Κατασκευή και λειτουργία ανελκυστήρων

Κατεβάστε το pdf

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :
· Διαδικασία αξιολόγησης πιστότητας : (άρθ. 8-9)
· Σήμανση CE : (άρθ. 10)
· Κίνδυνοι για πρόσωπα εκτός θαλαμίσκου : (παράρτημα Ι§2)
· Κίνδυνοι για πρόσωπα εντός θαλαμίσκου : (παράρτημα Ι§3)
· Άλλοι κίνδυνοι : (παράρτημα Ι§4)
· Σήμανση : (παράρτημα Ι§5)
· Οδηγίες χρήσης : (παράρτημα Ι§6)
· Περιεχόμενο της δήλωσης πιστότητας «ΕΚ» για τα κατασκευαστικά στοιχεία
ασφάλειας (παράρτημα ΙΙΑ)
· Περιεχόμενο της δήλωσης πιστότητας «ΕΚ» για τους εγκατεστημένους
ανελκυστήρες (παράρτημα ΙΙΒ)
· Σήμανση πιστότητας «CE» : (παράρτημα ΙΙΙ)
· Κατάλογος των κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας που αναφέρονται στα άρθρα
1§1 και 8§1: (παράρτημα ΙV)
· Εξέταση τύπου «ΕΚ» : (παράρτημα V)
· Τελικός έλεγχος : (παράρτημα VΙ)
· Ελάχιστα κριτήρια που θα πρέπει να πληρούν οι οργανισμοί για την κοινοποίησή τους
: (παράρτημα VΙΙ)
· Διασφάλιση ποιότητας προϊόντων :(παράρτημα VΙΙΙ)
· Πλήρης διασφάλιση ποιότητας :(παράρτημα ΙΧ)
· Εξακρίβωση ανά μονάδα : (παράρτημα Χ)
· Πιστότητα προς τον τύπο με δειγματοληπτικούς ελέγχους :(παράρτημα ΧΙ)
· Διασφάλιση ποιότητας προϊόντων «ανελκυστήρες» : (παράρτημα ΧΙΙ)
· Πλήρης διασφάλιση ποιότητας :(παράρτημα ΧΙΙΙ)
· Διασφάλιση ποιότητας παραγωγής :(παράρτημα ΧΙV)

Τροποποιήθηκε από :
Π.Δ. 57/2010, (ΦΕΚ 97/Α/25.6.2010)«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τα μηχανήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ» και κατάργηση των Π.Δ. 18/1996 και 377/1993»
Υ.Α. οικ. 3899/253/Φ.9.2/2002, (ΦΕΚ 291/Β/8.3.2002) «Συμπλήρωση των διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων»
Καταργήθηκε από την :
Υ.Α. 39507/167/Φ.9.2/2016, (ΦΕΚ 1047/Β/13.4.2016) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2014/33/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τους ανελκυστήρες και τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες»

Comments are closed.