Υποχρεωτική εφαρμογή του Ε.Ν. 81.1 προτύπου ΕΛΟΤ «κανόνες ασφάλειας για την κατασκευή και εγκατάσταση ανελκυστήρων προσώπων, φορτίων ή μικρών φορτίων Μέρος 1: ηλεκτροκίνητοι ανελκυστήρες

Κατεβάστε το pdf

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρ. 3 παρ. 6 του ν. 372/76 (166/Α) «περί συστάσεως και λειτουργίας Ελληνικού Οργανισμού Τυποποιήσεως ΕΛ.Ο.Τ.».
  2. Τις διατάξεις του π.δ 238/1979 (66/Α) «περί Οργανισμού του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενέργειας», όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί μεταγενέστερα.
  3. Τις διατάξεις του άρθρ. 3 παρ. 3 του π.δ 574/82 (104/Α)»περί ανακατανομής των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
  4. Τις διατάξεις του άρθρ. 1 παρ. 6 του π.δ 577/82 (105/Α) «Μεταφορά Υπηρεσιών στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας από τα τέως Υπουργεία Συντονισμού και Βιομηχανίας και Ενέργειας καθώς και από το Υπουργείο Εμπορίου» κ.λ.π.
  5. Την 108/84 (ΦΕΚ 545/Β) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας Κ. Βαϊτσο».
  6. Το γεγονός ότι συντρέχουν ειδικοί λόγοι για την λήψη μέτρων προστασίαςπροσώπων και φορτίων από την λειτουργία και χρήση των ηλεκτροκινήτων ανελκυστήρων προσώπων και φορτίων στους οποίους δύναται να εισέλθει άτομο, αποφασίζουμε :

Άρθρο 1.

Καθιστούμε υποχρεωτική την εφαρμογή του Ε.Ν. 81.1 προτύπου Ε.Λ.Ο.Τ. «Κανόνες ασφαλείας για την κατασκευή και εγκατάσταση ανελκυστήρων προσώπων, φορτίων, ή μικρών φορτίων – μέρος 1: ηλεκτροκίνητοι ανελκυστήρες» όπως αυτό έχει εγκριθεί και διατίθεται από τον ΕΛΟΤ.

Άρθρο 2.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Μαΐου 1985

Comments are closed.