Διορθώσεις Σφαλμάτων στην υπ’ αριθμ. Φ9.2/ΟΙΚ. 26425 κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2604/Β’/22_12_2008)

Κατεβάστε το pdf

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Υπαγωγή της επιχείρησης «ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με το δ.τ «ΚΑΠΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Ε.», στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κί− νητρο της επιχορήγησης. ……………………………………………….

Μεταφορά υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου από την Τ.Ε.Ο. Α.Ε. στο Υ.ΠΕ.ΧΩ. .Ε., σε συνιστώμενες με την πράξη αυτή προσωποπαγείς θέσεις ……………………………………………………

Μεταφορά υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου από την Τ.Ε.Ο. Α.Ε. στο Υ.ΠΕ.ΧΩ. .Ε., σε συνιστώμενες με την πράξη αυτή προσωποπαγείς θέσεις ……………………………………………………

Υπερωριακή απασχόληση μόνιμου προσωπικού του Λ.Τ. Κεφαλληνίας Α΄ εξαμήνου 2009» ………………………

Έγκριση για πραγματοποίηση υπερωριακής απασχό− λησης ενός (1) υπαλλήλου του Λ.Τ. ΛΕΣΒΟΥ με σχέ− ση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου, εντός των νομίμων ορίων, κατά το έτος 2009…….

Μερική επιστροφή επιχορήγησης της επένδυσης της εταιρείας «ΑΜΒΙΟΣ Α.Ε.» (τωρινή ονομασία BIOS AGROSYSTEMS S.A.), η οποία με την υπ’ αριθμ. ΔΣΑ/5155/Π02/1/11/ν. 2601/98/30.11.1998 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας− Θράκης υπήχθη στις διατάξεις του ν. 1892/1990 ………………………………………………………………………………

(1)

Υπαγωγή της επιχείρησης «ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ

ΣΙΑ Ε.Ε.» με το δ.τ «ΚΑΠΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Ε.», στις δι−

ατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την ενί−

1 σχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης.

Με την υπ’ αριθμ. 10430/ΥΠΕ/5/00468/Ε/ν. 3299/24.2.2009

2 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομί− ας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή της επιχείρη−

σης ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. με το δ.τ «ΚΑΠΑ
3 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Ε.», στις διατάξεις του ν. 3299/2004, για

την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της, με το κίνητρο

4 της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην ίδρυση μονά− δας φωτοβολταϊκών διατάξεων, ισχύος 79,80 ΚW, στη θέση «ΩΡΩΠΟΣ», του Δήμου Λούρου, του Νομού Πρε−

βέζης, συνολικής δαπάνης τετρακοσίων σαράντα εννέα
5 χιλιάδων πεντακοσίων δέκα πέντε (449.515) €

Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 40%, δηλαδή ποσό επιχορήγησης εκατόν εβδομήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια έξι (179.806)€.

Με την επένδυση δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης.
6
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 10.11.2008.
Διόρθωση σφαλμάτων στην υπ’ αριθμ. Φ9.2/Οικ. Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
28425 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2604/
Β/22.12.2008) ………………………………………………………………………….. 7
Διορθώση Σφαλμάτων στις υπ’ αριθμ. Φ.12.1/85103/ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Β3/6.8.2008, Φ.12.1/92709/Β3/4.9.2007, Φ. 12.1/152169/ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Β3/10.2.2009. ……………………………………………………………………………. 8 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

5234 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

(2)

Με την υπ’ αριθμ. 44230/6.10.2008 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2938/2001 (Φ.Ε.Κ. 178/Α/6.8.2001), της υπ’ αριθμ. Δ16γ/01/409Γ/22.10.2003 απόφα−

σης σχετικά με «΄Εγκριση Γενικού Κανονισμού προσωπικού της Τ.Ε.Ο. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. 1599/Β/2003) και της υπ’ αριθμ.

Δ16γ/06/362/Γ/24.7.2007 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Υ.ΠΕ.ΧΩ. .Ε. περί «Μετά−

ταξης−Μεταφοράς προσωπικού της Τ.Ε.Ο. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. 1503/Β/17.8.2007), μεταφέρονται οι κατωτέρω υπάλληλοι

με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου από την Τ.Ε.Ο. Α.Ε. στο Υ.ΠΕ.ΧΩ. .Ε., σε συνιστώμενες

με την πράξη αυτή προσωποπαγείς θέσεις με την ίδια σχέση εργασίας και στην ειδικότητα που αναφέρεται

παραπλεύρως του ονόματος ενός εκάστου μεταφερόμενου.

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠ/ΚΗ ΒΑΘΜΙ− ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝ/ΝΗ
ΔΑ ΠΡΟΣ/ΠΑΓΗΣ
ΘΕΣΗ

1 ΠΕΤΡΟΛΕΚΑΣ TE ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ TE ΗΛΕΚΤΡ/ΓΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
του Θεόδωρου

2 ΛΙΟΥΛΙΟΥΚΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΕΛΕΝΑ
του Θεόδωρου

3 ΛΟΥΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
του Νικολάου

4 ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
του Γεωργίου

5 ΚΑΡΥΚΗ ΕΛΕΝΗ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
του Ιωάννη

6 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
του Κων/νου

7 ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡ/ΓΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
του Ιωάννη

8 ΜΠΕΧΤΣΗ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
του Ξενοφώντος

9 ΕΞΑΡΧΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
του Σταύρου

10 ΚΟΥΤΡΑ ΕΛΕΝΗ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
του Αγγελή

11 ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
του Γεωργίου

12 ΜΑΚΡΗ ΜΑΡΙΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
του Σπυρίδωνος

13 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
του Νικολάου

14 ΤΣΙΜΑΚΗ ΙΟΥΛΙΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
του Αστέριου

15 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
του Δημήτριου

16 ΤΣΑΡΚΟΒΙΣΤΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
του Προκόπιου

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5235

17 ΛΙΑΚΑΤΑ ΜΑΡΙΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
του Γεωργίου

18 ΒΛΑΧΑΒΑ ΜΑΡΙΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
του Νικολάου

19 ΜΠΑΡΤΖΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
του Νικολάου

20 ΠΟΥΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΑΣ ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ
του Ευάγγελου

21 ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΟΣ ΥΕ ΟΔΗΓΟΣ ΥΕ ΟΔΗΓΩΝ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
του Νικολάου

22 ΜΙΜΗΓΙΑΝΝΗΣ ΥΕ ΟΔΗΓΟΣ ΥΕ ΟΔΗΓΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
του Θεοφάνη

(Αριθμ. βεβ. Υ. .Ε. Υ.ΠΕ.ΧΩ. .Ε.: 1090/30.1.2009).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ

Ö
(3)

Με την υπ’ αριθμ. οικ. 44225/15.9.2008 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2938/2001 (Φ.Ε.Κ. 178/Α/6.8.2001), της υπ’αριθμ. Δ16γ/01/409Γ/22.10.2003 από−

φασης σχετικά με «Έγκριση Γενικού Κανονισμού προσωπικού της Τ.Ε.Ο. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. 1599/Β/2003) και της υπ’αριθμ.

Δ16γ/06/362/Γ/24.7.2007 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Υ.ΠΕ.ΧΩ. .Ε. περί «Μετά−

ταξης−Μεταφοράς προσωπικού της Τ.Ε.Ο. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. 1503/Β/17.8.2007), μεταφέρονται οι κατωτέρω υπάλληλοι

με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου από την Τ.Ε.Ο. Α.Ε. στο Υ.ΠΕ.ΧΩ. .Ε., σε συνιστώμενες

με την πράξη αυτή προσωποπαγείς θέσεις με την ίδια σχέση εργασίας και στην ειδικότητα που αναφέρεται

παραπλεύρως του ονόματος ενός εκάστου μεταφερόμενου.

ΕΚΠ/ΚΗ ΒΑΘ− ΣΥΝ/ΝΗ
A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ/ΠΑΓΗΣ
ΜΙΔΑ
ΘΕΣΗ

1 ΚΑΚΑΒΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ του Αποστόλη ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

2 ΚΙΟΥΠΚΙΟΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του Αριστείδη ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

3 ΜΠΕΣΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Χρήστου ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

4 ΧΑΤΖΗ ΑΝΤΩΝΙΑ του Ιωάννη ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

5 ΚΟΥΡΟΓΙΩΡΓΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του Στυλιανού TE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ TE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

6 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
Κων/νου

7 ΓΙΟΛΔΑΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του Γεωργίου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

8 ΓΡΙΒΕΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Παναγιώτη ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

9 ΔΑΜΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ του Αναστάσιου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

10 ΚΑΛΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Παύλου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

11 ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Παύλου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

12 ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Χρή− ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
στου

5236 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

13 ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΜΑΡΙΑ του Νικολάου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

14 ΛΙΟΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αθανασίου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

15 ΜΑΝΩΛΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ του Χριστό− ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
φορου

16 ΜΕΤΑΞΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Κων/νου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

17 ΜΗΛΙΩΡΗ ΑΡΧΟΝΤΙΑ του Εμμανουήλ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

18 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
Κων/νου

19 ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Αθανά− ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
σιου

20 ΜΠΑΚΑΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Μελέτη ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

21 ΜΠΕΛΕΓΡΑΤΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
Αποστόλη

22 ΜΠΕΛΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του Γεωργίου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

23 ΜΠΕΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Νικολάου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

24 ΜΠΕΤΧΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θεοδώρου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

25 ΜΥΘΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ του Ιωάννη ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

26 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Ανδρέα ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

27 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του Κων/νου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

28 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Θωμά ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

29 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
του Γεωργίου

30 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΑΠΗ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
του Ιωάννη

31 ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Μαρίνου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

32 ΤΣΑΓΚΟΥΡΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
Δημητρίου

33 ΤΣΑΚΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Ευάγγελου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

34 ΤΣΑΠΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ του Δημητρίου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

35 ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
του Αντωνίου

36 ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΩΝΗ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
του Ευάγγελου

37 ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΑΣ ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ
του Δημητρίου

(Αριθμ. βεβ. Υ. .Ε. Υ.ΠΕ.ΧΩ. .Ε.: 1090/30.1.2009).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5237

Αριθ. 5117.03/02/2009 (4)

Υπερωριακή απασχόληση μόνιμου προσωπικού του Λ.Τ.

Κεφαλληνίας Α΄ εξαμήνου 2009.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α’) «Μισθο− λογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημο− σίου, Ν.Π. . . και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις».

β) του π.δ. 205/2007 «Συγχώνευση Υπουργείων» (ΦΕΚ

231 Α΄/19.9.2007).

2. Την υπ’ αριθ. 2/72757/002/31.12.2003 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών/Γ.Λ.Κ.

3. Την υπ’ αριθ. 5/27.1.2009 πράξη της Λιμενικής Επι− τροπής του Λιμενικού Ταμείου Κεφαλληνίας.

4. Το υπ’ αριθ. οικ. 248/30.1.2009 έγγραφο Λ.Τ. Κεφαλ− ληνίας, αποφασίζουμε:

1. Την έγκριση πραγματοποίησης απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή, τετρακοσίων τριάντα (430) ωρών, για δύο (2) υπαλλήλους του Λ.Τ. Κεφαλληνίας, επί συνολικού αριθμού τριών (3) υπηρε− τούντων υπαλλήλων, για την αντιμετώπιση εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών κατά το Α΄ εξάμηνο 2009 και ειδικότερα:

Κλείσιμο βιβλίων, σύνταξη και υποβολή απολογισμού− ισολογισμού οικονομικού έτους 2008, διεκπεραίωση διοικητικών θεμάτων της Υπηρεσίας (όπως έλεγχος εισπράξεων από παραβάσεις Κ.Ο.Κ., παραχωρήσεις χώρων κ.λπ).

2. Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις εξήντα (60) ανά υπάλληλο μηνιαίως.

3. Το ύψος της δαπάνης του θα προκύψει από την ανωτέρω αιτία ανέρχεται στο ποσό των 2.025,00 ευρώ περίπου και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Λιμε− νικού Ταμείου έτους 2009, στον οποίο υπάρχει σχετική εγκεκριμένη πίστωση στον ΚΑΕ 0261, ύψους 4.500,00 ευρώ.

4. Ο αριθμός του προσωπικού που θα απασχολεί− ται υπερωριακά κάθε φορά, καθώς και ο αριθμός των ωρών, θα εξαρτηθεί από τις πραγματικές υπηρεσιακές ανάγκες και θα καθορισθεί με απόφαση του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου.

5. Υπεύθυνος για τον έλεγχο εκτέλεσης της υπερωρια− κής εργασίας, ορίζεται ο Πρόεδρος του Λ.Τ Κεφ/νίας.

6. Η απόφαση αυτή ισχύει αναδρομικά ένα μήνα από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 26 Φεβρουαρίου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

Αριθ. 5118.30/02/2009 (5)
Έγκριση για πραγματοποίηση υπερωριακής απασχόλη− σης ενός (1) υπαλλήλου του Λ.Τ. ΛΕΣΒΟΥ με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου, εντός των νομίμων ορίων, κατά το έτος 2009.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ

297 Α΄).

2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. οικ 2/7093/0022/5.2.2004 κοινής υπουργικής απόφασης «Επέκταση των διατάξεων του ν. 3205/2003 στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟTA» (ΦΕΚ 215 Β΄).

3. Την υπ’ αριθμ. 145/7.1.2009 απόφαση του τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Ν. Λέσβου.
4. Την υπ’ αριθμ. 9/2009 πράξη της Λιμενικής Επι− τροπής του Λ.Τ. Λέσβου και το υπ’ αριθ. 341/6.2.2009 έγγραφο του Λιμενικού Ταμείου Λέσβου.

5. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη ύψους 1000 ευρώ περίπου θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Λ.Τ Λέσβου έτους 2009 (ΚΑΕ 0261), αποφασίζουμε:

1. Την έγκριση πραγματοποίησης υπερωριακής απα− σχόλησης με αμοιβή, πέραν του κανονικού ωραρίου ερ− γασίας εντός των νομίμων ορίων, μέχρι εκατόν είκοσι

(120) ώρες και όχι πέραν των δύο (2) ωρών ημερησίως για έναν (1) υπάλληλο (Πολιτικό Μηχανικό) του Λιμενικού Ταμείου Λέσβου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, για την αντιμετώπιση εποχικών και εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών κατά το έτος 2009 και ειδικότερα:

− Σύνταξη και επίβλεψη μελετών λιμενικών έργων,

− Επίβλεψη των εκτελούμενων λιμενικών έργων από πόρους του Λ.Τ. Λέσβου, του ΠΔΕ και του Γ΄ ΚΠΣ.
− Καταμέτρηση, παραχώρηση, έλεγχος των παραλι− ακών χώρων.
2. Υπεύθυνος για τον έλεγχο εκτέλεσης της υπερωρια− κής εργασίας ορίζεται ο Πρόεδρος του Λ.Τ. Ν. ΛΕΣΒΟΥ.
3. Η απόφαση αυτή ισχύει αναδρομικά ένα μήνα από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 26 Φεβρουαρίου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

(6)

Μερική επιστροφή επιχορήγησης της επένδυσης της εταιρείας «ΑΜΒΙΟΣ Α.Ε.» (τωρινή ονομασία BIOS AGROSYSTEMS S.A.), η οποία με την υπ’ αριθμ.ΔΣΑ/5155/Π02/1/11/ν.2601/98/30.11.1998 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης υπήχθη στις διατάξεις του ν. 1892/1990.

Με την υπ’ αριθμ. ΙΕ/4575/Π02/1/11/ν. 2601/98/16.7.2007 από− φαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μα− κεδονίας−Θράκης διατάσσεται η μερική επιστροφή στο Δημόσιο καταβληθείσας επιχορήγησης της επένδυσης της εταιρείας «BIOS AGROSYSTEMS S.A.», η οποία υπήχθη στις διατάξεις του ν. 2601/1998 με την υπ’ αριθ. ΔΣΑ/5155/Π02/1/11/

5238 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ν. 2601/98/30.11.1998 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περι− φέρειας Ανατολικής Μακεδονίας−Θράκης, όπως ολοκληρώ− θηκε με την υπ’ αριθμ. ΔΣΑ/4019/Π02/1/11/ν. 2601/98/13.11.2000, και αφορούσε τον εκσυγχρονισμό μονάδας επεξεργασίας σπόρων, συνολικού ύψους 203.081,44 €.

Η εταιρεία υποχρεούται για την επιστροφή στο Δημό− σιο ποσού ύψους 4.000,00 € κατά το ποσό των νομίμων τόκων, από της εκάστοτε καταβολής, κατά το άρθρο 11, παρ. 2 του ν. 2601/1998, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 του ν. 3259/2004 και σύμφωνα με τις διατάξεις περί εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Νομοθεσίας.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 21.6.2007.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης κ.α.α.

ΕΥΔΟΞΙΑ ΓΕΛΑΤΟΥ

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(7)

Στην υπ’ αριθ. Φ9.2/Οικ.28425 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2604/Β/22.12.2008) με την οποία τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε η υπ’ αριθμ. Οικ. Φ9.2/29362/1957/8.12.2005 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄1797) σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία και ασφάλεια των ανελκυστήρων προβλέπεται η έκδοση πιστοποιητικού περιοδικού ελέγχου από αναγνωρισμένο φορέα για όλους τους υφιστάμενους ανελκυστήρες εντοπίστηκαν σφάλματα που πρέπει να διορθωθούν.

Μετά τα παραπάνω, σας στέλνουμε το ακριβές αντί− γραφο των διορθώσεων των σφαλμάτων που εντο− πίσθηκαν και παρακαλούμε για την δημοσίευση των διορθώσεων.

1. Στον αριθ. Πρωτοκόλλου της κοινής υπουργικής απόφασης διαγράφεται η «οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ 28425», και αντικαθίσταται με την «Φ.Α/9.2/Οικ. 28425/1245».
2. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 3 προστίθεται η φράση «Από τo παράρ− τημα I απαλείφονται οι φράσεις: Βεβαιώνονται πλήρως τα παραπάνω, Ο αρμόδιος μηχανικός, (Σφραγίδα−Υπο− γραφή)».

3. Στις παρακάτω περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3:
(α) Μετά τη λέξη «θεώρηση» της παραγράφου 5 του κεφαλαίου Ι
(β) Μετά τη λέξη «θεώρηση» της παραγράφου 3 του κεφαλαίου ΙΙ
(γ) Μετά τη λέξη «θεώρηση» της παραγράφου 6 του κεφαλαίου ΙΙΙ
(δ) Μετά τη λέξη «θεώρηση» της παραγράφου 2V του κεφαλαίου ΙV, προστίθεται η φράση «,στην πρώτη σε− λίδα,».

4. (α) Στο άρθρο 3 κεφάλαιο IV, παράγραφος 2 iv, μετά την υποπαράγραφο (α) προστίθεται η υποπαρά− γραφος (β):

«(β) Η ανάληψη της συντήρησης του ανελκυστήρα από τον συντηρητή (εις διπλούν).»
(β) Στο άρθρο 3 κεφάλαιο IV, μετά από την παράγραφο 3β η παράγραφος «5» αριθμείται ως «4».
5. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 5 δια− γράφεται η λέξη «ΚΥΑ».
6. Στο άρθρο 6 παράγραφος 1β μετά την φράση «οι− κείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης», διαγράφεται η λέξη «μόνο».

7. Στο άρθρο 15 παράγραφος 1α η φράση «III και IV» αντικαθίσταται με την φράση «από ΙΙ έως IV».
8. Στην παράγραφο 2β του άρθρου 15 η φράση «προ− έγκριση εγκατάστασης» αντικαθίσταται με την φράση «στοιχεία νομιμότητας». Στην παράγραφο 6 του ιδίου άρθρου, μετά την φράση αρχιτεκτονικής σημασίας το άρθρο «οι» αντικαθίσταται με το «η».

9. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 15 διαγράφεται η φράση «έχουν εγκατασταθεί ή».

(Από το Υπ. Ανάπτυξης)

(8)

1. Διορθώνεται η απόφαση Φ.12.1/85103/Β3/6.8.2008, ΦΕΚ 1571/Β/2008, στο α/α 75 της σελίδας 22305 των εκδόσεων ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ Α.Ε. του συγγραφέα ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ Σ. με τίτλο συγγράμματος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΜΟΣ Α΄ αντί του εσφαλ− μένου: «τμήματος διανομής ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Γ.Π.Α.», στο ορθό: «τμήμα διανομής ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ Α.Π.Θ.»

2. Διορθώνεται η απόφαση Φ.12.1/92709/Β3/4.9.2007, ΦΕΚ 1767/Β/2007, στο α/α 37 της σελίδας 25590 των εκδόσεων ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ Α.Ε. του συγγραφέα ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Γ. με τίτλο συγγράμματος ΣΧΕΔΙΑ− ΣΜΟΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & Dbase IV/SQL αντί του εσφαλμένου: «τμήματος διανομής ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕ−
ΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ», στο ορθό: «τμήμα διανομής ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟ− ΓΙΑΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ».

3. Διορθώνεται η απόφαση Φ. 12.1/152169/Β3/10.2.2009, ΦΕΚ 227/Β/2009, στο α/α 16 της σελίδας 2526 των εκ− δόσεων του συγγραφέα ΜΟΥΣΗ Ν. με τίτλο συγγράμ− ματος ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ αντί του εσφαλμένου: «ΦΕΚ στη στήλη ΦΕΚ/έτος 975/Β/2008» και του εσφαλμένου εκδότη «ΠΕΛΑΓΙΑ ΖΗΤΗ & ΣΙΑ O.E. ΕΚΔΟΣΕΙΣ− ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ», στο ορθό: ΦΕΚ 965/ Β/2008 και στον σωστό εκδότη: «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ Α.Ε.Β.Ε.».

(Από το Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων)

5240 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 €
Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 €
Γ΄ 50 € Α.Ε. . 5 €
Υ.Ο. . . 50 € . .Σ. 200 € 20 €
΄ 110 € 30 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή
Α΄ 225 € 190 € Α.Ε. . 10 € Δωρεάν
Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €
Γ΄ 65 € Δωρεάν . .Σ. 225 € 95 €
Υ.Ο. . . 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν
Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. Δωρεάν
Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ ΄ + Α.Α.Π. 450 €
Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα

• Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και . .Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.

* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο− πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.

* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000. Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050. Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Comments are closed.