Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2014/33/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τους ανελκυστήρες και τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες

Κατεβάστε το pdf

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :
· Σκοπός – Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 1)
· Ορισμοί (ανελκυστήρας, θαλαμίσκος, μοντέλο ανελκυστήρα, διαθεσιμότητα στην αγορά,
διάθεση στην αγορά, εγκαταστάτης, κατασκευαστής, εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος,
εισαγωγέας, διανομέας, οικονομικοί φορείς, τεχνική προδιαγραφή, εναρμονισμένο
πρότυπο, διαπίστευση, εθνικός οργανισμός διαπίστευσης, αξιολόγηση της συμμόρφωσης,
οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης, ανάκληση, απόσυρση, ενωσιακή νομοθεσία
εναρμόνισης, σήμανση CE, αρμόδια αρχή) : (άρθ. 2)
· Ελεύθερη κυκλοφορία : (άρθ. 3)
· Διάθεση στην αγορά, διαθεσιμότητα στην αγορά και θέση σε λειτουργία : (άρθ. 4)
· Ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας : (άρθ. 5)
· Κτίρια ή κατασκευές στα οποία είναι εγκατεστημένοι ανελκυστήρες : (άρθ. 6)
· Υποχρεώσεις των εγκαταστατών : (άρθ. 7)
· Υποχρεώσεις των κατασκευαστών των κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας: (άρθ. 8)
· Εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι : (άρθ. 9)
· Υποχρεώσεις των εισαγωγέων : (άρθ. 10)
· Υποχρεώσεις των διανομέων : (άρθ. 11)
· Περιπτώσεις στις οποίες οι υποχρεώσεις των κατασκευαστών εφαρμόζονται στους
εισαγωγείς ή στους διανομείς : (άρθ. 12)
· Ταυτοποίηση των οικονομικών φορέων : (άρθ. 13)
· Τεκμήριο συμμόρφωσης ανελκυστήρων και κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας για
ανελκυστήρες : (άρθ. 14)
· Διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης για κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για
ανελκυστήρες : (άρθ. 15)
· Διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης για ανελκυστήρες : (άρθ. 16)
· Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ : (άρθ. 17)
· Γενικές αρχές της σήμανσης CE : (άρθ. 18)
· Κανόνες και όροι για την τοποθέτηση της σήμανσης CE και άλλων σημάνσεων : (άρθ. 19)
· Κοινοποίηση – Κοινοποιημένος Οργανισμός : (άρθ. 20)
· Κοινοποιούσα αρχή : (άρθ. 21)
· Απαιτήσεις σχετικές με τις κοινοποιούσες αρχές : (άρθ. 22)
· Υποχρέωση ενημέρωσης για τις κοινοποιούσες αρχές : (άρθ. 23)
· Απαιτήσεις για τους κοινοποιημένους οργανισμούς : (άρθ. 24)
· Τεκμήριο συμμόρφωσης κοινοποιημένων οργανισμών : (άρθ. 25)
· Θυγατρικές και υπεργολάβοι των κοινοποιημένων οργανισμών : (άρθ. 26)
· Αίτηση για κοινοποίηση: (άρθ. 27)
· Διαδικασία κοινοποίησης : (άρθ. 28)
· Αριθμοί μητρώου και κατάλογοι κοινοποιημένων οργανισμών: (άρθ. 29)
· Αλλαγές στην κοινοποίηση : (άρθ. 30)
· Αμφισβήτηση της επάρκειας των κοινοποιημένων οργανισμών : (άρθ. 31)
· Λειτουργικές υποχρεώσεις των κοινοποιημένων οργανισμών : (άρθ. 32)
· Προσφυγή κατά αποφάσεων των κοινοποιημένων οργανισμών : (άρθ. 33)
· Υποχρέωση ενημέρωσης για τους κοινοποιημένους οργανισμούς : (άρθ. 34)
· Ανταλλαγή πείρας : (άρθ. 35)
· Συντονισμός των κοινοποιημένων οργανισμών : (άρθ. 36)
· Εποπτεία της ενωσιακής αγοράς και έλεγχος των ανελκυστήρων ή των κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας για ανελκυστήρες που εισέρχονται στην ενωσιακή αγορά : (άρθ. 37)
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
· Διαδικασία αντιμετώπισης των ανελκυστήρων ή των κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας για ανελκυστήρες που παρουσιάζουν κίνδυνο σε εθνικό επίπεδο : (άρθ. 38)
· Ενωσιακή διαδικασία διασφάλισης : (άρθ. 39)
· Συμμορφούμενοι ανελκυστήρες ή κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια : (άρθ. 40)
· Τυπική μη συμμόρφωση : (άρθ. 41)
· Αρμόδια αρχή : (άρθ. 42)
· Κυρώσεις : (άρθ. 43)
· Ουσιώδεις απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας : (παράρτημα Ι)
· Θαλαμίσκος: (παράρτημα Ι§1.2)
· Μέσα ανάρτησης και στήριξης : (παράρτημα Ι§1.3)
· Έλεγχος των καταπονήσεων (περιλαμβανομένης της υπερβολικής ταχύτητας) :
(παράρτημα Ι§1.4)
· Μηχανισμός : (παράρτημα Ι§1.5)
· Όργανα έλέγχου : (παράρτημα Ι§1.6)
· Κίνδυνοι για πρόσωπα εκτός του θαλαμίσκου : (παράρτημα Ι§2)
· Κίνδυνοι για πρόσωπα εντός του θαλαμίσκου : (παράρτημα Ι§3)
· Άλλοι κίνδυνοι : (παράρτημα Ι§4)
· Σήμανση : (παράρτημα Ι§5)
· Οδηγίες : (παράρτημα Ι§6)
· Βιβλίο παρακολούθησης : (παράρτημα Ι§6.2β)
· Περιεχόμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ για τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες : (παράρτημα ΙΙΑ)
· Περιεχόμενο της δήλωσης συμμόρφωσης «ΕΕ» για ανελκυστήρες : (παράρτημα ΙΙΒ)
· Κατάλογος των κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας για ανελκυστήρες : (παράρτημα ΙΙΙ)
· Εξέταση τύπου ΕΕ για ανελκυστήρες και κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες : (παράρτημα IV)
· Εξέταση τύπου ΕΕ των κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας για ανελκυστήρες : (παράρτημα IV §Α)
· Εξέταση τύπου ΕΕ των ανελκυστήρων : (παράρτημα IV §Β)
· Τελικός έλεγχος για ανελκυστήρες : (παράρτημα V)
· Υποχρεώσεις του εγκαταστάτη : (παράρτημα V§2)
· Σήμανση CE και δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ : (παράρτημα V§5)
· Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος : (παράρτημα V§7)
· Υποχρεώσεις του κατασκευαστή : (παράρτημα VΙ§2)
· Σύστημα ποιότητας : (παράρτημα VΙ§3)
· Επιτήρηση με ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού : (παράρτημα VΙ§4)
· Συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τη διασφάλιση ποιότητας προϊόντων για κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες : (παράρτημα VI)
· Συμμόρφωση με βάση την πλήρη διασφάλιση ποιότητας για κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες : (παράρτημα VIΙ)
· Συμμόρφωση με βάση την εξακρίβωση ανά μονάδα για ανελκυστήρες : (παράρτημα VIΙΙ)
· Συμμόρφωση με τον τύπο με δειγματοληπτικούς ελέγχους για κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες : (παράρτημα ΙΧ)
· Συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τη διασφάλιση ποιότητας προϊόντων για ανελκυστήρες: (παράρτημα Χ)
· Συμμόρφωση με βάση την πλήρη διασφάλιση ποιότητας και εξέταση σχεδιασμού για ανελκυστήρες : (παράρτημα ΧΙ)
· Συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τη διασφάλιση ποιότητος της παραγωγής για ανελκυστήρες : (παράρτημα ΧΙΙ)
· Πίνακας αντιστοιχίας : (άρθ. 35)
· Ανταλλαγή πείρας : (παράρτημα ΧΙΙΙ)

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Το Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34) όπως ισχύει και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 (παρ. 1 περ. ε΄ και η΄, παρ. 2 και 3) και 3.
 2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
 3. Το Π.δ. 116/2014 (Α΄ 185) «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».
 4. Το Π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουργεί−ων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανα− σύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και με− τονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομί− ας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουρ− γείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέρ− γειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
 5. Το Π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
 6. Την 107837/21−10−2015 (B΄ 2280) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυ− ξης και Τουρισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυ− πουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Θεοδώρα Τζάκρη».

13 Απριλίου 2016

 1. Το Π.δ. 100/2014 (Α΄ 167) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 του Ν. 4305/2014

(Α΄ 237).

 1. Την υπ’ αρίθμ. Υ2/22−9−2015 απόφαση του Πρωθυ−πουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Β΄ 2076).
 2. Την υπ’ αριθμ. Υ31/9−10−2015 απόφαση του Πρωθυ−πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιωάννη Τσιρώ− νη» (Β΄ 2183).
 3. Το Ν. 4072/2012 (Α΄ 86) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος – Νέα εταιρική μορφή – Σήματα – Μεσί− τες Ακινήτων – Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις», Κεφάλαιο Ε΄.
 4. Την υπ’ αριθμ. Φ.9.2/οικ. 32803/1308/20−8−1997 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 815) «Κατασκευή και λειτουρ− γία ανελκυστήρων» για την προσαρμογή της ελληνι− κής νομοθεσίας στην οδηγία 95/16/ΕΚ του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29−06−1995, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του Π.δ. 57/2010 (Α΄ 97) σχετικά με την «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου− λίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα μηχανήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ και κατάργηση των Π.δ. 18/1996 και 377/1993».
 5. Την οδηγία 2014/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου−λίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 «για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τους ανελκυστήρες και τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες» (EE L 96 της 29.03.2014).
 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ− ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Σκοπός − Πεδίο εφαρμογής

(άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/33/ΕΕ)

 1. Σκοπός της παρούσας είναι η προσαρμογή της ελ−ληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/33 ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ− βουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 26ης Φεβρουαρίου 2014 «για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τους ανελκυστήρες και τα κατασκευ− αστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες» (EE L 96 της 29−03−2014).
 2. Η παρούσα εφαρμόζεται στους ανελκυστήρες που εξυπηρετούν μονίμως κτίρια και κατασκευές και προο− ρίζονται για τη μεταφορά:

α) προσώπων·

β) προσώπων και αντικειμένων·

γ) μόνον αντικειμένων, εάν ο θαλαμίσκος είναι προ− σπελάσιμος, δηλαδή εάν ένα πρόσωπο μπορεί να ει− σέρχεται σε αυτόν χωρίς δυσκολία, και φέρει όργανα χειρισμού είτε εντός του θαλαμίσκου είτε σε σημείο προσιτό σε πρόσωπο εντός αυτού.

Η παρούσα εφαρμόζεται επίσης στα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες τα οποία απαριθ− μούνται στο παράρτημα III και χρησιμοποιούνται στους ανελκυστήρες του προηγούμενου εδαφίου.

 1. Η παρούσα δεν εφαρμόζεται στα εξής:

α) στα ανυψωτικά μηχανήματα η ταχύτητα των οποίων

δεν υπερβαίνει τα 0,15 m/s·

β) στους ανελκυστήρες εργοταξίου·

γ) στις εγκαταστάσεις που λειτουργούν με συρμα− τόσχοινα, συμπεριλαμβανομένων των σχοινοσιδηρο− δρόμων·

δ) στους ανελκυστήρες που έχουν σχεδιασθεί και κα−

τασκευαστεί ειδικά για στρατιωτικούς ή αστυνομικούς σκοπούς·

ε) στα ανυψωτικά μηχανήματα από τα οποία μπορούν

να εκτελούνται εργασίες·

στ) στους ανελκυστήρες φρεάτων ορυχείων·

ζ) στα ανυψωτικά μηχανήματα που προορίζονται για

την ανύψωση των συμμετεχόντων κατά τις καλλιτεχνι− κές παραστάσεις·

η) στα ανυψωτικά μηχανήματα που είναι εγκατεστη−

μένα στα μεταφορικά μέσα·

θ) στα ανυψωτικά μηχανήματα που είναι συνδεδεμένα με μηχανήματα και προορίζονται αποκλειστικά για την πρόσβαση σε θέσεις εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε σημεία συντήρησης και επιθεώρησης μηχανημάτων·

ι) στους οδοντωτούς σιδηροδρόμους· ια) στις κυλιόμενες κλίμακες και στους κυλιόμενους

διαδρόμους.

 1. Όταν, για έναν ανελκυστήρα ή για κατασκευαστι− κά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες, οι κίνδυνοι στους οποίους αναφέρεται η παρούσα καλύπτονται, εν όλω ή εν μέρει, από άλλες διατάξεις της ισχύουσας νο− μοθεσίας που εκδίδεται ή έχει εκδοθεί σε συμμόρφωση προς άλλα ειδικά ενωσιακά νομοθετήματα, η παρούσα δεν εφαρμόζεται ή παύει να εφαρμόζεται στην περί− πτωση των συγκεκριμένων ανελκυστήρων ή κατασκευ− αστικών στοιχείων ασφάλειας για ανελκυστήρες και των συγκεκριμένων κινδύνων, αμέσως μόλις τεθούν σε εφαρμογή οι εν λόγω διατάξεις.

Άρθρο 2

Ορισμοί

(άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/33/ΕΕ)

Για τους σκοπούς της παρούσας, ισχύουν οι εξής ορι− σμοί:

 • «ανελκυστήρας»: ανυψωτικό μηχάνημα το οποίο εξυ−πηρετεί καθορισμένα επίπεδα, μέσω θαλαμίσκου κινού− μενου κατά μήκος άκαμπτων οδηγών με κλίση, ως προς το οριζόντιο επίπεδο, άνω των 15 μοιρών, ή ανυψωτικά μηχανήματα τα οποία μετακινούνται σε πλήρως καθορι− σμένη διαδρομή ακόμη και εάν αυτά δεν μετακινούνται κατά μήκος άκαμπτων οδηγών·
 • «θαλαμίσκος»: το μέρος του ανελκυστήρα με το οποίο υποστηρίζονται πρόσωπα και/ή αντικείμενα για να ανυψώνονται ή να χαμηλώνονται·
 • «μοντέλο ανελκυστήρα»: ο αντιπροσωπευτικός ανελκυστήρας του οποίου ο τεχνικός φάκελος δείχνει τον τρόπο με τον οποίο θα τηρηθούν οι ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που ορίζονται στο παράρτημα I στους ανελκυστήρες−παράγωγα του μο− ντέλου, που ορίζεται με αντικειμενικά κριτήρια και με χρήση απολύτως ομοίων κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας για ανελκυστήρες·
 • «διαθεσιμότητα στην αγορά»: κάθε προσφορά κα−τασκευαστικού στοιχείου ασφάλειας για ανελκυστήρες, για διανομή ή χρήση στην αγορά της Ένωσης στο πλαί− σιο εμπορικής δραστηριότητας, είτε έναντι αντιτίμου είτε δωρεάν·
 • «διάθεση στην αγορά»:

− η πρώτη φορά κατά την οποία ένα κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες καθίσταται δια− θέσιμο στην αγορά ή

− η προσφορά ανελκυστήρα για χρήση στην ενωσιακή αγορά στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας, είτε έναντι αντιτίμου είτε δωρεάν·

 • «εγκαταστάτης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο αναλαμβάνει την ευθύνη του σχεδιασμού, της κατασκευής, της εγκατάστασης και της διάθεσης στην αγορά του ανελκυστήρα·
 • «κατασκευαστής»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατασκευάζει ένα κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες ή που αναθέτει σε άλλους τον σχεδι− ασμό ή την κατασκευή ενός κατασκευαστικού στοιχείου ασφάλειας για ανελκυστήρες και το διοχετεύει στην αγορά υπό την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του·
 • «εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εγκατεστημένο στην Ένωση, που έχει λάβει γραπτή εντολή από εγκαταστάτη ή από κατα− σκευαστή να ενεργεί εξ ονόματός του για την εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων·
 • «εισαγωγέας»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκα−τεστημένο στην Ένωση που διαθέτει κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες προερχόμενο από τρίτη χώρα στην ενωσιακή αγορά·
 • «διανομέας»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην αλυσίδα εφοδιασμού, άλλο από τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα, το οποίο καθιστά διαθέσιμο στην αγορά κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες· 11) «οικονομικοί φορείς»: ο εγκαταστάτης, ο κατασκευ− αστής, ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος, ο εισαγω− γέας και ο διανομέας·
 • «τεχνική προδιαγραφή»: έγγραφο με το οποίο ορί−ζονται τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά που πρέπει να πληροί ένας ανελκυστήρας ή ένα κατασκευ− αστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες·
 • «εναρμονισμένο πρότυπο»: εναρμονισμένο πρότυπο όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 1) στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012·
 • «διαπίστευση»: διαπίστευση όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 10) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008· 15) «εθνικός οργανισμός διαπίστευσης»: εθνικός οργα− νισμός διαπίστευσης όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 11) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008·
 • «αξιολόγηση της συμμόρφωσης»: η διαδικασία με την οποία αποδεικνύεται αν πληρούνται οι ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας της παρούσας σχετικά με έναν ανελκυστήρα ή ένα κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες·
 • «οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης»: φορέας που εκτελεί δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων της βαθμονόμη− σης, της δοκιμής, της πιστοποίησης και της επιθεώ− ρησης·
 • «ανάκληση»: όσον αφορά ανελκυστήρες, σημαίνει κάθε μέτρο που αποσκοπεί στην αποσυναρμολόγηση και την ασφαλή διάθεση ενός ανελκυστήρα και, όσον αφορά κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελ− κυστήρες, σημαίνει κάθε μέτρο που αποσκοπεί στην επιστροφή κατασκευαστικού στοιχείου ασφάλειας για ανελκυστήρες που έχει ήδη τεθεί στη διάθεση του εγκα− ταστάτη ή του τελικού χρήστη·
 • «απόσυρση»: κάθε μέτρο που αποσκοπεί να απο−τρέψει να καθίσταται διαθέσιμο στην αγορά κατασκευ− αστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες που ευ− ρίσκεται στην αλυσίδα εφοδιασμού·
 • «ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης»: κάθε νομοθε−σία της Ένωσης η οποία εναρμονίζει τους όρους εμπο− ρίας των προϊόντων·
 • «σήμανση CE»: σήμανση διά της οποίας ο εγκατα− στάτης ή ο κατασκευαστής δηλώνει ότι ο ανελκυστήρας ή το κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυ− στήρες συμμορφώνεται προς τις ισχύουσες απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης που προβλέπει την τοποθέτηση της σήμανσης αυτής·
 • «αρμόδια αρχή»: η αρμόδια αρχή ορίζεται στο άρ−θρο 42 της παρούσας.

Άρθρο 3

Ελεύθερη κυκλοφορία

(άρθρο 3 της Οδηγίας 2014/33/ΕΕ)

 1. Δεν απαγορεύεται, περιορίζεται ή παρεμποδίζεται η διάθεση στην αγορά και η θέση σε λειτουργία ανελ− κυστήρων ή η διαθεσιμότητα στην αγορά κατασκευ− αστικών στοιχείων ασφάλειας για ανελκυστήρες που συμμορφώνονται με την παρούσα.
 2. Δεν παρεμποδίζεται, κατά τις παντός είδους εκθέ−σεις και επιδείξεις, η παρουσίαση ανελκυστήρων ή κα− τασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας για ανελκυστήρες που δεν συμμορφώνονται με την παρούσα, εφόσον, σε ευδιάκριτη πινακίδα, αναφέρεται τόσο ότι δεν συμμορ− φώνονται όσο και ότι δεν θα διατεθούν ή θα καταστούν διαθέσιμοι στην αγορά πριν να συμμορφωθούν με τις εν λόγω διατάξεις. Κατά τις επιδείξεις λαμβάνονται τα δέοντα μέτρα για την ασφάλεια των προσώπων.
 3. Δύναται να θεσπίζονται, τηρουμένου του ενωσια−κού δικαίου, διατάξεις αναφορικά με απαιτήσεις που θεωρούνται αναγκαίες ώστε να εξασφαλίζεται η προ− στασία των προσώπων κατά τη θέση σε λειτουργία και τη χρήση των εν λόγω ανελκυστήρων, εφόσον αυτό δεν συνεπάγεται μετατροπές των ανελκυστήρων αυτών κατά τρόπο μη προσδιοριζόμενο στην παρούσα.

Άρθρο 4 Διάθεση στην αγορά, διαθεσιμότητα στην αγορά και θέση σε λειτουργία

(άρθρο 4 της Οδηγίας 2014/33/ΕΕ)

 1. Οι ανελκυστήρες στους οποίους εφαρμόζεται η παρούσα επιτρέπεται να διατεθούν στην αγορά και να τεθούν σε λειτουργία μόνον εάν συμμορφώνονται προς την παρούσα και εφόσον είναι εγκατεστημένοι και συ− ντηρούνται κατάλληλα και χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τον προορισμό τους.
 2. Τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελ−κυστήρες στα οποία εφαρμόζεται η παρούσα μπορούν να καταστούν διαθέσιμα στην αγορά και να τεθούν σε λειτουργία μόνον εάν συμμορφώνονται προς την παρούσα και εφόσον είναι ενσωματωμένα ορθά, συ− ντηρούνται κατάλληλα και χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τον προορισμό τους.

Άρθρο 5

Ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας

(άρθρο 5 της Οδηγίας 2014/33/ΕΕ)

 1. Οι ανελκυστήρες στους οποίους εφαρμόζεται η παρούσα πληρούν τις ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I.
 2. Τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυ−στήρες στα οποία εφαρμόζεται η παρούσα ικανοποιούν τις ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας του παραρτήματος I και επιτρέπουν στους ανελκυστήρες στους οποίους είναι ενσωματωμένα να πληρούν τις απαιτήσεις αυτές.

Άρθρο 6

Κτίρια ή κατασκευές στα οποία είναι εγκατεστημένοι ανελκυστήρες

(άρθρο 6 της Οδηγίας 2014/33/ΕΕ)

Ο εγκαταστάτης και ο υπεύθυνος για την ανέγερση του κτιρίου ή της κατασκευής υποχρεούνται να γνωστο− ποιούν και οι δύο αμοιβαίως τις αναγκαίες πληροφορίες που εξασφαλίζουν αφενός την τήρηση του οικοδομικού κανονισμού και αφετέρου την τήρηση των διατάξεων της παρούσας ώστε η λειτουργία του ανελκυστήρα να καθίσταται ομαλή, ασφαλής και χωρίς προβλήματα.

Στα φρέατα των ανελκυστήρων δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνονται άλλες σωληνώσεις, καλωδιώσεις ή εγκαταστάσεις πλην των αναγκαίων για τη λειτουργία και την ασφάλεια του ανελκυστήρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Άρθρο 7

Υποχρεώσεις των εγκαταστατών

(άρθρο 7 της Οδηγίας 2014/33/ΕΕ)

 1. Οι εγκαταστάτες εξασφαλίζουν ότι, κατά τη διάθεση ανελκυστήρα στην αγορά, αυτός είναι σχεδιασμένος, κατασκευασμένος, εγκατεστημένος και δοκιμασμένος σύμφωνα με τις ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφά− λειας που καθορίζονται στο παράρτημα I.
 2. Οι εγκαταστάτες καταρτίζουν τον τεχνικό φάκελο και διενεργούν ή μεριμνούν για τη διενέργεια της σχε− τικής διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης που αναφέρεται στο άρθρο 16.

Όταν η συμμόρφωση ανελκυστήρα με τις εφαρμοστέ− ες ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας απο− δεικνύεται με την εν λόγω διαδικασία, ο εγκαταστάτης καταρτίζει δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ, διασφαλίζει ότι η δήλωση συνοδεύει τον ανελκυστήρα και τοποθετεί τη σήμανση CE.

 1. Ο εγκαταστάτης φυλάσσει τον τεχνικό φάκελο, τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ και, κατά περίπτωση, την (τις) απόφαση(−εις) έγκρισης για περίοδο 10 ετών από τη διάθεση του ανελκυστήρα στην αγορά.
 2. Όταν κρίνεται σκόπιμο όσον αφορά τους κινδύνους που παρουσιάζει ανελκυστήρας, οι εγκαταστάτες διε− νεργούν, για την προστασία της υγείας και της ασφά− λειας των καταναλωτών, έρευνες για καταγγελίες και διατηρούν, εφόσον απαιτείται, αρχείο με τις καταγγε− λίες και με τους μη συμμορφούμενους ανελκυστήρες.
 3. Οι εγκαταστάτες εξασφαλίζουν ότι οι ανελκυστήρες φέρουν αριθμό τύπου, παρτίδας ή σειράς ή άλλο στοι− χείο που να επιτρέπει την ταυτοποίησή τους.
 4. Οι εγκαταστάτες σημειώνουν πάνω στον ανελκυ−στήρα το όνομα, την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία τους ή το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα τους και την ταχυδρομική διεύθυνσή τους. Η διεύθυνση υποδεικνύει ένα μοναδικό σημείο επικοινωνίας με τον εγκαταστάτη. Τα στοιχεία επικοινωνίας διατυπώνονται στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
 5. Οι εγκαταστάτες εξασφαλίζουν ότι ο ανελκυστήρας συνοδεύεται από τις οδηγίες που αναφέρονται στο πα− ράρτημα I σημείο 6.2, στην ελληνική γλώσσα. Οι ανωτέ− ρω οδηγίες, καθώς και κάθε επισήμανση, είναι σαφείς, κατανοητές και ευνόητες.
 6. Οι εγκαταστάτες που θεωρούν ή έχουν λόγο να πιστεύουν ότι ανελκυστήρας που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν συμμορφώνεται με την παρούσα λαμβάνουν αμέσως τα διορθωτικά μέτρα που είναι αναγκαία για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση του ανελκυστήρα. Πέραν τούτου, όταν ο ανελκυστήρας παρουσιάζει κίν− δυνο, οι εγκαταστάτες ενημερώνουν αμέσως σχετικά με το θέμα αυτό την αρμόδια αρχή καθώς και τις αρ− μόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών στην αγορά των οποίων διέθεσαν τον ανελκυστήρα και παραθέτουν λεπτομέρειες ιδίως για τη μη συμμόρφωση και τυχόν διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.
 7. Οι εγκαταστάτες παρέχουν στην αρμόδια αρχή, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος αυτής, σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμ− μόρφωση του ανελκυστήρα προς την παρούσα, στην ελληνική γλώσσα.

Συνεργάζονται με την αρχή αυτή, κατόπιν αιτήματός της, για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να αποσοβηθούν οι κίνδυνοι από τους ανελκυστήρες που έχουν διαθέσει στην αγορά.

Άρθρο 8

Υποχρεώσεις των κατασκευαστών των κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας

(άρθρο 8 της Οδηγίας 2014/33/ΕΕ)

 1. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι, κατά τη δι− άθεση των δικών τους κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας για ανελκυστήρες στην αγορά, αυτά είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα σύμφωνα με το άρ− θρο 5 παράγραφος 2.
 2. Οι κατασκευαστές καταρτίζουν τον απαιτούμενο τεχνικό φάκελο και διενεργούν την εφαρμοστέα διαδι− κασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης που αναφέρεται στο άρθρο 15 ή αναθέτουν τη διενέργειά της.

Όταν η συμμόρφωση κατασκευαστικού στοιχείου ασφάλειας για ανελκυστήρες με τις εφαρμοστέες ου− σιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας αποδεικνύεται με την εν λόγω διαδικασία, οι κατασκευαστές καταρ− τίζουν δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ, διασφαλίζουν ότι η δήλωση συνοδεύει το κατασκευαστικό στοιχείο ασφά− λειας για ανελκυστήρες και τοποθετούν τη σήμανση CE. 3. Οι κατασκευαστές φυλάσσουν τον τεχνικό φάκε− λο, τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ και, κατά περίπτωση, την απόφαση ή τις αποφάσεις έγκρισης για περίοδο 10 ετών από τη διάθεση του κατασκευαστικού στοιχείου ασφάλειας για ανελκυστήρες στην αγορά.

 1. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι εφαρμόζονται οι διαδικασίες ώστε να διατηρείται η συμμόρφωση της εν σειρά παραγωγής προς την παρούσα. Οι αλλαγές στον σχεδιασμό ή τα χαρακτηριστικά του κατασκευα− στικού στοιχείου ασφάλειας για ανελκυστήρες και οι αλλαγές στα εναρμονισμένα πρότυπα ή τις τεχνικές προδιαγραφές με βάση τις οποίες δηλώνεται η συμμόρ− φωση των κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας για ανελκυστήρες λαμβάνονται δεόντως υπόψη.

Όταν κρίνεται σκόπιμο όσον αφορά τους κινδύνους που παρουσιάζει το κατασκευαστικό στοιχείο ασφά− λειας για ανελκυστήρες, οι κατασκευαστές διενεργούν, για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών, δοκιμές με δειγματοληψία στο κατασκευ− αστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες που έχει διατεθεί στην αγορά, ερευνούν τις σχετικές καταγγε− λίες και διατηρούν, εφόσον απαιτείται, αρχείο με τις καταγγελίες, τα μη συμμορφούμενα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες και τις αποσύρ− σεις κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας για ανελ− κυστήρες και τηρούν ενήμερους τους διανομείς και τους εγκαταστάτες για τις έρευνες τους.

 1. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι τα κατασκευα−στικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες που έχουν διαθέσει στην αγορά φέρουν αριθμό τύπου, παρτίδας ή σειράς ή άλλο στοιχείο που επιτρέπει την ταυτο− ποίησή τους ή, όταν δεν το επιτρέπει το μέγεθος ή η φύση του κατασκευαστικού στοιχείου ασφάλειας για ανελκυστήρες, εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες αυτές αναγράφονται στην ετικέτα στην οποία αναφέρεται το άρθρο 19 παράγραφος 1.
 2. Οι κατασκευαστές αναγράφουν στο κατασκευαστι−κό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες το όνομα, την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα τους και την ταχυδρομική διεύθυνσή τους, ή, όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, στην ετικέτα στην οποία αναφέρεται το άρθρο 19 παράγραφος 1. Η διεύ− θυνση υποδεικνύει ένα μοναδικό σημείο επικοινωνίας με τον κατασκευαστή. Τα στοιχεία επικοινωνίας διατυ− πώνονται στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
 3. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι το κατασκευα−στικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες συνοδεύε− ται από τις οδηγίες που αναφέρονται στο παράρτημα I σημείο 6.1, στην ελληνική γλώσσα. Οι ανωτέρω οδηγίες, καθώς και κάθε επισήμανση, είναι σαφείς, κατανοητές και ευνόητες.
 4. Οι κατασκευαστές που θεωρούν ή έχουν λόγο να πιστεύουν ότι κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν συμ− μορφώνεται με την παρούσα λαμβάνουν αμέσως τα διορθωτικά μέτρα που είναι αναγκαία για να εξασφα− λίσουν τη συμμόρφωση του κατασκευαστικού στοιχεί− ου ασφάλειας για ανελκυστήρες, το αποσύρουν ή το ανακαλούν, κατά περίπτωση. Πέραν τούτου, όταν το κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες παρουσιάζει κίνδυνο, οι κατασκευαστές ενημερώνουν αμέσως σχετικά με το θέμα αυτό την αρμόδια αρχή καθώς και τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών με− λών στην αγορά των οποίων κατέστησαν διαθέσιμα τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες και παραθέτουν λεπτομέρειες, ιδίως για τη μη συμμόρ− φωση και τα τυχόν διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.
 5. Οι κατασκευαστές παρέχουν στην αρμόδια αρχή, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος αυτής, σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμ− μόρφωση των κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας για ανελκυστήρες προς την παρούσα, στην ελληνική γλώσσα.

Συνεργάζονται με την αρχή αυτή κατόπιν αιτήματός της, για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι από τα κατασκευαστικά στοι− χεία ασφάλειας για ανελκυστήρες που έχουν διαθέσει στην αγορά.

Άρθρο 9

Εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι

(άρθρο 9 της Οδηγίας 2014/33/ΕΕ)

 1. Οι κατασκευαστές ή οι εγκαταστάτες μπορούν να διορίζουν, με γραπτή εντολή, εξουσιοδοτημένο αντι− πρόσωπο.

Οι υποχρεώσεις βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 1 ή του άρθρου 8 παράγραφος 1 και η υποχρέωση κα− τάρτισης του τεχνικού φακέλου που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 ή στο άρθρο 8 παράγραφος 2 δεν ανατίθενται σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

 1. Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ασκεί τα κα− θήκοντα που προσδιορίζονται στην εντολή την οποία λαμβάνει από τον κατασκευαστή ή τον εγκαταστάτη. Η εντολή επιτρέπει στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τουλάχιστον τα εξής:

α) να διατηρεί τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ και, κατά περίπτωση, την απόφαση ή τις αποφάσεις έγκρισης σχετικά με το σύστημα ποιότητας του κατασκευαστή ή του εγκαταστάτη και τον τεχνικό φάκελο και να τα θέτει στη διάθεση της αρμόδιας αρχής επί 10 έτη από τη διάθεση του κατασκευαστικού στοιχείου ασφάλειας για ανελκυστήρες ή του ανελκυστήρα στην αγορά·

β) να παρέχει στην αρμόδια αρχή, κατόπιν αιτιολογη− μένου αιτήματος της αρχής αυτής, όλες τις πληροφορί− ες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδει− χθεί η συμμόρφωση των κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας για ανελκυστήρες ή του ανελκυστήρα·

γ) να συνεργάζεται με την αρμόδια αρχή, κατόπιν αι−

τήματός της για τυχόν ενέργειες που πρέπει να γίνουν προς αποσόβηση των κινδύνων που ενέχει το κατα− σκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες ή ο ανελκυστήρας που καλύπτει η εντολή τους.

Άρθρο 10

Υποχρεώσεις των εισαγωγέων

(άρθρο 10 της Οδηγίας 2014/33/ΕΕ)

 1. Οι εισαγωγείς διαθέτουν στην αγορά της Ένωσης μόνο συμμορφούμενα κατασκευαστικά στοιχεία ασφά− λειας για ανελκυστήρες.
 2. Προτού διαθέσουν κατασκευαστικό στοιχείο ασφά−λειας για ανελκυστήρες στην αγορά οι εισαγωγείς δι− ασφαλίζουν ότι ο κατασκευαστής έχει διενεργήσει την κατάλληλη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης που αναφέρεται στο άρθρο 15. Διασφαλίζουν ότι ο κα− τασκευαστής έχει καταρτίσει τον τεχνικό φάκελο, ότι το κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες φέρει τη σήμανση CE και συνοδεύεται από τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ και τα απαιτούμενα έγγραφα και ότι ο κατασκευαστής έχει τηρήσει τις απαιτήσεις του άρθρου 8 παράγραφοι 5 και 6.

Εφόσον εισαγωγέας θεωρεί ή έχει λόγους να πιστεύει ότι το κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυ− στήρες δεν συμμορφώνεται με το άρθρο 5 παράγραφος 2, δεν διαθέτει το κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες στην αγορά, έως ότου αυτό συμμορ− φωθεί. Επίσης, ο εισαγωγέας ενημερώνει σχετικά τον κατασκευαστή καθώς και την αρμόδια αρχή, όταν το κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες παρουσιάζει κίνδυνο.

 1. Οι εισαγωγείς σημειώνουν στο κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες το όνομα, την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα τους, και την ταχυδρομική διεύθυνσή τους ή, όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, αναγράφουν τα στοιχεία αυτά στη συσκευασία του ή σε έγγραφο που συνοδεύει το κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες. Τα στοιχεία επικοινωνίας διατυπώνονται στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
 2. Οι εισαγωγείς εξασφαλίζουν ότι το κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες συνοδεύεται από τις οδηγίες που αναφέρονται στο παράρτημα I σημείο 6.1 στην ελληνική γλώσσα.
 3. Οι εισαγωγείς εξασφαλίζουν ότι, ενόσω το κατα−σκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες βρί− σκεται υπό την ευθύνη τους, οι συνθήκες αποθήκευσης ή μεταφοράς του δεν θέτουν σε κίνδυνο τη συμμόρφωσή του με τις ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 5 παράγραφος 2.
 4. Όταν κρίνεται σκόπιμο όσον αφορά τους κινδύνους που παρουσιάζει το κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλει− ας για ανελκυστήρες, οι εισαγωγείς διενεργούν, για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των κατανα− λωτών, δοκιμές με δειγματοληψία στα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες που έχουν κα− ταστεί διαθέσιμα στην αγορά, ερευνούν τις σχετικές καταγγελίες και διατηρούν, εφόσον απαιτείται, αρχείο με τις καταγγελίες, τα μη συμμορφούμενα κατασκευ− αστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες και τις ανακλήσεις κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας για ανελκυστήρες και τηρούν ενήμερους τους διανομείς και τους εγκαταστάτες για τις τυχόν έρευνές τους.
 5. Οι εισαγωγείς που θεωρούν ή έχουν λόγο να πι− στεύουν ότι ένα κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν συμμορφώνεται με την παρούσα λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση του κατασκευαστικού στοιχείου ασφά− λειας για ανελκυστήρες, το αποσύρουν ή το ανακαλούν, κατά περίπτωση. Πέραν τούτου, όταν το κατασκευαστι− κό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες παρουσιάζει κίνδυνο, οι εισαγωγείς ενημερώνουν αμέσως σχετικά με το θέμα αυτό την αρμόδια αρχή καθώς και τις αρ− μόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών στην αγορά των οποίων καθιστούν διαθέσιμα τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες και παραθέτουν λεπτομέρειες, συγκεκριμένα για τη μη συμμόρφωση και τα τυχόν διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.
 6. Οι εισαγωγείς τηρούν, επί 10 έτη μετά τη διάθεση του κατασκευαστικού στοιχείου ασφάλειας για ανελκυ− στήρες στην αγορά, αντίγραφο της δήλωσης συμμόρ− φωσης ΕΕ και, κατά περίπτωση, της απόφασης ή των αποφάσεων έγκρισης στη διάθεση της αρμόδιας αρχής και εξασφαλίζουν ότι ο τεχνικός φάκελος μπορεί να τεθεί στη διάθεση της, κατόπιν αιτήματός της.
 7. Οι εισαγωγείς παρέχουν στην αρμόδια αρχή, κα− τόπιν αιτιολογημένου αιτήματος της αρχής αυτής, σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του κατασκευαστικού στοιχείου ασφά− λειας για ανελκυστήρες, στην ελληνική γλώσσα.

Συνεργάζονται με την αρχή αυτή κατόπιν αιτήματός της, για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι από τα κατασκευαστικά στοι− χεία ασφάλειας για ανελκυστήρες που έχουν διαθέσει στην αγορά.

Άρθρο 11

Υποχρεώσεις των διανομέων

(άρθρο 11 της Οδηγίας 2014/33/ΕΕ)

 1. Όταν οι διανομείς καθιστούν ένα κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες διαθέσιμο στην αγορά, ενεργούν με τη δέουσα προσοχή σε σχέση με τις απαιτήσεις της παρούσας.
 2. Οι διανομείς, προτού καταστήσουν κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες διαθέσιμο στην αγορά, επαληθεύουν ότι φέρει τη σήμανση CE, ότι συνο− δεύεται από τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ, από τα απαι− τούμενα έγγραφα και από τις οδηγίες που αναφέρονται στο παράρτημα I σημείο 6.1, στην ελληνική γλώσσα και ότι ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας έχουν τηρήσει τις απαιτήσεις του άρθρου 8 παράγραφοι 5 και 6 και του άρθρου 10 παράγραφος 3, αντίστοιχα.

Εφόσον διανομέας θεωρεί ή έχει λόγους να πιστεύει ότι το κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελ− κυστήρες δεν συμμορφώνεται με το άρθρο 5 παρά− γραφος 2, δεν διαθέτει το κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες στην αγορά, έως ότου αυτό συμμορφωθεί. Ο διανομέας ενημερώνει επίσης τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα, καθώς και την αρμόδια αρχή όταν το κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες παρουσιάζει κίνδυνο.

 1. Οι διανομείς εξασφαλίζουν ότι, ενόσω το κατασκευ−αστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες βρίσκεται υπό την ευθύνη τους, οι συνθήκες αποθήκευσης ή με− ταφοράς του δεν θέτουν σε κίνδυνο τη συμμόρφωσή του με το άρθρο 5 παράγραφος 2.
 2. Οι διανομείς που θεωρούν ή έχουν λόγο να πιστεύ−ουν ότι ένα κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν συμ− μορφώνεται με την παρούσα λαμβάνουν τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση του κατασκευαστικού στοιχείου ασφάλειας για ανελκυ− στήρες, το αποσύρουν ή το ανακαλούν, κατά περίπτωση. Πέραν τούτου, όταν το κατασκευαστικό στοιχείο ασφά− λειας για ανελκυστήρες παρουσιάζει κίνδυνο, οι διανο− μείς ενημερώνουν αμέσως σχετικά με το θέμα αυτό την αρμόδια αρχή καθώς και τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών στην αγορά των οποίων καθιστούν διαθέσιμα τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες και παραθέτουν λεπτομέρειες, συγκεκρι− μένα για τη μη συμμόρφωση και τα τυχόν διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.
 3. Οι διανομείς παρέχουν στην αρμόδια αρχή, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματός της, σε έντυπη ή σε ηλεκτρο− νική μορφή, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του κατασκευαστικού στοιχείου ασφάλειας για ανελκυστή− ρες. Συνεργάζονται με την αρχή αυτή, κατόπιν αιτήμα− τός της, για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να αποσοβηθούν οι κίνδυνοι από τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες που έχουν κα− ταστήσει διαθέσιμα στην αγορά.

Άρθρο 12

Περιπτώσεις στις οποίες οι υποχρεώσεις των κατασκευαστών εφαρμόζονται στους εισαγωγείς ή στους διανομείς

(άρθρο 12 της Οδηγίας 2014/33/ΕΕ)

Ένας εισαγωγέας ή διανομέας θεωρείται κατασκευ− αστής για τους σκοπούς της παρούσας, και υπόκειται στις υποχρεώσεις του κατασκευαστή σύμφωνα με το άρθρο 8, όταν διαθέτει κατασκευαστικό στοιχείο ασφά− λειας για ανελκυστήρες στην αγορά με το όνομα ή το εμπορικό σήμα του ή τροποποιεί κατασκευαστικό στοι− χείο ασφάλειας για ανελκυστήρες που έχει ήδη διατεθεί στην αγορά κατά τρόπο που μπορεί να επηρεαστεί η συμμόρφωση με την παρούσα.

Άρθρο 13

Ταυτοποίηση των οικονομικών φορέων

(άρθρο 13 της Οδηγίας 2014/33/ΕΕ)

Οι οικονομικοί φορείς προσδιορίζουν, εάν ζητηθεί, στην αρμόδια αρχή, τα ακόλουθα:

α) κάθε οικονομικό φορέα ο οποίος τους έχει προμη− θεύσει κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελ− κυστήρες,

β) κάθε οικονομικό φορέα στον οποίο έχουν προμη− θεύσει κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελ− κυστήρες.

Οι οικονομικοί φορείς είναι σε θέση να υποβάλουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο για περίοδο 10 ετών από τη στιγμή που έχουν προμηθευτεί το κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυ− στήρες και για περίοδο 10 ετών από τη στιγμή που έχουν προμηθεύσει οι ίδιοι κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

Άρθρο 14

Τεκμήριο συμμόρφωσης ανελκυστήρων και κατασκευαστικών

στοιχείων ασφάλειας για ανελκυστήρες

(άρθρο 14 της Οδηγίας 2014/33/ΕΕ)

Οι ανελκυστήρες και τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες που συμμορφώνονται με τα εναρμονισμένα πρότυπα ή με μέρη αυτών, τα στοιχεία των οποίων έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεκμαίρεται ότι συμμορφώνονται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας όπως προβλέπονται στο παράρτημα I, τις οποίες αφορούν τα εν λόγω πρότυπα ή μέρη τους.

Άρθρο 15

Διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης για κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες

(άρθρο 15 της Οδηγίας 2014/33/ΕΕ)

Τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυ− στήρες αποτελούν αντικείμενο μιας εκ των εξής διαδι− κασιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης:

α) το μοντέλο του κατασκευαστικού στοιχείου ασφά− λειας για ανελκυστήρες υποβάλλεται σε εξέταση τύ− που «ΕΕ» σύμφωνα με το παράρτημα IV μέρος A και η συμμόρφωση με τον τύπο εξασφαλίζεται με ελέγχους των κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας για ανελ− κυστήρες σε τυχαία χρονικά διαστήματα σύμφωνα με το παράρτημα IX,

β) το μοντέλο του κατασκευαστικού στοιχείου ασφά− λειας για ανελκυστήρες υποβάλλεται σε εξέταση τύ− που «ΕΕ» σύμφωνα με το παράρτημα IV μέρος A και υπόκειται σε συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τη διασφάλιση ποιότητας προϊόντων σύμφωνα με το πα− ράρτημα VI,

γ) συμμόρφωση βάσει πλήρους διασφάλισης της ποι−

ότητας σύμφωνα με το παράρτημα VII.

Άρθρο 16

Διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης για ανελκυστήρες

(άρθρο 16 της Οδηγίας 2014/33/ΕΕ)

 1. Οι ανελκυστήρες αποτελούν αντικείμενο μιας εκ των εξής διαδικασιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης:

α) αν έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφω−

να με μοντέλο ανελκυστήρα που έχει υποβληθεί στην εξέταση τύπου «ΕΕ» που ορίζεται στο παράρτημα IV μέρος B:

 1. του τελικού ελέγχου για ανελκυστήρες που ορίζεται

στο παράρτημα V,

 1. της συμμόρφωσης τύπου βάσει της διασφάλισης ποιότητας προϊόντων για ανελκυστήρες που ορίζεται στο παράρτημα X,
 • της συμμόρφωσης τύπου βάσει της διασφάλισης

ποιότητας της παραγωγής για ανελκυστήρες που ορί− ζεται στο παράρτημα XII·

β) αν έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με σύστημα ποιότητας που έχει εγκριθεί σύμφωνα με το παράρτημα XI:

 1. του τελικού ελέγχου για ανελκυστήρες που ορίζεται

στο παράρτημα V,

 1. της συμμόρφωσης τύπου βάσει της διασφάλισης ποιότητας προϊόντων για ανελκυστήρες που ορίζεται στο παράρτημα X,
 • της συμμόρφωσης τύπου βάσει της διασφάλισης

ποιότητας της παραγωγής για ανελκυστήρες που ορί− ζεται στο παράρτημα XII·

γ) της συμμόρφωσης βάσει της εξακρίβωσης κατά

μονάδα για ανελκυστήρες, που ορίζεται στο παράρ−

τημα VIII·

δ) της συμμόρφωσης βάσει της πλήρους διασφάλισης

της ποιότητας και της εξέτασης σχεδιασμού για ανελ− κυστήρες που ορίζεται στο παράρτημα XI.

 1. Στις περιπτώσεις των στοιχείων α) και β) της παρα−γράφου 1, όταν ο υπεύθυνος σχεδιασμού και κατασκευής του ανελκυστήρα και ο υπεύθυνος εγκατάστασης και δοκιμής του ανελκυστήρα δεν είναι ο ίδιος, ο πρώτος χορηγεί στον δεύτερο κάθε αναγκαία τεκμηρίωση και πληροφορίες ώστε να μπορεί ο δεύτερος να εξασφα− λίσει την ορθή και ασφαλή εγκατάσταση και δοκιμή του ανελκυστήρα.
 2. Όλες οι επιτρεπόμενες παραλλαγές μεταξύ του μοντέλου και των ανελκυστήρων−παραγώγων του μο− ντέλου, αναφέρονται σαφώς (με τις ελάχιστες και τις μέγιστες τιμές) στον τεχνικό φάκελο.
 3. Επιτρέπεται να αποδεικνύεται με υπολογισμούς και/ή με διαγράμματα σχεδιασμού η ομοιότητα μιας σειράς συστημάτων ή διατάξεων που ανταποκρίνονται στις ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που ορίζονται στο παράρτημα I.

Άρθρο 17

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

(άρθρο 17 της Οδηγίας 2014/33/ΕΕ)

 1. Με τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ δηλώνεται ότι πλη−ρούνται αποδεδειγμένα οι ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που ορίζονται στο παράρτημα I.
 2. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ έχει τη δομή υπόδειγ−μα της οποίας ορίζεται στο παράρτημα II, περιέχει τα στοιχεία που προσδιορίζουν οι σχετικές ενότητες των παραρτημάτων V έως XII και προσαρμόζεται συνεχώς στα τελευταία δεδομένα. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα κατά τις κείμενες διατάξεις.
 3. Όταν ένας ανελκυστήρας ή κατασκευαστικό στοι−χείο ασφάλειας για ανελκυστήρες διέπεται από περισ− σότερες πράξεις της Ένωσης βάσει των οποίων απαιτεί− ται δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ, καταρτίζεται μία δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ για όλες τις εν λόγω πράξεις της Ένωσης. Η δήλωση αυτή περιέχει την ταυτότητα των οικείων πράξεων της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων δημοσίευσής τους.
 4. Με την κατάρτιση της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ, ο κατασκευαστής αναλαμβάνει την ευθύνη για τη συμ− μόρφωση του κατασκευαστικού στοιχείου ασφάλειας για ανελκυστήρες προς τις διατάξεις της παρούσας και ο εγκαταστάτης αναλαμβάνει την ευθύνη για τη συμμόρφωση του ανελκυστήρα προς τις διατάξεις της παρούσας.

Άρθρο 18

Γενικές αρχές της σήμανσης CE

(άρθρο 18 της Οδηγίας 2014/33/ΕΕ)

Η σήμανση CE υπόκειται στις γενικές αρχές του άρ− θρου 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008.

Άρθρο 19

Κανόνες και όροι για την τοποθέτηση της σήμανσης CE και άλλων σημάνσεων

(άρθρο 19 της Οδηγίας 2014/33/ΕΕ)

 1. Η σήμανση CE τοποθετείται κατά τρόπο εμφανή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο σε κάθε θαλαμίσκο ανελ− κυστήρα καθώς και σε κάθε κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες ή, αν αυτό δεν είναι δυ− νατόν, σε ετικέτα προσαρτημένη στο κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες.
 2. Η σήμανση CE τοποθετείται προτού διατεθεί ο ανελκυστήρας ή τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφά− λειας για ανελκυστήρες στην αγορά.
 3. Τη σήμανση CE στους ανελκυστήρες ακολουθεί ο αριθμός μητρώου του κοινοποιημένου οργανισμού, όταν ο οργανισμός αυτός εμπλέκεται σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης:

α) στον τελικό έλεγχο που αναφέρεται στο παράρ−

τημα V,

β) στην εξακρίβωση κατά μονάδα, που αναφέρεται

στο παράρτημα VIII,

γ) στη διασφάλιση της ποιότητας που αναφέρεται

στα παραρτήματα X, ΧΙ ή ΧΙΙ.

 1. Τη σήμανση CE στα κατασκευαστικά στοιχεία ασφά−λειας για ανελκυστήρες ακολουθεί ο αριθμός μητρώου του κοινοποιημένου οργανισμού, όταν ο οργανισμός αυτός εμπλέκεται σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης:

α) της διασφάλισης ποιότητας προϊόντων σύμφωνα

με το παράρτημα VI,

β) της πλήρους διασφάλισης της ποιότητας σύμφωνα

με το παράρτημα VII,

γ) της συμμόρφωσης με τον τύπο με δειγματολη−

πτικούς ελέγχους των κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας για ανελκυστήρες που αναφέρονται στο παράρτημα IX.

 1. Ο αριθμός μητρώου του κοινοποιημένου οργανισμού τίθεται είτε από τον ίδιο τον οργανισμό είτε, σύμφωνα με τις οδηγίες του, από τον κατασκευαστή ή τον εξου− σιοδοτημένο αντιπρόσωπό του ή από τον εγκαταστάτη ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του.

Η σήμανση CE και ο αριθμός μητρώου του κοινοποι− ημένου οργανισμού επιτρέπεται να συνοδεύονται από άλλο σήμα που υποδεικνύει ειδικό κίνδυνο ή χρήση.

 1. Σε περίπτωση αποκλίσεων από την ορθή χρήση της σήμανσης CE, επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 43.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Άρθρο 20

Κοινοποίηση – Κοινοποιημένος Οργανισμός

(άρθρο 20 της Οδηγίας 2014/33/ΕΕ)

Κοινοποιημένος οργανισμός είναι κάθε οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης της ημεδαπής, που ικα− νοποιεί τις απαιτήσεις του παρόντος Κεφαλαίου και λαμβάνει έγκριση από την αρμόδια αρχή της παρ. 1 του άρθρου 21 για την εκτέλεση καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης ως τρίτος στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 21

Κοινοποιούσα αρχή

(άρθρα 21 της Οδηγίας 2014/33/ΕΕ)

 1. Η Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας της Γενικής Γραμ−ματείας Βιομηχανίας ορίζεται ως η αρμόδια εθνική αρχή κοινοποίησης (κοινοποιούσα αρχή) προς την Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη σε σχέση με τους οργανισμούς του άρθρου 20.
 2. Η κοινοποιούσα αρχή είναι υπεύθυνη για καθορισμό των αναγκαίων διαδικασιών κοινοποίησης, την έγκριση και κοινοποίηση των οργανισμών αξιολόγησης της συμ− μόρφωσης, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 26 της παρούσας.
 3. Ο καθορισμός των αναγκαίων διαδικασιών αξιολό−γησης, η προηγούμενη αξιολόγηση για την αναγνώριση της τεχνικής ικανότητας των οργανισμών που κοινοποι− ούνται (μέσω της έκδοσης πιστοποιητικού διαπίστευ− σης), καθώς και η επιτήρησή τους, πραγματοποιείται από την Αυτοτελή Λειτουργική Μονάδα Διαπίστευσης (ΑΛΜ) ΕΣΥΔ του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιό− τητας (ΕΣΥΠ), νπιδ του άρθρου 6 του Ν. 4109/2013 (Α΄ 16) ως ισχύει, κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 765/2008 και σύμφωνα με αυτόν.

Άρθρο 22

Απαιτήσεις σχετικές με τις κοινοποιούσες αρχές

(άρθρο 22 της Οδηγίας 2014/33/ΕΕ)

 1. Η σύσταση της κοινοποιούσας αρχής δεν συνεπά−γεται σύγκρουση συμφερόντων με τους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης.
 2. Η κοινοποιούσα αρχή, οργανώνεται και λειτουργεί κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζονται η αντικειμενικότη− τα και η αμεροληψία των δραστηριοτήτων της.
 3. Η κοινοποιούσα αρχή, οργανώνεται κατά τρόπο ώστε κάθε απόφαση που αφορά την κοινοποίηση του οργανισμού αξιολόγησης της συμμόρφωσης να λαμβά− νεται από τα αρμόδια πρόσωπα που είναι άλλα από τα πρόσωπα που διεξήγαγαν την αξιολόγηση.
 4. Η κοινοποιούσα αρχή δεν προσφέρει ούτε παρέχει δραστηριότητες που εκτελούνται από τους οργανι− σμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης ούτε προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εμπορική ή ανταγωνιστική βάση.
 5. Η κοινοποιούσα αρχή εξασφαλίζει την εμπιστευτι−κότητα των πληροφοριών που λαμβάνει.
 6. Η κοινοποιούσα αρχή διαθέτει επαρκές προσωπικό για τη σωστή εκτέλεση των καθηκόντων της.

Άρθρο 23

Υποχρέωση ενημέρωσης για τις κοινοποιούσες αρχές

(άρθρο 23 της Οδηγίας 2014/33/ΕΕ)

Η κοινοποιούσα αρχή ενημερώνει την Επιτροπή για τις διαδικασίες για την αξιολόγηση και την κοινοποίηση των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης και την παρακολούθηση των κοινοποιημένων οργανισμών καθώς και για τυχόν αλλαγές στις πληροφορίες αυτές. Οι πληροφορίες αυτές δημοσιοποιούνται από την Επιτροπή.

Άρθρο 24

Απαιτήσεις για τους κοινοποιημένους οργανισμούς

(άρθρο 24 της Οδηγίας 2014/33/ΕΕ)

 1. Για τους σκοπούς της κοινοποίησης, κάθε οργα−νισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης της ημεδαπής πληροί τις απαιτήσεις των παραγράφων 2 έως 11.
 2. Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης διαθέτει νομική προσωπικότητα κατά τα οριζόμε− να στην παρ. 11 του παραρτήματος 1 της υπ’ αριθμ. 3354/91/8.2.2001 (Β΄149) υπουργικής απόφασης, όπως αυτή τροποποιείται και εκάστοτε ισχύει.
 3. Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης είναι τρίτος φορέας ανεξάρτητος από τον οργανισμό ή τον ανελκυστήρα ή τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες που αξιολογεί.

Ένας οργανισμός που ανήκει σε ένωση επιχειρήσεων ή επαγγελματική ομοσπονδία που εκπροσωπεί τις επι− χειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν στον σχεδιασμό, την κατασκευή, παροχή, συναρμολόγηση, χρήση ή συντή− ρηση των ανελκυστήρων ή των κατασκευαστικών στοι− χείων ασφάλειας για ανελκυστήρες τα οποία αξιολογεί, μπορεί να θεωρείται οργανισμός αξιολόγησης, υπό την προϋπόθεση ότι η ανεξαρτησία του και η απουσία σύ− γκρουσης συμφερόντων είναι αποδεδειγμένες.

 1. Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης, τα διευθυντικά του στελέχη και το προσωπικό που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης δεν συμπίπτουν με τον σχεδιαστή, κατασκευαστή, προμηθευτή, εγκαταστάτη, αγοραστή, ιδιοκτήτη, χρήστη ή συντηρητή των ανελκυστήρων ή των κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας για ανελ− κυστήρες που αξιολογούν ούτε με τον αντιπρόσωπο των ανωτέρω.

Αυτό δεν αποκλείει τη χρήση αξιολογημένων ανελκυ− στήρων ή κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας για ανελκυστήρες που είναι αναγκαία για τις λειτουργίες του οργανισμού αξιολόγησης της συμμόρφωσης ή τη χρήση των ανελκυστήρων ή των κατασκευαστικών στοι− χείων ασφάλειας για ανελκυστήρες για προσωπικούς σκοπούς.

Το γεγονός αυτό δεν αποκλείει τη δυνατότητα ανταλ− λαγής πληροφοριών τεχνικής φύσεως μεταξύ του κα− τασκευαστή ή του εγκαταστάτη και του οργανισμού.

Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης, τα διευθυντικά του στελέχη και το προσωπικό που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης δεν εμπλέκονται άμεσα στον σχε− διασμό, την παραγωγή ή την κατασκευή, την εμπορία, την εγκατάσταση, τη χρήση ή τη συντήρηση των εν λόγω ανελκυστήρων ή των κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας για ανελκυστήρες ούτε εκπροσωπούν μέρη που εμπλέκονται στις δραστηριότητες αυτές.

Δεν αναλαμβάνουν καμιά δραστηριότητα που μπορεί να θίξει την ανεξάρτητη κρίση ή την ακεραιότητά τους σε σχέση με τις δραστηριότητες αξιολόγησης της συμ− μόρφωσης για τις οποίες είναι κοινοποιημένοι. Τούτο ισχύει ιδίως για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Οι οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης εξα− σφαλίζουν ότι οι δραστηριότητες των θυγατρικών ή των υπεργολάβων τους δεν επηρεάζουν την εμπιστευ− τικότητα, την αντικειμενικότητα και την αμεροληψία των δραστηριοτήτων αξιολόγησης της συμμόρφωσης.

 1. Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης και το προσωπικό του εκτελούν τις δραστηριότητες αξιο− λόγησης της συμμόρφωσης με τον ύψιστο βαθμό επαγ− γελματικής ακεραιότητας και την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια στο συγκεκριμένο τομέα και οφείλουν να είναι απαλλαγμένοι από κάθε πίεση και προτροπή, κυρίως οικονομική, που θα ήταν δυνατόν να επηρεάσει την κρίση τους ή τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων τους αυτών, ιδιαίτερα από πρόσωπα ή ομάδες προσώ− πων που έχουν συμφέρον από τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων αυτών.
 2. Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης είναι σε θέση να εκτελεί όλα τα καθήκοντα τα σχετικά με την αξιολόγηση της συμμόρφωσης που του έχουν ανατεθεί βάσει των διατάξεων των παραρτημάτων IV έως ΧΙΙ και για τα οποία έχει κοινοποιηθεί, είτε πρόκειται για καθήκοντα που εκτελούνται από τον ίδιο τον οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης ή εξ ονόματός του και υπό την ευθύνη του.

Ανά πάσα στιγμή και για κάθε διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης και για κάθε είδος ή κατηγορία ανελ− κυστήρων ή κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας για ανελκυστήρες για τα οποία είναι κοινοποιημένος, ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης έχει στη διάθεσή του:

α) το αναγκαίο προσωπικό με τις τεχνικές γνώσεις και την επαρκή και κατάλληλη πείρα για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης,

β) τις αναγκαίες περιγραφές των διαδικασιών σύμφω− να με τις οποίες διενεργείται η αξιολόγηση συμμόρφω− σης και εξασφαλίζονται η διαφάνεια και η δυνατότητα αναπαραγωγής αυτών των διαδικασιών.

Διαθέτει την κατάλληλη πολιτική και τις διαδικασίες που εξασφαλίζουν τη διάκριση μεταξύ των καθηκόντων τα οποία εκτελεί ως κοινοποιημένος οργανισμός και οιασδήποτε άλλης δραστηριότητας,

γ) τις αναγκαίες διαδικασίες για να ασκεί τις δρα−

στηριότητές του λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος μιας επιχείρησης, τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται, τη δομή της, τον βαθμό πολυπλοκότητας της τεχνολογί− ας του προϊόντος και τον μαζικό ή εν σειρά χαρακτήρα της παραγωγικής διαδικασίας.

Ένας οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης διαθέτει τα αναγκαία μέσα για την εκτέλεση των τε− χνικών και διοικητικών καθηκόντων που συνδέονται με τις δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης και έχει πρόσβαση σε όλο τον αναγκαίο εξοπλισμό ή εγκαταστάσεις.

 1. Το προσωπικό που είναι αρμόδιο για την εκτέλε− ση των καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης διαθέτει:

α) πλήρη τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση, η οποία καλύπτει όλα τα καθήκοντα αξιολόγησης της συμμόρφωσης για τα οποία έχει κοινοποιηθεί ο οργα− νισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης,

β) επαρκή γνώση των απαιτήσεων των αξιολογήσεων που διενεργεί και επαρκές κύρος για την εκτέλεση των λειτουργιών αυτών,

γ) κατάλληλες γνώσεις και κατανόηση των ουσιωδών απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας που ορίζονται στο παράρτημα I, των εφαρμοστέων εναρμονισμένων προ− τύπων και των σχετικών διατάξεων της ενωσιακής νομο− θεσίας εναρμόνισης και της οικείας εθνικής νομοθεσίας,

δ) την απαιτούμενη ικανότητα να καταρτίζει τα πι− στοποιητικά, τα πρακτικά και τις εκθέσεις που αποδει− κνύουν τη διεξαγωγή των αξιολογήσεων.

 1. Διασφαλίζεται η αμεροληψία του οργανισμού αξιο−λόγησης της συμμόρφωσης, των διευθυντικών στελεχών του και του προσωπικού που είναι αρμόδιο για την εκτέ− λεση των καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και του προ− σωπικού που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση των καθη− κόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης δεν εξαρτώνται από τον αριθμό των αξιολογήσεων που διενεργούνται ή από τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων αυτών.
 2. Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης συνάπτει ασφάλεια αστικής ευθύνης, κατά τα οριζό− μενα στην παρ. 6 του παραρτήματος 1 της υπ’ αριθμ. 3354/91/8.2.2001 (Β΄ 149) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, όπως αυτή τροποποιείται και εκάστοτε ισχύει.
 3. Το προσωπικό του οργανισμού αξιολόγησης της συμμόρφωσης δεσμεύεται να τηρεί το επαγγελματικό απόρρητο για κάθε πληροφορία που περιέρχεται σε γνώση του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ανα− φορικά με τα παραρτήματα IV έως ΧΙΙ της παρούσας ή με οποιαδήποτε άλλη σχετική διάταξη εφαρμογής τους, με εξαίρεση τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Τα δικαιώματα κυριότητας προστατεύονται.
 4. Οι οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης συμ−μετέχουν στις σχετικές δραστηριότητες τυποποίησης και στις δραστηριότητες της ομάδας συντονισμού των κοινοποιημένων οργανισμών του άρθρου 36 ή εξασφαλί− ζουν ότι το προσωπικό που είναι αρμόδιο για την εκτέ− λεση των καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης ενημερώνεται για τις δραστηριότητες αυτές και εφαρ− μόζουν ως γενικές οδηγίες τις διοικητικές αποφάσεις και τα έγγραφα που είναι το αποτέλεσμα των εργασιών της ομάδας αυτής.

Άρθρο 25

Τεκμήριο συμμόρφωσης κοινοποιημένων οργανισμών

(άρθρο 25 της Οδηγίας 2014/33/ΕΕ)

Η προηγούμενη υποχρεωτική λήψη πιστοποιητικού διαπίστευσης από κάθε οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης που επιθυμεί να κοινοποιηθεί, αποδεικνύ− ει ότι αυτός πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στα σχε− τικά εναρμονισμένα πρότυπα ή σε μέρη των προτύπων αυτών, τα στοιχεία των οποίων έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε τεκμαίρεται ότι συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις του άρθρου 24, στον βαθμό που τα εφαρμοστέα εναρ− μονισμένα πρότυπα πληρούν τις απαιτήσεις αυτές.

Άρθρο 26

Θυγατρικές και υπεργολάβοι των κοινοποιημένων οργανισμών

(άρθρο 26 της Οδηγίας 2014/33/ΕΕ)

 1. Όταν ο κοινοποιημένος οργανισμός αναθέτει υπερ−γολαβικά συγκεκριμένα καθήκοντα που συνδέονται με την αξιολόγηση της συμμόρφωσης ή προσφεύγει σε θυ− γατρική, εξασφαλίζει ότι ο υπεργολάβος ή η θυγατρική πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 24, και ενημερώνει την κοινοποιούσα αρχή.
 2. Ο κοινοποιημένος οργανισμός αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τα καθήκοντα που εκτελούν οι υπεργο− λάβοι ή οι θυγατρικές, όπου κι αν είναι εγκατεστημένοι.
 3. Οι δραστηριότητες μπορούν να ανατίθενται σε υπεργολάβο ή να διεξάγονται από θυγατρική μόνον αφού συμφωνήσει ο πελάτης.
 4. Ο κοινοποιημένος οργανισμός και η ΑΛΜ Διαπίστευ−σης ΕΣΥΔ του ΕΣΥΠ τηρούν στη διάθεση της κοινοποι− ούσας αρχής τα έγγραφα σχετικά με την αξιολόγηση των προσόντων του υπεργολάβου ή της θυγατρικής και σχετικά με τις εργασίες που διεξήγαγε ο υπεργολάβος ή η θυγατρική δυνάμει των παραρτημάτων IV έως ΧΙΙ.

Άρθρο 27

Αίτηση για κοινοποίηση

(άρθρο 27 της Οδηγίας 2014/33/ΕΕ)

 1. Κάθε οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης της ημεδαπής υποβάλλει αίτηση κοινοποίησης στην κοινοποιούσα αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 3354/91/8.2.2001 (Β΄ 149) απόφασης του Υφυπουρ− γού Ανάπτυξης, όπως τροποποιείται και εκάστοτε ισχύει.
 2. Η αίτηση κοινοποίησης συνοδεύεται από περιγραφή των δραστηριοτήτων αξιολόγησης της συμμόρφωσης, της διαδικασίας ή των διαδικασιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης και των ανελκυστήρων ή των κατασκευ− αστικών στοιχείων ασφάλειας για ανελκυστήρες για τα οποία ο οργανισμός ισχυρίζεται ότι διαθέτει την απαιτούμενη επάρκεια, καθώς και από πιστοποιητικό διαπίστευσης αποκλειστικά (αποκλειομένης της τεχνι− κής έκθεσης ή άλλου εγγράφου), το οποίο εκδόθηκε από την ΑΛΜ ΕΣΥΔ του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) νπιδ, με το οποίο πιστοποιείται ότι ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 24.

Άρθρο 28

Διαδικασία κοινοποίησης

(άρθρο 28 της Οδηγίας 2014/33/ΕΕ)

 1. Η κοινοποιούσα αρχή μπορεί να κοινοποιεί μόνο τους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης που πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 24, στους οποί− ους χορηγεί σχετική έγκριση για τα αιτούμενο πεδίο δραστηριότητας, εφαρμόζοντας συνδυαστικά τις δι− ατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου και την υπ’ αριθμ. 3354/91/8.2.2001 (Β΄ 149) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, όπως τροποποιείται και εκάστοτε ισχύει, σχετικά με τον καθορισμό πλαισίου για την αναγνώριση της ικανότητας και την έγκριση φορέων πιστοποίησης ή ελέγχου στον υποχρεωτικό τομέα.
 2. Η ως άνω αρχή κοινοποιεί τους οργανισμούς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου στην Επιτροπή και στα λοιπά κράτη μέλη, με χρήση του ηλεκτρονικού μέσου κοινοποίησης που έχει δημιουργήσει και διαχει− ρίζεται η Επιτροπή.
 3. Στην κοινοποίηση περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία για τις δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, για τη διαδικασία ή τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης και για τους εν λόγω ανελκυστήρες ή τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες, και το σχετικό πιστοποιητικό διαπίστευσης.
 4. Ο εν λόγω οργανισμός μπορεί να εκτελεί τις δρα−στηριότητες κοινοποιημένου οργανισμού μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί ένσταση από την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη εντός δύο εβδομάδων από την κοινο− ποίηση. Μόνον υπό αυτές τις προϋποθέσεις θεωρείται κοινοποιημένος ο οργανισμός για τους σκοπούς της παρούσας.
 5. Η Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη ενημερώνονται από την κοινοποιούσα αρχή για τυχόν επακόλουθες αλλαγές στην κοινοποίηση.

Άρθρο 29

Αριθμοί μητρώου και κατάλογοι  κοινοποιημένων οργανισμών

(άρθρο 29 της Οδηγίας 2014/33/ΕΕ)

 1. Σε κάθε κοινοποιημένο οργανισμό χορηγείται ένας μοναδικός αριθμός μητρώου από την Επιτροπή, ακόμα και αν ο οργανισμός είναι κοινοποιημένος βάσει διαφό− ρων πράξεων της Ένωσης.
 2. Κατάλογος των κοινοποιημένων οργανισμών, συ− μπεριλαμβανομένων των αριθμών μητρώων που τους έχουν δοθεί και των δραστηριοτήτων για τις οποίες έχουν κοινοποιηθεί, δημοσιοποιείται και ενημερώνεται με μέριμνα της Επιτροπής.
 3. Με μέριμνα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, ο ιστότοπός της κάνει αναφορά και παρέχει τη δυνα− τότητα σύνδεσης στον κατάλογο της παραγράφου 2.

Άρθρο 30

Αλλαγές στην κοινοποίηση

(άρθρο 30 της Οδηγίας 2014/33/ΕΕ)

 1. Όταν η κοινοποιούσα αρχή διαπιστώνει ή πληροφο−ρείται ότι κοινοποιημένος οργανισμός δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις του άρθρου 24 ή ότι αδυνατεί να εκπλη− ρώσει τις υποχρεώσεις του, η κοινοποιούσα αρχή πε− ριορίζει, αναστέλλει ή ανακαλεί την κοινοποίηση, κατά περίπτωση, αναλόγως της σοβαρότητας της μη τήρη− σης των απαιτήσεων ή της μη εκπλήρωσης των υπο− χρεώσεων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3354/91/8.2.2001 (Β΄149) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, όπως εκάστοτε ισχύει. Ενημερώνει δε αμέσως σχετικά την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη.
 2. Στην περίπτωση επιβολής των κυρώσεων της προ−ηγούμενης παραγράφου σε κοινοποιημένο οργανισμό ή σε περίπτωση παύσης της δραστηριότητας του κοι− νοποιημένου οργανισμού, ο οργανισμός αυτός υποχρε− ούται: α) με βάση τις τυχόν έγγραφες υποδείξεις που θα λάβει από την κοινοποιούσα αρχή να εξασφαλίσει αμελλητί ότι τα αρχεία του τα χειρίζεται άλλος κοινο− ποιημένος οργανισμός ή ότι αυτά μεταφέρονται άμεσα στην κοινοποιούσα αρχή,

β) εφόσον δεν λάβει σχετικές έγγραφες υποδείξεις,

να διασφαλίσει ότι τα αρχεία θα μπορούν να είναι δια− θέσιμα στην κοινοποιούσα αρχή για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών.

Άρθρο 31

Αμφισβήτηση της επάρκειας των κοινοποιημένων οργανισμών

(άρθρο 31 της Οδηγίας 2014/33/ΕΕ)

 1. Ερευνώνται από την Επιτροπή όλες οι περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει αμφιβολίες ή περιέρχονται σε γνώ− ση της αμφιβολίες για την επάρκεια κοινοποιημένου ορ− γανισμού ή για την ικανότητα αδιάλειπτης εκπλήρωσης, από κοινοποιημένο οργανισμό, των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων που υπέχει.
 2. Η κοινοποιούσα αρχή παρέχει στην Επιτροπή, εάν αυτή το ζητήσει, όλες τις πληροφορίες σχετικά με την αιτιολόγηση της κοινοποίησης ή την επιβεβαίωση της επάρκειας του εν λόγω κοινοποιημένου οργανισμού.
 3. Διασφαλίζεται από την Επιτροπή ο εμπιστευτικός χαρακτήρας όλων των ευαίσθητων πληροφοριών που λαμβάνει στο πλαίσιο των εν λόγω ερευνών.
 4. Όταν διαπιστώνεται από την Επιτροπή ότι κοινο−ποιημένος οργανισμός δεν πληροί ή παύει να πληροί τις απαιτήσεις κοινοποίησής του, εκδίδεται από αυτήν εκτελεστική πράξη με την οποία ζητείται από την κοινο− ποιούσα αρχή να λάβει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της άρσης της κοινοποίησης, εφόσον είναι αναγκαίο.

Άρθρο 32

Λειτουργικές υποχρεώσεις των κοινοποιημένων οργανισμών

(άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/33/ΕΕ)

 1. Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί διενεργούν αξιολο−γήσεις συμμόρφωσης σύμφωνα με τις διαδικασίες αξι− ολόγησης της συμμόρφωσης που προβλέπονται στα άρθρα 15 και 16.
 2. Οι αξιολογήσεις συμμόρφωσης διενεργούνται κατά τρόπο αναλογικό ώστε να αποφεύγονται περιττές επι− βαρύνσεις για τους οικονομικούς φορείς. Οι οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης ασκούν τις δραστηρι− ότητές τους λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το μέγεθος μιας επιχείρησης, τον τομέα στον οποίο δραστηριοποι− είται, τη δομή της, την πολυπλοκότητα της τεχνολογίας του ανελκυστήρα ή των κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας για ανελκυστήρες για τα οποία πρόκειται και τον μαζικό ή εν σειρά χαρακτήρα της διαδικασίας παραγωγής.

Στο πλαίσιο αυτό τηρούν πάντως τον βαθμό αυστη− ρότητας και το επίπεδο προστασίας που απαιτούνται για τη συμμόρφωση των ανελκυστήρων και των κατα− σκευαστικών στοιχείων ασφάλειας για ανελκυστήρες σύμφωνα με την παρούσα.

 1. Όταν κοινοποιημένος οργανισμός διαπιστώσει ότι οι ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας της πα− ρούσας ή των αντίστοιχων εναρμονισμένων προτύπων ή των λοιπών τεχνικών προδιαγραφών δεν πληρούνται από τον εγκαταστάτη ή τον κατασκευαστή, τότε ζητεί από τον εγκαταστάτη ή τον κατασκευαστή να λάβει τα ενδεδειγμένα διορθωτικά μέτρα και δεν εκδίδει πι− στοποιητικό.
 2. Όταν, κατά την παρακολούθηση της συμμόρφω−σης μετά την έκδοση του πιστοποιητικού ή απόφασης έγκρισης, ανάλογα με την περίπτωση, κοινοποιημένος οργανισμός διαπιστώσει ότι ένας ανελκυστήρας ή ένα κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες δεν συμμορφώνεται πλέον, τότε απαιτεί από τον εγκα− ταστάτη ή τον κατασκευαστή να λάβει τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα και αναστέλλει ή ανακαλεί το πιστο− ποιητικό ή την απόφαση έγκρισης, εφόσον απαιτείται.
 3. Εάν δεν ληφθούν διορθωτικά μέτρα ή αυτά δεν έχουν το απαιτούμενο αποτέλεσμα, τότε ο κοινοποι− ημένος οργανισμός περιορίζει, αναστέλλει ή ανακαλεί τυχόν πιστοποιητικό, ή απόφαση(−εις) έγκρισης, ανάλο− γα με την περίπτωση.

Άρθρο 33

Προσφυγή κατά αποφάσεων των κοινοποιημένων οργανισμών

(άρθρο 33 της Οδηγίας 2014/33/ΕΕ)

Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός θα πρέπει να διαθέ− τει διαδικασία εξέτασης προσφυγών κατά αποφάσεών του που έχουν ληφθεί με βάση τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 32 της παρούσας. Η επιβεβαί− ωση της πρόβλεψης διαδικασίας προσφυγής εκ μέρους του κοινοποιημένου οργανισμού αποτελεί αντικείμενο εξέτασης εκ μέρους της ΑΛΜ Διαπίστευσης ΕΣΥΔ του ΕΣΥΠ κατά τη διαδικασία διαπίστευσης και επιτήρησης.

Άρθρο 34

Υποχρέωση ενημέρωσης για τους κοινοποιημένους οργανισμούς

(άρθρο 34 της Οδηγίας 2014/33/ΕΕ)

 1. Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί ενημερώνουν την κοι− νοποιούσα αρχή για τα εξής:

α) απόρριψη, περιορισμό, αναστολή ή ανάκληση πι−

στοποιητικών ή αποφάσεων έγκρισης,

β) καταστάσεις που επηρεάζουν το πεδίο εφαρμογής

ή τους όρους της κοινοποίησης,

γ) τυχόν αίτημα για ενημέρωση σχετικά με δραστηριό−

τητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, το οποίο έλαβαν από την αρμόδια αρχή,

δ) εφόσον τους ζητηθεί, για τις δραστηριότητες αξι− ολόγησης της συμμόρφωσης που εκτελούν στο πλαί− σιο της κοινοποίησής τους και για οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων διασυνοριακών δραστηριοτήτων και υπεργολαβιών.

 1. Κάθε οργανισμός που κοινοποιείται στο πλαίσιο εφαρμογής της παρούσας παρέχει τόσο στους άλλους οργανισμούς που κοινοποιούνται στο πλαίσιο εφαρμο− γής της παρούσας όσο και στους οργανισμούς που κοι− νοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών και διεξάγουν παρόμοιες δραστηριότητες αξιολό− γησης της συμμόρφωσης και καλύπτουν τον ίδιο τύπο ανελκυστήρα ή τα ίδια κατασκευαστικά στοιχεία ασφά− λειας για ανελκυστήρες, τις σχετικές πληροφορίες για ζητήματα που αφορούν αρνητικά και, εάν τους ζητηθεί, θετικά αποτελέσματα αξιολόγησης της συμμόρφωσης.

Άρθρο 35

Ανταλλαγή πείρας

(άρθρο 35 της Οδηγίας 2014/33/ΕΕ)

Η Επιτροπή μεριμνά για την οργανωμένη ανταλλαγή πείρας μεταξύ των εθνικών αρχών των κρατών μελών που είναι αρμόδιες για την πολιτική κοινοποίησης. Με μέριμνα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, η Ελ− ληνική Δημοκρατία συμμετέχει δια της εθνικής αρχής κοινοποίησης του άρθρου 21.

Άρθρο 36

Συντονισμός των κοινοποιημένων οργανισμών

(άρθρο 36 της Οδηγίας 2014/33/ΕΕ)

Οι οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης που κοινοποιούνται δια της παρούσης υποχρεούνται να συμ− μετέχουν στα σχήματα που λειτουργούν με τη μορφή ομάδας συντονισμού των κοινοποιημένων οργανισμών για ανελκυστήρες στο πλαίσιο διασφάλισης από την Επιτροπή του συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ των οργανισμών που κοινοποιούνται από τα κράτη μέλη. Αρμόδια για τη διασφάλιση της συμμετοχής των κοι− νοποιημένων οργανισμών

στις εργασίες της εν λόγω ομάδας, απευθείας ή με

τον διορισμό αντιπροσώπων, είναι η εθνική αρχή κοινο− ποίησης με βάση σχετική επιβεβαίωση εκ μέρους της ΑΛΜ Διαπίστευσης ΕΣΥΔ του ΕΣΥΠ κατά τη διαδικασία διαπίστευσης και επιτήρησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ,

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Ή ΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΙΑΚΗ

ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Άρθρο 37

Εποπτεία της ενωσιακής αγοράς και έλεγχος των ανελκυστήρων ή των κατασκευαστικών στοιχείων

ασφάλειας για ανελκυστήρες που εισέρχονται  στην ενωσιακή αγορά

(άρθρο 37 της Οδηγίας 2014/33/ΕΕ)

 1. Το άρθρο 15 παράγραφος 3 και τα άρθρα 16 έως 29 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 καθώς και τα άρθρα 23 έως 30 και 32 του κεφαλαίου Ε΄ «Εποπτεία αγοράς βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών ποιότητας» του ν. 4072/2012 (Α’ 86), όπως εκάστοτε ισχύουν, εφαρμό− ζονται στους ανελκυστήρες και στα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες.
 2. Για την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου και τους σκοπούς της εποπτείας της αγοράς, η παρούσα θεω− ρείται τεχνική βιομηχανική νομοθεσία κατά την έννοια του άρθρου 23 του Ν. 4072/2012.
 3. Τα αρμόδια όργανα ελέγχου οφείλουν να επιδει−κνύουν στους ελεγχόμενους οικονομικούς φορείς τα σχετικά διοικητικά και άλλα έγγραφα που αποδεικνύουν τις σχετικές εντολές ελέγχου.

Άρθρο 38 Διαδικασία αντιμετώπισης των ανελκυστήρων ή των κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας

για ανελκυστήρες που παρουσιάζουν κίνδυνο σε εθνικό επίπεδο

(άρθρο 38 της Οδηγίας 2014/33/ΕΕ)

 1. Εάν η αρμόδια αρχή έχει επαρκείς λόγους να πι− στεύει ότι ένας ανελκυστήρας ή ένα κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες που διέπεται από την παρούσα παρουσιάζει κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων ή, κατά περίπτωση, για την ασφάλεια των αγαθών, τότε διενεργεί αξιολόγηση για τον εν λόγω ανελκυστήρα ή το κατασκευαστικό στοι− χείο ασφάλειας για ανελκυστήρες που καλύπτει όλες τις σχετικές απαιτήσεις της παρούσας. Για τον σκοπό αυτό, οι σχετικοί οικονομικοί φορείς συνεργάζονται όπως απαιτείται με την αρμόδια αρχή. Εάν, κατά την εν λόγω αξιολόγηση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, η αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι ο ανελκυστήρας δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της παρούσας, ζητά αμέσως και εγγράφως από τον εγκαταστάτη να λάβει όλα τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να θέσει τον ανελκυστήρα σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις αυτές μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα το οποίο ορίζει η ίδια, ανάλογο προς τη φύση του κινδύνου.

Εάν, κατά την εν λόγω αξιολόγηση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, η αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι το κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες δεν συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις της παρούσας, ζητά αμέσως και εγγράφως από τον σχετικό οικονομικό φορέα να λάβει όλα τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να θέσει το κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις αυτές, να αποσύρει το κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες από την αγορά ή να το ανακαλέσει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα το οποίο ορίζει η ίδια, ανάλογο προς τη φύση του κινδύνου.

Η αρμόδια αρχή ενημερώνει σχετικά τον σχετικό κοι− νοποιημένο οργανισμό.

Το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 εφαρ− μόζεται στα μέτρα που αναφέρονται στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

 1. Εάν η αρμόδια αρχή θεωρεί ότι η μη συμμόρφωση δεν περιορίζεται στην ελληνική επικράτεια, ενημερώνει την Επιτροπή και άλλα κράτη μέλη για τα αποτελέσμα− τα της αξιολόγησης και τα μέτρα που ζήτησε να λάβουν οι οικονομικοί φορείς.
 2. Ο οικονομικός φορέας εξασφαλίζει ότι λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα για όλους τους εν λόγω ανελκυστή− ρες ή τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελ− κυστήρες που έχει διαθέσει ή καταστήσει διαθέσιμα στην αγορά σε όλη την Ένωση.
 3. Εάν ο εγκαταστάτης, εντός του χρονικού διαστή−ματος στο οποίο αναφέρεται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1, δεν λάβει τα αναγκαία διορθωτικά μέ− τρα, τότε η αρμόδια αρχή λαμβάνει όλα τα κατάλληλα προσωρινά μέτρα για να περιορίσει ή να απαγορεύσει τη διάθεση στην αγορά ή τη χρήση των εν λόγω ανελ− κυστήρων ή για να ανακαλέσει τον ανελκυστήρα.

Εάν ο σχετικός οικονομικός φορέας, εντός του χρο− νικού διαστήματος που αναφέρεται στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1, δεν λάβει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα, τότε η αρμόδια αρχή λαμβάνει όλα τα κατάλληλα προσωρινά μέτρα για να απαγορεύσει ή να περιορίσει τη διαθεσιμότητα του εν λόγω κατασκευαστικού στοι− χείου ασφάλειας για ανελκυστήρες στην αγορά ή να το αποσύρει από την αγορά ή να το ανακαλέσει.

Η αρμόδια αρχή ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για τα μέτρα αυτά.

 1. Στις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγρα−φο 4 τρίτο εδάφιο περιλαμβάνονται όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, ιδίως τα στοιχεία που απαιτούνται για την ταύτιση του μη συμμορφούμενου ανελκυστήρα ή του κα− τασκευαστικού στοιχείου ασφάλειας για ανελκυστήρες, την προέλευση, τη φύση της τυχόν μη συμμόρφωσης και του σχετικού κινδύνου, τη φύση και τη διάρκεια των εθνικών μέτρων που ελήφθησαν, καθώς και τα επιχειρήματα που προβάλλουν οι σχετικοί οικονομικοί φορείς. Συγκεκριμένα, η αρμόδια αρχή αναφέρει αν η μη συμμόρφωση οφείλεται σε έναν από τους ακόλου− θους λόγους:

α) ο ανελκυστήρας ή το κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες δεν τηρεί τις ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που ορίζονται στην παρούσα ή

β) υπάρχουν ελλείψεις στα εναρμονισμένα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 14 και στα οποία βασίζεται το τεκμήριο της συμμόρφωσης.

 1. Οι αρμόδιες αρχές των υπόλοιπων κρατών μελών ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για τα μέτρα που έλαβαν και παρέχουν τυχόν άλλες πρόσθετες πληροφορίες που έχουν όσον αφορά τη μη συμμόρφωση του εν λόγω ανελκυστήρα ή κατα− σκευαστικού στοιχείου ασφάλειας για ανελκυστήρες, και, σε περίπτωση διαφωνίας με εθνικό μέτρο που έχει θεσπιστεί, για τις τυχόν αντιρρήσεις τους.
 2. Εάν εντός τριών μηνών από τη λήψη των πληροφο−ριών που αναφέρονται στην παράγραφο 4 τρίτο εδάφιο δεν έχει διατυπωθεί ένσταση από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ή την Επιτροπή σε σχέση με προ− σωρινό μέτρο που έχει λάβει η αρμόδια αρχή, τότε το μέτρο θεωρείται δικαιολογημένο.
 3. Η αρμόδια αρχή, εξασφαλίζει ότι λαμβάνονται αμέ−σως τα κατάλληλα περιοριστικά μέτρα, όπως η από− συρση ενός κατασκευαστικού στοιχείου ασφάλειας για ανελκυστήρες από την αγορά, για τον εν λόγω ανελ− κυστήρα ή το κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες.

Άρθρο 39

Ενωσιακή διαδικασία διασφάλισης

(άρθρο 39 της Οδηγίας 2014/33/ΕΕ)

 1. Εάν κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 38 παράγραφοι 3 και 4, διατυπωθούν ενστάσεις για μέτρο που έχει λάβει η αρμόδια αρχή ή εάν η Επι− τροπή θεωρήσει το εθνικό μέτρο αντίθετο με τη νομο− θεσία της Ένωσης, η Επιτροπή διαβουλεύεται αμέσως με τα κράτη μέλη και τον σχετικό οικονομικό φορέα ή φορείς και διενεργεί αξιολόγηση του εθνικού μέτρου. Βάσει των αποτελεσμάτων αυτής της αξιολόγησης η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη που ορίζει αν το εθνικό μέτρο είναι δικαιολογημένο.

Η Επιτροπή απευθύνει την απόφασή της σε όλα τα κράτη μέλη και την ανακοινώνει αμέσως σε αυτά και στον σχετικό οικονομικό φορέα ή φορείς.

 1. Εάν το εθνικό μέτρο για ανελκυστήρα θεωρηθεί δικαιολογημένο, όλα τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα ανα− γκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι η διάθεση στην αγορά ή η χρήση του εν λόγω μη συμμορφούμενου ανελκυστήρα περιορίζεται ή απαγορεύεται ή ότι ο ανελ− κυστήρας ανακαλείται.

Εάν το εθνικό μέτρο για κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες θεωρηθεί δικαιολογημένο, όλα τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι το μη συμμορφούμενο κατασκευαστι− κό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες αποσύρεται από τις αγορές τους.

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά.

Εάν το εθνικό μέτρο δεν θεωρηθεί δικαιολογημένο, τότε η αρμόδια αρχή ανακαλεί το συγκεκριμένο μέτρο.

 1. Εάν το εθνικό μέτρο θεωρηθεί δικαιολογημένο και η μη συμμόρφωση του ανελκυστήρα ή του κατασκευαστι− κού στοιχείου ασφάλειας για ανελκυστήρες αποδοθεί σε ελλείψεις του εναρμονισμένου προτύπου, κατά το άρθρο 38 παράγραφος 5 στοιχείο β) της παρούσας, η Επιτροπή εφαρμόζει τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012.

Άρθρο 40

Συμμορφούμενοι ανελκυστήρες ή κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες που

παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια

(άρθρο 40 της Οδηγίας 2014/33/ΕΕ)

 1. Όταν η αρμόδια αρχή διαπιστώσει, αφού έχει διενερ−γήσει αξιολόγηση δυνάμει του άρθρου 38 παράγραφος 1, ότι ανελκυστήρας, μολονότι συμμορφώνεται με την παρούσα, ενέχει κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων, και, κατά περίπτωση, την ασφάλεια των αγαθών, απαιτεί εγγράφως από τον εγκαταστάτη να λάβει όλα τα δέοντα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι ο εν λόγω ανελκυστήρας δεν παρουσιάζει πλέον τον εν λόγω κίνδυνο ή για να ανακαλέσει τον ανελκυστήρα ή περιορίζει ή απαγορεύει τη χρήση του εντός εύλογης περιόδου που αυτή ορίζει, ανάλογα με τη φύση του κινδύνου.

Όταν η αρμόδια αρχή διαπιστώσει, αφού έχει διενερ− γήσει αξιολόγηση βάσει του άρθρου 38 παράγραφος 1, ότι συγκεκριμένο κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες, μολονότι συμμορφώνεται με την πα− ρούσα, παρουσιάζει κίνδυνο για την υγεία ή την ασφά− λεια των προσώπων, και, κατά περίπτωση, την ασφάλεια των αγαθών, απαιτεί εγγράφως από τον σχετικό οικο− νομικό φορέα να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι το εν λόγω κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες, όταν διατεθεί στην αγο− ρά, δεν παρουσιάζει πλέον τον εν λόγω κίνδυνο ή για να αποσύρει το κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες από την αγορά ή να το ανακαλέσει εντός εύλογης περιόδου που αυτή ορίζει, ανάλογα με τη φύση του κινδύνου.

 1. Ο οικονομικός φορέας εξασφαλίζει ότι λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα για όλους τους εν λόγω ανελκυστή− ρες ή κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελ− κυστήρες που έχει διαθέσει ή καταστήσει διαθέσιμους στην αγορά σε όλη την Ένωση.
 2. Η αρμόδια αρχή ενημερώνει αμέσως την Επιτρο−πή και τα άλλα κράτη μέλη. Στην πληροφόρηση που παρέχει περιλαμβάνονται όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, ιδίως τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την ταυτο− ποίηση του εν λόγω ανελκυστήρα ή κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας για ανελκυστήρες, την προέλευση και την αλυσίδα εφοδιασμού του ανελκυστήρα ή των κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας για ανελκυστή− ρες, τη φύση του σχετικού κινδύνου και τη φύση και τη διάρκεια των εθνικών μέτρων που ελήφθησαν.
 3. Η Επιτροπή διαβουλεύεται αμελλητί με τα κράτη μέλη και τον σχετικό οικονομικό φορέα (ή φορείς) και διενεργεί αξιολόγηση των εθνικών μέτρων που ελήφθη− σαν. Βάσει των αποτελεσμάτων αυτής της αξιολόγησης, η Επιτροπή αποφασίζει, με εκτελεστικές πράξεις, αν το εθνικό μέτρο είναι δικαιολογημένο και, εφόσον απαιτεί− ται, προτείνει τα κατάλληλα μέτρα.
 4. Η Επιτροπή απευθύνει την απόφασή της σε όλα τα κράτη μέλη και την ανακοινώνει αμέσως σε αυτά και στον σχετικό οικονομικό φορέα ή φορείς.

Άρθρο 41

Τυπική μη συμμόρφωση

(άρθρο 41 της Οδηγίας 2014/33/ΕΕ)

 1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 38, όταν η αρμόδια αρχή προβεί σε μία από τις κατωτέρω διαπιστώσεις, απαιτεί εγγράφως από τον οικείο οικονομικό φορέα να θέσει τέλος στη μη συμμόρφωση:

α) η σήμανση CE έχει τεθεί κατά παράβαση του άρ− θρου 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 ή του άρ− θρου 19 της παρούσας·

β) δεν έχει τεθεί η σήμανση CE·

γ) ο αριθμός μητρώου του κοινοποιημένου οργανισμού έχει τεθεί κατά παράβαση του άρθρου 19 ή δεν έχει τεθεί, παρότι απαιτείται δυνάμει του άρθρου 19·

δ) δεν έχει καταρτιστεί δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ·

ε) η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ δεν έχει καταρτιστεί σωστά·

στ) ο τεχνικός φάκελος που αναφέρεται στο παράρτη−

μα IV μέρος A και μέρος B, και στα παραρτήματα VII, VIII και XI είτε δεν είναι διαθέσιμος είτε δεν είναι πλήρης·

ζ) το όνομα, η καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα ή η διεύθυνση του εγκαταστάτη, του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα δεν δηλώνεται σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 6, το άρθρο 8 παράγραφος 6 ή το άρθρο 10 παράγραφος 3·

η) οι πληροφορίες που επιτρέπουν την ταυτοποίηση του ανελκυστήρα ή του κατασκευαστικού στοιχείου ασφάλειας για ανελκυστήρες δεν δηλώνονται σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 5 ή το άρθρο 8 παράγρα− φος 5·

θ) ο ανελκυστήρας ή το κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες δεν συνοδεύεται από τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 7 ή στο άρθρο 8 παράγραφος 7 ή τα έγγραφα αυτά δεν συμμορφώνονται προς τις ισχύουσες απαιτήσεις.

 1. Εάν η μη συμμόρφωση της παραγράφου 1 εξακο− λουθήσει να υφίσταται, η αρμόδια αρχή λαμβάνει όλα τα δέοντα μέτρα για να περιορίσει ή να απαγορεύσει τη χρήση του ανελκυστήρα ή για να τον ανακαλέσει, ή για να περιορίσει ή να απαγορεύσει τη διαθεσιμότητα στην αγορά των κατασκευαστικών στοιχείων ασφά− λειας για ανελκυστήρες ή για να εξασφαλίσει ότι τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες ανακαλούνται ή αποσύρονται από την αγορά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 42

Αρμόδια αρχή

Αρμόδια αρχή για την παρακολούθηση και την εφαρ− μογή των διατάξεων της παρούσας ορίζεται η Διεύ− θυνση Τεχνικών Επαγγελμάτων και Ασφάλειας Εγκα− ταστάσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Για τον αποτελεσματικό έλεγχο στο πλαίσιο της εποπτείας της αγοράς, ιδίως για την διαπίστωση πα− ραβάσεων και για την εφαρμογή διοικητικών μέτρων περιορισμού ή απαγόρευσης της διάθεσης στην αγορά ή της χρήσης ανελκυστήρων ή ανάκλησής τους καθώς και περιορισμού ή απαγόρευσης της διαθεσιμότητας στην αγορά κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας για ανελκυστήρες ή απόσυρσής τους από την αγορά ή ανάκλησής τους, η αρμόδια αρχή συνεργάζεται με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού καθώς και την Ελληνική Αστυνομία.

Άρθρο 43

Κυρώσεις

(άρθρο 43 της Οδηγίας 2014/33/ΕΕ)

 1. Στους οικονομικούς φορείς που ενεργούν κατά πα− ράβαση των διατάξεων της παρούσας, ανεξάρτητα από άλλα μέτρα που προβλέπονται σε αυτή, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από 1.000 ευρώ μέχρι και 60.000 ευρώ με αιτιολογημένη απόφαση του Γενικού Γραμ− ματέα Βιομηχανίας ύστερα από σχετική εισήγηση της αρμόδιας αρχής.

Για το ύψος του προστίμου λαμβάνονται υπόψη πα− ράμετροι όπως φορέα (εγκαταστάτης, κατασκευαστής, εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος, εισαγωγέας, διανο− μέας), οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τελέσθηκε ή εξακολουθεί να τελείται η παράβαση, οι ιδιαιτερότητες των ευρημάτων και οι επιπτώσεις αυτών στη δημόσια ασφάλεια και υγεία, οι τυχόν διορθωτικές ενέργειες και η εκ των υστέρων συμμόρφωση του οικονομικού φορέα καθώς και ο βαθμός συνεργασίας του ελεγχόμενου κατά την ελεγκτική διαδικασία.

Ενδεικτικές κατηγορίες παραβάσεων αποτελούν οι περιπτώσεις:

α) αποκλειστικώς τυπικής μη συμμόρφωσης,

β) μη συμμόρφωσης ως προς τα απαιτούμενα στοιχεία

τεκμηρίωσης της συμμόρφωσης,

γ) παραβάσεων που διαπιστώνονται με βάση αποτε−

λέσματα εργαστηριακών ελέγχων και δοκιμών κατά τη διαδικασία επαλήθευσης της συμμόρφωσης,

δ) άρνηση των οικονομικών φορέων να συνεργαστούν με τα εντεταλμένα όργανα ελέγχου, παρεμπόδιση της εισόδου των οργάνων στις εγκαταστάσεις τους, άρνηση ανταπόκρισης στα αιτήματα της αρμόδιας αρχής για παροχή πληροφοριών και στοιχείων των ανελκυστή− ρων και των κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας για ανελκυστήρες,

ε) άρνηση των οικονομικών φορέων για τη λήψη δι−

ορθωτικών μέτρων προς άρση των μη συμμορφώσεων ή για την υλοποίηση επιβαλλόμενων μέτρων περιορι− σμού ή απαγόρευσης της διάθεσης στην αγορά ή της χρήσης ανελκυστήρα ή της ανάκλησής του καθώς και γενικότερα μη υλοποίησης επιβαλλόμενων διοικητικών μέτρων που αφορούν την παρούσα,

στ) άρνηση των οικονομικών φορέων για τη λήψη δι−

ορθωτικών μέτρων προς άρση των μη συμμορφώσεων ή για την υλοποίηση επιβαλλόμενων μέτρων περιορισμού ή απαγόρευσης της διαθεσιμότητας στην αγορά κατα− σκευαστικών στοιχείων ασφάλειας για ανελκυστήρες ή της ανάκλησής τους ή της απόσυρσής τους από την αγορά καθώς και γενικότερα μη υλοποίησης επιβαλλό− μενων διοικητικών μέτρων που αφορούν την παρούσα. 2. Σε περίπτωση υποτροπής τα επιβαλλόμενα χρη− ματικά πρόστιμα επαυξάνονται μέχρι και το τριπλάσιο του αρχικού προστίμου, με μέγιστο όριο 100.000 ευρώ.

 1. Με αιτιολογημένη απόφαση του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας ύστερα από σχετική εισήγηση της αρμό− διας αρχής, εφόσον διαπιστωθεί ότι ανελκυστήρας δε συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις της παρούσας, και με την επιφύλαξη των περιοριστικών μέτρων ή των εκτελεστικών αποφάσεων της Επιτροπής που προβλέ− πονται από τις διατάξεις των άρθρων 38 έως 41 της παρούσας, δύναται να επιβάλλεται ο περιορισμός ή η απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά ή της χρήσης του εν λόγω ανελκυστήρα ή η ανάκλησή του.
 2. Με αιτιολογημένη απόφαση του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας ύστερα από σχετική εισήγηση της αρμό− διας αρχής, εφόσον διαπιστωθεί ότι κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες δε συμμορφώνε− ται προς τις απαιτήσεις της παρούσας, και με την επι− φύλαξη των περιοριστικών μέτρων ή των εκτελεστικών αποφάσεων της Επιτροπής που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 38 έως 41 της παρούσας, δύναται να επιβάλλεται ο περιορισμός ή η απαγόρευση της δια− θεσιμότητας στην αγορά του εν λόγω κατασκευαστικού στοιχείου ασφάλειας για ανελκυστήρες ή η απόσυρσή του από την αγορά ή η ανάκλησή του.
 3. Οι εν λόγω αποφάσεις κοινοποιούνται με κάθε πρό−σφορο μέσο στον ελεγχόμενο, ο οποίος συγχρόνως ενημερώνεται σχετικά με τα ένδικα μέσα που του πα− ρέχει η νομοθεσία καθώς και την προθεσμία εντός της οποίας δύνανται αυτά να ασκηθούν.
 4. Κάθε οικονομικός φορέας στον οποίο έχει επιβλη−θεί απόφαση απόσυρσης ή ανάκλησης, ενημερώνει με υπεύθυνη δήλωσή του την αρμόδια αρχή αναφορικά με την εκτέλεση της απόφασης εντός ορισθείσας χρονικής προθεσμίας αναγραφόμενης στην απόφαση αυτή. Στη δήλωσή του οφείλει να αναφέρει το πλήθος των κατα− σκευαστικών στοιχείων ασφάλειας για ανελκυστήρες που αποσύρθηκε από την αγορά ή των ανελκυστήρων ή κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας για ανελκυστή− ρες που ανακλήθηκαν και τον ακριβή χώρο της διάθεσής τους ή αποθήκευσης τους.
 5. Κατά των ανωτέρω αποφάσεων επιβολής κυρώ−σεων επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού εντός τριάντα (30) ημερών από της κοινοποιήσεώς τους στον ενδιαφερόμενο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 44

Μεταβατικές διατάξεις

(άρθρο 44 της Οδηγίας 2014/33/ΕΕ)

Επιτρέπεται η θέση σε λειτουργία ανελκυστήρων ή η διαθεσιμότητα στην αγορά κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας για ανελκυστήρες σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Φ.9.2/οικ.32803/1308/1997 κοινής υπουργι− κής απόφασης (Β΄ 815), που συμμορφώνονται με την εν λόγω απόφαση και διατίθενται στην αγορά πριν από τις 20 Απριλίου 2016.

Τα πιστοποιητικά και οι αποφάσεις που εκδίδονται από κοινοποιημένους οργανισμούς δυνάμει της ανω− τέρω καταργούμενης απόφασης ισχύουν σύμφωνα με την παρούσα. Οι αναφορές στην καταργούμενη οδηγία 95/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ− βουλίου νοούνται ως αναφορές στην οδηγία 2014/33/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος XIΙΙ.

Άρθρο 45

Καταργούμενες διατάξεις

(άρθρο 47 της Οδηγίας 2014/33/ΕΕ)

Η υπ’ αριθμ. Φ.9.2/οικ.32803/1308/1997 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 815), καταργείται από τις 20 Απριλίου 2016. Οι αναφορές στην καταργούμενη απόφαση νοούνται ως αναφορές στην παρούσα.

Άρθρο 46

Παραρτήματα

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας τα παραρτήματα I − XΙΙΙ που ακολουθούν.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Προκαταρκτικές Παρατηρήσεις

 1. Οι υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις ουσιώ−δεις απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας εφαρμόζονται μόνον όταν ο αντίστοιχος κίνδυνος υπάρχει κατά τη χρησιμοποίηση του συγκεκριμένου ανελκυστήρα ή του στοιχείου ασφάλειας για ανελκυστήρες υπό τις συν− θήκες που προβλέπονται από τον εγκαταστάτη ή τον κατασκευαστή.
 2. Οι ουσιώδεις απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας στην παρούσα είναι επιτακτικές. Ωστόσο, εάν ληφθεί υπόψη το υφιστάμενο επίπεδο τεχνολογίας, οι στόχοι που καθορίζουν ενδέχεται να μην επιτυγχάνονται. Στην περίπτωση αυτή, και στο μέτρο του δυνατού, ο ανελ− κυστήρας ή το κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες σχεδιάζεται και κατασκευάζεται έτσι ώστε να τείνει προς την επίτευξη αυτών των στόχων.
 3. Ο κατασκευαστής και ο εγκαταστάτης οφείλουν να διενεργούν εκτίμηση επικινδυνότητας ώστε να εξετά− ζουν σε ποιους κινδύνους είναι εκτεθειμένο το προϊόν τους και στη συνέχεια να σχεδιάζουν και να κατασκευ− άζουν το προϊόν με βάση την ανάλυση αυτή.
 4. Γενικά

1.1. Εφαρμογή του Π.δ. 57/2010 (Α΄ 97) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/42/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου “σχετικά με τα μηχανήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ” και κατάργηση των Π.δ. 18/1996 και 377/1993» όπως ισχύει.

Εφόσον υφίσταται ο σχετικός κίνδυνος και δεν καλύ− πτεται από το παρόν παράρτημα, ισχύουν οι ουσιώδεις απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας του παραρτήματος I του Π.δ. 57/2010 όπως ισχύει. Εν πάση περιπτώσει, ισχύει η ουσιώδης απαίτηση υγείας και ασφάλειας του παραρτήματος I σημείο 1.1.2 του Π.δ. 57/2010 όπως ισχύει. 1.2. Θαλαμίσκος

Ο θαλαμίσκος κάθε ανελκυστήρα πρέπει να είναι θά− λαμος. Ο θάλαμος αυτός πρέπει να είναι σχεδιασμένος και κατασκευασμένος έτσι ώστε να παρέχει τον χώρο και την αντοχή που αντιστοιχούν στον μέγιστο δυνατό αριθμό προσώπων καθώς και στο ονομαστικό φορτίο του ανελκυστήρα, όπως αυτά καθορίζονται από τον εγκαταστάτη.

Εάν ο ανελκυστήρας προορίζεται για τη μεταφορά προσώπων, και εφόσον οι διαστάσεις του το επιτρέπουν, ο θαλαμίσκος πρέπει να είναι σχεδιασμένος και κατα− σκευασμένος έτσι ώστε τα δομικά του χαρακτηριστικά να μην παρακωλύουν ούτε να εμποδίζουν την πρόσβαση και τη χρήση από πρόσωπα με ειδικές ανάγκες και να επιτρέπουν όλες τις κατάλληλες μετατροπές για τη διευκόλυνση της χρήσης του από τα πρόσωπα αυτά.

 • Μέσα ανάρτησης και στήριξης

Τα μέσα ανάρτησης και/ή στήριξης του θαλαμίσκου, των συνδέσεών του, και οι σχετικές απολήξεις τους πρέ− πει να επιλέγονται και να σχεδιάζονται ούτως ώστε να εξασφαλίζουν ικανοποιητικό επίπεδο συνολικής ασφά− λειας και να ελαχιστοποιούν τους κινδύνους πτώσης του θαλαμίσκου, εάν ληφθούν υπόψη οι συνθήκες χρησιμο− ποίησης, τα υλικά και οι συνθήκες κατασκευής.

Τα μέσα ανάρτησης του θαλαμίσκου, εφόσον είναι συρματόσχοινα ή αλυσίδες, πρέπει να είναι διπλά και ανεξάρτητα, και το καθένα να είναι εφοδιασμένο με ανεξάρτητο σύστημα αγκύρωσης. Τα συρματόσχοινα ή οι αλυσίδες δεν πρέπει να έχουν συνδέσεις ή ματίσματα, παρά μόνο όπου αυτό χρειάζεται για τη στερέωση ή για να σχηματιστεί βρόχος (θηλιά).

 • Έλεγχος των καταπονήσεων (περιλαμβανομένης της υπερβολικής ταχύτητας)
  • Οι ανελκυστήρες πρέπει να σχεδιάζονται, να κα−τασκευάζονται και να εγκαθίστανται κατά τρόπον ώστε να είναι αδύνατον να εκτελούν εντολές χειρισμών όταν το φορτίο υπερβαίνει την ονομαστική τιμή.
  • Οι ανελκυστήρες πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με διάταξη για τον περιορισμό της ανάπτυξης υπερβολικής ταχύτητας.

Η απαίτηση αυτή δεν εφαρμόζεται στους ανελκυστή− ρες οι οποίοι, λόγω του σχεδιασμού του συστήματος κίνησης, δεν είναι δυνατόν να αναπτύξουν υπερβολική ταχύτητα.

 • Οι ταχυκίνητοι ανελκυστήρες πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με διάταξη ελέγχου και ρύθμισης της ταχύτητας.
 • Οι ανελκυστήρες στους οποίους χρησιμοποι−ούνται τροχαλίες τριβής πρέπει να σχεδιάζονται κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότητα των συρματοσχοίνων έλξεως επί της τροχαλίας.
 • Μηχανισμός
  • Κάθε ανελκυστήρας προσώπων πρέπει να δια−θέτει ιδιαίτερη κινητήρια μηχανή. Η απαίτηση αυτή δεν αφορά τους ανελκυστήρες που αντί για αντίβαρα έχουν δεύτερο θαλαμίσκο.
  • Ο εγκαταστάτης μεριμνά ώστε η μηχανή και τα συναφή συστήματα του ανελκυστήρα να είναι προσπε− λάσιμα μόνο για συντήρηση και περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης.
 • Όργανα Ελέγχου
  • Τα όργανα ελέγχου των ανελκυστήρων οι οποίοι προορίζονται να χρησιμοποιούνται από μη συνοδευό− μενα άτομα με ειδικές ανάγκες πρέπει να είναι σχεδια− σμένα και διατεταγμένα κατά κατάλληλο τρόπο.
  • Η λειτουργία των οργάνων ελέγχου πρέπει να επισημαίνεται σαφώς.
  • Τα κυκλώματα κλήσης συστοιχίας ανελκυστήρων μπορούν να είναι κοινά ή διασυνδεδεμένα.
  • Η ηλεκτρική εγκατάσταση και η συνδεσμολογία πρέπει να γίνονται κατά τρόπον ώστε:

α) να αποκλείεται κάθε σύγχυση με κυκλώματα που

δεν ανήκουν στον ανελκυστήρα·

β) να είναι δυνατή η υπό φορτίο μεταγωγή του ηλε−

κτρικού κυκλώματος κίνησης·

γ) οι κινήσεις του ανελκυστήρα να εξαρτώνται από μηχανισμούς ασφαλείας που θα περιλαμβάνονται σε σύστημα χειρισμού με δικές του διατάξεις ασφαλείας·

δ) βλάβη της ηλεκτρικής εγκατάστασης να μην δημι−

ουργεί επικίνδυνη κατάσταση.

 1. Κίνδυνοι για πρόσωπα εκτός του θαλαμίσκου
  • Ο ανελκυστήρας πρέπει να είναι σχεδιασμένος και κατασκευασμένος κατά τρόπον ώστε η προσπέ− λαση στον χώρο διαδρομής του θαλαμίσκου να είναι δυνατή μόνο για συντήρηση και περιπτώσεις επείγου− σας ανάγκης. Πριν ένα άτομο εισέλθει στον χώρο αυτό, πρέπει να καθίσταται αδύνατη η συνήθης χρήση του ανελκυστήρα.
  • Ο ανελκυστήρας πρέπει να κατασκευάζεται και να σχεδιάζεται ούτως ώστε να εμποδίζεται τυχόν σύνθλιψη όταν ο θαλαμίσκος βρίσκεται σε μια από τις οριακές θέσεις της διαδρομής του.

Τούτο μπορεί να επιτευχθεί εφόσον προβλεφθεί ελεύ− θερος χώρος ή καταφύγιο πέραν των οριακών θέσεων.

Σε ειδικές περιπτώσεις, ενώ επαφίεται στα κράτη μέλη η δυνατότητα προηγούμενης σύμφωνης γνώμης τους, ιδίως όσον αφορά υφιστάμενα κτίρια, όταν δεν είναι δυνατόν να εφαρμοσθεί η προαναφερόμενη λύση μπορούν να προβλέπονται άλλα κατάλληλα μέσα για την αποφυγή του κινδύνου αυτού.

 • Τα επίπεδα εισόδου και εξόδου στον/από τον θα−λαμίσκο πρέπει να διαθέτουν θύρες φρέατος στους ορόφους οι οποίες να έχουν επαρκή μηχανική αντοχή, σε σχέση με τις προβλεπόμενες συνθήκες χρήσης.

Μια διάταξη διασυνδεδεμένης ασφάλισης πρέπει να αποκλείει, υπό συνθήκες κανονικής λειτουργίας:

α) ελεγχόμενη ή μη κίνηση του θαλαμίσκου, εφόσον όλες οι θύρες του φρέατος στους ορόφους δεν είναι κλειστές και ασφαλισμένες·

β) άνοιγμα θύρας ορόφου, εάν ο θαλαμίσκος δεν έχει

σταματήσει και δεν βρίσκεται στον προβλεπόμενο όρο− φο.

Επιτρέπονται ωστόσο όλες οι κινήσεις διόρθωσης της στάθμης στο επίπεδο του ορόφου, με ανοικτές τις θύρες, σε συγκεκριμένες ζώνες, υπό τον όρο ότι η ταχύτητα διόρθωσης της στάθμης θα ελέγχεται.

 1. Κίνδυνοι για πρόσωπα εντός του θαλαμίσκου
  • Οι θαλαμίσκοι των ανελκυστήρων πρέπει να είναι εντελώς κλειστοί, με πλήρη τοιχώματα, περιλαμβανομέ− νων των δαπέδων και των οροφών, εξαιρουμένων των ανοιγμάτων εξαερισμού, και εξοπλισμένοι με πλήρεις θύρες. Οι θύρες των θαλαμίσκων πρέπει να είναι σχε− διασμένες και εγκατεστημένες έτσι ώστε ο θαλαμίσκος να μην μπορεί να κινηθεί παρά μόνο για την προβλε− πόμενη στο τρίτο εδάφιο του σημείου 2.3 επαναφορά, εφόσον οι θύρες δεν είναι κλειστές και να σταματά σε περίπτωση που οι θύρες ανοίξουν.

Οι θύρες των θαλαμίσκων πρέπει να παραμένουν κλει− στές και κλειδωμένες σε περίπτωση στάσης μεταξύ δύο επιπέδων, εφόσον υπάρχει κίνδυνος πτώσης μεταξύ του θαλαμίσκου και του φρέατος ή ελλείψει φρέατος.

 • Σε περίπτωση βλάβης του κυκλώματος τροφο−δότησης ή κατασκευαστικού στοιχείου, ο θαλαμίσκος πρέπει να είναι εφοδιασμένος με διατάξεις που εμπο− δίζουν την ελεύθερη πτώση ή ανεξέλεγκτες κινήσεις του θαλαμίσκου.

Η διάταξη που εμποδίζει την ελεύθερη πτώση του θαλαμίσκου πρέπει να είναι ανεξάρτητη από τα μέσα ανάρτησης του θαλαμίσκου.

Η διάταξη αυτή πρέπει να σταματά τον θαλαμίσκο όταν βρίσκεται υπό το ονομαστικό του φορτίο και έχει τη μέγιστη προβλεπόμενη από τον εγκαταστάτη ταχύ− τητα. Η στάση λόγω της επενεργείας της εν λόγω διά− ταξης δεν πρέπει να προκαλεί επιβράδυνση επικίνδυνη για τους επιβάτες σε όλες τις περιπτώσεις φόρτωσης. 3.3. Ανάμεσα στον πυθμένα του φρέατος και το δάπε− δο του θαλαμίσκου πρέπει να υπάρχουν εγκατεστημέ− νες διατάξεις απόσβεσης των κρούσεων σε περίπτωση υπέρβασης της κανονικής διαδρομής.

Στην περίπτωση αυτή, η μέτρηση του ελεύθερου χώ− ρου ο οποίος προβλέπεται στο σημείο 2.2 πρέπει να γίνει με τις εν λόγω διατάξεις πλήρως συμπιεσμένες.

Η απαίτηση αυτή δεν ισχύει για τους ανελκυστήρες, ο θαλαμίσκος των οποίων, λόγω του σχεδιασμού του συστήματος κίνησης, δεν είναι δυνατόν να εισέλθει στον ελεύθερο χώρο που προβλέπει το σημείο 2.2.

3.4. Οι ανελκυστήρες πρέπει να είναι σχεδιασμένοι και κατασκευασμένοι έτσι ώστε να μην μπορούν να τεθούν σε κίνηση, εάν η διάταξη που προβλέπεται στο σημείο 3.2 δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει.

 1. Άλλοι κίνδυνοι
  • Εφόσον είναι μηχανοκίνητες, οι θύρες του φρέατος στους ορόφους, οι θύρες των θαλαμίσκων ή ο συνδυ− ασμός των δύο αυτών, πρέπει να έχουν εξοπλιστεί με διάταξη για την αποτροπή των κινδύνων τυχόν σύνθλι− ψης κατά την κίνησή τους.
  • Οι θύρες του φρέατος στους ορόφους, όταν πρέ−πει να συμβάλουν στην πυρασφάλεια του κτιρίου, συ− μπεριλαμβανομένων των θυρών με γυάλινα τμήματα, πρέπει να παρουσιάζουν κατάλληλη αντοχή στη φωτιά, η οποία να χαρακτηρίζεται από τη δυνατότητα διατή− ρησης της ακεραιότητάς τους και των ιδιοτήτων τους όσον αφορά τη μόνωση (μη εξάπλωση της φλόγας) και τη μετάδοση της θερμότητας (θερμική ακτινοβολία).
  • Τα ενδεχόμενα αντίβαρα πρέπει να είναι εγκατε−στημένα κατά τρόπον ώστε να αποφεύγεται οποιοσ− δήποτε κίνδυνος σύγκρουσής τους με τον θαλαμίσκο ή πτώσης τους πάνω σ’ αυτόν.
  • Οι ανελκυστήρες πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με μέσα τα οποία να επιτρέπουν την ελεύθερη έξοδο των προσώπων τα οποία έχουν εγκλωβιστεί στο θάλαμο και την εκκένωση του θαλάμου.
  • Οι θαλαμίσκοι πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με μέσα αμφίδρομης επικοινωνίας που να επιτρέπουν τη μόνιμη σύνδεση με υπηρεσία άμεσης βοήθειας.
  • Οι ανελκυστήρες πρέπει να είναι σχεδιασμένοι και κατασκευασμένοι έτσι ώστε, σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης θερμοκρασίας του χώρου της μηχανής που προβλέπει ο εγκαταστάτης, να μπορούν να ολοκλη− ρώνουν τις υπό εξέλιξη κινήσεις αλλά να μη δέχονται νέες εντολές ελέγχου.
  • Οι θαλαμίσκοι πρέπει να είναι σχεδιασμένοι και κατασκευασμένοι έτσι ώστε να διασφαλίζουν επαρκή αερισμό στους επιβάτες, ακόμα και σε περίπτωση πα− ρατεταμένης στάσης.
  • Ο θαλαμίσκος πρέπει να φωτίζεται επαρκώς εφόσον χρησιμοποιείται ή εφόσον κάποια θύρα είναι ανοικτή. Πρέπει επίσης να προβλέπεται φωτισμός ασφα− λείας.
  • Τα μέσα επικοινωνίας και ο φωτισμός ασφαλείας που προβλέπονται στα σημεία 4.5 και 4.8 αντίστοιχα πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται ούτως ώστε να μπορούν να λειτουργούν ακόμη και αν διακοπεί η κανονική παροχή ενεργείας. Ο χρόνος λειτουργίας τους πρέπει να είναι επαρκής ώστε να επιτρέπει την κανονική επέμβαση των σωστικών συνεργείων.
  • Το κύκλωμα ελέγχου των ανελκυστήρων που μπορούν να χρησιμοποιούνται σε περίπτωση πυρκα− γιάς πρέπει να σχεδιάζεται και να κατασκευάζεται κατά τρόπον ώστε να είναι δυνατόν να αποκλειστεί η εξυ− πηρέτηση ορισμένων επιπέδων και να είναι δυνατός ο κατά προτεραιότητα έλεγχος του ανελκυστήρα από τους πυροσβέστες.
 2. Σήμανση
  • Επιπλέον των ελάχιστων ενδείξεων που απαιτού−νται για όλες τις μηχανές σύμφωνα με το παράρτημα I σημείο 1.7.3 του Π.δ. 57/2010 όπως ισχύει, όλοι οι θα− λαμίσκοι πρέπει να φέρουν ευδιάκριτη πινακίδα που να αναφέρει σαφώς το ονομαστικό φορτίο σε χιλιόγραμ−

μα και τον μέγιστο αριθμό ατόμων που επιτρέπεται να επιβαίνουν.

 • Εφόσον ο ανελκυστήρας έχει σχεδιαστεί κατά τρόπον ώστε τυχόν παγιδευμένα άτομα να μπορούν να απελευθερώνονται χωρίς εξωτερική βοήθεια, οι σχετικές οδηγίες πρέπει να αναγράφονται σαφώς και ευκρινώς εντός του θαλαμίσκου.
 1. Οδηγίες
  • Τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελ−κυστήρες που αναφέρονται στο παράρτημα III πρέπει να συνοδεύονται από οδηγίες, ώστε να μπορούν να πραγ− ματοποιούνται αποτελεσματικά και χωρίς κινδύνους:

α) η συναρμολόγηση·

β) η καλωδίωση·

γ) η ρύθμιση·

δ) η συντήρηση.

 • Κάθε ανελκυστήρας πρέπει να συνοδεύεται από οδηγίες. Οι οδηγίες αυτές περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα έγγραφα:

α) οδηγίες, που περιέχουν τα σχέδια και σχεδιαγράμ−

ματα που είναι αναγκαία για την τρέχουσα χρήση καθώς και για τη συντήρηση, την επιθεώρηση, την επισκευή, τις περιοδικές εξακριβώσεις και τους χειρισμούς παροχής βοήθειας που αναφέρονται στο σημείο 4.4·

β) βιβλίο παρακολούθησης στο οποίο μπορούν να

σημειώνονται οι επισκευές και, κατά περίπτωση, οι πε− ριοδικές εξακριβώσεις.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ για κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

α) την εταιρική επωνυμία και τη διεύθυνση του κα−

τασκευαστή·

β) κατά περίπτωση, την εταιρική επωνυμία και τη δι−

εύθυνση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του·

γ) την περιγραφή του κατασκευαστικού στοιχείου ασφάλειας για ανελκυστήρες, τον χαρακτηρισμό του τύπου ή της σειράς / τα χαρακτηριστικά στοιχεία του τύπου ή της σειράς και τον αριθμό σειράς (εφόσον υπάρχει)· μπορεί, εάν είναι απαραίτητο για την ανα− γνώριση του κατασκευαστικού στοιχείου ασφάλειας για ανελκυστήρες, να περιλαμβάνεται εικόνα·

δ) τη λειτουργία ασφάλειας που επιτελεί το κατα− σκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες, εφό− σον δεν προκύπτει σαφώς από την περιγραφή·

ε) το έτος κατασκευής του στοιχείου ασφάλειας για

ανελκυστήρες·

στ) όλες τις σχετικές διατάξεις στις οποίες ανταπο−

κρίνεται το κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες·

ζ) δήλωση ότι το κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας

για ανελκυστήρες συμμορφώνεται με τη σχετική ενω− σιακή νομοθεσία εναρμόνισης·

η) ενδεχομένως, αναφορά στα χρησιμοποιηθέντα εναρμονισμένα πρότυπα·

θ) ενδεχομένως, το όνομα, τη διεύθυνση και τον αριθμό

μητρώου του κοινοποιημένου οργανισμού που πραγμα− τοποίησε την εξέταση τύπου ΕΕ των κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας για ανελκυστήρες που εκτίθεται στο παράρτημα IV μέρος Α και στο παράρτημα VI, και αναφορά του πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΕ που χορήγησε ο εν λόγω κοινοποιημένος οργανισμός·

ι) ενδεχομένως, όνομα, διεύθυνση και αριθμό μητρώου

του κοινοποιημένου

οργανισμού ο οποίος έχει πραγματοποιήσει τη δι−

αδικασία αξιολόγησης συμμόρφωσης με τον τύπο με δειγματοληπτικό έλεγχο για τα κατασκευαστικά στοι− χεία ασφάλειας για ανελκυστήρες που εκτίθεται στο παράρτημα IX·

ια) ενδεχομένως, όνομα, διεύθυνση και αριθμό μητρώ− ου του κοινοποιημένου οργανισμού ο οποίος έχει εγκρί− νει το σύστημα διασφάλισης ποιότητας που εφαρμόζει ο κατασκευαστής σύμφωνα με τη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης που εκτίθεται στο παράρτημα VI ή

VII·

ιβ) το όνομα και την ιδιότητα του προσώπου που έχει εξουσιοδοτηθεί να υπογράφει τη δήλωση εξ ονόματος του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπρο− σώπου του· ιγ) τον τόπο και την ημερομηνία υπογραφής· ιδ) υπογραφή.

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ «ΕΕ»

ΓΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ για ανελκυστήρες συ− ντάσσεται στην ίδια γλώσσα με τις οδηγίες που ανα− φέρονται στο παράρτημα I σημείο 6.2 και περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

α) την εταιρική επωνυμία και τη διεύθυνση του εγκα−

ταστάτη·

β) κατά περίπτωση, την εταιρική επωνυμία και τη δι−

εύθυνση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου·

γ) περιγραφή του ανελκυστήρα, τα χαρακτηριστικά στοιχεία του τύπου ή της σειράς, αριθμό σειράς και διεύθυνση στην οποία εγκαταστάθηκε ο ανελκυστήρας·

δ) έτος εγκατάστασης του ανελκυστήρα·

ε) όλες τις σχετικές διατάξεις στις οποίες ανταπο−

κρίνεται ο ανελκυστήρας·

στ) δήλωση ότι ο ανελκυστήρας συμμορφώνεται με

τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης·

ζ) κατά περίπτωση, το ή τα στοιχεία των εναρμονι−

σμένων προτύπων που χρησιμοποιήθηκαν·

η) κατά περίπτωση, το όνομα, τη διεύθυνση και τον αριθμό μητρώου του κοινοποιημένου οργανισμού που πραγματοποίησε την εξέταση τύπου ΕΕ των ανελκυ− στήρων που εκτίθεται στο παράρτημα IV μέρος Β, και αναφορά του πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΕ που χορήγησε ο εν λόγω κοινοποιημένος οργανισμός·

θ) κατά περίπτωση, το όνομα, τη διεύθυνση και τον αριθμό μητρώου του κοινοποιημένου οργανισμού ο οποίος έχει πραγματοποιήσει τη διαδικασία εξακρίβω− σης ανά μονάδα για ανελκυστήρες, που εκτίθεται στο παράρτημα VIII·

ι) κατά περίπτωση, το όνομα, τη διεύθυνση και τον αριθμό μητρώου του κοινοποιημένου οργανισμού ο οποίος έχει πραγματοποιήσει τον τελικό έλεγχο του ανελκυστήρα, που εκτίθεται στο παράρτημα V·

ια) κατά περίπτωση, το όνομα, τη διεύθυνση και τον αριθμό μητρώου του κοινοποιημένου οργανισμού ο οποίος έχει εγκρίνει το σύστημα διασφάλισης ποιότη− τας που χρησιμοποιεί ο εγκαταστάτης σύμφωνα με τη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης που εκτίθε− ται στο παράρτημα X, XI ή XII·

ιβ) το όνομα και την ιδιότητα του προσώπου που έχει εξουσιοδοτηθεί να υπογράψει τη δήλωση εξ ονόματος του εγκαταστάτη ή του εξουσιοδοτημένου αντιπρο− σώπου του· ιγ) τον τόπο και την ημερομηνία υπογραφής· ιδ) υπογραφή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

 1. Διατάξεις ασφάλισης των θυρών του φρέατος στους ορόφους.
 2. Προστατευτικές διατάξεις κατά της πτώσης όπως αναφέρονται στο παράρτημα I σημείο 3.2, οι οποίες εμποδίζουν την πτώση του θαλαμίσκου ή ανεξέλεγκτες κινήσεις.
 3. Διατάξεις για τον περιορισμό της υπερβολικής τα−χύτητας.
 4. α) Προσκρουστήρες με συσσώρευση ενέργειας:
 5. i) με μη γραμμικά χαρακτηριστικά ή ii) με απόσβεση της κίνησης επιστροφής.

β) Προσκρουστήρες με διάχυση ενέργειας.

 1. Διατάξεις ασφάλειας στα έμβολα των υδραυλικών κυκλωμάτων ισχύος εφόσον χρησιμοποιούνται ως προ− στατευτικές διατάξεις κατά της πτώσης.
 2. Ηλεκτρικές διατάξεις ασφάλειας υπό μορφή κυ−κλωμάτων ασφάλειας που περιλαμβάνουν ηλεκτρονικά κατασκευαστικά στοιχεία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΥΠΟΥ ΕΕ ΓΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΓΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

(ενότητα Β)

 1. Εξέταση τύπου ΕΕ των κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας για ανελκυστήρες
 2. Η εξέταση τύπου ΕΕ είναι το μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης όπου ένας κοινοποιημέ− νος οργανισμός εξετάζει την τεχνική σχεδίαση ενός κα− τασκευαστικού στοιχείου ασφάλειας για ανελκυστήρες και διαπιστώνει και πιστοποιεί ότι η τεχνική σχεδίαση του κατασκευαστικού στοιχείου ασφάλειας για ανελ− κυστήρες ικανοποιεί τις ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας του παραρτήματος I και επιτρέπει στον ανελκυστήρα στον οποίο έχει τοποθετηθεί ορθά να πληροί τις διατάξεις αυτές.
 3. Η αίτηση εξέτασης τύπου ΕΕ υποβάλλεται από τον κατασκευαστή ή από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσω− πό του σε έναν και μόνο κοινοποιημένο οργανισμό της επιλογής του. Η αίτηση περιλαμβάνει: α) το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή και, εφόσον η αίτηση υποβάλλεται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, το όνομα και τη διεύθυνσή του, καθώς επίσης και τον τόπο κατασκευής των κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας για ανελκυστήρες·

β) γραπτή δήλωση με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει υποβληθεί η ίδια αίτηση σε άλλο κοινοποιημένο οργανισμό·

γ) τον τεχνικό φάκελο·

δ) αντιπροσωπευτικό δείγμα του κατασκευαστικού στοιχείου ασφάλειας για ανελκυστήρες ή ένδειξη του τόπου όπου μπορεί να υποβληθεί σε εξέταση. Ο κοι− νοποιημένος οργανισμός μπορεί να ζητήσει επιπλέον δείγματα, εφόσον αυτό απαιτείται για τη διεξαγωγή του προγράμματος δοκιμών·

ε) τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την επάρκεια

της τεχνικής σχεδίασης. Τα δικαιολογητικά αυτά μνη− μονεύουν όλα τα σχετικά έγγραφα, περιλαμβανομένων τυχόν άλλων σχετικών τεχνικών προδιαγραφών, που έχουν χρησιμοποιηθεί, ιδίως στις περιπτώσεις που δεν έχουν εφαρμοσθεί πλήρως τα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα. Τα δικαιολογητικά περιλαμβάνουν, όπου είναι αναγκαίο, τα αποτελέσματα δοκιμών που διενεργήθη− καν σύμφωνα με άλλες σχετικές τεχνικές προδιαγραφές από το κατάλληλο εργαστήριο του κατασκευαστή ή από άλλο εργαστήριο δοκιμών εξ ονόματός του και με ευθύνη του.

 1. Ο τεχνικός φάκελος καθιστά εφικτή την αξιολόγη− ση της συμμόρφωσης του κατασκευαστικού στοιχείου ασφάλειας για ανελκυστήρες προς τους όρους που αναφέρονται στο σημείο 1 και περιλαμβάνει επαρκή ανάλυση και εκτίμηση του (των) κινδύνου(−ων). Ο τε− χνικός φάκελος προσδιορίζει τις ισχύουσες απαιτήσεις και καλύπτει —στον βαθμό που αυτό απαιτείται για την αξιολόγηση— τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λει− τουργία του κατασκευαστικού στοιχείου ασφάλειας για ανελκυστήρες.

Ο τεχνικός φάκελος περιέχει, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα στοιχεία:

α) περιγραφή του κατασκευαστικού στοιχείου ασφά−

λειας για ανελκυστήρες στην οποία συμπεριλαμβάνεται ο τομέας της χρήσης (κυρίως τα ενδεχόμενα όρια ταχύ− τητας, το φορτίο, η ενέργεια) και οι συνθήκες (κυρίως εκρηκτικές ατμόσφαιρες, κακές καιρικές συνθήκες)·

β) σχέδια σχεδιασμού και κατασκευής και σχεδια−

γράμματα·

γ) εξηγήσεις που είναι αναγκαίες για την κατανόηση αυτών των σχεδίων και σχεδιαγραμμάτων καθώς και της λειτουργίας των κατασκευαστικών στοιχείων ασφά− λειας για ανελκυστήρες·

δ) πίνακα των εναρμονισμένων προτύπων που εφαρ−

μόζονται πλήρως ή εν μέρει, των οποίων τα στοιχεία έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρω− παϊκής Ένωσης και, όπου τα εναρμονισμένα αυτά πρό− τυπα δεν έχουν εφαρμοστεί, περιγραφές των λύσεων που εφαρμόζονται ώστε το κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες να συμμορφώνεται προς τις προϋποθέσεις στις οποίες αναφέρεται το σημείο 1, συμπεριλαμβανομένου καταλόγου των άλλων σχετι− κών τεχνικών προδιαγραφών που έχουν εφαρμογή. Σε περίπτωση μερικώς εφαρμοζόμενων εναρμονισμένων προτύπων, ο τεχνικός φάκελος προσδιορίζει τα μέρη που έχουν εφαρμοστεί·

ε) τα αποτελέσματα σχεδιαστικών υπολογισμών που

εκτελέστηκαν από τον κατασκευαστή ή για λογαρια− σμό του·

στ) τις εκθέσεις δοκιμών·

ζ) αντίτυπο των οδηγιών για τα κατασκευαστικά στοι−

χεία ασφάλειας για ανελκυστήρες·

η) τις διατάξεις που θα εφαρμοσθούν κατά την κατα− σκευή για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των κατα− σκευαστικών στοιχείων ασφάλειας για ανελκυστήρες σειράς με το κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες που εξετάστηκε.

 1. Ο κοινοποιημένος οργανισμός:

α) εξετάζει τον τεχνικό φάκελο και τα δικαιολογητικά

για να εκτιμήσει την επάρκεια του τεχνικού σχεδια− σμού του κατασκευαστικού στοιχείου ασφάλειας για ανελκυστήρες·

β) συμφωνεί με τον αιτούντα τον τόπο όπου θα διε−

ξαχθούν οι έλεγχοι και οι δοκιμές·

γ) επαληθεύει ότι το (τα) δείγμα(−τα) έχει(−ουν) κατα− σκευαστεί σύμφωνα με τον τεχνικό φάκελο και προσδι− ορίζει τα στοιχεία τα οποία σχεδιάστηκαν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών εναρμονισμένων προτύπων, καθώς και τα στοιχεία τα οποία σχεδιά− στηκαν σύμφωνα με άλλες σχετικές τεχνικές προδι− αγραφές·

δ) αναλαμβάνει ή αναθέτει τη διεξαγωγή των κατάλ−

ληλων ελέγχων και δοκιμών, για να εξακριβώσει εάν, εφόσον ο κατασκευαστής επέλεξε να εφαρμόσει τις προδιαγραφές των σχετικών εναρμονισμένων προτύ− πων, αυτές εφαρμόστηκαν ορθά·

ε) αναλαμβάνει ή αναθέτει τη διεξαγωγή των κατάλ−

ληλων ελέγχων και δοκιμών, για να εξακριβώσει κατά πόσον, στην περίπτωση που δεν εφαρμόστηκαν οι λύ− σεις των σχετικών εναρμονισμένων προτύπων, οι λύσεις που επιλέχθηκαν από τον κατασκευαστή, εφαρμόζοντας άλλες σχετικές τεχνικές προδιαγραφές που επιτρέπουν στο κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυ− στήρες να συμμορφώνεται προς τις προϋποθέσεις στις οποίες αναφέρεται το σημείο 1.

Ο κοινοποιημένος οργανισμός συντάσσει έκθεση αξι− ολόγησης στην οποία καταγράφονται οι έλεγχοι, οι επαληθεύσεις και οι δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν καθώς και η έκβασή τους. Ο κοινοποιημένος οργανισμός, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεών του έναντι των κοινοποιουσών αρχών, δημοσιοποιεί το περιεχόμενο της έκθεσης αυτής, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, μόνο με την έγκριση του κατασκευαστή.

 1. Εάν ο τύπος του στοιχείου ασφάλειας για ανελκυ− στήρες πληροί τις προϋποθέσεις οι οποίες αναφέρονται στο σημείο 1, ο κοινοποιημένος οργανισμός χορηγεί πιστοποιητικό εξέτασης τύπου «ΕΕ» στον κατασκευα− στή. Το πιστοποιητικό αυτό περιέχει το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή, τα συμπεράσματα της εξέτασης τύπου ΕΕ, τις προϋποθέσεις ισχύος του πι− στοποιητικού και τα στοιχεία για την ταυτοποίηση του εγκεκριμένου τύπου.

Στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ μπορούν να επισυνάπτονται ένα ή περισσότερα παραρτήματα.

Το πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ και τα παραρ− τήματά του περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες πλη− ροφορίες για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των κατασκευασμένων κατασκευαστικών στοιχείων ασφά− λειας για ανελκυστήρες προς τον εξετασθέντα τύπο και τον έλεγχο εν λειτουργία.

Στην περίπτωση που ο τύπος του κατασκευαστικού στοιχείου ασφάλειας για ανελκυστήρες δεν πληροί τις προϋποθέσεις οι οποίες αναφέρονται στο σημείο 1, ο κοινοποιημένος οργανισμός αρνείται να χορηγήσει πι− στοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ και ενημερώνει τον αιτούντα σχετικά, αιτιολογεί δε λεπτομερώς την άρνηση χορήγησης του πιστοποιητικού.

Ο κοινοποιημένος οργανισμός διατηρεί αντίγραφο του πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΕ, των παραρ− τημάτων του και των συμπληρωμάτων του, καθώς και τον τεχνικό φάκελο και την έκθεση αξιολόγησης για περίοδο 15 ετών από την ημερομηνία έκδοσης του πι− στοποιητικού αυτού.

 1. Ο κοινοποιημένος οργανισμός, αφενός, παρακολου−θεί όλες τις εξελίξεις της γενικώς αναγνωρισμένης τε− χνολογίας, από τις οποίες προκύπτει ότι ο εγκεκριμένος τύπος μπορεί να μην πληροί πλέον τις προϋποθέσεις οι οποίες αναφέρονται στο σημείο 1 και, αφετέρου, ορίζει εάν οι εξελίξεις αυτές απαιτούν περαιτέρω έρευνες. Στην περίπτωση αυτή, ο κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει τον κατασκευαστή σχετικά.
 2. Ο κατασκευαστής γνωστοποιεί στον κοινοποιημένο οργανισμό, ο οποίος έχει στην κατοχή του τον τεχνικό φάκελο για το πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ, κάθε τροποποίηση του εγκεκριμένου τύπου που ενδέχεται να επηρεάσει τη συμμόρφωση του κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας για ανελκυστήρες με τις προϋ− ποθέσεις οι οποίες αναφέρονται στο σημείο 1 ή με τους όρους υπό τους οποίους ισχύει το πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ.

Ο κοινοποιημένος οργανισμός εξετάζει την τροπο− ποίηση και ενημερώνει τον αιτούντα αν εξακολουθεί να ισχύει το πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ ή αν χρειάζονται επιπλέον εξετάσεις, επαληθεύσεις ή δο− κιμές. Κατά περίπτωση, οι κοινοποιημένος οργανισμός χορηγεί συμπλήρωμα του αρχικού πιστοποιητικού εξέ− τασης τύπου ΕΕ, είτε ζητά την υποβολή νέας αίτησης για εξέταση τύπου ΕΕ.

 1. Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει την κοινοποιούσα αρχή του σχετικά με τα πιστοποιητικά εξέτασης τύπου ΕΕ και κάθε προσθήκη σε αυτά που χορήγησε ή ανακάλεσε και θέτει στη διάθεση της κοι− νοποιούσας αρχής του, περιοδικά ή εφόσον του ζητηθεί, τον κατάλογο των πιστοποιητικών αυτών και όλων των προσθηκών σε αυτά που έχουν απορριφθεί, ανασταλεί ή στις οποίες έχουν επιβληθεί περιορισμοί με άλλο τρόπο.

Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει τους άλλους κοινοποιημένους οργανισμούς σχετικά με τα πιστοποιητικά εξέτασης τύπου ΕΕ και τις τυχόν προσθή− κες σε αυτά που έχουν απορριφθεί, ανακληθεί, αναστα− λεί ή στα οποία έχουν επιβληθεί περιορισμοί με άλλο τρόπο και, ύστερα από αίτηση, σχετικά με τα πιστο− ποιητικά που χορήγησε και/ή τις προσθήκες σε αυτά.

 1. Η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και οι άλλοι κοινοποιημέ−νοι οργανισμοί μπορούν, ύστερα από αίτηση, να λάβουν αντίγραφο των πιστοποιητικών εξέτασης τύπου ΕΕ και των προσθηκών σε αυτά. Ύστερα από αίτηση, η Επιτρο− πή και τα κράτη μέλη μπορούν να λάβουν αντίγραφο του τεχνικού φακέλου και της έκθεσης των εξετάσεων, των επαληθεύσεων και των δοκιμών που εκτέλεσε ο κοινοποιημένος οργανισμός.
 2. Ο κατασκευαστής φυλάσσει, μαζί με τον τεχνι−κό φάκελο, αντίγραφο των πιστοποιητικών εξέτασης τύπου ΕΕ, των παραρτημάτων τους και των συμπλη− ρωμάτων τους και τα θέτει στη διάθεση των εθνικών αρχών για δέκα έτη από την ημερομηνία που διατέθηκε στην αγορά το κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες.
 3. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος

Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του κατασκευα− στή μπορεί να υποβάλλει την αίτηση που προβλέπεται στο σημείο 2 και να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα σημεία 7 και 10, υπό την προϋπόθεση ότι ορίζονται λεπτομερώς στην εντολή.

 1. Εξέταση τύπου ΕΕ των ανελκυστήρων
 2. Η εξέταση τύπου ΕΕ των ανελκυστήρων είναι το μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης συμμόρφωσης όπου ένας κοινοποιημένος οργανισμός εξετάζει την τεχνική σχεδίαση ενός μοντέλου ανελκυστήρα ή ενός ανελ− κυστήρα για τον οποίο δεν υπάρχει πρόβλεψη επέ− κτασης ή παραλλαγής και διαπιστώνει και πιστοποιεί ότι η τεχνική σχεδίαση του μοντέλου ανελκυστήρα ή του ανελκυστήρα πληροί τις εφαρμοστέες ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας του παραρτήματος I. Η εξέταση τύπου ΕΕ ενός ανελκυστήρα περιλαμβά− νει εξέταση ενός δείγματος, αντιπροσωπευτικού ενός πλήρους ανελκυστήρα.
 3. Η αίτηση εξέτασης τύπου ΕΕ υποβάλλεται από τον εγκαταστάτη ή από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του σε έναν και μόνο κοινοποιημένο οργανισμό της επιλογής του. Η αίτηση περιλαμβάνει:

α) την επωνυμία και τη διεύθυνση του εγκαταστάτη

και, αν η αίτηση υποβάλλεται από τον εξουσιοδοτημέ− νο αντιπρόσωπό του, το όνομα και τη διεύθυνσή του, καθώς και

β) γραπτή δήλωση με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει υποβληθεί η ίδια αίτηση σε άλλο κοινοποιημένο οργανισμό·

γ) τον τεχνικό φάκελο·

δ) ένδειξη του τόπου όπου μπορεί να εξετασθεί το

δείγμα ανελκυστήρα.

Το δείγμα ανελκυστήρα περιλαμβάνει τα τερματικά μέρη και την εξυπηρέτηση τουλάχιστον 3 επιπέδων

(άνω, κάτω και ενδιάμεσο)·

ε) τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την επάρκεια

της τεχνικής σχεδίασης. Τα δικαιολογητικά αυτά μνη− μονεύουν όλα τα σχετικά έγγραφα, περιλαμβανομένων τυχόν άλλων σχετικών τεχνικών προδιαγραφών που έχουν χρησιμοποιηθεί, ιδίως στις περιπτώσεις που δεν έχουν εφαρμοσθεί πλήρως τα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα. Τα δικαιολογητικά περιλαμβάνουν, όπου είναι αναγκαίο, τα αποτελέσματα δοκιμών που διενεργήθη− καν σύμφωνα με άλλες σχετικές τεχνικές προδιαγρα− φές από το κατάλληλο εργαστήριο του εγκαταστάτη ή από άλλο εργαστήριο δοκιμών εξ ονόματός του και με ευθύνη του.

 1. Ο τεχνικός φάκελος επιτρέπει την αξιολόγηση της συμμόρφωσης του ανελκυστήρα με τις εφαρμοστέες ουσιώδεις απαιτήσεις του παραρτήματος I.

Ο τεχνικός φάκελος περιέχει, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα στοιχεία:

α) περιγραφή του μοντέλου ανελκυστήρα η οποία να αναφέρει σαφώς όλες τις επιτρεπόμενες παραλλαγές του μοντέλου ανελκυστήρα·

β) σχέδια σχεδιασμού και κατασκευής και σχεδια−

γράμματα·

γ) εξηγήσεις που είναι αναγκαίες για την κατανόηση αυτών των σχεδίων και σχεδιαγραμμάτων καθώς και της λειτουργίας του ανελκυστήρα·

δ) κατάλογο των ουσιωδών απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας που λαμβάνονται υπόψη·

ε) πίνακα των εναρμονισμένων προτύπων που εφαρμό−

ζονται πλήρως ή εν μέρει, των οποίων τα στοιχεία έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, όπου τα εναρμονισμένα αυτά πρότυπα δεν έχουν εφαρμοστεί, περιγραφές των λύσεων που εφαρ− μόζονται για την τήρηση των ουσιωδών απαιτήσεων ασφάλειας της παρούσας, συμπεριλαμβανομένου κατα− λόγου των άλλων σχετικών τεχνικών προδιαγραφών που έχουν εφαρμοστεί. Σε περίπτωση μερικώς εφαρμοζό− μενων εναρμονισμένων προτύπων, ο τεχνικός φάκελος προσδιορίζει τα μέρη που έχουν εφαρμοστεί·

στ) αντίγραφο των δηλώσεων συμμόρφωσης ΕΕ των

κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας για ανελκυστή− ρες που ενσωματώνονται στον ανελκυστήρα·

ζ) τα αποτελέσματα σχεδιαστικών υπολογισμών που εκτελέστηκαν από τον εγκαταστάτη ή για λογαριασμό του·

η) τις εκθέσεις δοκιμών·

θ) αντίτυπο των οδηγιών που αναφέρεται στο σημείο

6.2 του παραρτήματος I·

ι) τις διατάξεις που θα εφαρμοστούν στην εγκατάστα−

ση για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης του εν σειρά παραγόμενου ανελκυστήρα με τις ουσιώδεις απαιτήσεις του παραρτήματος I.

 1. Ο κοινοποιημένος οργανισμός:

α) εξετάζει τον τεχνικό φάκελο και τα αποδεικτικά στοιχεία που τον υποστηρίζουν για να εκτιμήσει την επάρκεια του τεχνικού σχεδιασμού του μοντέλου ανελ− κυστήρα ή του ανελκυστήρα, όταν δεν προβλέπεται επέκταση ή παραλλαγή·

β) συμφωνεί με τον αιτούντα τον τόπο όπου θα διε−

ξαχθούν οι έλεγχοι και οι δοκιμές·

γ) επαληθεύει ότι το δείγμα ανελκυστήρα έχει κατα− σκευαστεί σύμφωνα με τον τεχνικό φάκελο και προσδιο− ρίζει τα στοιχεία που έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις των σχετικών εναρμονισμένων προτύπων, καθώς και τα στοιχεία που έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με άλλες σχετικές τεχνικές προδιαγραφές·

δ) αναλαμβάνει ή αναθέτει τη διεξαγωγή των κατάλ−

ληλων ελέγχων και δοκιμών, για να εξακριβώσει εάν, εφόσον ο κατασκευαστής επέλεξε να εφαρμόσει τις λύσεις των σχετικών εναρμονισμένων προτύπων, οι λύ− σεις αυτές εφαρμόστηκαν ορθά·

ε) αναλαμβάνει ή αναθέτει τη διεξαγωγή των κατάλ−

ληλων ελέγχων και

δοκιμών, για να εξακριβώσει κατά πόσον, στην περί−

πτωση που δεν εφαρμόστηκαν οι λύσεις των σχετικών εναρμονισμένων προτύπων, οι λύσεις που επιλέχθηκαν από τον εγκαταστάτη, εφαρμόζοντας άλλες σχετικές τεχνικές προδιαγραφές, πληρούν τις αντίστοιχες ουσι− ώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας της παρούσας.

 1. Ο κοινοποιημένος οργανισμός συντάσσει έκθεση αξιολόγησης στην οποία καταγράφονται οι έλεγχοι, οι επαληθεύσεις και οι δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν καθώς και η έκβασή τους. Ο κοινοποιημένος οργανισμός, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεών του έναντι των κοινοποιουσών αρχών, δημοσιοποιεί το περιεχόμενο της έκθεσης αυτής, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, μόνο με την έγκριση του εγκαταστάτη.
 2. Εάν ο τύπος πληροί τις ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που ορίζονται στο παράρτημα I και εφαρ− μόζονται στον εν λόγω ανελκυστήρα, ο κοινοποιημένος οργανισμός χορηγεί πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ στον εγκαταστάτη. Το πιστοποιητικό περιέχει το όνομα και τη διεύθυνση του εγκαταστάτη του ανελκυστήρα, τα συμπεράσματα της εξέτασης τύπου ΕΕ, τις προϋπο− θέσεις ισχύος του πιστοποιητικού και τα στοιχεία για την ταυτοποίηση του εγκεκριμένου τύπου.

Στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ μπορούν να επισυνάπτονται ένα ή περισσότερα παραρτήματα.

Το πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ και τα παραρ− τήματά του περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες ώστε να γίνει δυνατή η αξιολόγηση της συμφωνίας των ανελκυστήρων προς τον εγκεκριμένο τύπο κατά τον τελικό έλεγχο.

Στην περίπτωση που ο τύπος ανελκυστήρα δεν συμ− μορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που ορίζονται στο παράρτημα I, ο κοινοποιη− μένος οργανισμός αρνείται να χορηγήσει πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ και ενημερώνει τον εγκαταστάτη σχετικά, αιτιολογεί δε λεπτομερώς την άρνηση χορή− γησης του πιστοποιητικού.

Ο κοινοποιημένος οργανισμός διατηρεί αντίγραφο του πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΕ, των παραρ− τημάτων του και των συμπληρωμάτων του, καθώς και τον τεχνικό φάκελο και την έκθεση αξιολόγησης για περίοδο 15 ετών από την ημερομηνία έκδοσης του πι− στοποιητικού αυτού.

 1. Ο κοινοποιημένος οργανισμός, αφενός, παρακο−λουθεί όλες τις εξελίξεις της γενικώς αναγνωρισμένης τεχνολογίας από τις οποίες προκύπτει ότι ο εγκεκρι− μένος τύπος μπορεί να μην πληροί πλέον τις ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που ορίζονται στο παράρτημα I και, αφετέρου, καθορίζει εάν οι εξελίξεις αυτές απαιτούν περαιτέρω έρευνες. Στην περίπτωση αυτή, ο κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει τον εγκαταστάτη σχετικά.
 2. Ο εγκαταστάτης ενημερώνει τον κοινοποιημένο οργανισμό για τυχόν τροποποιήσεις του εγκεκριμένου τύπου, περιλαμβάνοντας τις παραλλαγές που δεν διευ− κρινίζονται στον αρχικό τεχνικό φάκελο, που μπορούν να επηρεάσουν τη συμμόρφωση του ανελκυστήρα με τις ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που ορίζονται στο παράρτημα I ή τις προϋποθέσεις ισχύος του πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΕ.

Ο κοινοποιημένος οργανισμός εξετάζει την τροποποί− ηση και ενημερώνει τον εγκαταστάτη αν εξακολουθεί να ισχύει το πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ ή αν χρειάζονται επιπλέον εξετάσεις, επαληθεύσεις ή δο− κιμές. Κατά περίπτωση, οι κοινοποιημένος οργανισμός χορηγεί συμπλήρωμα του αρχικού πιστοποιητικού εξέ− τασης τύπου ΕΕ, ή ζητά την υποβολή νέας αίτησης για εξέταση τύπου ΕΕ.

 1. Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει την κοινοποιούσα αρχή του σχετικά με τα πιστοποιητικά εξέτασης τύπου ΕΕ και κάθε προσθήκη σε αυτά που χορήγησε ή ανακάλεσε και θέτει στη διάθεση της κοι− νοποιούσας αρχής του, περιοδικά ή εφόσον του ζητηθεί, τον κατάλογο των πιστοποιητικών αυτών και όλων των προσθηκών σε αυτά που έχουν απορριφθεί, ανασταλεί ή στις οποίες έχουν επιβληθεί περιορισμοί με άλλο τρόπο.

Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει τους άλλους κοινοποιημένους οργανισμούς σχετικά με τα πιστοποιητικά εξέτασης τύπου ΕΕ και τις τυχόν προ− σθήκες σε αυτά που έχουν απορριφθεί, ανακληθεί, ανασταλεί ή στα οποία έχουν επιβληθεί περιορισμοί με άλλο τρόπο και, ύστερα από αίτηση, σχετικά με τα πιστοποιητικά αυτά που χορήγησε και/ή τις προσθήκες σε αυτά.

 1. Η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και οι άλλοι κοινο−ποιημένοι οργανισμοί μπορούν, ύστερα από αίτηση, να λάβουν αντίγραφο των πιστοποιητικών εξέτασης τύπου ΕΕ και των προσθηκών σε αυτά. Ύστερα από αίτηση, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη μπορούν να λάβουν αντίγραφο του τεχνικού φακέλου και της έκθεσης των εξετάσεων, των επαληθεύσεων και των δοκιμών που εκτέλεσε ο κοινοποιημένος οργανισμός.
 2. Ο εγκαταστάτης φυλάσσει, μαζί με τον τεχνικό φάκελο, αντίγραφο των πιστοποιητικών εξέτασης τύπου ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων τους και των συμπληρωμάτων τους και τα θέτει στη διάθεση των εθνικών αρχών για δέκα έτη από την ημερομηνία που διατέθηκε στην αγορά ο ανελκυστήρας.
 3. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος

Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του εγκαταστάτη μπορεί να υποβάλει την αίτηση που προβλέπεται στο σημείο 2 και να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που προ− βλέπονται στα σημεία 8 και 11, με την προϋπόθεση ότι καθορίζονται λεπτομερώς στην εντολή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

 1. Ο τελικός έλεγχος είναι το μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης όπου ένας κοινοποιη− μένος οργανισμός διαπιστώνει και πιστοποιεί ότι ένας ανελκυστήρας που διαθέτει πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ ή έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας πληροί τις ουσιώ− δεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που ορίζονται στο παράρτημα I.
 2. Υποχρεώσεις του εγκαταστάτη

Ο εγκαταστάτης λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε ο ανελκυστήρας

που εγκαθίσταται να συμμορφώνεται με τις εφαρμο−

στέες ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που ορίζονται στο παράρτημα I και με ένα από τα ακόλουθα:

α) εγκεκριμένο τύπο που περιγράφεται σε πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ·

β) ανελκυστήρα που σχεδιάζεται και κατασκευάζεται

σύμφωνα με σύστημα ποιότητας σύμφωνα με το παράρ− τημα XI και με το πιστοποιητικό εξέτασης σχεδιασμού ΕΕ, αν ο σχεδιασμός δεν είναι πλήρως σύμφωνος με τα εναρμονισμένα πρότυπα.

 1. Τελικός έλεγχος

Κοινοποιημένος οργανισμός της επιλογής του εγκα− ταστάτη διενεργεί τον τελικό έλεγχο του ανελκυστήρα που πρόκειται να διατεθεί στην αγορά για την εξακρί− βωση της συμμόρφωσης του ανελκυστήρα με τις εφαρ− μοστέες ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας του παραρτήματος I.

3.1. Ο εγκαταστάτης υποβάλλει αίτηση για τελικό έλεγχο σε έναν μόνο κοινοποιημένο οργανισμό της επιλογής του και παρέχει τα ακόλουθα έγγραφα στον κοινοποιημένο οργανισμό:

α) το γενικό σχέδιο του ανελκυστήρα·

β) τα σχέδια και σχεδιαγράμματα που είναι αναγκαία για τον τελικό έλεγχο, και ιδίως τα σχεδιαγράμματα των κυκλωμάτων ελέγχου·

γ) αντίτυπο των οδηγιών που αναφέρονται στο πα−

ράρτημα I σημείο 6.2·

δ) γραπτή δήλωση με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει υποβληθεί η ίδια αίτηση σε άλλο κοινοποιημένο οργανισμό.

Ο κοινοποιημένος οργανισμός δεν μπορεί να απαιτή− σει λεπτομερή σχέδια ή ακριβείς πληροφορίες που δεν είναι αναγκαίες για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης του ανελκυστήρα.

Για να εξακριβωθεί η συμμόρφωση του ανελκυστήρα με τις εφαρμοστέες ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας της παρούσας, διενεργούνται οι κατάλληλες εξετάσεις και δοκιμές που προβλέπονται στα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα ή ισοδύναμες δοκιμές που εκτί− θενται στο παράρτημα I.

3.2. Οι εξετάσεις περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα:

α) εξέταση των εγγράφων που αναφέρονται στο ση− μείο 3.1 για να εξακριβωθεί η συμμόρφωση του ανελ− κυστήρα με τον εγκεκριμένο τύπο ανελκυστήρα που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ σύμφωνα με το παράρτημα IV μέρος B·

β) εξέταση των εγγράφων που αναφέρονται στο ση− μείο 3.1 για να εξακριβωθεί ότι ο ανελκυστήρας συμ− μορφώνεται με τον ανελκυστήρα που σχεδιάζεται και κατασκευάζεται σύμφωνα με ένα εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας σύμφωνα με το παράρτημα XI και σε περί− πτωση που ο σχεδιασμός δεν είναι πλήρως σύμφωνος με τα εναρμονισμένα πρότυπα, με το πιστοποιητικό εξέτασης σχεδιασμού ΕΕ.

3.3. Οι δοκιμές του ανελκυστήρα περιλαμβάνουν του− λάχιστον τα ακόλουθα:

α) τη λειτουργία του ανελκυστήρα κενού και με το

μέγιστο φορτίο για να εξακριβωθεί η ορθή συναρμολό− γηση και η ορθή λειτουργία των διατάξεων ασφαλείας

(τερματικά διαδρομής, διατάξεις ασφάλισης κ.λπ.)·

β) τη λειτουργία του ανελκυστήρα υπό το μέγιστο φορτίο και κενού για να εξακριβωθεί η ορθή λειτουργία των διατάξεων ασφάλειας σε περίπτωση διακοπής της παροχής ενέργειας·

γ) στατική δοκιμή με φορτίο ίσο προς 1,25 φορές το

ονομαστικό φορτίο.

Το ονομαστικό φορτίο είναι εκείνο το οποίο αναφέ− ρεται στο παράρτημα I σημείο 5.

Μετά τις δοκιμές αυτές, ο κοινοποιημένος οργανισμός βεβαιώνεται ότι δεν προκλήθηκε καμία παραμόρφωση ή ζημία που μπορεί να καταστήσει επικίνδυνη τη χρήση του ανελκυστήρα.

 1. Εάν ο ανελκυστήρας πληροί τις ουσιώδεις απαιτή−σεις υγείας και ασφάλειας που ορίζονται στο παράρ− τημα I, ο κοινοποιημένος οργανισμός τοποθετεί τον αριθμό μητρώου του ή το αναθέτει σε τρίτους, δίπλα στη σήμανση CE σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 19 και συντάσσει πιστοποιητικό τελικού ελέγχου στο οποίο αναφέρονται οι έλεγχοι και οι δοκιμές που πραγματο− ποιήθηκαν.

Ο κοινοποιημένος οργανισμός συμπληρώνει τις αντί− στοιχες σελίδες του βιβλίου παρακολούθησης που ανα− φέρεται στο παράρτημα I σημείο 6.2.

Εάν ο κοινοποιημένος οργανισμός αρνηθεί να χορη− γήσει το πιστοποιητικό τελικού ελέγχου, εκθέτει λε− πτομερώς τους λόγους για τους οποίους δεν χορήγησε το πιστοποιητικό του και αναφέρει τα αναγκαία διορ− θωτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Η νέα αίτηση του εγκαταστάτη για τελικό έλεγχο του ανελκυστήρα υποβάλλεται στον ίδιο κοινοποιημένο οργανισμό.

 1. Σήμανση CE και δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ
  • Ο εγκαταστάτης τοποθετεί τη σήμανση CE στον θαλαμίσκο κάθε ανελκυστήρα που ικανοποιεί τις ουσι− ώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας της παρούσας και, με ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού που αναφέρεται στο σημείο 3.1, τον αριθμό μητρώου του τελευταίου δίπλα στη σήμανση CE στον θαλαμίσκο του ανελκυστήρα.
  • Ο εγκαταστάτης συντάσσει γραπτή δήλωση συμ−μόρφωσης ΕΕ για κάθε ανελκυστήρα και διατηρεί αντί− γραφό της και αντίγραφο του πιστοποιητικού τελικού ελέγχου στη διάθεση των εθνικών αρχών επί 10 έτη από τη διάθεση του ανελκυστήρα στην αγορά. Στις αρμόδιες αρχές διατίθεται, εφόσον το ζητήσουν, αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ.
 2. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη μπορούν να λάβουν αντίγραφο του πιστοποιητικού τελικού ελέγχου κατόπιν αιτήματος.
 3. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος

Οι υποχρεώσεις του εγκαταστάτη που καθορίζονται στα σημεία 3.1 και 5 είναι δυνατόν να εκπληρώνονται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, εξ ονόμα− τός του και υπό την ευθύνη του, υπό την προϋπόθεση ότι ορίζονται λεπτομερώς στην εντολή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΜΕ ΒΑΣΗ

ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

(ενότητα Ε)

 1. Η συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τη διασφά−λιση ποιότητας προϊόντων για κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες είναι το μέρος της δια− δικασίας αξιολόγησης συμμόρφωσης όπου ένας κοινο− ποιημένος οργανισμός αξιολογεί το σύστημα ποιότητας προϊόντων ενός κατασκευαστή για να εξασφαλίσει ότι τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστή− ρες κατασκευάζονται και παρακολουθούνται σύμφωνα προς τον τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ, ικανοποιούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος I και θα επιτρέψουν στον ανελκυστήρα στον οποίο έχουν ενσωματωθεί σωστά να ικανοποιεί αυτές τις απαιτήσεις.
 2. Υποχρεώσεις του κατασκευαστή

Ο κατασκευαστής εφαρμόζει εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας για την τελική επιθεώρηση και τις δοκιμές των κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας για ανελ− κυστήρες, όπως ορίζει το σημείο 3, και υπόκειται στην επιτήρηση που αναφέρεται στο σημείο 4.

 1. Σύστημα ποιότητας

3.1. Ο κατασκευαστής υποβάλλει αίτηση αξιολόγησης του συστήματος ποιότητας που εφαρμόζει σε έναν μο− ναδικό κοινοποιημένο οργανισμό της επιλογής του για τα εν λόγω κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες. Η αίτηση περιλαμβάνει:

α) το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή και, εάν η αίτηση υποβάλλεται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, το όνομα και τη διεύθυνση και του εξου− σιοδοτημένου αντιπροσώπου·

β) γραπτή δήλωση με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει υποβληθεί η ίδια αίτηση σε άλλο κοινοποιημένο οργανισμό·

γ) τη διεύθυνση των εγκαταστάσεων στις οποίες δι−

ενεργούνται ο τελικός έλεγχος και οι δοκιμές για τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες·

δ) όλες τις κατάλληλες πληροφορίες για τα στοιχεία

ασφάλειας για ανελκυστήρες που πρόκειται να κατα− σκευαστούν·

ε) την τεκμηρίωση σχετικά με το σύστημα ποιότητας· στ) τον τεχνικό φάκελο σχετικά με τα εγκεκριμένα κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας για ανελκυστήρες και αντίγραφο του πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΕ. 3.2. Στα πλαίσια του συστήματος ποιότητας, κάθε κα− τασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες επιθεωρείται και υποβάλλεται σε κατάλληλες δοκιμές, όπως ορίζουν τα εναρμονισμένα πρότυπα, ή διεξάγο− νται ισοδύναμες δοκιμές, προκειμένου να εξακριβωθεί η συμμόρφωσή του με τις προϋποθέσεις οι οποίες ανα− φέρονται στο σημείο 1. Όλα τα στοιχεία, απαιτήσεις και διατάξεις που εφαρμόζει ο κατασκευαστής τεκμηριώνο− νται, συστηματικά και με τάξη, και λαμβάνουν τη μορφή γραπτών πολιτικών, διαδικασιών και οδηγιών. Ο φάκελος του συστήματος ποιότητας επιτρέπει την ενιαία ερμη− νεία των προγραμμάτων ποιότητας, των σχεδίων, των εγχειριδίων και των φακέλων ποιότητας. Περιλαμβάνει ιδίως κατάλληλη περιγραφή: α) των στόχων ποιότητας·

β) του οργανογράμματος, των ευθυνών των στελεχών και των αρμοδιοτήτων τους όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων·

γ) των ελέγχων και των δοκιμών που θα διεξαχθούν

μετά την κατασκευή·

δ) των μέσων παρακολούθησης της αποτελεσματικής

λειτουργίας του συστήματος ποιότητας και

ε) τους φακέλους ποιότητας, όπως εκθέσεις επιθε−

ώρησης, στοιχεία δοκιμών, στοιχεία βαθμονόμησης, εκθέσεις προσόντων του αρμοδίου προσωπικού κ.λπ.

3.3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί το σύστη− μα ποιότητας για να διαπιστώσει εάν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις στις οποίες αναφέρεται το σημείο 3.2. Τεκμαίρει ότι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αυτές τα στοιχεία του συστήματος ποιότητας που πληρούν τις αντίστοιχες προδιαγραφές του σχετικού εναρμονι− σμένου προτύπου.

Επιπλέον της πείρας στα συστήματα διαχείρισης της ποιότητας, η ομάδα ελεγκτών περιλαμβάνει ένα του− λάχιστον μέλος το οποίο έχει πείρα στην αξιολόγηση της τεχνολογίας των ανελκυστήρων και γνωρίζει τις ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που περι− λαμβάνονται στο παράρτημα I.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσκεψη αξιολόγησης στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή.

Η ομάδα ελεγκτών ελέγχει τον τεχνικό φάκελο στον οποίο αναφέρεται το σημείο 3.1 στοιχείο στ), για να επαληθεύσει την ικανότητα του κατασκευαστή να προσ− διορίζει τις σχετικές απαιτήσεις της παρούσας και να πραγματοποιεί τους απαραίτητους ελέγχους με σκοπό τη διασφάλιση της συμμόρφωσης του κατασκευαστι− κού στοιχείου ασφάλειας για ανελκυστήρες προς τις απαιτήσεις αυτές.

Η απόφαση κοινοποιείται στον κατασκευαστή. Η κοι− νοποίηση περιέχει τα συμπεράσματα του ελέγχου και την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης.

3.4. Ο κατασκευαστής αναλαμβάνει τη δέσμευση να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το σύστημα ποιότητας, όπως έχει εγκριθεί και να το δια− τηρεί κατάλληλο και αποτελεσματικό.

3.5. Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρό− σωπός του, ενημερώνουν τον κοινοποιημένο οργανισμό που έχει εγκρίνει το σύστημα ποιότητας για κάθε σχε− διαζόμενη τροποποίηση του συστήματος αυτού.

Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί τις προτει− νόμενες τροποποιήσεις και αποφασίζει κατά πόσον το τροποποιημένο σύστημα ποιότητας εξακολουθεί να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο 3.2 ή κατά πόσον είναι αναγκαία νέα αξιολόγηση.

Κοινοποιεί την απόφασή του στον κατασκευαστή. Η κοινοποίηση περιέχει τα συμπεράσματα του ελέγχου και την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης.

 1. Επιτήρηση με ευθύνη του κοινοποιημένου οργα−νισμού
  • Σκοπός της επιτήρησης είναι να διασφαλισθεί ότι ο κατασκευαστής πληροί δεόντως τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας.
  • Ο κατασκευαστής επιτρέπει στον κοινοποιημένο οργανισμό την πρόσβαση για τη διενέργεια επιθεωρή− σεων στους χώρους τελικών επιθεωρήσεων, δοκιμών και αποθήκευσης και του παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, ιδίως:

α) τον φάκελο του συστήματος ποιότητας·

β) τον τεχνικό φάκελο·

γ) τους φακέλους ποιότητας, όπως εκθέσεις επιθεώ−

ρησης, στοιχεία δοκιμών και βαθμονόμησης οργάνων, εκθέσεις των προσόντων του αρμόδιου προσωπικού.

 • Ο κοινοποιημένος οργανισμός διεξάγει κατά τακτά διαστήματα ελέγχους για να βεβαιώνεται ότι ο κατα− σκευαστής διατηρεί και εφαρμόζει το σύστημα ποιότη− τας, και χορηγεί στον κατασκευαστή έκθεση ελέγχου.
 • Επιπλέον, ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να πραγματοποιεί αιφνιδιαστικές επισκέψεις στις εγκατα− στάσεις του κατασκευαστή όπου πραγματοποιείται ο τελικός έλεγχος και διενεργούνται δοκιμές των κατα− σκευαστικών στοιχείων ασφάλειας για ανελκυστήρες.

Με την ευκαιρία των επισκέψεων αυτών, και εφόσον χρειάζεται, ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να πραγματοποιεί ή να αναθέτει σε τρίτους δοκιμές για την εξακρίβωση της καλής λειτουργίας του συστήματος ποιότητας. Ο οργανισμός χορηγεί στον κατασκευαστή, έκθεση για την επίσκεψη και, εφόσον έχει εκτελεσθεί δοκιμή, έκθεση δοκιμής.

 1. Σήμανση CE και δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ
  • Ο κατασκευαστής τοποθετεί τη σήμανση CE και, με ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού που αναφέρεται στο σημείο 3.1, τον αριθμό μητρώου του τελευταίου σε κάθε κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυ− στήρες που πληροί τις προϋποθέσεις του σημείου 1.
  • Ο κατασκευαστής συντάσσει γραπτή δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ για κάθε κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες και φυλάσσει αντίγραφό της στη διάθεση των εθνικών αρχών επί 10 έτη από τη διάθεση του κατασκευαστικού στοιχείου ασφάλειας για ανελκυστήρες στην αγορά. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ αναφέρει το κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες για το οποίο έχει συνταχθεί.
 2. Ο εγκαταστάτης διατηρεί στη διάθεση των εθνικών αρχών για 10 έτη από την ημερομηνία διάθεσης στην αγορά του κατασκευαστικού στοιχείου ασφάλειας για ανελκυστήρες:

α) τον τεχνικό φάκελο στον οποίο αναφέρεται το

σημείο 3.1 στοιχείο στ)·

β) τον φάκελο που προβλέπεται στο σημείο 3.1 στοι−

χείο ε)·

γ) τις πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή στην οποία

αναφέρεται το σημείο

3.5·

δ) τις αποφάσεις και εκθέσεις του κοινοποιημένου ορ−

γανισμού που αναφέρονται στο σημείο 3.5 τρίτο εδάφιο και στα σημεία 4.3 και 4.4.

 1. Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει την κοινοποιούσα αρχή του για τις (την) αποφάσεις(−η) έγκρισης του συστήματος ποιότητας που χορηγούνται ή αποσύρονται, και θέτει στη διάθεση της κοινοποιούσας αρχής του, περιοδικά ή εφόσον του ζητηθεί, τον κατά− λογο των αποφάσεων έγκρισης που έχουν απορριφθεί, ανασταλεί ή στις οποίες έχουν επιβληθεί περιορισμοί με άλλο τρόπο.

Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει τους άλλους κοινοποιημένους οργανισμούς για τις (την) αποφάσεις(−η) έγκρισης των συστημάτων ποιότητας τις οποίες έχει απορρίψει, αναστείλει ή ανακαλέσει, και, εφόσον του ζητηθεί, για τις (την) αποφάσεις(−η) έγκρισης που χορήγησε.

Ύστερα από αίτηση, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη λαμβάνουν αντίγραφο της (των) απόφασης(−εων) έγκρι− σης των συστημάτων ποιότητας που χορήγησε ο κοι− νοποιημένος οργανισμός.

 1. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος

Οι υποχρεώσεις του κατασκευαστή που καθορίζονται στα σημεία 3.1, 3.5, 5 και 6 είναι δυνατόν να εκπληρώ− νονται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, εξ ονόματός του και υπό την ευθύνη του, με την προϋπό− θεση ότι καθορίζονται λεπτομερώς στην εντολή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

(ενότητα Η)

 1. Η συμμόρφωση με βάση την πλήρη διασφάλιση ποι−ότητας για κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες είναι η διαδικασία αξιολόγησης συμμόρ− φωσης όπου ένας κοινοποιημένος οργανισμός αξιολο− γεί το σύστημα ποιότητας ενός κατασκευαστή για να εξασφαλίσει ότι τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλει− ας για ανελκυστήρες σχεδιάζονται, κατασκευάζονται, ελέγχονται και δοκιμάζονται ώστε να ικανοποιούν τις εφαρμοστέες απαιτήσεις του παραρτήματος I και να επιτρέψουν στον ανελκυστήρα στον οποίο έχουν εν− σωματωθεί σωστά να ικανοποιεί αυτές τις απαιτήσεις.
 2. Υποχρεώσεις του κατασκευαστή

Ο κατασκευαστής εφαρμόζει εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας για τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τον τελικό έλεγχο και τις δοκιμές του κατασκευαστικού στοιχείου ασφάλειας για ανελκυστήρες, όπως ορίζει το σημείο 3, και υπόκειται στην επιτήρηση που αναφέρεται στο σημείο 4.

 1. Σύστημα ποιότητας

3.1. Ο εγκαταστάτης υποβάλλει αίτηση αξιολόγησης του συστήματος ποιότητας σε έναν μόνο κοινοποιημένο οργανισμό της επιλογής του. Η αίτηση περιλαμβάνει:

α) το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή και, εάν η αίτηση υποβάλλεται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, το όνομα και τη διεύθυνση και του εξου− σιοδοτημένου αντιπροσώπου·

β) τη διεύθυνση των εγκαταστάσεων όπου σχεδιάζο−

νται, κατασκευάζονται, επιθεωρούνται και δοκιμάζονται τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυ− στήρες·

γ) όλες τις σχετικές πληροφορίες για τα κατασκευα− στικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες που πρό− κειται να κατασκευαστούν·

δ) τεχνικό φάκελο που περιγράφεται στο παράρτημα IV μέρος A σημείο 3 για ένα μοντέλο κάθε κατηγορί− ας κατασκευαστικού στοιχείου για ανελκυστήρες που πρόκειται να κατασκευαστεί·

ε) τον φάκελο σχετικά με το σύστημα ποιότητας· στ) γραπτή δήλωση με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει υποβληθεί η ίδια αίτηση σε άλλο κοινοποιημένο οργανισμό.

3.2. Το σύστημα ποιότητας εξασφαλίζει τη συμμόρ− φωση των κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας για ανελκυστήρες με τις προϋποθέσεις του σημείου 1. Όλα τα στοιχεία, απαιτήσεις και διατάξεις που εφαρμόζει ο κατασκευαστής τεκμηριώνονται, συστηματικά και με τάξη, και λαμβάνουν τη μορφή γραπτών πολιτικών, δι− αδικασιών και οδηγιών. Ο φάκελος του συστήματος ποιότητας επιτρέπει την ενιαία ερμηνεία των προγραμ− μάτων ποιότητας, των σχεδίων, των εγχειριδίων και των φακέλων ποιότητας.

Περιλαμβάνει ιδίως κατάλληλη περιγραφή:

α) των ποιοτικών στόχων, του οργανογράμματος, των ευθυνών και των αρμοδιοτήτων των στελεχών όσον αφορά την ποιότητα του σχεδιασμού και την ποιότητα του προϊόντος·

β) των προδιαγραφών τεχνικού σχεδιασμού, συμπε−

ριλαμβανομένων των προτύπων που εφαρμόζονται και, σε περιπτώσεις όπου τα σχετικά εναρμονισμένα πρότυ− πα δεν πρόκειται να εφαρμοστούν ή δεν πρόκειται να εφαρμοστούν πλήρως, των μέσων, περιλαμβανομένων τυχόν άλλων τεχνικών προδιαγραφών, που θα χρησι− μοποιηθούν ώστε να διασφαλίζεται ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις του σημείου 1·

γ) των τεχνικών ελέγχου και εξακρίβωσης του σχεδι−

ασμού, των μεθόδων και των συστηματικών ενεργειών των οποίων θα γίνεται χρήση κατά τον σχεδιασμό των κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας για ανελκυστή− ρες·

δ) των αντίστοιχων τεχνικών κατασκευής, ποιοτικού ελέγχου και ποιοτικής διασφάλισης, των διαδικασιών και των συστηματικών ενεργειών που θα χρησιμοποιηθούν·

ε) των ελέγχων και των δοκιμών που διεξάγονται πριν,

κατά και μετά την κατασκευή, και τη συχνότητα διε− ξαγωγής τους·

στ) των φακέλων ποιότητας, όπως εκθέσεις επιθεώ−

ρησης, στοιχεία δοκιμών και βαθμονόμησης οργάνων, εκθέσεις των προσόντων του αρμόδιου προσωπικού·

ζ) των μέσων παρακολούθησης που καθιστούν δυνατό τον έλεγχο της επίτευξης του απαιτούμενου επιπέδου σχεδιασμού και ποιότητας του προϊόντος και της απο− τελεσματικής λειτουργίας του συστήματος ποιότητας.

3.3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί το σύστη− μα ποιότητας για να διαπιστώσει εάν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις στις οποίες αναφέρεται το σημείο 3.2. Τεκμαίρει ότι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αυτές τα στοιχεία του συστήματος ποιότητας που πληρούν τις αντίστοιχες προδιαγραφές του σχετικού εναρμονι− σμένου προτύπου.

Επιπλέον της πείρας στα συστήματα διαχείρισης της ποιότητας, η ομάδα ελεγκτών περιλαμβάνει ένα του− λάχιστον μέλος το οποίο έχει πείρα στην αξιολόγηση της τεχνολογίας των ανελκυστήρων και γνωρίζει τις ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που περι− λαμβάνονται στο παράρτημα I. Η διαδικασία ελέγχου περιλαμβάνει επίσκεψη αξιολόγησης στις εγκαταστά− σεις του κατασκευαστή.

Η ομάδα ελεγκτών ελέγχει τον τεχνικό φάκελο που αναφέρεται στο σημείο 3.1 στοιχείο δ), για να επαληθεύ− σει την ικανότητα του κατασκευαστή να εντοπίζει τις εφαρμοστέες ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφά− λειας που ορίζονται στο παράρτημα I και να πραγματο− ποιεί τις απαραίτητες εξετάσεις με σκοπό τη διασφάλι− ση της συμμόρφωσης του κατασκευαστικού στοιχείου ασφάλειας για ανελκυστήρες με τις απαιτήσεις αυτές.

Η απόφαση κοινοποιείται στον κατασκευαστή και, κατά περίπτωση, στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσω− πό του. Η κοινοποίηση περιέχει τα συμπεράσματα του ελέγχου και την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης.

3.4. Ο κατασκευαστής αναλαμβάνει τη δέσμευση να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το σύστημα ποιότητας, όπως έχει εγκριθεί και να το δια− τηρεί κατάλληλο και αποτελεσματικό.

3.5. Ο κατασκευαστής ενημερώνει τον κοινοποιημένο οργανισμό ο οποίος ενέκρινε το σύστημα ποιότητας για κάθε σχεδιαζόμενη τροποποίηση του συστήματος ποιό− τητας. Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί τις προ− τεινόμενες τροποποιήσεις και αποφασίζει κατά πόσον το τροποποιημένο σύστημα ποιότητας εξακολουθεί να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στο σημείο 3.2 ή εάν είναι αναγκαία νέα αξιολόγηση.

Κοινοποιεί την απόφασή του στον κατασκευαστή. Η κοινοποίηση περιέχει τα συμπεράσματα της αξιολό− γησης και την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης.

 1. Επιτήρηση με ευθύνη του κοινοποιημένου οργα−νισμού
  • Σκοπός της επιτήρησης είναι να διασφαλισθεί ότι ο κατασκευαστής πληροί δεόντως τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας.
  • Ο κατασκευαστής επιτρέπει στον κοινοποιημένο οργανισμό, για σκοπούς αξιολόγησης, την πρόσβαση στους χώρους σχεδίασης, κατασκευής, επιθεώρησης, δοκιμών και αποθήκευσης και του παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, ιδίως:

α) τον φάκελο του συστήματος ποιότητας·

β) τους φακέλους ποιότητας που προβλέπονται στο

σχεδιαστικό τμήμα του συστήματος ποιότητας, περι− λαμβανομένων αποτελεσμάτων αναλύσεων, υπολογι− σμών, δοκιμών·

γ) τους τεχνικούς φακέλους για τα κατασκευαστικά

στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες που έχουν κα− τασκευαστεί·

δ) τους φακέλους ποιότητας οι οποίοι προβλέπονται

για το κατασκευαστικό τμήμα του συστήματος ποιό− τητας, όπως εκθέσεις ελέγχου και στοιχεία δοκιμών, στοιχεία βαθμονόμησης οργάνων, εκθέσεις των προ− σόντων του αρμόδιου προσωπικού.

4.3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός διενεργεί περιοδι− κούς ελέγχους για να βεβαιώνεται ότι ο κατασκευαστής διατηρεί και εφαρμόζει το σύστημα ποιότητας, και χο− ρηγεί έκθεση ελέγχου στον κατασκευαστή.

4.4. Επιπλέον, ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να πραγματοποιεί αιφνιδιαστικές επισκέψεις στον κα− τασκευαστή. Με την ευκαιρία των επισκέψεων αυτών, και εφόσον χρειάζεται, ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να πραγματοποιεί ή να αναθέτει σε τρίτους δοκιμές για την εξακρίβωση της καλής λειτουργίας του συστήματος ποιότητας.

Παρέχει στον κατασκευαστή έκθεση της επίσκεψης και, αν πραγματοποιήθηκε δοκιμή, έκθεση δοκιμής.

 1. Σήμανση CE και δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ
  • Ο κατασκευαστής τοποθετεί τη σήμανση CE και, με ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού που ανα− φέρεται στο σημείο 3.1, τον αριθμό μητρώου του εν λόγω κοινοποιημένου οργανισμού, σε κάθε επιμέρους κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες που πληροί τις προϋποθέσεις του σημείου 1.
  • Ο κατασκευαστής συντάσσει γραπτή δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ για κάθε κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες και φυλάσσει αντίγραφό της στη διάθεση των εθνικών αρχών επί 10 έτη από τη διάθεση του κατασκευαστικού στοιχείου ασφάλειας για ανελκυστήρες στην αγορά. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ προσδιορίζει το κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες για το οποίο έχει συνταχθεί.
 2. Ο κατασκευαστής διατηρεί στη διάθεση των εθνι−κών αρχών για περίοδο που λήγει 10 έτη από την ημε− ρομηνία διάθεσης στην αγορά του κατασκευαστικού στοιχείου ασφάλειας για ανελκυστήρες:

α) τον φάκελο που προβλέπεται στο σημείο 3.1 στοι−

χείο ε)·

β) τον τεχνικό φάκελο που αναφέρεται στο σημείο

3.1 στοιχείο δ)·

γ) τις πληροφορίες για την τροποποίηση που προ−

βλέπεται στο σημείο 3.5 πρώτο εδάφιο·

δ) τις αποφάσεις και εκθέσεις του κοινοποιημένου οργανισμού που προβλέπονται στο σημείο 3.5 τρίτο εδάφιο και στα σημεία 4.3 και 4.4.

 1. Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει την κοινοποιούσα αρχή του για τις (την) αποφάσεις(−η) έγκρισης του πλήρους συστήματος ποιότητας που χο− ρηγούνται ή αποσύρονται, και θέτει στη διάθεση της κοινοποιούσας αρχής του, περιοδικά ή εφόσον του ζητη− θεί, τον κατάλογο των αποφάσεων έγκρισης που έχουν απορριφθεί, ανασταλεί ή στις οποίες έχουν επιβληθεί περιορισμοί με άλλο τρόπο.

Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει τους άλλους κοινοποιημένους οργανισμούς για τις αποφά− σεις έγκρισης των συστημάτων ποιότητας τις οποίες έχει απορρίψει, αναστείλει ή αποσύρει, και, εφόσον του ζητηθεί, για τις αποφάσεις έγκρισης που χορήγησε.

Ύστερα από αίτηση, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη λαμβάνουν αντίγραφο της (των) απόφασης(−εων) έγκρι− σης των συστημάτων ποιότητας που χορήγησε ο κοι− νοποιημένος οργανισμός.

Ο κοινοποιημένος οργανισμός διατηρεί αντίγραφο των αποφάσεων έγκρισης, των παραρτημάτων τους και των προσθηκών τους, καθώς και τον τεχνικό φάκελο και την έκθεση αξιολόγησης για μια περίοδο 15 ετών από την ημερομηνία έκδοσής τους.

 1. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος

Οι υποχρεώσεις του κατασκευαστή που καθορίζονται στα σημεία 3.1, 3.5, 5 και 6 είναι δυνατόν να εκπληρώ− νονται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, εξ ονόματός του και υπό την ευθύνη του, με την προϋπό− θεση ότι καθορίζονται λεπτομερώς στην εντολή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΓΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

(ενότητα Ζ)

 1. Η συμμόρφωση με βάση την εξακρίβωση ανά μονάδα είναι η διαδικασία αξιολόγησης συμμόρφωσης με την οποία ένας κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί αν ο ανελκυστήρας είναι σύμφωνος με τις εφαρμοστέες ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που ορί− ζονται στο παράρτημα I.
 2. Υποχρεώσεις του εγκαταστάτη
  • Ο εγκαταστάτης λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η διαδικασία κατασκευής και η παρακο− λούθησή της να εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση του ανελκυστήρα με τις εφαρμοστέες ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που ορίζονται στο παράρτημα I.
  • Η αίτηση εξακρίβωσης ανά μονάδα υποβάλλεται από τον εγκαταστάτη σε έναν μόνο κοινοποιημένο ορ− γανισμό της επιλογής του.

Η αίτηση περιλαμβάνει:

α) το όνομα και τη διεύθυνση του εγκαταστάτη και, εάν η αίτηση υποβάλλεται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, το όνομα και τη διεύθυνση και του εξου− σιοδοτημένου αντιπροσώπου·

β) τον τόπο όπου είναι εγκατεστημένος ο ανελκυ−

στήρας·

γ) γραπτή δήλωση η οποία διευκρινίζει ότι η ίδια αί− τηση δεν έχει υποβληθεί σε άλλον κοινοποιημένο ορ− γανισμό·

δ) τεχνικό φάκελο.

 1. Ο τεχνικός φάκελος καθιστά δυνατή την αξιολόγηση της συμμόρφωσης του ανελκυστήρα με τις εφαρμο− στέες ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που ορίζονται στο παράρτημα I.

Ο τεχνικός φάκελος περιέχει τουλάχιστον τα ακό− λουθα στοιχεία:

α) περιγραφή του ανελκυστήρα·

β) σχέδια και σχεδιαγράμματα σχεδιασμού και κα−

τασκευής·

γ) εξηγήσεις που είναι αναγκαίες για την κατανόηση αυτών των σχεδίων και σχεδιαγραμμάτων καθώς και της λειτουργίας του ανελκυστήρα·

δ) κατάλογο των ουσιωδών απαιτήσεων υγείας και

ασφάλειας που λαμβάνονται υπόψη·

ε) πίνακα των εναρμονισμένων προτύπων που εφαρμό−

ζονται πλήρως ή εν μέρει, των οποίων τα στοιχεία έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, όπου τα εναρμονισμένα αυτά πρότυπα δεν έχουν εφαρμοστεί, περιγραφές των λύσεων που εφαρ− μόζονται για την τήρηση των ουσιωδών απαιτήσεων ασφάλειας της παρούσας, συμπεριλαμβανομένου κατα− λόγου των άλλων σχετικών τεχνικών προδιαγραφών που έχουν εφαρμοστεί. Σε περίπτωση μερικώς εφαρμοζό− μενων εναρμονισμένων προτύπων, ο τεχνικός φάκελος προσδιορίζει τα μέρη που έχουν εφαρμοστεί·

στ) το αντίγραφο των πιστοποιητικών εξέτασης τύ−

που ΕΕ των κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας για ανελκυστήρες που ενσωματώνονται στον ανελκυστήρα·

ζ) τα αποτελέσματα σχεδιαστικών υπολογισμών που εκτελέστηκαν από τον εγκαταστάτη ή για λογαριασμό του·

η) τις εκθέσεις δοκιμών·

θ) αντίτυπο των οδηγιών του ανελκυστήρα όπως ανα−

φέρεται στο παράρτημα I σημείο 6.2.

 1. Επαλήθευση

Ο κοινοποιημένος οργανισμός της επιλογής του εγκα− ταστάτη εξετάζει τον τεχνικό φάκελο και τον ανελκυ− στήρα και διενεργεί τις κατάλληλες δοκιμές που αναφέ− ρονται στο ή στα εναρμονισμένα πρότυπα ή ισοδύναμες δοκιμές για να εξακριβώσει τη συμμόρφωση του ανελ− κυστήρα με τις εφαρμοστέες ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που ορίζονται στο παράρτημα I. Οι δοκιμές περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις δοκιμές που αναφέρονται στο παράρτημα V σημείο 3.3.

Αν ο ανελκυστήρας ικανοποιεί τις ουσιώδεις απαι− τήσεις υγείας και ασφάλειας που ορίζονται στο πα− ράρτημα I, ο κοινοποιημένος οργανισμός καταρτίζει πιστοποιητικό συμμόρφωσης αναφορικά με τις δοκιμές που πραγματοποιούνται.

Ο κοινοποιημένος οργανισμός συμπληρώνει τις αντί− στοιχες σελίδες του βιβλίου παρακολούθησης που ανα− φέρεται στο παράρτημα I σημείο 6.2.

Εάν ο κοινοποιημένος οργανισμός αρνηθεί να χορη− γήσει πιστοποιητικό συμμόρφωσης, οφείλει να εκθέσει λεπτομερώς τους λόγους της άρνησης και να προσδι− ορίσει τα αναγκαία διορθωτικά μέσα. Η νέα αίτηση του εγκαταστάτη για εξακρίβωση ανά μονάδα υποβάλλεται στον ίδιο κοινοποιημένο οργανισμό.

Ύστερα από αίτηση, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη λαμβάνουν αντίγραφο του πιστοποιητικού συμμόρφω− σης που χορηγεί ο κοινοποιημένος οργανισμός.

 1. Σήμανση CE και δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ
  • Ο εγκαταστάτης τοποθετεί τη σήμανση CE στον θαλαμίσκο κάθε ανελκυστήρα που ικανοποιεί τις ουσι− ώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας της παρούσας και, με ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού που αναφέρεται στο σημείο 2.2, τον αριθμό μητρώου του τελευταίου δίπλα στη σήμανση CE στον θαλαμίσκο του ανελκυστήρα.
  • Ο εγκαταστάτης συντάσσει γραπτή δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ για κάθε ανελκυστήρα και διατηρεί αντίγραφό της στη διάθεση των εθνικών αρχών επί 10 έτη από τη διάθεση του ανελκυστήρα στην αγορά. Στις αρμόδιες αρχές διατίθεται, εφόσον το ζητήσουν, αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ.
 2. Ο εγκαταστάτης φυλάσσει, μαζί με τον τεχνικό φάκελο, αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης στη διάθεση των εθνικών αρχών για δέκα έτη, από τη διά− θεση του ανελκυστήρα στην αγορά.
 3. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος

Οι υποχρεώσεις του εγκαταστάτη που καθορίζονται στα σημεία 2.2 και 6 είναι δυνατόν να εκπληρώνονται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, εξ ονόμα− τός του και υπό την ευθύνη του, υπό την προϋπόθεση ότι ορίζονται λεπτομερώς στην εντολή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ

ΜΕ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ

ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

(ενότητα Γ 2)

 1. Η συμμόρφωση με τον τύπο με δειγματοληπτικούς ελέγχους αποτελεί το μέρος της διαδικασίας αξιολό− γησης της συμμόρφωσης όπου ένας κοινοποιημένος οργανισμός διενεργεί ελέγχους για την ασφάλεια των κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας για ανελκυστή− ρες ώστε να εξασφαλίσει ότι είναι σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο όπως περιγράφεται στο πιστοποιη− τικό εξέτασης τύπου ΕΕ και ικανοποιούν τις εφαρμο− στέες απαιτήσεις του παραρτήματος I και δίνουν τη δυνατότητα σε ανελκυστήρα στον οποίο είναι σωστά ενσωματωμένα να πληροί τις απαιτήσεις αυτές.
 2. Κατασκευή

Ο κατασκευαστής λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε η μέθοδος κατασκευής και η παρακολούθησή της να εξασφαλίζουν ότι τα κατασκευαζόμενα στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες πληρούν τις προϋποθέ− σεις του σημείου 1.

 1. Ο κατασκευαστής υποβάλλει αίτηση για δειγματο−ληπτικό έλεγχο σε έναν μόνο κοινοποιημένο οργανισμό της επιλογής του. Η αίτηση περιλαμβάνει:

α) το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή και, εάν η αίτηση υποβάλλεται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, το όνομα και τη διεύθυνση και του εξου− σιοδοτημένου αντιπροσώπου·

β) γραπτή δήλωση με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει υποβληθεί η ίδια αίτηση σε άλλο κοινοποιημένο οργανισμό·

γ) όλες τις σχετικές πληροφορίες για τα κατασκευα−

στικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες που έχουν κατασκευαστεί·

δ) τη διεύθυνση των εγκαταστάσεων στις οποίες μπορεί να γίνει δειγματοληψία για τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες.

 1. Ο κοινοποιημένος οργανισμός διεξάγει ή αναθέτει σε τρίτους τη διεξαγωγή ελέγχων των κατασκευαστι− κών στοιχείων ασφάλειας για ανελκυστήρες σε τυχαία χρονικά διαστήματα. Εξετάζεται κατάλληλο δείγμα των τελικών κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας, το οποίο λαμβάνεται επιτόπου από τον κοινοποιημένο οργανισμό, και διεξάγονται κατάλληλες δοκιμές, όπως προβλέπουν τα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα, και/ή ισοδύναμες δοκιμές που ορίζονται σε άλλες σχετικές τεχνικές προδιαγραφές, για να εξακριβωθεί η συμμόρ− φωση του κατασκευαστικού στοιχείου ασφάλειας για ανελκυστήρες προς τις προϋποθέσεις του σημείου 1. Στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα από τα εν λόγω κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες δεν είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτές, ο κοινο− ποιημένος οργανισμός λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα.

Τα στοιχεία που θα λαμβάνονται υπόψη για τον έλεγ− χο των κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας για ανελκυστήρες θα καθορισθούν από κοινού από όλους τους κοινοποιημένους οργανισμούς στους οποίους έχει ανατεθεί αυτή η διαδικασία με βάση τα ουσιώδη χαρα− κτηριστικά των κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας για ανελκυστήρες. Ο κοινοποιημένος οργανισμός εκδίδει πιστοποιητικό συμμόρφωσης προς τον τύπο για τις εξε− τάσεις και δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν.

Κατόπιν αιτήσεως, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη λαμ− βάνουν αντίγραφο του πιστοποιητικού συμμόρφωσης προς τον τύπο που χορηγεί ο κοινοποιημένος οργα− νισμός.

 1. Σήμανση CE και δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ
  • Ο κατασκευαστής τοποθετεί τη σήμανση CE και, με ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού που αναφέ− ρεται στο σημείο 3, τον αριθμό μητρώου του εν λόγω κοινοποιημένου οργανισμού, σε κάθε επιμέρους κατα− σκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες που πληροί τις προϋποθέσεις του σημείου 1.
  • Ο κατασκευαστής συντάσσει γραπτή δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ για κάθε κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες και φυλάσσει αντίγραφό της στη διάθεση των εθνικών αρχών επί 10 έτη από τη διάθεση του κατασκευαστικού στοιχείου ασφάλειας για ανελκυστήρες στην αγορά. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ προσδιορίζει το κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες για το οποίο έχει συνταχθεί.
 2. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος

Οι υποχρεώσεις του κατασκευαστή είναι δυνατόν να εκπληρώνονται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, εξ ονόματός του και υπό την ευθύνη του, υπό την προϋπόθεση ότι ορίζονται λεπτομερώς στην εντολή. Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του κατασκευαστή που καθορίζονται στο σημείο 2.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΥΠΟ

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

(ενότητα Ε)

 1. Η συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τη δια−σφάλιση ποιότητας προϊόντων αποτελεί το τμήμα της διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης όπου ένας κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί το σύστημα ποιότητας προϊόντων ενός εγκαταστάτη για να εξα− σφαλίσει ότι οι ανελκυστήρες είναι σύμφωνοι με τον εγκεκριμένο τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ ή με ανελκυστήρα που σχεδιάζεται και κατασκευάζεται σύμφωνα με εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας σύμφωνα με το παράρτημα XI και ικανοποι− ούν τις εφαρμοστέες ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που ορίζονται στο παράρτημα I.
 2. Υποχρεώσεις του εγκαταστάτη

Ο εγκαταστάτης εφαρμόζει εγκεκριμένο σύστημα ποι− ότητας για την τελική επιθεώρηση των ανελκυστήρων και τις δοκιμές, όπως ορίζει το σημείο 3, και υπόκειται στην επιτήρηση που αναφέρεται στο σημείο 4.

 1. Σύστημα ποιότητας

3.1. Ο εγκαταστάτης υποβάλλει αίτηση αξιολόγησης του συστήματος ποιότητας που εφαρμόζει σε έναν μόνο κοινοποιημένο οργανισμό της επιλογής του.

Η αίτηση περιλαμβάνει:

α) το όνομα και τη διεύθυνση του εγκαταστάτη και, εάν η αίτηση υποβάλλεται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, το όνομα και τη διεύθυνση και του εξου− σιοδοτημένου αντιπροσώπου·

β) όλες τις κατάλληλες πληροφορίες για τους ανελ−

κυστήρες προς εγκατάσταση·

γ) τον φάκελο του συστήματος ποιότητας·

δ) τον τεχνικό φάκελο των ανελκυστήρων προς εγκα−

τάσταση·

ε) γραπτή δήλωση με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει υποβληθεί η ίδια αίτηση σε άλλο κοινοποιημένο οργανισμό.

3.2. Στο πλαίσιο του συστήματος ποιότητας, κάθε ανελκυστήρας εξετάζεται και υποβάλλεται σε κατάλ− ληλες δοκιμές, όπως ορίζουν τα εναρμονισμένα πρό− τυπα, ή διεξάγονται ισοδύναμες δοκιμές, προκειμένου να εξακριβωθεί η συμμόρφωσή του με τις εφαρμοστέες ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας όπως ορί− ζονται στο παράρτημα I.

Όλα τα στοιχεία, απαιτήσεις και διατάξεις που εφαρ− μόζει ο εγκαταστάτης περιέχονται κατά συστηματικό και ορθολογικό τρόπο σε φάκελο υπό μορφή γραπτών πολιτικών, διαδικασιών και οδηγιών. Ο φάκελος αυτός του συστήματος ποιότητας επιτρέπει την ενιαία ερ− μηνεία των προγραμμάτων, σχεδίων, εγχειριδίων και φακέλων ποιότητας.

Ο φάκελος αυτός περιέχει ιδίως κατάλληλη περιγρα− φή:

α) των στόχων ποιότητας·

β) του οργανογράμματος, των ευθυνών των στελεχών και των αρμοδιοτήτων τους όσον αφορά την ποιότητα του προϊόντος·

γ) των ελέγχων και δοκιμών οι οποίες θα διεξαχθούν πριν από τη διάθεση του ανελκυστήρα στην αγορά· σε αυτούς περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον οι δοκιμές που προβλέπονται στο παράρτημα V σημείο 3.3·

δ) των μέσων παρακολούθησης της αποτελεσματικής

λειτουργίας του συστήματος ποιότητας·

ε) τους φακέλους ποιότητας, όπως εκθέσεις επιθεώ− ρησης, στοιχεία δοκιμών, στοιχεία βαθμονόμησης, εκ− θέσεις προσόντων του αρμοδίου προσωπικού.

3.3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί το σύστη− μα ποιότητας για να διαπιστώσει εάν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο 3.2. Τεκ− μαίρει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις αυτές για τα στοιχεία των συστημάτων ποιότητας που συμμορφώνο− νται με τις αντίστοιχες προδιαγραφές του αντίστοιχου εναρμονισμένου προτύπου.

Η ομάδα ελεγκτών περιλαμβάνει ένα τουλάχιστον μέ− λος το οποίο έχει πείρα στην αξιολόγηση της τεχνο− λογίας των ανελκυστήρων και γνωρίζει τις ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I. Η διαδικασία ελέγχου περιλαμβά− νει μια επίσκεψη αξιολόγησης στις εγκαταστάσεις του εγκαταστάτη και μια επίσκεψη σε εργοτάξιο εγκατά− στασης ανελκυστήρα.

Η απόφαση κοινοποιείται στον εγκαταστάτη. Η κοι− νοποίηση περιέχει τα συμπεράσματα του ελέγχου και την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης.

3.4. Ο εγκαταστάτης αναλαμβάνει τη δέσμευση να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το σύστημα ποιότητας, όπως έχει εγκριθεί, και να το δια− τηρεί κατάλληλο και αποτελεσματικό.

3.4.1. Ο εγκαταστάτης ενημερώνει τον κοινοποιημένο οργανισμό που έχει εγκρίνει το σύστημα ποιότητας σχετικά με κάθε προβλεπόμενη τροποποίηση του συ− στήματος.

3.4.2. Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί τις προ− τεινόμενες τροποποιήσεις και αποφασίζει κατά πόσον το τροποποιημένο σύστημα ποιότητας θα εξακολου− θήσει να πληροί τις απαιτήσεις του σημείου 3.2 ή κατά πόσον απαιτείται νέα αξιολόγηση.

Η απόφαση κοινοποιείται στον εγκαταστάτη ή, κατά περίπτωση, στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του. Η κοινοποίηση περιέχει τα συμπεράσματα της αξιολό− γησης και την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης.

Ο κοινοποιημένος οργανισμός τοποθετεί ή μεριμνά για την τοποθέτηση του αριθμού μητρώου του δίπλα στη σήμανση CE σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 19.

 1. Επιτήρηση με ευθύνη του κοινοποιημένου οργα−νισμού
  • Σκοπός της επιτήρησης είναι να διασφαλίζει ότι ο εγκαταστάτης τηρεί ορθά τις υποχρεώσεις οι οποίες προκύπτουν από το εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας.
  • Ο εγκαταστάτης επιτρέπει στον κοινοποιημένο οργανισμό την πρόσβαση, για σκοπούς αξιολόγησης, στους χώρους εγκατάστασης, επιθεώρησης και δοκιμών και του παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, ιδίως:

α) τον φάκελο του συστήματος ποιότητας·

β) τον τεχνικό φάκελο·

γ) τους φακέλους ποιότητας, όπως εκθέσεις επιθεώ−

ρησης, στοιχεία δοκιμών και βαθμονόμησης οργάνων, εκθέσεις των προσόντων του αρμόδιου προσωπικού

κ.λπ.

 • Ο κοινοποιημένος οργανισμός διεξάγει κατά τακτά διαστήματα ελέγχους για να βεβαιώνεται ότι ο εγκατα− στάτης διατηρεί και εφαρμόζει το σύστημα ποιότητας και χορηγεί στον εγκαταστάτη έκθεση ελέγχου.
 • Επιπλέον, ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να πραγματοποιεί αιφνιδιαστικές επισκέψεις στα ερ− γοτάξια εγκατάστασης ανελκυστήρων.

Με την ευκαιρία των επισκέψεων αυτών, και εφόσον κρίνεται αναγκαίο, ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να πραγματοποιεί ή να αναθέτει σε τρίτους δοκιμές για την εξακρίβωση της καλής λειτουργίας του συστήματος ποιότητας και του ανελκυστήρα. Ο οργανισμός χορηγεί στον εγκαταστάτη έκθεση για την επίσκεψη και, εάν πραγματοποιήθηκαν δοκιμές, έκθεση δοκιμής.

 1. Ο εγκαταστάτης διατηρεί στη διάθεση των εθνι−κών αρχών για περίοδο δέκα ετών από την τελευταία ημερομηνία διάθεσης του ανελκυστήρα στην αγορά:

α) τον φάκελο που προβλέπεται στο σημείο 3.1 στοι−

χείο γ)·

β) τον τεχνικό φάκελο που αναφέρεται στο σημείο

3.1 στοιχείο δ)·

γ) τις πληροφορίες για την τροποποίηση που προ−

βλέπεται στο σημείο 3.4.1·

δ) τις αποφάσεις και τις εκθέσεις του κοινοποιημένου οργανισμού που προβλέπονται στο σημείο 3.4.2 δεύτερο εδάφιο και στα σημεία 4.3 και 4.4.

 1. Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει την κοινοποιούσα αρχή του για τις αποφάσεις έγκρισης του συστήματος ποιότητας που χορηγούνται ή αποσύρο− νται, και θέτει στη διάθεση της κοινοποιούσας αρχής του, περιοδικά ή εφόσον του ζητηθεί, τον κατάλογο των αποφάσεων έγκρισης που έχουν απορριφθεί, ανα− σταλεί ή στις οποίες έχουν επιβληθεί περιορισμοί με άλλο τρόπο.

Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει τους άλλους κοινοποιημένους οργανισμούς για τις αποφά− σεις έγκρισης των συστημάτων ποιότητας τις οποίες έχει απορρίψει, αναστείλει ή ανακαλέσει, και, εφόσον του ζητηθεί, για τις αποφάσεις έγκρισης που χορήγησε.

Ύστερα από αίτηση, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη λαμβάνουν αντίγραφο της απόφασης έγκρισης των συ− στημάτων ποιότητας που χορήγησε ο κοινοποιημένος οργανισμός.

 1. Σήμανση CE και δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ
  • Ο εγκαταστάτης τοποθετεί τη σήμανση CE στον θαλαμίσκο κάθε ανελκυστήρα που ικανοποιεί τις ουσι− ώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας της παρούσας και, με ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού που αναφέρεται στο σημείο 3.1, τον αριθμό μητρώου του τελευταίου δίπλα στη σήμανση CE στον θαλαμίσκο του ανελκυστήρα.
  • Ο εγκαταστάτης συντάσσει γραπτή δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ για κάθε ανελκυστήρα και φυλάσσει αντίγραφό της στη διάθεση των εθνικών αρχών επί 10 έτη από τη διάθεση του ανελκυστήρα στην αγορά. Στις αρμόδιες αρχές διατίθεται, εφόσον το ζητήσουν, αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ.
 2. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος

Οι υποχρεώσεις του εγκαταστάτη που καθορίζονται στα σημεία 3.1, 3.4.1, 5 και 7 είναι δυνατόν να εκπληρώ− νονται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, εξ ονόματός του και υπό την ευθύνη του, με την προϋπό− θεση ότι καθορίζονται λεπτομερώς στην εντολή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

(ενότητα Η1)

 1. Η συμμόρφωση με βάση την πλήρη διασφάλιση της ποιότητας και εξέταση σχεδιασμού για ανελκυστήρες είναι η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης με την οποία ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί το σύστημα ποιότητας ενός εγκαταστάτη και, κατά πε− ρίπτωση, τον σχεδιασμό των ανελκυστήρων, για να εξασφαλίσει ότι οι ανελκυστήρες πληρούν τις εφαρ− μοστέες ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που ορίζονται στο παράρτημα I.
 2. Υποχρεώσεις του εγκαταστάτη

Ο εγκαταστάτης εφαρμόζει εγκεκριμένο σύστημα ποι− ότητας για τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τη συναρ− μολόγηση, την εγκατάσταση, τον τελικό έλεγχο και τις δοκιμές των ανελκυστήρων, όπως ορίζει το σημείο 3, και υπόκειται στην επιτήρηση που αναφέρεται στο σημείο 4. Η επάρκεια της τεχνικής σχεδίασης των ανελκυστήρων εξετάζεται σύμφωνα με το σημείο 3.3.

 1. Σύστημα ποιότητας

3.1. Ο εγκαταστάτης υποβάλλει αίτηση αξιολόγησης του συστήματος ποιότητας σε έναν μόνο κοινοποιημένο οργανισμό της επιλογής του.

Η αίτηση περιλαμβάνει:

α) το όνομα και τη διεύθυνση του εγκαταστάτη και, εάν η αίτηση υποβάλλεται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, το όνομα και τη διεύθυνση και του εξου− σιοδοτημένου αντιπροσώπου·

β) όλες τις σχετικές πληροφορίες για τους ανελκυστή−

ρες που πρόκειται να εγκατασταθούν, και ιδίως εκείνες που θα επιτρέψουν την κατανόηση της σχέσης μεταξύ του σχεδιασμού και της λειτουργίας του ανελκυστήρα·

γ) τον φάκελο σχετικά με το σύστημα ποιότητας·

δ) τον τεχνικό φάκελο που περιγράφεται στο σημείο

 • του παραρτήματος IV μέρος Β·

ε) γραπτή δήλωση με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει υποβληθεί η ίδια αίτηση σε άλλο κοινοποιημένο οργανισμό.

3.2. Το σύστημα ποιότητας εξασφαλίζει τη συμμόρφω− ση των ανελκυστήρων με τις εφαρμοστέες ουσιώδεις απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας του παραρτήματος I. Όλα τα στοιχεία, οι απαιτήσεις και διατάξεις που εφαρμόζει ο εγκαταστάτης συγκεντρώνονται συστη− ματικά και απαρτίζουν φάκελο υπό τη μορφή γραπτών πολιτικών, διαδικασιών και οδηγιών. Ο φάκελος αυτός του συστήματος ποιότητας επιτρέπει ενιαία ερμηνεία των προγραμμάτων, σχεδίων, εγχειριδίων και φακέλων ποιότητας.

Περιλαμβάνεται ιδίως επαρκής περιγραφή:

α) των ποιοτικών στόχων, του οργανογράμματος, των ευθυνών και των αρμοδιοτήτων των στελεχών όσον αφορά τη σχεδίαση και την ποιότητα του προϊόντος·

β) των προδιαγραφών τεχνικού σχεδιασμού, συμπε−

ριλαμβανομένων των προτύπων που εφαρμόζονται και, σε περιπτώσεις όπου τα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα δεν πρόκειται να εφαρμοστούν πλήρως, των μέσων, συμπεριλαμβανομένων άλλων σχετικών τεχνι− κών προδιαγραφών, που θα χρησιμοποιηθούν ώστε να διασφαλίζεται ότι τηρούνται οι εφαρμοστέες ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας του παραρτήματος I· γ) των τεχνικών ελέγχου και επαλήθευσης του σχε− διασμού των διαδικασιών και συστηματικών ενεργει− ών που θα χρησιμοποιούνται κατά τον σχεδιασμό των ανελκυστήρων·

δ) των ελέγχων και δοκιμών που θα πραγματοποιούνται κατά την παραλαβή των υλικών κατασκευής, των εξαρτημάτων και των υποσυγκροτημάτων

ε) των αντίστοιχων τεχνικών συναρμολόγησης, εγκατάστασης, ελέγχου και διασφάλισης της ποιότητας, των μεθόδων και συστηματικών ενεργειών που θα εφαρμόζονται· στ) των ελέγχων και των δοκιμών που θα διενεργούνται πριν (έλεγχος των συνθηκών εγκατάστασης: φρέαρ, χώρος εγκατάστασης της μηχανής κ.λπ.), κατά και μετά την εγκατάσταση (σε αυτούς περιλαμβάνονται τουλάχιστον οι δοκιμές που προβλέπονται στο παράρτημα V σημείο 3.3)

ζ) των φακέλων ποιότητας, όπως εκθέσεις επιθεώρησης, στοιχεία δοκιμών και βαθμονόμησης οργάνων, εκθέσεις των προσόντων του αρμόδιου προσωπικού·

η) των μέσων παρακολούθησης που καθιστούν δυνατό τον έλεγχο της επίτευξης του απαιτούμενου επιπέδου σχεδιασμού και ποιότητας του προϊόντος και της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος ποιότητας. 3.3. Εξέταση του σχεδιασμού

3.3.1. Εφόσον ο σχεδιασμός δεν έχει γίνει εξ’ ολοκλήρου σύμφωνα με τα εναρμονισμένα πρότυπα, ο κοινοποιημένος οργανισμός εξετάζει εάν ο σχεδιασμός έχει γίνει σύμφωνα με τις ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που ορίζονται στο παράρτημα I και, εάν ναι, χορηγεί πιστοποιητικό εξέτασης σχεδιασμού ΕΕ στον εγκαταστάτη και διευκρινίζει τα όρια ισχύος του πιστοποιητικού και τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την αναγνώριση του εγκεκριμένου σχεδιασμού.

3.3.2. Στην περίπτωση που ο σχεδιασμός δεν πληροί τις εφαρμοστέες ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας του παραρτήματος I, ο κοινοποιημένος οργανισμός αρνείται να χορηγήσει πιστοποιητικό εξέτασης σχεδιασμού ΕΕ και ενημερώνει τον εγκαταστάτη σχετικά, αιτιολογεί δε λεπτομερώς την άρνηση χορήγησης του πιστοποιητικού.

Ο κοινοποιημένος οργανισμός, αφενός, παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις της γενικώς αναγνωρισμένης τεχνολογίας από τις οποίες προκύπτει ότι ο εγκεκριμένος σχεδιασμός μπορεί να μην πληροί πλέον τις εφαρμοστέες ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που ορίζονται στο παράρτημα I και, αφετέρου, καθορίζει εάν οι εξελίξεις αυτές απαιτούν περαιτέρω έρευνες. Στην περίπτωση αυτή, ο κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει τον εγκαταστάτη σχετικά.

3.3.3. Ο εγκαταστάτης ενημερώνει τον κοινοποιημένο οργανισμό, ο οποίος έχει εκδώσει το πιστοποιητικό εξέτασης σχεδιασμού ΕΕ, για όλες τις τροποποιήσεις του εγκεκριμένου σχεδιασμού οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τη συμμόρφωση με τις ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που ορίζονται στο παράρτημα I ή με τους όρους με τους οποίους ισχύει το πιστοποιητικό. Για τις τροποποιήσεις αυτές απαιτείται συμπληρωματική έγκριση —από τον κοινοποιημένο οργανισμό που χορήγησε το πιστοποιητικό εξέτασης σχεδιασμού ΕΕ— με μορφή προσθήκης στο αρχικό πιστοποιητικό εξέτασης σχεδιασμού ΕΕ.

3.3.4. Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει την κοινοποιούσα αρχή του σχετικά με τα πιστοποιητικά εξέτασης σχεδιασμού ΕΕ και/ή κάθε προσθήκη σε αυτά που χορήγησε ή απέσυρε και θέτει στη διάθεση της κοινοποιούσας αρχής του, περιοδικά ή εφόσον του ζητηθεί, τον κατάλογο των πιστοποιητικών εξέτασης σχεδιασμού ΕΕ και/ή όλων των προσθηκών σε αυτά που έχουν απορριφθεί, ανασταλεί ή στα οποία έχουν επιβληθεί περιορισμοί με άλλο τρόπο. Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει τους άλλους κοινοποιημένους οργανισμούς σχετικά με τα πιστοποιητικά εξέτασης σχεδιασμού ΕΕ και/ή τις τυχόν προσθήκες σε αυτά που έχουν απορριφθεί, αποσυρθεί, ανασταλεί ή στα οποία έχουν επιβληθεί περιορισμοί με άλλο τρόπο και, ύστερα από αίτηση, σχετικά με τα πιστοποιητικά που χορηγήθηκαν και/ή προσθήκες σε αυτά.

Η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και οι άλλοι κοινοποιημένοι οργανισμοί μπορούν, ύστερα από αίτηση, να λάβουν αντίγραφο των πιστοποιητικών εξέτασης σχεδιασμού ΕΕ και/ή των προσθηκών σε αυτές. Ύστερα από αίτηση, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη μπορούν να λάβουν αντίγραφο του τεχνικού φακέλου και των πορισμάτων των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από τον κοινοποιημένο οργανισμό.

3.3.5. Ο εγκαταστάτης θέτει στη διάθεση των εθνικών αρχών αντίγραφο του πιστοποιητικού εξέτασης σχεδιασμού ΕΕ, των παραρτημάτων και των προσθηκών του μαζί με τον τεχνικό φάκελο, επί δέκα έτη από τη διάθεση στην αγορά του ανελκυστήρα.

3.4. Αξιολόγηση του συστήματος ποιότητας

Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί το σύστημα ποιότητας για να διαπιστώσει εάν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο

3.2. Τεκμαίρει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις αυτές για τα συστήματα ποιότητας που πληρούν τις αντίστοιχες προδιαγραφές του σχετικού εναρμονισμένου προτύπου.

Η ομάδα ελεγκτών περιλαμβάνει ένα τουλάχιστον μέλος το οποίο έχει πείρα στην αξιολόγηση της τεχνολογίας των ανελκυστήρων και γνωρίζει τις ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I. Η διαδικασία ελέγχου περιλαμβάνει μια επίσκεψη αξιολόγησης στις εγκαταστάσεις του εγκαταστάτη και μια επίσκεψη σε εργοτάξιο εγκατάστασης ανελκυστήρα.

Η ομάδα ελεγκτών ελέγχει τον τεχνικό φάκελο στον οποίο αναφέρεται το σημείο 3.1, στοιχείο δ), για να επαληθεύσει την ικανότητα του εγκαταστάτη να εντοπίζει τις εφαρμοστέες ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που ορίζονται στο παράρτημα I και να πραγματοποιεί τους απαραίτητους ελέγχους με σκοπό τη διασφάλιση της συμμόρφωσης του ανελκυστήρα με τις απαιτήσεις αυτές.

Η απόφαση κοινοποιείται στον εγκαταστάτη ή, κατά περίπτωση, στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του. Η κοινοποίηση περιέχει τα συμπεράσματα της αξιολόγησης και την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης.

3.5. Ο εγκαταστάτης αναλαμβάνει τη δέσμευση να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το σύστημα ποιότητας, όπως έχει εγκριθεί, και να το διατηρεί κατάλληλο και αποτελεσματικό.

Ο εγκαταστάτης ενημερώνει τον κοινοποιημένο οργανισμό ο οποίος ενέκρινε το σύστημα ποιότητας για κάθε μελετώμενη τροποποίηση του συστήματος.

Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί τις προτεινόμενες τροποποιήσεις και αποφασίζει κατά πόσον το τροποποιημένο σύστημα ποιότητας εξακολουθεί να πληροί τις απαιτήσεις του σημείου 3.2 ή κατά πόσον απαιτείται νέα αξιολόγηση.

Η απόφαση κοινοποιείται στον εγκαταστάτη ή, κατά περίπτωση, στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του. Η κοινοποίηση περιέχει τα συμπεράσματα της αξιολόγησης και την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης.

Ο κοινοποιημένος οργανισμός τοποθετεί τον αριθμό μητρώου του δίπλα στη σήμανση CE σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 19.

 1. Επιτήρηση με ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού
  • Σκοπός της επιτήρησης είναι να διασφαλίζει ότι ο εγκαταστάτης πληροί ορθά τις υποχρεώσεις που προ− κύπτουν από το εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας.
  • Ο εγκαταστάτης επιτρέπει στον κοινοποιημένο οργανισμό την πρόσβαση, για σκοπούς αξιολόγησης, στους χώρους σχεδιασμού, κατασκευής, συναρμολόγησης, εγκατάστασης, επιθεώρησης, δοκιμών και εναποθήκευσης, και του παρέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, ιδίως:

α) τον φάκελο του συστήματος ποιότητας·

β) τους φακέλους ποιότητας που προβλέπονται στο

σχεδιαστικό τμήμα του συστήματος ποιότητας, περιλαμβανομένων αποτελεσμάτων αναλύσεων, υπολογισμών, δοκιμών·

γ) τους φακέλους ποιότητας που προβλέπονται από το μέρος του συστήματος ποιότητας που αφορά την αποδοχή των προμηθειών και της εγκατάστασης, όπως εκθέσεις επιθεώρησης και στοιχεία των δοκιμών, στοιχεία βαθμονόμησης οργάνων, εκθέσεις των προσόντων του οικείου προσωπικού.

4.3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός διεξάγει περιοδικούς ελέγχους για να βεβαιώνεται ότι ο εγκαταστάτης διατηρεί και εφαρμόζει το σύστημα ποιότητας και χορηγεί έκθεση ελέγχου στον εγκαταστάτη.

4.4. Επιπλέον, ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να πραγματοποιεί αιφνιδιαστικές επισκέψεις στις εγκαταστάσεις του εγκαταστάτη ή στα εργοτάξια εγκατάστασης ανελκυστήρων. Με την ευκαιρία των επισκέψεων αυτών, και εφόσον χρειάζεται, ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να πραγματοποιεί ή να αναθέτει σε τρίτους δοκιμές για την εξακρίβωση της καλής λειτουργίας του συστήματος ποιότητας. Ο οργανισμός χορηγεί στον εγκαταστάτη έκθεση για την επίσκεψη και, εάν πραγματοποιήθηκαν δοκιμές, έκθεση δοκιμής.

 1. Ο εγκαταστάτης διατηρεί στη διάθεση των εθνικών αρχών για δέκα έτη από την ημερομηνία που διατέθηκε στην αγορά ο ανελκυστήρας:

α) τον φάκελο που προβλέπεται στο σημείο 3.1 στοιχείο γ)·

β) τον τεχνικό φάκελο που αναφέρεται στο σημείο

3.1 στοιχείο δ)·

γ) τις πληροφορίες για τις τροποποιήσεις που προβλέπονται στο σημείο 3.5 δεύτερο εδάφιο·

δ) τις αποφάσεις και εκθέσεις του κοινοποιημένου οργανισμού που αναφέρονται στο τέταρτο εδάφιο του σημείου 3.5 και στα σημεία 4.3 και 4.4.

 1. Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει την κοινοποιούσα αρχή του για τις εγκρίσεις του πλήρους συστήματος ποιότητας που χορηγούνται ή αποσύρονται, και θέτει στη διάθεση της κοινοποιούσας αρχής του, περιοδικά ή εφόσον του ζητηθεί, τον κατάλογο των αποφάσεων έγκρισης των πλήρων συστημάτων ποιότητας που έχουν χορηγηθεί, απορριφθεί, ανασταλεί ή στις οποίες έχουν επιβληθεί περιορισμοί με άλλο τρόπο.

Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει τους άλλους κοινοποιημένους οργανισμούς για τις αποφάσεις έγκρισης των συστημάτων ποιότητας τις οποίες έχει απορρίψει, αναστείλει ή αποσύρει, και, εφόσον του ζητηθεί, για τις αποφάσεις έγκρισης.

Ο κοινοποιημένος οργανισμός διατηρεί αντίγραφο των αποφάσεων έγκρισης, των παραρτημάτων τους και των προσθηκών τους, καθώς και τον τεχνικό φάκελο και την έκθεση αξιολόγησης για μια περίοδο 15 ετών από την ημερομηνία έκδοσής τους.

Ύστερα από αίτηση, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη λαμβάνουν αντίγραφο των αποφάσεων έγκρισης των συστημάτων ποιότητας που χορήγησε ο κοινοποιημένος οργανισμός.

 1. Σήμανση CE και δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ
  • Ο εγκαταστάτης τοποθετεί τη σήμανση CE στον θαλαμίσκο κάθε ανελκυστήρα που ικανοποιεί τις ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας της παρούσας και, με ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού που αναφέρεται στο σημείο 3.1, τον αριθμό μητρώου του τελευταίου δίπλα στη σήμανση CE στον θαλαμίσκο του ανελκυστήρα.
  • Ο εγκαταστάτης συντάσσει γραπτή δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ για κάθε ανελκυστήρα και διατηρεί αντίγραφό της στη διάθεση των εθνικών αρχών επί 10 έτη από τη διάθεση του ανελκυστήρα στην αγορά. Στις αρμόδιες αρχές διατίθεται, εφόσον το ζητήσουν, αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ.
 2. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος

Οι υποχρεώσεις του εγκαταστάτη που καθορίζονται στα σημεία 3.1, 3.3.3, 3.3.5, 5 και 7 είναι δυνατόν να εκ− πληρώνονται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, εξ ονόματός του και υπό την ευθύνη του, με την προϋπόθεση ότι καθορίζονται λεπτομερώς στην εντολή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΥΠΟ

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

(ενότητα Δ)

 1. Η συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τη διασφάλιση ποιότητας της παραγωγής για ανελκυστήρες αποτελεί το τμήμα της διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης όπου ένας κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί το σύστημα ποιότητας της παραγωγής ενός εγκαταστάτη για να εξασφαλίσει ότι οι ανελκυστήρες που εγκαθίστανται είναι σύμφωνοι με τον εγκεκριμένο τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ ή με ανελκυστήρα που σχεδιάζεται και κατασκευάζεται βάσει εγκεκριμένου συστήματος ποιότητας σύμφωνα με το παράρτημα XI και ικανοποιούν τις εφαρμοστέες ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που ορίζονται στο παράρτημα I.
 2. Υποχρεώσεις του εγκαταστάτη

Ο εγκαταστάτης εφαρμόζει εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας για την κατασκευή, τη συναρμολόγηση, την εγκατάσταση, την τελική επιθεώρηση και τις δοκιμές των ανελκυστήρων, όπως ορίζει το σημείο 3, και υπόκειται στην επιτήρηση που αναφέρεται στο σημείο 4.

 1. Σύστημα ποιότητας

3.1. Ο εγκαταστάτης υποβάλλει αίτηση αξιολόγησης του συστήματος ποιότητας, σε έναν μόνο κοινοποιημένο οργανισμό της επιλογής του.

Η αίτηση περιλαμβάνει:

α) το όνομα και τη διεύθυνση του εγκαταστάτη και, εάν η αίτηση υποβάλλεται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, το όνομα και τη διεύθυνση και του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, καθώς και

β) όλες τις σχετικές πληροφορίες για τους ανελκυστήρες προς εγκατάσταση·

γ) τον φάκελο του συστήματος ποιότητας·

δ) τον τεχνικό φάκελο των ανελκυστήρων προς εγκατάσταση·

ε) γραπτή δήλωση με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει υποβληθεί η ίδια αίτηση σε άλλο κοινοποιημένο οργανισμό.

3.2. Το σύστημα ποιότητας πρέπει να διασφαλίζει τη συμμόρφωση των ανελκυστήρων με τις εφαρμοστέες ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας του παραρτήματος I.

Όλα τα στοιχεία, οι απαιτήσεις και διατάξεις που εφαρμόζει ο εγκαταστάτης πρέπει να συγκεντρώνονται συστηματικά και απαρτίζουν φάκελο υπό τη μορφή γραπτών πολιτικών, διαδικασιών και οδηγιών. Ο φάκελος του συστήματος ποιότητας επιτρέπει την ενιαία ερμηνεία των προγραμμάτων, σχεδίων, εγχειριδίων και φακέλων ποιότητας.

Περιλαμβάνει ιδίως κατάλληλη περιγραφή:

α) των ποιοτικών στόχων, του οργανογράμματος, των ευθυνών και των αρμοδιοτήτων των στελεχών όσον αφορά την ποιότητα του προϊόντος·

β) των τεχνικών κατασκευής, ποιοτικού ελέγχου και διασφάλισης της ποιότητας, των διαδικασιών και των συστηματικών ενεργειών που θα εφαρμόζονται·

γ) των εξετάσεων και των δοκιμών που θα διεξάγονται

πριν, κατά και μετά την εγκατάσταση·

δ) των φακέλων ποιότητας, όπως εκθέσεις επιθεώρησης και στοιχεία δοκιμών και βαθμονόμησης, εκθέσεις προσόντων του αρμοδίου προσωπικού·

ε) των μέσων επιτήρησης που επιτρέπουν να ελέγχεται η επίτευξη της απαιτουμένης ποιότητας του ανελκυστήρα και η αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος ποιότητας.

3.3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί το σύστημα ποιότητας για να διαπιστώσει εάν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο 3.2. Τεκμαίρει ότι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αυτές τα στοιχεία του συστήματος ποιότητας που πληρούν τις αντίστοιχες προδιαγραφές του σχετικού εναρμονισμένου προτύπου.

Η ομάδα ελεγκτών περιλαμβάνει ένα τουλάχιστον μέλος το οποίο έχει πείρα στην αξιολόγηση της τεχνολογίας των ανελκυστήρων και γνωρίζει τις ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I.

Η διαδικασία ελέγχου περιλαμβάνει μια επίσκεψη αξιολόγησης στις εγκαταστάσεις του εγκαταστάτη και μια επίσκεψη σε εργοτάξιο εγκατάστασης ανελκυστήρα. Η απόφαση κοινοποιείται στον εγκαταστάτη. Η κοινοποίηση περιέχει τα συμπεράσματα του ελέγχου και την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης.

3.4. Ο εγκαταστάτης αναλαμβάνει τη δέσμευση να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το σύστημα ποιότητας, όπως έχει εγκριθεί, και να το δια− τηρεί κατάλληλο και αποτελεσματικό.

3.4.1. Ο εγκαταστάτης ενημερώνει τον κοινοποιημένο οργανισμό ο οποίος ενέκρινε το σύστημα ποιότητας για κάθε μελετώμενη τροποποίηση του συστήματος.

3.4.2. Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί τις προτεινόμενες τροποποιήσεις και αποφασίζει κατά πόσον το τροποποιημένο σύστημα ποιότητας θα εξακολουθήσει να πληροί τις απαιτήσεις του σημείου 3.2 ή κατά πόσον απαιτείται νέα αξιολόγηση.

Η απόφαση κοινοποιείται στον εγκαταστάτη ή, κατά περίπτωση, στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του. Η κοινοποίηση περιέχει τα συμπεράσματα της αξιολόγησης και την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης.

Ο κοινοποιημένος οργανισμός επιθέτει τον αριθμό μητρώου του ή μεριμνά για την τοποθέτησή του, πλησίον της σήμανσης CE σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 19. 4. Επιτήρηση με ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού

4.1. Σκοπός της επιτήρησης είναι να διασφαλίζει ότι ο εγκαταστάτης πληροί ορθά τις υποχρεώσεις που προ− κύπτουν από το εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας.

4.2. Ο εγκαταστάτης επιτρέπει στον κοινοποιημένο οργανισμό την πρόσβαση, για σκοπούς αξιολόγησης, στους χώρους κατασκευής, επιθεώρησης, συναρμολόγησης, εγκατάστασης, δοκιμών και εναποθήκευσης και του παρέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, και ιδίως:

α) τον φάκελο του συστήματος ποιότητας·

β) τον τεχνικό φάκελο·

γ) τους φακέλους ποιότητας, όπως εκθέσεις επιθεώρησης, στοιχεία δοκιμών και βαθμονόμησης οργάνων, εκθέσεις των προσόντων του αρμόδιου προσωπικού.

4.3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός διεξάγει περιοδικούς ελέγχους για να βεβαιώνεται ότι ο εγκαταστάτης διατηρεί και εφαρμόζει το σύστημα ποιότητας και χορηγεί έκθεση ελέγχου στον εγκαταστάτη.

4.4. Επιπλέον, ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να πραγματοποιεί αιφνιδιαστικές επισκέψεις στον εγκαταστάτη. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων αυτών, ο οργανισμός μπορεί, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο, να διεξάγει ή να αναθέτει σε τρίτους να διεξαγάγουν δοκιμές για να εξακριβωθεί η ορθή λειτουργία του συστήματος ποιότητας. Ο κοινοποιημένος οργανισμός χορηγεί στον εγκαταστάτη έκθεση επίσκεψης και, αν πραγματοποιήθηκαν δοκιμές, έκθεση δοκιμής.

 1. Ο εγκαταστάτης διατηρεί στη διάθεση των εθνικών αρχών για περίοδο δέκα ετών από την ημερομηνία που διατέθηκε στην αγορά ο ανελκυστήρας:

α) τον φάκελο που προβλέπεται στο σημείο 3.1 στοιχείο γ)·

β) τον τεχνικό φάκελο που αναφέρεται στο σημείο

3.1 στοιχείο δ)·

γ) τις πληροφορίες για τις τροποποιήσεις που προβλέπονται στο σημείο 3.4.1·

δ) τις αποφάσεις και τις εκθέσεις του κοινοποιημένου οργανισμού που προβλέπονται στο σημείο 3.4.2 δεύτερο εδάφιο και στα σημεία 4.3 και 4.4.

 1. Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει την κοινοποιούσα αρχή του για τις εγκρίσεις του συστήματος ποιότητας της παραγωγής που χορηγούνται ή αποσύρονται, και θέτει στη διάθεση της κοινοποιούσας αρχής του, περιοδικά ή εφόσον του ζητηθεί, τον κατάλογο των αποφάσεων έγκρισης των συστημάτων ποιότητας της παραγωγής που έχουν απορριφθεί, ανασταλεί ή στις οποίες έχουν επιβληθεί περιορισμοί με άλλο τρόπο.

Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει τους άλλους κοινοποιημένους οργανισμούς για τις αποφάσεις έγκρισης των συστημάτων ποιότητας τις οποίες έχει απορρίψει, αναστείλει ή αποσύρει, και, εφόσον του ζητηθεί, για τις αποφάσεις έγκρισης των συστημάτων ποιότητας που χορήγησε.

Ύστερα από αίτηση, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη λαμβάνουν αντίγραφο των αποφάσεων έγκρισης των συστημάτων ποιότητας που χορήγησε ο κοινοποιημένος οργανισμός.

 1. Σήμανση CE και δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ
  • Ο εγκαταστάτης τοποθετεί τη σήμανση CE στον θαλαμίσκο κάθε ανελκυστήρα που ικανοποιεί τις ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας της παρούσας και, με ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού που αναφέρεται στο σημείο 3.1, τον αριθμό μητρώου του τελευταίου δίπλα στη σήμανση CE στον θαλαμίσκο του ανελκυστήρα.
  • Ο εγκαταστάτης συντάσσει γραπτή δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ για κάθε ανελκυστήρα και διατηρεί αντίγραφό της στη διάθεση των εθνικών αρχών επί 10 έτη από τη διάθεση του ανελκυστήρα στην αγορά. Στις αρμόδιες αρχές διατίθεται, εφόσον το ζητήσουν, αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ.
 2. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος

Οι υποχρεώσεις του εγκαταστάτη που καθορίζονται στα σημεία 3.1, 3.4.1, 5 και 7 είναι δυνατόν να εκπληρώνονται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, εξ ονόματός του και υπό την ευθύνη του, με την προϋπόθεση ότι καθορίζονται λεπτομερώς στην εντολή.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIΙΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

Οδηγία 95/16/ΕΚ Οδηγία 2014/33/ΕΕ
Άρθρο 1 παράγραφος 1 Άρθρο 1 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο
Άρθρο 1 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο
Άρθρο 1 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο Άρθρο 2 σημείο 1)
Άρθρο 1 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο Άρθρο 1 παράγραφος 1
Άρθρο 1 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο
Άρθρο 1 παράγραφος 3 Άρθρο 1 παράγραφος 2
Άρθρο 1 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο πρώτη περίπτωση Άρθρο 2 σημείο 6)
Άρθρο 1 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο δεύτερη περίπτωση Άρθρο 2 σημείο 5)
Άρθρο 1 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο τέταρτη περίπτωση Άρθρο 2 σημείο 7)
Άρθρο 1 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο πέμπτη περίπτωση Άρθρο 2 σημείο 3)
Άρθρο 1 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο Άρθρο 16 παράγραφος 3
Άρθρο 1 παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο Άρθρο 16 παράγραφος 4
Άρθρο 1 παράγραφος 5 Άρθρο 1 παράγραφος 3
Άρθρο 2 παράγραφος 1
Άρθρο 2 παράγραφος 1 πρώτη περίπτωση Άρθρο 4 παράγραφος 1
Άρθρο 2 παράγραφος 1 δεύτερη περίπτωση Άρθρο 4 παράγραφος 2
Άρθρο 2 παράγραφος 2 Άρθρο 6 παράγραφος 1
Άρθρο 2 παράγραφος 3 Άρθρο 6 παράγραφος 2
Άρθρο 2 παράγραφος 4 Άρθρο 3 παράγραφος 3
Άρθρο 2 παράγραφος 5 Άρθρο 3 παράγραφος 2
Άρθρο 3 πρώτο εδάφιο Άρθρο 5 παράγραφος 1
Άρθρο 3 δεύτερο εδάφιο Άρθρο 5 παράγραφος 2
Άρθρο 4 παράγραφος 1 Άρθρο 3 παράγραφος 1
Άρθρο 4 παράγραφος 2
Άρθρα 7 έως 14
Άρθρο 5 παράγραφος 1 Άρθρο 14
Άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2
Άρθρο 6 παράγραφοι 3 και 4 Άρθρο 42
Άρθρο 7 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο Άρθρο 38 παράγραφος 1
Άρθρο 7 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο Άρθρο 38 παράγραφος 5
Άρθρο 7 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο Άρθρο 39 παράγραφος 3
Άρθρο 7 παράγραφος 3
Άρθρο 7 παράγραφος 4 Άρθρο 40 παράγραφος 4
Άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο α) Άρθρο 15
Άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ)
Άρθρο 8 παράγραφος 2 Άρθρο 16
Άρθρο 8 παράγραφος 3 πρώτη και τρίτη περίπτωση Άρθρο 17 παράγραφος 2 και άρθρο 19 παράγραφος 3

 

Άρθρο 8 παράγραφος 3 δεύτερη περίπτωση Άρθρο 7 παράγραφος 3
Άρθρο 8 παράγραφος 4
Άρθρο 8 παράγραφος 5 Άρθρο 12
Άρθρο 9 παράγραφος 1 Άρθρο 20
Άρθρο 9 παράγραφος 2
Άρθρο 9 παράγραφος 3 Άρθρο 30 παράγραφος 1
Άρθρο 10 παράγραφος 1
Άρθρο 10 παράγραφος 2 Άρθρο 19 παράγραφος 1
Άρθρο 10 παράγραφος 3
Άρθρο 10 παράγραφος 4 στοιχείο α) Άρθρο 41 παράγραφος 1 στοιχείο α)
Άρθρο 10 παράγραφος 4 στοιχείο β)
Άρθρο 11
Άρθρο 43
Άρθρο 12
Άρθρο 13
Άρθρο 14
Άρθρο 15 παράγραφοι 1 και 2
Άρθρο 15 παράγραφος 3 Άρθρο 45 παράγραφος 2
Άρθρο 16 Άρθρα 46
Άρθρο 17 Άρθρο 49
Παράρτημα Ι Παράρτημα Ι
Παράρτημα II μέρος A Παράρτημα II μέρος Α
Παράρτημα II μέρος Β Παράρτημα II μέρος Β
Παράρτημα III Άρθρο 18
Παράρτημα IV Παράρτημα III
Παράρτημα V μέρος Α Παράρτημα IV μέρος Α
Παράρτημα V μέρος Β Παράρτημα IV μέρος Β
Παράρτημα VI Παράρτημα V
Παράρτημα VII
Παράρτημα VIII Παράρτημα VI
Παράρτημα IX Παράρτημα VII
Παράρτημα Χ Παράρτημα VIII
Παράρτημα XI Παράρτημα IX
Παράρτημα XII Παράρτημα Χ
Παράρτημα XIII Παράρτημα XI
Παράρτημα XIV Παράρτημα XII
Παράρτημα XIII
Παράρτημα XIV

Άρθρο 47

Δημοσίευση−Έναρξη Ισχύος

 1. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τις 20 Απριλίου 2016.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Απριλίου 2016

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

Comments are closed.