Ολες οι Νομοθεσιες στην κατηγορια "Υπουργικές Αποφάσεις"

01

Αναστολή Προστίμων Κ.Υ.Α 68781_2019 φεκ 2760_β_3-7-2019

3 Ιουλίου 2019

Αναστολή Προστίμων Κατεβάστε το pdf ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της Φ.Α/9.2/Οικ.28425/1245/ 22.12.20 08 (Β’ 2604) κοινής υπουργικής απόφασης “Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων”. Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 2939/ 16-10-2018 για «Σύστημα επιβαλλόμενων από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ) δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού ή/και του προϋπολογισμού της Ένωσης για την υλοποίηση των εθνικών προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) και το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ), για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.».  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ      Τροποποίηση της Φ.Α/9.2/Οικ.28425/1245/ 22.12.20 08 (Β’ 2604) κοινής υπουργικής απόφασης “Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, Read more

02

Υ.Α. 39507_167 Φ.9.2 2016 ΦΕΚ 1047 Β` 13.4.2016

13 Απριλίου 2016

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2014/33/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τους ανελκυστήρες και τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες Κατεβάστε το pdf Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα : · Σκοπός – Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 1) · Ορισμοί (ανελκυστήρας, θαλαμίσκος, μοντέλο ανελκυστήρα, διαθεσιμότητα στην αγορά, διάθεση στην αγορά, εγκαταστάτης, κατασκευαστής, εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος, εισαγωγέας, διανομέας, οικονομικοί φορείς, τεχνική προδιαγραφή, εναρμονισμένο πρότυπο, διαπίστευση, εθνικός οργανισμός διαπίστευσης, αξιολόγηση της συμμόρφωσης, οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης, ανάκληση, απόσυρση, ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης, σήμανση CE, αρμόδια αρχή) : (άρθ. 2) · Ελεύθερη κυκλοφορία : (άρθ. 3) · Διάθεση στην Read more

03

Υ.Α ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚ 10574_661_ ΦΓ9.6.4. ΦΕΚ 2190 Β 5.9.2013

5 Σεπτεμβρίου 2013

Εξεταστέα Ύλη Ηλεκτρολόγων Κατεβάστε το pdf  

04

Υ.Α ΟΙΚ 8442_561_ΦΓ.9.6.4 ΦΕΚ1644 Β 3.7.2013

3 Ιουλίου 2013

Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου και της διαδικασίας έκδοσης των βεβαιώσεων αναγγελίας έναρξης της τεχνικής επαγγελματικής δραστηριότητας σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, καθώς και καθορισμός των απαιτήσεων εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 3982/2011 Κατεβάστε το pdf .  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις των άρθρων 1−16 του Ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμα− τικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχει− ρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 228 παρ. 1−6 του Ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − Νέα εταιρική μορφή – Σήματα − Με− σίτες Ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων Read more

05

Υ.Α ΔΙΩΡ ΣΦΑΛΜ ΦΕΚ 424 Β 10.3.2009

10 Μαρτίου 2009

Διορθώσεις Σφαλμάτων στην υπ’ αριθμ. Φ9.2/ΟΙΚ. 26425 κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2604/Β’/22_12_2008) Κατεβάστε το pdf ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με το δ.τ «ΚΑΠΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Ε.», στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κί− νητρο της επιχορήγησης. ………………………………………………. Μεταφορά υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου από την Τ.Ε.Ο. Α.Ε. στο Υ.ΠΕ.ΧΩ. .Ε., σε συνιστώμενες με την πράξη αυτή προσωποπαγείς θέσεις …………………………………………………… Μεταφορά υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου από την Τ.Ε.Ο. Α.Ε. στο Υ.ΠΕ.ΧΩ. .Ε., σε συνιστώμενες με την πράξη αυτή προσωποπαγείς θέσεις …………………………………………………… Υπερωριακή απασχόληση μόνιμου προσωπικού του Λ.Τ. Κεφαλληνίας Α΄ εξαμήνου 2009» Read more

06

ΚΥΑ ΦΕΚ 2604 Β` 22.12.2008

22 Δεκεμβρίου 2008

Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων Κατεβάστε το pdf   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ     Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του ν. 2077/1992 «Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην τελική πράξη» (ΦΕΚ 136/Α92). Τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 1682/1987 (ΦΕΚ Α’ 14) «Μέσα και όργανα αναπτυξιακής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 14/Α/92), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1 (περ. ε και κ), 2 και 3 του ν. 1338/1983 (ΦΕΚ/34/Α83) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του ν.1440/1984 (ΦΕΚ/70/Α84) Τις διατάξεις Read more

07

Υ.Α. οικ. Φ.Α_9.2_ΟΙΚ. 28425 2008 ΦΕΚ 2604 Β` 22.12.2008

22 Δεκεμβρίου 2008

Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων Κατεβάστε το pdf Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα : · Γενικές διατάξεις : (άρθ. 1) · Προπαρασκευαστικές ενέργειες για την εγκατάσταση και λειτουργία τουανελκυστήρα : (άρθ. 2) · Καταχώρηση ανελκυστήρα : (άρθ. 3) · Νέοι ανελκυστήρες : (άρθ. 3§2.Ι) · Βιβλιάριο παρακολούθησης ανελκυστήρα (βιβλιάριο συντήρησης) :(άρθ. 3§2.Ι.5) · Ανελκυστήρες με άδεια λειτουργίας :(άρθ. 3§2.ΙΙ) · Ανελκυστήρες με προέγκριση εγκατάστασης : (άρθ. 3§2.ΙΙΙ) · Ανελκυστήρες εγκατεστημένοι χωρίς στοιχεία νομιμότητας : (άρθ. 3§2.ΙV) · Συντήρηση : (άρθ. 4) · Συνεργεία συντήρησης : (άρθ. 5) · Υποχρεώσεις συντήρηση : (άρθ. 6) · Άδεια συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων – Μητρώο : (άρθ. Read more

08

Υ.Α. ΦΑ΄ 9.2 οικ. 14143_720_2007 ΦΕΚ 1111 Β` 4.7.2007

4 Ιουλίου 2007

Τροποποίηση διατάξεων της κοινής υπουργικής απόφασης οικ. ΦΑ΄ 9.2/29362/1957/8.12.2005 (1797/Β), όπως τροποποιήθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση ΦΑ΄ 9.2/7543/403/3.5.2007 (696/Β) περί εγκατάστασης, λειτουργίας και ασφάλειας των ανελκυστήρων Κατεβάστε το pdf Καταργήθηκε από : Υ.Α. οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ. 28425/08, (2604/Β/22.12.08) «Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων» ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της εταιρείας «ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΖΑΚΙΔΗΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ» στις διατάξεις του ν. 3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης. 1 Υπαγωγή της εταιρείας «ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ & ΓΕ− ΩΡΓΙΟΣ Ο.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης. 2 Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΒΑΣΙ− ΛΕΙΟΣ & Read more

09

Υ.Α. ΦΑ΄9.2 7543_403_2007 ΦΕΚ 696 Β` 3.5.2007

3 Μαΐου 2007

Τροποποίηση διατάξεων της υπ αριθμ. Οικ. Φ9.2/29362/1957/9.12.2005 (1797/Β) κοινής υπουργικής απόφασης περί εγκατάστασης, λειτουργίας και ασφάλειας των ανελκυστήρων Κατεβάστε το pdf Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα : · Συντελεστής άεργου ισχύος ανελκυστήρα (συν φ) < 0,95 : (άρθ. 2)   Καταργήθηκε από : · Υ.Α. οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ. 28425/08, (2604/Β/22.12.08) «Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων» · Υ.Α. ΦΑ΄ 9.2 οικ. 14143/720/07, (1111/Β/4.7.07) «Τροποποίηση διατάξεων της κοινής υπουργικής απόφασης οικ. ΦΑ΄ 9.2/29362/1957/8.12.2005 (1797/Β), όπως τροποποιήθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση ΦΑ΄ 9.2/7543/403/3.5.2007 (696/Β) περί εγκατάστασης, λειτουργίας και ασφάλειας των ανελκυστήρων» (το άρθ. 2)   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ −ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Read more

10

Υ.Α. οικ. Φ9.2_29362_1957_2005 ΦΕΚ 1797 Β` 21.12.2005

21 Δεκεμβρίου 2005

Αντικατάσταση της υπ αριθ οικ. 3899/253/Φ9.2 (291/Β/02) κοινής υπουργικής απόφασης με την οποία συμπληρώθηκαν οι διατάξεις της υπ αριθ Φ9.2/οικ. 32803/1308 (815/Β/97) κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία και ασφάλεια ανελκυστήρων Κατεβάστε το pdf Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα · Γενικές διατάξεις : (άρθ. 1) · Προπαρασκευαστικές ενέργειες : (άρθ. 2) · Καταχώρηση ανελκυστήρων : (άρθ. 3) · Συντήρηση : (άρθ. 4) · Συνεργεία συντήρησης : (άρθ. 5) · Υποχρεώσεις συντηρητή : (άρθ. 6) · Άδεια συνεργείου συντήρησης – Μητρώο : (άρθ. 7) · Υποχρεώσεις –Δικαιώματα ιδιοκτήτη/διαχειριστή: (άρθ. 8) · Αναγνωρισμένοι φορείς ελέγχου : (άρθ. 9) · Περιοδικοί έλεγχοι & δοκιμές : (άρθ. 10) · Έκτακτοι έλεγχοι Read more

123Next