Ολες οι Νομοθεσιες στην κατηγορια "Διατάγματα"

01

Ν. 4072_2012 ΦΕΚ 86 Α` 11.4.2012

12 Ιουνίου 2013

Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος – Νέα εταιρική μορφή – Σήματα – Μεσίτες ακινήτων – Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και άλλες διατάξεις Κατεβάστε το pdf Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα : · Οριζόντιες διατάξεις δανειοδότησης :(κεφ. Α) · Βελτίωση καθεστώτος στρατηγικών επενδύσεων : (κεφ. Β) · Εποπτεία αγοράς βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών ποιότητας :(κεφ. Ε) · Ορισμοί του παραρτήματος ΙΙΙ :(άρθ. 22) · Λιμενικά έργα : (άρθ. 210) · Τοποθέτηση προστατευτικών διχτύων :(άρθ. 211) · Ωράριο λειτουργίας Κλάδου Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων : (άρθ. 224) · Τροποποίηση διατάξεων για τα τεχνικά επαγγέλματα και τις μεταποιητικές δραστηριότητες : (άρθ. 228) · Ορισμοί (επαγγελματική δραστηριότητα, επίπεδο επαγγελματικής δραστηριότητας) :(άρθ. 228§2) · Εκσυγχρονισμός επαγγελματικών εργαστηρίων Read more

02

Π.Δ. 108_2013 ΦΕΚ 141 Α 12.6.2013

12 Ιουνίου 2013

Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα Κατεβάστε το pdf Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα : · Αντικείμενο : (άρθ. 1) · Ορισμοί (ειδικότητα, βαθμίδα επαγγελματικών προσόντων) : (άρθ. 2) · Πεδίο εφαρμογής – Ειδικότητες και βαθμίδες : (άρθ. 2) · Προϋποθέσεις άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας : (άρθ. 3) · Διατάξεις για την Α΄ ειδικότητα : (Μέρος 2) · Ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες και καθήκοντα : (άρθ. 4) · Απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών, προϋπηρεσία, χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας ή άδειας : (άρθ. 5) · Διατάξεις για τη Γ΄ ειδικότητα : (Μέρος Read more

03

Π.Δ. 57_2010 ΦΕΚ 97 Α` 25.6.2010

25 Ιουνίου 2010

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τα μηχανήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ» και κατάργηση των Π.Δ. 18/96 και 377/93 Κατεβάστε το pdf   Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα · Σκοπός – Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 1) · Ορισμοί (μηχάνημα, εναλλάξιμος εξοπλισμός, ανυψωτικό εξάρτημα, δομικό στοιχείο ασφαλείας, αλυσίδες, συρματόσχοινα και ιμάντες, αφαιρετό σύστημα μηχανικής μετάδοσης, ημιτελές μηχάνημα, διάθεση στην αγορά, κατασκευαστής, εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος, έναρξη χρήσης, εναρμονισμένο πρότυπο) : (άρθ. 2) · Ειδικές κατηγορίες : (άρθ. 3) · Εποπτεία της αγοράς : (άρθ. 4) · Διάθεση στην αγορά και έναρξη χρήσης: (άρθ. 5) · Ελεύθερη κυκλοφορία : (άρθ. 6) Read more

04

Π.Δ. 78_2006 ΦΕΚ 80 Α` 13.4.2006

13 Απριλίου 2006

Διάρθρωση, στελέχωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Κατεβάστε το pdf Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα : · Αρμοδιότητες Τμήματος Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Ανάπτυξης (Τμήμα Α΄) : (άρθ. 2) · Αρμοδιότητες Τμήματος Ενέργειας και Φυσικών Πόρων (Τμήμα Β΄) : (άρθ. 3) · Αρμοδιότητες Τμήματος Επαγγέλματος, Ανελκυστήρων και Ελέγχου Βιομηχανικών Προϊόντων (Τμήμα Γ΄) :(άρθ. 4) · Χορήγηση τεχνικών επαγγελματικών αδειών : (άρθ. 4§1) · Εγκατάσταση, λειτουργία και στη συντήρηση των ανελκυστήρων : (άρθ. 4§2) · Έγκριση κυκλοφορίας εκρηκτικών υλών : (άρθ. 4§4) · Αρμοδιότητες Τμήματος Προστασίας Περιβάλλοντος και Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών (Τμήμα Δ΄) : (άρθ. 5) · Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για βιομηχανικές – βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, επαγγελματικά εργαστήρια, αποθήκες Read more

05

Π.Δ. 12_2004 ΦΕΚ 7 Α` 16.1.2004

16 Ιανουαρίου 2004

Εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα για τη μεταφορά προσώπων: Εναρμόνιση της οδηγίας 2000/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 2ης Μαρτίου 2000 (L 106/3-5-2000 της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) Κατεβάστε το pdf Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα : · Κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας : (άρθ. 5-7, παράρτ. ΙV & V) · Υποσυστήματα : (άρθ. 8-10) · Εγκαταστάσεις : (άρθ. 11-13) · Μέτρα διάσωσης : (άρθ. 14-15) · Αναγνωρισμένοι Οργανισμοί Αξιολόγησης : (άρθ. 16) · Σήμανση πιστότητας «CE» : (άρθ. 17, παράρτ. IX) · Υποχρεώσεις ελεγχομένων : (άρθ. 21) · Ασφάλεια προσώπων : (παράρτ. ΙΙ §2.1) · Αρχές ασφάλειας : (παράρτ. ΙΙ §2.2) · Συναρμολόγηση : (παράρτ. ΙΙ §2.5) · Συστήματα Read more

06

Π.Δ. 316_2001 ΦΕΚ 212 Α` 25.9.2001

25 Σεπτεμβρίου 2001

Κανονισμός επιθεώρησης ανυψωτικών μέσων των πλοίων Κατεβάστε το pdf Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα : · Ορισμοί (επιβατηγό πλοίο, φορτηγό πλοίο, ανυψωτικά μέσα, ανελκυστήρας, αναγνωρισμένος οργανισμός – νηογνώμονας, λιμενικές αρχές, ΚΕΕΠ, ΔΕΠ, ΔΜΚ): (άρθ. 1) · Εφαρμογή : (άρθ. 2) · Αρχική επιθεώρηση : (άρθ. 3) · Περιοδικές πενταετείς και ετήσιες επιθεωρήσεις: (άρθ. 4) · Υλικά κατασκευής : (άρθ. 5) · Μέγιστο φορτίο φόρτωσης : (άρθ. 6) · Προστατευτικά μέσα : (άρθ. 7) · Αλυσίδες και συναφείς μηχανισμοί:(άρθ. 8) · Χειρισμός ανυψωτικών μέσων : (άρθ. 9) · Ανελκυστήρες : (άρθ. 10) · Φορτηγά πλοία χωρητικότητας 100 κοχ και άνω και επιβατηγά πλοία ανεξαρτήτως χωρητικότητας : (άρθ. 11) · Φορτία Read more

07

Π.Δ. 113_2001 ΦΕΚ 105 Α`25.5.2001

25 Μαΐου 2001

Επαγγελματικά δικαιώματα των διπλωματούχων ΟΕΕΚ επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης της ειδικότητας «τεχνικός ανελκυστήρων Κατεβάστε το pdf Καταργήθηκε από το : Π.Δ. 108/2013, (ΦΕΚ 141/Α/12.6.2013) «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα»

08

Π.Δ. 18_1996 ΦΕΚ 12 Α` 18.1.1996

18 Ιανουαρίου 1996

Τροποποίηση του π.δ/τος 377/93 «σχετικά με τις μηχανές σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες του Συμβουλίου 93/44/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ Κατεβάστε το pdf Καταργήθηκε από : Π.Δ. 57/2010, (ΦΕΚ 97/Α/25.6.2010)«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τα μηχανήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ» και κατάργηση των Π.Δ. 18/1996 και 377/1993»

09

Π.Δ. 532_1989 ΦΕΚ 223 Α 6.10.1989

6 Οκτωβρίου 1989

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ. 252/1988 (ΦΕΚ 106/Α/1988) και του Β.Δ. της 25 Μαΐου-14 Ιουνίου 1938 (ΦΕΚ 224/Α/1938) «περί ασκήσεως του επαγγέλματος του ηλεκτρολόγου Κατεβάστε το pdf Καταργήθηκε από το : Π.Δ. 108/2013, (ΦΕΚ 141/Α/12.6.2013) «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα» Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ   Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 5 του Ν. 6422/1934 «περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου – Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως του Ναυπηγού» (ΦΕΚ 412/Α/1934) όπως τροποποιήθηκαν µε το Ν.∆.1150/1949 (ΦΕΚ 249/Α/1949). Τις Read more

10

Π.Δ. 455_1976 ΦΕΚ 169 Α` 5.7.1976

5 Ιουλίου 1976

Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων – λιπαντηρίων αυτοκινήτων, αντλιών παροχής καυσίμων ως και προϋποθέσεων χορηγήσεως των προς τούτο απαιτούμενων αδειών Κατεβάστε το pdf Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :  Όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης σταθμών αυτοκινήτων : (κεφ. Α), Κατηγορίες (στεγασμένοι, υπαίθριοι) : (άρθ. 1), Στεγασμένοι : (άρθ. 2), Θέση : (άρθ. 3), Κτίριο : (άρθ. 4), Ύψος : (άρθ. 5), Είσοδος -έξοδος : (άρθ. 6), Τοίχοι : (άρθ. 7), Στέγη -δάπεδο : (άρθ. 8), Αποχέτευση : (άρθ. 9), Πόρτες : (άρθ. 10), Παράθυρα – ανοίγματα : (άρθ. 11), Προστασία από υπερκείμενους ορόφους : (άρθ. 12), Επικοινωνία ορόφων –χώρος αναμονής: (άρθ. 13), Κεκλιμένα επίπεδα -ράμπες : (άρθ. 14), Ανελκυστήρες : (άρθ. 15), Φωτισμός : (άρθ. 16), Αερισμός Read more

123Next