Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου και της διαδικασίας έκδοσης των βεβαιώσεων αναγγελίας έναρξης της τεχνικής επαγγελματικής δραστηριότητας σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, καθώς και καθορισμός των απαιτήσεων εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 3982/2011

Κατεβάστε το pdf

.

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 1−16 του Ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμα− τικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχει− ρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 228 παρ. 1−6 του Ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − Νέα εταιρική μορφή – Σήματα − Με− σίτες Ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων, αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 86), ιδίως δε το άρθρο 5 παρ. 7 του νόμου αυτού.
 2. Το π.δ. 108/2013 (Α΄ 141) «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγ− γελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστά− σεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριό− τητας αυτής από φυσικά πρόσωπα», ιδίως δε τα άρθρα 5, 7, 9, 10 και 17 αυτού.
 3. Τις διατάξεις του Ν. 3919/2011 (Α΄32) «Αρχή της επαγ− γελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων πε− ριορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων», ιδίως δε το άρθρο 3 αυτού.
 4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 5. Το π.δ. 229/86 (Α΄ 96) «Σύσταση και Οργάνωση της

Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» όπως τροποποιήθη−

3 Ιουλίου 2013

κε με το π.δ. 396/89 (Α΄ 172) «Οργανισμός της ΓΓΒ» και το π.δ. 189/95 (Α΄ 99) «Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 396/1989».

 1. Το π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 118/2013 «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυ− ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι− κότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως» (Α΄ 152).
 2. Το π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ− πουργών» (Α΄ 153).
 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρα− τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα απόφαση καθορίζει: α) τον τύπο, το πε− ριεχόμενο και τη διαδικασία έκδοσης των βεβαιώσεων αναγγελίας έναρξης της επαγγελματικής δραστηριό− τητας της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λει− τουργίας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και (β) τις απαιτήσεις εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 3982/2011.

Άρθρο 2

Διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης αναγγελίας

 1. Ο ενδιαφερόμενος για την απόκτηση της βεβαίω−σης αναγγελίας έναρξης της επαγγελματικής δραστη− ριότητας του τεχνίτη ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας, του τεχνίτη ηλεκτρολόγου Γ΄ Ειδικότητας, του τεχνίτη ηλεκτρολόγου Δ΄ Ειδικότητας και του αρχιτεχνίτη ηλε− κτρολόγου Δ’ Ειδικότητας υποβάλλει αίτηση/υπεύθυνη δήλωση στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας, όπου βρίσκεται ο τόπος της επαγγελματι− κής του εγκατάστασης ή, αν δεν υπάρχει τέτοιος, ο τόπος της μόνιμης διαμονής του, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 5 παρ. 1, στο άρθρο 7 παρ. 1 και άρθρο 17 παρ. 1.2.1, στο άρθρο 9 παρ. 1 και στο άρθρο 9 παρ. 2.Β. του

π.δ. 108/2013 αντίστοιχα.

Με την αίτησή του ο ενδιαφερόμενος αναγγέλλει ότι προτίθεται να ασκήσει μία ή περισσότερες από τις ως άνω επαγγελματικές δραστηριότητες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο π.δ. 108/2013 που έχει εκδοθεί σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν. 3982/2011.

 1. Ο ενδιαφερόμενος για την απόκτηση της βεβαίωσης αναγγελίας έναρξης της επαγγελματικής δραστηριό− τητας του εγκαταστάτη φωτοβολταϊκών συστημάτων μικρής κλίμακας υποβάλλει αίτηση/υπεύθυνη δήλωση στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας, όπου βρίσκεται ο τόπος της επαγγελματικής του εγκα− τάστασης ή, αν δεν υπάρχει τέτοιος, ο τόπος της μό− νιμης διαμονής του, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 5 παρ.3.Β. του π.δ. 108/2013.

Με την αίτησή του ο ενδιαφερόμενος αναγγέλλει ότι προτίθεται να ασκήσει την ως άνω επαγγελματική δρα− στηριότητα, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο π.δ. 108/2013 που έχει εκδοθεί σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν. 3982/2011.

 1. Ο ενδιαφερόμενος για την απόκτηση της βεβαί−ωσης αναγγελίας έναρξης της επαγγελματικής δρα− στηριότητας του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου θεάτρου υποβάλλει αίτηση/υπεύθυνη δήλωση στην αρμόδια υπη− ρεσία της Περιφερειακής Ενότητας, όπου βρίσκεται ο τόπος της επαγγελματικής του εγκατάστασης ή, αν δεν υπάρχει τέτοιος, ο τόπος της μόνιμης διαμονής του, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 17 παρ. 2.2 του π.δ. 108/2013.

Με την αίτησή του ο ενδιαφερόμενος αναγγέλλει ότι προτίθεται να ασκήσει την ως άνω επαγγελματική δρα− στηριότητα, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο π.δ. 108/2013 που έχει εκδοθεί σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν. 3982/2011.

 1. Αντίστοιχη αίτηση/υπεύθυνη δήλωση για τη χορή−γηση βεβαίωσης αναγγελίας υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας, όπου βρίσκεται ο τόπος της επαγγελματικής τους εγκατάστασης ή, αν δεν υπάρχει τέτοιος, ο τόπος της μόνιμης διαμονής τους, και οι διπλωματούχοι ή πτυχιούχοι του Πανεπι− στημιακού και του Τεχνολογικού Τομέα με την οποία αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης των επαγγελματι− κών δραστηριοτήτων που επιθυμούν σύμφωνα με τα οριζόμενα ειδικότερα στο άρθρο 10 παρ. 1.(Α) και στο άρθρο 10 παρ. 1.(Β) και 1.(Δ) του π.δ. 108/2013 αντίστοιχα. Η αίτηση συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα δικαιολο− γητικά που προβλέπονται στις παραπάνω ειδικότερες διατάξεις.

Στην ως άνω αίτηση ο ενδιαφερόμενος δύναται να αναγγείλει την έναρξη του συνόλου ή μέρους των επαγ− γελματικών δραστηριοτήτων, τις οποίες επιτρέπεται να ασκεί σύμφωνα με το π.δ. 108/2013 που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 4 παρ. 4 του Ν. 3982/2011, οπότε και στη βεβαίωση αναγγελίας που εκδίδεται προσδιο− ρίζονται αντίστοιχα οι αναγγελθείσες επαγγελματικές δραστηριότητες.

 1. Οι ανωτέρω βεβαιώσεις αναγγελίας χορηγούνται και σε υπήκοο κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένω− σης, ο οποίος επιθυμεί να ασκήσει στην Ελλάδα τις επαγγελματικές δραστηριότητες που ρυθμίζονται στο π.δ. 108/2013 και έχει αποκτήσει τα επαγγελματικά του προσόντα σε άλλο κράτος είτε ως αυτοαπασχολούμε− νος είτε ως μισθωτός. Για τη χορήγηση της βεβαίωσης αναγγελίας ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση/υπεύ− θυνη δήλωση στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφερει− ακής Ενότητας, όπου βρίσκεται ο τόπος της επαγγελ− ματικής του εγκατάστασης ή, αν δεν υπάρχει τέτοιος, ο τόπος της μόνιμης διαμονής του, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 10 παρ. 6 του π.δ. 108/2013.
 2. Η αίτηση/υπεύθυνη δήλωση λαμβάνει αριθμό πρωτο−κόλλου, που αντιστοιχεί σε ορισμένη ημερομηνία (ημε− ρομηνία κατάθεσης), από την οποία ο ενδιαφερόμενος αποκτά το δικαίωμα άσκησης ελευθέρως των αναγγελ− θεισών επαγγελματικών δραστηριοτήτων.
 3. Η αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας εξετάζει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και εφόσον διαπιστώσει ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, εκδίδει σχετική βεβαίωση σύμφωνα με τα υποδείγματα των Παραρτημάτων Α, Β ή Γ κατά περίπτωση, στην οποία προσδιορίζονται ακριβώς οι αναγγελθείσες επαγ− γελματικές δραστηριότητες, καθώς και η ημερομηνία από την οποία ο ενδιαφερόμενος έλαβε το δικαίωμα να τις ασκεί.
 4. Η προθεσμία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την έκδοση σχετικής βεβαίωσης αναγγελίας είναι ένας μήνας από την υποβολή της αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 11 του Ν. 3982/2011.
 5. Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να φέρει πάντα πάνω του κατά την άσκηση των επαγγελματικών του δραστηρι− οτήτων τη βεβαίωση αναγγελίας που αφορά σε αυτές.

Άρθρο 3

Διαδικασία αναγγελίας νέας δραστηριότητας

 1. Ο ενδιαφερόμενος, ο οποίος διαθέτει βεβαίωση αναγγελίας έναρξης άσκησης ορισμένων επαγγελμα− τικών δραστηριοτήτων του π.δ. 108/2013, μπορεί με νέα αίτηση/υπεύθυνη δήλωσή του στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας, όπου βρίσκεται ο τόπος της επαγγελματικής του εγκατάστασης, να αναγγεί− λει νέα δραστηριότητα ή δραστηριότητες του εν λόγω π.δ., υποβάλλοντας με την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
 2. Η αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, εφόσον συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου, που αντιστοιχεί σε ορισμένη ημερομη− νία (ημερομηνία κατάθεσης της νέας αίτησης), από την οποία ο ενδιαφερόμενος αποκτά το δικαίωμα άσκησης ελευθέρως των νέων αναγγελθεισών επαγγελματικών δραστηριοτήτων.
 3. Η αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας εξετάζει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και εφόσον διαπιστώσει ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις εκδίδει νέα βεβαίωση αναγγελίας. Στη βεβαίωση αυτή αναγράφεται το σύνολο των αναγγελθεισών εκ μέρους του επαγγελματικών δραστηριοτήτων, προγενέστερων και νέων, με την ημερομηνία για κάθε μία από την οποία ο ενδιαφερόμενος έλαβε το δικαίωμα να τις ασκεί.
 1. Η αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας κατά την έκδοση της νέας βεβαίωσης αναγγελίας ανα− καλεί ρητά κάθε προηγούμενη βεβαίωση.
 2. Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να φέρει πάντα πάνω του κατά την άσκηση των επαγγελματικών του δραστηριο− τήτων την ισχύουσα βεβαίωση αναγγελίας.

Άρθρο 4

Σύστημα εσωτερικού ελέγχου και διοικητική οργάνωση των υπηρεσιών

αδειοδότησης των Περιφερειών

 1. Η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας για τη χορή−γηση αδειών καθιστά γνωστές στους ενδιαφερομένους το σύνολο των πληροφοριών που απαιτούνται για τη χορήγηση των βεβαιώσεων αναγγελίας, όπως τα απαι− τούμενα δικαιολογητικά, τα παράβολα, τις διαδικασίες και οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία, τις οποίες και αναρτά στο δικτυακό της τόπο της Περιφέρειας.
 2. Η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας για την αδει−οδότηση πρέπει να έχει την κατάλληλη διοικητική ορ− γάνωση, η οποία την καθιστά ικανή να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις αρμοδιότητές της. Ειδικότερα, πρέπει να διαθέτει επαρκή αριθμό προσωπικού με τα κατάλληλα προσόντα, κατάρτιση, εμπειρία και ικανο− ποιητική γνώση του συνόλου των απαιτήσεων της δια− δικασίας αδειοδότησης.
 3. Ο προϊστάμενος της υπηρεσίας χορήγησης αδειών διαθέτει την κατάλληλη κατάρτιση και εμπειρία και έχει τη συνολική ευθύνη για τη λειτουργία της υπηρεσίας. Αυτός επιβλέπει τους υφισταμένους του ως προς την επιτέλεση των αρμοδιοτήτων τους σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αδειοδότησης.
 4. Η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας οφείλει να διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έρχονται εις γνώση τους επ’ ευκαιρία της άσκησης των αρμοδιοτήτων τους.
 5. Η υπηρεσία τηρεί αρχεία με τα ακαδημαϊκά προσό−ντα, την κατάρτιση, τη δεξιότητα και την επαγγελματική εμπειρία του ως άνω αναφερόμενου προσωπικού.
 6. Η υπηρεσία τηρεί αρχεία, στα οποία συμπεριλαμ−βάνονται οι υποβαλλόμενες αιτήσεις, τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, και οι χορηγούμενες βεβαιώσεις αναγ− γελίας. Αυτά περιλαμβάνουν επαρκείς πληροφορίες, οι οποίες επιτρέπουν την ικανοποιητική αξιολόγηση των σταδίων της αδειοδότησης. Συγκεκριμένα, περιέχουν όλα τα στάδια της διαδικασίας αδειοδότησης, ήτοι την εξέταση των δικαιολογητικών, την έκδοση και την τυ− χόν ανάκληση της βεβαίωσης αναγγελίας, καθώς και άλλο σχετικό έγγραφο. Τα αρχεία αυτά διατηρούνται σε ασφαλές περιβάλλον για όσο χρονικό διάστημα βρί− σκεται εν ζωή το πρόσωπο για τον οποίο έχει εκδοθεί βεβαίωση αναγγελίας. Όλα τα αρχεία, ηλεκτρονικά και μη, πρέπει να αποθηκεύονται με τρόπο ασφαλή για προκαθορισμένη περίοδο ώστε να είναι δυνατή η ανά− κτησή τους.
 7. Η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας ενημερώνει το προβλεπόμενο στο άρθρο 9 παρ. 1 του Ν. 3982/2011 Μητρώο Τεχνικών Επαγγελμάτων.
 8. Τα αποτελέσματα των ελέγχων, τους οποίους δι−εξάγουν οι υπηρεσίες είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν καταγγελίας, για τις ανάγκες της αδειοδότησης πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά σε εκθέσεις ελέγχου, οι οποίες συντάσσονται από το προσωπικό που διενήρ− γησε τον έλεγχο.
 9. Η υπηρεσία οφείλει να διαθέτει διαδικασίες τέτοιες, ώστε να αποφαίνεται επί των διοικητικών προσφυγών εντός των τασσόμενων από τον νόμο χρονικών προ− θεσμιών.
 10. Σε περίπτωση που μετά την χορήγηση της βε−βαίωσης αναγγελίας διαπιστωθεί ότι συντρέχουν λό− γοι ανάκλησής της, η αρμόδια υπηρεσία εκδίδει πράξη ανάκλησης και μεριμνά ούτως ώστε ο έχων εις χείρας του την ανακληθείσα βεβαίωση αναγγελίας να την καταθέσει στην υπηρεσία.

Άρθρο 5

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα κάτωθι Παραρτήματα:

Άρθρο 6

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Comments are closed.