Τροποποίηση διατάξεων της κοινής υπουργικής απόφασης οικ. ΦΑ΄ 9.2/29362/1957/8.12.2005 (1797/Β), όπως τροποποιήθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση ΦΑ΄ 9.2/7543/403/3.5.2007 (696/Β) περί εγκατάστασης, λειτουργίας και ασφάλειας των ανελκυστήρων

Κατεβάστε το pdf

Καταργήθηκε από :
Υ.Α. οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ. 28425/08, (2604/Β/22.12.08) «Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων»

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Υπαγωγή της εταιρείας «ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΖΑΚΙΔΗΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ» στις διατάξεις του ν. 3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης.

1 Υπαγωγή της εταιρείας «ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ & ΓΕ− ΩΡΓΙΟΣ Ο.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης.

2 Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΒΑΣΙ− ΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ»

στις διατάξεις του ν. 3299/2004.

3 Υπαγωγή της εταιρείας «ΛΑΓΙΟΣ Α.Ε. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥ− ΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥ− ΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ,ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙ− ΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ» στις διατάξεις του ν. 3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης

4 Υπαγωγή της Εταιρείας «ΑΟΥΤΟΠΟΙΝΤ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ − ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ − ΣΕΡΒΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις διατάξεις του ν. 3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης.

5 Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΑΘΗΝΑ ΞΕΝΟΔΟ− ΧΕΙΑΚΑΙ − ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» με δ.τ. «ΑΘΗΝΑ ΑΞΤΕ» στις διατάξεις του ν. 3299/2004. …….         6 Καθορισμός ωραρίου εργασίας και ωρών εισόδου του κοινού στην Κεντρική Υπηρεσία, στα Γραφεία Νομικών Συμβούλων και στα Δικαστικά Γραφεία

του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

7 Ατελής παραλαβή καυσίμων για τις ανάγκες των αυτοκινήτων των μελών του διοικητικού και τεχνι− κού προσωπικού της Διπλωματικής Αποστολής της Γερμανίας στην Ελλάδα.

8 Τροποποίηση διατάξεων της κοινής υπουργικής από− φασης οικ Φ Α΄ 9.2/29362/1957/8.12.2005 (Β΄ 1797), όπως τροποποιήθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση Φ Α΄ 9.2/7543/403/3.5.2007 (Β΄ 696) περί εγκατάστασης, λειτουργίας και ασφάλειας των ανελκυστήρων.

4 Ιουλίου 2007

Κήρυξη υποχρεωτικής της απόφασης διαιτησί− ας 22/2007 που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού

Ηρακλείου. ……………………………………………………………….      10

Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασίας και εργασία προς συμπλήρωση της υποχρεωτι− κής εβδομαδιαίας, κατά τις Κυριακές, εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες, για υπαλλήλους αο− ρίστου χρόνου στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτρο−

πή έτους 2007. ……………………………………………………………………….     11

Υπερωριακή εργασία μονίμου προσωπικού Λ.Τ. ΚΟ−

ΡΙΝΘΙΑΣ Β΄ εξαμήνου 2007. ……………………………………………  12

Έγκριση 1ης τροποποίησης Προϋπολογισμού του Τα− μείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος (ΤΑΛΣ) οικονο−

μικού έτους 2007. …………………………………………………………………       13

Υπερωριακή εργασία μόνιμου προσωπικού ΟΙΚΟΥ

ΝΑΥΤΟΥ (Ο.Ν.) για το μήνα ΙΟΥΛΙΟ έτους 2007. . 14

Συγκρότηση Επιτροπής Εξετάσεων για την πιστοποί− ηση της επαγγελματικής επάρκειας των υπαλλή−

λων και στελεχών πιστωτικών ιδρυμάτων. …………..          15
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Υπαγωγή της εταιρείας «ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΖΑΚΙΔΗΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ» στις διατάξεις του ν. 3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτικού σχε− δίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης.

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Με την υπ’ αριθμ.  28241/ΥΠΕ/00699/Ε/ν.3299/2004/ 27.6.2007 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004, επένδυσης της επιχείρη− σης «ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΖΑΚΙΔΗΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙ− ΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ», που αναφέρεται στην ίδρυση μονά− δας εφοδιαστικής αλυσίδας στο Δήμο Πυλαίας του Ν. Θεσσαλονίκης, συνολικής δαπάνης ενός εκατομμυρίου επτακοσίων χιλιάδων (1.700.000) ευρώ.

Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 35% επί του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δηλαδή ποσό επιχορήγησης πεντακόσιες ενενήντα πέντε χιλι− άδες (595.000) ευρώ.

β) Ώρες εισόδου των δικηγόρων και των δικαστικώνα) Ώρες εισόδου του κοινού: 09:00 έως 15:00.

επιμελητών: 07:30 έως 15:00.

 1. Η παρούσα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2007

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
τοκινήτων των μελών του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού της Διπλωματικής Αποστολής της Γερ− μανίας στην Ελλάδα.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 1/1937 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ2/1937) «Περί απαλλαγής εκ των εισαγωγικών τελών και παντός φόρου ή δικαιώματος επιβαλλομένου εις τα εξ της αλ− λοδαπής προερχόμενα είδη τα ανήκοντα εις το προσω− πικό των ξένων διπλωματικών αποστολών, κ.λ.π.».

β) Την υπ’ αριθμ. Τ.3928/12.5.1938 Α.Υ.Ο. «Περί όρων και

διατυπώσεων εισαγωγής βενζίνης».

γ) Την υπ’ αριθμ. Τ.5186/8.9.1939 Α.Υ.Ο. «Περί των όρων και διατυπώσεων εισαγωγής βενζίνης προς χρήσιν των ξένων διπλωματικών αποστολών».

δ) Την από 18.4.1961 Σύμβαση της Βιέννης «Περί διπλω−

ματικών σχέσεων» που κυρώθηκε με το αριθμ. 503/1970 ν.δ. (ΦΕΚ 108Α΄/1970).

ε) Τα υπ’ αριθμ. ΑΠ.Φ. 841/ΑΣ1055/1.3.2007, ΑΠ.Φ. 841/ΑΣ 1408/22.3.2007 και ΑΠ.Φ. 841/ΑΣ:1055δις/11.5.2007 έγγραφα του Υπουργείου Εξωτερικών. στ) Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 1432Β) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικο− νομικών», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.5733/ ΔΙΟΕ/79/9.2.2006(ΦΕΚ 204Β΄) ομοία.

ζ) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό του Κράτους, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Επεκτείνουμε την εφαρμογή των διατάξεων των υπ’ αριθμ. Τ.3928/38 και Τ.5186/39 Α.Υ.Ο. και στα μέλη του δι− οικητικού και τεχνικού προσωπικού που υπηρετούν στη Διπλωματική Αποστολή της Γερμανίας στην Ελλάδα, για την ατελή παραλαβή των χρησιμοποιούμενων για την κίνηση των αυτοκινήτων τους καυσίμων, το ανώτατο όριο των οποίων, για κάθε δικαιούχο, δεν θα υπερβαίνει τα 200 λίτρα κατά μήνα.

Άρθρο 2

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2007
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ
σης οικ Φ Α΄ 9.2/29362/1957/8.12.2005 (Β΄ 1797), όπως τροποποιήθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση Φ Α΄ 9.2/7543/403/3.5.2007 (Β΄ 696) περί εγκατάστασης, λειτουργίας και ασφάλειας των ανελκυστήρων.

OI ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

΄Εχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:

α) Του ν. 1558/1985 (Α΄ 137) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά ΄Οργανα», όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώ− θηκε με το ν. 2081/1992 (Α΄ 154).

β) Του π.δ. 229/1986 (Α΄ 96) «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας», του π.δ. 396/1989 (Α΄ 172) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομη− χανίας», του π.δ. 189/1995 (Α΄ 99) «Συμπλήρωση και τρο− ποποίηση του π.δ. 396/1998».

γ) Του π.δ. 27/1996 (Α΄ 19) «Συγχώνευση των Υπουρ− γείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνο− λογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» και του π.δ. 122/2004 (Α΄ 85) «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού».

δ) Του π.δ. 121/2004 (Α΄ 84) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».

ε) Της υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ19/4040/28.2.2006 (Β΄ 249) κοι−

νής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυ− πουργό Ανάπτυξης Αναστάσιο Νεράντζη.

στ) Του ν. 2077/1992 (Α΄ 136) «Κύρωση της Συνθήκης

για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλ− λων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην τελική πράξη».

ζ) Του άρθρου 22 του ν. 2077/1992 (Α΄ 14) «Μέσα και όργανα αναπτυξιακής πολιτικής και άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1 (περ. ε και κ), 2 και 3 του ν. 1338/1983 (Α΄ 34), όπως τροποποι− ήθηκε από το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 (Α΄ 70).

η) Του ν. 1338/1983 (Α΄ 34) «εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου».

θ) Της υπ’ αριθμ. 32803/1308/11.9.1997 (Β΄ 815) απόφα−

σης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με την οποία προσαρμόσθηκε στην Ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 95/16/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένω− σης «για την προσέγγιση της νομοθεσίας των κρατών μελών σχετικά με τους ανελκυστήρες».

ι) Της υπ’ αριθμ. οικ 3354/1991 υπουργικής απόφασης «καθορισμός πλαισίου για την αναγνώριση της ικανότη− τας και την έγκριση φορέων πιστοποίησης ή ελέγχου στον υποχρεωτικό τομέα».

ια) Του β.δ. 37/1923 Δεκεμβρίου 1965/17 Ιανουαρίου 1966 (Α΄ 10) «περί κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτροκίνη− των ανελκυστήρων».

ιδ) Του ν. 6422/1934 (Α΄ 412) «περί ασκήσεως του επαγ−ιβ) Της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. οικ Φ9.2/29362/1957/8.12.2005 (Β΄ 1797) περί ασφάλειας της εγκατάστασης και λειτουργίας των ανελκυστήρων. ιγ) Της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. Φ Α΄ 9.2/7543/403/3.5.2007 (Β΄ 696) που τροποποί− ησε την κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. οικ Φ9.2/29362/1957/8.1.2005 (Β΄ 1797) περί ασφάλειας της εγκατάστασης και λειτουργίας των ανελκυστήρων.

γέλματος του μηχανολόγου κλπ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 1. Το γεγονός ότι με τις ήδη υφιστάμενες ρυθμίσεις επέρχονται σημαντικές βελτιώσεις στη λειτουργία των ανελκυστήρων οι οποίες έχουν σημαντικό κόστος, ενώ μπορεί να υπάρξουν δυσκολίες προσαρμογής τεχνικής φύσεως λόγω του μεγάλου αριθμού υφιστάμενων δια− φορετικών τύπων κινητήρων ανελκυστήρων.
 2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο− γισμού, αποφασίζουμε:
 3. Στο άρθρο 15 της υπ΄ αριθμ. οικ Φ 9.2/29362/1957/2005 κοινής υπουργικής απόφασης προστίθεται παράγραφος 7 ως ακολούθως:

«α. Για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας και προκειμέ− νου να μην επιβαρύνεται με άεργο ισχύ το δίκτυο ηλε− κτρικής ενέργειας, σε όλες τις λειτουργούσες στη χώρα εγκαταστάσεις ανελκυστήρων πρέπει ο συντελεστής αέργου ισχύος (συνφ) της ηλεκτρικής εγκατάστασης του ανελκυστήρα κατά τη λειτουργία του ανελκυστήρα, να είναι κατ΄ ελάχιστο 0,95.

Στα πλαίσια αυτά, οι ιδιοκτήτες ή οι διαχειριστές ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους, μπορούν προαιρετικά να εγκαταστήσουν αντισταθμιστική διάταξη στην ηλεκτρι− κή εγκατάσταση του ανελκυστήρα τους έτσι ώστε να καλύπτεται η παραπάνω απαίτηση.

β. Σε όλες τους νέους ανελκυστήρες κατά την περί− πτωση Ι του άρθρου 3 της κοινής υπουργικής απόφα− σης οικ Φ 9.2/29362/1957/2005 που τοποθετούνται μετά την 1.7.2008 ο συντελεστής αέργου ισχύος (συνφ) της ηλεκτρικής εγκατάστασης του ανελκυστήρα κατά τη λειτουργία του υποχρεωτικά είναι κατ΄ ελάχιστο 0,95.

Γι αυτό στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των νέων ανελκυστήρων υποχρεωτικά μετά την παραπάνω ημε− ρομηνία τίθεται αντισταθμιστική διάταξη ώστε να κα− λύπτεται η παραπάνω απαίτηση.

Οι ιδιοκτήτες ή οι διαχειριστές ή οι νόμιμοι εκπρό− σωποί τους, υποβάλουν βεβαίωση περί εκπλήρωσης της υποχρέωσης αυτής προς την αρμόδια για την κα− ταχώρηση του ανελκυστήρα Υπηρεσία Ανάπτυξης της οικείας Ν.Α.».

 1. Τροποποιούμε την παράγραφο 5. β του άρ− θρου 15 της κοινής υπουργικής απόφασης οικ Φ

9.2/29362/1957/8.12.2005 (Β΄ 1797) ως εξής:

«Τα υπόλοιπα σημεία 7−17 του Παραρτήματος ΙΙΙ (Πίνα− κας Β) καθίστανται υποχρεωτικά για κάθε έλεγχο που πραγματοποιείται μετά την πάροδο οκτώ (8) ετών από τη δημοσίευση της παρούσας κοινής υπουργικής από− φασης και στα πλαίσια πραγματοποίησης περιοδικών ελέγχων κατά το άρθρο 10 της παρούσας».

 1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας:

− Καταργούνται το άρθρο 2 της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. οικ Φ 9.2/7543/403/3.5.2007 (B΄ 696) και

− το σημείο 18 του παραρτήματος ΙΙΙ (Πίνακας Β) της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. οικ Φ 9.2/ 29362/1957/8.12.2005 (Β΄ 1797).

− Κατά τα λοιπά ισχύει η κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. οικ Φ 9.2/29362/1957/8.12.2005 (Β΄ 1797) περί ασφά− λειας της εγκατάστασης και λειτουργίας των ανελκυ− στήρων, όπως τροποποιήθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση Φ Α΄ 9.2/7543/403/3.5.2007 (Β΄ 696).

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προ− κύπτει δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2007

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                     ΥΦΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ
F

Αριθμ. 11855              (10) Κήρυξη υποχρεωτικής της απόφασης διαιτησίας 22/2007 που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ηρακλείου.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ− γανα».
 2. Την υπ’ αριθμ. Υ1/2004 απόφαση του Πρωθυπουργού «Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμός της σει− ράς τάξης των Υπουργείων (ΦΕΚ 513/Β/10.3.2004).
 3. Την υπ’ αριθμ. 80029/11.5.2007 (ΦΕΚ 783/Β/17.5.2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι− νωνικής Προστασίας»
 4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 1876/ 1990 (ΦΕΚ 27/Α/1990).
 5. Την από 30.5.2007 αίτηση του Σωματείου Ξενοδο−χοϋπαλλήλων Ν. Ηρακλείου.
 6. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας κατά τη συνεδρίαση του της 15.6.2007.
 7. Τα στοιχεία του φακέλου από τα οποία προκύ−πτει ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για τη κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω Δ.Α. δηλαδή ότι οι δεσμευόμενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των εργαζομένων του κλάδου στο Νομό Ηρακλείου αποφασίζουμε:
 8. Κηρύσσουμε υποχρεωτική την απόφαση διαιτησίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ξενοδοχο− ϋπαλλήλων Ν. Ηρακλείου για όλους τους εργοδότες και εργαζομένους του επαγγέλματος στον κλάδο που αφορά αυτή.
 9. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από

30.5.2007.

 1. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ−καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι− σμού.
 2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Αθήνα, 25 Ιουνίου 2007
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ

Comments are closed.