Τροποποίηση διατάξεων της υπ αριθμ. Οικ. Φ9.2/29362/1957/9.12.2005 (1797/Β) κοινής υπουργικής απόφασης περί εγκατάστασης, λειτουργίας και ασφάλειας των ανελκυστήρων

Κατεβάστε το pdf

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :
· Συντελεστής άεργου ισχύος ανελκυστήρα (συν φ) < 0,95 : (άρθ. 2)

 

Καταργήθηκε από :
· Υ.Α. οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ. 28425/08, (2604/Β/22.12.08) «Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων»
· Υ.Α. ΦΑ΄ 9.2 οικ. 14143/720/07, (1111/Β/4.7.07) «Τροποποίηση διατάξεων της κοινής υπουργικής απόφασης οικ. ΦΑ΄ 9.2/29362/1957/8.12.2005 (1797/Β), όπως τροποποιήθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση ΦΑ΄ 9.2/7543/403/3.5.2007 (696/Β) περί εγκατάστασης, λειτουργίας και ασφάλειας των ανελκυστήρων» (το άρθ. 2)

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ −ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

 Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του ν. 1558/1985 (Α΄ 137) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα», όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ν. 2081/1992 (Α΄ 154).
 2. Τις διατάξεις του π.δ. 229/1986 (Α΄ 96) «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας», του π.δ. 396/1989 (Α΄ 172) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας», του π.δ. 189/1995 (Α΄ 99) «Συμπλήρωση και τροποποίηση του π.δ. 396/1998».
 3. Τις διατάξεις του π.δ. 27/1996 (Α΄ 19) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» και του π.δ. 122/2004 (Α΄ 85) «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού».
 4. Το π.δ. 121/2004 (Α΄ 84) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».

3 Μαΐου 2007

 1. Την υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ19/4040/28.2.2006 (Β΄ 249) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης Αναστάσιο Νεράντζη.
 2. Τις διατάξεις του ν. 2077/1992 (Α΄ 136) «Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην τελική πράξη».
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 2077/1992 (Α΄ 14) «Μέσα και όργανα αναπτυξιακής πολιτικής και άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1 (περ. ε και κ), 2 και 3 του ν. 1338/1983 (Α΄ 34), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του ν. 1440/1984

(Α΄ 70).

 1. Τις διατάξεις του ν. 1338/1983 (Α΄ 34) «εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου».
 2. Την υπ’ αριθμ. 32803/1308/11.9.1997 (Β΄ 815) απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με την οποία προσαρμόσθηκε στην Ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 95/16/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «για την προσέγγιση της νομοθεσίας των κρατών μελών σχετικά με τους ανελκυστήρες».
 3. Την υπ’ αριθμ. οικ 3354/1991 υπουργική απόφαση «καθορισμός πλαισίου για την αναγνώριση της ικανότητας και την έγκριση φορέων πιστοποίησης ή ελέγχου στον υποχρεωτικό τομέα».
 4. Το β.δ. 37/1923 Δεκεμβρίου 1965/17 Ιανουαρίου 1966 (Α΄ 10) «περί κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων».
 5. Την υπ’ αριθμ. οικ Φ9.2/29362/1957/8.12.2005 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1797) περί ασφάλειας της εγκατάστασης και λειτουργίας των ανελκυστήρων.
 6. Τις διατάξεις του ν. 6422/1934 (Α΄ 412) «περί ασκήσεως του επαγγέλματος του μηχανολόγου κλπ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Οι προβλεπόμενες προθεσμίες ελέγχων ανελκυστήρων του άρθρου 15 της υπ’ αριθμ. οικ Φ 9.2/29362/1957 (B΄ 1797) κοινής υπουργικής απόφασης τροποποιούνται και ορίζονται ως εξής:

Της περίπτωσης 2.α) η 31.12.2008. Της περίπτωσης 2.β) η 31.12.2008. Της περίπτωσης 2.γ) η 31.12.2008.

Άρθρο 2

Στο άρθρο 16 της υπ’ αριθμ. οικ Φ 9.2/29362/1957 κοινής υπουργικής απόφασης προστίθεται εδάφιο 5 ως ακολούθως:

«Όλοι οι ανελκυστήρες, υφιστάμενοι ήδη και νέοι, θα πρέπει να έχουν συντελεστή αέργου ισχύος (συνφ) το ελάχιστο 0,95.

Με ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή ή του νομίμου εκπροσώπου τους θα πρέπει να υποβληθεί, εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, στην Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Ν.Α. βεβαίωση από τον υπεύθυνο συντηρητή του ανελκυστήρα ότι πληρείται η παραπάνω υποχρέωση.

Για την επιβεβαίωση του παραπάνω ορίου ο συντηρητής προβαίνει στις απαραίτητες τεχνικές μετρήσεις και εφόσον είναι απαραίτητο εγκαθιστά κατάλληλη αντισταθμιστική διάταξη στην ηλεκτρική εγκατάσταση του ανελκυστήρα.

Σε περίπτωση μη υποβολής της παραπάνω βεβαίωσης επιβάλλονται κυρώσεις ανάλογες του εδαφίου 4.γ του άρθρου 13.

Άρθρο 3

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προ− κύπτει δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Μαΐου 2007

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΦΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

Τροποποίηση των Οδηγών Εφαρμογής των Δράσεων: 1) 2.12.1 του ΕΠΑΝ, 2) 2.12.2. του ΕΠΑΝ 3) Υλοποίησης έργων αναβάθμισης υφιστάμενων ΒΕΠΕ των ΠΕΠ 4) Υλοποίησης έργων ανάπτυξης νέων ΒΕΠΕ των ΠΕΠ και τροποποίηση του αρθρ. 10 παρ. 9 της υπ’ αριθμ. 1852/116/29.1.2004 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 208/Β/2004).

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Το ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» όπως αυτός συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α΄/1992) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α΄/1997).
 2. Το π.δ. 229/1986 «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το π.δ. 396/1988 «Οργανισμός της ΓΓΒ» και το π.δ. 189/1995 (ΦΕΚ 99/Α΄/1995) «Συμπλήρωση και τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 396/1988».
 3. Το π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης».
 4. Το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 121 «περί διορισμού Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 84/Α/10.3.2004).
 5. Τις διατάξεις του ν. 2545/1997 «Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 254/Α΄/1997) ως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 6. Το π.δ. 214/1999 «Μελέτες και Έργα Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών».
 7. Την υπ’ αριθμ. 22303/788 υπουργική απόφαση «Καθορισμός Τεχνικών και οικονομικών προϋποθέσεων που θα πρέπει να πληροί ο φορέας ΒΕΠΕ, κ.λπ. δικαιολογητικών, εγγράφων και στοιχείων, σύμφωνα με το αρ. 4 παρ. 3 του ν. 2545/1997».
 8. Την υπ’ αριθμ. 1852/116/ΦΕΚ 208/Β/5.2.2004 υπουργική απόφαση περί καθορισμού των προϋποθέσεων και της διαδικασίας εκταμίευσης επιχορήγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 2545/1997 «Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές και άλλες διατάξεις».
 9. Την υπ’ αριθμ. 10391/425/27.3.1998 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 318/Β΄/1.4.1998) σχετικά με τη σύνθεση και τη συγκρότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής ΒΕΠΕ σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 2545/1997 και τον καθορισμό της διαδικασίας λειτουργίας της, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 20009/1082/23.10.2003 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1901/Β΄/22.12.2003).
 10. Την υπ’ αριθμ. C(2001)550/14.3.2001 απόφαση Επι−τροπής της Ε.Ε. για έγκριση του Επιχειρησιακού Προ− γράμματος Ανταγωνιστικότητας, το οποίο εντάσσεται στο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για τις Κοινοτικές Διαρθρωτικές Παρεμβάσεις στην Ελλάδα.
 11. Τις διατάξεις του ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α΄/2000) «περί Διαχείρισης Παρακολούθησης και Ελέγχου του Γ΄ ΚΠΣ».
 12. Το από 4.5.2004 εγκεκριμένο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού (ΣΠ).
 13. Την υπ’ αριθμ. Φ/Α/9.1/17721/1186/22.9.2004 υπουργική απόφαση για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη Δράση 1.1.2 όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. Φ/Α/9.1/25409/1811/21.12.2004 και Φ/Α/9.1/2387/258/9.2.2005 αποφάσεις τροποποίησης.
 14. Την υπ’ αριθμ. Φ/Α. 16/0/2/1392/460/164/9.2.2005 υπουργική απόφαση περί Πρόσκλησης εκδήλωσης εν− διαφέροντος για υποβολή προτάσεων που αφορούν στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων α) ανάπτυξης Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών από καθορισμένους Φορείς ΒΕΠΕ και β) αναβάθμισης υφιστάμενων οργανωμένων χώρων υποδοχής επιχειρήσεων για την έγκριση της χρηματοδότησής τους από τα ΠΕΠ του Γ΄ ΚΠΣ (2000−2006).
 15. Την υπ’ αριθμ .Φ/Α/8.1/12097/879/19.8.2004 υπουργική απόφαση περί πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων στην δράση «Έργα αναβάθμι σης και παρεμβάσεις προστασίας του περιβάλλοντος σε επιλεγμένες υφιστάμενες βιομηχανικές περιοχές (ΒΙ. ΠΕ.) εθνικής εμβέλειας της ΕΤΒΑ» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ/Α/8.1/23504/1682/3.12.2004.
 16. Το υπ’ αριθ. 1/2.2.2007 πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής ΒΕΠΕ του άρθρου 17 του ν. 2545/1997 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 55 του ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210/Α/2.11.2004).

Comments are closed.