Τροποποίηση της κ.υ.α 18173/88, (664/Β) σε συμμόρφωση προς την 90/486/ΕΟΚ Οδηγία του Συμβουλίου της 17ης Σεπτεμβρίου 1990, που τροποποιεί την Οδηγία 84/529/ΕΟΚ, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τους ηλεκτροκίνητους ανελκυστήρες

Κατεβάστε το pdf

Καταργήθηκε από :
Υ.Α. Φ.9.2/οικ. 32803/1308/97, (815/Β/11.9.97) «Κατασκευή και λειτουργία ανελκυστήρων»

 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 2, παρ.1, περίπτωση (ε) και (η) του Νόµου 1338/83 «εφαρµογή του Κοινοτικού ∆ικαίου (Α/34)», όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6/Ν1440/1984

«Συµµετοχή της Ελλάδος στο Κεφάλαιο, στα αποθεµατικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και του Οργανισµού Εφοδιασµού ΕΥΡΟΤΟΜ» (Α70), καθώς και του άρθρου 65 του Ν. 1892/90 (Α101) σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.2 του Ν. 2077/1992 (Α136).

β. Του Νόµου 1658/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα»

γ. Του άρθρου 3 παρ. 6 του Νόµου 372/1976 «Περί συστάσεως και λειτουργίας Ελληνικού

Οργανισµού Τυποποίησης ΕΛ.Ο.Τ.»

δ. Του Π.∆. 229/1986 «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας» και του Π.∆. 396/1989 «Οργανισµός της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας».

 1. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση µε αριθµό 18173/1988 (ΦΕΚ 664/Β/9.9. 88) κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργίας ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων» που εκδόθηκε για τη συµµόρφωση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την οδηγία 84/529/ΕΟΚ.
 2. Την οδηγία του Συµβουλίου αρ. 90/486/ΕΟΚ της 17 Σεπτεµβρίου 1990, που τροποποιεί την υπ΄αριθ.84/529/ΕΟΚ οδηγία για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τους ανελκυστήρες (ΕΕ L 270/2.10/90 σελ.21).
 3. Την κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού ΒΕΤ Υ 1943/9.12.1992 (ΦΕΚ 727/Β/11.12.1992) «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό ΒΕΤ Θεόδωρο ∆αµιανό».
 4. Την υπ΄ αριθ. Υ 1935/3.12.1992 (ΦΕΚ 726 Β) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας «καθορισµός αρµοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Οικονοµίας»
 5. Το άρθρο 27 του Ν.2081/92 (ΦΕΚ 154/Α/10.9.1992), µε το οποίο προστίθεται νέο άρθρο

29A στο Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», αποφασίζουµε:

 

Άρθρο 1

 

Η Κ.Υ.Α. 18173/88 (ΦΕΚ 664/Β/9.9.1988) τροποποιείται ως εξής:

 1. Ο τίτλος της Υπουργικής Απόφασης αντικαθίσταται από τον ακόλουθο: «κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτροκίνητων, υδραυλικών ή ηλεκτροϋδραυλικών ανελκυστήρων».
 2. Το άρθρο 1 παρ.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«2. Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται στους ηλεκτροκίνητους, υδραυλικούς ή ηλεκτροϋδραυλικούς ανελκυστήρες, που είναι εγκατεστηµένοι κατά µόνιµο τρόπο, εξυπηρετούν καθορισµένες στάθµες ορόφων, περιλαµβάνουν θαλαµίσκο προοριζόµενο για µεταφορά προσώπων, ή προσώπων και αντικειµένων, αναρτηµένο από συρµατόσχοινα, ή αλυσίδες, ή φερόµενο από υδραυλικά έµβολα (γρύλους) και µετακινούνται εν µέρει, κατά µήκος κατακόρυφων οδηγών ή οδηγών των οποίων η κλίση, σε σχέση µε την κατακόρυφο είναι µικρότερη από 15ο οι οποίοι αποκαλούνται στο εξής «ανελκυστήρες».

 1. Στο άρθρο 1 παρ.3, διαγράφεται το ακόλουθο κείµενο του τελευταίου εδαφίου:

«Οι µη  ηλεκτροκίνητοι ανελκυστήρες και αναβατόρια, τα µηχανήµατα που λειτουργούν µε τη χρήση ρευστών (ιδίως υδραυλικοί και ελαιοηλεκτροκίνητοι ανελκυστήρες και αναβατόρια)».

 1. Το άρθρο 5 αντικαθίσταται ως εξής:

«Προσαρτώνται στην παρούσα απόφαση το παράρτηµα Ι της οδηγίας 86/312/ΕΟΚ, που περιλαµβάνει τις εθνικές αλλαγές (Ν) του πρότυπου ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1, το παράρτηµα ΙΙα που περιλαµβάνει τις εθνικές αλλαγές (Ν) του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 81.2, το παράρτηµα ΙΙΙ της οδηγίας 84/529/ΕΟΚ και το παράρτηµα ΙV, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής».

 1. Στο παράρτηµα Ι:

α) Η παρ.1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«1. Τα µηχανήµατα που αναφέρονται στο άρθρο 1, παρ.2 της παρούσας πρέπει, εκτός από ότι αφορά τα σηµεία τα οποία αναφέρονται στην παρ.1, να ανταποκρίνονται στα ακόλουθα πρότυπα:

ΕΝ 81.1(έκδοση ∆εκεµβρίου 1985). Κανόνες ασφάλειας για την κατασκευή και εγκατάσταση ανελκυστήρων και αναβατορίων.

Μέρος 1: ηλεκτρικοί ανελκυστήρες.2

ΕΝ 81.2 (έκδοση Νοεµβρίου 1987). Κανόνες ασφάλειας για την κατασκευή και εγκατάσταση ανελκυστήρων και αναβατορίων.

Μέρος 2: υδραυλικοί ανελκυστήρες». β) Στην παρ.2 το σηµείο:

«2. Το πρότυπο αυτό εφαρµόζεται υπό την επιφύλαξη των ακόλουθων τροποποιήσεων:

2.1. Παράγραφο 12.4.2.1.» αντικαθίσταται ως εξής:

«2.  Τα πρότυπα αυτά εφαρµόζονται  υπό την επιφύλαξη των ακολούθων τροποποιήσεων:

2.1. Παράγραφος 12.4.2.1. (ισχύει µόνον για το πρότυπο ΕΝ 81.1 έκδοση ∆εκεµβρίου 1985)».

 

Άρθρο 2

 

Μετά το παράρτηµα ΙΙ παρατίθεται παράρτηµα ΙΙα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής.

______________

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙα

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

ΕΘΝΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

Α1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτό το παράρτηµα συµπληρώνει το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 81.2 µε λεπτοµέρειες µε τις Εθνικές αλλαγές που επιτρέπονται από την παρ. Ο. 14 του κεφαλαίου Ο «Γενική Εισαγωγή». Όπου το κείµενο µιας παραγράφου οι αλλαγές αναφέρονται σε περισσότερα από ένα (1) γίνεται αντίστοιχη χρησιµοποίηση των ενδείξεων (Ι), (ΙΙ) κλπ.

 

Α2. ΓΕΝΙΚΑ

Ειδικά νοµοθετηµένες απαιτήσεις για ανελκυστήρες που υπάρχουν ή µπορεί να υπάρχουν στον Γενικό Οικοδοµικό Κανονισµό, στον κτιριοδοµικό κανονισµό στον κανονισµό πυροπροστασίας κτιρίων, στα µέτρα ασφαλείας και προστασίας εργαζοµένων στους ανελκυστήρες κλπ πρέπει να λαµβάνονται υπόψη:

 

Α3.1. Παράγραφος 0.6.2. i. καµία Εθνική

 1. παραλείπεται

 

A3.2. Κεφάλαιο Ι. Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής i. Καµία εθνική αλλαγή

 1. Παραλείπεται η απαλλαγή της περιπτώσεως (α)

Για την περίπτωση (Β) θα εκδοθούν συµπληρωµατικοί κανόνες ασφάλειας στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο. ΕΝ 81.2 Υδραυλικοί Ανελκυστήρες. iii. Για τους νέους ανελκυστήρες που εγκαθίστανται µετά την ηµεροµηνία ισχύος αυτούς του Προτύπου, σε κτίρια τα οποία ήταν κατασκευασµένα ή για τα οποία είχαν υποβληθεί στο αρµόδιο Πολεοδοµικό γραφείο τα τελικά σχέδια για την έκδοση οικοδοµικής άδειας πριν από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος αυτού του προτύπου και των οποίων η κατασκευή δεν έχει ολοκληρωθεί ή δεν έχει ακόµα αρχίσει στην ηµεροµηνία αυτή πρέπει να εφαρµόζεται, αυτό το πρότυπο ή αν ο χώρος δεν το επιτρέπει να εφαρµόζονται οι ισχύουσες προηγούµενες διατάξεις.

Αν όµως η εγκατάσταση τέτοιων ανελκυστήρων γίνει ύστερα από µια πενταετία από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος αυτού του Προτύπου εφαρµόζονται µόνο οι απαιτήσεις του προτύπου αυτού εκτός αν µπορεί να αποδειχτεί ότι εξ΄ αιτίας περιορισµών χώρου δεν έχει πρακτικά λογική ή απόλυτη συµµόρφωση προς αυτούς.

Νέες αντικαταστάσεις-ανακαινήσεις  ή σοβαρές διαρρυθµίσεις σε υπάρχοντες ανελκυστήρες εγκ/νους σε κτίρια που αναφέρονται ανωτέρω που πραγµατοποιούνται πριν την παρέλευση πενταετίας από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 81.2 επιτρέπεται να είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις είτε του προτύπου αυτού είτε των παλαιότερα ισχυουσών διατάξεων.

 

Α3.3. Παράγραφος 5.2.1. Ειδική περίπτωση-Φρέαρ ανελκυστήρων

Με εξαίρεση από τα παραπάνω είναι δυνατό να επιτραπεί κατά την κρίση της αρµόδιας αρχής  είναι δυνατό να επιτραπεί κατά την κρίση της αρµόδιας αρχής σε ανελκυστήρες εγκαθιστάµενους µέσα στον ελεύθερο χώρο που διαµορφώνεται εσωτερικά του κτιρίου από αλλεπάλληλα µεγάλα ανοίγµατα στα δάπεδα των ορόφων.

Στους ανελκυστήρες αυτούς, µε εξαίρεση την πλευρά εισόδων στο θάλαµο ή τα τµήµατα που είναι προσιτά σε απόσταση µικρότερη από 1 Μ, τα τοιχώµατα του φρέατος είναι δυνατόν να έχουν ύψος τουλάχιστον 2,5 Μ πάνω από το δάπεδο της χαµηλότερης στάσης ή και τυχόν άλλων δαπέδων στάσεων που είναι προσιτά σε ανθρώπους.

 

Α3.4. Παράγραφος 5.2.2.3.- Θύρες επίσκεψης – Επιθεώρησης

Οι θύρες επίσκεψης και έκτακτης ανάγκης καθώς και οι θυρίδες επιθεώρησης πρέπει να έχουν πλήρεις επιφάνειες δίχως οπές, τις ίδιες απαιτήσεις µηχανικής αντοχής µε τις θύρες των φρεάτων και τέλος δείκτη αντίστασης στη φωτιά σύµφωνο µε τους κανονισµούς πυροπροστασίας κτιρίων.

 

Α.3.5. Παράγραφος 5.23 «εξαερισµός του φρέατος» Καµιά αλλαγή.

 

Α.3.6. Παράγραφος 5.3(α) «τοιχώµατα, πυθµένας και οροφή φρέατος».

_______________

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙα

 

Να αποτελούνται από άκαυστα υλικά ανθεκτικά στο χρόνο. Να µην ευνοούν τη δηµιουργία σκόνης και να ανταποκρίνονται στον Κανονισµό Πυροπροστασίας κτιρίων. Α.3.7. Παράγραφος 5.6.1. «φρέαρ- θάλαµοι-αντίβαρο»

Καµία αλλαγή

Α3.8. Παράγραφος 6.1.2.2. Μηχανοστάσια Τροχαλιοστάσια

Καµία αλλαγή

Α3.9. Παράγραφος 6.1.2.3.(Β) Μηχανοστάσια Τροχαλιοστάσια

Καµία αλλαγή

Α 3.10. Παράγραφος 6.2.1.-Προσπελάσεις

Καµιά αλλαγή

Α 3.11. Παράγραφος 6.2.2.-Προσπελάσεις Καµιά αλλαγή

Α.3.12. Παράγραφος 6.3.13. Μηχανική αντοχή-επιφάνεια δαπέδου- ηχοµόνωση –

Μηχανοστασίων

Καµιά αλλαγή

Πρέπει να εφαρµόζονται οι διατάξεις του Οικοδοµικού Κανονισµού Α 3.13. Παράγραφος 6.3.2.1. (α)-∆ιαστάσεις Μηχανοστασίων

Καµία αλλαγή

Α 3.14. Παράγραφος 6.3.2.2.-∆ιαστάσεις Μηχανοστασίων

Καµία αλλαγή

Α 3.15. Παράγραφος 6.3.3.1.-Θύρες και καταπακτές µηχανοστασίων

Καµία αλλαγή

Α 3.16. Παράγραφος 6.3.5.1.-Εξαερισµός και θερµοκρασίες µηχανοστασίων

Καµία αλλαγή

Α 3. 17 Παράγραφος 6. 4.2.2. – ∆ιαστάσεις Τροχαλιοστασίων

Καµία αλλαγή

Α 3.18. Παράγραφος  6.4.3.1.-Θύρες Εισόδου και καταπακτές τροχαλιοστασίων Καµία αλλαγή

Α 3.19. Παράγραφος 7.2.2. – «Αντοχή των θυρών φρέατος και των πλαισίων τους» Οι θύρες και τα πλαίσια τους να είναι αρκούντως ανθεκτικές σε παραµόρφωση (να κρατούν την µορφή τους), καθ’ όλη την διάρκεια της χρησιµοποιήσεώς των. Πρέπει να κατασκευάζονται από υλικά ανθεκτικά στη φωτιά.

 

________________

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙα

 

Α 3.20. Παράγραφος 7.7.2.2. (β). «Μανδάλωµα θυρών φρέατος Ειδικές περιπτώσεις»

Καµιά αλλαγή

Α 3.21. Παράγραφος 13.1.1.1. «Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»

Καµία αλλαγή

Α 3.22. Παράγραφος 14.1.1.1.(i) «Προστασία από ηλεκτρικά σφάλµατα»

Καµία αλλαγή

Α 3.23. Παράγραφος 16.1.1. «Έλεγχοι και δοκιµές»

Καµιά αλλαγή

Α 3.24. Παράγραφος 16.1.2. «΄Έλεγχοι και δοκιµές»

Καµιά αλλαγή

Α 3.25. Παράγραφος 16.1.3. «΄Έλεγχοι και δοκιµές»

«i» Καµιά αλλαγή

«ii» καµιά αλλαγή

Α 3.26. Παράγραφος 16.2.2. Φάκελος παρακολούθησης ανελκυστήρα Καταργείται το κείµενο που βρίσκεται σε παρένθεση.

Ο φάκελος παρακολούθησης ή το µητρώο φυλάσσεται από την αρµόδια Υπηρεσία του ΥΒΕΤ ή από τον εξουσιοδοτηµένο από αυτόν φορέα.

Αντίγραφα των στοιχείων του φακέλου φυλάσσονται από τον ιδιοκτήτη ή το εξουσιοδοτηµένο από αυτόν πρόσωπο. Α 3.27. Παράγραφος 16.3 «Συντήρηση»

Η συντήρηση θα γίνεται µε την «Α3.29 Παράγραφος 16.3 Συντήρηση» του παραρτήµατος

ΙΙα της παρούσης

Α 3.28. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. Τεχνικός φάκελος

Καµιά αλλαγή

Α 3.29. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΙ «ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ∆ΟΚΙΜΕΣ»

Οι περιοδικοί έλεγχοι και δοκιµές δεν επιτρέπεται να είναι αυστηρότεροι από εκείνους που διεξάγονται πριν από τη θέση της εγκατάστασης σε λειτουργία

Α.3.30. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε2 ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ∆ΟΚΙΜΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Ή ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ (Ν.α.β.) Καµιά αλλαγή

_______________

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙα

 

Α 3.31. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ Παράγραφος ΣΤ  0.1.3. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ∆ΟΚΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΤΥΠΟΥ

Καµία αλλαγή

Η αίτηση για την δοκιµή για την έγκριση τύπου του εξαρτήµατος πρέπει να γίνεται από τον κατασκευαστή του ή τον κατασκευαστή του ανελκυστήρα ή τον εγκαταστάτη του ανελκυστήρα ή τον εισαγωγέα και πρέπει να απευθύνεται:

Είτε σε ένα εργαστήριο µιας χώρας της Ευρωπαϊκής Κοινότητος αποδεκτό από τις εθνικές αρχές της.

Είτε στα εξουσιοδοτηµένα από το ΥΒΕΤ όργανα (πρόσωπο, οργανισµός ή υπηρεσία) που έχουν εξουσιοδότηση να εκτελέσουν τους ελέγχους και τις δοκιµές πριν από τη θέση σε λειτουργία ενός ανελκυστήρα σύµφωνα µε την παραγρ. 16,1,2 και τα οποία µπορούν να εφαρµόσουν τη διαδικασία που περιγράφεται στο παράρτηµα ΣΤ σε δικά τους εργαστήρια ή σε εργαστήριο εκείνου που ζητά την έγκριση ή σε µια εγκατάσταση που θα επιλεγεί µε κοινή συµφωνία.

Α. 3.33. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ2 «ΘΥΡΕΣ ΦΡΕΑΤΟΣ» (Να)

Παραλείπεται η εφαρµογή του µέχρι να συµπληρωθούν οι προδιαγραφές στον τοµέα της συµπεριφοράς σε πυρκαγιά.

Α 3.34. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ (Ναβ)

Οι συστάσεις του κεφαλαίου αυτού µπορούν να εφαρµόζονται για εγκαταστάσεις ανελκυστήρων σε κτίρια εφόσον οι ιδιοκτήτες αυτών των κτιρίων το επιθυµούν.

 

Άρθρο 3

Κάλυψη δαπανών

 

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού

 

Άρθρο 4

 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της

Κυβερνήσεως

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως

 

 

Αθήνα, 15 Απριλίου 1993

Comments are closed.