Υπηρεσίες
Δείτε τις Υπηρεσίες μας
Το εκπαιδευμένο προσωπικό , το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας των υπηρεσιών που χρησιμοποιούμε και η πολυετή εμπειρία μας είναι σημαντικά κριτήρια για την επιλογή σας.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την Ασφαλή και την Ομαλή λειτουργία ενός Ανελκυστήρα Ατόμων είναι η Τακτική Συντήρηση, όπως ορίζεται από τον νόμο με την περιοδικότητά της.
Όλοι οι Ανελκυστήρες Ατόμων που είναι κατασκευασμένοι πριν από το καλοκαίρι του 1999 υποχρεωτικά πρέπει να Ανακατασκευαστούν και να Πιστοποιηθούν σύμφωνα με την Ελληνική και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία . Το Είδος του ανελκυστήρα, το Έτος κατασκευής και η Χρήση του κτηρίου είναι παράγοντες που διαφοροποιούν την Ανακατασκευή σε κάθε Κτήριο και κατά επέκταση το κόστος αυτής.
ΜΕΛΕΤΗ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ Ο Ιδανικός Ανελκυστήρας είναι αυτός που καλύπτει πλήρως τις ανάγκες χρήσης του κτηρίου.Η Αρχική εκτίμηση του χώρου , η Μελέτη με προτεραιότητα την χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση, η Πιστοποίηση από αναγνωρισμένο Φορέα και η Καταχώρηση του Ανελκυστήρα στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου αποτελούν κανόνα στις Υπηρεσίες μας .