Συμπλήρωση των διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων

Κατεβάστε το pdf

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα
· Σκοπός : (άρθ. 1)
· Γενικές διατάξεις : (άρθ. 2)
· Προπαρασκευαστικές ενέργειες για την εγκατάσταση &
λειτουργία ανελκυστήρα : (άρθ. 3)
· Καταχώρηση ανελκυστήρα : (άρθ. 4)
· Συντήρηση : (άρθ. 5)
· Περιοδικοί έλεγχοι : (άρθ. 6)
· Έκτακτοι έλεγχοι- Ατυχήματα : (άρθ. 7)
· Διακοπή λειτουργίας ανελκυστήρα : (άρθ. 8)
· Κυρώσεις : (άρθ. 9)
· Μεταβατικές διατάξεις – Ειδικές ρυθμίσεις : (άρθ. 10)
· Αναγνωρισμένοι φορείς : (άρθ. 11)
· Συντήρηση : (παράρτ. Ι)
· Διαδικασία διακοπής λειτουργίας : (παράρτ. ΙΙ)

Καταργήθηκε από:
Υ.Α. οικ. Φ9.2/29362/1957/05, (1797/Β/21.12.05) «Αντικατάσταση της υπ αριθ οικ. 3899/253/Φ9.2 (291/Β/02) κοινής υπουργικής απόφασης με την οποία συμπληρώθηκαν οι διατάξεις της υπ αριθ Φ9.2/οικ. 32803/1308 (815/Β/97) κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία και ασφάλεια ανελκυστήρων»

Comments are closed.