Κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων

Κατεβάστε το pdf

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα
• Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 1-2)
• Κατασκευή & εγκατάσταση : (άρθ. 3-5)
• Πρότυπο βεβαίωσης για την εξέταση τύπου ΕΟΚ : (παράρτ. ΙΙΙ)
• Διαδικασία διακοπής λειτουργίας ανελκυστήρων : (παράρτ. IV)
• Τεχνικός φάκελος για προέγκριση : (άρθ. 6)
• Άδεια λειτουργίας : (άρθ. 7)
• Περιοδικοί έλεγχοι & δοκιμές : (άρθ. 8)
• Διακοπή λειτουργίας ανελκυστήρα : (άρθ. 9)
• Συντήρηση ανελκυστήρων : (άρθ. 10)

Καταργήθηκε από :
Υ.Α. Φ.9.2/οικ. 32803/1308/97, (815/Β/11.9.97) «Κατασκευή και λειτουργία ανελκυστήρων»
Τροποποιήθηκε από :
Υ.Α. Οικ. 6895/1241/Φ9.2/93, (325/Β/6.5.93) «Τροποποίηση της κ.υ.α 18173/88, (664/Β) σε συμμόρφωση προς την 90/486/ΕΟΚ Οδηγία του Συμβουλίου της 17ης Σεπτεμβρίου 1990, που τροποποιεί την Οδηγία 84/529/ΕΟΚ, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τους ηλεκτροκίνητους ανελκυστήρες»

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ∆ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 και παρ. 2 άρθρου 1 του Ν. 1338 «Εφαρµογή του Κοινοτικού ∆ικαίου» (ΦΕΚ 34/Α/17-3-83) όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 6 του Νόµου 1440/84 «Συµµετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεµατικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τραπέζης Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισµού Εφοδιασµού EURATOM» (ΦΕΚ 70/Α/21.5.1984), και όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 7 του Νόµου 1775/88 «Εταιρείες παροχής επιχειρηµατικού κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 101/Α/24.5.88).
 2. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α).
 3. Τις διατάξεις του Ν. 372/76 «Περί συστάσεως και λειτουργίας Ελληνικού Οργανισµού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ)» (ΦΕΚ 166/A/30.6.76) και το άρθρο 22 του Ν. 1682/1987 (ΦΕΚ 14/16.2.87).
 4. Το Π.∆. 229/86 «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας» (ΦΕΚ

96).

 1. Την Υ1321/25.9.87 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον

Αναπληρωτή Υπουργό Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ 531/Β/30.9. 1987).

 1. Την Υ1436/1987 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισµός αρµοδιοτήτων στον

Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων» (ΦΕΚ

549/Β/1987).

 1. Την κοινή απόφαση 9211/1737/31287 του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής

Οικονοµίας «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Οικονοµίας» (ΦΕΚ

702/Β/4.12.87).

 1. Την κοινή απόφαση 6474/1988 (ΦΕΚ 451/Β/88) του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών «Ανάθεση αρµοδιότητος στον Υφυπουργό Οικονοµικών Ηλ. Παπαηλία».

9.Την απόφαση 508/85 (ΦΕΚ 316/Β/23.5.85) του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας

«Υποχρεωτική εφαρµογή του ΕΝ 81.1 προτύπου ΕΛΟΤ κανόνες ασφαλείας για την κατασκευή και εγκατάσταση ανελκυστήρων προσώπων, φορτίων ή µικρών φορτίων – Μέρος Ι: ηλεκτροκίνητοι, ανελκυστήρες».

 1. Την απόφαση ∆ΒΑ/Φ6/12550/442 (ΦΕΚ 397/Β/6.8.87) του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας «Κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία ανελκυστήρα προσώπων, φορτίων και µικρών φορτίων», αποφασίζουµε :

 

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 1

 1. Σκοπός της απόφασης αυτής είναι η προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 84/529/ΕΟΚ της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 «για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των Κρατών µελών σχετικά µε τους ηλεκτροκίνητους ανελκυστήρες» και 86/312 ΕΟΚ της 18ης Ιουνίου 1986 «για την προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 84/529/ ΕΟΚ» Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (L300 σελίς 86 και L196 σελίς 56 αντίστοιχα).
 2. Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται σε µόνιµα εγκατεστηµένες (νέες) συσκευές ανύψωσης που εξυπηρετούν καθορισµένα επίπεδα (στάσεις, έχουν θάλαµο, κατασκευασµένο για τη µεταφορά προσώπων ή/και πραγµάτων, ο οποίος είναι αναρτηµένος από συρµατόσχοινα ή αλυσίδες και κινείται τουλάχιστον µερικά, κατά µήκος κατακόρυφων οδηγών ή οδηγών των οποίων η κλίση σε σχέση µε την κατακόρυφο είναι µικρότερη από 15% οι οποίες αποκαλούνται στο εξής «ανελκυστήρες».
 3. Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής της παρούσας απόφασης συσκευές ανύψωσης µε τα παρακάτω ονόµατα και για τις οποίες όµως χρήσιµο είναι να λαµβάνεται κατάλληλα υπόψη η απόφαση αυτή:

Ατέρµονες ανελκυστήρες (πάτερ-νόστερ), ανελκυστήρες οδοντωτού κανόνα, ανελκυστήρες κοχλιού, ανελκυστήρες ορυχείων, ανελκυστήρες σκηνής θεάτρου, αυτόµατοι ανυψωτήρες που εξυπηρετούν ράφια, εκσκαφείς, εργοταξιακοί ανελκυστήρες, ανυψωτικές εγκαταστάσεις σε πλοία, πλατφόρµες γεώτρησης και έρευνας στη θάλασσα, συσκευές για κατασκευή και συντήρηση.

Οι ανελκυστήρες που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για στρατιωτικούς ή πειραµατικούς σκοπούς καθώς και οι ανελκυστήρες που χρησιµοποιούνται στις εγκαταστάσεις για το χειρισµό ραδιενεργών ουσιών.

Οι ανελκυστήρες που προορίζονται αποκλειστικά για τη µεταφορά πραγµάτων.

Οι µη ηλεκτροκίνητοι ανελκυστήρες και αναβατόρια, τα µηχανήµατα που λειτουργούν µε χρήση ρευστών (ιδίως οι υδραυλικοί και ελαιοηλεκτροκίνητοι ανελκυστήρες και αναβατόρια), αναβατόρια µε ανατρεπόµενους κάδους και ανελκυστήρες ειδικής κατασκευής για τη µεταφορά αναπήρων.

 1. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόµενα στο παράρτηµα ΙΙ της παρούσης.

 

Άρθρο 2

 1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων έναρξης ισχύος της παρούσας, απαγορεύεται η εγκατάσταση και η θέση σε λειτουργία των ανελκυστήρων, που δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των διατάξεων της απόφασης αυτής.
 2. Τα ισχύοντα για τις κτιριακές κατασκευές και ιδιαίτερα για την προστασία έναντι πυρκαγιάς δεν θίγονται εφόσον δεν αφορούν τον τοµέα εφαρµογής των διατάξεων που προβλέπονται για τον σκοπό αυτό από την παρούσα απόφαση.

 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 

Άρθρο 3

1.Οι συσκευές, τα στοιχεία κατασκευής και οι εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούνται πρέπει να ανταποκρίνονται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 81-1 για τους ηλεκτροκίνητους ανελκυστήρες.

 1. Όλα τα παραπάνω πρέπει να είναι σωστά υπολογισµένα να είναι καλής µηχανικής και ηλεκτρικής κατασκευής µε χρησιµοποίηση υλικών ανθεκτικών, κατάλληλης ποιότητας µε τις απαιτούµενες ιδιότητες και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και καλή λειτουργία ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποίηση των απαιτήσεων σχετικά µε τις διαστάσεις τους, παρά τις φθορές.
 2. Ειδικότερα τα παρακάτω κατασκευαστικά στοιχεία (µέρη του ανελκυστήρα), υπόκεινται στην εξέταση τύπου ΕΟΚ και στον έλεγχο ΕΟΚ.
  • ∆ιατάξεις µανδαλώµατος.
  • Περιοριστήρες ταχύτητας.
  • Συσκευές αρπάγης.
  • Προσκρουστήρες συσσώρευσης ενεργείας µε επιβραδυνόµενη κίνηση επαναφοράς ή προσκρουστήρες σκέδασης ενεργείας.
  • Θύρες φρέατος (µόλις συµπληρωθούν οι προδιαγραφές στον τοµέα της συµπεριφοράς σε πυρκαγιά).

 

Άρθρο 4.

 1. Τα κατασκευαστικά στοιχεία ανελκυστήρων της προηγουµένης παρ. 3.3 υπόκεινται στην εξέταση τύπου ΕΟΚ και στον έλεγχο ΕΟΚ σύµφωνα µε των Β 16147/2213/20.7.1988 (Φ.Ε.Κ. 514/Β/22.7.88) υπουργική απόφαση «Κοινές διατάξεις για τα ανυψωτικά µηχανήµατα ή τα µηχανήµατα διακινήσεως φορτίων» που προσαρµόζει την οδηγία 84/528/ΕΟΚ και το παράρτηµα ΣΤ του ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1.
 2. Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά και η χρησιµοποίηση για την κατασκευή ή την εγκατάσταση των ανελκυστήρων, των παραπάνω κατασκευαστικών στοιχείων των ανελκυστήρων, εφόσον αυτά δεν έχουν υποστεί εξέταση τύπου ΕΟΚ και δεν συνοδεύονται από πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΟΚ όπως αυτό καθορίζεται στο Παράρτηµα III που επιβεβαιώνει ότι ένας τύπος κατασκευαστικού στοιχείου ανταποκρίνεται στις κοινοτικές προδιαγραφές.
 3. Το πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΟΚ ισχύει για περίοδο δέκα ετών και µπορεί να ανανεωθεί, ύστερα από σχετική αίτηση, για περιόδους διάρκειας δέκα ετών.
 4. Ο έλεγχος ΕΟΚ η εξέταση τύπου ΕΟΚ και η χορήγηση πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΟΚ γίνεται από τον ΕΛΟΤ ή και τους εξουσιοδοτηµένους ή αναγνωρισµένους από το ΥΒΕΤ φορείς.

 

Άρθρο 5

 

Προσαρτώνται στην παρούσα απόφαση (α) το παράρτηµα της οδηγίας 86/312/ΚΟΚ που αντικατέστησε το παράρτηµα Ι της οδηγίας 84/529/ΕΟΚ, το παράρτηµα II που περιλαµβάνει τις εθνικές αλλαγές (Ν) του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1 το παράρτηµα IIΙ της οδηγίας 84/529 και το παράρτηµα ΙV, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Τα µηχανήµατα που αναφέρονται  στο άρθρο 1  παραγρ. 1 οφείλουν εκτός σε  ό,τι αφορά  τα σηµεία που περιλαµβάνονται στην παραγρ. 2 του ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1., να ανταποκρίνονται στο πρότυπο αυτό το οποίο αποτελεί ακριβή µεταφορά του  προτύπου ΕΝ 81.1 (έκδοση ∆εκεµβρίου 1985) που θεσπίστηκε από την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) :  «Κανόνες ασφαλείας για την κατασκευή και των εγκατάσταση των ανελκυστήρων και των ανυψωτικών φορτίων µέρος 1- ηλεκτρικοί ανελκυστήρες».

 1. Το πρότυπο αυτό εφαρµόζεται υπό την επιφύλαξη των ακόλουθων   τροποποιήσεων:
  • Παράγραφος 12.4.2.1.

Η τελευταία πρόταση  αντικαθίσταται  από το  ακόλουθο κείµενο:

«Ωστόσο έως τις 26 Σεπτεµβρίου 1991, τα κράτη µέλη είναι ελεύθερα να εφαρµόζουν ή να µην εφαρµόζουν αυτή την προδιαγραφή».

 • Παράγραφος 1.1.4

Το σηµείο αυτό  αντικαθίσταται  από  το  ακόλουθο  κείµενο:

Η ηλεκτρική εγκατάσταση των ανελκυστήρων πρέπει:

α) Να πληροί τις απαιτήσεις που αναφέρονται, στα εναρµονισµένα έγγραφα της ευρωπαϊκής επιτροπής τυποποιήσεως ηλεκτρολογικού υλικού (CENELEC), οι οποίες εγκρίθηκαν από τις ηλεκτροτεχνικές επιτροπές των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας.

β) Ελλείψει των εναρµονισµένων εγγράφων τα οποία αναφέρονται στο στοιχείο α) σχετικά µε την εγκατάσταση ηλεκτρικών συσκευών, να πληροί τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας της χώρας στην οποία πραγµατοποιείται η εγκατάσταση του ανελκυστήρα».

 • Παράγραφος 13.1.2.

Το σηµείο αυτό αντικαθίσταται µε το εξής κείµενο: «Στο µηχανοστάσιο και το χώρο τροχαλιών είναι αναγκαία η προστασία έναντι άµεσης επαφής µε χρήση περιβληµάτων µε βαθµό προστασίας τουλάχιστον IP 2Χ».

 • Παράγραφος F.O.1.6.

Το σηµείο αυτό συµπληρώνεται ως εξής: «σύµφωνα µε το άρθρο 13 παρ. 2 της οδηγίας 84/528/ ΕΟΚ».

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Εθνικές αλλαγές Α1. Εισαγωγή Αυτό το παράρτηµα  συµπληρώνει το ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1 µε λεπτοµέρειες για τις εθνικές αλλαγές που επιτρέπονται από την παράγραφο 0.1.4. του κεφαλαίου Ο Γενική εισαγωγή. Όπου στο κείµενο µιας παραγράφου οι αλλαγές αναφέρονται σε περισσότερα από ένα (Ν) γίνεται αντίστοιχη χρησιµοποίηση των ενδείξεων (i), (ii) κ.λ.π. Α2. Γενικά

Ειδικά νοµοθετηµένες απαιτήσεις για ανελκυστήρες που υπάρχουν ή µπορεί να υπάρξουν στο Γενικό Οικοδοµικό Οργανισµό, στον κτίριο λογικό κανονισµό, στον κανονισµό πυροπροστασίας κτιρίων, στα µέτρα ασφαλείας και προστασίας εργαζοµένων στους ανελκυστήρες κ.λ.π. πρέπει να λαµβάνονται υπόψη : Α3.1  Παράγραφος 0.6.2. i. καµιά εθνική αλλαγή ii. παραλείπεται

Α3.2 Παράγραφος 0.8.1.3 βλέπε σχετικό παράρτηµα ΕΛΟΤ ΕΝ 81-1  (Α 3.2.6).  A3. 3 Κεφάλαιο 1 Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής i. καµιά εθνική αλλαγή

 1. παραλείπεται η απαλλαγή της περιπτώσεως α. Για την περίπτωση β θα εκδοθούν συµπληρωµατικά κανόνες στο Πρότυπο ΕΝ 81.1. iii. To πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1. έχει εφαρµογή σε όλους τους νέους ανελκυστήρες που εγκαθίστανται σε νέα κτίρια σχεδιασµένα µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος αυτού του Προτύπου.

Για νέους ανελκυστήρες που εγκαθίστανται µετά την ηµεροµηνία ισχύος αυτού του Προτύπου, σε κτίρια τα οποία ήταν κατασκευασµένα ή για τα οποία είχαν υποβληθεί στο αρµόδιο Πολεοδοµικό γραφείο τα τελικά σχέδια πριν από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος αυτού του Προτύπου και των οποίων η κατασκευή δεν έχει ολοκληρωθεί ή δεν έχει ακόµα αρχίσει στην ηµεροµηνία αυτή, πρέπει να εφαρµόζεται, κατά προτίµηση αυτό το Πρότυπο ή αν ο χώρος δεν το επιτρέπει οι  ισχύουσες προηγούµενες διατάξεις προτού τεθεί  σε ισχύ αυτό το Πρότυπο. Αν όµως η εγκατάσταση τέτοιων ανελκυστήρων γίνει ύστερα από µια πενταετία από ηµεροµηνία έναρξης ισχύος αυτού του Προτύπου εφαρµόζονται µόνο οι απαιτήσεις αυτού του Προτύπου εκτός αν µπορεί να δειχτεί ότι εξαιτίας περιορισµών χώρου δεν έχει πρακτικά λογική ή απόλυτη συµµόρφωση προς αυτό. Νέες εγκαταστάσεις, ανακαινίσεις ή σοβαρές διαρρυθµίσεις σε υπάρχοντες ανελκυστήρες εγκατεστηµένους σε κτίρια της προηγουµένης παραγράφου που πραγµατοποιούνται πριν από την παρέλευση πενταετίας από την ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής αυτού του Πρότυπου επιτρέπεται να είναι σύµφωνες µε τις απαιτήσεις είτε αυτού του Προτύπου είτε των παλαιοτέρων. Μετά όµως από την παρέλευση πενταετίας έχουν εφαρµογή µόνο οι απαιτήσεις αυτού του Προτύπου εκτός αν µπορεί να δειχτεί στην αρµόδια υπηρεσία ότι εξαιτίας περιορισµών χώρου µια τέτοια συµµόρφωση δεν είναι πρακτικά λογική.  A3.4 Παράγραφος 5.2.1. ειδική περίπτωση

Καµιά αλλαγή

A3.5  Παράγραφος 5.2.2.3.

Καµιά αλλαγή  A3.6 Παράγραφος 5.2.3.

Καµιά αλλαγή

Α3.7 Παράγραφος 5.3  (α)

Καµιά αλλαγή

Α3.8 Παράγραφος 5.6.1

Καµιά αλλαγή

A3.9 Παράγραφος 6.1.2.2.

Καµιά   αλλαγή

Α3.10 Παράγραφος   6.1.2.3.(Β).

Καµιά αλλαγή  A3.10 Παράγραφος 6.2.1.

Καµιά αλλαγή

Α3.11  Παράγραφος  6.2.2.

Καµιά αλλαγή

Α3.12  Παράγραφος 6.3.1.3.

Καµιά αλλαγή

A3.13 Παράγραφος 6.3.2.1.  (α)

Καµιά αλλαγή

Α3.14 Παράγραφος 6.3.2.2.

Καµιά αλλαγή

A3.15 Παράγραφος 6.3.3.1.

Καµιά αλλαγή

A3.16 Παράγραφος 6.3.5.1.

Καµιά αλλαγή

A3.17 Παράγραφος 6.4.2.2.

Καµιά αλλαγή

Α3.19  Παράγραφος 7.2.2

Οι θύρες και τα πλαίσια τους να είναι αρκούντως ανθεκτικές σε παραµόρφωση  (να κρατούν τη µορφή τους) καθ’ όλη τη διάρκεια της χρησιµοποιήσεως των. Πρέπει να αποτελούνται από υλικά ανθεκτικά στη φωτιά.  Α3.20 Παράγραφος 7.7.2.2.  (β)

Καµιά αλλαγή  A3.21 Παράγραφος 8.5.2.

Καµιά αλλαγή

Α3.22 Παράγραφος 13.1.1.4.

Καµιά αλλαγή

A3. 23  Παράγραφος 14.1.1.1. (i)

Καµιά αλλαγή

A3.24 Παράγραφος 16.1.1.

Καµιά αλλαγή

A3. 25 Παράγραφος  16.1.2.

Καµιά αλλαγή

A3. 26 Παράγραφος 16.1.3.

Καµιά αλλαγή

A3.27 Παράγραφος 16.2.2.               Καταργείται το κείµενο που βρίσκεται σε παρένθεση.

 

Ο φάκελος παρακολούθησης ή το µητρώο φυλάσσεται από την αρµόδια υπηρεσία του ΥΒΕΤ. Αντίγραφα των στοιχείων του φακέλου φυλάσσονται από τον ιδιοκτήτη ή το εξουσιοδοτηµένο από αυτόν πρόσωπο. A3. 29 Παράγραφος   16.3.  Συντήρηση

Γενικά

 1. Ο ανελκυστήρας και τα εξαρτήµατα του πρέπει να διατιµούνται σε καλή κατάσταση, ώστε να εξασφαλίζεται ασφαλής λειτουργία. Για το σκοπό αυτό πρέπει να γίνεται συντήρηση του ανελκυστήρα από ειδικευµένο προσωπικό σύµφωνα µε τα παρακάτω:
 2. Η Συντήρηση περιλαµβάνει τον κατά κανονικά χρονικά διαστήµατα έλεγχο των ηλεκτρικών και µηχανικών διατάξεων ασφάλειας καθώς επίσης και των υπόλοιπων εξαρτηµάτων του ανελκυστήρα για εξακρίβωση και εκτίµηση µιας τυχόν όχι ασφαλούς και απροσκόπου λειτουργίας στην οποία µπορεί να οδηγηθεί η εγκατάσταση του ανελκυστήρα εξαιτίας µιας φθοράς, βλάβης ή και απορύθµισης των διατάξεων και εξαρτηµάτων αυτού. Περιλαµβάνει ακόµη τις απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση της ασφαλούς λειτουργίας µε εξάλειψη των βλαβών και των απορυθµίσεων καθώς επίσης τον καθαρισµό και τη λίπανση όπου χρειάζεται όλων των εξαρτηµάτων σύµφωνα µε τους κανόνες της τεχνικής και τις υποδείξεις των κατασκευαστούν των εξαρτηµάτων ή διατάξεων.
 3. Το πρόγραµµα για τη συντήρηση των διαφόρων εξαρτηµάτων και διατάξεων ασφαλείας πρέπει να είναι έτσι διαµορφούµενο ώστε να καλύπτει τις απαιτήσεις ασφαλείας καθώς και τις πρόσθετες απαιτήσεις του κατασκευαστή.
 4. Ο αριθµός των συντηρήσεων που πρέπει να γίνεται κατά κανονικά διαστήµατα µέσα σε ένα χρόνο καθορίζεται από τον κατασκευαστή η εγκαταστάτη του ανελκυστήρα σύµφωνα µε τα παρακάτω.
 5. Ο αριθµός αυτός των συντηρήσεων δεν πρέπει να είναι µικρότερος από 12 το χρόνο για ανελκυστήρες εγκατεστηµένους σε κτίρια µε κατ’ ανώτατο 10.000 πλήρεις διαδροµές την εβδοµάδα και που λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.
 6. Για ανελκυστήρες εγκατεστηµένους :
 • Σε δηµόσιους χώρους, σε σιδηροδροµικούς σταθµούς, σε αεροδρόµια, σε υπόγειες ή υπέργειες διαβάσεις, και γενικά σε προσπελάσιµα από το ευρύ κοινό κτίρια PARKING.
 • Σε χώρους που είναι εκτεθειµένοι σε ιδιαίτερες επιδράσεις της ατµόσφαιρας ή του περιβάλλοντος χώρου όπως π.χ. σε πολύ υψηλές ή χαµηλές θερµοκρασίες σε αυξηµένη ανάπτυξη σκόνης, σε αυξηµένο κίνδυνο διαβρώσεων, σε κίνδυνο εκρήξεων κ.λπ.
 • Σε πολύ µεγάλα ξενοδοχεία ή µεγάλα Νοσοκοµεία καθώς επίσης και κτίρια εξυπηρετούντα ευρύ κοινό εφόσον παρουσιάζουν πάνω από 10.000 διαδροµές την εβδοµάδα, ο αριθµός των συντηρήσεων για τους ανελκυστήρες αυτούς δεν πρέπει να είναι µικρότερος από 24 το χρόνο.
 1. Είναι επιτρεπτό αν διακοπεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα η λειτουργία ενός ανελκυστήρα να µη γίνεται καµία συντήρηση κατά το διάστηµα αυτό.

Αν όµως η διακοπή  αυτή της λειτουργίας υπερβεί τους τρεις µήνες τότε προτού τεθεί σε επαναλειτουργία θα πρέπει να γίνει µια πολύ λεπτοµερής συντήρηση σε όλα τα σηµαίνοντα εξαρτήµατα του και στις διατάξεις ασφαλείας.

 1. Σε περίπτωση αλλαγής της χρήσης του ανελκυστήρα θα πρέπει να γίνεται επανεξέταση της συχνότητας της συντήρησης.
 2. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ο αριθµός των συντηρουµένων ανελκυστήρων θα πρέπει να κατανεµηθεί σε αριθµό µηνιαίων συντηρουµένων ανελκυστήρων από το αντίστοιχο συνεργείο συντήρησης.

 

Συνεργεία συντήρησης ανελκυστήρων

Οι εργασίες συντήρησης σ’ ένα ανελκυστήρα πρέπει να γίνονται αποκλειστικά και µόνο από συνεργείο συντήρησης, πού έχει την απαιτούµενη άδεια από το ΥΒΕΤ, είναι καταχωρηµένο στο µητρώο συντήρησης του ΥΒΕΤ και διαθέτει τα κατάλληλα όργανα και µέσα που αναφέρονται κατωτέρω:

Κινητά συνεργεία συντήρησης ανελκυστήρων

 1. Κάθε συντηρητής ∆’ ειδικότητας έχει το δικαίωµα να προΐσταται σε (3) τρία το πολύ κινητά συνεργεία συντήρησης ανελκυστήρων.

Κάθε εγκαταστάτης ∆’ ειδικότητας έχει το δικαίωµα να προΐσταται σε (3) τρία το πολύ κινητά συνεργεία συντήρησης ανελκυστήρων εφόσον δε πραγµατοποιεί και εγκαταστάσεις, αυτές οι εγκαταστάσεις θα πραγµατοποιούν από προσωπικό που δεν απασχολείται στη συντήρηση ή που πλεονάζει τυχόν σε σχέση µε τον αριθµό συντηρουµένων ανελκυστήρων όπως παρακάτω στην παράγραφο 3 αναφέρεται.

 1. Κάθε κινητό συνεργείο συντήρησης ανελκυστήρων πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον έναν ηλεκτροτεχνίτη ∆’ ειδικότητας και ένα βοηθό ηλεκτροτεχνίτη ∆’ ή ηλεκτροτεχνίτη ∆’ ειδικότητας.

Συντηρητής ή εγκαταστάτης ∆’ ειδικότητας µπορεί µε ένα βοηθό ηλεκτροτεχνίτη ή ηλεκτροτεχνίτη ∆’ ειδικότητας να αποτελούν κινητό συνεργείο συντήρησης ανελκυστήρων. Σαν βοηθοί µπορεί να χρησιµοποιούνται οι απόφοιτοι τεχνικών Λυκείων και των ταχύρυθµων σχολών του ΟΑΕ∆ αναλόγου κατευθύνσεως.

 1. Κάθε κινητό συνεργείο µπορεί να πραγµατοποιεί µέχρι 100 συντηρήσεις το µήνα. Σε περίπτωση που δεν συµπληρώνεται ο αριθµός αυτός συντηρήσεων και µέχρι συµπλήρωσης του επιτρέπεται το συνεργείο αυτό να απασχολείται και µε εγκαταστάσεις. Κάθε συνεργείο συντήρησης ανελκυστήρων που λειτουργεί νόµιµα µπορεί να πραγµατοποιεί ανά κινητό συνεργείο επί πλέον 5 συντηρήσεις.

Υποχρεώσεις συντηρητή

 1. Για την εξασφάλιση σωστής και υπεύθυνης εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης ανελκυστήρα, πρέπει ο υπεύθυνος του συνεργείου συντήρησης κάθε τρεις µήνες τουλάχιστον να πραγµατοποιεί τους σχετικούς ελέγχους και µε µεριµνά του να ενηµερώνεται στην αντίστοιχη θέση το βιβλίο συντήρησης.

Οµοίως ο υπεύθυνος συντηρητής παρίσταται και ενηµερώνει το βιβλίο συντήρησης σε όλες τις περιπτώσεις αποκατάστασης σοβαρών βλαβών και αντικατάστασης ή αλλαγής εξαρτηµάτων και στοιχείων του ανελκυστήρα.

 1. Ο υπεύθυνος συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρα πρέπει να διατηρεί τα παρακάτω:

α) Βιβλίο αριθµηµένο και θεωρηµένο από την αρµόδια Υπηρεσία του ΥΒΕΤ στο οποίο να αναγράφονται τα στοιχεία κάθε ανελκυστήρα του οποίου αναλαµβάνεται η διακόπτεται η συντήρηση.

β) Ηµερολόγιο βιβλίο αριθµηµένο και θεωρηµένο ως ανωτέρω στο οποίο καταχωρούνται οι πραγµατοποιούµενες κάθε µέρα συντηρήσεις.

γ) Μόνιµη έδρα µε αυτόµατο τηλεφωνητή για αναγγελία βλαβών ολόκληρο το 24ωρο. Η αποκατάσταση των βλαβών θα γίνεται εντός του ωραρίου εργασίας του συνεργείου. Η µόνιµη έδρα είναι ίδια για όλα τα κινητά συνεργεία.

δ) Κατάλληλο εξοπλισµό από όργανα και εργαλεία που απαιτούνται για την εκτέλεση των συντηρήσεων και ελέγχων.

 1. Σε περίπτωση παραίτησης του συνεργείου συντήρησης από τη συντήρηση του ανελκυστήρα υποχρεούται να προειδοποιεί (20) είκοσι τουλάχιστον µέρες προ της παραιτήσεως τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή και να υποβάλλει στο διάστηµα αυτό την παραίτηση στην αρµόδια υπηρεσία του ΥΒΕΤ.

 

Υποχρεώσεις ιδιοκτήτη

Ο ιδιοκτήτης ή εκείνος που τον υποκαθιστά στη χρήση του κτιρίου που είναι εγκατεστηµένος ο ανελκυστήρας είναι υπεύθυνος για εξασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του ανελκυστήρα και οφείλει µεταξύ άλλων αµέσως µετά την έναρξη λειτουργίας του, εκτός της υποθέσεως της συντήρησης σε υπεύθυνο αδειούχο συντηρητή να επιτηρεί τον ανελκυστήρα ο ίδιος ή δι’ άλλου κατάλληλου προσώπου το οποίο θα πρέπει:

α) Να µεριµνά για την τοποθέτηση σε εµφανές σηµείο του θαλάµου ή της εισόδου του ανελκυστήρα πινακίδας που να γράφει τον αριθµό αδείας του συνεργείου συντήρησης τη ∆/νση και το τηλέφωνο αυτού.

β) Να µεριµνά για την περιοδική επιθεώρηση του ανελκυστήρα.

γ) Να αναγγέλλει στον υπεύθυνο συντηρητή κάθε παρουσιαζόµενη ανωµαλία λειτουργίας.

δ) Να ελέγχει καθηµερινά ότι ο θάλαµος δεν µπορεί να τεθεί σε λειτουργία αν µια θύρα φρέατος είναι ανοικτή ή να ανοίξει εάν ο θάλαµος δεν βρίσκεται σε ακινησία πίσω από αυτήν ή στην περιοχή αποµανδάλωσης.

ε) Να ελέγχει ότι η πέδη του κινητηρίου µηχανισµού λειτουργεί κανονικά καθώς επίσης το σήµα κλήσης άµεσης ανάγκης, ο φωτισµός του θαλάµου και τα κουµπιά χειρισµού.

στ) Να απελευθερώνει εγκλωβισµένα τυχόν πρόσωπα στο θάλαµο.

ζ) Να διακόπτει τη λειτουργία του ανελκυστήρα σε περίπτωση βλάβης και να αναρτά τις από το νόµο προβλεπόµενες πινακίδες.

η) Να τηρεί και παρακολουθεί το φάκελο του ανελκυστήρα και το βιβλιάριο συντήρησης που θα είναι θεωρηµένο από την αρµόδια υπηρεσία του ΥΒΕΤ. Στις αντίστοιχες θέσεις του βιβλίου αυτού καταχωρούνται τα πλήρη στοιχεία του ανελκυστήρα, ο αριθµός αδείας λειτουργίας ή η έγκριση ηλεκτροδότησης, οι πράξεις ανάθεσης-ανάληψης της συντήρησης, οι πράξεις διακοπής της συντήρησης, σοβαρές επισκευές, ατυχήµατα, επανέλεγχοι υποδείξεις του συντηρητή προς τον ιδιοκτήτη ή τον υποκαθιστώντα αυτόν και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ή διαχειριστής επιθυµεί την αλλαγή του συνεργείου συντήρησης υποχρεούται να προειδοποιεί εγγράφως το συνεργείο (20) είκοσι τουλάχιστον µέρες προ της αλλαγής και στο διάστηµα αυτό να αναθέτει τη συντήρηση σε νέο συνεργείο, προσκοµίζοντας το βιβλίο συντήρησης του ανελκυστήρα στο οποίο θα καταχωρείται η νέα ανάθεση και ανάληψη καθώς και κατάσταση µε τους συντηρούµενους από το νέο συνεργείο ανελκυστήρες. Η νέα ανάληψη δηλώνεται µε υπεύθυνη δήλωση θεωρηµένη από αντίστοιχο συνδικαλιστικό φορέα του νέου συντηρητή στην αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας.

 

Άδεια συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων

 1. Άδεια συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων χορηγείται στους συντηρητές ∆’ ειδικότητας και στους εγκαταστάτες 1ης και 2ης κατηγορίας της ∆’ ειδικότητας που είναι και οι υπεύθυνοι, ως και στον κάτοχο Γενικής Αδείας ηλεκτρολογικών εγκ/σεων.
 2. Για τη χορήγηση άδειας συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων υποβάλλεται στην αρµόδια κατά τόπους υπηρεσία του ΥΒΕΤ όπου είναι η µόνιµη έδρα του Συνεργείου, αίτηση του υπευθύνου του συνεργείου, συνοδευόµενη από τα παρακάτω:

α) Τα πρωτότυπα των επαγγελµατικών αδειών του υπευθύνου και των µελών των κινητών συνεργείων.

β) Τα προς θεώρηση βιβλία που προβλέπονται παραπάνω στο κεφάλαιο «Υποχρεώσεις συντηρητή».

γ) Υπεύθυνες δηλώσεις των µελών των κινητών συνεργείου θεωρηµένες από αντίστοιχο συνδικαλιστικό φορέα, ότι θα ασχολούνται µε τις συντηρήσεις του συνεργείου

δ) Υπεύθυνη δήλωση του υπευθύνου των συνεργείων στην οποία θα αναφέρεται:

 

1) Αν παράλληλα θα πραγµατοποιεί ή όχι και εγκαταστάσεις (µόνο για εγκαταστάσεις). 2) Ότι διαθέτει τον εξοπλισµό τα µέσα και εργαλεία που αναφέρονται παρακάτω και η οποία θα συνοδεύεται µε συνολική κατάσταση των ανελκυστήρων που συντηρεί.

 1. Η αρµόδια υπηρεσία του ΥΒΕΤ ελέγχει τα παραπάνω δικαιολογητικά και χορηγεί, άδεια συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων, σύµφωνα µε τα προηγούµενα θεωρώντας παράλληλα τα προαναφερθέντα βιβλία. Η παραπάνω άδεια πρέπει να ανανεώνεται κάθε 5 χρόνια.
 2. Στις περιπτώσεις αποχώρησης µελών των συνεργείων συντήρησης αυτά πρέπει να ειδοποιούν τον υπεύθυνο (20) είκοσι ηµέρες πριν από την παραλαβή της επαγγελµατικής τους άδειας ώστε να αντικαθίστανται έγκαιρα. Σε περίπτωση που εντός τριάντα (30) ηµερών το αργότερο δεν αντικατασταθούν τα αποχωρήσαντα µέλη των κινητών συνεργείων ή δεν τροποποιηθεί ανάλογα ο αριθµός των συντηρουµένων ανελκυστήρων ανακαλείται η άδεια του συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων ή επιβάλλονται στον υπεύθυνο του Συνεργείου οι προβλεπόµενες από την απόφαση αυτή κυρώσεις.
 3. Η παραπάνω άδεια δεν έχει ισχύ επαγγελµατικής άδειας αλλά αποτελεί πράξη της

∆ιοίκησης µε σκοπό την παρακολούθηση της συντήρησης των ανελκυστήρων.

 

Μητρώο  συνεργείων  συντήρησης ανελκυστήρων

 1. Στις αρµόδιες υπηρεσίες του ΥΒΕΤ τηρείται µητρώο µε τις άδειες των συνεργείων συντήρησης ανελκυστήρων.

Στο µητρώο αυτό τηρούνται µέσα σε φάκελο :

α) Η άδεια του συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων και οι επαγγελµατικές άδειες του υπευθύνου και των µελών που επανδρώνουν τα κινητά συνεργεία.

β) Οι καταστάσεις των συντηρουµένων από το συνεργείο αυτό ανελκυστήρων.

γ) Οι δηλώσεις ανάληψης και παραίτησης από συντηρήσεις.

δ) Τυχόν πράξεις επιβολής κυρώσεων και άλλα σχετικά στοιχεία.

 1. Σε περιπτώσεις που εκτελούνται συντηρήσεις σε περιοχή διαφορετική από τη µόνιµη έδρα του συνεργείου συντήρησης αντίγραφα των δικαιολογητικών 1β και 1γ της παραπάνω παραγράφου αποστέλλονται υπηρεσιακώς στην υπηρεσία του ΥΒΕΤ που τηρεί το σχετικό µητρώο.
 2. Τα στοιχεία του µητρώου είναι ανακοινώσιµα στα συνδικαλιστικά όργανα των συντηρητών, εγκαταστατών, ηλεκτροτεχνιτών και βοηθών ηλεκτροτεχνιτών ∆’ ειδικότητας καθώς και σε κάθε τρίτο που έχει έννοµο συµφέρον.

 

Εξοπλισµός, όργανα και εργαλεία συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων.

 1. Οι υπεύθυνοι των συνεργείων συντήρησης πρέπει να διαθέτουν εργαστήριο εξοπλισµένο τουλάχιστον µε τα παρακάτω µηχανήµατα όργανα και εργαλεία :

α) Μία τράπεζα εργασίας µε δύο τουλάχιστον µέγγενες και ένα τρυπάνι.

β) Πλήρη σειρά εργαλείων για τις εντός του εργαστηρίου εργασίες επισκευής εξαρτηµάτων και στοιχείων της εγκατάστασης του ανελκυστήρα.

γ) Όργανα µέτρησης τάσης, αντίστασης και έντασης.

δ) Συσκευή ανάρτησης θαλαµίσκου µε συναφείς σφιγκτήρες.

 1. Κάθε κινητό συνεργείο συντήρησης πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τα παρακάτω εργαλεία και παρελκόµενα υλικά συντήρησης : α) Εργαλειοφόρο

β) Μία σειρά κλειδιών   (6-7 έως 24-26).

γ) Κλαδ.  σπαστό 22 – 24.

δ) Σφυρί – πένσα – κατσαβίδια.

ε) Φακό.            στ) Κουδούνι δοκιµαστικό.

ζ) Λάδι, γράσο, στουπί, λαστιχάκια θυρών, λαστιχάκια για δικτάτορες και ρεγουλακτόρους, κλέµες.

η) Ένα πολύµετρο (Α.V.Ω.).

 

Α.3.30 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

Καµιά  αλλαγή  πλην  του  κεφαλαίου Γ.4

Τα αντίγραφα των πιστοποιητικών ελέγχου τύπου ως και άλλων αναγκαίων  πιστοποιητικών, µπορούν να προσκοµισθούν µε την αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας του  ανελκυστήρα.

 

Α.3.31   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Ε1

Οι περιοδικοί έλεγχοι και δοκιµές δεν επιτρέπεται να είναι αυστηρότεροι από εκείνους που διεξάγονται πριν από τη θέση της εγκατάστασης σε λειτουργία.

 

Α.3.32  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ε2  Καµιά  αλλαγή.

 

Α.3.33  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ 0.1.3.

Η έγκριση δοκιµής για την έγκριση τύπου του εξαρτήµατος πρέπει να γίνεται από τον κατασκευαστή του ή τον κατασκευαστή του ανελκυστήρα ή τον εγκαταστάτη του ανελκυστήρα ή τον εισαγωγέα και πρέπει να απευθύνεται :

Είτε σε ένα εργαστήριο µιας χώρας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας αποδεκτό από τις εθνικές αρχές της.

Είτε στο ΥΒΕΤ και στα εξουσιοδοτηµένα από αυτό όργανα (πρόσωπο, οργανισµός ή υπηρεσία) που είναι εξουσιοδοτηµένα να εκτελέσουν τους ελέγχους και τις δοκιµές πριν από τη θέση σε λειτουργία ενός ανελκυστήρα σύµφωνα µε την παραγ. 16.1.2 και τα οποία µπορούν να εφαρµόσουν τη διαδικασία που περιγράφεται στο παράρτηµα Στ σε δικά τους εργαστήρια ή σε εργαστήριο εκείνου που ζητά την έγκριση ή σε µια εγκατάσταση που θα επιλεγεί µε κοινή συµφωνία.

 

Α.3.3.4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ2

Παραλείπεται η εφαρµογή του µέχρι να συµπληρωθούν οι προδιαγραφές στον τοµέα της συµπεριφοράς σε πυρκαγιά.

 

Α.3.3.5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ

Οι συστάσεις του κεφαλαίου αυτού µπορούν να εφαρµόζονται για εγκαταστάσεις ανελκυστήρων σε κτίρια εφόσον οι ιδιοκτήτες αυτών των κτιρίων το επιθυµούν.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΠΡΟΤΥΠΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ

ΤΥΠΟΥ ΕΟΚ

Όνοµα του εγκεκριµένου οργανισµού:……………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……

Βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΟΚ………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………

……

Αριθ. εξέτασης τύπου ΕΟΚ …………………..………………………………………………

 1. Κατηγορία, τύπος και σήµα κατασκευής ή εµπορικό σήµα ………………………..…
 2. Όνοµα και  διεύθυνση   του  κατασκευαστή. …….……………………………………
 3. Ενδεχοµένως όνοµα  και   διεύθυνση  του  κατόχου  της βεβαίωση…………………
 4. Ηµεροµηνία προσαγωγής    για    την    εξέταση    τύπου ΕΟΚ…………………….
 5. Η βεβαίωση χορηγείται δυνάµει της εξής προδιαγραφής ……………………………….
 6. Εργαστήριο δοκιµών…………………….…………………………………………………
 7. Ηµεροµηνία και αριθµός του πρακτικού του εργαστηρίου ……………………………..
 8. Ηµεροµηνία της εξέτασης τύπου ΕΟΚ. ……….……………………………………….
 9. Στην παρούσα βεβαίωση προσαρτώνται τα ακόλουθα αποδεικτικά που φέρουν τον αριθµό της παραπάνω εξέτασης τύπου ΕΟΚ……………………..…………………………….
 10. Ενδεχόµενες συµπληρωµατικές πληροφορίες ……..………………………………

(Τόπος)……………………………………………………………………………………….  (Ηµεροµηνία)………………………………………………………………………………..

(υπογραφή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

 

∆ιαδικασία διακοπής λειτουργίας ανελκυστήρων

 1. Επειδή η διακοπή της λειτουργίας του ανελκυστήρα αποτελεί σοβαρή διοικητική κύρωση, η αρµόδια υπηρεσία του ΥΒΕΤ µε σχετικό έγγραφο της ανακοινώνει έγκαιρα την πρόθεση της να προβεί σε διακοπή της λειτουργίας του ανελκυστήρα στον υπεύθυνο της λειτουργίας αυτού και στον  εγκαταστάτη   ή   συντηρητή.
 2. Το παραπάνω σχετικό έγγραφο θα επιδίδεται είτε µε τα αρµόδια όργανα της υπηρεσίας είτε µέσω της τοπικής Αστυνοµικής Αρχής και θα συντάσσεται σχετικό πρακτικό επίδοσης το οποίο θα αποτελεί στοιχείο του οικείου φακέλου του ανελκυστήρα. Με το έγγραφο αυτό θα ζητούνται οι λόγοι από τους υπεύθυνους για την ύπαρξη των αποκλίσεων από τις διατάξεις της απόφασης και του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1.
 3. Μετά πάροδο 20 ηµερών από την επίδοση του σχετικού εγγράφου η υπηρεσία θα εκδίδει σχετική απόφαση συνεκτιµώντας τους λόγους των ως άνω υπευθύνων εφόσον έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία εντός της προθεσµίας αυτής.
 4. Η απόφαση διακοπής της λειτουργίας καθώς και κάθε άλλη απόφαση µε την οποία επιβάλλονται τεχνικές ή άλλες βελτιώσεις αναγκαίες για την ασφαλή λειτουργία του ανελκυστήρα σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, επιδίδεται στους ενδιαφερόµενους κατά τα ανωτέρω (παρ. 2).
 5. Η απόφαση διακοπής της λειτουργίας υλοποιείται από την αρµόδια υπηρεσία του ΥΒΕΤ η οποία και προβαίνει στη σφράγιση ενός των κυρίων στοιχείων της εγκατάστασης του ανελκυστήρα (πίνακας χειρισµού, κεντρικός διακόπτης κ.λπ.).

Στην περίπτωση αυτή θα συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο σφράγισης που θα υπογράφεται και από τον εγκαταστάτη ή συντηρητή και τον υπεύθυνο ιδιοκτήτη ή τον υποκαθιστώντα αυτόν στη χρήση του κτιρίου.

Το πρωτόκολλο θα συντάσσεται σε δύο αντίγραφα από τα οποία το ένα θα επικολλάται στον πίνακα χειρισµού του ανελκυστήρα και το άλλο θα παραµένει στον οικείο φάκελο του ανελκυστήρα.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ
Άρθρο  6.

 

Πριν από την έναρξη των εργασιών για την εγκατάσταση του ανελκυστήρα υποβάλλονται στην αρµόδια υπηρεσία του ΥΒΕΤ από τον ιδιοκτήτη ή αυτόν που τον υποκαθιστά στη χρήση του κτιρίου ο τεχνικός φάκελος του παραρτήµατος Γ που αναφέρεται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1 υπογραµµένος από τον έχοντα δικαίωµα υπογραφής κατά τις κείµενες διατάξεις και επιπλέον :

α) Προϋπολογισµός της αξίας της ηλεκτροµηχανολογικής εγκατάστασης του ανελκυστήρα.

β) Παράβολο ∆ηµοσίου Ταµείου όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις ως δικαιώµατα του ΥΒΕΤ για τους αυτεπαγγέλτους ελέγχους των ανελκυστήρων υπό των αρµοδίων αυτού οργάνων ή των εξουσιοδοτουµένων απ’ αυτό φορέων και για τον έλεγχο των επιµέρους στοιχείων και υλικών των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων ανελκυστήρων, καθώς για εργασίες σχετικές µε τη µελέτη συστηµάτων ή προδιαγραφών βελτίωσης της λειτουργία και της ασφάλειας των εγκαταστάσεων αυτών.

γ) Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη για την ανάθεση εκτέλεσης της εγκατάστασης και του εγκαταστάτη για την ανάληψη εκτέλεσης της εγκατάστασης.

δ)  Η αρµόδια υπηρεσία του ΥΒET ή ο εξουσιοδοτηµένος από αυτό φορέας,  µετά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών ως προς την πληρότητα τους και την τήρηση των όρων των υποχρεωτικών προτύπων, χορηγεί στον αιτούντα σχετική προέγκριση. Το αντίγραφο της προέγκρισης αυτής αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό που πρέπει να  υποβληθεί στη ∆ΕΗ µαζί µε τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που προβλέπει ο Ν. 4483/65 για την ηλεκτροδότηση του ανελκυστήρα.

 

Α∆ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

Άρθρο   7

 1. Για να γίνει αποδεκτός ανελκυστήρας και να επιτραπεί λειτουργίας του απαιτείται να γίνει έλεγχος πριν αυτό τεθεί σε λειτουργία, η δε πιστότητα του ανελκυστήρα προς τις διατάξεις της παρούσας απόφασης διαπιστώνεται µε ελέγχους και δοκιµές που πραγµατοποιούνται κατά τις διατάξεις αυτής, παρουσία, του υπεύθυνου κατασκευαστή – εγκαταστάτη και του ιδιοκτήτη ή διαχειριστή.
 2. Τα αρµόδια όργανα για την εκτέλεση των δοκιµών και των ελέγχων που απαιτούνται για την εφαρµογή της παρούσας ορίζονται από το ΥΒΕΤ.
 3. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης ο ιδιοκτήτης ή αυτός που τον υποκαθιστά στη χρήση του κτιρίου υποβάλλει στην αρµόδια υπηρεσία του ΥΒΕΤ αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας του ανελκυστήρα συνυποβάλλονται:

α) Υπεύθυνη δήλωση του αδειούχου εγκαταστάτη εις 4πλούν ότι η εγκατάσταση αποπερατώθηκε µε την επίβλεψη του και έγινε σύµφωνα µε το υποχρεωτικό πρότυπο ΕΛΟΤ 81.1 και την υποβληθείσα µελέτη.

β) Υπεύθυνη δήλωση εις 2πλούν του ιδιοκτήτη ή αυτού που τον υποκαθιστά στη χρήση του κτιρίου για την ανάθεση της συντήρησης σε αδειούχο συντηρητή.

γ) Υπεύθυνη ∆ήλωση του συντηρητή εις διπλούν ότι αναλαµβάνει τη συντήρηση του ανελκυστήρα.

δ) Το βιβλίο συντήρησης του ανελκυστήρα το οποίο θα θεωρείται και θα παραδίδεται στον ενδιαφερόµενο ιδιοκτήτη ή αυτόν που τον υποκαθιστά στη χρήση του κτιρίου ταυτόχρονα µε την έκδοση της άδεια λειτουργίας.

 1. Η άδεια λειτουργίας χορηγείται από την αρµόδια υπηρεσία του ΥBET µετά από επιτόπιο έλεγχο δια των οργάνων αυτής ή την προσκόµιση πιστοποιητικού ελέγχου και δοκιµής της λειτουργίας του ανελκυστήρα από τους εξουσιοδοτηµένους από το ΥΒΕΤ φορείς.
 2. Η άδεια λειτουργίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία και χρήση του ανελκυστήρα από το κοινό. Κατά της απόφασης µη χορήγησης αδείας λειτουργίας, διακοπής της λειτουργίας ή και κάθε άλλης απόφασης µε την οποία επιβάλλονται τεχνικές ή άλλες αναγκαίες βελτιώσεις για την ασφαλή λειτουργία του ανελκυστήρα, χωρεί προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας που υποβάλλεται εντός 30 ηµερών από την κοινοποίηση της.

Ο Υπουργός Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας οφείλει να αποφανθεί επ’ αυτής εντός εξήκοντα ηµερών. Για την τεκµηρίωση της απόφασης του ο Υπουργός µπορεί να ζητήσει και τη γνώµη εξειδικευµένων φορέων.

 1. Η αρµόδια υπηρεσία του ΥΒΕΤ επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να προβαίνει σε επιτόπιους ελέγχους του ανελκυστήρα στην περίπτωση που προσκοµίζεται πιστοποιητικό ελέγχου και δοκιµής από εξουσιοδοτηµένο φορέα, προς εξακρίβωση της σύµφωνης κατασκευής και λειτουργίας του ανελκυστήρα προς τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και τις σχετικές διατάξεις της παρούσας απόφασης.

 

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ∆ΟΚΙΜΕΣ

Άρθρο  8.

 1. Οι έλεγχοι και οι δοκιµές στους ανελκυστήρες γίνονται περιοδικά ανά πενταετία στα πλαίσια διατήρησης της καλής κατάστασης και λειτουργίας τους ή ύστερα από µια σηµαντική µετατροπή ή µετά από ατύχηµα και διεξάγονται συµφωνά µε το παράρτηµα Ε του ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1.
 2. Επανέλεγχος µπορεί να πραγµατοποιηθεί και ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον που θα συνοδεύεται από το παράβολο του ∆ηµοσίου όπως αυτό ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις.
 3. Οι έλεγχοι και οι δοκιµές αυτές δεν µπορούν να είναι αυστηρότερες από τις καθοριζόµενες στο παράρτηµα Ε’ διενεργούνται δε παρουσία του υπεύθυνου συντηρητή και του ιδιοκτήτη ή διαχειριστή του κτιρίου.
 4. Τα αρµόδια όργανα για τις δοκιµές και τους ελέγχους που απαιτούνται για την εφαρµογή της παρούσας, ορίζονται από το ΥΒΕΤ.
 5. Για κάθε έλεγχο συντάσσεται έκθεση ελέγχου που τηρείται στον τεχνικό φάκελο του ανελκυστήρα.
 6. Ο εγκαταστάτης κατά τον αρχικό έλεγχο καθώς και το συνεργείο συντήρησης και εξασφάλισης της καλής λειτουργίας ενός ανελκυστήρα κατά τον έλεγχο του παραπάνω άρθρου, πρέπει να παρέχει τα αναγκαία µέσα και το τεχνικό προσωπικό για τη διεξαγωγή των ελέγχων και δοκιµών.

 

∆ΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Άρθρο 9

 1. ∆ιακοπή λειτουργίας ανελκυστήρα πραγµατοποιείται στις παρακάτω περιπτώσεις:

α)  Στην περίπτωση που διαπιστωθεί λειτουργία ανελκυστήρα χωρίς νόµιµη άδεια λειτουργίας, χωρίς έγκριση ηλεκτροδότησης ή χωρίς πιστοποιητικό περιοδικής επιθεώρησης.

β) Στην περίπτωση που κατά  τον  επανέλεγχο διαπιστωθούν σοβαρές ελλείψεις και δεν αποκατασταθούν εντός τακτής  προθεσµίας.

γ) Στην περίπτωση διαπίστωσης ελλείψεων που αφορούν τα οικοδοµικά στοιχεία της εγκατάστασης και που δεν µπορούν να αποκατασταθούν, για τη διακοπή ή όχι της λειτουργίας ανελκυστήρα αποφασίζει κατ’ εξαίρεση ο Υπουργός Βιοµηχανίας. Ενέργειας και Τεχνολογίας µε αιτιολογηµένη απόφαση του ύστερα από πρόταση της αρµόδιας Υπηρεσίας.

δ) Στις περιπτώσεις διακοπής, για οποιοδήποτε λόγο της συντήρησης (παραίτηση συντηρητή, ανάκληση αδείας συνεργείων συντήρησης ανελκυστήρων κ.λπ.) ειδοποιείται από την υπηρεσία ο ιδιοκτήτης ή διαχειριστής της οικοδοµής και τάσσεται προθεσµία (20) είκοσι ηµερών εντός της οποίας θα πρέπει να προσκοµισθεί το βιβλίο-συντηρήσεως του ανελκυστήρα µε καταχωρηµένες τις πράξεις διακοπής και ανάθεσης – ανάληψης της συντήρησης καθώς και κατάσταση µε τους συντηρούµενους από το νέο συντηρητή ανελκυστήρες.

Η διαδικασία διακόπτης της λειτουργίας αναφέρεται στο παράρτηµα III της απόφασης αυτής:

 1. Η αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας µπορεί να αναστείλει προσωρινά µε σχετική απόφαση της τη λειτουργία ηλεκτροκίνητου ανελκυστήρα χωρίς την τήρηση της διαδικασίας που αναφέρεται στο ανωτέρω παράρτηµα, εφόσον διαπιστωθεί άµεσος κίνδυνος από τη λειτουργία του ανελκυστήρα.

Στην περίπτωση αυτή και πριν εκδοθεί η σχετική απόφαση προσωρινής αναστολής της λειτουργίας συντάσσεται επιτόπου σχετικό πρωτόκολλο διακοπής της λειτουργίας κατά την παράγραφο 5 του ως άνω παραρτήµατος.

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΉΡΩΝ

Άρθρο 10.

Η συντήρηση ανελκυστήρων είναι υποχρεωτική και πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το οριζόµενα στο παράρτηµα II της απόφασης αυτής.

 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο  11.

 1. Σε οποιονδήποτε εγκαθιστά θέτει σε λειτουργία ή λειτουργεί ανελκυστήρα που δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης ή συντηρεί ανελκυστήρα ή εµποδίζει τον έλεγχο αυτού κατά παράβαση των διατάξεων της παρούσας, εκτός από τις τυχόν κυρώσεις από άλλες διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας, επιβάλλεται µε απόφαση του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας πρόστιµο µέχρι 5.000.000 που βεβαιώνεται και εισπράττεται σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις περί δηµοσίων εσόδων βάσει χρηµατικών καταλόγων που συντάσσονται και αποστέλλονται από την αρµόδια υπηρεσία στο ∆ηµόσιο Ταµείο στο οποίο υπάγονται φορολογικά.
 2. Κατά της απόφασης επιβολής του προστίµου και εντός 60 ηµερών από της κοινοποιήσεως της στον οφειλέτη, χωρίς προσφυγή στα πρωτοβάθµια διοικητικά δικαστήρια.
 3. Οι χρηµατικοί κατάλογοι δεν αποστέλλονται στα ∆ηµόσια Ταµεία για βεβαίωση πριν παρέλθει η παραπάνω προθεσµία, η δε εµπρόθεσµη προσφυγή αναστέλλει τη βεβαίωση µέχρι τη δηµοσίευση της τελεσίδικης απόφασης.

 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 12.

 1. Στους ιδιοκτήτες ή σ’ αυτούς που τους υποκαθιστούν στη διαχείριση των κτιρίων όπου λειτουργούν ηλεκτροκίνητοι ανελκυστήρες χωρίς έγκριση του Υπουργείου Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, παρέχεται εξάµηνος προθεσµία από τη δηµοσίευση της απόφασης αυτής για την υποβολή των δικαιολογητικών και την έγκριση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων αυτών χωρίς τις επιπτώσεις του άρθρου 11 της απόφασης αυτής.
 2. Για την έγκριση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων αυτών µέχρι την ως άνω ηµεροµηνία, θα ισχύουν σε ό,τι αφορά την κατασκευή και εγκατάσταση τους οι διατάξεις «περί εγκατάστασης και λειτουργίας ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων» που ίσχυαν κατά το χρόνο εγκατάστασης τους. Η συνέχιση της λειτουργίας των ως άνω εγκαταστάσεις προϋποθέτει διαπίστωση, µετά από επιτόπιο έλεγχο ότι η κατασκευή και η εγκατάστασή τους είναι σύµφωνη προς τις ισχύουσες κατά το χρόνο εγκατάστασης τους διατάξεις και προς τους κανόνες ασφαλείας εν γένει που έχουν διαµορφωθεί από την τεχνική πρόοδο και εµπειρία.

 

Άρθρο 13.

 1. Η αναφερόµενη στην αρχή της παρούσας υπό στοιχείο 9 απόφαση του ΥΒΕΤ ∆ΒΑ/96/12550/442 καταργείται.
 2. Κάθε διάταξη που αντιβαίνει στην παρούσα απόφαση καταργείται.
 3. Τα παραρτήµατα της απόφασης αυτής µπορούν να αντικαθίστανται ή να τροποποιούνται µε αποφάσεις του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.
 4. Ο ιδιοκτήτης ή αυτός που τον υποκαθιστά στη χρήση του κτιρίου όπου εγκαθίσταται ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρας, µπορεί µέχρι την 31.12.1988 αντί του πιστοποιητικού που αναφέρεται στο άρθρο 4 της απόφασης αυτής και στο παράρτηµα Γ του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1. να προσκοµίσει βεβαίωση του κατασκευαστή µε την οποία θα βεβαιώνεται η σύµφωνη κατασκευή του προϊόντος προς τις σχετικές απαιτήσεις του ως άνω προτύπου.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δηµοσίευση της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 30 Αυγούστου 1988

Comments are closed.