των οποίων υποκαταστήματα κατά την έννοια της περίπτωσης 3 του άρθρου 2 του Ν. 2076/1992 (Α’ 130) είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα, δημοσιεύονται και στην Ελλάδα, μεταφρασμένες στην ελληνική γλώσσα. Η δημοσιότητα πραγματοποιείται, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2».
5.Το άρθρο 135 του Κ.Ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 135
1.Οι συντεταγμένες κατά τα Δ.Π.Χ.Α. Εγκεκριμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Εγκεκριμένες Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και οι λοιπές προβλεπόμενες από το νόμο Εκθέσεις των επιχειρήσεων:
α. Δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7β και 43β,
β. αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ανώνυμης εταιρείας και παραμένουν προσπελάσιμες για χρονικό διάστημα δύο τουλάχιστον ετών από την πρώτη δημοσίευσή τους και
γ. εφόσον πρόκειται για ανώνυμες εταιρείες με μετοχές ή άλλες κινητές αξίες τους εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, κατατίθενται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
2.Αν οι ανώνυμες εταιρείες, που συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., δημοσιοποιούν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο λογιστικά στοιχεία, τα δημοσιοποιούμενα στοιχεία πρέπει να είναι εκείνα που προκύπτουν από την εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α. με την επιφύλαξη των πρόσθετων οικονομικών ή πρόσθετων λογιστικών στοιχείων που τυχόν απαιτούνται από άλλες κανονιστικές αρχές για τις εταιρείες των οποίων οι κινητές αξίες είναι εισηγμένες και σε εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά. Η ευθύνη για τη συμμόρφωση με τη διάταξη αυτή βαρύνει το Διοικητικό Συμβούλιο ή τους Διαχειριστές της ανώνυμης εταιρείας».
6.Η παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 3190/1955 (Α’ 91) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Εάν η συνέλευση δεν συγκληθεί από τους διαχειριστές εντός της ανωτέρω προθεσμίας, η σύγκληση μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε εταίρο κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρο 11 παράγραφος 2».
7.Η παρ. 2 του άρθρου 69 του Ν. 4072/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης με αντικείμενο την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (τακτική συνέλευση)».
8.Η παρ. 4 του άρθρου 22 του Ν. 3190/1955 (Α’ 91) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Για τη δημοσίευση των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των σχετικών εκθέσεων των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920».
9.Στο άρθρο 251 του Ν. 4072/2012 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Στη δημοσιότητα υπάγονται επίσης οι οικονομικές καταστάσεις των ομορρύθμων εταιρειών της περίπτωσης β’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014 (Α’ 251). Η δημοσιότητα πραγματοποιείται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7β του Κ.Ν. 2190/1920 εντός εννέα (9) μηνών από τη λήξη της χρήσης».

Άρθρο 5

Ευθύνη για την κατάρτιση και τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης διαχείρισης
(άρθρο 33 Οδηγίας 2013/34/ΕΕ)
Η παρ. 1α του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:
«1α. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των εποπτικών οργάνων κάθε ανώνυμης εταιρείας, που ενεργούν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που τους αναθέτει ο νόμος έχουν το συλλογικό καθήκον έναντι της εταιρείας για να εξασφαλίσουν ότι:
α) οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης και, όταν προβλέπεται χωριστά, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης· και
β) οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, οι ενοποιημένες εκθέσεις διαχείρισης και, όταν προβλέπεται χωριστά, η ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης έχουν καταρτιστεί και δημοσιοποιηθεί, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ν. 4308/2014 (Α’ 251), του Ν. 4336/2015 Α’ 94) και του παρόντος Νόμου και, κατά περίπτωση, με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που θεσπίσθηκαν, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1606/2002».

Άρθρο 6
Έκθεση ελέγχου
(άρθρο 35 Οδηγίας 2013/34/ΕΕ)

Το άρθρο 26 του Ν. 3693/2008 (Α’ 174) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 26
1.Η έκθεση ελέγχου περιλαμβάνει:
α) εισαγωγή, στην οποία προσδιορίζονται τουλάχιστον οι οικονομικές καταστάσεις που αποτελούν αντικείμενο του νόμιμου ελέγχου, καθώς και το συγκεκριμένο πλαίσιο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που εφαρμόστηκε κατά την κατάρτισή τους,
β) περιγραφή του πεδίου του νόμιμου ελέγχου, στην οποία αναφέρονται τουλάχιστον τα ελεγκτικά πρότυπα βάσει των οποίων διενεργήθηκε ο νόμιμος έλεγχος,
γ) ελεγκτική γνώμη, η οποία διατυπώνεται ως γνώμη χωρίς επιφύλαξη, γνώμη με επιφύλαξη ή αντίθετη γνώμη και στην οποία οι νόμιμοι ελεγκτές διατυπώνουν με σαφήνεια τη γνώμη τους: αα) για το κατά πόσον οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις παρέχουν πιστή και πραγματική εικόνα, σύμφωνα με το αντίστοιχο πλαίσιο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και, ββ) κατά περίπτωση, εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις συνάδουν με τις καταστατικές απαιτήσεις.
Εάν ο νόμιμος ελεγκτής αδυνατεί να εκφέρει ελεγκτική γνώμη, στην έκθεση περιλαμβάνεται άρνηση γνώμης,
δ) αναφορά σε θέματα στα οποία οι νόμιμοι ελεγκτές επιθυμούν να επιστήσουν την προσοχή χωρίς να διατυπώσουν επιφυλάξεις στην ελεγκτική γνώμη,
ε) την ελεγκτική γνώμη και την δήλωση που αναφέρεται στο στοιχείο γ’ της περίπτωσης 5 της Υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α’ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α’ 94).
2.Η έκθεση ελέγχου φέρει ημερομηνία και την υπογραφή των νόμιμων ελεγκτών. Εάν ο νόμιμος έλεγχος διενεργείται από ελεγκτικό γραφείο, η έκθεση ελέγχου θα φέρει την υπογραφή τουλάχιστον του νόμιμου ελεγκτή ή των νομίμων ελεγκτών που διενεργούν το νόμιμο έλεγχο για λογαριασμό του ελεγκτικού γραφείου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού προβλέπονται οι εξαιρετικές εκείνες περιπτώσεις όπου η υπογραφή ή οι υπογραφές αυτές δεν απαιτείται να γνωστοποιηθούν στο κοινό, εφόσον η γνωστοποίηση αυτή μπορεί να προκαλέσει άμεση και σημαντική απειλή για την προσωπική ασφάλεια οποιουδήποτε προσώπου, καθώς και ο τρόπος γνωστοποίησης στις αρμόδιες αρχές του ονόματος του ή των εμπλεκομένων.
3.Η έκθεση ελέγχου για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των προηγούμενων παραγράφων 1 και 2. Όταν υποβάλλουν την έκθεσή τους για την συνοχή της έκθεσης διαχείρισης και τις οικονομικές καταστάσεις, ως απαιτείται από την παράγραφο 1 στοιχείο ε, ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο εξετάζουν τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και την ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης. Σε περίπτωση που οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας επισυνάπτονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, οι εκθέσεις ελέγχου που απαιτούνται βάσει του παρόντος άρθρου μπορούν να συνδυάζονται μεταξύ τους».

Άρθρο 7
Εκθέσεις πληρωμών σε κυβερνήσεις
(άρθρα 41, 42, 43, 44, 45, 46 Οδηγίας 2013/34/ΕΕ)

1.Στον Κ.Ν. 2190/1920 προστίθεται Κεφάλαιο 16 με τίτλο «Εκθέσεις πληρωμών σε κυβερνήσεις», που περιλαμβάνει τα άρθρα 144 έως 146 ως εξής:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16
Άρθρο 144
Έκθεση πληρωμών σε κυβερνήσεις (άρθρα 41, 42, 43 Οδηγίας 2013/34/ΕΕ)
1.Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
1)Ως «ανώνυμη εταιρεία που δραστηριοποιείται στην εξορυκτική βιομηχανία» νοείται η ανώνυμη εταιρεία που αναπτύσσει δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με την αναζήτηση, την εξερεύνηση, τον εντοπισμό, την ανάπτυξη και την εξόρυξη κοιτασμάτων μεταλλευμάτων, πετρελαίου, φυσικού αερίου ή άλλων υλικών, στο πλαίσιο των οικονομικών δραστηριοτήτων που καταγράφονται στον τομέα Β κλάδοι 05 έως 08 του Παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση της στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων NACEΑναθεώρηση 2.
2)Ως «ανώνυμη εταιρεία που δραστηριοποιείται στην υλοτόμηση πρωτογενών δασών» νοείται η ανώνυμη εταιρεία που αναπτύσσει δραστηριότητες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον τομέα Α, Διαίρεση 02, κλάδος 2.2 του Παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1893/2006, σε πρωτογενή δάση.
3)Ως «κυβέρνηση» νοείται η κεντρική, περιφερειακή ή τοπική κυβέρνηση κράτους μέλους ή τρίτης χώρας. Η εν λόγω κεντρική, περιφερειακή ή τοπική κυβέρνηση έχει υπό τον έλεγχό της υπηρεσίες, οργανισμούς ή ομίλους επιχειρήσεων, οι οποίοι υποχρεούνται σε σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 31, 32 και 33 του Ν. 4308/2014 (Α’ 251).
4)Ως «έργο» νοούνται οι λειτουργικές δραστηριότητες που διέπονται από ενιαία σύμβαση, άδεια, μίσθωση, παραχώρηση ή παρεμφερείς νομικές συμφωνίες και αποτελούν την βάση των υποχρεώσεων πληρωμής προς μία κυβέρνηση. Εντούτοις, εάν πολλαπλές συμφωνίες αλληλοσυνδέονται ουσιωδώς, τότε θεωρούνται έργο.
5)Ως «πληρωμή» νοείται η παροχή η οποία καταβάλλεται, σε χρήματα ή σε είδος, για δραστηριότητες που περιγράφονται στα σημεία 1 και 2 των ακόλουθων ειδών:
α) δικαιώματα παραγωγής,
β) φόροι που επιβάλλονται επί του εισοδήματος, της παραγωγής ή των κερδών των ανωνύμων εταιρειών, αλλά εξαιρούνται οι φόροι που επιβάλλονται στη κατανάλωση, όπως φόροι προστιθέμενης αξίας, φόροι εισοδήματος φυσικών προσώπων ή φόροι επί των πωλήσεων,
γ) δικαιώματα,
δ) μερίσματα,
ε) πριμ υπογραφής, εντοπισμού και παραγωγικότητας, στ) τέλη έκδοσης αδειών, τέλη εκμίσθωσης, τέλη εισόδου και λοιπά ζητήματα σχετικά με άδειες ή/και παραχωρήσεις και ζ) πληρωμές για βελτιώσεις υποδομών.
2.Οι μεγάλες ανώνυμες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην εξορυκτική βιομηχανία ή στην υλοτόμηση πρωτογενών δασών οφείλουν να καταρτίζουν και να δημοσιεύουν σε ετήσια βάση έκθεση για τις πληρωμές που καταβάλλουν προς κυβερνήσεις.
3.Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει για ανώνυμες εταιρείες οι οποίες είναι θυγατρικές ή μητρικές, εφόσον πληρούνται αμφότερες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η μητρική ανώνυμη εταιρεία διέπεται από τη νομοθεσία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
β) οι πληρωμές προς κυβερνήσεις της ανώνυμης εταιρείας περιλαμβάνονται στην ενοποιημένη έκθεση για πληρωμές προς κυβερνήσεις που καταρτίζει η εν λόγω μητρική ανώνυμη εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 145.
4.Δεν λαμβάνονται υπόψη στην έκθεση οι πληρωμές που δεν υπερβαίνουν τις 100.000 ευρώ εντός του οικονομικού έτους είτε καταβάλλονται ενιαία είτε ως σειρά συναφών πληρωμών.
5.Η έκθεση αναφέρει τις ακόλουθες πληροφορίες όσον αφορά τις δραστηριότητες που περιγράφονται στα σημεία 1 και 2 της παραγράφου 1 για το συγκεκριμένο οικονομικό έτος:
α) το συνολικό ποσό των πληρωμών που καταβάλλονται σε κάθε κυβέρνηση,
β) το συνολικό ποσό ανά είδος πληρωμής, όπως ορίζεται στο σημείο 5 στοιχεία α’ έως ζ’ της παραγράφου 1, που καταβάλλεται σε κάθε κυβέρνηση,
γ) εφόσον οι πληρωμές αυτές αφορούν συγκεκριμένα έργα, το συνολικό ποσό ανά είδος πληρωμής, όπως ορίζεται στο σημείο 5 στοιχεία α’ έως ζ’ της παραγράφου 1 για κάθε έργο και το συνολικό ποσό πληρωμών για κάθε έργο.
Οι πληρωμές της ανώνυμης εταιρείας όσον αφορά υποχρεώσεις τις οποίες υπέχει ως οντότητα μπορούν να δημοσιοποιούνται σε επίπεδο οντότητας και όχι σε επίπεδο έργου.
6.Σε περίπτωση καταβολής πληρωμών σε είδος προς κυβερνήσεις, τα σχετικά στοιχεία υποβάλλονται βάσει αξίας και, κατά περίπτωση, όγκου. Παρέχονται επεξηγηματικές σημειώσεις προς αποσαφήνιση του τρόπου καθορισμού της αξίας τους.
7.Η δημοσιοποίηση των πληρωμών, σύμφωνα με το παρόν άρθρο αντικατοπτρίζει την ουσία και όχι τη μορφή της πληρωμής ή της δραστηριότητας. Οι πληρωμές και οι δραστηριότητες δεν μπορούν να διαχωρίζονται ή να συγκεντρώνονται τεχνητά, με σκοπό την αποφυγή εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.
8.Η έκθεση του παρόντος άρθρου δημοσιεύεται, σύμφωνα με το άρθρο 43β του παρόντος Νόμου.
9.Τα μέλη των αρμόδιων οργάνων μιας ανώνυμης εταιρείας, που ενεργούν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, έχουν καθήκον να εξασφαλίζουν, όσο γνωρίζουν και δύνανται καλύτερα, ότι η έκθεση για τις πληρωμές προς κυβερνήσεις καταρτίζεται και δημοσιεύεται, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου.
10.Για το σκοπό της εφαρμογής του παρόντος άρθρου ο καθορισμός του μεγέθους των ανωνύμων εταιρειών γίνεται, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4308/2014.
11.Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου εμπίπτουν και οι οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος, κατά την έννοια του Παραρτήματος Α’ του Ν. 4308/2014, και οι προσωπικές εταιρείες, όταν όλοι οι άμεσοι ή έμμεσοι εταίροι έχουν περιορισμένη ευθύνη λόγω του ότι είναι νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας, της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, της ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας ή της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας.

Άρθρο 145

Ενοποιημένη έκθεση πληρωμών σε κυβερνήσεις (άρθρο 44 Οδηγίας 2013/34/ΕΕ)
1.Οι όμιλοι επιχειρήσεων οι οποίοι έχουν υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με το άρθρα 31 και 32 του Ν. 4308/2014 (Α’ 251) και οι οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος, κατά την έννοια του Παραρτήματος Α’ του Ν. 4308/2014, που δραστηριοποιούνται στην εξορυκτική βιομηχανία ή στην υλοτόμηση πρωτογενών δασών οφείλουν να καταρτίζουν ενοποιημένη έκθεση για πληρωμές προς κυβερνήσεις εάν η μητρική ανώνυμη εταιρεία βαρύνεται με την υποχρέωση κατάρτισης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 32 έως 36 του Ν. 4308/2014.
Μητρική ανώνυμη εταιρεία θεωρείται ότι δραστηριοποιείται στον εξορυκτικό κλάδο ή στην υλοτόμηση πρωτογενών δασών, εφόσον οποιαδήποτε από τις θυγατρικές της επιχειρήσεις δραστηριοποιείται στον εξορυκτικό κλάδο ή στην υλοτομία πρωτογενών δασών.
Η ενοποιημένη έκθεση περιλαμβάνει μόνο τις πληρωμές που απορρέουν από δραστηριότητες εξόρυξής και/ υλοτόμησης πρωτογενών δασών.
2.Η υποχρέωση κατάρτισης ενοποιημένης έκθεσης της παραγράφου 1 δεν ισχύει για:
α) μητρικές ανώνυμες εταιρείες μικρών ομίλων, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 4308/2014, εκτός αν κάποια συνδεδεμένη εταιρεία είναι οντότητα δημοσίου ενδιαφέροντος,
β) μητρικές ανώνυμες εταιρείες μεσαίων ομίλων, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 31 του Ν. 4308/2014, εκτός αν κάποια συνδεδεμένη εταιρεία είναι οντότητα δημοσίου ενδιαφέροντος και
γ) μητρικές ανώνυμες εταιρείες που διέπονται από τη νομοθεσία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες είναι ταυτόχρονα θυγατρικές επιχειρήσεις, εάν η δική τους μητρική εταιρεία διέπεται από τη νομοθεσία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3.Δεν απαιτείται να συμπεριλαμβάνεται εταιρεία, περιλαμβανομένης και εταιρείας δημοσίου ενδιαφέροντος, σε ενοποιημένη έκθεση για πληρωμές προς κυβερνήσεις εφόσον πληρούται μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) αυστηροί και διαρκείς περιορισμοί θίγουν ουσιαστικά την άσκηση από τη μητρική εταιρεία των δικαιωμάτων της στην περιουσία ή στη διαχείριση αυτής της εταιρείας,
β) συντρέχουν εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις όπου οι απαραίτητες πληροφορίες για την κατάρτιση της ενοποιημένης έκθεσης για πληρωμές προς κυβερνήσεις δεν μπορούν να ληφθούν χωρίς δυσανάλογα έξοδα ή αδικαιολόγητες καθυστερήσεις,
γ) οι μετοχές ή τα μερίδια αυτής της εταιρείας κατέχονται με αποκλειστικό σκοπό τη μεταγενέστερη μεταβίβασή τους,
Οι ανωτέρω εξαιρέσεις ισχύουν μόνον εφόσον χρησιμοποιούνται και για τον σκοπό των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων».
4.Η έκθεση του παρόντος άρθρου δημοσιεύεται, σύμφωνα με το άρθρο 43β.
5.Τα μέλη των αρμόδιων οργάνων μιας ανώνυμης εταιρείας, που ενεργούν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, έχουν συλλογικό καθήκον να εξασφαλίσουν, όσο γνωρίζουν και δύνανται καλύτερα, ότι η έκθεση για τις πληρωμές προς κυβερνήσεις καταρτίζεται και δημοσιεύεται, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 146
Κριτήρια ισοδυναμίας
(άρθρο 46 Οδηγίας 2013/34/ΕΕ)

1.Οι προβλεπόμενες στα άρθρα 144 και 145 ανώνυμες εταιρείες οι οποίες καταρτίζουν και δημοσιοποιούν έκθεση συμμορφούμενη με τις απαιτήσεις τρίτων χωρών οι οποίες έχουν εκτιμηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 47 της Οδηγίας 2013/34 ως ισοδύναμες με τις απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου απαλλάσσονται από τις απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου, εκτός από την υποχρέωση δημοσιοποίησης της εν λόγω έκθεσης όπως προβλέπει το άρθρο 43β».
2.Προστίθεται παρ. 5 στο άρθρο 22 του Ν. 3190/1955 (Α’ 91) περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, ως εξής:
«5. Για τις μεγάλες εταιρείες, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 2 του Ν. 4308/2014 (Α’ 251), και τις οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος, κατά την έννοια του Παραρτήματος Α’ του Ν. 4308/2014, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 144 έως 146 του Κ.Ν. 2190/1920».
3.Προστίθεται παρ. 3 στο άρθρο 98 του Ν. 4072/2012 (Α’ 86) ως εξής:
«3. Για τις μεγάλες εταιρείες, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 2 του Ν. 4308/2014 (Α’ 251), και τις οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος, κατά την έννοια του Παραρτήματος Α’ του Ν. 4308/2014 εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 144 έως 146 του Κ.Ν. 2190/1920».

Άρθρο 8
Μεταβατικές και τροποποιούμενες διατάξεις

1.Η περίπτωση ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι εγκεκριμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της ανώνυμης εταιρείας».
2.Στην παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 3419/2005 (Α’ 297) προστίθεται στοιχείο ια’ ως εξής:
«ια) κατ’ έτος το σύνολο ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων) της εταιρείας, το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών αυτής και ο μέσος όρος απασχολουμένων σε αυτή κατά τη διάρκεια του έτους».
3.Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους ισχύουν για οικονομικές καταστάσεις εταιρικών χρήσεων που λήγουν μετά τη δημοσίευση του παρόντος Νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
4.α. Ειδικά για εταιρείες των οποίων η χρήση έληξε στις 31.12.2015, ο χρόνος που προβλέπεται στο άρθρο 25 του Κ.Ν. 2190/1920, στο άρθρο 10, παρ. 3 του Ν. 3190/1955 και στο άρθρο 69 παρ. 2 του Ν. 4072/2012, μέσα στον οποίο συνέρχεται ή συγκαλείται άπαξ του έτους η ετήσια Γενική Συνέλευση για τις Ανώνυμες Εταιρείες, τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες αντίστοιχα, λήγει εντός διμήνου από την ημερομηνία λήξης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των ανωτέρω εταιρειών.
β. Προθεσμίες που συνδέονται με την υποβολή και τη δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ., στην ιστοσελίδα ή σε οικονομική εφημερίδα των προσκλήσεων, των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και λοιπών πράξεων των ανωτέρω εταιρειών που υπόκεινται σε δημοσιότητα από λοιπές διατάξεις των προαναφερθέντων νόμων ισχύουν ανάλογα.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 9

Τροποποίηση διατάξεων του Π.δ. 116/2014 (Α’ 185)
1.Μετά το άρθρο 66 του Π.δ. 116/2014 προστίθεται άρθρο 66Α ως εξής:
«Άρθρο 66A
Προσωπικό της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας (ΜΕΑ) στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)
1.Οι θέσεις της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας (ΜΕΑ) στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ορίζονται ως εξής:
α) Μία (1) θέση Μονίμου Αντιπροσώπου με βαθμό αντίστοιχο Πρέσβεως. Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος προΐσταται της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας (ΜΕΑ) στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία της.
β) Μία (1) θέση Αναπληρωτή Μονίμου Αντιπροσώπου με βαθμό αντίστοιχο Πληρεξουσίου Υπουργού Β’ τάξης. Ο Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος αναπληρώνει τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο, σε περίπτωση κωλύματος του τελευταίου.
γ) Πέντε (5) θέσεις υπαλλήλων, οι οποίοι για τη συμμετοχή τους στις εργασίες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοινώνονται προς αυτόν ως σύμβουλοι.
δ) Μία (1) θέση διοικητικού υπαλλήλου και μία (1) θέση οδηγού επιμελητή.
2.α.Στη θέση του Μονίμου Αντιπροσώπου διορίζεται πρόσωπο που γνωρίζει άριστα μία από τις γλώσσες Αγγλική ή Γαλλική και καλά την άλλη, σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 29 του Π.δ. 50/2001 (Α’ 39), είναι πτυχιούχος ανώτατης σχολής ημεδαπής ή ισότιμης αλλοδαπής και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος ημεδαπής ή ισότιμης αλλοδαπής ανώτατης σχολής και διαθέτει επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία σε διεθνή οικονομική ή αναπτυξιακή πολιτική προερχόμενη από το δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται με την παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982 (Α’ 65), ή διεθνείς οργανισμούς ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα.
β. Στη θέση του Αναπληρωτή Μονίμου Αντιπροσώπου διορίζεται πρόσωπο που γνωρίζει άριστα μία από τις γλώσσες Αγγλική ή Γαλλική και καλά την άλλη, σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 29 του Π.δ. 50/2001, είναι πτυχιούχος ανώτατης σχολής ημεδαπής ή ισότιμης αλλοδαπής και κάτοχος διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος ημεδαπής ή ισότιμης αλλοδαπής ανώτατης σχολής και έχει επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία σε διεθνή οικονομική ή αναπτυξιακή πολιτική προερχόμενη από το δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται με την παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982 ή διεθνείς οργανισμούς ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα.
γ. Στις θέσεις της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 αποσπώνται υπάλληλοι μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από το δημόσιο τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με την παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982, οι οποίοι έχουν πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ημεδαπής ή ισότιμο αλλοδαπής, γνωρίζουν άριστα μία από τις γλώσσες Αγγλική ή Γαλλική και καλά την άλλη, σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 29 του Π.δ. 50/2001 και είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένου της αλλοδαπής ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένου της αλλοδαπής ή να είναι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Οι υπάλληλοι που είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου πρέπει να έχουν τουλάχιστον τριετή πραγματική δημόσια υπηρεσία σε διεθνή οικονομική ή αναπτυξιακή πολιτική ή σε αντικείμενα σχετικά με τις επιτροπές του ΟΟΣΑ, ενώ αυτοί που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου ή είναι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης πρέπει να έχουν τουλάχιστον πενταετή πραγματική δημόσια υπηρεσία σε διεθνή οικονομική ή αναπτυξιακή πολιτική ή σε αντικείμενα σχετικά με τις επιτροπές του ΟΟΣΑ.
δ. Για τη θέση διοικητικού υπαλλήλου της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 απαιτείται πτυχίο ανώτατης σχολής ημεδαπής ή ισότιμης αλλοδαπής, πολύ καλή γνώση της Αγγλικής και της Γαλλικής και καλή γνώση της Ελληνικής και γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασία κειμένων β) υπολογιστικά φύλλα και γ) υπηρεσίες διαδικτύου. Για τη θέση του οδηγούεπιμελητή της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 απαιτείται απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καλή γνώση της Γαλλικής και της Ελληνικής και επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης. Οι ανωτέρω πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι της Γαλλίας. Η συνδρομή των ανωτέρω τυπικών προσόντων και της προϋπόθεσης της κατοικίας ελέγχεται από το Μόνιμο Αντιπρόσωπο.
3.α. Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος διορίζεται με τριετή θητεία που μπορεί να ανανεωθεί για μία ακόμη φορά και για ίσο χρονικό διάστημα. Σε κάθε αλλαγή Μονίμου Αντιπροσώπου, συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής της υπηρεσίας, καθώς και καταγραφής και απογραφής του υλικού της. Το πρωτότυπο των πρωτοκόλλων κατατίθεται στο αρχείο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και αποστέλλονται αντίγραφα στις Γενικές Διευθύνσεις Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Σε περίπτωση αδυναμίας του Μονίμου Αντιπροσώπου να παραδώσει, συντάσσεται έκθεση απογραφής από τον Αναπληρωτή του. Για τον τύπο και το περιεχόμενο των πρωτοκόλλων και των εκθέσεων απογραφής εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3566/2007 (Α’ 117). Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος διορίζεται και παύεται από τα καθήκοντά του με προεδρικό διάταγμα ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Εξωτερικών.
β. Ο Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος διορίζεται με τριετή θητεία, που μπορεί να ανανεωθεί για μία ακόμη φορά και για ίσο χρονικό διάστημα. Ο Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος διορίζεται και παύεται από τα καθήκοντά του με προεδρικό διάταγμα ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Εξωτερικών.
γ. Οι θέσεις της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 καλύπτονται με αποσπάσεις. Οι ως άνω αποσπάσεις γίνονται κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 68 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, έπειτα από σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Η απόσπαση πραγματοποιείται για χρονικό διάστημα έως τρία (3) έτη από την ανάληψη της υπηρεσίας, και μπορεί να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον έτη για μία μόνο φορά. Αν οι αποσπασθέντες υπάλληλοι κατέχουν θέση προϊσταμένου παραιτούνται από την εν λόγω θέση ευθύνης. Μετά τη λήξη της απόσπασής τους, επιστρέφουν στις οργανικές τους θέσεις και δεν επιτρέπεται να αποσπασθούν πριν παρέλθει τριετία. Ο χρόνος υπηρεσίας στις ανωτέρω θέσεις λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και σε θέση Προϊσταμένου Τμήματος και λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των άρθρων 84 και 85 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.
δ. Το επιτόπιο προσωπικό της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 προσλαμβάνεται κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας μέχρι τριών (3) ετών δυνάμενη να ανανεωθεί. Για την πρόσληψη απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση του Μονίμου Αντιπροσώπου. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το ύψος της αντιμισθίας των προσλαμβανομένων, ύστερα από εισήγηση του Μονίμου Αντιπροσώπου και αφού ληφθούν υπόψη οι τοπικές συνθήκες εργασίας.
Η σχετική σύμβαση καταρτίζεται από το Μόνιμο Αντιπρόσωπο. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παράγραφων 3 και 4 του άρθρου 149 του Ν. 3566/2007.
4.Στις θέσεις των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να διορίζονται δημόσιοι υπάλληλοι μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι έχουν τα προβλεπόμενα για τις θέσεις αυτές προσόντα. Αν οι διορισθέντες υπάλληλοι κατέχουν θέση προϊσταμένου, παραιτούνται από την εν λόγω θέση ευθύνης. Ο χρόνος υπηρεσίας των ανωτέρω υπαλλήλων στις θέσεις των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 1 λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας σε θέση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης και λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των άρθρων 84 και 85 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.. Για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους στις ανωτέρω θέσεις οι οργανικές θέσεις των διορισθέντων δεν καταργούνται και παραμένουν κενές, μετά δε τη λήξη της θητείας, οι ανωτέρω επανέρχονται αυτοδικαίως στις οργανικές τους θέσεις».
2.Μετά το άρθρο 67 του Π.δ. 116/2014 προστίθεται άρθρο 67Α ως εξής:
«Άρθρο 67Α
Προσωπικό του Γραφείου Οικονομικού Συμβούλου στη Γενεύη
1.Οι θέσεις του Γραφείου Οικονομικού Συμβούλου στη Γενεύη ορίζονται ως εξής:
α. Μία (1) θέση Προϊσταμένου, Οικονομικού Συμβούλου, με βαθμό αντίστοιχο Συμβούλου Πρεσβείας Α’ Τάξης.
β. Δύο (2) θέσεις υπαλλήλων, οι οποίοι για τη συμμετοχή τους στις εργασίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ανακοινώνονται προς αυτόν ως σύμβουλοι.
γ. Μία (1) θέση διοικητικού υπαλλήλου.
2.α.Στη θέση του Οικονομικού Συμβούλου τοποθετείται υπάλληλος μόνιμος ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από το δημόσιο τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από την παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις επιλογής σε θέση προϊσταμένου διεύθυνσης, σύμφωνα με το άρθρο 84 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και επιπλέον: α) διαθέτει επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία σε διεθνή οικονομική και εμπορική πολιτική, β) γνωρίζει άριστα μία από τις γλώσσες Αγγλική ή Γαλλική και καλά την άλλη, σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 29 του Π.δ. 50/2001, γ) είναι πτυχιούχος ανώτατης σχολής ημεδαπής ή ισότιμης αλλοδαπής και δ) είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένου της αλλοδαπής ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένου της αλλοδαπής ή είναι απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης.
β. Στις θέσεις της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 αποσπώνται υπάλληλοι μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από το δημόσιο τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από την παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982, οι οποίοι έχουν πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος ημεδαπής ή ισότιμο αλλοδαπής, γνωρίζουν άριστα μία από τις γλώσσες Αγγλική ή Γαλλική και καλά την άλλη, σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 29 του Π.δ. 50/2001 και είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένου της αλλοδαπής ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένου της αλλοδαπής ή είναι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Επιπλέον, οι υπάλληλοι που είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου πρέπει να έχουν τουλάχιστον τριετή πραγματική δημόσια υπηρεσία σε διεθνή οικονομική και εμπορική πολιτική, ενώ αυτοί που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου ή είναι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης πρέπει να έχουν τουλάχιστον πενταετή πραγματική δημόσια υπηρεσία σε διεθνή οικονομική και εμπορική πολιτική.
γ. Στη θέση της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 προσλαμβάνονται μόνιμοι κάτοικοι Ελβετίας, με πτυχίο ανώτατης σχολής ημεδαπής ή ισότιμης αλλοδαπής, πολύ καλή γνώση της Αγγλικής και της Γαλλικής και καλή γνώση της Ελληνικής και γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασία κειμένων, β) υπολογιστικά φύλλα και γ) υπηρεσίες διαδικτύου. Η συνδρομή των ανωτέρω τυπικών προσόντων και της μόνιμης κατοικίας ελέγχονται από τον Οικονομικό Σύμβουλο.
3.α. Ο Οικονομικός Σύμβουλος διορίζεται με τριετή θητεία που μπορεί να ανανεωθεί για μία ακόμη φορά και για ίσο χρονικό διάστημα. Αν ο διορισθείς υπάλληλος κατέχει θέση προϊσταμένου παραιτείται από την εν λόγω θέση ευθύνης. Ο χρόνος υπηρεσίας στη θέση της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου διεύθυνσης και λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των άρθρων 84 και 85 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. Ο Οικονομικός Σύμβουλος τοποθετείται και απαλλάσσεται από τα καθήκοντά του με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Εξωτερικών. Σε κάθε αλλαγή Οικονομικού Συμβούλου, συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής της υπηρεσίας, καθώς και καταγραφής και απογραφής του υλικού της. Το πρωτότυπο των πρωτοκόλλων κατατίθεται στο αρχείο του Γραφείου Οικονομικού Συμβούλου στη Γενεύη και αντίγραφα αποστέλλονται στις Γενικές Διευθύνσεις Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Σε περίπτωση αδυναμίας για οποιονδήποτε λόγο του Οικονομικού Συμβούλου να παραδώσει, συντάσσεται έκθεση απογραφής από υπάλληλο που υπηρετεί στο Γραφείο. Για τον τύπο και το περιεχόμενο των πρωτοκόλλων και των εκθέσεων απογραφής εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3566/2007.
β. Οι θέσεις της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 καλύπτονται με αποσπάσεις, οι οποίες γίνονται κατά παρέκκλιση του άρθρου 68 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, έπειτα από σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Αν ο αποσπασθείς υπάλληλος κατέχει θέση προϊσταμένου παραιτείται από την εν λόγω θέση ευθύνης. Η απόσπαση πραγματοποιείται για χρονικό διάστημα έως τρία (3) έτη και μπορεί να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον έτη μία μόνο φορά, μετά δε τη λήξη της θητείας τους, οι αποσπασθέντες υπάλληλοι επιστρέφουν στις οργανικές τους θέσεις και δεν επιτρέπεται να αποσπαστούν πριν παρέλθει τριετία. Ο χρόνος της απόσπασης λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου τμήματος και λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των άρθρων 84 και 85 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ..
γ. Το επιτόπιο προσωπικό της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 προσλαμβάνεται κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Γραφείου Οικονομικού Συμβούλου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας μέχρι τριών (3) ετών, που μπορεί να ανανεωθεί. Γ ια την πρόσληψη απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση του Οικονομικού Συμβούλου. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το ύψος της αντιμισθίας του προσλαμβανομένου, ύστερα από εισήγηση του Οικονομικού Συμβούλου και αφού ληφθούν υπόψη οι τοπικές συνθήκες εργασίας. Η σχετική σύμβαση καταρτίζεται από τον Οικονομικό Σύμβουλο. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 149 του Ν. 3566/2007».

Άρθρο 10

1.Δαπάνες για τη Μ.Ε.Α. Ο.Ο.Σ.Α.
α. Τα έξοδα οίκησης του Μονίμου Αντιπροσώπου στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), όπως αυτά προκύπτουν από το μισθωτήριο συμβόλαιο, καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Τομέας Ανάπτυξης) μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 70% του επιδόματος αλλοδαπής του Μονίμου Αντιπροσώπου.
β. Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος και ο Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος εξομοιώνονται ως προς τις πάσης φύσεως αποδοχές και επιδόματα με τους υπηρετούντες στην Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι, στο βαθμό Πρέσβεως και Πληρεξουσίου Υπουργού Β’ Τάξεως, αντιστοίχως.
Η δαπάνη για την καταβολή των ανωτέρω βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Τομέας Ανάπτυξης).
γ. Οι τακτικές αποδοχές των αποσπασθέντων στις θέσεις της περίπτωσης γ’ της παρ. 1 του άρθρου 66 Α του Π.δ. 116/2014, βαρύνουν τον προϋπολογισμό του υπουργείου, της υπηρεσίας ή του φορέα προέλευσής τους, ενώ η δαπάνη που προκύπτει από την απόσπαση, καθώς και το επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Τομέας Ανάπτυξης).
Το ύψος των επιδομάτων που λαμβάνουν οι ανωτέρω υπάλληλοι για την απόσπασή και την άσκηση της υπηρεσίας τους στο εξωτερικό καθορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν για τους πολιτικούς υπαλλήλους.
δ. Η δαπάνη για τη μισθοδοσία των προσλαμβανομένων στις θέσεις της περίπτωσης δ’ της παρ. 1 του άρθρου 66Α του Π.δ. 116/2014, βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Τομέας Ανάπτυξης).
2.Δαπάνες για το Γραφείο Οικονομικού Συμβούλου στη Γενεύη.
α. Ο Οικονομικός Σύμβουλος εξομοιώνεται ως προς τις πάσης φύσεως αποδοχές και επιδόματα με τους υπηρετούντες στο βαθμό Συμβούλου Πρεσβείας Α’ Τάξης στην Πρεσβεία της Ελλάδας στη Γενεύη.
Η δαπάνη για την καταβολή των ανωτέρω βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Τομέας Ανάπτυξης).
β. Οι τακτικές αποδοχές των αποσπασθέντων στις θέσεις της περίπτωσης β’ της παρ. 1 του άρθρου 67Α του Π.δ. 116/2014, βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου, της υπηρεσίας ή του φορέα προέλευσής τους, ενώ η δαπάνη που προκύπτει από την απόσπαση, καθώς και το επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Τομέας Ανάπτυξης).
Το ύψος των επιδομάτων που θα λαμβάνουν οι ανωτέρω υπάλληλοι για την απόσπασή και την άσκηση της υπηρεσίας τους στο εξωτερικό καθορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν για τους πολιτικούς υπαλλήλους.
γ. Η δαπάνη για τη μισθοδοσία του προσλαμβανομένου στη θέση της περίπτωσης γ’ της παρ. 1 του άρθρου 67Α του Π.δ. 116/2014, βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Τομέας Ανάπτυξης).

Άρθρο 11
Μεταβατικές διατάξεις

1.α. Οι διορισμένοι στις θέσεις του Μονίμου Αντιπροσώπου και του Αναπληρωτή Μονίμου Αντιπροσώπου εξακολουθούν να υπηρετούν στις θέσεις αυτές μέχρι τη συμπλήρωση τριετίας από την ανάληψη υπηρεσίας τους, με δυνατότητα η θητεία τους να ανανεωθεί για μία ακόμη φορά και για ίσο χρονικό διάστημα.
β. Εντός ενός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος, οι αποσπάσεις των υπηρετούντων υπαλλήλων στη Μ.Ε.Α. Ο.Ο.Σ.Α., αίρονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Όσοι υπάλληλοι είναι αποσπασμένοι για ορισμένο χρονικό διάστημα παραμένουν στις θέσεις τους έως τη λήξη της απόσπασής τους με δυνατότητα παράτασης αυτής σύμφωνα με την παράγραφο 3γ της παραγράφου 1 του άρθρου 66Α του Π.δ. 116/2014, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του παρόντος.
γ. Τα έξοδα που προκύπτουν από την άρση των αποσπάσεων βαρύνουν τον προϋπολογισμό του τομέα Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
2.Η περίπτωση κ’ της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 (Α’ 28), όπως προστέθηκε με το άρθρο 32 του Ν. 4210/2013 (Α’ 254), αντικαθίσταται ως εξής:
«κ. Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος και ο Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία (Μ.Ε.Α.) στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), ο Προϊστάμενος του Γραφείου Οικονομικού Συμβούλου στη Γενεύη, καθώς και το προσωπικό της Μ.Ε.Α. Ο.Ο.Σ.Α. και του Γραφείου Οικονομικού Συμβούλου στη Γενεύη που προσλαμβάνεται επιτοπίως».
3.Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου καταργούνται οι σχετικές με τα υπό ρύθμιση ζητήματα διατάξεις των άρθρων 40 και 43 του Π.δ. 178/2000 (Α’ 165) και το άρθρο 245 του Ν. 4072/2012 (Α’ 86), που τις τροποποίησε.

Άρθρο 12
Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4242/2014 (Α’ 50)
Το εδάφιο β’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4242/2014 απαλείφεται.

Άρθρο 13

Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1796/1988 (Α’ 152)
Η παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 1796/1988 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Επιτρέπονται αποσπάσεις μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από την παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982, κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ο.Α.Ε.Π., στην οποία εξειδικεύονται τα εκάστοτε απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Η απόσπαση πραγματοποιείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μετά από σχετική εισήγηση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Π., κατά παρέκκλιση του άρθρου 68 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Ν. 3528/2007, Α’ 26), με τριετή διάρκεια, η οποία δύναται να ανανεώνεται και με την ίδια σχέση εργασίας και το ίδιο μισθολογικό καθεστώς. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων υπαλλήλων λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας στην οργανική τους θέση και οι αποδοχές τους βαρύνουν τον Ο.Α.Ε.Π..
Επιτρέπονται μετατάξεις/μεταφορές μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από την παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982, σε κενές οργανικές θέσεις, κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ο.Α.Ε.Π., στην οποία εξειδικεύονται τα εκάστοτε απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Οι μετατάξεις/μεταφορές πραγματοποιούνται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μετά από σχετική εισήγηση του δ.σ. του Ο.Α.Ε.Π., κατά παρέκκλιση του άρθρου 73 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, με τις αποδοχές που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.
Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του μετατασσόμενου/ μεταφερόμενου προσωπικού, που έχει διανυθεί στους φορείς προέλευσης και ο χρόνος που αναγνωρίστηκε ως χρόνος προϋπηρεσίας, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στον Ο.Α.Ε.Π. για τα θέματα βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης και για κάθε άλλη συνέπεια με την επιφύλαξη του άρθρου 4 του Ν. 3408/2005 (Α’ 272)».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΑ

Άρθρο 14
Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4314/2014 (Α’ 265)
1.Το άρθρο 13 τροποποιείται ως εξής:
α. Η περίπτωση β’ της παραγράφου 7 του άρθρου 13 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίζονται οι διαδικασίες συντονισμού και διαχείρισης των ΕΔΕΤ για την υλοποίηση Προγραμμάτων Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και η σύσταση επιτροπών για την αξιολόγηση των Προγραμμάτων Τοπικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 34 του Κανονισμού. Στην ίδια απόφαση ορίζεται ο τρόπος λειτουργίας και το έργο τους».
β. Προστίθεται παράγραφος 10, ως εξής:
«10. Με την απόφαση ορισμού Ενδιάμεσου Φορέα ρυθμίζεται και κάθε ζήτημα σχετικό με την άσκηση των αρμοδιοτήτων ή των καθηκόντων που αναλαμβάνει και ιδίως:
(α) ο φορέας που αναλαμβάνει τη διαχείριση δράσεων του οικείου επιχειρησιακού προγράμματος ή συγκεκριμένα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής,
(β) οι δράσεις που αναλαμβάνονται και ο προϋπολογισμός της κάθε μιας,
(γ) οι αρμοδιότητες διαχείρισης ή τα καθήκοντα που ανατίθενται,
(δ) οι υποχρεώσεις του ενδιάμεσου φορέα και της διαχειριστικής αρχής,
(ε) το αρμόδιο για την ένταξη των πράξεων όργανο».
2.Στο άρθρο 14 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Τα καθήκοντα του Προϊσταμένου της ΕΑΣ είναι τα ακόλουθα:
α) Ο προγραμματισμός και ιεράρχηση των δραστηριοτήτων [η παροχή των αναγκαίων οδηγιών και κατευθύνσεων] και ο συντονισμός της λειτουργίας των Ειδικών Υπηρεσιών της ΕΑΣ για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων τους και την επίτευξη των στόχων τους, στο πλαίσιο των κατευθύνσεων που ορίζονται από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.
β) Η παροχή εισηγήσεων στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, μετά από ανάλυση δεδομένων, καθώς και η διαμόρφωση εναλλακτικών επιλογών, βάσει της ανάλυσης του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος λειτουργίας της ΕΑΣ.
γ) Η διασφάλιση συνθηκών οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ των ΕΥ της ΕΑΣ, των ΕΥ των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, των Επιτελικών Δομών των Υπουργείων και λοιπών φορέων.
δ) Η διαχείριση και αξιοποίηση του προσωπικού, ώστε να επιτυγχάνονται οι τιθέμενοι στόχοι.
ε) Η εισήγηση της ετήσιας στοχοθεσίας και η παρακολούθησή της βάσει των θεσπισμένων δεικτών απόδοσης, καθώς και η συνεχής βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των οργανικών μονάδων με την υποβολή προτάσεων οργανωτικού και επιχειρησιακού ανασχεδιασμού.
στ) Η εκπροσώπηση της ΕΑΣ.
ζ) Η προσυπογραφή των εγγράφων που υπογράφονται από τα ανώτερα αυτού όργανα σε θέματα των αρμοδιοτήτων της ΕΑΣ.
η) Η χρέωση και ο χαρακτηρισμός της εισερχόμενης στην ΕΑΣ αλληλογραφίας.
θ) Η άσκηση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων, τα οποία του ανατίθενται από τα ανώτερα όργανα».
3.Το άρθρο 18 τροποποιείται ως εξής:
α. Η παράγραφος 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«6.α. Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕΕΚΤ), η οποία συστάθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση 107900/16.3.2001 (Β’ 599), η Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία (ΕΥΚΕΚΟ), η οποία συστάθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση 1806191/7.2.2001/Γ’ ΚΠΣ (Β’ 148), η οποία δυνάμει του άρθρου 15 του Ν. 4019/2011 (Α’ 216), είναι αρμόδια για το σχεδιασμό, το συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση όλων των αναγκαίων πολιτικών και ενεργειών που αποσκοπούν στην ανάπτυξη και ενίσχυση της Κοινωνικής Οικονομίας και η Ειδική Υπηρεσία «Δομή Σχεδιασμού και Οργάνωσης της Παρακολούθησης της Εφαρμογής και αξιολόγησης των Συστημικών Παρεμβάσεων» του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», η οποία συστάθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση 25255/2236/7.4.2008 (Β’ 604), συγχωνεύονται και συνιστούν νέα Ειδική Υπηρεσία με την επωνυμία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας». Η ανωτέρω συσταθείσα Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, δύναται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, να αναλαμβάνει τη διαχείριση μέρους τομεακού Ε.Π. ή συγκεκριμένα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής του εν λόγω Ε.Π. στους τομείς της κοινωνικής οικονομίας, απασχόλησης και κατάρτισης, πλην δράσεων κρατικών ενισχύσεων, πέραν των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στο άρθρο 17 και, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου 13.
β. Στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνιστάται νέα Ειδική Υπηρεσία με την επωνυμία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
γ. Στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνιστάται νέα Ειδική Υπηρεσία με την επωνυμία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
δ. Το προσωπικό των ως άνω συγχωνευόμενων Ειδικών Υπηρεσιών κατανέμεται στις τρεις Επιτελικές Δομές ΕΣΠΑ με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης λαμβανομένων υπόψη των αναγκών των ως άνω Επιτελικών Δομών και συνεκτιμώμενης της αίτησης του υπαλλήλου».
β. Η παρ. 7 του άρθρου 18 του Ν. 4314/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«7.α. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συνιστάται νέα Ειδική Υπηρεσία με την επωνυμία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Ενέργειας». Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 3 του άρθρο 58 για θέματα διάρθρωσης, αρμοδιοτήτων και προσωπικού εφαρμόζεται η κοινή υπουργική απόφαση Δ13/Φ 7.11/18797/29.7.2008 (Β’ 1540).
β. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συνιστάται νέα Ειδική Υπηρεσία με την επωνυμία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Περιβάλλοντος». Μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 3 του άρθρου 58 για θέματα διάρθρωσης, αρμοδιοτήτων και προσωπικού εφαρμόζεται η κοινή υπουργική απόφαση 19883/10.9.2008 (Β’ 1957)».
4.Η παρ. 4 του άρθρου 27 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η εγγραφή στο ΠΔΕ πράξεων για την υλοποίηση των οποίων απαιτούνται προπαρασκευαστικές ενέργειες, όπως μελέτες, έρευνες, γίνεται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο εγγράφεται στο ΠΔΕ ο προϋπολογισμός των προπαρασκευαστικών ενεργειών. Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του πρώτου σταδίου δεν μπορεί να υπερβεί το οριζόμενο στην απόφαση ένταξης της πράξης. Σε περίπτωση υπέρβασης το έργο απεντάσσεται αυτοδίκαια από το ΕΠ και οι σχετικές πραγματοποιηθείσες δαπάνες βαρύνουν τον προϋπολογισμό του εθνικού σκέλους του φορέα χρηματοδότησης. Με την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου, εγγράφεται στο ΠΔΕ και ο προϋπολογισμός του δεύτερου σταδίου, μετά από σχετικό αίτημα της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής προς τη ΔΔΕ. Οι απαλλοτριώσεις μπορεί να εγγραφούν στο ΠΔΕ είτε στο πρώτο στάδιο, ως προπαρασκευαστικές ενέργειες, είτε στο δεύτερο στάδιο εκτέλεσης του κυρίως έργου. Αν δεν ολοκληρωθούν στο πρώτο στάδιο, ο σχετικός υπολειπόμενος προϋπολογισμός μεταφέρεται και εγγράφεται στο ΠΔΕ στο δεύτερο στάδιο».
5.Η παράγραφος 4 του άρθρου 30 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Στο τέλος του άρθρου 4 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (Α’ 280) προστίθεται περίπτωση κζ’ ως εξής:
«κζ) Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων, καθώς και οι συμβάσεις εργασίας ή απασχόλησης του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου που προσλαμβάνεται για ορισμένο χρόνο ή για ωριαία απασχόληση για την εκτέλεση των ως άνω συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και οι ανανεώσεις και οι παρατάσεις αυτών»».
6.Το άρθρο 36 τροποποιείται ως εξής:
α) Η παράγραφος 2 του άρθρου 36 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι αποδοχές των μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου αποσπασμένων και μετακινούμενων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, τις οποίες λαμβάνουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου και μέχρι τη λήξη της προγραμματικής περιόδου, ισούνται με το σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών, παροχών και επιδομάτων της οργανικής τους θέσης και καταβάλλονται από το φορέα προέλευσής τους. Ομοίως, καταβάλλονται και τα επιδόματα που συνδέονται με την άσκηση των καθηκόντων τους στο χώρο και τη θέση που δικαιολογεί την καταβολή τους κατά την ψήφιση του παρόντος Νόμου και μέχρι τη λήξη της προγραμματικής περιόδου.
Ειδικά, στην περίπτωση φορέων προέλευσης της Γενικής Κυβέρνησης, πλην της Κεντρικής Διοίκησης, η συνολική προκαλούμενη δαπάνη των επιδομάτων που συνδέονται με την άσκηση των καθηκόντων τους στο χώρο και τη θέση που δικαιολογεί την καταβολή τους, τα οποία καταβάλλονται στους υπαλλήλους από τους φορείς προέλευσης, καλύπτεται με επιχορήγησή αυτών από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
Ειδικότερα ζητήματα εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου δύνανται να ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
β) Στο άρθρο 36 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Η δαπάνη των πάσης φύσεως αποδοχών των υπαλλήλων που αποσπώνται ή μετακινούνται στις ειδικές υπηρεσίες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου βαρύνει τους φορείς από τους οποίους προέρχονται. Οι διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 2 εφαρμόζονται και εν προκειμένω».
7.Το άρθρο 38 τροποποιείται ως εξής:
α) Ο τίτλος του άρθρου αντικαθίσταται ως εξής: «Υπηρεσιακή κατάσταση προσωπικού των Ειδικών Υπηρεσιών».
β) Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Οι θέσεις των Ειδικών Υπηρεσιών καλύπτονται είτε με απόσπαση στελεχών της ΜΟΔ ΑΕ είτε με απόσπαση ή μετακίνηση υπαλλήλων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων ως προς τη διάρκεια απόσπασης ή μετακίνησης, για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών, η οποία μπορεί να παραταθεί μία ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα.
2.Προσωπικό που αποσπάται ή μετακινείται στις Ειδικές Υπηρεσίες και προέρχεται από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης διατηρεί την οργανική θέση που κατέχει στο φορέα από τον οποίο προέρχεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ειδικής ή γενικής διάταξης. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του αποσπασμένου ή μετακινούμενου προσωπικού, που διανύεται στις Ειδικές Υπηρεσίες, θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τα θέματα βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης και κάθε άλλη συνέπεια στη θέση τους στο φορέα προέλευσης.
3.Το αποσπασμένο ή μετακινούμενο προσωπικό έχει το δικαίωμα να μετέχει στις προβλεπόμενες διαδικασίες επιλογής σε θέσεις προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή Τμήματος ή άλλης οργανικής μονάδας άλλης υπηρεσίας ή του φορέα προέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4369/2016 (Α’ 33), και, σε περίπτωση επιλογής, εκδίδεται υποχρεωτικώς πράξη διακοπής της απόσπασης ή μετακίνησης».
8.Το άρθρο 39 τροποποιείται ως εξής:
α. Στην παρ. 1 μετά το δεύτερο εδάφιο προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με την απόφαση της παράγραφο 3 του άρθρου 58 δύναται να συνιστώνται θέσεις προϊσταμένων τομέων επιπέδου υποδιεύθυνσης στις Ειδικές Υπηρεσίες της παρ. 6 του άρθρου 18».
β. Η παράγραφος 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Ο προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον Υποδιευθυντή και εφόσον ο τελευταίος δεν υφίσταται, από τον Προϊστάμενο, που έχει ασκήσει περισσότερο χρόνο καθήκοντα προϊσταμένου μονάδος στην Ειδική Υπηρεσία. Η ως άνω διάταξη ισχύει και σε περίπτωση κένωσης θέσης προϊσταμένου Ειδικής Υπηρεσίας και μέχρι την τοποθέτηση νέου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις».
9.Η παράγραφος 1 του άρθρου 42 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τις αρμοδιότητες του προγραμματισμού, της αξιολόγησης, καθώς και της παρακολούθησης και του συντονισμού της εφαρμογής του Μηχανισμού «Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη» στους τομείς των Μεταφορών, της Ενέργειας και των Τηλεπικοινωνιών ασκεί η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ) της ΕΑΣ. Με τις υπουργικές αποφάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 58 καθορίζεται η άσκηση των αρμοδιοτήτων προαξιολόγησης, παρακολούθησης και διαχείρισης των έργων / δράσεων στους ανωτέρω τομείς από τις κατά περίπτωση αρμόδιες ειδικές υπηρεσίες διαχείρισης».
10.Μετά το άρθρο 54 προστίθεται άρθρο 54Α ως εξής:
«Άρθρο 54Α
1.Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού υπέχει θέση «Υπεύθυνου Επεξεργασίας», σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 2 στοιχείο ζ’ του Ν. 2472/1997 για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων σε πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και υλοποιούνται στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
2.Οι Ειδικές Υπηρεσίες του παρόντος Νόμου, εκτός των Ειδικών Υπηρεσιών που υπάγονται στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, το οποίο υπέχει θέση «Υπευθύνου επεξεργασίας» και επεξεργάζεται άμεσα τα δεδομένα κατά την προηγούμενη παράγραφο, οι Ενδιάμεσοι Φορείς που διαχειρίζονται τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, καθώς και οι Δικαιούχοι που έχουν την ευθύνη για την υλοποίηση των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο υπέχουν θέση «Εκτελούντος την Επεξεργασία» για λογαριασμό του «Υπεύθυνου Επεξεργασίας», σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 2 στοιχείο η’ του Ν. 2472/1997. Οι εν λόγω Ειδικές Υπηρεσίες, Ενδιάμεσοι Φορείς και Δικαιούχοι υποχρεούνται να συμμορφώνονται πλήρως προς τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για το σκοπό της εφαρμογής και υλοποίησης των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των προσώπων που συμμετέχουν στις πράξεις αυτές ως ωφελούμενοι.
3.Η επεξεργασία απλών και ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2472/1997, επιτρέπεται χωρίς τη συγκατάθεση των υποκειμένων τους που συμμετέχουν ως άμεσα ωφελούμενοι από τις πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο των οικείων επιχειρησιακών προγραμμάτων, για τους σκοπούς της υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών και της άσκησης αξιολόγησης και ελέγχου ως προς την εν λόγω υλοποίηση».
11.Το άρθρο 59 τροποποιείται ως εξής:
α) Στην παράγραφο 1 μετά τη λέξη «αποσπάται» προστίθενται οι λέξεις «ή μετακινείται».
β) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«Μέχρι τον καθορισμό του πλαισίου της εσωτερικής διαδικασίας που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 37, η απόσπαση ή μετακίνηση προσωπικού στις Ειδικές Υπηρεσίες ενεργείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3614/2007. Η διάρκεια της απόσπασης και της μετακίνησης είναι πενταετής».
γ) Η παράγραφος 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Στις θέσεις προϊσταμένων Τμημάτων των Ειδικών Υπηρεσιών που θα αναδιοργανωθούν τοποθετούνται προϊστάμενοι κατά προτεραιότητα από τους ήδη ασκούντες καθήκοντα προϊσταμένων Τμημάτων στις αντίστοιχες ειδικές υπηρεσίες, κατά το χρόνο επιλογής, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, με κριτήριο τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου μέχρι την επιλογή νέων. Αν δεν επαρκούν οι υπάλληλοι που ασκούσαν καθήκοντα προϊσταμένου τμήματος, τοποθετούνται υπάλληλοι, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 του Ν. 3614/2007, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Οι τοποθετήσεις των ανωτέρω προϊσταμένων γίνονται με την έναρξη ισχύος των υπουργικών αποφάσεων αναδιάρθρωσης των Ειδικών Υπηρεσιών που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 58 και έχουν διάρκεια μέχρι την επιλογή νέου προϊσταμένου με τη διαδικασία του άρθρου 39. Στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι οποίες αναδιαρθρώνονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 42 του Ν. 4384/2016 (Α’ 78), οι τοποθετήσεις των προϊσταμένων γίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
δ) Στο άρθρο 59 προστίθεται παράγραφος 21 ως εξής:
«21. Αν κενωθεί θέση προϊσταμένου ειδικής υπηρεσίας ή μονάδας λόγω λύσης υπαλληλικής σχέσης, άλλης υπηρεσιακής μεταβολής ή λήξης της θητείας του υπηρετούντος προϊσταμένου, και μέχρι την τοποθέτηση νέου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του παρόντος, τοποθετείται προϊστάμενος με τη διαδικασία του άρθρου 18 του Ν. 3614/2007 και με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι οποίες αναδιαρθρώνονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 42 του Ν. 4384/2016 (Α’ 78), και μέχρι την τοποθέτηση νέου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του παρόντος, τοποθετείται αντίστοιχα προϊστάμενος με τη διαδικασία του άρθρου 18 του Ν. 3614/2007 και με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
12.Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 61 διαγράφεται.
13.α. Στο άρθρο 62 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Τα θέματα προσωπικού των Διαχειριστικών Αρχών του ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ ρυθμίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 34 έως και 40. Για το σκοπό εφαρμογής της παρούσας παραγράφου όπου στις διατάξεις των άρθρων 34 έως 40 αναφέρεται απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, νοείται κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
β. Η παράγραφος ε’ του άρθρου 63 αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα θέματα προσωπικού ρυθμίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 34 έως και 40. Για το σκοπό εφαρμογής της παρούσας παραγράφου όπου στις διατάξεις των άρθρων
34έως και 40 αναφέρεται απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, νοείται κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
14.Το άρθρο 64 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 64
1.Στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (εφεξής ΟΠΣΑΑ) καταχωρίζονται κυρίως δεδομένα που αφορούν στις διαδικασίες και τα στοιχεία προγραμματισμού, διαχείρισης, ελέγχου και υλοποίησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ).
2.Το ΟΠΣΑΑ θα επιτρέπει τη διασύνδεση με άλλα πληροφοριακά συστήματα για την ανταλλαγή δεδομένων που σχετίζονται με τον προγραμματισμό, την αξιολόγηση, τη διαχείριση και τον έλεγχο του ΠΑΑ.
Το ΟΠΣΑΑ θα διασυνδεθεί με το ΟΠΣ ΠΔΕ για την ανταλλαγή δεδομένων που αφορούν στη χρηματοδότηση του προγράμματος ΠΑΑ μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
3.Η ανταλλαγή των δεδομένων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 85 του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 μπορεί να πραγματοποιείται και μέσω του ΟΠΣΑΑ, το οποίο εξασφαλίζει την ασφαλή ανταλλαγή των δεδομένων αυτών.
4.Για τις ανάγκες του ΠΑΑ, τη συγκέντρωση των απαιτήσεων των χρηστών και την εκπαίδευσή τους, αναφορικά με το ΟΠΣΑΑ, καθώς και την ανάλυση και επεξεργασία του συνόλου του πληροφοριακού υλικού που απαιτείται για τη διοικητική παρακολούθηση και αξιολόγηση του ΠΑΑ αναλαμβάνει η Διαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ, συνεπικουρούμενη από την Ειδική Υπηρεσία του ΠΑΑ και τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
5.Την εποπτεία της παραγωγικής λειτουργίας και τη φιλοξενία των εξυπηρετητών του ΟΠΣΑΑ, καθώς και την παροχή υπηρεσιών για δικτυακή σύνδεση του ΟΠΣΑΑ με τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς και την τεχνική υποστήριξη και επίλυση προβλημάτων του κεντρικού εξοπλισμού και λογισμικού υποδομής αναλαμβάνει ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
6.Επιπλέον, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. αναλαμβάνει τη συντήρηση και ανάπτυξη του ΟΠΣΑΑ, τον έλεγχο και αξιολόγηση της παραγωγικής του λειτουργίας, την ανάλυση και τον προγραμματισμό για περαιτέρω βελτιώσεις της λειτουργίας και αποτελεσματικότητάς του, την υλοποίηση των σχετικών αναβαθμίσεων, καθώς και τη διεπαφή του ΟΠΣΑΑ με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ). Για την υλοποίηση αυτών των ενεργειών, συνεργάζεται με τη Διαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ.
7.Μέσω του ΟΠΣΑΑ παρακολουθούνται οι δείκτες, σύμφωνα με το ενιαίο σύστημα παρακολούθησης δεικτών ΕΣΠΑ 20142020 του άρθρου 54 του παρόντος Νόμου».
15.Η παράγραφος 2 του άρθρου 67 καταργείται.
16.Στο άρθρο 69 προστίθενται παράγραφος 4:
«4. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να καθορίζεται η σύσταση, η συγκρότηση και η λειτουργία μητρώου αξιολογητών για το ΠΑΑ και το ΕΠΑλΘ».
17.Η παράγραφος 4 του άρθρου 70 διαγράφεται.
18.Μετά το άρθρο 72 προστίθεται άρθρο 72Α ως εξής:
«Άρθρο 72Α
Τελικές διατάξεις
Οι διατάξεις των άρθρων 9, 33 και 51, καθώς και των παραγράφων 1, 2, 3, 5 και 6 του άρθρου 27 και των παραγράφων 3, 5 του άρθρου 48 εφαρμόζονται και για τις πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΠΑΑ και το ΕΠΑλΘ».
19.Μεταβατικές διατάξεις
α) Οι διατάξεις της παραγράφου 6 ισχύουν από τις 23 Δεκεμβρίου 2014.
β) Η Ειδική Υπηρεσία με την επωνυμία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» καταργείται.
γ) Το προσωπικό το οποίο κατά τη δημοσίευση του παρόντος Νόμου υπηρετεί στην Ειδική Υπηρεσία με την επωνυμία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» κατανέμεται ως εξής:
αα) το προσωπικό που κατά τη δημοσίευση του Ν. 4314/2014 υπηρετούσε στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Δράσεων στους Τομείς Ενέργειας, Φυσικού Πλούτου και Κλιματικής Αλλαγής (ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) και αποσπάστηκε αυτοδίκαια στην «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» δυνάμει των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 59 του Ν. 4314/2014, καθώς και προσωπικό που τυχόν αποσπάστηκε μετά τη δημοσίευση του Ν. 4314/2014 στην «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (πρ. Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Δράσεων στους Τομείς Ενέργειας, Φυσικού Πλούτου και Κλιματικής
Αλλαγής)» αποσπάται αυτοδίκαια στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Ενέργειας και
ββ) το προσωπικό που κατά τη δημοσίευση του Ν. 4314/2014 υπηρετούσε στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων (ΕΥΣΠΕΔ) και αποσπάστηκε αυτοδίκαια στην καταργούμενη Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ δυνάμει των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 59 του Ν. 4314/2014, καθώς και το προσωπικό που τυχόν αποσπάστηκε μετά τη δημοσίευση του Ν. 4314/2014 στην «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (πρ. Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων)» αποσπάται αυτοδίκαια στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Περιβάλλοντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Άρθρο 15
Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 3982/2011(Α’143)
1.Η παρ. 8 του άρθρου 5 του Ν. 3982/2011 (Α’ 143) αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Αν σε μία Περιφέρεια δεν έχει συγκροτηθεί εξεταστική επιτροπή ή αν παρά τη συγκρότηση αυτής υπάρχει αντικειμενική αδυναμία διενέργειας εξετάσεων, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει σε αντίστοιχες εξετάσεις, που διενεργεί επιτροπή, η οποία ορίζεται, σύμφωνα με τις προβλέψεις της υπουργικής απόφασης που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου».
2.Η περίπτωση δ’ της παρ. 5 του άρθρου 46 του Ν. 3982/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) Τεχνικές προκαταρκτικές μελέτες των έργων υποδομής, στις οποίες ενσωματώνονται προκαταρκτικές μελέτες των απαιτούμενων έργων εξωτερικής υποδομής, και το εκτιμώμενο κόστος των αυτών».
3.Η παρ. 3 του άρθρου 53 του Ν. 3892/2011 (Α’ 143) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ύστερα από επιτόπιο έλεγχο οργάνου και σύνταξη της έκθεσης ελέγχου της προηγούμενης παραγράφου, διαπιστώνεται η ολοκλήρωση των έργων υποδομής. Η απόφαση αυτή αποτελεί την άδεια λειτουργίας του Επιχειρηματικού Πάρκου. Επιτρέπεται η τμηματική Διαπίστωση ολοκλήρωσης των έργων υποδομής, εφόσον αυτό είναι δυνατό από τεχνική άποψη. Αν η συνολική έκταση του Επιχειρηματικού Πάρκου υπερβαίνει τα χίλια (1.000) στρέμματα, η υλοποίηση της ανάπτυξης και λειτουργίας αυτού μπορεί να γίνεται σε δύο φάσεις, σε δύο διακριτά τμήματα αυτού, σύμφωνα με το Επιχειρηματικό Σχέδιο, η υλοποίηση όμως της πρώτης φάσης του Επιχειρηματικού Σχεδίου λαμβάνει χώρα στις προθεσμίες της παραγράφου 4».
4.Στο άρθρο 54 του Ν. 3982/2011 προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής:
«10. Οι παράγραφοι 4 και 5 εφαρμόζονται και στους λοιπούς Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων της παραγράφου 4 του άρθρου 41, εφόσον αυτοί διαθέτουν είτε με αρχική έκδοση είτε κατόπιν ανανέωσης ή τροποποίησης, έγκριση περιβαλλοντικών όρων με το καθεστώς του Ν. 4014/2011, καθώς και Κανονισμό Λειτουργίας που περιέχει όρους περιβαλλοντικής προστασίας».
5.α. Οι περιπτώσεις α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 56 του Ν. 3982/2011 αντικαθίστανται ως εξής:
«α) Η εισφορά σε γη αποτελείται από ποσοστό επιφάνειας κάθε ιδιοκτησίας πριν από την πολεοδόμησή της, το οποίο ανέρχεται σε είκοσι τοις εκατό (20 %) της αρχικής έκτασης της ιδιοκτησίας. Σε περιπτώσεις περιοχών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, στις οποίες η εισφορά σε γη δεν μπορεί για αντικειμενικούς πολεοδομικούς λόγους (πυκνοδομημένες υφιστάμενες περιοχές άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων) να ανέλθει σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της αρχικής έκτασης της ιδιοκτησίας, ύστερα από σχετική προς τούτο βεβαίωση του αρμόδιου Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η εισφορά σε γη περιορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) με αντίστοιχη αύξηση της εισφοράς σε χρήμα από δεκαπέντε τοις εκατό (15%) σε είκοσι τοις εκατό (20%), όπως αυτή προσδιορίζεται και καταλογίζεται στο άρθρο 52 παράγραφος 6 του παρόντος.
β) Το ελάχιστο ποσοστό κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων ορίζεται σε 20% υπολογιζόμενο επί της συνολικής επιφάνειας του ΕΠΕ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το ελάχιστο ποσοστό των χώρων αυτών περιορίζεται σε 15%, εφόσον το επιβάλλουν αντικειμενικοί πολεοδομικοί λόγοι ύστερα από σχετική προς τούτο βεβαίωση του αρμόδιου Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης».
β. Η παρ. 11 του άρθρου 44 του Ν. 4155/2013 καταργείται.
6.Η περίπτωση αβ’ της υποπαραγράφου Α’ της παρ. 4 του άρθρου 56 του Ν. 3982/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«αβ) Το άθροισμα των επιφανειών κάλυψης των δομημένων γηπέδων να κυμαίνεται μεταξύ του δέκα τοις εκατό (10%) έως είκοσι τοις εκατό (20%) της συνολικής οριοθετούμενης έκτασης. Σε κάθε περίπτωση που το άθροισμα αυτό είναι μεγαλύτερο του 20% ιδρύονται ΕΠ του άρθρου 41 παρ.1 β’ ή γ’ ή Επιχειρηματικά Πάρκα Εξυγίανσης».
7.Στην παράγραφο 3 του άρθρου 58 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται και στους λοιπούς Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων της παρ. 4 του άρθρου 41».

Άρθρο 16
Αντικατάσταση υφιστάμενων αδειών
Το άρθρο 112 του Ν. 4314/2014 (Α’265) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 112
1.Η προσδιοριζόμενη προθεσμία για την αντικατάσταση αδειών ή αναγγελιών κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του Π.δ. 112/2012 (Α’ 197), στο άρθρο 10 παρ. 1 εδάφιο α’ του Π.δ. 113/2012 (Α’ 198), στο άρθρο 9 του Π.δ. 114/2012 (Α’ 199), στα άρθρα 13 και 21 του Π.δ. 115/2012 (Α’ 200) και στο άρθρο 9 του Π.δ. 1/2013 (Α’ 3), με την επιφύλαξη της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, ορίζεται στις 31.12.2016.
2.Ειδικά για τους χειριστές μηχανημάτων έργου, για κάθε, μετά την έκδοση της οικ. 1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/ 5.3.2013 (Β’ 519) υπουργικής απόφασης, νεότερη όμοια που θα εκδοθεί δυνάμει του άρθρου 4 παρ. 5 του Ν. 3982/2011 για την κατάταξη των μηχανημάτων έργου, ορίζεται χρονικό διάστημα δύο ετών και έξι μηνών για τη σχετική αντικατάσταση άδειας ή αναγγελίας, το οποίο αρχίζει από τη δημοσίευση της κάθε φορά εκδιδόμενης απόφασης.
3.Καταργείται η ημερομηνία 31.12.2020 ως επόμενη ημερομηνία θεώρησης των αδειών κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παρ. 4 του Π.δ. 112/2012 (Α’ 197), στο άρθρο 10 παρ. 1 εδάφιο α’ του Π.δ. 113/2012 (Α’ 198), στο άρθρο 13 παρ. 1 και άρθρο 21 παρ. 1 του Π.δ. 115/2012 (Α’ 200) και στο άρθρο 9 παρ. 4 του Π.δ. 1/2013 (Α’ 3), καθώς και η ημερομηνία 31.12.2017 ως επόμενη ημερομηνία θεώρησης κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παρ. 6 του Π.δ. 114/2012 (Α’ 199). Οι άδειες που αντικαθίστανται ή έχουν ήδη αντικατασταθεί, σύμφωνα με τα ανωτέρω προεδρικά διατάγματα θεωρούνται ανά οκταετία με τη διαδικασία που προβλέπεται αντίστοιχα στο άρθρο 8 του Π.δ. 112/2012, στο άρθρο 9 του Π.δ. 113/2012, στο άρθρο 7 του Π.δ. 115/2012, στο άρθρο 8 του Π.δ. 1/2013 και στο άρθρο 8 του Π.δ. 114/2012. Ως ημερομηνία έναρξης της οκταετίας λαμβάνεται η 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από την ημερομηνία αντικατάστασης της άδειας, συμπεριλαμβανομένων και των αδειών που έχουν ήδη αντικατασταθεί».

Άρθρο 17
Αντιστοίχιση υφιστάμενων αδειών ηλεκτρολόγων
Οι παράγραφοι 4.3, 4.4 και 4.5 του άρθρου 14 του Π.δ. 108/2013 αντικαθίστανται ως εξής:
«4.3. Ο εγκαταστάτης και ο συντηρητής ηλεκτρολόγος 1ης κατηγορίας της Α’ Ειδικότητας, ο εγκαταστάτης και ο συντηρητής ηλεκτρολόγος 1ης κατηγορίας της Γ’ Ειδικότητας, ο εγκαταστάτης και ο συντηρητής ηλεκτρολόγος 1ης κατηγορίας ΣΤ’ Ειδικότητας, ο εγκαταστάτης και ο συντηρητής ηλεκτρολόγος 2ης κατηγορίας ΣΤ’ Ειδικότητας, ο εγκαταστάτης και ο συντηρητής ηλεκτρολόγος 2ης κατηγορίας Α’ Ειδικότητας, ο εγκαταστάτης και ο συντηρητής ηλεκτρολόγος 3ης κατηγορίας Α’ Ειδικότητας, ο εγκαταστάτης και ο συντηρητής ηλεκτρολόγος 2ης κατηγορίας Γ’ Ειδικότητας, ο εγκαταστάτης και ο συντηρητής ηλεκτρολόγος 3ης κατηγορίας Γ’ Ειδικότητας, και ο εγκαταστάτης και ο συντηρητής ηλεκτρολόγος 3ης κατηγορίας ΣΤ’ Ειδικότητας αποκτούν την άδεια του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης Ομάδας Α’ Ειδικότητας.
4.4.Ο εγκαταστάτης και ο συντηρητής ηλεκτρολόγος 4ης κατηγορίας Α’ Ειδικότητας αποκτά την άδεια του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου φωτοβόλων σωλήνων και επιγραφών της Γ’ Ειδικότητας.
4.5.Ο εγκαταστάτης και ο συντηρητής ηλεκτρολόγος 4ης κατηγορίας ΣΤ’ Ειδικότητας αποκτά την άδεια του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 2ης Ομάδας Α’ Ειδικότητας».

Άρθρο 18
Περί ψυκτικών εγκαταστάσεων
Η παρ. 3 του άρθρου 9 του Π.δ. 1/2013 (Α’ 3) αντικαθίστανται ως εξής:
«3. Με επιφύλαξη της κατωτέρω παραγράφου 5.α, οι υφιστάμενες άδειες που έχουν εκδοθεί, σύμφωνα με το Π.δ. 87/1996, για τις οποίες δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των ανωτέρω παραγράφων 1 ή 2, και η καθυστέρηση θεώρησης δεν ξεπερνά τα πέντε (5) έτη, αντικαθίστανται με τις άδειες ή βεβαιώσεις του παρόντος, εφόσον ο ενδιαφερόμενος ακολουθήσει τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 6 ή υποβάλει σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα παράβολα που περιγράφονται στο άρθρο 8 παράγραφος 5 και: α) βεβαίωση υπηρεσίας ψυκτικού δύο ετών, από αντίστοιχο εργοδότη ή β) εφόσον πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία, αντίγραφα εκκαθαριστικών φορολογικών δηλώσεων ή κατάσταση τιμολογίων, η οποία για κάθε τιμολόγιο αναφέρει την ημερομηνία έκδοσης και τον αριθμό του τιμολογίου, σχετικά με την παροχή υπηρεσιών ψυκτικού. Το παράβολο του άρθρου 8 παράγραφος 5 που ορίζεται ως τετραπλάσιο καταβάλλεται και εάν η καθυστέρηση υπερβαίνει το ένα έτος, αλλά είναι μικρότερη των πέντε ετών.
Εάν η καθυστέρηση θεώρησης της άδειας, έχει ξεπεράσει τα πέντε έτη, η άδεια ανακαλείται και, προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να έχει το δικαίωμα άσκησης της αντίστοιχης επαγγελματικής δραστηριότητας, οφείλει να εφοδιαστεί με νέα άδεια, η οποία εκδίδεται ύστερα από επιτυχή εξέταση, καταβάλλοντας παράβολα, όπως αυτά καθορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του Ν. 3982/2011 και εφόσον ο ενδιαφερόμενος υποβάλει αντίστοιχη αίτηση».

Άρθρο 19
Τροποποίηση του Ν. 3325/2005 (Α’ 68)
1.Η περίπτωση γ’ της παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν. 3325/2005, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 43 του Ν. 4155/2013 (Α’ 120), αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Στις μονάδες μέσης όχλησης επιτρέπεται κατά τον εκσυγχρονισμό τους μόνο η τεχνολογική αναβάθμιση χωρίς καμία αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος».
2.Η παρ. 4 του άρθρου 16 του Ν. 3325/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Στην περιοχή (Α) του Π.δ. 5/13.12.1979, στις ζώνες χονδρεμπορίου, στις Ζ.Ο.Ε. και στις υπόλοιπες εκτός σχεδίου περιοχές επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός με τις προϋποθέσεις που γίνεται στην περιοχή Γενικής Κατοικίας.
Ειδικά για τις μονάδες μέσης όχλησης επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός τους εφόσον η συνολική, για την επόμενη πενταετία, αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος του παραγωγικού εξοπλισμού δεν υπερβαίνει το 20% της υφιστάμενης και δεν επέρχεται αύξηση πάνω από τα εκάστοτε ισχύοντα επίπεδα της ποσότητας των ατμοσφαιρικών εκπομπών ρύπων ή άλλων ρύπων.
Αλλαγή ή συμπλήρωση δραστηριότητας επιτρέπεται στις μονάδες μέσης όχλησης, εφόσον χρησιμοποιείται ίδιου τύπου και ίσης ή μικρότερης ισχύος μηχανολογικός εξοπλισμός και δεν μεταβάλλεται ο βαθμός όχλησης της μονάδας».

Άρθρο 20
Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού των θυγατρικών της ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ
Η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν. 4210/2013 (Α’ 254) εφαρμόζεται και για την πληρωμή μη παραγεγραμμένων απαιτήσεων αποζημίωσης του προσωπικού των θυγατρικών της ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ εταιρειών «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣΕΛΚΑ Α.Ε.», «ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΟΥΝΑΣ ΚΕΓ Α.Ε.», «ΕΛΚΕΔΕ Κέντρο Τεχνολογίας και Σχεδιασμού Α.Ε.» και των θυγατρικών της τελευταίας, το οποίο αποχώρησε προς συνταξιοδότηση μία τριετία πριν τη θέση των εταιρειών σε εκκαθάριση, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 4038/2012.
Η αποζημίωση καθορίζεται, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του α.ν. 173/1967 (Α’ 189).
Για την εκκαθάριση του ύψους της απαίτησης, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλει αίτηση στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος, συνυποβάλλοντας σχετικά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη μη παραγραφείσα απαίτηση. Γ ια την καταβολή της αποζημίωσης εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Άρθρο 21
Τροποποίηση αρτοποιητικής νομοθεσίας
Η υποπερίπτωση 3α της Υποπαραγράφου ΣΤ.6 (Άρση εμποδίων στον ανταγωνισμό στον κλάδο της επεξεργασίας τροφίμων Αρτοποιητική νομοθεσία) της παραγράφου ΣΤ’ του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014 (Α’85) αντικαθίσταται ως εξής:
«3.α. Τα πρατήρια άρτου, οι βιομηχανικές-βιοτεχνικές εγκαταστάσεις αρτοποιίας, τα επαγγελματικά εργαστήρια παραγωγής ζύμης, καθώς και τα αρτοποιεία που λειτουργούν νόμιμα κατά τη δημοσίευση του παρόντος Νόμου, οφείλουν να συμμορφωθούν με το Ν. 3526/2007 έως τις 31 Μαρτίου 2017. Μέχρι την πάροδο του διαστήματος αυτού εξακολουθούν να λειτουργούν νόμιμα και διέπονται από τους όρους της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας τους κατά περίπτωση».

Άρθρο 22
Τροποποίηση του άρθρου 22 του Ν. 3982/2011 (Α’ 143)
1.Η παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3982/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η παραπάνω προθεσμία ορίζεται μέχρι είκοσι τέσσερις μήνες από την ημερομηνία που διαπιστώνεται, με σχετική πράξη της Αδειοδοτούσας Αρχής, η μη συμβατότητα του συνόλου ή μέρους των εγκαταστάσεων των πιο πάνω δραστηριοτήτων με τις διατάξεις των άρθρων 17 έως 40 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών κανονιστικών πράξεων».
2.Στο άρθρο 22 του Ν. 3982/2011 προστίθεται παράγραφος 4α ως εξής:
«4.α. Η προθεσμία για την τεχνική ανασυγκρότηση μπορεί να παραταθεί για δεκαοχτώ (18) μήνες από τη λήξη της, υπό την προϋπόθεση ότι ο φορέας της επιχείρησης αποδεδειγμένα έχει προβεί στις ενέργειες που απαιτούνται για την άρση της ασυμβατότητας των εγκαταστάσεων με τις διατάξεις των άρθρων 17 έως 40 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών κανονιστικών πράξεων».
3.Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται και σε περιπτώσεις για τις οποίες είχε χορηγηθεί προθεσμία τεχνικής ανασυγκρότησης πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Άρθρο 23
Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 2251/1994 (Α’ 191)
Το άρθρο 3ιγ αντικαθίσταται ως εξής:
«Κάθε προμηθευτής, ο οποίος υποχρεωτικά εγγράφεται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3419/2005 (Α’297) εάν προτίθεται να συνάπτει με τους καταναλωτές συμβάσεις από απόσταση αγαθών και υπηρεσιών, οφείλει να καταχωρήσει τη σχετική δραστηριότητά του στο Γ.Ε.ΜΗ.. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού καθορίζεται το περιεχόμενο, η διαδικασία υποβολής της σχετικής δήλωσης στο Γ.Ε.ΜΗ., τα ειδικότερα στοιχεία που καταχωρίζονται στη μερίδα τους, οι δηλώσεις μεταβολής των σχετικών στοιχείων και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα».

Άρθρο 24
Τροποποίηση του Π.δ. 131/2003 (Α’ 116)
1.Μετά το άρθρο 18 του Π.δ. 131/2003 προστίθεται άρθρο 18Α ως εξής:
«Άρθρο 18Α
Οι φορείς παροχής υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας, που εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3419/2005 (Α’ 297) οφείλουν να δηλώσουν τη σχετική δραστηριότητά τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.). Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού καθορίζεται το περιεχόμενο, η διαδικασία υποβολής της σχετικής δήλωσης στο Γ.Ε.ΜΗ., τα ειδικότερα στοιχεία που καταχωρίζονται στη μερίδα τους, δηλώσεις μεταβολής των σχετικών στοιχείων, οι κυρώσεις για την παράβαση της σχετικής υποχρέωσης και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα».
2.Στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 η φράση «άρθρα 10,11 και 12» αντικαθίσταται από τη φράση «άρθρα 11,12,και 13».

Άρθρο 25
Τροποποίηση του άρθρου 39α του Κ.Ν. 2190/1920
Η παρ. 3 του άρθρου 39α του Κ.Ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Αρμόδιοι υπάλληλοι της προηγούμενης παραγράφου νοούνται οι υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, καθώς και οι υπάλληλοι των Περιφερειών, που υπηρετούν στις αρμόδιες υπηρεσίες ανωνύμων εταιρειών και εμπορίου κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ που συμπληρώνουν τετραετή υπηρεσία και κατηγορίας ΔΕ που συμπληρώνουν δωδεκαετή υπηρεσία και είναι κάτοχοι τουλάχιστον απολυτηρίου λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Στους υπαλλήλους του ανωτέρω εδαφίου περιλαμβάνονται και οι υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.). Η αμοιβή των ελεγκτών της παραγράφου αυτής καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και καταβάλλεται υποχρεωτικά από την εταιρεία στην οποία διενεργείται ο έλεγχος».

Άρθρο 26
Τροποποίηση διατάξεων του Π.δ. 116/2014 (Α’ 185)
1.Στην περίπτωση γ’ της παρ. 3 του άρθρου 53 του Π.δ. 116/2014 προστίθεται εδάφιο κκ’ ως εξής:
«κκ) Η επικαιροποιημένη πληροφόρηση της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας βάσει των οποίων τρίτα μέρη μπορούν να εμπιστεύονται, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 5 παράγραφος 9, 15 παράγραφοι 1 και 2 και 16 παράγραφοι 1 και 3, στοιχεία και παντός είδους πράξεις που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφοι 2α και 2β του Ν. 3419/2005 (Α’ 297)».
2.Η περίπτωση ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 3419/2005 καταργείται.

Άρθρο 27
Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4072/2012 (Α’ 86)
Το άρθρο 267 του Ν. 4072/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 267
Αν αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ένας ή περισσότεροι εταίροι και παραμείνει μόνο ένας εταίρος, η εταιρεία λύνεται, εφόσον μέσα σε τέσσερις μήνες δεν δημοσιευτεί στο Γ.Ε.ΜΗ. η είσοδος νέου εταίρου».

Άρθρο 28
Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4321/2015 (Α’ 32)
1.Η παρ. 2 του άρθρου 31 του Ν. 4321/2015 καταργείται από τότε που ίσχυσε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 29
Τροποποίηση του Ν. 393/1976 (Α’ 199)
Η περίπτωση δ’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 393/1976 (Α’ 199) αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης, από το οποίο προκύπτει ότι ο επιχειρηματίας διαθέτει γραφειακή εγκατάσταση».

Άρθρο 30
Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4093/2012 (Α’ 222)
Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Η.2. της παρ. Η’ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α’ 222) αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την απόδειξη της συνδρομής των ανωτέρω προϋποθέσεων, οι επιχειρήσεις της περίπτωσης 1 υποχρεούνται να τηρούν στο αρχείο τους και να επιδεικνύουν σε κάθε έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές: για τη συνδρομή της υποπερίπτωσης α’ πιστοποιητικό ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του οδηγού, της υποπερίπτωσης β’ επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας οδήγησης, της υποπερίπτωσης γ’ ιατρικό πιστοποιητικό, της υποπερίπτωσης δ’ πιστοποιητικό γλωσσομάθειας τουλάχιστον επιπέδου Β2 κατά το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς, της υποπερίπτωσης ε’ απολυτήριο Λυκείου οποιουδήποτε τύπου ή αντίστοιχο τίτλο σπουδών ξένου σχολείου της αλλοδαπής και του εδαφίου στ’ αποδεικτικά στοιχεία για την ασφάλιση του οδηγού από ασφαλιστικό φορέα».

Άρθρο 31
Τροποποίηση του Ν. 4276/2014 (Α’ 155)
1.Στην παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 4276/2014 (Α’155) προστίθεται στοιχείο η’ ως εξής:
«η. Επιβατηγά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως χωρίς μετρητή (λιμουζίνες) με οδηγό».
2.Στο άρθρο 1 του Ν. 4276/2014 προστίθεται παράγραφος 13, ως εξής:
«Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται η διαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε επιβατηγά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως χωρίς μετρητή (λιμουζίνες) με οδηγό».
3.Στο άρθρο 50 του Ν. 4276/2014 προστίθεται παράγραφος 5, ως εξής:
«5. Μέχρι τη δημοσίευση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που προβλέπεται στην παρ. 13 του άρθρου 1 του Ν. 4276/2014, ισχύουν οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. 500321/13.5.1996 (Β’ 391) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ.».
4.Η παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν. 4276/2014 και η παρ.21του άρθρου 7 του Ν. 4276/2014 καταργούνται.
5.Η παρ. 18 του άρθρου 7 του Ν. 4276/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«18. Απαγορεύεται η εγκατάσταση σκηνών, ρυμουλκούμενων, ημιρυμουλκούμενων και αυτοκινούμενων τροχόσπιτων σε αρχαιολογικούς χώρους, αιγιαλούς, παραλίες, παρυφές δημόσιων δασών και εν γένει κοινόχρηστους χώρους, καθώς και η φιλοξενία πέραν του ενός τροχόσπιτου από καταστηματάρχες ή ιδιώτες. Οι παραβάτες τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι τρεις (3) μήνες ή με επιβολή προστίμου του κατωτέρω εδαφίου, εφόσον δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή από άλλη διάταξη, διατασσόμενης συγχρόνως υπό του δικαστηρίου της βίαιης αποβολής τους. Διαδικασία τηρείται η οριζόμενη από τα άρθρα 417 επ. του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για την ανάκριση και εκδίκαση των επ’ αυτοφώρω πλημμελημάτων. Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο ύψους τριακοσίων (300) ευρώ ανά άτομο ή ανά κατασκηνωτικό ή ανά μεταφορικό μέσο, που επιβάλλεται από το βεβαιούν την παράβαση αστυνομικό ή λιμενικό όργανο και εισπράττεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 104 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) του Ν. 2696/1999 (Α’ 57). Σε ελέγχους από μεικτά συνεργεία την ποινή του προστίμου επιβάλλει το αστυνομικό όργανο που παρίσταται κατά τον έλεγχο».

Άρθρο 32
Τροποποίηση του Π.δ. 112/2014 (Α’ 179)
Οι παράγραφοι 29 και 30 του άρθρου 30 του Π.δ. 112/2014 (Α’ 179) αντικαθίστανται ως εξής:
«29. Στο Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων εκάστης Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού (ΠΥΤ) προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ.
30. Στο Τμήμα Τουριστικής Ανάπτυξης, Επιθεωρήσεων και Ελέγχου εκάστης Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού (ΠΥΤ) προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ».

Άρθρο 33
Τροποποίηση του Ν. 3270/2004 (Α’ 187)
Το έβδομο εδάφιο της περίπτωσης δ’ της παρ. 6 του άρθρου 4 του Ν. 3270/2004 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η άσκηση της προσφυγής δεν αναστέλλει τη σφράγιση του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ή της κολυμβητικής δεξαμενής».

Άρθρο 34
Τροποποίηση του Ν. 4305/2014 (Α’ 237)
Η διάταξη του άρθρου 41 του Ν. 4305/2014 (Α’ 237) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η υλοποίηση των χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση πράξεων, που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του Π.δ. 112/2014 (Α’ 179) ήσαν εκκρεμή και των οποίων την αρμοδιότητα υλοποίησης είχε το Τμήμα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Διεύθυνσης Τουριστικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, συνεχίζεται μέχρι τη διαδικαστική ολοκλήρωσή τους από το προβλεπόμενο στο άρθρο 15 του Π.δ. 112/2014 Τμήμα Επιχειρησιακών/ Κρατικών Ενισχύσεων».

Άρθρο 35
Ύδατα εκρέοντα από εγκαταστάσεις Κέντρων ιαματικού τουρισμού – θερμαλισμού, Κέντρων θαλασσοθεραπείας και Κέντρων αναζωογόνησης (spa), όπως αυτές ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3498/2006 (Α’ 230) δεν λογίζονται στο βαθμό που προέρχονται από τη φυσική ανάβλυση ή άντληση φυσικού πόρου ως οικιακά ή αστικά λύματα.

Άρθρο 36
Τροποποίηση του Π.δ. 112/2014 (Α’ 179)
Το άρθρο 19 του Π.δ. 112/2014 (Α’179) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 19
Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού – Διάρθρωση Αρμοδιότητες Α. Διάρθρωση
Στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού λειτουργούν Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ) επιπέδου Διεύθυνσης, που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης.
Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) έχουν ως επιχειρησιακό στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας του παρεχόμενου τουριστικού προϊόντος, μέσω της αδειοδότησης, ελέγχου και επιβολής κυρώσεων στις τουριστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός των ορίων της χωρικής αρμοδιότητας κάθε Π.Υ.Τ., διαρθρώνονται δε ως εξής:
1.Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Αττικής, με έδρα την Αθήνα, που αποτελείται από:
α) Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων και
β) το Τμήμα Τουριστικής Ανάπτυξης, Επιθεωρήσεων και Ελέγχου.
2.Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Στερεάς Ελλάδος με έδρα τη Λαμία, που αποτελείται από:
α) Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων και
β) το Τμήμα Τουριστικής Ανάπτυξης, Επιθεωρήσεων και Ελέγχου.
3.Περιφερειακή Υπηρεσία Θεσσαλίας, με έδρα το Βόλο, που αποτελείται από:
α) Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων.
β) Το Τμήμα Τουριστικής Ανάπτυξης, Επιθεωρήσεων και Ελέγχου και γ) το Γραφείο Υποστήριξης Τουρισμού Λάρισας.
4.Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Πελοποννήσου, με έδρα την Τρίπολη, που αποτελείται από:
α) Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων.
β) Το Τμήμα Τουριστικής Ανάπτυξης, Επιθεωρήσεων και Ελέγχου και γ) το Γραφείο Υποστήριξης Τουρισμού Μεσσηνίας. δ) Το Γραφείο Υποστήριξης Τουρισμού Κορίνθου.
5.Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Δυτικής Ελλάδας, με έδρα την Πάτρα, που αποτελείται από:
α) Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων.
β) Το Τμήμα Τουριστικής Ανάπτυξης, Επιθεωρήσεων και Ελέγχου και
γ) το Γραφείο Υποστήριξης Τουρισμού Αργοστολίου.
6.Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Ιονίων Νήσων, με έδρα την Κέρκυρα, που αποτελείται από:
α) Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων και
β) το Τμήμα Τουριστικής Ανάπτυξης, Επιθεωρήσεων και Ελέγχου.
7.Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Ηπείρου, με έδρα τα Ιωάννινα, που αποτελείται από:
α) Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων και
β) το Τμήμα Τουριστικής Ανάπτυξης, Επιθεωρήσεων και Ελέγχου.
8.Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα την Κοζάνη, που αποτελείται από:
α) Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων και
β) το Τμήμα Τουριστικής Ανάπτυξης, Επιθεωρήσεων και Ελέγχου.
9.Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Δωδεκανήσου, με έδρα τη Ρόδο, που αποτελείται από:
α) Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων.
β) Το Τμήμα Τουριστικής Ανάπτυξης, Επιθεωρήσεων και Ελέγχου και γ) το Γραφείο Υποστήριξης Τουρισμού νήσου Κώ.
10.Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Κυκλάδων, με έδρα τη Σύρο, που αποτελείται από:
α) Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων.
β) Το Τμήμα Τουριστικής Ανάπτυξης, Επιθεωρήσεων και Ελέγχου και γ) το Γραφείο Υποστήριξης Τουρισμού νήσου Θήρας.
11.Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Βορείου Αιγαίου, με έδρα τη Μυτιλήνη, που αποτελείται από:
α) Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων.
β) Το Τμήμα Τουριστικής Ανάπτυξης, Επιθεωρήσεων και Ελέγχου και γ) τα Γραφεία Υποστήριξης Τουρισμού Χίου και Σάμου.
12.Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο που αποτελείται από:
α) Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων.
β) Το Τμήμα Τουριστικής Ανάπτυξης, Επιθεωρήσεων και Ελέγχου και γ) τα Γραφεία Υποστήριξης Τουρισμού Χανίων και Ρεθύμνου.
13.Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Κεντρικής Μακεδονίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη που αποτελείται από τα Τμήματα:
α) Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων. β) Τουριστικής Ανάπτυξης, Επιθεωρήσεων και Ελέγχου και
γ) το Γραφείο Υποστήριξης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»
14.Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, με έδρα την Κομοτηνή, που αποτελείται από τα τμήματα:
α) Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων και β) τουριστικής Ανάπτυξης, Επιθεωρήσεων και Ελέγχου. Β. Αρμοδιότητες
α) Τα Τμήματα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων των ως άνω ΠΥΤ είναι αρμόδια για την αδειοδότηση και την έναρξη λειτουργίας όλων των τουριστικών επιχειρήσεων εντός των ορίων της τοπικής τους αρμοδιότητας.
β) Τα Τμήματα Τουριστικής Ανάπτυξης, Επιθεωρήσεων και Ελέγχου των ως άνω ΠΥΤ είναι αρμόδια, εντός των ορίων της χωρικής τους αρμοδιότητας, για:
•Τον έλεγχο της σύννομης λειτουργίας όλων των τουριστικών επιχειρήσεων.
•Τον έλεγχο της ποιότητας των παρεχομένων από τις τουριστικές επιχειρήσεις υπηρεσιών.
•Τον έλεγχο κατάταξης των κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα.
•Την επιβολή διοικητικών κυρώσεων και μέτρων σε επιχειρήσεις, εντός των ορίων της τοπικής τους αρμοδιότητας, που παραβαίνουν την τουριστική νομοθεσία.
•Την παροχή πληροφοριών σε τουρίστες και επισκέπτες της χώρας.
γ) Τα Γραφεία Υποστήριξης Τουρισμού ασκούν τις αρμοδιότητες της ως άνω περίπτωσης β’ στην περιοχή τοπικής τους αρμοδιότητας, με εξαίρεση αρμοδιότητες που αφορούν στον έλεγχο κατάταξης και στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων».

Άρθρο 37
Τροποποίηση του Ν. 2206/1994 (Α’ 62)
1.Στο τέλος της περίπτωσης γ’ της παρ. 8 του άρθρου 2 του Ν. 2206/1994 (Α’ 62), όπως προστέθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 4255/2014 (Α’ 89), προστίθενται τα εξής εδάφια:
«Ειδικά τα ποσά που κατατίθενται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου από τη συμμετοχή του επί των μικτών κερδών για τα Καζίνα Κέρκυρας και Πάρνηθας κατατίθενται σε διακριτό κωδικό αριθμό εσόδου του Κρατικού Προϋπολογισμού. Ποσοστό ίσο με το 75% του ανωτέρω ποσού αποδίδεται στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) για την κάλυψη της διαφήμισης και προβολής του Ελληνικού Τουρισμού και για λειτουργικά έξοδα και ποσοστό ίσο με το 17% στο Ελληνικό Φεστιβάλ για λειτουργικά έξοδα. Τα ποσά που αντιστοιχούν στα ανωτέρω ποσοστά αποδίδονται, μέσω του προϋπολογισμού των αντίστοιχων Υπουργείων εποπτείας των εν λόγω νομικών προσώπων με εγγραφή αντίστοιχων πιστώσεων. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών, καθορίζονται τυχόν λεπτομέρειες στη διαδικασία απόδοσης των προβλεπόμενων πιο πάνω ποσών στον ΕΟΤ και στο Ελληνικό Φεστιβάλ».
2.Η περίπτωση β’ της παρ. 13 του άρθρου 2 του Ν. 2206/1994, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 17α του άρθρου 49 του Ν. 3220/2004 (Α’ 15) και την παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 2919/2001 (Α’ 128), καταργείται.

Άρθρο 38
Χορηγείται νέα προθεσμία σε συνέχεια της λήξασας στις 31.12.2014 έως τις 31.12.2017, για τη σύνταξη της προβλεπόμενης της παρ. 7 του άρθρου 13 του Ν. 4109/2013 (Α’175) έκθεσης απογραφής της κινητής και ακίνητης περιουσίας του καταργηθέντος με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ίδιου Νόμου Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.).

Άρθρο 39
Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού και σχολικών συμβούλων
1.Στην παρ. 1 του άρθρου 33 του Ν. 4386/2016 (Α’ 83) η φράση «έως 15.12.2015» αντικαθίσταται από τη φράση «έως 31.12.2015».
2.Το άρθρο 52 του Ν. 4115/2013 (Α’ 24) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 52
Εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς, οι εκπαιδευτικοί, που τυγχάνουν γονείς ενός (1) ανάπηρου τέκνου, με ποσοστό αναπηρίας 67% και, κατά συνέπεια, θα έχουν την ίδια αντιμετώπιση που ο Ν. 3848/2010 (Α’71) επιφυλάσσει στους πολύτεκνους».
3.Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 28 του Ν. 4327/2015 (Α’ 50), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Η θητεία των υπηρετούντων σχολικών συμβούλων παρατείνεται έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής νέων και την τοποθέτησή τους».
4.α) Στο τέλος της περίπτωσης ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 42 του Ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως ισχύει, προστίθεται η φράση «και τρίτη (γ’) ανάθεση».
β) Στην περ. ι’της παρ. 2 του άρθρου 43 του Ν. 4186/2013, όπως ισχύει, μετά τη φράση «κλάδων-ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε α’ και β’» προστίθεται η φράση «και γ>.
5.Μόνιμοι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ 73 δύνανται να μεταταγούν σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών του κλάδου Θεολόγων στα Μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια Θράκης, όπως αυτές ορίζονται στην υπουργική απόφαση 29733/Ζ2Α.Σ.163 (Β1271/08.09.2006) και κάθε φορά ισχύουν, εφόσον κατέχουν πτυχίο Ισλαμικών ή Μουσουλμανικών Σπουδών ή κατεύθυνσης Μουσουλμανικών Σπουδών ανώτατης Θεολογικής Σχολής της ημεδαπής ή πτυχίο Σχολών Θεολογίας της αλλοδαπής, για το οποίο έχει χορηγηθεί ισοτιμία από το ΔΟΑΤΑΠ. Η μετάταξη διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από γνώμη του οικείου Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε., του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, καθώς και του Ε.Σ.Μ.Ι.Θ..
6.Το άρθρο 71 του Ν.4386/2016 (Α’ 83) καταργείται.

Άρθρο 40
Ρύθμιση θεμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Στην περίπτωση ε’ της παρ. 2 του άρθρου 43 του Ν. 4186/2013 (Α’193), όπως ισχύει, μετά τη φράση «καθορίζονται κατηγορίες μαθητών» προστίθεται η φράση «της Α’ τάξης,».

Άρθρο 41
Καθορισμός προσόντων Γενικού Διευθυντή της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων
1.Το πρώτο εδάφιο του στοιχείου α’ της παρ. 20 του άρθρου 2 του Ν. 2621/1998 (Α’136), αντικαθίσταται ως εξής:
«20. α) Γενικός Διευθυντής της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων διορίζεται επί τριετή θητεία εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει δεκαετή τουλάχιστον προϋπηρεσία στη δημόσια δευτεροβάθμια και/ή τριτοβάθμια εκπαίδευση, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολής με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».
Στην αρχή της υποπερίπτωσης ν’ του στοιχείου α’ της παρ. 20 του άρθρου 2 του Ν. 2621/1998, προστίθεται η φράση «προαιρετική».
2.Στο τέλος του στοιχείου α’ της παρ. 20 του άρθρου 2 του Ν. 2621/1998, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Ως πρόσθετα προσόντα για τον διορισμό του Γενικού Διευθυντή της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων συνυπολογίζονται:
Ι) Διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο^) της αλλοδαπής σε αντικείμενα συναφή στις αναφερόμενες περιπτώσεις i), ii), iii), iv) της παρούσας υποπαραγράφου.
ΙΙ) Γνώσεις για την εφαρμογή των νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση».

Άρθρο 42
Ρύθμιση θεμάτων Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.)
1 Η περίπτωση στ’ της παρ. 1 του άρθρου 239 του Ν. 4281/2014 (Α’160), όπως έχει αντικατασταθεί με την περ. α’ της παρ. 9 του άρθρου 42 του Ν. 4386/2016 (Α’83), αντικαθίσταται ως εξής:
«στ) Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιπέδου 5, που χορηγείται στους αποφοίτους Ι.Ε.Κ. και τους απόφοιτους του «μεταλυκειακού έτουςτάξης μαθητείας» των ΕΠΑΛ μετά από πιστοποίηση της ειδικότητας «Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης» ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής».
2.Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν. 4186/2013 (Α’193), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο διευθυντής και ο υποδιευθυντής είναι αποσπασμένοι μόνιμοι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή μόνιμοι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και έχουν θητεία δύο (2) ετών».
3.Το άρθρο 20 του Ν. 2074/1992 (Α’128), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 20
Απλοποίηση διαδικασίας διαθέσεως σε φορείς των οικονομικών ενισχύσεων από πιστώσεις της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
1.α) Οι εγγεγραμμένες στον ετήσιο προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς πιστώσεις διατίθενται για τους σκοπούς και για τα προγράμματά της, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται χρηματοδοτήσεις σε κάθε είδους και μορφής μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου, σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, σε αστικές εταιρείες του άρθρου 784 Α.Κ., σε κοινωνικές οργανώσεις, σε επαγγελματικά επιμελητήρια, σε συλλόγους, σωματεία και ιδρύματα, που εκτελούν ή συμμετέχουν στην εκτέλεση προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς ή υλοποιούν προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. και άλλους διεθνείς Οργανισμούς ή υλοποιούν προγράμματα και δράσεις με σκοπό την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου της νεολαίας σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο και τη συμβολή στην κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας.
β) Το ύψος των οικονομικών αυτών ενισχύσεων στους ανωτέρω φορείς καθορίζεται με τις αποφάσεις χρηματοδότησης είτε από τον Τακτικό Προϋπολογισμό είτε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων που εκδίδονται για τον σκοπό αυτό από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή από τα υπό τούτου εξουσιοδοτημένα όργανα.
γ) Μετά την ολοκλήρωση του σκοπού για τον οποίο δόθηκε η χρηματοδότηση και μέσα σε έξι (6) μήνες από την ολοκλήρωση του σκοπού της, οι δικαιούχοι χρηματοδοτούμενοι φορείς, με εξαίρεση τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α., υποβάλλουν υποχρεωτικώς στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων οικονομικό απολογισμό με νομότυπα και πρωτότυπα παραστατικά στοιχεία, όπως αυτά προσδιορίζονται από τις κείμενες διατάξεις και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα για έλεγχο και έγκριση του απολογισμού, προκειμένου να γίνει η οικονομική τακτοποίηση και απαλλαγή των φορέων, αφού προηγουμένως η καθ’ ύλην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς αποφανθεί επί της υλοποίησης ή μη του φυσικού αντικειμένου της δράσης, για την οποία δόθηκε η χρηματοδότηση.
2.Αποφάσεις χρηματοδοτήσεων που εκδόθηκαν πριν από τη ρύθμιση της παραγράφου 1 για όμοιες περιπτώσεις θεωρούνται έγκυρες και νόμιμες».
4.α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ρυθμίζονται τα θέματα Μαθητείας που αφορούν στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, βάσει του πλαισίου που καθορίζεται με το άρθρο 3 της παρ. Γ, περίπτωση 4, υποπερίπτωση 4.1 του Ν. 4336/2015 (Α’94).
β) Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται τα θέματα της χρηματοδότησης της Μαθητείας και της επιδότησης της Πρακτικής Άσκησης των Ι.Ε.Κ..
5.Στην παρ. 2 του άρθρου 51 του Π.δ. 114/2014 (Α’181) προστίθεται περίπτωση στ’ ως εξής:
«στ) Τμήμα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε Καταστήματα Κράτησης».
6.Στο τέλος του άρθρου 51 του Π.δ. 114/2014 (Α 181) προστίθεται παρ. 8 ως εξής:
«8. Το Τμήμα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε Καταστήματα Κράτησης είναι αρμόδιο για: α) Την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής στα Καταστήματα Κράτησης, όπως αυτή εξειδικεύεται από Διυπουργική Συντονιστική Επιτροπή, σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τον Σύμβουλο Συντονιστή Εκπαίδευσης που υπάρχει σε κάθε Κατάστημα Κράτησης όπου λειτουργούν δομές εκπαίδευσης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ορίζονται οι αρμοδιότητες της Διυπουργικής Συντονιστικής Επιτροπής, τα καθήκοντα του Συμβούλου Συντονιστή Εκπαίδευσης, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
β) Τα θέματα Σπουδών και Οργάνωσης της Εκπαίδευσης των κρατουμένων για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων και αντίστοιχου τίτλου ή πιστοποιητικού παρακολούθησης (Α/θμιας και Β/θμιας τυπικής εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων τυπικής και μη τυπικής).
γ) Την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία προπαρασκευαστικών τάξεων ενηλίκων με στόχο την απόκτηση του απολυτηρίου του δημοτικού στα Καταστήματα Κράτησης όπου κρατούνται ενήλικες.
δ) Την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν Καταστήματα Κράτησης.
ε) Την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία προγραμμάτων σπουδών των ΣΔΕ σε Καταστήματα Κράτησης.
στ) Την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία προγραμμάτων σπουδών των ΕΠΑΛ, ΙΕΚ, και μεταγυμνασιακών ΙΕΚ σε Καταστήματα Κράτησης.
ζ) Την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία εκπαιδευτικών προγραμμάτων Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, δημιουργικών, πολιτισμικών, περιβαλλοντικών και αθλητικών δραστηριοτήτων για τους συμμετέχοντες κρατουμένους στις δομές εκπαίδευσης.
η) Την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία μαθημάτων ελληνομάθειας για αλλοδαπούς, καθώς και τη μέριμνα για τη διαδικασία εξετάσεων (πιστοποίηση) Ελληνομάθειας.
θ) Την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και όπου δεν λειτουργούν δομές, με τη συνδρομή άλλων υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, ή με τη δημιουργία Τμημάτων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (ΤΑΕ).
ι) Την οργάνωση και λειτουργία δανειστικών βιβλιοθηκών των δομών εκπαίδευσης και τη σύνδεσή τους με τις δανειστικές βιβλιοθήκες των Καταστημάτων Κράτησης όπου λειτουργούν.
ια) Το συντονισμό και τη ρύθμιση θεμάτων που ανακύπτουν κατά τη συμμετοχή κρατουμένων στη τριτοβάθμια εκπαίδευση.
ιβ) Τη διαμόρφωση θεμάτων που αφορούν στο περιεχόμενο και τις μεθόδους εκπαίδευσης και κατάρτισης.
ιγ) Την επιμόρφωση των εκπαιδευτών και των εκπαιδευτικών στα ζητήματα που απορρέουν από τις ιδιαιτερότητες λειτουργίας δομών εκπαίδευσης μέσα σε Καταστήματα Κράτησης, καθώς και στις ιδιαίτερες ανάγκες των κρατουμένων και στην υιοθέτηση κατάλληλων και εξατομικευμένων εκπαιδευτικών μεθόδων. Ιδιαίτερα μεριμνά για την επιμόρφωση σε θέματα που αφορούν άτομα με μαθησιακά και άλλου είδους προβλήματα.
ιδ) Τη συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης των Υπαλλήλων των Καταστημάτων Κράτησης στα θέματα της εκπαίδευσης και κατάρτισης των κρατουμένων.
ιε) Τη διασφάλιση ποιότητας και αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης σε Καταστήματα Κράτησης.
ιστ) Τη συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και τους αρμόδιους φορείς σε εθνικό επίπεδο αλλά και τους αντίστοιχους οργανισμούς σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
ιζ) Την εκπόνηση μελετών για τη διερεύνηση των αναγκών εκπαίδευσης και κατάρτισης σε Καταστήματα Κράτησης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τη σύνδεση της εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις συνθήκες της αγοράς εργασίας, τη μεθοδολογία και τις καλές πρακτικές από τη διεθνή εμπειρία.
ιη) Τη μέριμνα για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και κατάρτιση των κρατουμένων.
ιθ) Τη σύνδεση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις υπάρχουσες δομές εκπαίδευσης και κατάρτισης εκτός καταστημάτων κράτησης και τη διασφάλιση της συνέχισης των σπουδών μετά την αποφυλάκιση, σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΑΝΟΔΟΣ. κ) Το χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος».
7.α) Οι αμοιβές των εκπαιδευτών ενηλίκων της περίπτωσης γ’ της παρ. 14 του άρθρου 27 του Ν. 4186/2013 (Α’193), οι οποίοι απασχολούνται με σύμβαση έργου και διδάσκουν στα προγράμματα των φορέων της μη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του άρθρου 17 του Ν. 4186/2013 (Α’ 193),, καθώς και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) του άρθρου 5 του Ν. 2525/1997 (Α’188), όπως ισχύει, που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς / Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης, καθορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 3687/2008 (Α’159). Οι εκπαιδευτές ενηλίκων της περίπτωσης γ’της παρ. 14 του άρθρου 27 του Ν. 4186/2013, οι οποίοι απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 (Α’176). Τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των ανωτέρω εκπαιδευτών ενηλίκων καθορίζονται με την παράγραφο 15 του άρθρου 27 του ανωτέρω Νόμου.
β) Οι αμοιβές του εκπαιδευτικού προσωπικού των περιπτώσεων α, β, δ’ της παρ. 14 του άρθρου 27 του Ν. 4186/2013 (Α’193) που διδάσκει στα προγράμματα των φορέων της μη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του άρθρου 17 του Ν. 4186/2013 και στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) του άρθρου 5 του Ν. 2525/1997 (Α’ 188), όπως ισχύει, καθορίζεται με το Ν. 4354/2015 (Α’ 176).
8.Στην παρ. 3 του άρθρου 17 του Ν. 4186/2013 (Α’193), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ι’ ως εξής:
«ι) Τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας ξενόγλωσσων τμημάτων».
9.Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 31 του Ν. 4186/2013 (Α’193), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι παρέχοντες εκπαιδευτικό ή συμβουλευτικό έργο κατά κύριο επάγγελμα σε αναγνωρισμένα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Κέντρα Δία Βίου Μάθησης του Ν. 3879/2010 των Δήμων, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 και 2 και Κολλέγια εφοδιασμένα με άδεια λειτουργίας εκδοθείσα από τον αρμόδιο φορέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, οι εκπαιδευτές ενηλίκων του αρ. 27, παρ. 15 του Ν. 4186/2013 που διδάσκουν στους ανωτέρω φορείς, οι εργαζόμενοι στο Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας (ΔΝΕΓ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, οι εργαζόμενοι στο Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και οι εργαζόμενοι στο Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.Ε.Τ.Α.Μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του α.ν. 1846/1951».

Άρθρο 43
Ρυθμίσεις για την έρευνα
1.Η παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 4310/2014 (Α’258) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Δημόσια χρηματοδότηση δύναται, επίσης, να παρέχεται και με προκηρύξεις του Περιφερειάρχη εκάστης Περιφέρειας δράσεων ή προγραμμάτων ΕΤΑΚ και δημόσια πρόσκληση προς τους ανωτέρω φορείς για υποβολή σχετικών προτάσεων. Η προκήρυξη συνοδεύεται από οδηγούς εφαρμογής και ορίζονται κάθε φορά οι δικαιούχοι της δράσεως ή του προγράμματος. Στις προκηρύξεις αυτές δύναται να συμμετέχουν ως δικαιούχοι και φορείς άλλων περιφερειών της χώρας, εφόσον η συμβολή τους είναι απαραίτητη για την επιτυχή ολοκλήρωσή του έργου προς όφελος της περιφέρειας, που προκηρύσσει το πρόγραμμα. Η συμμετοχή αυτή δεν μπορεί να ξεπερνά το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της δημόσιας χρηματοδότησης του αντίστοιχου έργου. Επιπρόσθετα η δημόσια χρηματοδότηση δύναται να καλύπτει συμμετοχή της περιφέρειας ή φορέων της σε έργα ή δράσεις, που χρηματοδοτούνται από ανταγωνιστικά προγράμματα της Ε.Ε., όπως το εκάστοτε πρόγραμμα πλαίσιο της Ε.Ε. για έρευνα και καινοτομία».
2.Η παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν. 4386/2016 (Α’83) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η προθεσμία των έξι (6) μηνών της παρ. 1 του άρθρου 47 του Ν. 4310/2014 παρατείνεται έως τις 31.12.2016».
3.Η παρ. 5 του άρθρου 29 του Ν. 4310/2014 καταργείται.
4.Η περίπτωση γ’ της παρ. 4 του άρθρου 25 του Ν. 4386/2016 εφαρμόζεται στους φορείς αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.
5.Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο (Ε.Π.Ι.) του Πανεπιστημίου Κρήτης με την επωνυμία «Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος» το οποίο ιδρύθηκε με την με αριθμ. Β1/740/21.12.1992 (Β’771) μετονομάζεται σε «Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Θεωρητικής και Υπολογιστικής Φυσικής».
6.Η περίπτωση 15 του άρθρου 8 του Ν. 4310/2014, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«15. Η υποβολή προτάσεων προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την σύσταση, τροποποίηση, συγχώνευση, κατάργηση ερευνητικών οργανισμών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 13, ο ορισμός των μελών, ο καθορισμός ή η τροποποίηση της λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ) και η διοικητική και γραμματειακή του υποστήριξη του ΕΣΕΚ και των Τομεακών Επιστημονικών Συμβουλίων (ΤΕΣ)».
7.Το στοιχείο β’ της παρ. 2 του άρθρου 23 του Ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Χρηματοδότησης από τον τακτικό προϋπολογισμό μέρους των λειτουργικών εξόδων των ερευνητικών κέντρων και των τεχνολογικών φορέων που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας».

Άρθρο 44
1.Οι κεντρικές, οι αποκεντρωμένες και όλες εν γένει οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύνανται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης Νόμου, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή του Διοικητικού τους Συμβουλίου (Δ.Σ.) ή της Διοίκησης ή του κατά περίπτωση αρμόδιου οργάνου τους, για τις ανάγκες καθαριότητας, καθώς και για τις ανάγκες φύλαξης των κτιρίων της ευθύνης τους, να συνάπτουν ατομικές συμβάσεις μίσθωσης έργου ή παροχής υπηρεσιών, μέχρι τις 31.12.2017, με φυσικά πρόσωπα που εργάζονταν ή εργάζονται στον καθαρισμό ή τη φύλαξη των παραπάνω φορέων βάσει οποιασδήποτε έννομης σχέσης ή σύμβασης, συναφθείσας είτε απευθείας με τους φορείς αυτούς είτε με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στα οποία είχε ανατεθεί η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας ή φύλαξης στους ως άνω φορείς.
2.Τα φυσικά πρόσωπα που συνάπτουν συμβάσεις σύμφωνα με το παρόν άρθρο υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.Ε.Τ.Α.Μ. ως μισθωτοί.
3.Η συμφωνούμενη χρηματική αντιπαροχή κάθε ατομικής σύμβασης της παραγράφου 1 δεν μπορεί να υπερβαίνει τη συνολική ανά φυσικό πρόσωπο ετήσια αμοιβή που θα λάμβανε ένας νεοπροσλαμβανόμενος μόνιμος υπάλληλος του αντίστοιχου κλάδου στον ίδιο φορέα, συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτικών εισφορών. Στη διαμόρφωση της παραπάνω χρηματικής αντιπαροχής συμπεριλαμβάνονται και όλα τα αντίστοιχα προβλεπόμενα επιδόματα, προσαυξήσεις και αποζημιώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του ενιαίου μισθολογίου.
Η χρηματική αντιπαροχή καταβάλλεται σε μηνιαία βάση.
Για τη χρηματική αντιπαροχή της κάθε ατομικής σύμβασης έργου με τα φυσικά πρόσωπα εκδίδεται σχετική απόφαση του οικείου οργάνου, η οποία καθορίζει το ύφος της αμοιβής των δικαιούχων και αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
4.Το κόστος σύναψης των συμβάσεων αυτών βαρύνει και εκκαθαρίζεται σε βάρος των πιστώσεων των προϋπολογισμών των φορέων της παραγράφου 1 του παρόντος και πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων των εγγεγραμμένων διαθέσιμων πιστώσεων του προϋπολογισμού τους, όπως αυτές έχουν εκτιμηθεί για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας και φύλαξης.
Για την πληρωμή των φυσικών προσώπων εκδίδεται ένταλμα πληρωμής σε βάρος του προϋπολογισμού του οικείου φορέα και εις βάρος του Κ.Α.Ε. που βάρυνε τις πιστώσεις της προϋφισταμένης σύμβασης με αναδόχουςεταιρίες ή με το Υπουργείο, με βάση μισθοδοτική κατάσταση που θα επισυνάπτεται, χωρίς την προσκόμιση τιμολογίου ή άλλου σχετικού παραστατικού.
5.Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύνανται να ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα που αφορούν στη διαδικασία, στους όρους και σε κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τις συμβάσεις του παρόντος άρθρου.
6.Συμβάσεις που έχουν συναφθεί έως τη δημοσίευση του παρόντος Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 4325/2015 (Α’ 47), υπάγονται στις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου από την ημερομηνία της σύναψής τους, με εξαίρεση την καθορισθείσα σε αυτές αμοιβή, η οποία εξακολουθεί να ισχύει ως αυτή καθορίστηκε προ των τροποποιήσεων των διατάξεων του άρθρου 49 του Ν. 4325/2015, οι δε σχετικές με αυτές δαπάνες θεωρούνται σύννομες και εκκαθαρίζονται σε βάρος των πιστώσεων των προϋπολογισμών των παραπάνω φορέων.

Άρθρο 45
1.Οι «Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας», μετά τη λήξη της παράτασης (30.6.2016), που χορηγήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 49 του Ν. 4351/2015 (Α’164), παρατείνονται για τέσσερις (4) ακόμη μήνες, ήτοι από 1.7.2016 έως 31.10.2016. Το ως άνω έργο θα χρηματοδοτηθεί από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και έως την ένταξή του στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 του ΕΣΠΑ.
2.Η χρηματοδότηση αφορά σε υπηρεσίες, που παρέχονται από 1.7.2016 έως 31.10.2016 και υλοποιούνται μέσω προγραμματικών συμβάσεων χωρίς υποχρέωση υποβολής εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. Για τις δαπάνες θα γίνει αναλογική εφαρμογή των όρων, που προέβλεπαν οι σχετικές προσκλήσεις και αποφάσεις ένταξης στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΑΔ 2007-2013. Οι προγραμματικές συμβάσεις, που θα υπογραφούν, ισχύουν από 1.7.2016 ανεξαρτήτως της ημερομηνίας υπογραφής τους και η ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης καταλαμβάνει τις δαπάνες, που θα πραγματοποιηθούν από 1.7.2016.
3.Φορέας υλοποίησης και παρακολούθησης των ως άνω συμβάσεων ορίζεται η Γενική Γραμματεία Πρόνοιας Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύναται να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση της παρούσας διάταξης.
4.Η παρούσα διάταξη ισχύει από 1η Ιουλίου 2016.

Άρθρο 46
1.Το πρόγραμμα λήψης άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης των άρθρων 1 έως 5 του Ν. 4320/2015 (Α’ 29), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, παρατείνεται για έξι (6) ακόμη μήνες, ήτοι από 1.7.2016 έως 31.12.2016. Η χορήγηση δωρεάν ποσότητας ηλεκτρικού ρεύματος επεκτείνεται στην κάλυψη μίας (1) επιπλέον τετραμηνίας.
2.Οι ωφελούμενοι των παροχών του προγράμματος αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης (Ν. 4320/2015), οι οποίοι έχουν μόνιμη κατοικία στους τριάντα (30) Δήμους, στους οποίους θα εφαρμοστεί η πρώτη φάση του προγράμματος του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (εφεξής ΚΕΑ), όπως ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 235 του Ν. 4389/2016 (Α’94), θα λαμβάνουν τις εγκεκριμένες παροχές του προγράμματος αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης έως 31 Ιουλίου 2016.

Άρθρο 47
Δαπάνες για την καταβολή αποζημιώσεων για πρόσθετες αμοιβές, εργασία εξαιρέσιμων ημερών και νυκτερινών ωρών, εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου, κάλυψη εκτάκτων ή εποχιακών υπηρεσιακών αναγκών του πάσης φύσεως προσωπικού των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας (Ν. 4025/2011, Α’228), όπως εντάχθηκαν ως αποκεντρωμένες υπηρεσίεςπαραρτήματα σε δώδεκα (12) Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας (άρθρο 9 του Ν. 4109/2013, Α’ 16), του Κέντρου Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Παπάφειο Θεσσαλονίκης (άρθρο 127 παρ. 1. I. του Ν. 4199/2013, Α’ 216), του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας (άρθρο 18 παρ. 5 του Ν. 4302/2014, Α’225), του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ), του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών (ΕΙΚ), του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), καθώς και των παραρτημάτων τους, που διενεργήθηκαν από το οικονομικό έτος 2012 έως την έναρξη ισχύος του παρόντος χωρίς την τήρηση των κειμένων περί αναλήψεως υποχρεώσεων διατάξεων, θεωρούνται νόμιμες και δύνανται να εκκαθαριστούν σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του τρέχοντος οικονομικού έτους, εφόσον καλύπτονται από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 66 και 68 του Ν. 4270/2014 (Α’143) και του Π.δ. 113/2010 (Α’194).

Άρθρο 48
1.Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 49 του Ν. 4351/2015 (Α’164) η φράση «επιτροπικών ενταλμάτων» αντικαθίσταται με τη φράση «χρηματικών ενταλμάτων επιχορήγησης», από τότε που ίσχυσε.
2.Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 57 του Ν. 4369/2016 (Α’33) η φράση «επιτροπικών ενταλμάτων» αντικαθίσταται με τη φράση «χρηματικών ενταλμάτων επιχορήγησης», από τότε που ίσχυσε.

Άρθρο 49
1.Η διάταξη της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Καταστατικού της ΗΔΙΚΑ ΑΕ (άρθρο ΠΕΜΠΤΟ του Ν. 3607/2007 (Α’245) τροποποιείται, ως εξής:
«α) η μελέτη, ανάπτυξη, λειτουργία, εκμετάλλευση, διοίκηση, διαχείριση και συντήρηση Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών, εξοπλισμού, λογισμικού και υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση όλων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και των λοιπών φορέων υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής πολιτικής».
2.Στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Καταστατικού της ΗΔΙΚΑ ΑΕ (άρθρο ΠΕΜΠΤΟ του Ν. 3607/2007 (Α’245) προστίθεται περίπτωση κ ως ακολούθως:
«κ. Η συλλογή, επεξεργασία, διασταύρωση και διαβίβαση στοιχείων της Φορολογικής Διοίκησης αποκλειστικώς για την υποστήριξη και λειτουργία των εφαρμογών, που έχουν αναπτυχθεί και αναπτύσσονται στο πλαίσιο της κοινωνικής ασφάλισης, της υγείας, της πρόνοιας και της κοινωνικής πολιτικής, μέσω της διενέργειας σχετικών ελέγχων και διασταυρώσεων».
3.Η διάταξη της περίπτωσης στ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Καταστατικού της ΗΔΙΚΑ ΑΕ (άρθρο ΠΕΜΠΤΟ του Ν. 3607/2007 (Α’ 245) τροποποιείται, ως εξής:
«στ) Συνδέεται μέσω δικτύου σε πραγματικό χρόνο με τα Πληροφοριακά Συστήματα των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας, των υπηρεσιών των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθώς και των φορέων, που υπάγονται στα ως άνω Υπουργεία. Συνδέεται μέσω δικτύου σε πραγματικό χρόνο με τα Πληροφοριακά Συστήματα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για την υποστήριξη των αναπτυσσόμενων εφαρμογών, σύμφωνα με την περίπτωση κ’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
Τα χορηγούμενα απόρρητα στοιχεία χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς για την εξυπηρέτηση των εφαρμογών και σε αυτά φέρει αποκλειστικό δικαίωμα πρόσβασης το προσωπικό, που απασχολείται στη λειτουργία και υποστήριξη των παραπάνω εφαρμογών και έχει οριστεί με πράξη του Προέδρου του ΔΣ της ΗΔΙΚΑ ΑΕ. Το ως άνω προσωπικό οφείλει να τηρεί το φορολογικό απόρρητο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 17 του Ν. 4174/2013 (Α’170). Απαγορεύεται οποιαδήποτε δημοσιοποίηση αυτών των στοιχείων. Σε κάθε περίπτωση επεξεργασίας, όπως ορίζεται στην περίπτωση δ’ του άρθρου 2 του Ν. 2472/1997 (Α’ 50), όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς οφείλουν να λαμβάνουν τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα, ώστε να μην είναι δυνατή η παραβίαση του απορρήτου των στοιχείων. Σε περίπτωση παραβίασης του απορρήτου των στοιχείων, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2472/1997 (Α’50) περί διοικητικών κυρώσεων, των άρθρων 370Β και 370Γ του Ποινικού Κώδικα και της παρ. 6 του άρθρου 17 του Ν. 4174/2014 (Α’170). Το προσωπικό, που υπηρετεί στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα, που αποκτούν με οποιονδήποτε τρόπο πρόσβαση στα απόρρητα στοιχεία, υποχρεούνται να τα χρησιμοποιούν αποκλειστικώς για το σκοπό, που προορίζονται.
Η ΗΔΙΚΑ ΑΕ γνωστοποιεί εγγράφως στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα τη σύσταση και λειτουργία αρχείου ή την έναρξη της επεξεργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2472/1997 (Α’ 50). Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΗΔΙΚΑ ΑΕ ορίζεται ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας», κατά τη διάταξη της περίπτωσης ζ’ του άρθρου 2 του Ν. 2472/1997 (Α’50), για την τήρηση και επεξεργασία των ως άνω δεδομένων».

Άρθρο 50
1.Το άρθρο 2 του Ν. 710/1977 (Α’ 283), όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
«Άρθρο 2
Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων του άρθρου 11 του παρόντος Νόμου, δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του ξεναγού έχουν:
α) Κάτοχοι διπλώματος Σχολής Ξεναγών του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
β) Έλληνες και υπήκοοι κρατών μελών της Ε.Ε. οι οποίοι έχουν αποκτήσει επαγγελματικά δικαιώματα ξεναγού σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. και οι οποίοι έχουν προβεί σε αναγνώριση των επαγγελματικών τους προσόντων από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων, σύμφωνα με τις διαδικασίες του Τίτλου III του Π.δ. 38/2010 (Α’ 78).
γ) Απόφοιτοι των ταχύρρυθμων προγραμμάτων κατάρτισης ξεναγών του άρθρου 14».
2.Η παρ. 2 του άρθρου 36 του Ν. 3105/2003 (Α’ 29) καταργείται.
3.Η παρ. 19 του άρθρου 7 του Ν. 4276/2014 (Α’ 155) αντικαθίσταται ως εξής:
«19. Στις επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων που διαπιστώνεται ότι λειτουργούν χωρίς να πληρούν τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές της κατηγορίας, στην οποία έχουν δηλώσει ότι κατατάσσονται, επιβάλλεται πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για καταλύματα δυναμικότητας μέχρι και εκατό κλινών, πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για καταλύματα δυναμικότητας από εκατό μέχρι και τετρακοσίων κλινών και δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ για καταλύματα δυναμικότητας άνω των τετρακοσίων κλινών. Στα τουριστικά καταλύματα του προηγούμενου εδαφίου ανακαλείται το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας που εκδόθηκε με βάση την εσφαλμένα δηλούμενη κατηγορία και εκδίδεται, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της αρμόδιας υπηρεσίας, νέο Ειδικό Σήμα Λειτουργίας σύμφωνα με τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές της κατηγορίας που πληροί το κατάλυμα, όπως αυτές πιστοποιούνται κατά τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 του Νόμου αυτού».
4.Οι επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων έχουν την υποχρέωση ανάρτησης, σε εμφανές σημείο της επιχείρησης «Καρτέλας Ενημέρωσης Πελάτη», την οποία παραλαμβάνουν από τον Πανελλήνιο Συλλογικό Επαγγελματικό Φορέα του κλάδου που ανήκουν, με τις προϋποθέσεις που αυτός θέτει. Για τη διασφάλιση της διαδικασίας, οι Πανελλήνιοι Συλλογικοί Επαγγελματικοί Φορείς τηρούν αρχείο και το υποβάλλουν περιοδικά στις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Άρθρο 51
Προσαρμογή της περί υπαίθριων σταθμών αυτοκινήτων νομοθεσίας στις χωροταξικές απαιτήσεις στο Ιστορικό Κέντρο της πόλεως των Πατρών
Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 4313/2014 (Α’261), προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Οι υπαίθριοι σταθμοί αυτοκινήτων της παρ. 1 του άρθρου 27 του Π.δ. 455/1976 (Α’169), που αποδεδειγμένα λειτουργούσαν μέχρι τις 31.12.2015 και συνεχίζουν να βρίσκονται σε λειτουργία εντός των διοικητικών ορίων του παραδοσιακού τμήματος της πόλεως των Πατρών (Ιστορικό Κέντρο), όπως αυτό χαρακτηρίστηκε με το από 25.4.1996 Πολεοδομικό διάταγμα (Δ’ 499), μπορεί να λαμβάνουν άδεια λειτουργίας, κατά παρέκκλιση των υφιστάμενων χρήσεων γης της περιοχής, εφόσον πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 28 του Π.δ. 455/1976 και οι εκμεταλλευτές τους υποβάλουν στην οικεία περιφερειακή υπηρεσία μεταφορών και επικοινωνιών τα δικαιολογητικά των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 29 του Π.δ. 455/1976 (Α’169), πλην της περίπτωσης 1γ. Η άδεια λειτουργίας έχει χρονική ισχύ τριών (3) ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας διάταξης, με δυνατότητα παράτασης ενός έτους, ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες που αφορούν στις ειδικές μελέτες (κυκλοφοριακή και μελέτη ανάπλασης του Ιστορικού Κέντρου) για τα κτίρια και τα γήπεδα στάθμευσης που προβλέπονται στο άρθρο 10 παράγραφος Β6 (Πολεοδομικό Συγκρότημα Πατρών) της υπ’ αριθμ. 5509/103135/23.11.2011 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Α.Α.Π 358)».

Άρθρο 52
Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης
Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 107 του Ν. 3852/2010 (Α’87) προστίθεται εδάφιο γ’ ως εξής:
«Κάθε δήμος που θέτει υποψηφιότητα για τη φιλοξενία του θεσμού «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης» δύναται να συστήσει ανώνυμη εταιρεία του άρθρου 265 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006), με αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση και υλοποίηση της εν λόγω δράσης. Επιτρέπεται η επιχορήγηση της εν λόγω εταιρείας από προγράμματα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, την κατά τόπον αρμόδια Περιφέρεια, επιμελητήρια και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., καθώς επίσης η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με τους ως άνω φορείς για την υλοποίηση του σκοπού της. Η ανώνυμη εταιρεία του δήμου που θα επιλεγεί να φιλοξενήσει το θεσμό λύεται υποχρεωτικά και τίθεται σε εκκαθάριση, με την ολοκλήρωση του σκοπού για τον οποίο συνεστήθη. Οι ανώνυμες εταιρείες των δήμων που δεν θα επιλεγούν να φιλοξενήσουν το θεσμό λύονται και τίθενται σε εκκαθάριση, αμέσως μετά την ανακήρυξη της πόλης που θα φέρει τον τίτλο της «Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης».

Άρθρο 53
Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4264/2014 (Α’ 118)
1.Στο άρθρο 22 του Ν. 4264/2014 προστίθεται παρ. 7 ως εξής:
«7. Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου δεν εφαρμόζονται για τις καντίνες που δραστηριοποιούνται σε κοινόχρηστους χώρους αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, για την οποία εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του Ν. 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (Α’ 285)».
2.Η παρ. 3 του άρθρου 25 του Ν. 4264/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Όποιος ασκεί υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο επιτρέπεται να παραμένει στάσιμος μόνο κατά τη διάρκεια της συναλλαγής. Προκειμένου, για την παρασκευή και παροχή τροφίμων και ποτών σε διερχομένους καταναλωτές, οι αδειούχοι υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου, με αντικείμενο εκμετάλλευσης κινητή καντίνα δύνανται να παραμένουν στάσιμοι στο ίδιο σημείο για χρονική διάρκεια όχι μεγαλύτερη των δύο ωρών και για όχι περισσότερες από μία φορά την ημέρα στα όρια της ίδιας Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας ή του ίδιου Δήμου, κατά περίπτωση, χωρίς την προϋπόθεση τήρησης των πληθυσμιακών περιορισμών της παραγράφου 2. Οι αδειούχοι του προηγούμενου εδαφίου απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης άδειας για την κατάληψη του κοινόχρηστου χώρου από το δήμο, στα όρια του οποίου προσωρινά σταθμεύουν, και συνακόλουθα από τα τέλη χρήσης για τη δίωρη παραμονή τους και τηρούν υποχρεωτικά αριθμημένο και θεωρημένο από τα αρμόδια τμήματα της Περιφέρειας, ημερολόγιο φύλλων παρουσίας ανά μήνα, με αναγραφή του ονοματεπώνυμου, του αριθμού αδείας, του ΑΦΜ, καθώς και του αριθμού ταμειακής μηχανής του δικαιούχου πωλητή. Σε στήλες αναγράφονται η ημερομηνία, το σημείο στάθμευσης και η ώρα προσέλευσης, καθώς και όλα τα στοιχεία, που αναγράφονται στο Παράρτημα I. Οι αδειούχοι υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου, με αντικείμενο εκμετάλλευσης κινητή καντίνα, οφείλουν να τηρούν τις εκάστοτε υγειονομικές διατάξεις και απαγορεύεται να εγκαθίστανται προσωρινά σε χώρους που απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση, σε σημεία που δυσχεραίνεται η κυκλοφορία, και σε χώρους που απέχουν λιγότερο από 150 μέτρα από ομοειδή καταστήματα και επιχειρήσεις, καθώς και από καντίνες υπαίθριου στάσιμου εμπορίου. Η διάθεση των τροφίμων και ποτών στους διερχόμενους πρέπει να γίνεται με τρόπο που θα προστατεύεται η ασφάλεια και η σωματική ακεραιότητά αυτών.
Οι παραβάτες των ως άνω υποχρεώσεων τιμωρούνται με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ζ’».
3.Η παρ. 1 του άρθρου 29 του Ν. 4264/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Κατ’εξαίρεση, κατά την καλοκαιρινή περίοδο μπορεί να δίδονται μία φορά το χρόνο, άδειες παρασκευής και διάθεσης πρόχειρων γευμάτων σε αδειούχους υπαιθρίου εμπορίου, πλανόδιου ή στάσιμου, κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 25 και της παραγράφου 2 του άρθρου 26 με αντικείμενο εκμετάλλευσης κινητή καντίνα με διάρκεια ισχύος μέχρι τέσσερις (4) μήνες και για συγκεκριμένη θέση, εφαρμοζομένων αναλόγως του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του άρθρου 22. Οι άδειες χορηγούνται με κλήρωση που διενεργείται μεταξύ των ενδιαφερομένων, η διαδικασία της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου».
4.Στην παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν. 4264/2014 προστίθενται περιπτώσεις η’ και θ’ ως εξής:
«η) για μη τήρηση των υποχρεώσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 25 επιβάλλεται στους αδειούχους:
α) σε περίπτωση υπέρβασης της χρονικής διάρκειας των δύο ωρών, πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ,
β) για τη μη τήρηση φακέλου φύλλων παρουσίας ανά μήνα πρόστιμο χιλίων (1000) ευρώ,
γ) για τη μη ενημέρωση του εν λόγω φακέλου πρόστιμο διακοσίων (200) ευρώ και
δ) για μη τήρηση της υποχρέωσης της ελάχιστης απόστασης των 150 μέτρων πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής των ως άνω παραβάσεων σε χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός έτους το πρόστιμο διπλασιάζεται.
θ) Για μη τήρηση της υποχρέωσης του χρόνου δραστηριοποίησης της παραγράφου 2 του άρθρου 29 επιβάλλεται στους αδειούχους πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ».
5.Στην παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4264/2014 προστίθεται περίπτωση δ’ ως εξής:
«δ) Εάν διαπιστωθεί η τέλεση των παραβάσεων της περίπτωση η’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου για τρίτη φορά ανεξαρτήτως του χρόνου της παράβασης η άδεια ανακαλείται υποχρεωτικά από τον οικείο Περιφερειάρχη για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών».
6.Στο Ν. 4264/2014 προστίθεται Παράρτημα ως εξής:
(βλέπε ΦΕΚ)
7.Μεταβατική διάταξη:
α. Όλες οι υφιστάμενες άδειες άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου με αντικείμενο εκμετάλλευσης κινητή καντίνα ανεξαρτήτως αδειοδοτούσας αρχής και χρόνου έκδοσης, ισχύουν για τα διοικητικά όρια της Περιφέρειας, εντός της οποίας βρίσκεται γεωγραφικά η αδειοδοτούσα αρχή.
β. Από τη δημοσίευση του παρόντος, η έκδοση νέων αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου, πλανόδιου ή στάσιμου, με αντικείμενο εκμετάλλευσης κινητή καντίνα, με εξαίρεση τις άδειες που δίδονται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 29 του Ν. 4264/2014 (Α’ 118), καθώς και κάθε προς το σκοπό αυτόν σχετική προπαρασκευαστική ενέργεια, αναστέλλεται έως τις 30.6.2017, με εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες έχει δημοσιευτεί σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι έχουν κληθεί να υποβάλλουν δικαιολογητικά.

Άρθρο 54
Θέματα Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.
1.Απαγορεύεται κάθε μέτρο αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» και η λήψη ασφαλιστικών μέτρων εναντίον της για ικανοποίηση ή διασφάλιση απαιτήσεων και γενικότερα δικαιωμάτων που στηρίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 4242/2014 (Α’ 50) ή απορρέουν από τις οριζόμενες στην παράγραφο αυτή υποχρεώσεις.
2.Απαγορεύεται κάθε μέτρο αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του «Ελληνικού Οργανισμού Εξαγωγικού Εμπορίου Α.Ε.» και η λήψη ασφαλιστικών μέτρων εναντίον του μέχρι το πέρας της εκκαθάρισής του για χρέη που δημιουργήθηκαν είτε πριν είτε μετά τη θέση του υπό εκκαθάριση σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4242/2014 (Α’ 50).
3.Στο άρθρο 11 του Καταστατικού της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2372/1996 (Α’ 29), το οποίο τροποποιήθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 1 του Ν. 4242/2014 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Επιτρέπεται η καθιέρωση εργασίας με αποζημίωση κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας, για το προσωπικό της εταιρείας κατά παρέκκλιση της παρ. Β1 του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 (Α’ 176), και σύμφωνα με τη διαδικασία και προϋποθέσεις των παραγράφων Α1 και Β2 του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και έγκριση από τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

Άρθρο 55
Θέματα προσωπικού Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
1.Ποσά οφειλόμενα από το Ελληνικό Δημόσιο στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ) από προηγούμενες ρυθμίσεις συνταξιοδοτικών εισφορών με βάση τον Κ.Ν. 1607/1986 (Α’ 5) εξοφλούνται από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ).
2.Ο ΟΒΙ αναλαμβάνει την απευθείας και εξ’ ολοκλήρου καταβολή των οφειλόμενων ποσών της παραπάνω παραγράφου 1, από το αποθεματικό του, είτε εφάπαξ είτε σε επτά (7), κατ’ ανώτατο όριο, μηνιαίες ισόποσες δόσεις με απευθείας καταβολή στο ΕΓΔΕ, αρχής γενομένης από το δεύτερο εξάμηνο του 2016. Η εγγραφή της σχετικής πρόβλεψης στον προϋπολογισμό του ΟΒΙ γίνεται άμεσα με τροποποίησή του.

Άρθρο 56
Ρυθμίσεις θεμάτων περί μη εξυπηρετούμενων δανείων – Τροποποίηση διάταξης του Ν. 4307/2014 (Α’ 246)
Στο εδάφιο γ’ της παρ. 2 του άρθρου 60 του Μέρους Δ’ του Ν. 4307/2014 (Α’ 246), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η φράση «το αργότερο μέχρι 30 Ιουνίου 2016» αντικαθίσταται από τη φράση «το αργότερο μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016».

Άρθρο 57
Από 1.7.2016 καταργούνται τα άρθρα 14 έως 201 του Ν. 4281/2014 (Α’ 160), πλην των διατάξεων των άρθρων 134 έως 138,139, 157 και της παραγράφου 5 του άρθρου 201, οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ.

Άρθρο 58
Τροποποίηση του άρθρου 38 του Ν. 4389/2016
Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 38 του Ν. 4389/2016 (Α’ 94) προστίθεται, από τότε που ίσχυσε, εδάφιο, ως εξής:
«Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, όλοι οι υποψήφιοι για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων λαμβάνουν τον ανώτατο αριθμό μορίων για την ομάδα κριτηρίων (γ) «μοριοδότηση βάσει αξιολόγησης».

Άρθρο 59
Η προθεσμία του άρθρου 89 του Ν. 4310/2014 (Α’258) παρατείνεται μέχρι 30.12.2016. Εντός της προθεσμίας αυτής επιβάλλεται η ολοκλήρωση της μεταστέγασης των δραστηριοτήτων που στεγάζονται στις κατασκευές τις οποίες αφορά η παρούσα ρύθμιση, όπως προβλέπεται στο τελευταίο εδάφιο του ως άνω άρθρου.

Άρθρο 60
1.Για την απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε.» από την ανώνυμη εταιρεία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΤΑΔ ΑΕ), σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν. 4321/2015 (Α’ 32), εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν. 3139/2003 (Α’ 100).
2.Από την εισφορά περιουσιακών στοιχείων της κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου εταιρείας στην ΕΤΑΔ ΑΕ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 της με αριθμό 41082/2015 κοινή των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, και Οικονομικών (Β’626/16.4.2015), εξαιρείται η υπό στοιχείο «ΙΣΤ» έκταση του αιγιαλού, ως έχει σήμερα διαμορφωθεί, η οποία εκ παραδρομής είχε περιληφθεί στην με αριθμό 143/43399/2014 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Τουρισμού (Β’ 2424/11.9.2014), αρμοδιότητας ήδη της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.», δυνάμει του άρθρου 42 του Ν. 3943/2011 (Α’66), σε συνδυασμό με το άρθρο 7 του Ν. 4062/2012 (Α’ 70).
3.Επί της αξίας των παγίων της εταιρείας «Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε.», όπως αυτή εμφανίζεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού, με ημερομηνία αναφοράς την 21.3.2015, σύμφωνα με τις προβλέψεις της κοινής υπουργικής απόφασης 41082/2015, η ΕΤΑΔ Α.Ε. διενεργεί από την επομένη της ημερομηνίας απορρόφησης, ήτοι από την επομένη της δημοσίευσης του Ν. 4321/2015, φορολογικά εκπιπτόμενες αποσβέσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν. 4172/2013 (Α’ 167).
4.Γ ια το σχημαχισθέν από την εταιρεία «Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε.», αποθεματικό από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων της, το οποίο εμφανίζεται στον κατά την προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου Ισολογισμό Μετασχηματισμού, εφαρμόζονται και για την ΕΤΑΔ ΑΕ οι διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 16 του Ν. 4146/2013 (Α’ 90).
5.Η μεταγραφή της με αριθμό 41082/2015 κ.υ.α. των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Οικονομικών, μετά του προβλεπόμενου σε αυτήν Ισολογισμού Μετασχηματισμού της 21ης Μαρτίου 2015, διενεργείται μέχρι την 30ή Ιουλίου 2016.

Άρθρο 61
Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 172 του Ν. 4261/2014 (Α’ 107), με τίτλο «Ρυθμίσεις του Ν. 2971/2001», αντικαθίσταται ως εξής:
«Μέχρι την 31.12.2016, ξενοδοχειακές εν γένει επιχειρήσεις, κάμπινγκ ή κέντρα αναψυχής, θεωρούνται, για την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 13 του Ν. 2971/ 2001 (Α’ 285), ως όμορες, και σε περίπτωση που μεταξύ των προβολών που εκκινούν από τις πλάγιες πλευρές της επιχείρησης και του αιγιαλού παρεμβάλλεται δημόσιο κτήμα, ακόμα και αν μεταξύ της πρόσοψης της επιχείρησης προς το δημόσιο κτήμα μεσολαβεί δρόμος οιασδήποτε μορφής, εφόσον έχουν ήδη αιτηθεί ή αιτηθούν εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου προς την Εταιρία Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ Α.Ε.), μέσω του οικείου Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, τη μίσθωση του ανωτέρω τμήματος δημοσίου κτήματος, που ορίζεται από τις προβολές, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος Νόμου. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι, η διαδικασία και κάθε λεπτομέρεια για τις μισθώσεις του προηγούμενου εδαφίου».

Άρθρο 62
Παράταση προθεσμιών των περιπτώσεων β’ και γ’ της παρ. 2 και της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 2971/2001 (Α’285).
1.Η προθεσμία της περίπτωσης β’ της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 2971/2001, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν. 4321/2015 (Α’ 32), παρατείνεται κατά επιπλέον δεκαοκτώ (18) μήνες.
2.Η προθεσμία της περίπτωσης γ’ της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 2971/2001, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν. 4321/2015 (Α’ 32), παρατείνεται κατά επιπλέον δώδεκα (12) μήνες.
3.Η προθεσμία της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 2971/2001, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 27 του Ν. 4321/2015 (Α’ 32), παρατείνεται κατά επιπλέον δώδεκα (12) μήνες.

Άρθρο 63
Διαδικασία είσπραξης αχρεωστήτως καταβληθέντων
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και των κατά περίπτωση αρμόδιων καθ’ ύλην Υπουργών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι απαιτούμενες διαδικασίες είσπραξης των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από την εφαρμογή της παρ.υ 5 του άρθρου 27 του Ν. 4354/2015 (Α’ 176) και συγκεκριμένα τα όργανα έκδοσης της καταλογιστικής πράξης, ο τρόπος βεβαίωσης του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού και απόδοσης ή επιστροφής αυτού στους δικαιούχους, το έντοκο ή μη της επιστροφής του ποσού, το ύψος του επιτοκίου, η χρονική αφετηρία υπολογισμού των τόκων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
Οι διατάξεις των άρθρων 121, 122 και 123 του Ν. 4270/2014 (Α’ 143) εφαρμόζονται αναλόγως και για την διαδικασία είσπραξης των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από την εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 27 του Ν. 4354/2015 έστω και αν το έργο δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί.

Άρθρο 64
Τροποποιήσεις των νόμων 4314/2014 (Α’ 265) και 3614/2007 (Α’ 267)
1.Η παρ. 3 του άρθρου 27 του Ν. 4314/2014 (Α’ 265) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Όλες οι πράξεις που εντάσσονται στα Περιφερειακά ΕΠ εγγράφονται σε μία (1) συλλογική απόφαση (ΣΑΕΠ) ανά οικεία περιφέρεια. Από 1.1.2017 οι πράξεις που εντάσσονται στα Τομεακά ΕΠ εγγράφονται σε μία (1) συλλογική απόφαση (ΣΑΕ) ανά ΕΠ».
2.Η διάταξη της παραγράφου 1 ισχύει από 23.12.2014.
3.Η παρ. 8 του άρθρου 48 του Ν. 4314/2014 (Α’ 265) αντικαθίσταται ως εξής:
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών δύνανται να ρυθμίζονται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 1 παράγραφοι 9, 3, 10 και 11 παρ. 2, της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α’ 94), τα χιλιομετρικά όρια για μετακίνηση εντός και εκτός έδρας, το επιτρεπόμενο όριο των ημερών μετακίνησης εκτός έδρας, το καθεστώς αναγνώρισης εξόδων διανυκτέρευσης, καθώς και οι όροι καταβολής της ημερήσιας αποζημίωσης, για τις μετακινήσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ενεργειών τεχνικής βοήθειας του ΕΣΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των ΠΑΑ και ΕΠΑλΘ, του ΕΟΧ και του Μηχανισμού «Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη».
4.Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 53 του Ν. 4314/2014 (Α’ 265) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η ανωτέρω Ειδική Υπηρεσία, μέσω των αρμόδιων μονάδων της, εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητες διαχείρισης για τις τμηματοποιημένες πράξεις του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013, με βάση το ΣΔΕ 2014-2020, μέχρι την ένταξη τους στο Ε.Π. υποδοχής του ΕΣΠΑ 20142020».
5.Το άρθρο 33 του Ν. 3614/2007 (Α’ 267) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 60 του Ν. 4314/2014 (Α’ 265) τροποποιείται ως εξής:
Στο άρθρο 1 του Καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων» (ΜΟΔ Α.Ε.), το οποίο περιλαμβάνεται στο άρθρο 33 του Ν. 3614/2007 (Α’ 267), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 60 του Ν. 4314/2014 (Α’ 265), προστίθεται σημείο (ιε) ως εξής:
«(ιε) Δύναται να υποστηρίζει την οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών της Ειδικής Γραμματείας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων με χρηματοδότηση από πόρους της τεχνικής βοήθειας των ανωτέρω Ταμείων και άλλους πόρους».

Άρθρο 65
Τροποποιήσεις του Ν. 4375/2016 (Α’ 51)
1.Η περίπτωση γ’ της παρ. 1 του άρθρου 77 του Ν. 4375/2016 (Α’ 51) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«γ. Η Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ ως Εντεταλμένη Αρχή, η οποία αναλαμβάνει την άσκηση μέρους αρμοδιοτήτων της υπεύθυνης αρχής σχετικά με την κατάρτιση και υποβολή των αιτημάτων πληρωμής σύμφωνα με τα άρθρα 40 και 44 του Κανονισμού 514/2014, στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας για την περίοδο 2014-2020».
2.Η παρ.1 του άρθρου 78 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Για τις χρηματοδοτήσεις και πληρωμές των έργων που εντάσσονται στο πολυετές Εθνικό Πρόγραμμα ισχύουν αναλογικά τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1, 2,5, 6 και 7 του άρθρου 27 του Ν. 4314/2014».
3.Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 79 αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και των οικείων Υπουργών καθορίζονται τα ειδικότερα θέματα εφαρμογής σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία της Ε.Υ. ΣΥ. Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. και των Εντεταλμένων Αρχών (εκτός της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχής Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων), τις αρμοδιότητές τους, τον αριθμό των θέσεων που απαιτούνται, τα προσόντα κάλυψης των θέσεων αυτών και τη συνεργασία των συναρμόδιων Υπουργείων, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
2.Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ανατίθεται στην Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων η άσκηση των αρμοδιοτήτων της Υπεύθυνης Αρχής σχετικά με την κατάρτιση και υποβολή των αιτημάτων πληρωμής, σύμφωνα με τα άρθρα 40 και 44 του Κανονισμού 514/2014, των εθνικών προγραμμάτων του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας της περιόδου 20142020».

Άρθρο 66
1.Τα υφιστάμενα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4276/2014, όπως ισχύει, αδειοδοτημένα κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος Νόμου διατηρούν το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας τους και αν από το σύνολο των προσηκόντως κατατεθειμένων στην αρμόδια για τη χορήγηση του ΕΣΛ υπηρεσία προβλεπόμενων δικαιολογητικών λείπει Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, με την προϋπόθεση ότι έχει κατατεθεί το σχετικό αίτημα για την έκδοσή της στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, ή ότι αυτό θα κατατεθεί εντός τεσσάρων μηνών από τη δημοσίευση του Νόμου αυτού. Για την προσκόμιση της ΑΕΠΟ στην αρμόδια υπηρεσία για τη χορήγηση του ΕΣΛ τίθεται προθεσμία δύο ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης του Νόμου αυτού. Άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου συνεπάγεται άμεση ανάκληση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας.
2.Σε υφιστάμενα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, που διέθεταν Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, το οποίο κατά τη δημοσίευση του Νόμου αυτού έχει ανακληθεί λόγω έλλειψης ΑΕΠΟ, πλην όμως έχει κατατεθεί για την έκδοσή της σχετικό αίτημα στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή εντός τεσσάρων μηνών από τη δημοσίευση του Νόμου αυτού, επαναχορηγείται με την κατάθεση το ανακληθέν ΕΣΛ. Στις ως άνω επιχειρήσεις τίθεται προθεσμία δύο ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης του Νόμου αυτού για την προσκόμιση της ΑΕΠΟ στην αρμόδια υπηρεσία για τη χορήγηση του ΕΣΛ. Άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου συνεπάγεται άμεση ανάκληση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας.

Άρθρο 67
Το άρθρο 33 του Ν. 4342/2015 (Α’ 143) αντικαθίσταται ως εξής:
Η προθεσμία του εδαφίου α’ και του εδαφίου β’ της περίπτωσης β’ της παρ. 6 του άρθρου 9 του Π.δ. 100/2010 (Α’ 177), που προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 52 του Ν. 4178/2013 (Α’ 174), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 23 του άρθρου 10 του Ν. 4315/2014 (Α’ 269), παρατείνεται από 30 Ιουνίου 2015 έως 31 Ιουλίου 2016. Από την 1η Αυγούστου 2016 διαγράφονται αυτοδίκαια από το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και απολύουν τη δυνατότητα άσκησης της δραστηριότητας οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές που δεν έχουν υποβάλει Πιστοποιητικό Επιτυχούς Εξέτασης.
Τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης που εκδίδονται κατά το ως άνω χρονικό διάστημα θεωρούνται έγκυρα ως προς κάθε συνέπεια.

Άρθρο 68
Τροποποίηση του άρθρου 17 του Ν. 4174/2013
Στην παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν. 4174/2013 προστίθενται περιπτώσεις ια; ιβ’ και ιγ’ ως εξής:
«ια) σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ «ΗΔΙΚΑ ΑΕ» του Ν. 3607/2007 (Α’ 245) για σκοπούς υλοποίησης κοινωνικών προγραμμάτων προνοιακού χαρακτήρα της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και σχετικών προβλέψεων παροχών υγείας σε ομάδες πληθυσμού από το Υπουργείο Υγείας και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.
ιβ) Στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης στο πλαίσιο ελέγχων, επιθεωρήσεων και ερευνών, που διενεργούνται από αυτόν, σε εξουσιοδοτημένους προς τούτο υπαλλήλους του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης στο πλαίσιο ελέγχων, επιθεωρήσεων και ερευνών, που διενεργούνται από αυτό, ή κατόπιν εντολής του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των ιδιαίτερων Σωμάτων και Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου των φορέων της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3074/2002 (Α’ 296) στο πλαίσιο ελέγχων, επιθεωρήσεων και ερευνών, που διενεργούνται κατόπιν εντολής του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.
ιγ) Στα πρόσωπα και τα όργανα της παρ. 1 του άρθρου 3και 3Α του Ν. 3213/2003 (Α’ 309), όπως εκάστοτε ισχύει, στο πλαίσιο ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των υπόχρεων του άρθρου 1 του ίδιου Νόμου. Τα στοιχεία χορηγούνται αποκλειστικά για τα ελεγχόμενα πρόσωπα αρμοδιότητάς τους και αφορούν μόνον τα ελεγχόμενα έτη».

Άρθρο 69
Στο άρθρο 12 του Καταστατικού της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» (παρ. 3 άρθρου πρώτου του Ν. 2372/1996, Α’ 29 ) προστίθεται τελική παράγραφος ως εξής:
«Οι εργαζόμενες μητέρες υπάλληλοι της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν από την εταιρεία την ειδική άδεια προστασίας μητρότητας, καθώς και την ειδική παροχή προστασίας μητρότητας του άρθρου 142 του Ν. 3655/2008, κατά αναλογική εφαρμογή. Σε υπαλλήλους της εταιρείας, που ενώ πληρούσαν τις προϋποθέσεις, δεν τους εγκρίθηκε από τον ΟΑΕΔ η εν λόγω παροχή ή αναζητείται από τον ΟΑΕΔ η επιστροφή της, καταβάλλεται αυτή από την εταιρεία. Μέσω του Εσωτερικού Κανονισμού της εταιρείας, όπως αυτός εγκρίνεται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, μπορεί να ορίζεται κάθε επιμέρους θέμα σε σχέση με την αναλογική εφαρμογή της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας».

Άρθρο 70
Έναρξη ισχύος
Ο παρών Νόμος ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 7 Ιουλίου 2016

Comments are closed.