Ολες οι Νομοθεσιες στην κατηγορια "Εγκύκλιοι"

01

Εγκ. οικ. 22451_70 Φ.9.2_2017 ΦΕΚ 22.2.2017

22 Φεβρουαρίου 2017

Διατάξεις σχετικά με τους ανελκυστήρες – Αρμοδιότητες Δήμων και Περιφερειών Κατεβάστε το pdf   Σχετ.: Η Φ.Α.9.2./οικ.28425/1245/2008 Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών – Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων» (ΦΕΚ 2604/Β/2008) και η διόρθωση αυτής (ΦΕΚ 424/Β/2009). Ο Νόμος 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει. Ο Νόμος 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. Η Αριθμ. Φ.Γ.9.6./οικ. 15712/1013 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιβολής κυρώσεων, σύμφωνα με Read more

02

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2.3.2011

2 Μαρτίου 2011

Εφαρμογή της νομοθεσίας καταχώρησης ανελκυστήρων από τις υπηρεσίες των Δήμων, κατ΄ εφαρμογή της ΚΥΑ οικ. 28425/1245/22.12.08(ΦΕΚ 2604/Β/22.12.2008) για τους ανελκυστήρες Κατεβάστε το pdf

03

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 15.9.2008

15 Σεπτεμβρίου 2008

Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 24461/1124/14-11-2006 εγκυκλίου Κατεβάστε το pdf

04

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 14.11.2006

14 Νοεμβρίου 2006

Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων της K.Υ.A. Φ9.2/29362/1957/2005 (ΦΕΚ 1797/Β/21-12-2005) Κατεβάστε το pdf   Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Η Κοινή Υπουργική Απόφαση 29362/1957/2005 σχετικά µε την εγκατάσταση, λειτουργία και ασφάλεια των ανελκυστήρων αντικαθιστά, στο σύνολο, τηνΚοινήΥπουργική Απόφαση 3899/253/Φ9.2/2002 (ΦΕΚ 291 Β), µε την οποία είχαν συµπληρωθεί αντίστοιχα οι διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 32803/1308/97 (ΦΕΚ 815 Β) που είχε µεταφέρει στην εθνική νοµοθεσία την Οδηγία 95/16 ΕΚ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Για την προσέγγιση της νοµοθεσίας των κρατών µελών σχετικά µε τους ανελκυστήρες.» Η έκδοση της νέας Κ.Υ.Α. έχει σκοπό να αντιµετωπίσει µε ορθολογικό, τεκµηριωµένο και, κατά το δυνατό, τεχνικά άρτιο τρόπο το θέµα Read more