Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τα μηχανήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ» και κατάργηση των Π.Δ. 18/96 και 377/93

Κατεβάστε το pdf

 

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα
· Σκοπός – Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 1)
· Ορισμοί (μηχάνημα, εναλλάξιμος εξοπλισμός, ανυψωτικό εξάρτημα, δομικό στοιχείο ασφαλείας,
αλυσίδες, συρματόσχοινα και ιμάντες, αφαιρετό σύστημα μηχανικής μετάδοσης, ημιτελές μηχάνημα,
διάθεση στην αγορά, κατασκευαστής, εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος, έναρξη χρήσης,
εναρμονισμένο πρότυπο) : (άρθ. 2)
· Ειδικές κατηγορίες : (άρθ. 3)
· Εποπτεία της αγοράς : (άρθ. 4)
· Διάθεση στην αγορά και έναρξη χρήσης: (άρθ. 5)
· Ελεύθερη κυκλοφορία : (άρθ. 6)
· Τεκμήριο συμμόρφωσης και εναρμονισμένα πρότυπα : (άρθ. 7)
· Διαδικασία αμφισβήτησης εναρμονισμένου προτύπου : (άρθ. 8)
· Ρήτρα διασφάλισης : (άρθ. 9)
· Διαδικασίες για την εκτίμηση της συμμόρφωσης μηχανήματος : (άρθ. 10)
· Διαδικασία για τα ημιτελή μηχανήματα: (άρθ. 11)
· Κοινοποιημένοι φορείς : (άρθ. 12)
· Σήμανση «CE» : (άρθ. 13, παράρτ. ΙΙΙ)
· Σήμανση που δεν πληροί τις προβλεπόμενες προδιαγραφές : (άρθ. 14)
· Εμπιστευτικός χαρακτήρας : (άρθ. 15)
· Συνεργασία μεταξύ κρατών μελών : (άρθ. 16)
· Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας και χρήσης : (άρθ. 17)
· Κυρώσεις : (άρθ. 18)
· Τροποποίηση της ΚΥΑ Φ.9.2/οικ. 32803/1308/20.8.1997 (815/Β) : (άρθ. 19)
· Ορισμοί (ανελκυστήρας, θαλαμίσκος) :(άρθ.19§2)
· Κατάργηση των π.δ. 18/1996 (12/Α) και 377/1993 (160/Α) : (άρθ. 20)
· Παρέκκλιση : (άρθ. 21)
· Βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας όσον αφορά το σχεδιασμό και την κατασκευή
μηχανημάτων : (παράρτημα Ι)
· Ορισμοί (εγγενής κίνδυνος, χειριστής, επικίνδυνη ζώνη, εκτιθέμενο πρόσωπο, κίνδυνος,
προφυλακτήρας, προστατευτική διάταξη, προβλεπόμενη χρήση, ευλόγως προβλέψιμη κακή χρήση) :
(παράρτ. Ι §1.1.1)
· Αρχές ενσωμάτωσης της ασφάλειας : (παράρτ. Ι §1.1.2)
· Υλικά και προϊόντα : (παράρτ. Ι §1.1.3)
· Φωτισμός : (παράρτ. Ι §1.1.4)
· Σχεδιασμός του μηχανήματος για τη διευκόλυνση της μετακίνησής του : (παράρτ. Ι §1.1.5)
· Εργονομία : (παράρτ. Ι §1.1.6)
· Θέσεις εργασίας : (παράρτ. Ι §1.1.7)
· Καθίσματα : (παράρτ. Ι §1.1.8)
· Συστήματα χειρισμού : (παράρτ. Ι §1.2)
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
· Ασφάλεια και αξιοπιστία των συστημάτων χειρισμού : (παράρτ. Ι §1.2.1)
· Όργανα χειρισμού : (παράρτ. Ι §1.2.2)
· Θέση σε λειτουργία : (παράρτ. Ι §1.2.3)
· Διακοπή λειτουργίας : (παράρτ. Ι §1.2.4)
· Κανονική διακοπή λειτουργίας : (παράρτ. Ι §1.2.4.1)
· Διακοπή της λειτουργίας κατά την εργασία : (παράρτ. Ι §1.2.4.2)
· Διακοπή λειτουργίας σε περίπτωση ανάγκης : (παράρτ. Ι §1.2.4.3)
· Συγκροτήματα μηχανημάτων : (παράρτ. Ι §1.2.4.4)
· Επιλογή των τρόπων χειρισμού ή λειτουργίας : (παράρτ. Ι §1.2.5)
· Βλάβη του κυκλώματος ηλεκτρικής τροφοδοσίας : (παράρτ. Ι §1.2.6)
· Μέτρα προστασίας έναντι μηχανικών κινδύνων : (παράρτ. Ι §1.3)
· Κίνδυνος απώλειας ευσταθείας : (παράρτ. Ι §1.3.1)
· Κίνδυνος θραύσης κατά τη διάρκεια της λειτουργίας : (παράρτ. Ι §1.3.2)
· Κίνδυνοι οφειλόμενοι στις πτώσεις και στις εκτοξεύσεις αντικειμένων : (παράρτ. Ι §1.3.3)
· Κίνδυνοι οφειλόμενοι σε επιφάνειες, ακμές και γωνίες : (παράρτ. Ι §1.3.4)
· Κίνδυνοι οφειλόμενοι σε σύνθετα μηχανήματα : (παράρτ. Ι §1.3.5)
· Κίνδυνοι οφειλόμενοι στις μεταβολές των συνθηκών λειτουργίας : (παράρτ. Ι §1.3.6)
· Πρόληψη των κινδύνων που σχετίζονται με τα κινητά στοιχεία : (παράρτ. Ι §1.3.7)
· Επιλογή προστασίας έναντι των κινδύνων που ανακύπτουν από τα κινητά στοιχεία : (παράρτ. Ι §1.3.8)
· Κινητά στοιχεία μετάδοσης : (παράρτ. Ι §1.3.8.1)
· Κινητά στοιχεία που συμβάλλουν στην παραγωγική διαδικασία : (παράρτ. Ι §1.3.8.2)
· Κίνδυνοι λόγω ανεξέλεγκτων κινήσεων: (παράρτ. Ι §1.3.9)
· Απαιτούμενα χαρακτηριστικά για τους προφυλακτήρες και τις προστατευτικές διατάξεις : (παράρτ. Ι
§1.4)
· Ειδικές απαιτήσεις για τους προφυλακτήρες : (παράρτ. Ι §1.4.2)
· Σταθεροί προφυλακτήρες : (παράρτ. Ι §1.4.2.1)
· Κινητοί αλληλοσυνδεόμενοι προφυλακτήρες : (παράρτ. Ι §1.4.2.2)
· Ρυθμιζόμενοι προφυλακτήρες περιορισμού της πρόσβασης : (παράρτ. Ι §1.4.2.3)
· Ειδικές απαιτήσεις για τις προστατευτικές διατάξεις : (παράρτ. Ι §1.4.3)
· Επικίνδυνες καταστάσεις οφειλόμενες σε άλλους εγγενείς κινδύνους : (παράρτ. Ι §1.5)
· Ηλεκτρική τροφοδοσία : (παράρτ. Ι §1.5.1)
· Στατικός ηλεκτρισμός : (παράρτ. Ι §1.5.2)
· Τροφοδοσία με μορφές ενέργειας πλην της ηλεκτρικής : (παράρτ. Ι §1.5.3)
· Σφάλματα συναρμολόγησης : (παράρτ. Ι §1.5.4)
· Ακραίες θερμοκρασίες : (παράρτ. Ι §1.5.5)
· Πυρκαγιά : (παράρτ. Ι §1.5.6)
· Έκρηξη : (παράρτ. Ι §1.5.7)
· Θόρυβος : (παράρτ. Ι §1.5.8)
· Κραδασμοί : (παράρτ. Ι §1.5.9)
· Ακτινοβολίες : (παράρτ. Ι §1.5.10)
· Εξωτερικές ακτινοβολίες : (παράρτ. Ι §1.5.11)
· Ακτινοβολία λέιζερ : (παράρτ. Ι §1.5.12)
· Εκπομπές εγγενώς επικίνδυνων υλικών και ουσιών : (παράρτ. Ι §1.5.13)
· Κίνδυνος εγκλωβισμού στο μηχάνημα : (παράρτ. Ι §1.5.14)
· Κίνδυνος γλιστρήματος, σκοντάμματος ή πτώσης : (παράρτ. Ι §1.5.15)
· Κεραυνοί : (παράρτ. Ι §1.5.16)
· Συντήρηση : (παράρτ. Ι §1.6)
· Συντήρηση των μηχανημάτων : (παράρτ. Ι §1.6.1)
· Πρόσβαση στις θέσεις εργασίας ή στα σημεία για τη συντήρηση : (παράρτ. Ι §1.6.2)
· Απομόνωση των πηγών ενέργειας : (παράρτ. Ι §1.6.3)
· Επέμβαση του χειριστή : (παράρτ. Ι §1.6.4)
· Καθαρισμός των εσωτερικών μερών : (παράρτ. Ι §1.6.5)
· Πληροφορίες : (παράρτ. Ι §1.7)
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
· Πληροφορίες και προειδοποιήσεις επί των μηχανημάτων : (παράρτ. Ι §1.7.1)
· Πληροφορίες και συστήματα πληροφόρησης : (παράρτ. Ι §1.7.1.1)
· Διατάξεις συναγερμού : (παράρτ. Ι §1.7.1.2)
· Προειδοποίηση για τους εναπομένοντες κινδύνους : (παράρτ. Ι §1.7.2)
· Σήμανση των μηχανημάτων : (παράρτ. Ι §1.7.3)
· Οδηγίες χρήσης : (παράρτ. Ι §1.7.4)
· Οδηγίες χρήσης στη γλώσσα της χώρας που χρησιμοποιείται το μηχάνημα:(παράρτ. Ι §1.7.4)
· Γενικές αρχές σύνταξης των οδηγιών χρήσης : (παράρτ. Ι §1.7.4.1)
· Περιεχόμενο των οδηγιών χρήσης : (παράρτ. Ι §1.7.4.2)
· Διαφημιστικά έντυπα : (παράρτ. Ι §1.7.4.3)
· Μηχανήματα τροφίμων και μηχανήματα που προορίζονται για καλλυντικά ή φαρμακευτικά
προϊόντα : (παράρτ. Ι §2.1)
· Φορητά ή/και χειροκατευθυνόμενα μηχανήματα : (παράρτ. Ι §2.2)
· Μηχανήματα για την κατεργασία ξύλου και υλικών με παρόμοια φυσικά χαρακτηριστικά : (παράρτ. Ι
§2.3)
· Ορισμοί (μηχάνημα που παρουσιάζει κινδύνους λόγω της κινητικότητάς του, οδηγός) : (παράρτ. Ι
§3.1.1)
· Θέσεις εργασίας : (παράρτ. Ι §3.1.2)
· Συστήματα χειρισμού : (παράρτ. Ι §3. 3)
· Μέτρα προστασίας έναντι μηχανικών κινδύνων : (παράρτ. Ι §3.4)
· Ανεξέλεγκτες κινήσεις : (παράρτ. Ι §3.4.1)
· Κινούμενα στοιχεία μετάδοσης της κίνησης : (παράρτ. Ι §3.4.2)
· Ανατροπή προς τα πλάγια και προς τα εμπρός : (παράρτ. Ι §3.4.3)
· Πτώση αντικειμένων : (παράρτ. Ι §3.4.4)
· Μέσα πρόσβασης : (παράρτ. Ι §3.4.5)
· Συστήματα ρυμούλκησης : (παράρτ. Ι §3.4.6)
· Μετάδοση ισχύος μεταξύ του αυτοκινούμενου μηχανήματος (ή του ελκυστήρα) και του μηχανήματος
αποδέκτου : (παράρτ. Ι §3.4.7)
· Προστασία έναντι άλλων εγγενών κινδύνων : (παράρτ. Ι §3.5)
· Συσσωρευτές : (παράρτ. Ι §3.5.1)
· Πυρκαγιά : (παράρτ. Ι §3.5.2)
· Εκπομπές επικινδύνων ουσιών : (παράρτ. Ι §3.5.3)
· Πληροφορίες και ενδείξεις : (παράρτ. Ι §3.6)
· Σήμανση, σήματα και προειδοποιήσεις : (παράρτ. Ι §3.6.1)
· Σήμανση : (παράρτ. Ι §3.6.2)
· Οδηγίες χρήσης : (παράρτ. Ι §3.6.3)
· Κραδασμοί : (παράρτ. Ι §3.6.3.1)
· Πολλαπλές χρήσεις : (παράρτ. Ι §3.6.3.2)
· Ορισμοί (ανυψωτική εργασία, οδηγούμενο φορτίο, συντελεστής χρήσης, συντελεστής δοκιμής,
στατική δοκιμή, δυναμική δοκιμή, φορέας) : (παράρτ. Ι §4.1.1)
· Προστασία έναντι των μηχανικών κινδύνων : (παράρτ. Ι §4.1.2)
· Κίνδυνοι οφειλόμενοι στην έλλειψη ευστάθειας : (παράρτ. Ι §4.1.2.1)
· Μηχανήματα κινούμενα σε οδηγούς ή σε τροχιές : (παράρτ. Ι §4.1.2.2)
· Μηχανική αντοχή : (παράρτ. Ι §4.1.2.3)
· Τροχαλίες, τύμπανα, τροχοί συρματόσχοινα και αλυσίδες : (παράρτ. Ι §4.1.2.4)
· Ανυψωτικά εξαρτήματα και τα κατασκευαστικά τους στοιχεία : (παράρτ. Ι §4.1.2.5)
· Έλεγχος των κινήσεων : (παράρτ. Ι §4.1.2.6)
· Κινήσεις των φορτίων κατά τις μετακινήσεις : (παράρτ. Ι §4.1.2.7)
· Μηχανήματα που εξυπηρετούν σταθερά πλατύσκαλα (στάσεις) : (παράρτ. Ι §4.1.2.8)
· Κινήσεις του φορέα : (παράρτ. Ι §4.1.2.8.1)
· Πρόσβαση στον φορέα : (παράρτ. Ι §4.1.2.8.2)
· Κίνδυνοι οφειλόμενοι σε επαφή με τον κινούμενο φορέα : (παράρτ. Ι §4.1.2.8.3)
· Κίνδυνος λόγω πτώσης του φορτίου από τον φορέα : (παράρτ. Ι §4.1.2.8.4)
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
· Πλατύσκαλα (στάσεις) : (παράρτ. Ι §4.1.2.8.5)
· Καταλληλότητα για τη σκοπούμενη χρήση : (παράρτ. Ι §4.1.3)
· Ιδιαίτερες απαιτήσεις για τα μηχανήματα που κινούνται με ενέργεια πλην της ανθρώπινης δύναμης :
(παράρτ. Ι §4.2)
· Έλεγχος των κινήσεων : (παράρτ. Ι §4.2.1)
· Έλεγχος των καταπονήσεων : (παράρτ. Ι §4.2.2)
· Εγκαταστάσεις οδηγούμενες από συρματόσχοινα : (παράρτ. Ι §4.2.3)
· Πληροφορίες και επισημάνσεις : (παράρτ. Ι §4.3)
· Αλυσίδες, συρματόσχοινα και ιμάντες : (παράρτ. Ι §4.3.1)
· Ανυψωτικά εξαρτήματα : (παράρτ. Ι §4.3.2)
· Ανυψωτικά μηχανήματα : (παράρτ. Ι §4.3.3)
· Οδηγίες χρήσης : (παράρτ. Ι §4.4)
· Ανυψωτικά εξαρτήματα : (παράρτ. Ι §4.4.1)
· Ανυψωτικά μηχανήματα : (παράρτ. Ι §4.4.2)
· Απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας όσον αφορά τα μηχανήματα που προορίζονται για υπόγειες
εργασίες : (παράρτ. Ι §5)
· Κίνδυνοι λόγω έλλειψης ευστάθειας : (παράρτ. Ι §5.1)
· Κυκλοφορία : (παράρτ. Ι §5.2)
· Όργανα ελέγχου : (παράρτ. Ι §5.3)
· Παύση μετακίνησης : (παράρτ. Ι §5.4)
· Πυρκαγιά : (παράρτ. Ι §5.5)
· Εκπομπές καυσαερίων : (παράρτ. Ι §5.6)
· Απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας για τις μηχανές που συνεπάγονται κινδύνους οφειλόμενους σε
εργασίες ανύψωσης προσώπων : (παράρτ. Ι §6)
· Μηχανική αντοχή : (παράρτ. Ι §6.1.1)
· Έλεγχος των καταπονήσεων για τα μηχανήματα που κινούνται με ενέργεια πλην της ανθρώπινης
δύναμης : (παράρτ. Ι §6.1.2)
· Όργανα χειρισμού : (παράρτ. Ι §6.2)
· Κίνδυνος για τα πρόσωπα που βρίσκονται μέσα ή πάνω στο θαλαμίσκο: (παράρτ. Ι §6.3)
· Κίνδυνοι που οφείλονται στις κινήσεις του θαλαμίσκου : (παράρτ. Ι §6.3.1)
· Κίνδυνος πτώσης των ατόμων από τον θαλαμίσκο : (παράρτ. Ι §6.3.2)
· Κίνδυνος λόγω πτώσης αντικειμένων στον θαλαμίσκο : (παράρτ. Ι §6.3.3)
· Μηχανήματα που εξυπηρετούν σταθερά πλατύσκαλα (στάσεις) : (παράρτ. Ι §6.4)
· Σήμανση : (παράρτ. Ι §6.5)
· Δηλώσεις : (παράρτημα ΙΙ)
· Κατηγορίες μηχανημάτων που εφαρμόζονται διαδικασίες του άρθρου 10 : (παράρτημα IV)
· Ενδεικτικός κατάλογος δομικών στοιχείων ασφάλειας : (παράρτημα V)
· Οδηγίες συναρμολόγησης ημιτελούς μηχανήματος : (παράρτημα VI)
· Τεχνικός φάκελος για τα μηχανήματα : (παράρτημα VII Α)
· Τεχνική τεκμηρίωση ημιτελούς μηχανήματος : (παράρτημα VII Β)
· Αξιολόγηση και συμμόρφωση μηχανήματος με εσωτερικό έλεγχο της κατασκευής : (παράρτημα VIIΙ)
· Εξέταση τύπου ΕΚ : (παράρτημα IX)
· Ισχύς του πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΚ : (παράρτημα IX§9)
· Πλήρης διασφάλιση ποιότητας : (παράρτημα Χ)
· Ελάχιστα κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τα κράτη μέλη για την κοινοποίηση των
φορέων : (παράρτημα ΧΙ)

Τροποποιήθηκε από :
Π.Δ. 81/2011, (ΦΕΚ 197/Α/9.9.2011)«Τροποποίηση του π.δ 57/2010 (97/Α) σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2009/127/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/42/ΕΚ σχετικά με τα μηχανήματα για την εφαρμογή φυτοφαρμάκων»

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 3,4 και 5 του Νόμου 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄34), όπως αυτές έχουν αντικατασταθεί και τροποποιηθεί αντιστοίχως με το άρθρο 65 του Νόμου 1892/1990 (Α΄101), με το άρθρο 6 παρ. 4 του Νόμου 1440/1984 (Α΄70), με τα άρθρα 7 του Νόμου 1775/1988 (Α΄101), 31 του Νόμου 2076/1992 (Α΄130), 19 του Νόμου 2367/1995 (Α΄261), 22 του Νόμου 2789/2000 (Α΄21) και με το άρθρο 48 του Νόμου 3427/2005 (Α΄312).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005

(Α΄98).

 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/09 (Α΄213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουρ− γείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νη− σιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετα− τροπή του Υπουργείου Μακεδονίας−Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακε− δονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 189/2009 (Α΄221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» 5. Τις διατάξεις της απόφασης υπ΄ αριθμ. 2876/2009 (Β΄2234) «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων».
 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προ− ϋπολογισμού.
 4. Τις υπ’αριθμ. 64/2010 και 65/2010 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των

Υπουργών Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλί−

25 Ιουνίου 2010

ας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

(άρθρο 1 της Οδηγίας)

Σκοπός − Πεδίο εφαρμογής

 1. Σκοπός του παρόντος είναι η προσαρμογή της Ελλη−νικής Νομοθεσίας προς την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοι− νοβουλίου και Συμβουλίου 2006/42/ΕΚ/17.5.2006 «σχετικά με τα μηχανήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ» (ΕΕ L157/24 της 9.6.2006), για την εξάλειψη και ελαχιστοποίηση των κινδύνων από τη χρήση αυτών.
 2. Το παρόν εφαρμόζεται στα ακόλουθα προϊόντα:

α) μηχανήματα˙

β) εναλλάξιμος εξοπλισμός˙

γ) δομικά στοιχεία ασφαλείας˙

δ) ανυψωτικά εξαρτήματα˙

ε) αλυσίδες, συρματόσχοινα και ιμάντες˙ στ) αφαιρετά συστήματα μηχανικής μετάδοσης˙ ζ) ημιτελή μηχανήματα.

 1. Από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος εξαιρού−νται:

α) τα δομικά στοιχεία ασφάλειας που προορίζονται

να χρησιμοποιηθούν ως ανταλλακτικά για την αντικατά− σταση πανομοιότυπων δομικών στοιχείων και τα οποία παρέχει ο κατασκευαστής του αρχικού μηχανήματος˙

β) ο ειδικός εξοπλισμός λούνα παρκ ή/και πάρκων

αναψυχής˙

γ) τα μηχανήματα τα οποία έχουν σχεδιασθεί ειδι−

κά ή λειτουργούν για χρήση σχετική με την πυρηνική ενέργεια και η βλάβη των οποίων μπορεί να προκαλέσει εκπομπή ραδιενέργειας˙

δ) τα όπλα, συμπεριλαμβανομένων των πυροβόλων

όπλων˙

ε) τα ακόλουθα μεταφορικά μέσα:

— οι γεωργικοί και δασικοί ελκυστήρες για τους κινδύνους που καλύπτονται από την Κ.Υ.Α. 12521/ A20/2014/4.8.2005 των Υπουργών Οικονομίας και Οικο− νομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄1198), πλην των μηχανημάτων που τοποθετούνται στα οχή− ματα αυτά,

— τα οχήματα με κινητήρα και τα ρυμουλκούμενά τους που καλύπτονται από το Π.Δ. 431/1983 (Α΄160), περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν στην έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους, πλην των μηχανημάτων που τοποθετούνται στα οχήματα αυτά,

— τα οχήματα που καλύπτονται από την Κ.Υ.Α. 48145/2327/8.8.2003 των Υπουργών Οικονομίας και Οι− κονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β΄1207), για την έγκριση τύπου δικύκλων ή τρικύκλων οχημάτων με κινητήρα, πλην των μηχανημάτων που τοποθετούνται στα οχήματα αυτά,

— τα οχήματα με κινητήρα που προορίζονται αποκλειστικά για αγώνες, και

— τα μέσα αεροπορικών μεταφορών, ναυσιπλοΐας και σιδηροδρομικών μεταφορών, πλην των μηχανημάτων που τοποθετούνται στα εν λόγω μέσα μεταφορών˙ στ) τα ποντοπόρα πλοία και οι κινητές μονάδες ανοι− κτής θαλάσσης καθώς και τα μηχανήματα που είναι εγκα− τεστημένα επί των εν λόγω πλοίων ή/και μονάδων˙

ζ) τα μηχανήματα που είναι ειδικά σχεδιασμένα και κατασκευασμένα για στρατιωτικούς ή αστυνομικούς σκοπούς˙

η) τα μηχανήματα που είναι ειδικά σχεδιασμένα και

κατασκευασμένα για ερευνητικούς σκοπούς για προ− σωρινή χρήση σε εργαστήρια˙

θ) οι ανελκυστήρες φρεάτων ορυχείων˙

ι) τα μηχανήματα που προορίζονται για τη μετακίνηση

ερμηνευτών κατά τη διάρκεια καλλιτεχνικών παραστά− σεων˙

ια) τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα που σχε−

τίζονται με τους ακόλουθους τομείς, στο μέτρο που καλύπτονται από την Κ.Υ.Α. 470/1.4.1985 των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (Β΄183), σχετικά με το ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιμο− ποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσεως:

— οικιακές συσκευές που προορίζονται για οικιακή χρήση,

— οπτικοακουστικός εξοπλισμός,

— εξοπλισμός πληροφορικής,

— συνήθεις μηχανές γραφείου,

— συσκευές μεταγωγής και ελέγχου χαμηλής τάσης,

— ηλεκτρικοί κινητήρες˙ ιβ) οι ακόλουθοι ηλεκτρικοί εξοπλισμοί υψηλής τά−

σεως:

— συσκευές μεταγωγής και ελέγχου, — μετασχηματιστές.

Άρθρο 2

(άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος, ως «μηχανήματα» νοούνται τα προϊόντα που απαριθμούνται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως στ).

Ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «μηχάνημα»:

— σύνολο εξοπλισμένο ή το οποίο πρόκειται να εξοπλισθεί με σύστημα μεταδόσεως της κίνησης εκτός από την άμεσα εφαρμοζόμενη ανθρώπινη ή ζωική δύναμη, απαρτιζόμενο από συνδεδεμένα μεταξύ τους τμήματα ή δομικά στοιχεία, από τα οποία ένα τουλάχιστον είναι κινητό και τα οποία είναι συνενωμένα για συγκεκριμένη εφαρμογή,

— σύνολο που μνημονεύεται στην πρώτη περίπτωση, από το οποίο λείπουν μόνο τα στοιχεία για τη σύνδεσή του στο χώρο χρήσης ή με πηγές ενέργειας και κίνησης,

— σύνολο που μνημονεύεται στην πρώτη και δεύτερη περίπτωση, έτοιμο προς εγκατάσταση, το οποίο δεν μπορεί να λειτουργήσει όπως έχει παρά μόνον μετά τη συναρμογή του σε μεταφορικό μέσο, ή την εγκατάστασή του σε κτίριο ή σε κατασκεύασμα,

— σύνολα μηχανημάτων που μνημονεύονται στην πρώτη, δεύτερη και τρίτη περίπτωση ή ημιτελή μηχανήματα που μνημονεύονται στο στοιχείο ζ) τα οποία, προς επίτευξη του ίδιου σκοπού, διατάσσονται και ελέγχονται με τρόπο που να λειτουργούν ως ενιαίο σύνολο,

— σύνολο συνδεόμενων μερών ή δομικών στοιχείων, ένα τουλάχιστον εκ των οποίων κινείται και τα οποία συναρμόζονται, με σκοπό την ανύψωση φορτίων και μοναδική πηγή ισχύος του οποίου είναι η άμεσα εφαρ− μοζόμενη ανθρώπινη προσπάθεια˙

β) «εναλλάξιμος εξοπλισμός»: εξοπλισμός ο οποίος, μετά την έναρξη χρήσης μηχανήματος ή ελκυστήρα, συναρμολογείται επ’ αυτών από τον ίδιο τον χειριστή προκειμένου να τροποποιηθεί η λειτουργία τους ή να προστεθεί νέα λειτουργία, εφόσον ο εν λόγω εξοπλι− σμός δεν αποτελεί εργαλείο˙

γ) «δομικό στοιχείο ασφαλείας»: δομικό στοιχείο:

— το οποίο εξυπηρετεί τη λειτουργία ενός χαρακτηριστικού ασφαλείας, και

— το οποίο διατίθεται χωριστά στην αγορά, και

— του οποίου η βλάβη ή/και η δυσλειτουργία θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια προσώπων, και

— το οποίο δεν είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του μηχανήματος, ή το οποίο μπορεί να αντικαθίσταται από συνηθισμένα δομικά στοιχεία για τη λειτουργία του μηχανήματος,

Στο Παράρτημα V του παρόντος περιέχεται ενδεικτι− κός κατάλογος των δομικών στοιχείων ασφαλείας.

δ) «ανυψωτικό εξάρτημα»: δομικό στοιχείο ή εξοπλι−

σμός που δεν συνδέεται με το μηχάνημα ανύψωσης, επιτρέπει τη συγκράτηση του φορτίου και τοποθετείται είτε μεταξύ του μηχανήματος και του φορτίου, είτε επί του ιδίου του φορτίου, είτε προορίζεται να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του φορτίου και διατίθεται χωρι− στά στην αγορά˙ ως ανυψωτικά εξαρτήματα θεωρούνται επίσης οι αρτάνες και τα δομικά τους στοιχεία.

ε) «αλυσίδες, συρματόσχοινα και ιμάντες»: οι αλυσίδες, τα συρματόσχοινα και οι ιμάντες που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για σκοπούς ανύψωσης ως τμήμα ανυ− ψωτικού μηχανήματος ή ανυψωτικού εξαρτήματος˙

στ) «αφαιρετό σύστημα μηχανικής μετάδοσης»: κινητό δομικό στοιχείο το οποίο προορίζεται για τη μετάδοση ισχύος μεταξύ αυτοκίνητου μηχανήματος ή ελκυστήρα και άλλου μηχανήματος, και το οποίο τα συνδέει με το πρώτο σταθερό έδρανο. Όταν διατίθεται στην αγορά με τον προφυλακτήρα του, θεωρείται ένα προϊόν˙

ζ) «ημιτελές μηχάνημα»: σύνολο το οποίο σχεδόν αποτελεί μηχάνημα αλλά δεν μπορεί από μόνο του να εκτελέσει συγκεκριμένη εφαρμογή. Ένα σύστημα μετά− δοσης είναι ημιτελές μηχάνημα. Το ημιτελές μηχάνημα προορίζεται μόνον για ενσωμάτωση ή συναρμολόγηση σε άλλα μηχανήματα ή άλλα ημιτελή μηχανήματα ή εξοπλισμό προκειμένου να σχηματιστεί μηχάνημα στο οποίο εφαρμόζεται το παρόν˙

η) «διάθεση στην αγορά»: διάθεση για πρώτη φορά,

μέσα στην Κοινότητα, επ’ ανταλλάγματι ή δωρεάν, μη− χανήματος ή ημιτελούς μηχανήματος για διανομή ή χρήση˙

θ) «κατασκευαστής»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο το

οποίο σχεδιάζει ή/και κατασκευάζει μηχανήματα ή ημι− τελή μηχανήματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος και το οποίο είναι υπεύθυνο για την συμ− μόρφωση του μηχανήματος ή του ημιτελούς μηχανήμα− τος προς το παρόν προκειμένου να τα διαθέσει στην αγορά, με το όνομα ή το εμπορικό του σήμα ή για δική του χρήση. Εάν δεν υπάρχει κατασκευαστής σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό, ως κατασκευαστής θεωρείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαθέτει στην αγορά ή αρχίζει να χρησιμοποιεί μηχανήματα ή ημιτελή μηχα− νήματα που καλύπτονται από το παρόν˙

ι) «εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εγκατεστημένο στην Κοινότητα, το οποίο έχει λάβει γραπτή εντολή από τον κατασκευαστή να διεκπεραιώνει, εξ ονόματός του, όλες ή ορισμένες από τις υποχρεώσεις και διατυπώσεις που συνδέονται με το παρόν˙

ια) «έναρξη χρήσης»: χρησιμοποίηση, εντός της Κοι−

νότητας, για πρώτη φορά, σύμφωνα με τον προορισμό του μηχανήματος που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος˙

ιβ) «εναρμονισμένο πρότυπο»: μη δεσμευτική τεχνική

προδιαγραφή, εγκεκριμένη από οργανισμό τυποποίη− σης, δηλαδή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίη− σης (CEN), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (Cenelec) ή το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τη− λεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI), βάσει εντολής της Επιτροπής, η οποία χορηγείται σύμφωνα με τις διαδι− κασίες που καθορίζονται με το Π.Δ. 39/2001 (Α΄28).

Άρθρο 3

(άρθρο 3 της Οδηγίας) Ειδικές οδηγίες

Σε περίπτωση κατά την οποία, ως προς ένα μηχάνημα, οι κίνδυνοι του παραρτήματος Ι καλύπτονται εν όλω ή εν μέρει από άλλες διατάξεις της ισχύουσας νομο− θεσίας, που εκδίδεται ή έχει εκδοθεί σε συμμόρφωση προς άλλες κοινοτικές οδηγίες, δεν εφαρμόζονται ή παύουν να εφαρμόζονται ως προς αυτούς οι διατάξεις του παρόντος.

Άρθρο 4

(άρθρο 4 της Οδηγίας) Εποπτεία της αγοράς

 1. Τα μηχανήματα επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά ή/και να τίθενται σε λειτουργία μόνον αν πλη− ρούν τις απαιτήσεις που τίθενται με τις διατάξεις του παρόντος και δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των προσώπων και, ενδεχομένως, των κατοι− κίδιων ζώων ή των αγαθών, μετά δε από την εγκατά− σταση τους πρέπει να συντηρούνται καταλλήλως και να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τον προορισμό τους ή υπό λογικά προβλέψιμες συνθήκες.
 2. Τα ημιτελή μηχανήματα επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά μόνο εφόσον πληρούν τους όρους και προ− ϋποθέσεις του παρόντος.
 3. Ως αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο της συμμόρ−φωσης των μηχανημάτων και των ημιτελών μηχανημά− των προς τις διατάξεις του παρόντος ορίζονται κατά περίπτωση:

α) η 3η Δ/νση Κλαδικής Βιομηχανικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οι− κονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 10581/1015/19.05.2005 των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης (Β΄706).

β) οι αρμόδιες υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινω− νικής Ασφάλισης, για τα θέματα που ορίζονται από τις διατάξεις του παρόντος σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 395/1994 (Α΄220), όπως αυτό ισχύει.

γ) η Διεύθυνση Δ13 της Γενικής Γραμματείας Δημοσί−

ων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Δ13/Ο/121/4.1.07 (Β΄53) (Άρθρο 15).

Για τη διενέργεια του ανωτέρω ελέγχου μπορεί να ζητείται η συνδρομή και άλλων υπηρεσιών του Δημοσί− ου όπως ΔΟΥ, Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων του Υπουρ− γείου Οικονομικών, Τελωνείων, Ελληνικής Αστυνομίας, Επιμελητηρίων κ.α., τηρουμένου κατά περίπτωση του απορρήτου.

Άρθρο 5

(άρθρο 5 της Οδηγίας)

Διάθεση στην αγορά και έναρξη χρήσης

 1. Πριν από τη διάθεση του μηχανήματος στην αγορά ή/και την έναρξη χρήσης του, ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του:

α) εξασφαλίζει ότι το μηχάνημα πληροί τις σχετικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που παρατίθενται στο παράρτημα Ι˙

β) εξασφαλίζει ότι ο τεχνικός φάκελος που μνημο− νεύεται στο τμήμα Α του παραρτήματος VIΙ είναι δι− αθέσιμος˙

γ) παρέχει, ιδίως, τις αναγκαίες πληροφορίες, όπως

οι οδηγίες χρήσης˙

δ) εφαρμόζει τις δέουσες διαδικασίες εκτίμησης της

συμμόρφωσης σύμφωνα με το άρθρο 10˙

ε) συντάσσει τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ μέρος 1 τμήμα Α και διασφαλίζει ότι η δήλωση αυτή συνοδεύει το μηχάνημα˙ στ) επιθέτει τη σήμανση «CE» σύμφωνα με το άρθρο

13.

 1. Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρό−σωπός του, πριν από τη διάθεση ημιτελούς μηχανήμα− τος στην αγορά, βεβαιώνεται ότι έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες του άρθρου 11.
 2. Για τους σκοπούς της διαδικασίας του άρθρου 10, ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του διαθέτει τα απαραίτητα μέσα ή έχει πρόσβαση σε αυτά, προκειμένου να είναι σε θέση να διασφαλίζει τη συμμόρφωση του μηχανήματος προς τις βασικές απαι− τήσεις υγείας και ασφάλειας του παραρτήματος Ι.
 3. Εάν τα μηχανήματα αποτελούν επίσης αντικείμε−νο και άλλων διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας, οι οποίες εκδίδονται σε συμμόρφωση προς άλλες οδηγίες, αφορούν σε διαφορετικά θέματα και προβλέπουν ως προς τα θέματα αυτά την επίθεση της σήμανσης «CE», η εν λόγω σήμανση υποδηλώνει τη συμμόρφωση των μηχανημάτων προς τις διατάξεις αυτές.

Αν μια ή περισσότερες από τις ανωτέρω διατάξεις επιτρέπουν στον κατασκευαστή ή στον εξουσιοδοτη− μένο αντιπρόσωπό του να επιλέγει, κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου, το εφαρμοστέο σύστημα, η σή− μανση «CE» υποδηλώνει τη συμμόρφωση μόνο προς τις διατάξεις που εφαρμόζει ο κατασκευαστής ή ο εξουσιο− δοτημένος αντιπρόσωπός του. Στη δήλωση συμμόρφω− σης ΕΚ αναγράφονται τα στοιχεία των εφαρμοζόμενων οδηγιών, όπως αυτά δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφη− μερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 6

(άρθρο 6 της Οδηγίας) Ελεύθερη κυκλοφορία

 1. Τα μηχανήματα που συμμορφώνονται προς τις δι−ατάξεις του παρόντος μπορούν να διατίθενται στην αγορά και να λειτουργούν ελεύθερα.
 2. Τα ημιτελή μηχανήματα επιτρέπεται να διατίθενται ελεύθερα στην αγορά εφ’ όσον σύμφωνα με βεβαίωση ενσωμάτωσης εκ μέρους του κατασκευαστή ή του εξου− σιοδοτημένου αντιπροσώπου του, η οποία προβλέπεται στο παράρτημα II μέρος 1 τμήμα Β, προορίζονται να ενσωματωθούν σε μηχάνημα ή να συναρμολογηθούν με άλλα ημιτελή μηχανήματα ώστε να αποτελέσουν μηχάνημα.
 3. Επιτρέπεται κατά τις εμποροπανηγύρεις, τις εκ− θέσεις, τις επιδείξεις, και τις παρόμοιες εκδηλώσεις, η παρουσίαση μηχανημάτων ή ημιτελών μηχανημάτων που δεν συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρό− ντος, εφόσον επισημαίνεται σαφώς σε ορατή πινακίδα η μη συμμόρφωσή τους και το ότι τα εν λόγω μηχανή− ματα δεν διατίθενται πριν από τη συμμόρφωσή τους προς αυτές. Κατά τις επιδείξεις αυτών, λαμβάνονται τα προσήκοντα μέτρα ασφαλείας προκειμένου να διασφα− λίζεται η προστασία των προσώπων.

Άρθρο 7

(άρθρο 7 της Οδηγίας)

Τεκμήριο συμμόρφωσης και εναρμονισμένα πρότυπα

 1. Τα μηχανήματα που φέρουν τη σήμανση «CE» και συνοδεύονται από τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ το πε− ριεχόμενο της οποίας παρατίθεται στο παράρτημα II μέρος 1 τμήμα Α, θεωρούνται ότι είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
 2. Τα μηχανήματα που κατασκευάζονται σύμφωνα με εναρμονισμένο πρότυπο, τα στοιχεία του οποίου έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεκμαίρεται ότι συμμορφώνονται προς τις βα− σικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που καλύπτονται από το εν λόγω εναρμονισμένο πρότυπο.

Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας συμβουλεύεται τους κοινωνικούς εταίρους κατά τη διαδικασία κατάρτισης και παρακολούθησης των εναρμονισμένων προτύπων.

Άρθρο 8

(άρθρο 10 της Οδηγίας)

Διαδικασία αμφισβήτησης εναρμονισμένου προτύπου

Εάν η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας θεωρήσει ότι εναρ− μονισμένο πρότυπο δεν ανταποκρίνεται πλήρως στις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας οι οποίες κα− θορίζονται στο παράρτημα I, προσφεύγει στην επιτροπή που συστάθηκε με την οδηγία 98/34/ΕΚ, εκθέτοντας τους σχετικούς λόγους.

Άρθρο 9

(άρθρο 11 της Οδηγίας) Ρήτρα διασφάλισης

 1. Όταν οι αρμόδιες αρχές της παραγράφου 3 του άρ− θρου 4, διαπιστώσουν ότι μηχάνημα, το οποίο καλύπτε− ται από το παρόν, φέρει τη σήμανση «CE», συνοδεύεται από τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ και χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον προορισμό του ή υπό λογικά προβλέψι− μες συνθήκες, ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την υγεία και ασφάλεια προσώπων και, ενδεχομένως, κατοικίδιων ζώων ή αγαθών, διατάσσουν την απόσυρση του εν λόγω μηχανήματος από την αγορά, και απαγορεύουν τη διά− θεσή του στην αγορά ή/και την έναρξη χρήσης του και γενικώς την ελεύθερη κυκλοφορία του.
 2. Οι αρμόδιες αρχές κοινοποιούν την ανωτέρω από−φαση αμέσως στην Επιτροπή και στα υπόλοιπα κράτη μέλη, εκθέτοντας τους λόγους που οδήγησαν στη λήψη της, και ιδίως αν η μη συμμόρφωση οφείλεται:

α) στη μη τήρηση των βασικών απαιτήσεων του άρ−

θρου 5 παράγραφος 1 στοιχείο α)˙

β) στην εσφαλμένη εφαρμογή των εναρμονισμένων

προτύπων του άρθρου 7 παράγραφος 2˙

γ) σε ελλείψεις των ίδιων των εναρμονισμένων

προτύπων του άρθρου 7 παράγραφος 2.

 1. Εάν μηχάνημα δεν πληροί τις προδιαγραφές όπως ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος και είναι εφοδια− σμένο με σήμανση «CE», η αρμόδια υπηρεσία του Υπουρ− γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας λαμβάνει τα μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου καθώς και τα μέτρα που προ− βλέπονται στο άρθρο 18 έναντι οποιουδήποτε επέθεσε τη σήμανση και ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή.

Άρθρο 10

(άρθρο 12 της Οδηγίας)

Διαδικασίες για την εκτίμηση της συμμόρφωσης μηχανήματος

 1. Για να πιστοποιήσει τη συμμόρφωση του μηχανήμα−τος προς τις διατάξεις του παρόντος, ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του εφαρμόζει μία από τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης που περιγράφονται στις παραγράφους 2, 3 και 4.
 2. Αν το μηχάνημα δεν μνημονεύεται στο παράρτημα ΙV, ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρό− σωπός του εφαρμόζει τη διαδικασία για την αξιολόγη− ση της συμμόρφωσης του μηχανήματος με εσωτερικό έλεγχο της κατασκευής του μηχανήματος, σύμφωνα με το παράρτημα VIIΙ.
 3. Αν τα μηχανήματα μνημονεύονται στο παράρτημα ΙV και έχουν κατασκευασθεί σύμφωνα με τα εναρμο− νισμένα πρότυπα του άρθρου 7 παράγραφος 2, και τα πρότυπα αυτά καλύπτουν όλες τις σχετικές βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφαλείας, ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του εφαρμόζει μία από τις ακόλουθες διαδικασίες:

α) τη διαδικασία του παραρτήματος VIII για την αξιο− λόγηση της συμμόρφωσης των μηχανημάτων με εσω− τερικό έλεγχο της κατασκευής˙

β) τη διαδικασία εξέτασης τύπου ΕΚ κατά το πα−

ράρτημα ΙΧ και τον εσωτερικό έλεγχο της κατασκευής μηχανήματος κατά το παράρτημα VIIΙ σημείο 3˙

γ) τη διαδικασία πλήρους διασφάλισης της ποιότητας κατά το παράρτημα Χ.

 1. Αν τα μηχανήματα μνημονεύονται στο παράρτημα ΙV και δεν έχουν κατασκευασθεί σύμφωνα με τα εναρμο− νισμένα πρότυπα του άρθρου 7 παράγραφος 2, ή έχουν κατασκευασθεί μόνον εν μέρει σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά, ή εάν τα εναρμονισμένα πρότυπα δεν καλύπτουν όλες τις σχετικές βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφα− λείας, ή εάν δεν υπάρχουν εναρμονισμένα πρότυπα για τα συγκεκριμένα μηχανήματα, ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του εφαρμόζει μία από τις ακόλουθες διαδικασίες:

α) τη διαδικασία εξέτασης τύπου ΕΚ που προβλέπε−

ται στο παράρτημα ΙΧ και τον εσωτερικό έλεγχο της κατασκευής του μηχανήματος κατά το παράρτημα VIIΙ, σημείο 3˙

β) τη διαδικασία πλήρους διασφάλισης της ποιότητας

κατά το παράρτημα Χ.

Άρθρο 11

(άρθρο 13 της Οδηγίας)

Διαδικασία για τα ημιτελή μηχανήματα

 1. Ο κατασκευαστής ημιτελούς μηχανήματος ή ο εξου− σιοδοτημένος αντιπρόσωπός του, πριν από τη διάθεσή του στην αγορά συντάσσει:

α) την τεχνική τεκμηρίωση που περιγράφεται στο πα−

ράρτημα VIΙ μέρος Β˙

β) τις οδηγίες συναρμολόγησης που περιγράφονται

στο παράρτημα VΙ και

γ) τη βεβαίωση ενσωμάτωσης που περιγράφεται στο

παράρτημα ΙΙ μέρος 1 Τμήμα Β.

 1. Οι οδηγίες συναρμολόγησης και η βεβαίωση εν−σωμάτωσης συνοδεύουν το ημιτελές μηχάνημα μέχρις ότου ενσωματωθεί στο τελικό μηχάνημα οπότε και απο− τελούν μέρος του τεχνικού φακέλου του μηχανήματος αυτού.

Άρθρο 12

(άρθρο 14 της Οδηγίας) Κοινοποιημένοι φορείς

 1. Κοινοποιούνται στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη οι φορείς στους οποίους έχει ανατεθεί η διε− νέργεια της εκτίμησης της συμμόρφωσης ενόψει της διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 10 του παρόντος, καθώς και οι συ− γκεκριμένες διαδικασίες εκτίμησης της συμμόρφωσης, οι κατηγορίες μηχανημάτων για τις οποίες έχουν ορι− σθεί οι φορείς αυτοί και οι αριθμοί αναγνώρισης που τους έχουν ήδη χορηγηθεί από την Επιτροπή. Επιπλέον, κοινοποιείται στην Επιτροπή και στα υπόλοιπα κράτη μέλη κάθε άλλη τροποποίηση σχετική. Οι κοινοποιήσεις γίνονται από τη Δ/νση Πολιτικής Ποιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σύμφωνα με την ΥΑ 3354/91/8.2.2001 (Β΄149), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Οι κοινοποιημένοι φορείς εποπτεύονται και ελέγ−χονται από τη Δ/νση Πολιτικής Ποιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, όσον αφορά τη δι− αρκή τήρηση των κριτηρίων του παραρτήματος ΧΙ, βάση των διατάξεων της ΥΑ 3354/91/8.2.2001 (Β΄149) όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. Κατόπιν αιτήματος, ο κοι− νοποιημένος φορέας παρέχει όλες τις σχετικές πλη− ροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών φακέλων, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι τηρούνται οι απαιτήσεις του παραρτήματος ΧΙ.
 3. Τα κριτήρια του παραρτήματος ΧΙ εφαρμόζονται για την αξιολόγηση των φορέων που θα κοινοποιηθούν και των φορέων που έχουν ήδη κοινοποιηθεί.
 4. Οι φορείς οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια αξιολό−γησης που προβλέπονται στα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα, τα στοιχεία των οποίων δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεωρείται ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια.
 5. Σε περίπτωση που κοινοποιημένος φορέας διαπι−στώσει ότι ο κατασκευαστής δεν πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος, ή ότι δεν θα έπρεπε να έχει εκδοθεί πι− στοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ, τηρουμένης της αρχής της αναλογικότητας, αναστέλλει ή ανακαλεί το εκδοθέν πιστοποιητικό ή την εκδοθείσα έγκριση ή επιβάλλει πε− ριορισμούς, με ειδική αιτιολογία. Σε περίπτωση που η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις αυτές εξασφαλίζεται με την εφαρμογή κατάλληλων διορθωτικών μέτρων από τον κατασκευαστή δεν επιβάλλονται τα μέτρα του προ− ηγούμενου εδαφίου. Σε περίπτωση αναστολής ή ανά− κλησης του πιστοποιητικού ή της έγκρισης ή επιβολής περιορισμών, ή σε περιπτώσεις κατά τις οποίες κρίνεται αναγκαία η παρέμβαση της Γενικής Γραμματείας Βιομη− χανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότη− τας και Ναυτιλίας, ο κοινοποιημένος φορέας ενημερώνει την αρμόδια αρχή της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του παρόντος. Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή αμελλητί.
 6. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικό− τητας και Ναυτιλίας, ότι κάποιος από τους ανωτέρω φορείς δεν πληρεί πλέον τα κριτήρια του παραρτή− ματος ΧΙ ή ότι δεν εκπληρώνει τα καθήκοντά του, η δοθείσα έγκριση ανακαλείται και ενημερώνεται αμέσως η Επιτροπή και τα υπόλοιπα κράτη μέλη.

Άρθρο 13

(άρθρο 16 της Οδηγίας) Σήμανση «CE»

 1. Η σήμανση συμμόρφωσης «CE» αποτελείται από το ακρωνύμιο «CE», σύμφωνα με το υπόδειγμα του πα− ραρτήματος III.
 2. Η σήμανση «CE» τίθεται στο μηχάνημα κατά τρόπο ορατό, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο, όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ.
 3. Απαγορεύεται να τίθενται στα μηχανήματα σημάν−σεις, σήματα ή επιγραφές που είναι πιθανό να παρα− πλανήσουν τρίτους ως προς τη σημασία ή τη μορφή, ή και τα δύο μαζί, της σήμανσης «CE». Οποιαδήποτε άλλη σήμανση μπορεί να τίθεται στα μηχανήματα υπό την προϋπόθεση ότι δεν καθιστά λιγότερο ευδιάκριτη, ευανάγνωστη ή κατανοητή τη σήμανση «CE».

Άρθρο 14

(άρθρο 17 της Οδηγίας)

Σήμανση που δεν πληροί τις προβλεπόμενες προδιαγραφές

 1. Ως σήμανση μη πληρούσα τις προδιαγραφές θε−ωρείται:

α) η επίθεση της σήμανσης «CE», σύμφωνα με το πα− ρόν, σε προϊόντα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρ− μογής του˙

β) η απουσία της σήμανσης «CE» ή/και η απουσία της

δήλωσης συμμόρφωσης ΕΚ για μηχάνημα˙

γ) η επίθεση, σε μηχάνημα, σήμανσης διάφορης της σήμανσης «CE», η οποία απαγορεύεται στο πλαίσιο του άρθρου 13 παράγραφος 3.

 1. Εάν διαπιστωθεί ότι η σήμανση δεν είναι σύμφωνη προς τις διατάξεις του παρόντος, ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του υποχρεούνται να συμμορφώσουν το προϊόν σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και να μεριμνήσουν για την παύση της παράβασης.
 2. Εάν η έλλειψη συμμόρφωσης εξακολουθήσει, περι− ορίζεται ή απαγορεύεται η διάθεση του συγκεκριμένου μηχανήματος στην αγορά ή επιβάλλεται η απόσυρσή του από αυτήν σύμφωνα με τη διαδικασία των παρα− γράφων 1 και 3 του άρθρου 9 του παρόντος.

Άρθρο 15

(άρθρο 18 της Οδηγίας)

Εμπιστευτικός χαρακτήρας

 1. Όλοι οι αρμόδιοι για την εφαρμογή του παρόντος φορείς και πρόσωπα χειρίζονται ως εμπιστευτικές τις πληροφορίες που περιέρχονται σε αυτούς κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Ειδικότερα, ως εμπιστευ− τικές αντιμετωπίζονται οι πληροφορίες με χαρακτήρα επιχειρηματικού, επαγγελματικού και εμπορικού χαρα− κτήρα, εκτός εάν η διάχυση των εν λόγω πληροφοριών είναι αναγκαία για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των προσώπων.
 2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν θίγουν τις υπο−χρεώσεις των κοινοποιημένων φορέων όσον αφορά την αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών και την έκδοση προ− ειδοποιήσεων.
 3. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω παραγράφων, οι αρμόδιες αρχές προβαίνουν στη δημοσιοποίηση των αποφάσεων, πληροφοριών και στοιχείων, στο διαδι− κτυακό τόπο των αρμόδιων αρχών, στον πληρέστερο βαθμό που κρίνεται αναγκαίος για την προστασία των δημοσίων συμφερόντων, των χρηστών, των καταναλω− τών και του περιβάλλοντος.

Άρθρο 16

(άρθρο 19 της Οδηγίας)

Συνεργασία μεταξύ κρατών μελών

Οι αρμόδιες αρχές της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του παρόντος συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών και με την Επιτροπή και πα− ρέχουν εκατέρωθεν πληροφορίες, που είναι αναγκαίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή του παρόντος αξιοποι− ώντας στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας.

Άρθρο 17

(άρθρο 20 της Οδηγίας)

Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας και χρήσης

Κάθε απόφαση που λαμβάνεται κατ’ εφαρμογή του παρόντος και οδηγεί στον περιορισμό της διάθεσης στην αγορά και της θέσης σε λειτουργία μηχανήμα− τος ή ημιτελούς μηχανήματος, αιτιολογείται ειδικώς. Η απόφαση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο, ο οποίος, ταυτοχρόνως, ενημερώνεται για τα ένδικα μέσα που διαθέτει δυνάμει των διατάξεων της κείμενης νομοθε− σίας, καθώς και για τις σχετικές προθεσμίες για την άσκησή τους. Κατά των ανωτέρω αποφάσεων μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού εντός τριάντα ημερών από της κοινοποιήσεώς τους στον ενδιαφερόμενο.

Άρθρο 18

(άρθρο 23 της Οδηγίας) Κυρώσεις

 1. Οι αρμόδιες αρχές της παραγράφου 3 του άρθρου 4 επιβάλλουν κυρώσεις σε οποιονδήποτε κατασκευάζει, διαθέτει στην αγορά ή εκθέτει, ή θέτει σε λειτουργία μηχάνημα ή ημιτελές μηχάνημα, που δεν πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος, σύμφωνα με τα παρακάτω:

α) Το Σ.ΕΠ.Ε επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις που προ−

βλέπονται στο άρθρο 24 του Ν. 2224/94 (Α΄112), όπως ισχύει.

Ανεξάρτητα από την επιβολή κυρώσεων του προηγού− μενου εδαφίου επιβάλλονται οι ποινικές κυρώσεις του άρθρου 25 του Ν. 2224/1994 (Α΄112) και του άρθρου 17 του Ν.2639/1998 (Α΄205), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του Ν. 3385/2005.

β) Η 3η Δ/νση Κλαδικής Βιομηχανικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας επι− βάλλει πρόστιμα, για κάθε μία παράβαση, από χίλια ευρώ (1,000€) μέχρι τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000€). Σε περίπτωση υποτροπής τα επιβαλλόμενα πρόστιμα διπλασιάζονται.

γ) Η Διεύθυνση Δ13 της Γενικής Γραμματείας Δημο−

σίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων επιβάλλει πρόστιμο μέχρι είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000€) σύμφωνα με το άρθρο 16 της Κ.Υ.Α. Δ13/ Ο/121/4−1−07 (Β΄53).

 1. Οι αποφάσεις επιβολής κυρώσεων της προηγού−μενης παραγράφου κοινοποιούνται στις αρμόδιες υπη− ρεσίες των άλλων Υπουργείων. Η επιβολής της μίας εκ των ανωτέρω διοικητικών κυρώσεων αποκλείει την επιβολή της άλλης για την ίδια παράβαση. Τα πρόστι− μα της παραγράφου 1 βεβαιώνονται και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων και αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 2. Οι ανωτέρω διοικητικές κυρώσεις δεν επιβάλλονται εφόσον ο φερόμενος παραβάτης αποδείξει ότι έχει ήδη καταδικασθεί ή αθωωθεί με τελεσίδικη απόφαση ποινι− κού δικαστηρίου για το ποινικό αδίκημα που προβλέπε− ται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εφόσον το ποινικό αδίκημα, το οποίο αφορά η απόφαση αυτή ταυτίζεται προς το παράπτωμα, το οποίο αφορά η δι− οικητική κύρωση.
 3. Κατά των αποφάσεων επιβολής διοικητικών κυρώ−σεων μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού εντός τριάντα ημερών από της κοινοποιήσεώς τους στον ενδιαφερόμενο.

Άρθρο 19

(άρθρο 24 της Οδηγίας)

Τροποποίηση της Κ.Υ.Α. Φ.9.2/οικ.32803/1308/

20.08.1997 (Β΄815)

Η Κ.Υ.Α. Φ.9.2/οικ.32803/1308/20.08.1997 (Β΄815) τροπο− ποιείται ως εξής:

 1. Στο άρθρο 1, οι παράγραφοι 2 και 3 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:
 2. «Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ως ανελκυστήρας νοείται ανυψωτικό μηχάνημα το οποίο εξυπηρετεί καθορισμένα επίπεδα, μέσω θαλαμίσκου κινούμενου κατά μήκος άκαμπτων οδηγών με κλίση, ως προς το οριζόντιο επίπεδο, άνω των 15 μοιρών, και ο οποίος προορίζεται για τη μεταφορά:

— προσώπων,

— προσώπων και αντικειμένων,

— μόνον αντικειμένων, εάν ο θαλαμίσκος είναι προσπελάσιμος, δηλαδή εάν ένα πρόσωπο μπορεί να εισέρχεται σε αυτόν χωρίς δυσκολία, και φέρει όργανα χειρισμού είτε εντός του θαλαμίσκου είτε σε σημείο προσιτό σε πρόσωπο εντός αυτού.

Τα ανυψωτικά μηχανήματα τα οποία μετακινούνται σε πλήρως καθορισμένη διαδρομή ακόμη και εάν αυτά δεν μετακινούνται κατά μήκος άκαμπτων οδηγών, θεωρού− νται ανελκυστήρες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας.

Ως “θαλαμίσκος” νοείται το μέρος του ανελκυστήρα με το οποίο υποστηρίζονται πρόσωπα ή/και αντικείμενα για να ανυψώνονται ή να χαμηλώνονται.

 1. Η παρούσα δεν εφαρμόζεται:

— στα ανυψωτικά μηχανήματα η ταχύτητα των οποίων δεν υπερβαίνει τα 0,15 m/s,

— στους ανελκυστήρες εργοταξίου,

— στις εγκαταστάσεις που λειτουργούν με συρματόσχοινα, συμπεριλαμβανομένων των σχοινοσιδηροδρόμων,

— στους ανελκυστήρες που έχουν σχεδιασθεί και κατασκευασθεί ειδικά για στρατιωτικούς ή αστυνομικούς σκοπούς,

— στα ανυψωτικά μηχανήματα από τα οποία μπορούν να εκτελούνται εργασίες,

— στους ανελκυστήρες φρεάτων ορυχείων,

— στα ανυψωτικά μηχανήματα που προορίζονται για την ανύψωση των συμμετεχόντων κατά τις καλλιτεχνικές παραστάσεις,

— στα ανυψωτικά μηχανήματα που είναι εγκατεστημένα στα μεταφορικά μέσα,

— στα ανυψωτικά μηχανήματα που είναι συνδεδεμένα με μηχανήματα και προορίζονται αποκλειστικά για την πρόσβαση σε θέσεις εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των σημείων συντήρησης και επιθεώρησης μηχανημά− των,

— στους οδοντωτούς σιδηροδρόμους,

— στις κυλιόμενες κλίμακες και στους κυλιόμενους διαδρόμους.»

 1. Στο παράρτημα Ι, το σημείο 1.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

1.2. «Θαλαμίσκος

Ο θαλαμίσκος κάθε ανελκυστήρα πρέπει να είναι θά− λαμος. Ο θάλαμος αυτός πρέπει να είναι σχεδιασμένος και κατασκευασμένος έτσι ώστε να παρέχει τον χώρο και την ανθεκτικότητα που αντιστοιχούν στο μέγιστο δυνατό αριθμό προσώπων καθώς και στο ονομαστικό φορτίο του ανελκυστήρα, όπως αυτά καθορίζονται από τον εγκαταστάτη.

Εάν ο ανελκυστήρας προορίζεται για τη μεταφορά προσώπων, και εφόσον οι διαστάσεις του το επιτρέπουν, ο θαλαμίσκος πρέπει να είναι σχεδιασμένος και κατα− σκευασμένος έτσι ώστε τα δομικά του χαρακτηριστικά να μην παρακωλύουν ούτε να εμποδίζουν την πρόσβαση και τη χρήση από πρόσωπα με ειδικές ανάγκες και να επιτρέπουν όλες τις κατάλληλες μετατροπές για τη διευκόλυνση της χρήσης του από τα πρόσωπα αυτά.»

Άρθρο 20

(άρθρο 25 της Οδηγίας) Κατάργηση

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται τα Προεδρικά Διατάγματα 18/1996 (Α΄12) και 377/1993 (Α΄160).

Άρθρο 21

(άρθρο 27 της Οδηγίας) Παρέκκλιση

Έως τις 29 Ιουνίου 2011 επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά και η θέση σε λειτουργία φορητών μηχανημάτων στερέωσης που λειτουργούν με φυσίγγια και άλλων κρουστικών μηχανημάτων τα οποία συνάδουν με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας πού ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 22

(Παραρτήματα της Οδηγίας)

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος τα παραρτήματα της οδηγίας 2006/42/ΕΚ και τα οποία έχουν ως κάτωθι:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας όσον αφορά το σχεδιασμό και την κατασκευή μηχανημάτων ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

 1. Ο κατασκευαστής μηχανημάτων ή ο εξουσιοδοτη− μένος αντιπρόσωπός του μεριμνά για τη διεξαγωγή εκτίμησης των κινδύνων, προκειμένου να καθορίσει τις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που αφορούν τα εν λόγω μηχανήματα. Το μηχάνημα πρέπει να σχεδιάζεται και να κατασκευάζεται λαμβάνοντας υπόψη τα αποτε− λέσματα της εκτίμησης αυτής.

Με την επαναληπτική διαδικασία της ως άνω εκτίμη− σης και ελάττωσης των κινδύνων, ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του πρέπει:

— να καθορίζει τα όρια του μηχανήματος, τα οποία περιλαμβάνουν την προβλεπόμενη χρήση και την ευλό− γως προβλέψιμη κακή χρήση,

— να εντοπίζει τους εγγενείς κινδύνους που ενδέχεται να προκαλέσει το μηχάνημα και τη σχετική κατάσταση αντικειμενικού κινδύνου,

— να εκτιμήσει τους κινδύνους, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα του ενδεχόμενου τραυματισμού ή της ενδεχόμενης βλάβης της υγείας και την πιθανότητα πρόκλησής τους,

— να υπολογίσει τους κινδύνους, προκειμένου να καθο− ρισθεί αν απαιτείται ελάττωση των κινδύνων, σύμφωνα με το σκοπό της παρούσας οδηγίας,

— να εξαφανίσει τους εγγενείς κινδύνους ή να μειώσει τους κινδύνους που συνδέονται με τους εν λόγω εγ− γενείς κινδύνους, δια της εφαρμογής προστατευτικών μέτρων, κατά τη σειρά προτεραιότητας που καθορίζεται στο σημείο 1.1.2 στοιχείο β).

 1. Οι υποχρεώσεις που θεσπίζονται από τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας εφαρμόζονται μόνον όταν ο αντίστοιχος κίνδυνος υφίσταται για το συγκε− κριμένο μηχάνημα όταν αυτό χρησιμοποιείται υπό τις συνθήκες που προβλέπονται από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, αλλά επίσης υπό προβλέψιμες μη κανονικές συνθήκες. Εν πάση πε− ριπτώσει, ισχύουν τόσο η αρχή της ενσωμάτωσης της ασφάλειας που μνημονεύεται στο σημείο 1.1.2 καθώς και οι υποχρεώσεις που αφορούν τη σήμανση και την παροχή οδηγιών χρήσης που μνημονεύονται στα σημεία

1.7.3 και 1.7.4.

 1. Η τήρηση των βασικών απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας που θεσπίζει το παρόν παράρτημα είναι υποχρεωτική. Ωστόσο, λαμβανομένης υπόψη προόδου της επιστήμης, οι στόχοι που τίθενται από τις εν λόγω απαιτήσεις είναι πιθανό να μην επιτυγχάνονται. Στην περίπτωση αυτή, το μηχάνημα πρέπει, κατά το δυνατόν, να σχεδιάζεται και να κατασκευάζεται για την επίτευξη των εν λόγω στόχων.
 2. Το παρόν παράρτημα είναι διαρθρωμένο σε πολλά μέρη. Το πρώτο μέρος έχει γενικό πεδίο εφαρμογής και εφαρμόζεται σε όλα τα ήδη μηχανημάτων. Τα άλλα μέρη αφορούν ορισμένα είδη πλέον συγκεκριμένων εγγενών κινδύνων. Ωστόσο, είναι σκόπιμο το παρόν παράρτημα να εξετάζεται συνολικά, προκειμένου να εξασφαλίζεται η τήρηση όλων των συναφών βασικών απαιτήσεων. Κατά το σχεδιασμό των μηχανημάτων, θα πρέπει να λαμβά− νονται υπόψη οι απαιτήσεις του γενικού μέρους, όπως και οι απαιτήσεις ενός ή περισσοτέρων από τα άλλα μέρη, συναρτήσει των αποτελεσμάτων της εκτίμησης των κινδύνων που διεξάγεται, σύμφωνα με το σημείο 1 των εν λόγω γενικών αρχών.
 3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  • ΓΕΝΙΚΑ

1.1.1. Ορισμοί

Σύμφωνα με το παρόν παράρτημα, νοούνται ως:

α) «εγγενής κίνδυνος»: η δυνητική αιτία τραυματισμού

ή βλάβης της υγείας˙

β) «επικίνδυνη ζώνη»: κάθε ζώνη εντός ή/και πέριξ μη−

χανήματος, στην οποία ένα πρόσωπο διατρέχει κίνδυνο για την υγεία του ή την ασφάλειά του˙

γ) «εκτιθέμενο πρόσωπο»: κάθε πρόσωπο ευρισκόμενο

εξ ολοκλήρου ή μερικώς σε επικίνδυνη ζώνη˙

δ) «χειριστής»: το(τα) πρόσωπο(α) που είναι επιφορ−

τισμένο(α) με την εγκατάσταση, λειτουργία, ρύθμιση, συντήρηση, καθαρισμό, επισκευή ή μετακίνηση ενός μηχανήματος˙

ε) «κίνδυνος»: συνδυασμός της πιθανότητας και της σο−

βαρότητας τραυματισμού ή προσβολής της υγείας, που μπορεί να συμβεί σε κατάσταση εγγενούς κινδύνου˙ στ) «προφυλακτήρας»: στοιχείο του μηχανήματος που χρησιμοποιείται ειδικά για την παροχή προστασίας μέσω φυσικού φραγμού˙

ζ) «προστατευτική διάταξη»: διάταξη (εκτός από προ−

φυλακτήρα) που μειώνει τον κίνδυνο, είτε μόνη της είτε σε συνδυασμό με προφυλακτήρα˙

η) «προβλεπόμενη χρήση»: η χρήση του μηχανήματος σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέχουν οι οδηγίες χρήσης˙

θ) «ευλόγως προβλέψιμη κακή χρήση»: η χρήση μηχα−

νήματος με τρόπο που δεν προβλέπεται στις οδηγίες χρήσης αλλά ωστόσο μπορεί να προέλθει από εύκολα προβλέψιμη ανθρώπινη συμπεριφορά.

1.1.2. Αρχές ενσωμάτωσης της ασφάλειας

α) Το μηχάνημα πρέπει να σχεδιάζεται και να κατα−

*01000972506100036*

σκευάζεται έτσι ώστε να είναι κατάλληλο για την προ− βλεπόμενη λειτουργία του και να έχει εκ κατασκευής τη δυνατότητα να χρησιμοποιείται, να ρυθμίζεται και να συντηρείται χωρίς τα πρόσωπα να εκτίθενται σε κίνδυνο κατά την εκτέλεση των εν λόγω εργασιών υπό τις προβλεπόμενες συνθήκες, αλλά λαμβάνοντας επίσης υπόψη ευλόγως αναμενόμενη κακή του χρήση.

Τα λαμβανόμενα μέτρα πρέπει να έχουν ως στόχο την εξάλειψη του κινδύνου κατά την προβλεπόμενη δι− άρκεια ζωής του μηχανήματος, συμπεριλαμβανομένων των φάσεων μεταφοράς, συναρμολόγησης, αποσυναρ− μολόγησης, αχρήστευσης και διάλυσης.

β) Κατά την επιλογή των καταλληλότερων λύσεων, ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του πρέπει να εφαρμόζει κατά σειρά τις ακόλουθες αρχές:

— να εξαλείφει ή να μειώνει τους κινδύνους στο μέτρο του δυνατού (ενσωμάτωση της ασφάλειας στο σχεδια− σμό και στην κατασκευή του μηχανήματος),

− να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας όσον αφορά τους κινδύνους που δεν μπορούν να εξαλει− φθούν,

− να πληροφορεί τους χρήστες για τους κινδύνους που εξακολουθούν να υφίστανται λόγω ανεπαρκούς αποτε− λεσματικότητας των ληφθέντων μέτρων προστασίας, να αναφέρει εάν απαιτείται ιδιαίτερη εκπαίδευση και να επισημαίνει εάν απαιτείται η πρόβλεψη εξοπλισμού ατομικής προστασίας.

γ) Κατά το σχεδιασμό και την κατασκευή του μηχανή−

ματος καθώς και κατά τη σύνταξη των οδηγιών χρήσης, ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του πρέπει να προβλέπει όχι μόνο τη συνήθη χρήση του μηχανήματος, αλλά επίσης και κάθε ευλόγως αναμενό− μενη κακή του χρήση.

Το μηχάνημα πρέπει να σχεδιάζεται και να κατασκευ− άζεται έτσι ώστε να αποφεύγεται κάθε άλλη χρήση του εκτός από την κανονική, εφόσον από μια τέτοια χρήση θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος. Αν συντρέ− χει παρόμοια περίπτωση, οι οδηγίες χρήσης πρέπει να εφιστούν την προσοχή του χρήστη στις αντενδείξεις χρησιμοποίησης του μηχανήματος που θα μπορούσαν, σύμφωνα με την εμπειρία, να παρουσιασθούν.

δ) Κατά το σχεδιασμό και την κατασκευή του μηχανή−

ματος, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι περιορισμοί που επιβάλλονται στο χειριστή από την αναγκαία ή προβλε− πόμενη χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας.

ε) Το μηχάνημα πρέπει να παραδίδεται με όλους τους

ειδικούς εξοπλισμούς και τα εξαρτήματα που είναι ου− σιώδη για την ασφαλή ρύθμιση, συντήρηση και χρησι− μοποίησή του.

1.1.3. Υλικά και προϊόντα

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του μηχανήματος ή τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται ή παράγονται κατά τη χρήση του δεν πρέπει να δημι− ουργούν κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των προσώπων. Ιδίως, κατά τη χρήση ρευστών, το μηχάνημα πρέπει να έχει σχεδιασθεί και κατασκευασθεί ώστε να προλαμβάνονται οι κίνδυνοι από την πλήρωση, τη χρή− ση, την ανάκτηση ή την εκκένωση.

1.1.4. Φωτισμός

Το μηχάνημα πρέπει να παραδίδεται με ενσωματωμένο φωτισμό, προσαρμοσμένο στις εκτελούμενες εργασίες στις περιπτώσεις στις οποίες, παρά την ύπαρξη συνηθι− ΦΕΚ 97

σμένου φωτισμού περιβάλλοντος, η απουσία παρόμοιας διάταξης θα μπορούσε να δημιουργήσει κίνδυνο.

Το μηχάνημα πρέπει να έχει σχεδιασθεί και κατασκευ− ασθεί έτσι ώστε να μην υφίσταται ζώνη ενοχλητικής σκιάς ή ενοχλητικής λάμψης ούτε επικίνδυνα στροβο− σκοπικά φαινόμενα στα κινούμενα τμήματα οφειλόμενα στον παρεχόμενο φωτισμό.

Εάν ορισμένα εσωτερικά όργανα χρειάζονται συχνές επιθεωρήσεις και ρυθμίσεις, όπως και οι χώροι συντή− ρησης, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με κατάλληλες διατάξεις φωτισμού. Επίσης το ίδιο ισχύει για τις ζώνες ρύθμισης και συντήρησης.

1.1.5. Σχεδιασμός του μηχανήματος για τη διευκόλυνση της μετακίνησής του

Το μηχάνημα ή καθένα από τα διάφορα στοιχεία του πρέπει:

— να μπορεί να μετακινείται και να μεταφέρεται χωρίς κινδύνους,

— να είναι συσκευασμένο ή σχεδιασμένο ώστε να μπο− ρεί να αποθηκεύεται κατά τρόπο ασφαλή και χωρίς φθορές.

Κατά τη μεταφορά του μηχανήματος ή/και των στοι− χείων του δεν πρέπει να είναι δυνατές οι αιφνίδιες μετατοπίσεις, ούτε η δημιουργία κινδύνων οφειλόμενων σε έλλειψη ευστάθειας, εφόσον το μηχάνημα ή/και τα στοιχεία του μετακινούνται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.

Όταν η μάζα, οι διαστάσεις ή το σχήμα του μηχανή− ματος ή των διαφόρων στοιχείων του δεν επιτρέπουν τη χειροκίνητη μεταφορά του, το μηχάνημα ή καθένα από τα διάφορα στοιχεία του πρέπει:

— είτε να είναι εφοδιασμένο με εξαρτήματα που να επιτρέπουν τη συγκράτησή του από κάποιο ανυψωτικό μέσο,

— είτε να είναι σχεδιασμένο ώστε να μπορεί να εφο− διασθεί με παρόμοια εξαρτήματα,

— είτε να έχει σχήμα στο οποίο να μπορούν να προ− σαρμόζονται εύκολα τα συνηθισμένα ανυψωτικά μέσα.

Όταν η το μηχάνημα ή ένα από τα στοιχεία του με− ταφέρεται με το χέρι, πρέπει:

− είτε να μπορεί να μετακινηθεί εύκολα,

− είτε να φέρει μέσα λαβής που να επιτρέπουν την ασφαλή μετακίνησή του.

Εξάλλου, πρέπει να προβλέπονται ειδικές διατάξεις για τη μεταχείριση των εργαλείων ή/και τμημάτων του μηχανήματος, έστω και ελαφρών, που ενδέχεται να είναι επικίνδυνα.

1.1.6. Εργονομία

Στα πλαίσια των προβλεπόμενων συνθηκών χρήσης, πρέπει να μειώνονται στο ελάχιστο οι ενοχλήσεις, η κούραση και η φυσική και ψυχολογική ένταση του χει− ριστή, λαμβανομένων υπόψη των αρχών της εργονομίας, όπως:

— η πρόβλεψη της ποικιλίας όσον αφορά τις φυσικές διαστάσεις, τη δύναμη και την αντοχή των προσώπων, — η παροχή επαρκούς χώρου για την κίνηση των μερών του σώματος του  χειριστή,

− η αποφυγή επιβολής του ρυθμού εργασίας από το μηχάνημα,

− η αποφυγή παρακολούθησης που απαιτεί μακρά συγκέντρωση,

— η προσαρμογή της διεπαφής ανθρώπου−μηχανή− ματος στα προβλεπόμενα χαρακτηριστικά των χειρι− στών.

1.1.7. Θέσεις εργασίας

Η θέση εργασίας πρέπει να είναι σχεδιασμένη και κατασκευασμένη έτσι ώστε να αποφεύγεται κάθε κίν− δυνος που μπορεί να προκληθεί από καυσαέρια ή/και έλλειψη οξυγόνου.

Αν το μηχάνημα προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε εγγενώς επικίνδυνο περιβάλλον το οποίο παρουσιάζει κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια του χειριστή, ή αν το ίδιο το μηχάνημα δημιουργεί εγγενώς επικίνδυ− νες περιβαλλοντικές συνθήκες, πρέπει να παρέχονται κατάλληλα μέσα για να εξασφαλίζεται η παροχή στο χειριστή καταλλήλων συνθηκών εργασίας και προστα− σία από όλους τους προβλέψιμους κινδύνους.

Όπου απαιτείται, η θέση εργασίας πρέπει να είναι εφοδιασμένη με κατάλληλο θαλαμίσκο. Ο θαλαμίσκος πρέπει να έχει σχεδιασθεί, κατασκευασθεί ή/και εξο− πλισθεί ώστε να ικανοποιεί τις ως άνω απαιτήσεις. Η έξοδος πρέπει να επιτρέπει την ταχεία εκκένωση του θαλαμίσκου. Εξάλλου, κατά περίπτωση, πρέπει να προ− βλέπεται έξοδος κινδύνου προς κατεύθυνση διαφορε− τική από εκείνη της κανονικής εξόδου.

1.1.8. Καθίσματα

Κατά περίπτωση και εφόσον οι συνθήκες εργασί− ας το επιτρέπουν, οι θέσεις εργασίας που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του μηχανήματος πρέπει να σχε− διάζονται έτσι ώστε να είναι δυνατή η εγκατάσταση καθισμάτων.

Εφόσον προβλέπεται ότι ο χειριστής θα κάθεται κατά τη λειτουργία, και η θέση εργασίας αποτελεί αναπό− σπαστο μέρος του μηχανήματος, το κάθισμα παρέχεται μαζί με το μηχάνημα.

Το κάθισμα του χειριστή πρέπει να του επιτρέπει να διατηρεί ευσταθή θέση. Ακόμη, το κάθισμα και η απόστασή του από τα όργανα χειρισμού θα πρέπει να προσαρμόζεται στη διάπλαση του χειριστού.

Αν το μηχάνημα υπόκειται σε κραδασμούς, το κάθι− σμα πρέπει να έχει σχεδιασθεί και κατασκευασθεί έτσι ώστε να περιορίζονται στον μικρότερο δυνατό βαθμό οι κραδασμοί που μεταδίδονται στον χειριστή οδηγό. Η αγκύρωση του καθίσματος πρέπει να μπορεί να αν− θίσταται σε όλες τις πιθανές καταπονήσεις. Αν κάτω από τα πόδια του χειριστή οδηγού δεν υπάρχει δάπεδο, ο οδηγός πρέπει να διαθέτει υποπόδιο εφοδιασμένο με αντιολισθητική επένδυση.

1.2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

1.2.1. Ασφάλεια και αξιοπιστία των συστημάτων χει− ρισμού

Τα συστήματα χειρισμού πρέπει να έχουν σχεδια− σθεί και κατασκευασθεί έτσι ώστε να προλαμβάνονται επικίνδυνες καταστάσεις. Προπάντων πρέπει να είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα έτσι ώστε:

— να ανθίστανται στις προβλεπόμενες καταπονήσεις λειτουργίας και στις εξωτερικές επιδράσεις,

— σφάλμα οφειλόμενο στην αστοχία του υλικού ή του λογισμικού του συστήματος χειρισμού δεν πρέπει να δημιουργεί επικίνδυνες καταστάσεις,

— λάθη της λογικής του συστήματος χειρισμού δεν πρέπει να δημιουργούν επικίνδυνες καταστάσεις,

— ευλόγως προβλέψιμο ανθρώπινο σφάλμα κατά τη λειτουργία δεν πρέπει να δημιουργεί επικίνδυνες κα− ταστάσεις.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στα ακόλουθα σημεία:

— το μηχάνημα δεν πρέπει να εκκινεί απροειδοποί− ητα,

— οι παράμετροι του μηχανήματος δεν πρέπει να με− ταβάλλονται ανεξέλεγκτα, εάν η μεταβολή αυτή μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις,

— δεν πρέπει να εμποδίζεται η διακοπή της λειτουρ− γίας του μηχανήματος εφόσον έχει ήδη δοθεί η εντολή διακοπής,

— δεν πρέπει να είναι δυνατή η πτώση ή η εκτόξευση κανενός κινούμενου μέρους του μηχανήματος ή στοι− χείου που συγκρατείται από το μηχάνημα,

— δεν πρέπει να εμποδίζεται το σταμάτημα, αυτόματο ή με το χέρι, των κινουμένων μερών, όποια και να είναι αυτά,

— οι διατάξεις προστασίας πρέπει να διατηρούν την αποτελεσματικότητά τους ή να δίνουν εντολή διακοπής της λειτουργίας,

— ο τρόπος επίδρασης των σχετικών με την ασφά− λεια τμημάτων του συστήματος χειρισμού στο σύνολο συγκροτήματος μηχανημάτων ή/και ημιτελών μηχανη− μάτων πρέπει να παρουσιάζει συνοχή.

Στην περίπτωση ασυρμάτου χειρισμού, πρέπει να επέρχεται αυτόματη διακοπή της λειτουργίας σε περί− πτωση που δεν λαμβάνονται ορθά σήματα χειρισμού, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης απώλειας της επικοινωνίας.

1.2.2. Όργανα χειρισμού Τα όργανα χειρισμού πρέπει:

— να είναι σαφώς ορατά και αναγνωρίσιμα,

— να είναι τοποθετημένα έτσι ώστε να επιτρέπουν τον ασφαλή χειρισμό τους, χωρίς δισταγμό ή απώλεια χρόνου, και χωρίς αμφιβολία,

— να είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε η κίνηση του οργά− νου χειρισμού να έχει λογική συνοχή με το αποτέλεσμά του,

— να βρίσκονται έξω από επικίνδυνες ζώνες, εξαιρου− μένων, εάν είναι απαραίτητο, ορισμένων οργάνων όπως είναι τα όργανα διακοπής της λειτουργίας σε περίπτω− ση ανάγκης ή αντίστοιχο εκπαιδευτικό μέσο,

— να είναι τοποθετημένα έτσι ώστε ο χειρισμός τους να μη δημιουργεί επιπλέον κινδύνους,

— να είναι σχεδιασμένα ή προστατευμένα έτσι ώστε το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, εάν ενδέχεται να δημι− ουργήσει κάποιον κίνδυνο, να επιτυγχάνεται μόνο με εκούσια ενέργεια,

— να είναι κατασκευασμένα έτσι ώστε να ανθίστανται στις προβλεπόμενες δυνάμεις. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στα συστήματα διακοπής της λειτουργίας σε περίπτωση ανάγκης, τα οποία ενδέχεται να υπόκεινται σε σημαντικές δυνάμεις.

Όταν όργανο χειρισμού έχει σχεδιασθεί και κατασκευ− ασθεί ώστε να επιτρέπει πολλές διαφορετικές ενέργει− ες, δηλαδή εάν η λειτουργία του δεν είναι μονοσήμαντη, η εντολή που δίδεται πρέπει να εμφαίνεται με σαφήνεια και, εφόσον απαιτείται, πρέπει να επιβεβαιώνεται.

Τα όργανα χειρισμού πρέπει να έχουν τέτοιο σχήμα ώστε η διάταξή τους, η διαδρομή τους και η αντίσταση κατά το χειρισμό τους να συμβιβάζονται με την εντο− λή που δίδεται, λαμβανομένων υπόψη των αρχών της εργονομίας.

Το μηχάνημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με τους δείκτες που απαιτούνται για την ασφαλή λειτουργία του. Από τη θέση χειρισμού, ο χειριστής πρέπει να μπο− ρεί να διαβάζει τις σχετικές ενδείξεις.

Από κάθε θέση χειρισμού, ο χειριστής πρέπει να είναι σε θέση να βεβαιώνεται ότι κανείς δεν βρίσκεται στις επικίνδυνες ζώνες ή το σύστημα χειρισμού πρέπει να είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο έτσι ώστε να εμποδίζεται η εκκίνηση του μηχανήματος εφόσον κά− ποιος βρίσκεται στην επικίνδυνη ζώνη.

Εφόσον δεν είναι δυνατό να εφαρμοσθεί καμία από τις ως άνω δυνατότητες, πριν από την εκκίνηση του μηχανήματος πρέπει να προηγείται ηχητικό ή/και οπτικό προειδοποιητικό σήμα. Τα εκτεθειμένα πρόσωπα πρέπει να διαθέτουν επαρκή χρόνο ώστε να μπορέσουν να εγκαταλείψουν την επικίνδυνη ζώνη ή να ματαιώσουν την εκκίνηση του μηχανήματος.

Αν είναι απαραίτητο, πρέπει να προβλέπονται τρόποι ώστε ο χειρισμός του μηχανήματος να είναι δυνατός μόνο από θέσεις χειρισμού που βρίσκονται σε μια ή περισσότερες προκαθορισμένες ζώνες ή θέσεις.

Όταν υπάρχουν περισσότερες θέσεις χειρισμού, το σύ− στημα χειρισμού πρέπει να είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε η χρησιμοποίηση μιας εξ αυτών να καθιστά αδύνατη τη χρησιμοποίηση των άλλων, εξαιρουμένων των οργάνων διακοπής της λειτουργίας και των μέσων διακοπής της λειτουργίας έκτακτης ανάγκης.

Όταν το μηχάνημα διαθέτει δύο ή περισσότερες θέ− σεις χειρισμού, καθεμιά από τις θέσεις πρέπει να δια− θέτει όλα τα απαραίτητα όργανα χειρισμού, χωρίς οι χειριστές να εμποδίζονται αμοιβαία, ούτε να τίθενται σε κίνδυνο.

1.2.3. Θέση σε λειτουργία

Η θέση ενός μηχανήματος σε λειτουργία πρέπει να μπορεί να πραγματοποιείται μόνο με εκούσια ενέργεια σε όργανο χειρισμού το οποίο έχει προβλεφθεί για τον σκοπό αυτό.

Το ίδιο ισχύει:

— όσον αφορά την επαναλειτουργία του μηχανήματος μετά από διακοπή οφειλόμενη σε οποιονδήποτε λόγο,

— όσον αφορά την εντολή για σημαντική τροποποίηση των συνθηκών λειτουργίας.

Ωστόσο, εφόσον τούτο δεν συνεπάγεται τη δημιουρ− γία επικίνδυνης κατάστασης, η επαναλειτουργία ή η τροποποίηση των συνθηκών λειτουργίας μπορεί να πραγματοποιείται με εκούσια ενέργεια σε άλλο όργα− νο, εκτός του οργάνου χειρισμού που προβλέπεται για τον σκοπό αυτό.

Στην περίπτωση μηχανήματος που λειτουργεί με αυ− τόματο τρόπο, η θέση σε λειτουργία, η επαναλειτουρ− γία μετά από διακοπή ή η τροποποίηση των συνθηκών λειτουργίας πρέπει να μπορεί να πραγματοποιείται χωρίς παρέμβαση, εφόσον τούτο δεν συνεπάγεται τη δημιουργία επικίνδυνων καταστάσεων.

Εφόσον το μηχάνημα είναι εφοδιασμένο με περισ− σότερα του ενός όργανα εκκίνησης και, ως εκ τούτου οι χειριστές ενδέχεται να τεθούν αμοιβαίως σε κίνδυ− νο, εγκαθίστανται συμπληρωματικές διατάξεις ώστε να αποκλείονται οι κίνδυνοι αυτοί. Εφόσον για λόγους ασφαλείας, η θέση σε λειτουργία και/ή η διακοπή της λειτουργίας πρέπει να πραγματοποιηθούν με ειδική ακο− λουθία χειρισμών, πρέπει να προβλέπονται διατάξεις που εξασφαλίζουν την ορθή διαδοχή των χειρισμών αυτών.

1.2.4. Διακοπή λειτουργίας

1.2.4.1. Κανονική διακοπή λειτουργίας

Κάθε μηχάνημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με όρ− γανο χειρισμού που να επιτρέπει τη γενική διακοπή της λειτουργίας του υπό ασφαλείς συνθήκες.

Κάθε θέση εργασίας πρέπει να είναι εξοπλισμένη με όργανο χειρισμού που να επιτρέπει τη διακοπή, ανάλο− γα με τους υφιστάμενους κινδύνους, είτε μερικών των λειτουργιών του μηχανήματος είτε όλων, ανάλογα με τους υφιστάμενους εγγενείς κινδύνους, ούτως ώστε το μηχάνημα να βρίσκεται σε ασφαλή κατάσταση.

Η εντολή διακοπής της λειτουργίας του μηχανήμα− τος πρέπει να έχει προτεραιότητα έναντι των εντολών θέσης σε λειτουργία.

Μετά τη διακοπή λειτουργίας του μηχανήματος ή των εγγενώς επικίνδυνων λειτουργιών του, η παροχή ενεργείας στα αντίστοιχα συστήματα ενεργοποίησης πρέπει να διακόπτεται.

1.2.4.2. Διακοπή της λειτουργίας κατά την εργασία

Στις περιπτώσεις όπου, για λειτουργικούς λόγους, απαιτείται όργανο διακοπής της λειτουργίας το οποίο δεν διακόπτει την παροχή ενεργείας, η κατάσταση δι− ακοπής της λειτουργίας πρέπει να παρακολουθείται και να διατηρείται.

1.2.4.3. Διακοπή λειτουργίας σε περίπτωση ανάγκης

Κάθε μηχάνημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με μία ή περισσότερες διατάξεις διακοπής της λειτουργίας σε περίπτωση ανάγκης, ώστε να μπορούν να αποφεύγονται επικείμενες ή εν εξελίξει επικίνδυνες καταστάσεις.

Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται:

— τα μηχανήματα για τα οποία η διάταξη διακοπής της λειτουργίας σε περίπτωση ανάγκης δεν είναι σε θέση να μειώσει τον κίνδυνο, είτε επειδή δεν μειώνει το χρόνο επίτευξης της κανονικής διακοπής είτε επειδή δεν επιτρέπει τη λήψη των ειδικότερων μέτρων που απαιτεί ο κίνδυνος,

— τα φορητά μηχανήματα, τα οποία κρατούνται ή δι− ευθύνονται με τα χέρια.

Η εν λόγω διάταξη πρέπει:

— να περιλαμβάνει όργανα χειρισμού σαφώς αναγνω− ρίσιμα, ορατά και ευπρόσιτα,

— να διακόπτει την εγγενώς επικίνδυνη διαδικασία, στο μικρότερο δυνατό χρόνο, χωρίς να δημιουργούνται επιπλέον κίνδυνοι,

— όπου απαιτείται, να ενεργοποιεί ή να επιτρέπει την ενεργοποίηση ορισμένων κινήσεων διασφάλισης.

Όταν παύει η ενεργοποίηση της διάταξης διακοπής της λειτουργίας σε περίπτωση ανάγκης αφού έχει δοθεί εντολή διακοπής, η εντολή αυτή πρέπει να διατηρεί− ται με δέσμευση της διάταξης διακοπής σε περίπτωση ανάγκης μέχρι την αποδέσμευσή της˙ δεν πρέπει να είναι δυνατή η δέσμευση της διάταξης χωρίς τούτο να συνεπάγεται εντολή διακοπής. Η αποδέσμευση της διάταξης πρέπει να μπορεί να επιτυγχάνεται μόνο με κατάλληλο χειρισμό˙ η εν λόγω αποδέσμευση δεν πρέ− πει να επαναφέρει το μηχάνημα σε κίνηση, αλλά μόνον να επιτρέπει την εκ νέου εκκίνηση.

Η δυνατότητα διακοπής της λειτουργίας σε περίπτω− ση ανάγκης πρέπει να είναι διαθέσιμη και λειτουργική πάντοτε, ανεξάρτητα του τρόπου λειτουργίας.

Οι διατάξεις διακοπής της λειτουργίας σε περίπτωση ανάγκης πρέπει να αποτελούν εφεδρείες άλλων μέτρων ασφαλείας και να μην τα υποκαθιστούν.

1.2.4.4. Συγκροτήματα μηχανημάτων

Στην περίπτωση μηχανημάτων ή στοιχείων τους που είναι σχεδιασμένα για να λειτουργούν μαζί, τα μηχα− νήματα αυτά πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευ− άζονται ώστε οι διατάξεις διακοπής της λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων διακοπής της λειτουργίας σε περίπτωση ανάγκης, να μπορούν να διακόπτουν τη λειτουργία όχι μόνο του μηχανήματος αλλά και όλων των συνδεδεμένων εξοπλισμών, εφόσον η διατήρησή τους σε λειτουργία ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

1.2.5. Επιλογή των τρόπων χειρισμού ή λειτουργίας

Ο επιλεγόμενος τρόπος χειρισμού πρέπει να έχει προ− τεραιότητα έναντι όλων των άλλων τρόπων χειρισμού ή λειτουργίας, με εξαίρεση τη διακοπή της λειτουργίας σε περίπτωση ανάγκης.

Εάν το μηχάνημα έχει σχεδιασθεί και κατασκευασθεί ώστε να μπορεί να χρησιμοποιείται με πολλούς τρό− πους χειρισμού ή λειτουργίας, που απαιτούν διαφορε− τικά προστατευτικά μέτρα και/ή διαδικασίες εργασίας, πρέπει να είναι εφοδιασμένο με επιλογέα τρόπου λει− τουργίας, ο οποίος να μπορεί να ασφαλίζεται σε κάθε θέση. Κάθε θέση του επιλογέα πρέπει να αναγνωρίζεται σαφώς και να αντιστοιχεί μόνο σε έναν τρόπο λειτουρ− γίας ή χειρισμού.

Ο επιλογέας μπορεί να αντικαθίσταται από άλλη μέθοδο επιλογής που περιορίζει τη χρήση ορισμένων λειτουργιών του μηχανήματος σε ορισμένες κατηγορίες χειριστών.

Εάν, για ορισμένες λειτουργίες, το μηχάνημα πρέπει να μπορεί να λειτουργεί με μετατοπισμένο ή χωρίς προφυλακτήρα ή με εξουδετερωμένες τις διατάξεις προστασίας, ο επιλογέας τρόπου χειρισμού ή λειτουρ− γίας πρέπει ταυτόχρονα:

— να απενεργοποιεί όλους τους άλλους τρόπους χει− ρισμού ή λειτουργίας,

— να επιτρέπει τις εγγενώς επικίνδυνες λειτουργίες μόνο μέσω οργάνων χειρισμού που απαιτούν συνεχή επενέργεια,

— να επιτρέπει τις εγγενώς επικίνδυνες λειτουργίες μόνο υπό συνθήκες μειωμένου κινδύνου, προλαμβάνο− ντας ταυτόχρονα τους εγγενείς κινδύνους από αλλη− λοδιάδοχες λειτουργίες,

— να απαγορεύει κάθε εγγενώς επικίνδυνη λειτουργία μετά από εκούσια ή ακούσια επέμβαση επί των αισθη− τήρων του μηχανήματος.

Εφόσον οι τέσσερις αυτές προϋποθέσεις δεν είναι δυνατό να πληρούνται ταυτόχρονα, ο επιλογέας του τρόπου χειρισμού ή λειτουργίας πρέπει να ενεργοποιεί άλλα προστατευτικά μέσα σχεδιασμένα και κατασκευ− ασμένα ώστε να εξασφαλίζουν ασφαλή ζώνη επέμβα− σης.

Εξάλλου, ο χειριστής πρέπει να μπορεί από τη θέση ρύθμισης να ελέγχει τη λειτουργία των στοιχείων τα οποία αφορά η ρύθμιση.

1.2.6. Βλάβη του κυκλώματος ηλεκτρικής τροφοδο− σίας

Η διακοπή, η αποκατάσταση μετά τη διακοπή ή η παντοειδής διακύμανση της ηλεκτρικής τροφοδοσίας του μηχανήματος δεν πρέπει να δημιουργεί επικίνδυνες καταστάσεις.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στα ακόλουθα σημεία:

— το μηχάνημα δεν πρέπει να τίθεται σε λειτουργία απροειδοποίητα,

— οι παράμετροι του μηχανήματος δεν πρέπει να με− ταβάλλονται ανεξέλεγκτα όταν η μεταβολή αυτή μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνες συνθήκες,

— δεν πρέπει να εμποδίζεται η διακοπή της λειτουργί− ας του μηχανήματος εφόσον έχει ήδη δοθεί η σχετική εντολή,

— δεν πρέπει να είναι δυνατή η πτώση ή η εκτόξευση κανενός κινούμενου μέρους του μηχανήματος ή στοι− χείου που συγκρατείται από αυτό,

— δεν πρέπει να εμποδίζεται το σταμάτημα, αυτόματο ή με το χέρι, των κινουμένων μερών, όποια και να είναι αυτά,

— οι διατάξεις προστασίας πρέπει να διατηρούν την αποτελεσματικότητά τους ή η τυχόν απενεργοποίησή τους να δίνει εντολή διακοπής της λειτουργίας.

1.3. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΚΙΝΔΥΝΩΝ

1.3.1. Κίνδυνος απώλειας ευσταθείας

Το μηχάνημα, καθώς και τα στοιχεία του και ο εξο− πλισμός του, πρέπει να διαθέτουν επαρκή ευστάθεια ώστε να αποφεύγονται κινήσεις ανατροπής, πτώσεις ή ανεξέλεγκτες κινήσεις κατά τη μεταφορά, τη συναρμο− λόγηση, την αποσυναρμολόγηση καθώς και κάθε άλλη ενέργεια που αφορά το μηχάνημα.

Εάν το ίδιο το σχήμα του μηχανήματος ή η προβλε− πόμενη εγκατάστασή του δεν επαρκούν για να εξα− σφαλίσουν την ευστάθειά της, πρέπει να προβλέπονται κατάλληλα μέσα αγκύρωσης τα οποία να μνημονεύονται στις οδηγίες χρήσης.

1.3.2. Κίνδυνος θραύσης κατά τη διάρκεια της λει− τουργίας

Τα διάφορα μέρη του μηχανήματος, καθώς και οι με− ταξύ τους σύνδεσμοι, πρέπει να μπορούν να ανθίστανται στις καταπονήσεις στις οποίες υποβάλλονται κατά τη χρήση.

Τα χρησιμοποιούμενα υλικά πρέπει να έχουν επαρκή αντοχή, προσαρμοσμένη στα χαρακτηριστικά του περι− βάλλοντος εργασίας που προβλέπει ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του, ιδίως όσον αφορά τα φαινόμενα της κόπωσης, της ηλικίας, της διάβρωσης και της εκτριβής.

Οι οδηγίες πρέπει να αναφέρουν τα είδη και τη συχνό− τητα των αναγκαίων για λόγους ασφάλειας ελέγχων και συντηρήσεων. Όπου χρειάζεται, πρέπει να αναφέρουν τα εξαρτήματα που υπόκεινται σε φθορά καθώς και τα κριτήρια αντικατάστασής τους.

Εάν, παρά τις λαμβανόμενες προφυλάξεις, εξακο− λουθούν να υπάρχουν κίνδυνοι θραύσης ή διάλυσης, τα σχετικά τμήματα πρέπει να είναι συναρμολογημέ− να, διατεταγμένα και/ή εφοδιασμένα με κατάλληλους προφυλακτήρες έτσι ώστε τα θραύσματα να συγκρα− τούνται και να προλαμβάνονται εγγενώς επικίνδυνες καταστάσεις.

Οι στερεοί ή εύκαμπτοι αγωγοί στους οποίους κυ− κλοφορούν ρευστά, ιδίως υπό υψηλή πίεση, πρέπει να μπορούν να ανθίστανται στις εσωτερικές και εξωτε− ρικές προβλεπόμενες καταπονήσεις˙ πρέπει να είναι σταθερά στερεωμένοι ή/και προστατευμένοι ώστε, σε περίπτωση θραύσης, οι εν λόγω αγωγοί να μη δημι− ουργούν κίνδυνο.

Σε περίπτωση αυτόματης προσαγωγής του προς επεξεργασία υλικού προς το εργαλείο του μηχανήμα− τος, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέ− σεις, προκειμένου να αποφεύγονται οι κίνδυνοι για τα πρόσωπα:

— κατά την επαφή του εργαλείου με το υπό επεξερ− γασία υλικό, το εργαλείο πρέπει ήδη να βρίσκεται στις κανονικές του συνθήκες εργασίας,

— κατά τη θέση σε λειτουργία ή/και τη διακοπή λει− τουργίας του εργαλείου (εκούσια ή τυχαία), η κίνηση προσαγωγής του υλικού και η κίνηση του εργαλείου πρέπει να είναι συντονισμένες.

1.3.3. Κίνδυνοι οφειλόμενοι στις πτώσεις και στις εκτο− ξεύσεις αντικειμένων

Πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις ώστε να απο− φεύγονται κίνδυνοι από πτώσεις ή εκτοξεύσεις αντι− κειμένων.

1.3.4. Κίνδυνοι οφειλόμενοι σε επιφάνειες, ακμές και γωνίες

Τα προσβάσιμα μέρη του μηχανήματος δεν πρέπει να περιλαμβάνουν, κατά το βαθμό που το επιτρέπει η λειτουργία τους, ούτε αιχμηρές ακμές, ούτε οξείες γω− νίες, ούτε τραχείες επιφάνειες ικανές να προκαλέσουν τραυματισμούς.

1.3.5. Κίνδυνοι οφειλόμενοι σε σύνθετα μηχανήματα

Στην περίπτωση κατά την οποία το μηχάνημα έχει προβλεφθεί να πραγματοποιεί πολλές διαφορετικές λειτουργίες με δια χειρός αφαίρεση του τεμαχίου με− ταξύ των χρήσεων (σύνθετο μηχάνημα), πρέπει να έχει σχεδιασθεί και κατασκευασθεί έτσι ώστε κάθε στοι− χείο να μπορεί να χρησιμοποιείται χωριστά, χωρίς τα άλλα στοιχεία να προκαλούν κίνδυνο για το εκτιθέμενο πρόσωπο.

Για τον σκοπό αυτό, καθένα από τα στοιχεία, εάν δεν προστατεύεται, πρέπει να μπορεί να τίθεται σε λειτουρ− γία ή να παύει να λειτουργεί ανεξάρτητα.

1.3.6. Κίνδυνοι οφειλόμενοι στις μεταβολές των συν− θηκών λειτουργίας

Στην περίπτωση εργασιών υπό διάφορες συνθήκες χρήσης, το μηχάνημα θα πρέπει να έχει σχεδιασθεί και κατασκευασθεί έτσι ώστε η επιλογή και η ρύθμιση των συνθηκών αυτών να μπορούν να γίνονται με τρόπο ασφαλή και αξιόπιστο.

1.3.7. Πρόληψη των κινδύνων που σχετίζονται με τα κινητά στοιχεία

Τα κινητά στοιχεία του μηχανήματος πρέπει να είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα έτσι ώστε να απο− φεύγεται ο κίνδυνος επαφής που θα μπορούσε να προ− καλέσει ατυχήματα ή, εάν εξακολουθούν να υπάρχουν κίνδυνοι, να είναι εφοδιασμένα με προφυλακτήρες ή προστατευτικές διατάξεις.

Πρέπει να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα προ− κειμένου να εμποδίζεται κάθε αιφνίδια εμπλοκή των κινητών στοιχείων εργασίας. Στις περιπτώσεις στις οποίες, παρά τις λαμβανόμενες προφυλάξεις, ενδέχε− ται να συμβεί τέτοια εμπλοκή, πρέπει, όπου απαιτείται, να προβλέπονται τα απαραίτητα ειδικά προστατευτικά μέσα, ειδικά εργαλεία, ώστε να καθίσταται δυνατή η ακίνδυνη απεμπλοκή των ανωτέρω στοιχείων.

Τα εν λόγω ειδικά προστατευτικά μέσα και ο τρόπος χρήσης τους πρέπει να μνημονεύονται τόσο στις οδηγί− ες χρήσης όσο και, όπου αυτό είναι δυνατό, σε ένδειξη τοποθετημένη επί του μηχανήματος.

1.3.8. Επιλογή προστασίας έναντι των κινδύνων που ανακύπτουν από τα κινητά στοιχεία

Οι προφυλακτήρες ή οι προστατευτικές διατάξεις που προορίζονται για την προστασία έναντι των κινδύνων οι οποίοι ανακύπτουν από τα κινητά στοιχεία, πρέπει να επιλέγονται σε συνάρτηση με τον υφιστάμενο κίνδυνο. Για τη διευκόλυνση της σχετικής επιλογής, πρέπει να χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες κατευθυντήριες γραμ− μές.

1.3.8.1. Κινητά στοιχεία μετάδοσης

Οι προφυλακτήρες που έχουν σχεδιασθεί για την προστασία των εκτιθέμενων προσώπων έναντι των εγγενών κινδύνων των κινητών στοιχείων μετάδοσης, πρέπει να είναι:

— είτε σταθεροί προφυλακτήρες, οι οποίοι προβλέπο− νται στο σημείο 1.4.2.1, είτε

— κινητοί αλληλοσυνδεόμενοι προφυλακτήρες οι οποί− οι προβλέπονται στο σημείο 1.4.2.2.

Οι κινητοί αλληλοσυνδεόμενοι προφυλακτήρες πρέπει να χρησιμοποιούνται στην περίπτωση που προβλέπο− νται συχνές επεμβάσεις.

1.3.8.2. Κινητά στοιχεία που συμβάλλουν στην παρα− γωγική διαδικασία

Οι προφυλακτήρες ή οι προστατευτικές διατάξεις που έχουν σχεδιασθεί για την προστασία των εκτιθέμενων προσώπων έναντι των εγγενών κινδύνων των κινητών στοιχείων μετάδοσης, πρέπει να είναι:

— είτε σταθεροί προφυλακτήρες, οι οποίοι προβλέπο− νται στο σημείο 1.4.2.1, είτε

— αλληλοσυνδεόμενοι κινητοί προφυλακτήρες, οι οποί− οι προβλέπονται στο σημείο 1.4.2.2, είτε

— προστατευτικές διατάξεις, οι οποίες προβλέπονται στο σημείο 1.4.3, είτε

— συνδυασμός των ανωτέρω.

Εντούτοις, όταν ορισμένα κινητά στοιχεία που συμ− βάλλουν στην παραγωγική διαδικασία δεν είναι δυνατόν να καταστούν εντελώς απρόσιτα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους, λόγω εργασιών που απαιτούν την παρέμβαση του χειριστή, τα εν λόγω στοιχεία πρέπει να είναι εξοπλισμένα, με:

— σταθερούς προφυλακτήρες ή αλληλοσυνδεόμενους κινητούς προφυλακτήρες, οι οποίοι να εμποδίζουν την πρόσβαση στα μέρη των στοιχείων που δεν χρησιμο− ποιούνται για την εργασία,

— ρυθμιζόμενους προφυλακτήρες, οι οποίοι προβλέ− πονται στο σημείο 1.4.2.3 και εμποδίζουν την πρόσβαση στα μέρη των κινητών στοιχείων στα οποία η πρόσβαση είναι απαραίτητη.

1.3.9. Κίνδυνοι λόγω ανεξέλεγκτων κινήσεων

Όταν έχει διακοπεί η λειτουργία στοιχείου του μη− χανήματος, η εκτροπή του από τη θέση στάσεώς του, ανεξαρτήτως λόγου, χωρίς να ασκηθεί ενέργεια επί των οργάνων χειρισμού, πρέπει να προλαμβάνεται ή πρέπει να είναι τέτοια που να μη δημιουργεί κίνδυνο.

1.4. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟ−

ΦΥΛΑΚΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.4.1. Γενικές απαιτήσεις

Οι προφυλακτήρες και οι προστατευτικές διατά− ξεις:

— πρέπει να είναι γερής κατασκευής,

— πρέπει να συγκρατούνται σταθερά στη θέση τους,

— δεν πρέπει να προκαλούν πρόσθετους εγγενείς κινδύνους,

— δεν πρέπει να παραμερίζονται ή να αχρηστεύονται εύκολα,

— πρέπει να ευρίσκονται σε επαρκή απόσταση,

— δεν πρέπει να περιορίζουν περισσότερο από ό, τι χρειάζεται την παρατήρηση της παραγωγικής διαδι− κασίας,

— πρέπει να επιτρέπουν τις απαραίτητες επεμβάσεις για την τοποθέτηση ή/και την αντικατάσταση εργαλείων και για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης, περιορί− ζοντας την πρόσβαση μόνο στην περιοχή όπου πρέπει να εκτελεσθεί η εργασία, κατά το δυνατόν χωρίς απο− συναρμολόγηση του προφυλακτήρα ή απενεργοποίηση της προστατευτικής διάταξης.

Ακόμη, οι προφυλακτήρες, όπου είναι δυνατό, πρέπει να παρέχουν προστασία κατά της εκτόξευσης ή της πτώσης υλικών και αντικειμένων και κατά των εκπομπών που παράγει το μηχάνημα.

1.4.2. Ειδικές απαιτήσεις για τους προφυλακτήρες

1.4.2.1. Σταθεροί προφυλακτήρες

Η στερέωση των σταθερών προφυλακτήρων πρέπει να γίνεται με συστήματα που καθιστούν απαραίτητη τη χρήση εργαλείων για το άνοιγμά τους ή την αφαίρεσή τους.

Τα συστήματα στερέωσης πρέπει κατά την αποσυναρ− μολόγησή τους να παραμένουν προσαρτημένα στους προφυλακτήρες ή στα μηχανήματα.

Όπου είναι δυνατό οι προφυλακτήρες πρέπει να μην μπορούν να συγκρατούνται στη θέση τους χωρίς τα μέσα στερέωσης.

1.4.2.2. Κινητοί αλληλοσυνδεόμενοι προφυλακτήρες

Οι αλληλοσυνδεόμενοι κινητοί προφυλακτήρες πρέ− πει:

— στο μέτρο του δυνατού όταν είναι ανοιχτοί, να πα− ραμένουν προσαρτημένοι στα μηχανήματα,

— να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται έτσι ώστε να είναι δυνατό να ρυθμισθούν μόνο με εκούσια ενέρ− γεια.

Οι αλληλοσυνδεόμενοι κινητοί προφυλακτήρες πρέπει να συνδυάζονται με διάταξη αμοιβαίου κλειδώματος, το οποίο:

— εμποδίζει τη θέση σε λειτουργία του επικίνδυνου μηχανήματος μέχρις ότου κλείσουν οι εν λόγω προφυ− λακτήρες, και

— δίνει εντολή διακοπής της λειτουργίας όταν οι εν λόγω προφυλακτήρες δεν είναι πλέον κλειστοί.

Στις περιπτώσεις που ο χειριστής μπορεί να βρε− θεί στην επικίνδυνη ζώνη πριν πάψει ο κίνδυνος που οφείλεται στις εγγενώς επικίνδυνες λειτουργίες του μηχανήματος, οι κινητοί προφυλακτήρες πρέπει να συν− δυάζονται με σύστημα κλειδώματος του προφυλακτήρα, επί πλέον διάταξης αμοιβαίου κλειδώματος το οποίο:

— εμποδίζει την εκκίνηση των εγγενώς επικινδύνων λειτουργιών του μηχανήματος μέχρις ότου κλείσει και κλειδωθεί ο προφυλακτήρας, και

— κρατά τον προφυλακτήρα κλειστό και κλειδωμένο μέχρις ότου πάψει ο κίνδυνος τραυματισμού από τις εγγενώς επικίνδυνες λειτουργίες του μηχανήματος.

Οι διασυνδεδεμένοι κινητοί προφυλακτήρες πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται έτσι ώστε η βλάβη ενός από τα συστατικά τους μέρη να εμποδίζει την εκκίνηση ή να διακόπτει τις εγγενώς επικίνδυνες λειτουργίες του μηχανήματος.

1.4.2.3. Ρυθμιζόμενοι προφυλακτήρες περιορισμού της πρόσβασης

Οι ρυθμιζόμενοι προφυλακτήρες οι οποίοι περιορίζουν την πρόσβαση σε εκείνα τα κινητά στοιχεία που είναι απολύτως απαραίτητα για την εργασία, πρέπει:

— να μπορούν να ρυθμίζονται με το χέρι ή αυτόμα− τα ανάλογα με τη φύση της εργασίας που πρέπει να πραγματοποιηθεί,

— να μπορούν να ρυθμίζονται εύκολα και χωρίς τη χρήση εργαλείου.

1.4.3. Ειδικές απαιτήσεις για τις προστατευτικές δι− ατάξεις

Οι προστατευτικές διατάξεις πρέπει να σχεδιάζονται και να ενσωματώνονται στο σύστημα χειρισμού έτσι ώστε:

— η θέση σε κίνηση των κινητών μερών να είναι αδύ− νατη για όσο χρονικό διάστημα ο χειριστής ενδέχεται να έρθει σε επαφή με αυτά,

— τα εκτιθέμενα πρόσωπα να μην μπορούν να έρχονται σε επαφή με τα κινητά μέρη ενόσω τα εν λόγω στοιχεία βρίσκονται σε κίνηση,

— η απουσία ή η βλάβη ενός στοιχείου των εν λόγω διατάξεων πρέπει να εμποδίζει τη θέση σε λειτουργία ή να προκαλεί τη διακοπή της κίνησης των κινητών μερών.

Η ρύθμιση των προστατευτικών διατάξεων πρέπει να είναι δυνατή μόνο με εκούσια ενέργεια.

1.5. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΣΕ

ΑΛΛΟΥΣ ΕΓΓΕΝΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

1.5.1. Ηλεκτρική τροφοδοσία

Όταν το μηχάνημα τροφοδοτείται με ηλεκτρική ενέρ− γεια, πρέπει να σχεδιάζεται, να κατασκευάζεται και να εξοπλίζεται έτσι ώστε να προλαμβάνονται, ή να είναι δυνατόν να προλαμβάνονται, όλοι οι εγγενείς κίνδυνοι που οφείλονται στην ηλεκτρική ενέργεια.

Οι στόχοι ασφαλείας που προβλέπει η οδηγία 73/23/ ΕΟΚ εφαρμόζονται στα μηχανήματα. Ωστόσο οι υπο− χρεώσεις σχετικά με την εκτίμηση της συμμόρφωσης ή/και την έναρξη χρήσης των μηχανημάτων όσον αφορά τους εγγενείς κινδύνους που οφείλονται στην ηλεκτρι− κή ενέργεια, διέπονται αποκλειστικά από την παρούσα οδηγία.

1.5.2. Στατικός ηλεκτρισμός

Το μηχάνημα πρέπει να έχει σχεδιασθεί και κατα− σκευασθεί έτσι ώστε να αποφεύγεται ή να περιορίζε− ται η εμφάνιση δυνάμει επικίνδυνων ηλεκτροστατικών φορτίων ή/και να διαθέτει μέσα που να επιτρέπουν την παροχέτευση των εν λόγω φορτίων.

1.5.3. Τροφοδοσία με μορφές ενέργειας πλην της ηλε− κτρικής

Όταν το μηχάνημα τροφοδοτείται με μορφή ενέρ− γειας διαφορετική από την ηλεκτρική, πρέπει να έχει σχεδιασθεί, κατασκευασθεί και εξοπλισθεί έτσι ώστε να προλαμβάνονται όλοι οι κίνδυνοι που συνδέονται με τις εν λόγω μορφές ενέργειας.

1.5.4. Σφάλματα συναρμολόγησης

Η διάπραξη σφαλμάτων κατά τη συναρμολόγηση ή την αποσυναρμολόγηση ορισμένων εξαρτημάτων ικα− νών να προκαλέσουν κινδύνους, πρέπει να καθίσταται αδύνατη ως εκ του σχεδιασμού και της κατασκευής των εξαρτημάτων αυτών, ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, να προλαμβάνεται με ενδείξεις που επιτίθενται στα ίδια τα εξαρτήματα ή/και στα προστατευτικά καλύμματα. Οι ίδιες ενδείξεις πρέπει να επιτίθενται στα κινητά εξαρ− τήματα ή/και στο προστατευτικό κάλυμμά τους, εφόσον είναι αναγκαία η γνώση της φοράς της κίνησης προκει− μένου να αποφεύγεται ενδεχόμενος κίνδυνος.

Αν είναι αναγκαίο, οι οδηγίες χρήσης πρέπει να πα− ρέχουν συμπληρωματικές πληροφορίες όσον αφορά τους εν λόγω κινδύνους.

Όταν μια ελαττωματική σύνδεση ενδέχεται να δημι− ουργήσει κινδύνους, τότε οι λανθασμένες συνδέσεις θα πρέπει να καθίστανται αδύνατες εκ του σχεδιασμού ή, όταν δεν συμβαίνει αυτό, να προλαμβάνονται μέσω ενδείξεων επί των συνδεομένων στοιχείων και, κατά περίπτωση, επί των μέσων σύνδεσης.

1.5.5. Ακραίες θερμοκρασίες

Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ώστε να αποφεύγεται κάθε κίνδυνος τραυματισμού, εξ επαφής ή εξ αποστά− σεως, από τα εξαρτήματα του μηχανήματος ή τα υλικά με πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή θερμοκρασία.

Πρέπει να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για να προλαμβάνονται οι κίνδυνοι εκτόξευσης πολύ θερμών ή πολύ ψυχρών υλικών.

1.5.6. Πυρκαγιά

Τα μηχανήματα σχεδιάζονται και κατασκευάζονται έτσι ώστε να αποφεύγεται κάθε κίνδυνος πυρκαγιάς ή υπερθέρμανσης που προκαλείται από το ίδιο το μηχάνη− μα ή από τα αέρια, τα υγρά, τη σκόνη, τους ατμούς και τις άλλες ουσίες που παράγονται ή χρησιμοποιούνται από αυτό.

1.5.7. Έκρηξη

Τα μηχανήματα σχεδιάζονται και κατασκευάζονται έτσι ώστε να αποφεύγεται κάθε κίνδυνος έκρηξης προ− καλούμενος είτε από το ίδιο το μηχάνημα είτε από τα αέρια, τα υγρά, τις σκόνες, τους ατμούς και τις άλλες ουσίες που παράγονται ή χρησιμοποιούνται από αυτά. Το μηχάνημα, όσον αφορά τους κινδύνους έκρηξης λόγω χρήσης του σε δυνητικά εκρηκτική ατμόσφαιρα, πρέπει να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες κοινοτικές οδηγίες.

1.5.8. Θόρυβος

Τα μηχανήματα σχεδιάζονται και κατασκευάζονται έτσι ώστε οι κίνδυνοι που ανακύπτουν από την εκπομπή αερόφερτου θορύβου να είναι μειωμένοι στο χαμηλότε− ρο δυνατό επίπεδο, λαμβανομένης υπόψη της τεχνικής προόδου, καθώς και της ύπαρξης μέσων μείωσης του θορύβου, κυρίως στην πηγή του.

Η στάθμη του εκπεμπομένου θορύβου μπορεί να εκτι− μάται σε σχέση με συγκρίσιμα δεδομένα εκπομπής από παρόμοια μηχανήματα.

1.5.9. Κραδασμοί

Τα μηχανήματα σχεδιάζονται και κατασκευάζονται έτσι ώστε οι κίνδυνοι που ανακύπτουν από τις δονήσεις τις οποίες παράγουν, να είναι μειωμένοι στο χαμηλότε− ρο δυνατό επίπεδο, λαμβανομένης υπόψη της τεχνικής προόδου, καθώς και της ύπαρξης μέσων μείωσης των δονήσεων, κυρίως στην πηγή τους.

Η στάθμη των παραγομένων κραδασμών μπορεί να εκτιμάται σε σχέση με συγκρίσιμα δεδομένα εκπομπής από παρόμοια μηχανήματα.

1.5.10. Ακτινοβολίες

Οι ανεπιθύμητες εκπομπές ακτινοβολίας από τα μη− χανήματα πρέπει να εκμηδενίζονται ή να περιορίζονται σε επίπεδο που δεν προκαλούν αρνητικές επιπτώσεις στα πρόσωπα.

Όλες οι λειτουργικές εκπομπές ιονιζουσών ακτινοβο− λιών πρέπει να περιορίζονται στα κατώτερα επίπεδα που επαρκούν για την ορθή λειτουργία του μηχανήμα− τος κατά τη ρύθμιση, τη λειτουργία και τον καθαρισμό. Εφόσον υπάρχει κίνδυνος, λαμβάνονται τα απαραίτητα προστατευτικά μέτρα.

Όλες οι λειτουργικές εκπομπές μη ιονιζουσών ακτι− νοβολιών κατά τη ρύθμιση, τη λειτουργία και τον κα− θαρισμό πρέπει να περιορίζονται σε επίπεδο που δεν προκαλούν αρνητικές επιπτώσεις στα πρόσωπα.

1.5.11. Εξωτερικές ακτινοβολίες

Τα μηχανήματα σχεδιάζονται και κατασκευάζονται έτσι ώστε οι τυχόν εξωτερικές ακτινοβολίες να μη δι− αταράσσουν τη λειτουργία τους.

1.5.12. Ακτινοβολία λέιζερ

Σε περίπτωση χρησιμοποίησης εξοπλισμών λέιζερ, εφαρμόζονται οι ακόλουθες

διατάξεις:

— ο εξοπλισμός λέιζερ των μηχανημάτων πρέπει να είναι σχεδιασμένος και κατασκευασμένος έτσι ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε τυχαία ακτινοβολία,

— ο εξοπλισμός λέιζερ των μηχανημάτων πρέπει να προστατεύεται έτσι ώστε ούτε οι ωφέλιμες ακτινοβολίες, ούτε οι ακτινοβολίες από αντανάκλαση ή διάχυση, ούτε οι δευτερογενείς ακτινοβολίες να βλάπτουν την υγεία,

— οι οπτικοί εξοπλισμοί για την παρατήρηση ή ρύθμιση των εξοπλισμών λέιζερ των μηχανημάτων πρέπει να εί− ναι τέτοιοι ώστε να μη δημιουργείται κανένας κίνδυνος για την υγεία από τις ακτίνες λέιζερ.

1.5.13. Εκπομπές εγγενώς επικίνδυνων υλικών και ου− σιών

Τα μηχανήματα σχεδιάζονται και κατασκευάζονται έτσι ώστε να αποφεύγονται οι εγγενείς κίνδυνοι ει− σπνοής, κατάποσης, επαφής με το δέρμα, τα μάτια ή τις βλεννογόνους, καθώς και η εισχώρηση από το δέρμα, υλικών και ουσιών τις οποίες παράγουν.

Εφόσον ο κίνδυνος δεν μπορεί να εκμηδενισθεί, τα μηχανήματα πρέπει να είναι εξοπλισμένα ώστε τα εγ− γενώς επικίνδυνα υλικά και οι ουσίες να συγκρατού− νται, αποχετεύονται, αποβάλλονται με ψεκασμό νερού, διηθούνται ή υφίστανται επεξεργασία με άλλη εξίσου αποτελεσματική μέθοδο.

Εφόσον η παραγωγική διαδικασία δεν πραγματοποι− είται σε πλήρως κλειστό περιβάλλον κατά την κανονική λειτουργία του μηχανήματος, οι διατάξεις συγκράτη− σης ή/και αποχέτευσης πρέπει να τοποθετούνται ούτως ώστε να παράγουν το μέγιστο αποτέλεσμα.

1.5.14. Κίνδυνος εγκλωβισμού στο μηχάνημα

Τα μηχανήματα σχεδιάζονται, κατασκευάζονται ή εξο− πλίζονται με μέσα που να επιτρέπουν στα πρόσωπα να μη μένουν εγκλωβισμένα μέσα σε αυτά, ή, σε περίπτωση που αυτό είναι αδύνατο, να ζητούν βοήθεια.

1.5.15. Κίνδυνος γλιστρήματος, σκοντάμματος ή πτώσης Τα μέρη του μηχανήματος επί των οποίων προβλέπε− ται ότι μπορούν να μετακινηθούν ή να σταθούν πρόσω− πα, πρέπει να έχουν σχεδιασθεί και κατασκευασθεί έτσι ώστε να αποτρέπεται ο κίνδυνος τα πρόσωπα αυτά να σκοντάψουν, να γλιστρήσουν ή να πέσουν πάνω ή έξω από τα εν λόγω μέρη.

Κατά περίπτωση, τα μέρη αυτά πρέπει να εφοδιάζο− νται με χειρολαβές, σταθερές σε σχέση με τους χρή− στες και οι οποίες τους επιτρέπουν να διατηρούν την ευστάθειά τους.

1.5.16. Κεραυνοί

Τα μηχανήματα που χρειάζονται προστασία από τις συνέπειες των κεραυνών κατά τη χρήση τους πρέπει να εφοδιάζονται με σύστημα γείωσης των φορτίων που οφείλονται στους κεραυνούς.

1.6. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1.6.1. Συντήρηση των μηχανημάτων

Τα σημεία ρύθμισης και συντήρησης πρέπει να βρί− σκονται έξω από τις επικίνδυνες ζώνες. Οι εργασίες ρύθμισης, συντήρησης, επισκευής και καθαρισμού πρέ− πει να μπορούν να πραγματοποιούνται με το μηχάνημα εν στάσει.

Εάν μία τουλάχιστον από τις προηγούμενες προϋπο− θέσεις δεν μπορεί να πληρούται για τεχνικούς λόγους, λαμβάνονται μέτρα ώστε οι εν λόγω εργασίες να μπο− ρούν να εκτελούνται ασφαλώς (βλέπε σημείο 1.2.5).

Για τα αυτοματοποιημένα μηχανήματα καθώς και, εν− δεχομένως, για άλλα μηχανήματα, πρέπει να προβλέπε− ται διάταξη σύνδεσης που να επιτρέπει την τοποθέτηση εξοπλισμού διάγνωσης και αναζήτησης βλαβών.

Τα στοιχεία αυτοματοποιημένου μηχανήματος των οποίων προβλέπεται η τακτική αντικατάσταση, πρέπει να αφαιρούνται και να αντικαθίστανται εύκολα και με ασφάλεια. Η πρόσβαση στα στοιχεία αυτά πρέπει να επιτρέπει την εκτέλεση των εν λόγω εργασιών με τα απαραίτητα τεχνικά μέσα, σύμφωνα με τον προδιαγρα− φόμενο τρόπο ενέργειας.

1.6.2. Πρόσβαση στις θέσεις εργασίας ή στα σημεία για τη συντήρηση

Τα μηχανήματα σχεδιάζονται και κατασκευάζονται έτσι ώστε να επιτρέπουν ασφαλή πρόσβαση σε όλες τις περιοχές όπου η επέμβαση είναι απαραίτητη κατά την λειτουργία, τη ρύθμιση και την συντήρηση των μη− χανημάτων.

1.6.3. Απομόνωση των πηγών ενέργειας

Τα μηχανήματα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με μέσα που να επιτρέπουν την απομόνωσή τους από όλες τις πηγές ενέργειάς τους. Τα μέσα αυτά πρέπει να μπο− ρούν να αναγνωρίζονται ευχερώς. Πρέπει να μπορούν να κλειδώνονται, εφόσον η επανασύνδεση μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο για τα πρόσωπα. Τα μέσα απο− μόνωσης πρέπει επίσης να μπορούν να κλειδώνονται, όταν ο χειριστής δεν μπορεί να ελέγχει τη μονιμότη− τα της αποσύνδεσης από κάθε σημείο στο οποίο έχει πρόσβαση.

Στην περίπτωση μηχανήματος τροφοδοτούμενου με ηλεκτρική ενέργεια μέσω ρευματολήπτου, αρκεί η απο− σύνδεση του ρευματολήπτη, εφόσον ο χειριστής μπορεί να ελέγχει, από κάθε σημείο στο οποίο έχει πρόσβαση, ότι ο ρευματολήπτης παραμένει αποσυνδεδεμένος.

Η εναπομένουσα ή η εναποθηκευμένη ενέργεια που ενδέχεται να υπάρχει μετά την αποσύνδεση του μηχα− νήματος, πρέπει να μπορεί να διαχέεται χωρίς κίνδυνο για τα πρόσωπα.

Κατ’ εξαίρεση από την προηγούμενη απαίτηση, ορι− σμένα κυκλώματα είναι δυνατόν να μην απομονώνονται από την πηγή ενέργειάς τους, ώστε να επιτρέπεται π.χ. η συγκράτηση εξαρτημάτων, η διατήρηση πληροφοριών, ο φωτισμός εσωτερικών τμημάτων κ.λπ. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να λαμβάνονται ιδιαίτερα μέτρα για την ασφάλεια των χειριστών.

1.6.4. Επέμβαση του χειριστή

Τα μηχανήματα σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και εξοπλίζονται έτσι ώστε να περιορίζονται οι περιπτώσεις που καθιστούν αναγκαία την επέμβαση των χειριστών. Εάν η επέμβαση χειριστή δεν μπορεί να αποφευχθεί, αυτή πρέπει να μπορεί να πραγματοποιείται εύκολα και με ασφάλεια.

1.6.5. Καθαρισμός των εσωτερικών μερών

Τα μηχανήματα σχεδιάζονται και κατασκευάζονται έτσι ώστε να είναι δυνατός ο καθαρισμός των εσωτε− ρικών μερών τους που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες ή παρασκευάσματα, χωρίς να απαιτείται είσοδος εργαζο− μένου στα μέρη αυτά˙ επίσης, η απεμπλοκή τους πρέπει να μπορεί να επιτυγχάνεται από έξω. Σε περίπτωση που η είσοδος εργαζομένου είναι τελείως αναπόφευκτη, τα μηχανήματα σχεδιάζονται και κατασκευάζονται έτσι ώστε ο καθαρισμός τους να μπορεί να εκτελείται με ασφάλεια.

1.7. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.7.1. Πληροφορίες και προειδοποιήσεις επί των μη− χανημάτων

Οι πληροφορίες και οι προειδοποιήσεις επί των μη− χανημάτων πρέπει να γίνονται, κατά προτίμηση, υπό τη μορφή ευκόλως κατανοητών συμβόλων ή εικονογραμ− μάτων. Όλες οι γραπτές ή προφορικές πληροφορίες και προειδοποιήσεις πρέπει να δίδονται σε επίσημη κοινοτική γλώσσα ή γλώσσες, οι οποίες μπορούν να καθορίζονται, σύμφωνα με τη συνθήκη, από το κράτος μέλος στο οποίο το μηχάνημα διατίθεται στην αγορά ή/ και αρχίζει να χρησιμοποιείται και μπορούν να συνοδεύ− ονται, εφόσον ζητηθεί, από εκδόσεις των πληροφοριών και προειδοποιήσεων σε οποιαδήποτε άλλη επίσημη κοινοτική γλώσσα ή γλώσσες κατανοούν οι χειριστές. 1.7.1.1. Πληροφορίες και συστήματα πληροφόρησης

Οι αναγκαίες πληροφορίες για τον χειρισμό μηχανή− ματος πρέπει να παρέχονται υπό μορφή που δεν επιτρέ− πει παρανοήσεις και να είναι ευχερώς αντιληπτές. Δεν πρέπει να είναι τόσο πολλές ώστε να υπερφορτώνουν τον χειριστή.

Οι μονάδες οπτικής παρουσίασης ή κάθε άλλο δια− λογικό μέσο επικοινωνίας μεταξύ του χειριστή και του μηχανήματος πρέπει να είναι εύκολα κατανοητές και εύχρηστες.

1.7.1.2. Διατάξεις συναγερμού

Όταν η ασφάλεια και η υγεία των προσώπων μπο− ρεί να κινδυνεύσει από δυσλειτουργία μηχανήματος που λειτουργεί χωρίς εποπτεία, το εν λόγω μηχάνημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με κατάλληλο ηχητικό ή φωτεινό σήμα προειδοποίησης.

Εάν το μηχάνημα είναι εφοδιασμένο με διατάξεις προ− ειδοποίησης, αυτές πρέπει να είναι σαφείς και ευχερώς αντιληπτές. Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ώστε ο χειρι− στής να μπορεί να ελέγχει αν οι εν λόγω διατάξεις προ− ειδοποίησης λειτουργούν πάντοτε αποτελεσματικά.

Πρέπει να εφαρμόζονται οι προδιαγραφές των ειδι− κών κοινοτικών οδηγιών σχετικά με τα χρώματα και τα σήματα ασφαλείας.

1.7.2. Προειδοποίηση για τους εναπομένοντες κινδύ− νους

Εφόσον εξακολουθούν να υπάρχουν κίνδυνοι παρά τα εγγενή μέτρα ασφαλούς σχεδιασμού ή τα εφαρ− μοζόμενα μέτρα διαφύλαξης και συμπληρωματικής ασφάλειας, πρέπει να προβλέπονται οι απαραίτητες προειδοποιήσεις, περιλαμβανομένων και των διατάξεων προειδοποίησης.

1.7.3. Σήμανση των μηχανημάτων

Όλα τα μηχανήματα πρέπει να φέρουν ευκρινή, ευα− νάγνωστη και ανεξίτηλη σήμανση που θα παρέχει του− λάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

— την εμπορική επωνυμία και την πλήρη διεύθυνση του κατασκευαστή, και, ενδεχομένως, του εντολοδόχου

του,

— την περιγραφή του μηχανήματος,

— τη σήμανση «CE» (βλέπε παράρτημα ΙΙΙ),

— την περιγραφή της σειράς ή του τύπου,

— τον αριθμό σειράς εάν υπάρχει,

— το έτος κατασκευής, ήτοι το έτος κατά το οποίο ολοκληρώθηκε η διαδικασία κατασκευής.

Κατά την επίθεση της σήμανσης «CE» απαγορεύεται η προχρονολόγηση η μεταχρονολόγηση των μηχανη− μάτων.

Επιπλέον, τα μηχανήματα που σχεδιάζονται και κα− τασκευάζονται για χρήση σε δυνητικά εκρηκτική ατμό− σφαιρα επισημαίνονται αναλόγως.

Τα μηχανήματα πρέπει επίσης να φέρουν πλήρεις πληροφορίες που αφορούν τον τύπο τους και οι οποίες έχουν ουσιώδη σημασία για την ασφαλή τους χρήση. Οι εν λόγω πληροφορίες υπόκεινται στην απαίτηση του σημείου 1.7.1.

Εφόσον μέρος του μηχανήματος πρέπει να μετακινη− θεί κατά τη χρήση, η μάζα του πρέπει να αναγράφεται ευανάγνωστα, ανεξίτηλα και αδιαμφισβήτητα.

1.7.4. Οδηγίες χρήσης

Όλα τα μηχανήματα πρέπει να συνοδεύονται από οδη− γίες χρήσης στην επίσημη κοινοτική γλώσσα ή γλώσσες του κράτους μέλους στο οποίο το μηχάνημα διατίθεται στην αγορά ή/και αρχίζει να χρησιμοποιείται.

Οι οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν το μηχάνημα πρέπει να είναι το «Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης» ή η «Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης»˙ σε αυτή την περίπτωση, η εν λόγω μετάφραση συνοδεύεται υποχρεωτικά από το «Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης».

Κατ’ εξαίρεση, οι οδηγίες συντήρησης που προορίζο− νται να χρησιμοποιηθούν από ειδικευμένο προσωπικό εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή ή τον εντο− λοδόχο του, είναι δυνατό να παρέχονται σε μία μόνο γλώσσα της Κοινότητας την οποία κατανοεί το εν λόγω ειδικευμένο προσωπικό.

Οι οδηγίες χρήσης πρέπει να συντάσσονται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται κατωτέρω.

1.7.4.1. Γενικές αρχές σύνταξης των οδηγιών χρήσης

α) Οι οδηγίες χρήσης πρέπει να συντάσσονται σε μία ή περισσότερες επίσημες γλώσσες της Κοινότητας. Η (οι) γλωσσική(ές) έκδοση(όσεις) που ελέγχει ο κατασκευα− στής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του φέρουν την ένδειξη «Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης».

β) Αν δεν υπάρχει «Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης» στην

ή στις επίσημες γλώσσες της χώρας στην οποία πρόκει− ται να χρησιμοποιηθεί το μηχάνημα, ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του, ή το πρόσωπο που εισάγει το μηχάνημα στη συγκεκριμένη γλωσσική ζώνη, παρέχει μετάφραση στην ή στις εν λόγω γλώσσες. Οι μεταφράσεις αυτές πρέπει να φέρουν την ένδειξη «Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης».

γ) Τα περιεχόμενα των οδηγιών χρήσης πρέπει να

καλύπτουν όχι μόνο τη σχεδιαζόμενη χρήση του μη− χανήματος αλλά επίσης να προβλέπουν την ευλόγως αναμενόμενη κακομεταχείρισή του.

δ) Στην περίπτωση μηχανημάτων που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από μη επαγγελματίες χειριστές, η σύνταξη και η παρουσίαση των οδηγιών χρήσης πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το γενικότερο μορφωτικό επίπεδο καθώς και το βαθμό αντίληψης που μπορεί λογικά να αναμένεται από τους εν λόγω χειριστές.

1.7.4.2. Περιεχόμενο των οδηγιών χρήσης

Κάθε εγχειρίδιο χρήσης πρέπει να περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) την εμπορική επωνυμία και την πλήρη διεύθυνση

του κατασκευαστή και του εντολοδόχου του˙

β) περιγραφή του μηχανήματος, όπως αυτή επισημαί−

νεται στο ίδιο το μηχάνημα, εξαιρουμένου του αριθμού σειράς (βλέπε σημείο 1.7.3)˙

γ) τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ, ή έγγραφο που κα−

θορίζει το περιεχόμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΚ, όπου αναγράφονται τα χαρακτηριστικά του μηχα− νήματος, και όπου δεν περιλαμβάνονται υποχρεωτικά ο αριθμός σειράς και η υπογραφή˙

δ) γενική περιγραφή του μηχανήματος˙

ε) τα σχέδια, τα διαγράμματα, οι περιγραφές και οι

εξηγήσεις, που απαιτούνται για την χρήση, τη συντή− ρηση και την επισκευή του μηχανήματος και για την επαλήθευση της ορθής λειτουργίας του˙

στ) περιγραφή της (των) θέσης (θέσεων) εργασίας που

προβλέπεται να καταληφθούν από τους χειριστές˙

ζ) περιγραφή της προβλεπόμενης χρήσης του μη−

χανήματος˙

η) προειδοποιήσεις σχετικά με τους τρόπους κατά

τους οποίους το μηχάνημα δεν πρέπει να χρησιμοποι− ηθεί για τους οποίους η εμπειρία έχει αποδείξει ότι μπορεί να συμβούν˙

θ) τις οδηγίες συναρμολόγησης, εγκατάστασης και σύνδεσης του μηχανήματος, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων, διαγραμμάτων και των μέσων στερέωσης και καθορισμό του πλαισίου ή της εγκατάστασης όπου πρό− κειται να προσαρμοσθεί το μηχάνημα˙

ι) οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση και τη συ− ναρμολόγηση για τη μείωση του θορύβου ή των κρα− δασμών˙

ια) οδηγίες για την έναρξη της χρήσης και την περαι− τέρω χρήση του μηχανήματος και, εφόσον είναι απαραί− τητο, οδηγίες για την εκπαίδευση των χειριστών˙

ιβ) πληροφορίες σχετικά με τους εναπομένοντες κιν−

δύνους που συνεχίζουν να υφίστανται παρά τα μέτρα εγγενώς ασφαλούς σχεδιασμού, και τα εφαρμοζόμενα μέτρα διασφάλισης όπως και τα συμπληρωματικά προ− στατευτικά μέτρα˙

ιγ) οδηγίες σχετικά με τα προστατευτικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνει ο χρήστης, συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, του προσωπικού προστατευτικού εξο− πλισμού που πρέπει να του παρέχεται˙

ιδ) ενδεχομένως, βασικά χαρακτηριστικά των εργα− λείων που είναι δυνατόν να προσαρμοσθούν στο μη− χάνημα˙

ιε) τις συνθήκες υπό τις οποίες τα μηχανήματα ανταποκρίνονται στην απαίτηση ευσταθείας κατά τη διάρκεια της χρήσης τους, της μεταφοράς τους, της συναρμολόγησής τους, της αποσυναρμολόγησής τους, της θέσεως εκτός λειτουργίας, κατά τη διάρκεια των δοκιμών ή των προβλεπτών βλαβών˙

ιστ) οδηγίες για την ασφαλή μεταφορά, μετακίνηση και αποθήκευση του μηχανήματος, με αναφορά της μάζας του μηχανήματος και των διαφόρων μερών του, εφόσον αυτά πρέπει τακτικά να μεταφέρονται χωριστά˙

ιζ) τη μέθοδο χειρισμού που πρέπει να τηρείται σε περίπτωση επεισοδίου ή βλάβης. Εάν είναι πιθανόν να συμβεί εμπλοκή, οι οδηγίες χρήσης αναφέρουν τη μέθο− δο χειρισμού που πρέπει να ακολουθείται, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η ακίνδυνη απεμπλοκή˙

ιη) περιγραφή των εργασιών ρύθμισης και συντήρησης

που πρέπει να πραγματοποιούνται από τον χρήστη, κα− θώς και τα προληπτικά μέτρα που πρέπει να τηρούνται κατά τη συντήρηση˙

ιθ) οδηγίες για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών ρύθμισης και συντήρησης, στις οποίες περιλαμβάνονται τα προστατευτικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται κατά τις εργασίες αυτές˙

κ) τις προδιαγραφές για τα χρησιμοποιούμενα ανταλ−

λακτικά, όταν αυτά ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στην υγεία και την ασφάλεια των χειριστών˙ κα) τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τον αε−

ρόφερτο θόρυβο των μηχανημάτων:

— τη στάθμη της ηχητικής πίεσης του εκπεμπόμενου θορύβου με στάθμιση Α, στις θέσεις εργασίας, όταν υπερβαίνει τα 70dB(Α)˙ εάν η στάθμη αυτή είναι μικρό− τερη ή ίση των 70dB(Α), το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται,

— τη μέγιστη τιμή της στιγμιαίας ηχητικής πίεσης, με στάθμιση C, στις θέσεις εργασίας, όταν υπερβαίνει τα

63 Pa (130 dB σε σχέση με 20 μPa),

— τη στάθμη ηχητικής ισχύος που εκπέμπει το μηχά− νημα, όταν η στάθμη της ηχητικής πίεσης, με στάθμιση Α στις θέσεις εργασίας, υπερβαίνει τα 85dB(Α).

Οι τιμές αυτές πρέπει είτε να μετρούνται πραγματικά για το εν λόγω μηχάνημα είτε να καθορίζονται βάσει μετρήσεων που πραγματοποιούνται επί μηχανήματος τεχνικά συγκρίσιμου και το οποίο αντιπροσωπεύει την προβλεπόμενη παραγωγή.

Εφόσον το μηχάνημα έχει πολύ μεγάλες διαστάσεις, η ένδειξη της στάθμης ηχητικής ισχύος με στάθμιση Α μπορεί να αντικαθίσταται από την ένδειξη των σταθμών της ηχητικής πίεσης με στάθμιση Α σε συγκεκριμένες θέσεις γύρω από το μηχάνημα.

Αν τα εναρμονισμένα πρότυπα δεν εφαρμόζονται, τα επίπεδα θορύβου πρέπει να μετρούνται με την καταλ− ληλότερη για το μηχάνημα μέθοδο μέτρησης. Όταν δίδονται τιμές εκπομπών θορύβου, συνοδεύονται από πληροφορίες σχετικά με την αβεβαιότητα που τις πε− ριβάλλει. Πρέπει να σημειώνονται οι συνθήκες λειτουρ− γίας του μηχανήματος κατά τις μετρήσεις καθώς και οι μέθοδοι μέτρησης.

Εφόσον οι θέσεις εργασίας δεν είναι ορισμένες ή δεν μπορούν να ορισθούν, η μέτρηση των σταθμών ηχητικής πίεσης με στάθμιση Α, πρέπει να γίνεται σε απόσταση 1m από την επιφάνεια του μηχανήματος και σε ύψος 1,6 m από το έδαφος ή την πλατφόρμα πρόσβασης. Πρέπει να εμφαίνεται η θέση και η τιμή της μέγιστης ηχητικής πίεσης.

Εφόσον ειδικές κοινοτικές οδηγίες προβλέπουν διαφο− ρετικές ενδείξεις όσον αφορά τη στάθμη της ηχητικής πίεσης ή της ηχητικής ισχύος, πρέπει να εφαρμόζονται οι εν λόγω οδηγίες και όχι οι αντίστοιχες προδιαγραφές του παρόντος σημείου˙

κβ) εφόσον το μηχάνημα ενδέχεται να εκπέμπει μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες οι οποίες μπορεί να βλάψουν τα πρόσωπα, και ειδικά τα πρόσωπα με ενεργά ή μη ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα, πληροφορίες σχετικά με την εκπεμπόμενη ακτινοβολία, υπόψη του χειριστή και των εκτιθεμένων προσώπων.

1.7.4.3. Διαφημιστικά έντυπα

Τα διαφημιστικά έντυπα που περιγράφουν τα μηχα− νήματα δεν πρέπει να περιέχουν στοιχεία αντίθετα προς τις οδηγίες χρήσης όσον αφορά τις πτυχές της υγείας και της ασφάλειας. Τα διαφημιστικά έγγραφα που περιγράφουν τα χαρακτηριστικά των επιδόσεων του μηχανήματος πρέπει να περιλαμβάνουν τις ίδιες πληροφορίες σχετικά με τις εκπομπές όπως αυτές πε− ριέχονται στις οδηγίες χρήσης.

 1. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΗΧΑ−

ΝΗΜΑΤΩΝ

Τα μηχανήματα τροφίμων, τα μηχανήματα που προ− ορίζονται για τις βιομηχανίες καλλυντικών ή φαρμα− κευτικών ειδών, τα φορητά ή/και χειροκατευθυνόμενα μηχανήματα, τα φορητά μηχανήματα στερέωσης και άλλα κρουστικά μηχανήματα, καθώς και τα μηχανήμα− τα κατεργασίας ξύλου και υλικών με παρόμοια φυσικά χαρακτηριστικά πρέπει να ανταποκρίνονται στο σύ− νολο των βασικών απαιτήσεων ασφάλειας και υγείας που περιγράφονται στο παρόν κεφάλαιο (βλέπε Γενικές αρχές, σημείο 4).

 • ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ Η ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

2.1.1. Γενικά

Τα μηχανήματα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τρόφιμα και τα μηχανήματα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για καλλυντικά ή φαρμακευτικά προ− ϊόντα, πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται έτσι ώστε να αποφεύγονται οι κίνδυνοι μόλυνσης και πρόκλησης ή μετάδοσης ασθενειών.

Πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις υγι− εινής:

α) τα υλικά που βρίσκονται ή που μπορεί να έλθουν σε

επαφή με τρόφιμα, καλλυντικά ή φαρμακευτικά προϊό− ντα θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις οικείες οδηγίες. Το μηχάνημα πρέπει να έχει σχεδιασθεί και κατασκευ− ασθεί κατά τρόπον ώστε τα υλικά του να μπορούν να καθαρίζονται πριν από κάθε χρήση. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, πρέπει να χρησιμοποιούνται εξαρτήματα μιας χρήσης˙

β) όλες οι επιφάνειες που βρίσκονται σε επαφή με τρό−

φιμα, καλλυντικά ή φαρμακευτικά προϊόντα εκτός των επιφανειών των εξαρτημάτων μιας χρήσης, πρέπει:

— να είναι λείες, να μην έχουν τραχύτητες ή κοιλότη− τες στις οποίες είναι δυνατό να παραμείνουν οργανικές ύλες˙ το ίδιο ισχύει για τις συναρμογές μεταξύ δύο επιφανειών,

— να έχουν σχεδιασθεί και κατασκευασθεί έτσι ώστε να μειώνονται στο ελάχιστο οι προεξοχές, οι ακμές και οι κοιλότητες,

— να μπορούν να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται, όταν είναι απαραίτητο, μετά την αφαίρεση των τμημά− των που αποσυναρμολογούνται εύκολα. Η καμπυλότητα των εσωτερικών επιφανειών πρέπει να έχει ακτίνα που επιτρέπει τον πλήρη καθαρισμό τους˙

γ) τα υγρά, τα αέρια και τα αερολύματα που προκύ− πτουν από τρόφιμα, τα καλλυντικά ή τα φαρμακευτικά προϊόντα καθώς και τα προϊόντα καθαρισμού, απολύ− μανσης και έκπλυσης, θα πρέπει να μπορούν να διο− χετεύονται έξω από το μηχάνημα χωρίς να συναντούν εμπόδια (ενδεχομένως σε θέση «καθαρισμού»)˙

δ) το μηχάνημα θα πρέπει να έχει σχεδιασθεί και κα−

τασκευασθεί έτσι ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε διείσδυση ουσιών ή ζώντων οργανισμών, ιδίως εντόμων, ή η συσσώρευση οργανικών ουσιών στις ζώνες που δεν είναι δυνατόν να καθαρισθούν˙

ε) το μηχάνημα πρέπει να έχει σχεδιασθεί και κατα−

σκευασθεί έτσι ώστε ενδεχόμενες βοηθητικές ουσίες επικίνδυνες για την υγεία, περιλαμβανομένων των χρη− σιμοποιηθέντων λιπαντικών, να μην μπορούν να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα, τα καλλυντικά ή τα φαρμακευ− τικά προϊόντα. Εφόσον χρειάζεται, το μηχάνημα πρέπει να έχει σχεδιασθεί και κατασκευασθεί έτσι ώστε να επι− τρέπει τον έλεγχο τήρησης της εν λόγω απαίτησης.

2.1.2. Οδηγίες χρήσης

Οι οδηγίες χρήσης των μηχανημάτων τροφίμων, κα− θώς και των μηχανημάτων που προορίζονται να χρησι− μοποιηθούν για καλλυντικά ή φαρμακευτικά προϊόντα, πρέπει να μνημονεύουν τα προϊόντα και τις μεθόδους καθαρισμού, απολύμανσης και έκπλυσης που συνιστώ− νται όχι μόνο για τα ευπρόσιτα μέρη αλλά, επίσης, και για την περίπτωση στην οποία απαιτείται ο επιτόπου καθαρισμός των μερών στα οποία η πρόσβαση είναι αδύνατη ή πρέπει να αποφεύγεται.

2.2. ΦΟΡΗΤΑ Ή/ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΑ ΜΗΧΑ− ΝΗΜΑΤΑ

2.2.1. Γενικά

Τα φορητά ή/και χειροκατευθυνόμενα μηχανήματα πρέπει:

— ανάλογα με τον τύπο του μηχανήματος, να έχουν επιφάνεια στήριξης επαρκών διαστάσεων και να διαθέ− τουν επαρκή μέσα αρπαγής και συγκράτησης, με κατάλ− ληλες διαστάσεις και διάταξη, ώστε να διασφαλίζεται η ευστάθεια του μηχανήματος στις προβλεπόμενες συνθήκες λειτουργίας,

— εκτός εάν αυτό είναι τεχνικά αδύνατο, ή αν υφίστα− ται ανεξάρτητο όργανο χειρισμού, σε περίπτωση που οι λαβές δεν μπορούν να αφεθούν με πλήρη ασφάλεια, να είναι εφοδιασμένα με όργανα θέσης σε λειτουργία ή διακοπής διατεταγμένα έτσι ώστε ο χειριστής να μπορεί να ενεργοποιήσει τα εν λόγω όργανα χωρίς να αφήνει τις λαβές,

— να μην παρουσιάζουν κινδύνους άκαιρης θέσης σε λειτουργία ή/και συνέχισης της λειτουργίας τους, αφού ο χειριστής αφήσει τις λαβές. Εάν η απαίτηση αυτή δεν είναι εφικτή από τεχνικής πλευράς, θα πρέπει να λαμβάνονται ισοδύναμα μέτρα,

— να επιτρέπουν, όπου απαιτείται, οπτικό έλεγχο της επικίνδυνης περιοχής και της ενέργειας του εργαλείου στο υπό επεξεργασία υλικό.

Οι λαβές των φορητών μηχανημάτων πρέπει να έχουν σχεδιασθεί και κατασκευασθεί έτσι ώστε να επιτρέπουν την εύκολη και άνετη θέση σε λειτουργία και διακοπή της λειτουργίας.

2.2.1.1. Οδηγίες χρήσης

Οι οδηγίες χρήσης πρέπει να παρέχουν τις ακόλουθες ενδείξεις σχετικά με τις δονήσεις που παράγουν τα φορητά και τα χειροκατευθυνόμενα μηχανήματα:

— τη συνολική τιμή των κραδασμών, στην οποία εκτίθε− ται το σύστημα χεριού−βραχίονα, όταν αυτή υπερβαίνει τα 2,5 m/s2, όπως καθορίζεται από τους συναφείς κανό− νες δοκιμών. Όταν η επιτάχυνση δεν υπερβαίνει τα 2,5 m/s2, το γεγονός αυτό πρέπει να σημειώνεται, — το βαθμό αβεβαιότητας της μέτρησης.

Η εν λόγω τιμή πρέπει είτε να μετρείται πραγματικά για το εν λόγω μηχάνημα είτε να καθορίζεται βάσει μετρήσεων που πραγματοποιούνται επί μηχανήματος τεχνικά συγκρίσιμου και το οποίο αντιπροσωπεύει την προβλεπόμενη παραγωγή.

Αν τα εναρμονισμένα πρότυπα δεν εφαρμόζονται, τα στοιχεία σχετικά με τους κραδασμούς πρέπει να μετρούνται με τον καταλληλότερο κώδικα μέτρησης, προσαρμοσμένο στο μηχάνημα.

Πρέπει να περιγράφονται οι συνθήκες λειτουργίας κατά τη μέτρηση, καθώς και οι μέθοδοι που χρησιμο− ποιήθηκαν για τις μετρήσεις, ή να γίνεται μνεία του εναρμονισμένου προτύπου που εφαρμόστηκε.

2.2.2. Φορητά μηχανήματα στερέωσης και άλλα κρου− στικά μηχανήματα

2.2.2.1. Γενικά

Τα φορητά μηχανήματα στερέωσης και άλλα κρου− στικά μηχανήματα πρέπει να είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα έτσι ώστε:

— η μετάδοση ενεργείας να μεταδίδεται στο κρουό− μενο στοιχείο μέσω ενδιάμεσου τμήματος το οποίο δεν φεύγει από τη συσκευή,

— ένα σύστημα ενεργοποίησης να μην επιτρέπει την κρούση εφόσον το μηχάνημα δεν είναι τοποθετημένο σωστά με επαρκή πίεση στο υλικό της βάσης,

— να προλαμβάνεται ακούσια πυροδότηση˙ κατά πε− ρίπτωση, για την πυροδότηση πρέπει να απαιτείται κατάλληλη σειρά ενεργειών επί του συστήματος ενερ− γοποίησης και επί του οργάνου χειρισμού,

— να προλαμβάνεται τυχαία πυροδότηση κατά τις με− τακινήσεις ή σε περίπτωση κτυπήματος,

— οι ενέργειες γέμισης και απογέμισης να μπορούν να πραγματοποιούνται εύκολα και ασφαλώς.

Όπου χρειάζεται, η συσκευή πρέπει να μπορεί να εφο− διάζεται με προφυλακτήρες κατά της εκτόξευσης θραυ− σμάτων. Ο κατασκευαστής του μηχανήματος πρέπει να παρέχει τους κατάλληλους προφυλακτήρες.

2.2.2.2. Οδηγίες χρήσης

Οι οδηγίες χρήσης πρέπει να παρέχουν τις απαραί− τητες ενδείξεις όσον αφορά:

— τα εξαρτήματα και τους εναλλάξιμους εξοπλισμούς που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με το μηχάνημα,

— τα κατάλληλα στοιχεία στερέωσης ή άλλα κρουόμε− να στοιχεία που χρησιμοποιούνται με το μηχάνημα, — κατά περίπτωση, τα κατάλληλα φυσίγγια.

2.3. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τα μηχανήματα για την κατεργασία ξύλου και υλικών με παρόμοια φυσικά χαρακτηριστικά πρέπει να συμμορ− φώνονται προς τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α) Το μηχάνημα πρέπει να είναι σχεδιασμένο, κατα− σκευασμένο ή εξοπλισμένο έτσι ώστε το προς επε− ξεργασία τεμάχιο να μπορεί να τοποθετείται και να κατευθύνεται με ασφάλεια˙ όταν το τεμάχιο συγκρα− τείται με το χέρι σε πάγκο εργασίας, ο πάγκος πρέπει να εξασφαλίζει επαρκή σταθερότητα κατά τη διάρκεια της εργασίας και να μην εμποδίζει τη μετακίνηση του τεμαχίου˙

β) εφόσον το μηχάνημα ενδέχεται να χρησιμοποιείται υπό συνθήκες που συνεπάγονται κίνδυνο εκτόξευσης των προς επεξεργασία τεμαχίων ή μερών τους, πρέπει να έχει σχεδιασθεί, κατασκευασθεί ή εξοπλισθεί έτσι ώστε να προλαμβάνεται η εκτόξευση ή, αν αυτό δεν είναι δυνατόν, έτσι ώστε η εκτόξευση να μη δημιουργεί κινδύ− νους για το χρήστη ή/και για τα εκτιθέμενα πρόσωπα˙ γ) το μηχάνημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με αυτό−

ματο φρένο που να σταματά το εργαλείο σε επαρκώς σύντομο χρόνο, εφόσον υπάρχει κίνδυνος επαφής με αυτό μέχρι να σταματήσει˙

δ) εάν το εργαλείο είναι ενσωματωμένο σε όχι πλήρως αυτοματοποιημένο μηχάνημα, το μηχάνημα αυτό πρέπει να είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο έτσι ώστε να εκμηδενίζει ή να μειώνει τους κινδύνους ατυχημάτων.

 1. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥ− ΝΩΝ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΗ−

ΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Τα μηχανήματα που συνεπάγονται εγγενείς κινδύνους λόγω της κινητικότητάς τους πρέπει να ανταποκρίνο− νται στο σύνολο των βασικών απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας που περιγράφονται στο παρόν κεφάλαιο (βλέπε Γενικές αρχές, σημείο 4).

3.1. ΓΕΝΙΚΑ 3.1.1. Ορισμοί

α) «Μηχάνημα που παρουσιάζει κινδύνους λόγω της

κινητικότητάς του»:

— μηχάνημα η λειτουργία του οποίου απαιτεί είτε κινη− τικότητα κατά τη διάρκεια της εργασίας, είτε συνεχής ή διακοπτόμενη μετακίνηση, σε διαδοχικές καθορισμένες θέσεις εργασίας, ή

— μηχάνημα το οποίο χρησιμοποιείται χωρίς μετα− κίνηση, αλλά ενδέχεται να είναι εξοπλισμένο με μέσα που επιτρέπουν την ευκολότερη μετακίνησή του από μία θέση σε άλλη.

β) «Οδηγός»: χειριστής επιφορτισμένος με τη μετακί−

νηση μηχανήματος. Ο οδηγός μπορεί είτε να φέρεται από το μηχάνημα, είτε να είναι πεζός και να συνοδεύει το μηχάνημα, είτε να το τηλεκατευθύνει.

3.2. ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3.2.1. Θέση οδήγησης

Η ορατότητα από τη θέση οδήγησης πρέπει να είναι τέτοια, ώστε ο οδηγός να μπορεί, με πλήρη ασφάλεια για τον ίδιο και για τα τυχόν εκτιθέμενα πρόσωπα, να κινεί το μηχάνημα και τα εργαλεία του υπό τις προ− βλεπτές συνθήκες χρήσης. Σε περίπτωση ανάγκης, πρέπει να χρησιμοποιούνται οι κατάλληλες διατάξεις προκειμένου να αντιμετωπίζονται κίνδυνοι που ενδέ− χεται να προκύψουν από την ανεπάρκεια της άμεσης ορατότητας.

Το μηχάνημα πρέπει να είναι σχεδιασμένο και κατα− σκευασμένο έτσι ώστε, από τη θέση της οδήγησης, να μη μπορεί να υπάρχει κίνδυνος απροσδόκητης επαφής του οδηγού και των εποχούμενων χειριστών με τους τροχούς ή τις ερπύστριες.

Εφόσον το επιτρέπουν οι διαστάσεις, η θέση οδήγησης για φερόμενο οδηγό πρέπει να είναι σχεδιασμένη και κατασκευασμένη έτσι ώστε να μπορεί να εξοπλισθεί με θαλαμίσκο, εφόσον αυτό δεν αυξάνει τον κίνδυνο και εφόσον υπάρχει χώρος. Ο θαλαμίσκος πρέπει να περιλαμ− βάνει χώρο για τις αναγκαίες οδηγίες προς τον οδηγό.

3.2.2. Καθίσματα

Σε περίπτωση που ο χειριστής ή άλλα πρόσωπα που μεταφέρονται από το μηχάνημα κινδυνεύουν να συνθλί− βουν μεταξύ μερών του μηχανήματος και του εδάφους σε περίπτωση ανατροπής προς τα πλάγια ή προς τα εμπρός, ιδίως προκειμένου για μηχανήματα εφοδια− σμένα με προστατευτική κατασκευή που αναφέρεται στα σημεία 3.4.3 ή 3.4.4, τα καθίσματά τους πρέπει να σχεδιάζονται και να εφοδιάζονται με σύστημα συγκρά− τησης έτσι ώστε τα πρόσωπα αυτά να παραμένουν στο κάθισμά τους χωρίς να περιορίζονται οι κινήσεις που είναι απαραίτητες για την εργασία ή οι κινήσεις σε σχέση με την κατασκευή οι οποίες οφείλονται στην ανάρτηση του καθίσματος. Τα εν λόγω συστήματα συγκράτησης δεν τοποθετούνται εφόσον προκαλούν αύξηση του κινδύνου.

3.2.3. Θέσεις για άλλα πρόσωπα

Εάν οι συνθήκες χρήσης προβλέπουν ότι, περιστα− σιακά ή τακτικά, ενδέχεται να μεταφέρονται από το μηχάνημα ή να εργάζονται σε αυτό και άλλα πρόσωπα εκτός του οδηγού, πρέπει να προβλέπονται κατάλληλες θέσεις οι οποίες να επιτρέπουν την ακίνδυνη μεταφορά ή εργασία τους.

Η δεύτερη και η τρίτη παράγραφος του σημείου 3.2.1 εφαρμόζονται επίσης για τα καθίσματα που προορίζο− νται για πρόσωπα εκτός του οδηγού.

3.3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Εφόσον χρειάζεται, πρέπει να προβλέπονται μέσα που να εμποδίζουν τη χρήση των οργάνων χειρισμού χωρίς άδεια.

Στην περίπτωση τηλεχειρισμού, σε κάθε μονάδα χει− ρισμού πρέπει να εμφαίνεται σαφώς το μηχάνημα του οποίου ο χειρισμός πραγματοποιείται από την εν λόγω μονάδα.

Το σύστημα τηλεχειρισμού πρέπει να έχει σχεδιασθεί και κατασκευασθεί έτσι ώστε να επιδρά: — στο οικείο μηχάνημα, — στις οικείες λειτουργίες.

Το τηλεχειριζόμενο μηχάνημα πρέπει να είναι σχε− διασμένο και κατασκευασμένο έτσι ώστε να ανταπο− κρίνεται μόνο στα σήματα των μονάδων ελέγχου που προορίζονται για αυτό.

3.3.1. Όργανα χειρισμού

Από τη θέση οδήγησης ο οδηγός πρέπει να μπορεί να ενεργοποιεί όλα τα όργανα χειρισμού που είναι ανα− γκαία για τη λειτουργία του μηχανήματος, εκτός όσον αφορά λειτουργίες που μπορούν να ενεργοποιηθούν ασφαλώς μόνο από άλλα όργανα χειρισμού που βρί− σκονται αλλού. Στις λειτουργίες αυτές περιλαμβάνονται συγκεκριμένα εκείνες για τις οποίες είναι υπεύθυνοι άλλοι χειριστές πλην του οδηγού ή για εκείνες για τις οποίες ο οδηγός είναι υποχρεωμένος να εγκαταλείψει τη θέση του προκειμένου να εκτελέσει τους σχετικούς χειρισμούς με ασφάλεια.

Αν προβλέπονται ποδωστήρια (πεντάλια), αυτά πρέπει να σχεδιάζονται, να κατασκευάζονται και να τοποθε− τούνται έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται από οδηγό με ασφαλή τρόπο και με τους ελάχιστους δυνατούς κινδύνους λανθασμένων ενεργειών˙ πρέπει επίσης να διαθέτουν αντιολισθητική επιφάνεια και να καθαρίζονται εύκολα.

Στην περίπτωση που η ενεργοποίησή τους ενέχει κινδύνους, κυρίως επικίνδυνων κινήσεων, τα όργανα χειρισμού, εκτός εκείνων που έχουν προκαθορισμένες θέσεις, πρέπει να επιστρέφουν στο νεκρό σημείο μόλις τα αφήσει ο χειριστής.

Στην περίπτωση τροχοφόρων μηχανημάτων, το σύ− στημα διεύθυνσης πρέπει να είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο έτσι ώστε να ελαττώνεται η δύναμη των απότομων κινήσεων του τιμονιού ή του μοχλού οδήγησης που οφείλονται σε κρούσεις των κατευθυ− ντήριων τροχών.

Τα όργανα εμπλοκής του διαφορικού πρέπει να είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα έτσι ώστε να επι− τρέπουν την απελευθέρωση του διαφορικού όταν το μηχάνημα βρίσκεται σε κίνηση.

Το έκτο εδάφιο του σημείου 1.2.2 που αφορά ηχητικά και/ή οπτικά προειδοποιητικά σήματα εφαρμόζεται μόνο σε περίπτωση οπισθοπορίας.

3.3.2. Θέση σε λειτουργία/κίνηση

Κάθε εκούσια κίνηση αυτοκινούμενου μηχανήματος με φερόμενο οδηγό πρέπει να είναι αδύνατη, εκτός εάν ο οδηγός βρίσκεται στη θέση χειρισμού.

Όταν ένα μηχάνημα, για την εργασία την οποία επιτε− λεί, φέρει εξοπλισμούς που προεξέχουν του συνήθους χώρου που απαιτείται για την κίνησή του (π.χ. πόδια, μπούμα, κ.λπ.), ο οδηγός πρέπει να διαθέτει τα μέσα ώστε να εξακριβώνει εύκολα, πριν από την κίνηση, αν οι εξοπλισμοί αυτοί είναι σε θέση που να επιτρέπουν την ασφαλή μετακίνηση.

Το ίδιο ισχύει για όλα τα μέρη τα οποία, για να επιτρέ− πουν την ασφαλή κίνηση, πρέπει να έχουν καθορισμένη θέση, ενδεχομένως κλειδωμένη.

Εφόσον είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτό, προϋπό− θεση για την κίνηση του μηχανήματος πρέπει να είναι η ασφαλής θέση των προαναφερθέντων στοιχείων.

Το μηχάνημα δεν πρέπει να μπορεί να κινείται ακούσια όταν ο κινητήρας τίθεται σε λειτουργία.

3.3.3. Λειτουργία μετακίνησης

Με την επιφύλαξη των διατάξεων οδικής κυκλοφο− ρίας, τόσο τα αυτοκινούμενα μηχανήματα όσο και τα ρυμουλκούμενά τους πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις για ασφαλή επιβράδυνση, στάση, πέδηση και ακινητοποίηση, υπό όλες τις προβλεπόμενες συνθήκες χρήσης, φορτίου, ταχύτητας, καθώς και κατάστασης και κλίσης εδάφους.

Η επιβράδυνση και η στάση ενός αυτοκινούμενου μη− χανήματος πρέπει να μπορούν να επιτυγχάνονται από τον οδηγό μέσω ενός κύριου συστήματος πέδησης. Εφό− σον απαιτείται για λόγους ασφάλειας, σε περίπτωση βλάβης του κύριου συστήματος πέδησης, ή σε περί− πτωση ελλείψεως παροχής ενέργειας για τη θέση σε λειτουργία του συστήματος αυτού, η επιβράδυνση και η στάση πρέπει να επιτυγχάνονται από σύστημα πέδη− σης έκτακτης ανάγκης με ανεξάρτητα και ευπρόσιτα όργανα χειρισμού.

Εφόσον απαιτείται, για λόγους ασφάλειας, η διαρκής ακινητοποίηση του μηχανήματος πρέπει να επιτυγχά− νεται μέσω συστήματος στάθμευσης. Το σύστημα αυτό ενδέχεται να συμπίπτει με ένα από τα συστήματα που περιλαμβάνονται στο δεύτερο εδάφιο, υπό την προϋ− πόθεση ότι θα είναι καθαρά μηχανικό.

Στην περίπτωση τηλεχειρισμού ενός μηχανήματος, το μηχάνημα πρέπει να διαθέτει μέσα για την αυτόμα− τη και άμεση παύση του, καθώς και για την πρόληψη των δυνάμει επικίνδυνων λειτουργιών, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

— αν ο οδηγός χάσει τον έλεγχο,

— κατά τη λήψη σήματος διακοπής της λειτουργίας,

— εφόσον διαπιστωθεί ελάττωμα σε μέρος του συστή− ματος σχετικό με την ασφάλεια,

— αν εντός καθορισμένης προθεσμίας δεν ελήφθη σήμα επικύρωσης.

Το σημείο 1.2.4 δεν εφαρμόζεται στη λειτουργία με− τακίνησης.

3.3.4. Κίνηση μηχανημάτων με πεζό οδηγό

Οποιαδήποτε μετακίνηση αυτοκίνητου μηχανήματος με πεζό οδηγό πρέπει να μπορεί να πραγματοποιείται μόνον εφόσον ο οδηγός επενεργεί συνεχώς στο αντί− στοιχο όργανο χειρισμού. Ιδίως, το μηχάνημα δεν πρέπει να μπορεί να μετακινείται όταν ο κινητήρας τίθεται σε λειτουργία.

Τα συστήματα χειρισμού των μηχανημάτων με πεζό οδηγό πρέπει να είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να μει− ώνονται στο ελάχιστο οι κίνδυνοι που οφείλονται στην απροσδόκητη κίνηση του μηχανήματος προς τον οδηγό, και ιδίως οι κίνδυνοι:

— σύνθλιψης,

— τραυματισμού από περιστρεφόμενα εργαλεία.

Η ταχύτητα μετακίνησης του μηχανήματος πρέπει να είναι συμβατή προς το βηματισμό ενός πεζού οδηγού.

Στην περίπτωση των μηχανημάτων στα οποία είναι δυνατόν να προσαρμόζεται περιστρεφόμενο εργαλείο, το εργαλείο δεν πρέπει να μπορεί να ενεργοποιείται εφόσον έχει εμπλακεί η οπισθοπορία, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία η κίνηση του μηχανήματος οφείλεται στην κίνηση του εργαλείου. Στην περίπτωση αυτή, η ταχύτητα οπισθοπορίας πρέπει να είναι αρκετά μικρή ώστε να μη συνεπάγεται κίνδυνο για τον οδηγό.

3.3.5. Βλάβη του κυκλώματος χειρισμού

Η βλάβη στην τροφοδότηση του συστήματος υποβοη− θούμενης διεύθυνσης, εφόσον υπάρχει τέτοιο σύστημα, δεν πρέπει να εμποδίζει τη διεύθυνση του μηχανήματος μέχρι την ακινητοποίησή του.

3.4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΚΙΝΔΥΝΩΝ

3.4.1. Ανεξέλεγκτες κινήσεις

Το μηχάνημα πρέπει να είναι σχεδιασμένο, κατασκευ− ασμένο, και, ενδεχομένως, συναρμολογημένο στην κινη− τή του βάση έτσι ώστε, κατά την κίνησή της, οι ανεξέ− λεγκτες ταλαντώσεις του κέντρου βάρους του να μην επηρεάζουν τη σταθερότητά της ή να μην προκαλούν υπερβολικές καταπονήσεις στο σκελετό της.

3.4.2. Κινούμενα στοιχεία μετάδοσης της κίνησης

Κατ’ εξαίρεσιν από το σημείο 1.3.8.1, στην περίπτωση κινητήρων, οι κινητοί προφυλακτήρες που εμποδίζουν την πρόσβαση στα κινητά στοιχεία του διαμερίσματος του κινητήρα, μπορούν να μη διαθέτουν διατάξεις δι− ασύνδεσης, υπό την προϋπόθεση ότι, για το άνοιγμά τους απαιτείται είτε η χρήση εργαλείου ή κλειδιού, είτε η χρήση οργάνου χειρισμού που βρίσκεται στη θέση οδήγησης, εφόσον αυτή είναι τοποθετημένη σε τελείως κλειστό θαλαμίσκο που κλειδώνει.

3.4.3. Ανατροπή προς τα πλάγια και προς τα εμπρός

Όταν για αυτοκινούμενο μηχάνημα με επιβαίνοντα οδηγό, χειριστή ή άλλο πρόσωπο, υπάρχει κίνδυνος ανα− τροπής προς τα πλάγια η προς τα εμπρός, το μηχάνημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με κατάλληλη προστατευ− τική κατασκευή, εκτός αν αυτό αυξάνει τον κίνδυνο.

Η κατασκευή αυτή πρέπει να είναι τέτοια ώστε, σε πε− ρίπτωση ανατροπής προς τα πλάγια ή προς τα εμπρός, να εξασφαλίζει στα επιβαίνοντα πρόσωπα επαρκή ορι− ακό όγκο παραμόρφωσης.

Προκειμένου να εξακριβωθεί αν η προστατευτική κα− τασκευή πληροί την απαίτηση του δευτέρου εδαφί− ου, ο κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος του πρέπει να διενεργεί ή να φροντίζει να διενεργηθούν οι δοκιμές που ενδείκνυνται για κάθε τύπο προστατευτικής κα− τασκευής.

3.4.4. Πτώση αντικειμένων

Όταν για αυτοκινούμενο μηχάνημα με επιβαίνοντα οδηγό, χειριστή ή άλλο πρόσωπο, υπάρχει κίνδυνος από την πτώση αντικειμένων ή υλικών, το μηχάνημα πρέπει να έχει σχεδιασθεί και κατασκευασθεί έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι εν λόγω κίνδυνοι και να είναι εφοδιασμένο, εφόσον το επιτρέπουν οι διαστάσεις του, με κατάλληλη προστατευτική κατασκευή.

Η εν λόγω κατασκευή πρέπει να είναι τέτοια ώστε, σε περίπτωση πτώσεως αντικειμένων ή υλικών, να εξα− σφαλίζει στα επιβαίνοντα πρόσωπα επαρκή οριακό όγκο παραμόρφωσης (DLV).

Προκειμένου να εξακριβωθεί αν η προστατευτική κα− τασκευή πληροί την απαίτηση του δευτέρου εδαφίου, ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του πρέπει να διενεργεί ή να φροντίζει να διενεργηθούν οι δοκιμές που ενδείκνυνται για κάθε τύπο προστατευ− τικής κατασκευής.

3.4.5. Μέσα πρόσβασης

Οι χειρολαβές και οι βαθμίδες πρέπει να έχουν σχε− διασθεί, κατασκευασθεί και διαρρυθμισθεί έτσι ώστε οι χειριστές να τα χρησιμοποιούν ενστικτωδώς και να μη χρησιμοποιούν τα όργανα χειρισμού για υποβοήθηση της πρόσβασης.

3.4.6. Συστήματα ρυμούλκησης

Κάθε μηχάνημα που ρυμουλκεί ή ρυμουλκείται πρέπει να είναι εφοδιασμένο με συστήματα ρυμούλκησης ή ζεύξης, σχεδιασμένα, κατασκευασμένα και τοποθετημέ− να έτσι ώστε η ζεύξη και απόζευξη να γίνονται εύκολα και με ασφάλεια και να εμποδίζεται η τυχαία απόζευξη κατά τη χρήση.

Εφόσον αυτό επιβάλλεται από το φορτίο του ρυμού, τα εν λόγω μηχανήματα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με υποστήριγμα το οποίο θα έχει επιφάνεια στήριξης προσαρμοσμένη στο φορτίο και το έδαφος.

3.4.7. Μετάδοση ισχύος μεταξύ του αυτοκινούμενου μηχανήματος (ή του ελκυστήρα) και του μηχανήματος αποδέκτου

Οι κινητές διατάξεις μηχανικής μετάδοσης που συνδέ− ουν ένα αυτοκινούμενο μηχάνημα (ή ελκυστήρα) με το πρώτο σταθερό έδρανο ρυμουλκούμενου μηχανήματος, πρέπει να έχουν σχεδιασθεί και κατασκευασθεί έτσι ώστε κάθε κινούμενο τμήμα να προστατεύεται καθ’ όλο το μήκος του.

Από την πλευρά του αυτοκινούμενου μηχανήματος ή του ελκυστήρα, ο δυναμοδότης άξονας στον οποίο συν− δέεται η αφαιρετή διάταξη μηχανικής μετάδοσης πρέπει να προστατεύεται είτε με προφυλακτήρα στερεωμένο και διασυνδεδεμένο με το αυτοκινούμενο μηχάνημα (ή τον ελκυστήρα), είτε με άλλο σύστημα που να εξασφα− λίζει ισοδύναμη προστασία.

Για την πρόσβαση στην αφαιρετή διάταξη μετάδοσης πρέπει να είναι δυνατό να ανοίγεται ο προφυλακτήρας. Όταν ο προφυλακτήρας βρίσκεται στη θέση του, πρέπει να προβλέπεται αρκετός χώρος ώστε να προλαμβάνεται ζημιά του προφυλακτήρα κατά την κίνηση του μηχανή− ματος (ή του ελκυστήρα).

Από την πλευρά του μηχανήματος αποδέκτου, ο δυ− ναμολήπτης άξονας πρέπει να περικλείεται σε κάλυμμα προστασίας στερεωμένο στο μηχάνημα.

Στα συστήματα μετάδοσης με ομοκινητικούς συνδέ− σμους, η ύπαρξη συστήματος περιορισμού της ροπής ή ελεύθερα περιστρεφόμενου τροχού επιτρέπεται μόνον προς την πλευρά του ρυμουλκούμενου μηχανήματος. Στην περίπτωση αυτή, η φορά συναρμογής πρέπει να επισημαίνεται επί της αφαιρετής διάταξης μηχανικής μετάδοσης.

Κάθε μηχάνημα αποδέκτης η λειτουργία του οποίου προϋποθέτει την ύπαρξη αφαιρετής διάταξης μηχανικής μετάδοσης που τη συνδέει με αυτοκινούμενο μηχάνημα ή με ελκυστήρα, πρέπει να διαθέτει σύστημα ανάρ− τησης της αφαιρετής διάταξης μηχανικής μετάδοσης έτσι ώστε, σε περίπτωση απόζευξης του μηχανήματος, τόσο η αφαιρετή διάταξη μηχανικής μετάδοσης όσο και η προστατευτική της διάταξη να μην διατρέχουν κίνδυνο βλάβης από την επαφή τους με το έδαφος ή μέρος του μηχανήματος.

Τα εξωτερικά στοιχεία της εν λόγω προστατευτικής διάταξης πρέπει να είναι σχεδιασμένα, κατασκευασμένα και τοποθετημένα έτσι ώστε να μην περιστρέφονται μαζί με την αφαιρετή διάταξη μηχανικής μετάδοσης. Η προστατευτική διάταξη πρέπει να περιβάλλει τη διάτα− ξη μετάδοσης έως τα άκρα των εσωτερικών σιαγόνων προκειμένου για απλούς ομοκινητικούς συνδέσμους και τουλάχιστον μέχρι το κέντρο του ή των εξωτερικών συνδέσμων σε περίπτωση που γίνεται χρήση των κα− λούμενων ομοκινητικών συνδέσμων μεγάλης γωνίας.

Εάν προβλέπονται ακροδέκτες στις θέσεις εργασίας κοντά στην αφαιρετή διάταξη μηχανικής μετάδοσης, αυτοί πρέπει να έχουν σχεδιασθεί και κατασκευασθεί έτσι ώστε οι προστατευτικές διατάξεις των αξόνων να μη μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βαθμίδες προσπέ− λασης, εκτός εάν έχουν σχεδιασθεί και κατασκευασθεί για τον σκοπό αυτό.

3.5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΑΛΛΩΝ ΕΓΓΕΝΩΝ ΚΙΝΔΥ− ΝΩΝ

3.5.1. Συσσωρευτές

Η υποδοχή της συστοιχίας πρέπει να είναι σχεδια− σμένη και κατασκευασμένη έτσι ώστε να μειώνεται στο ελάχιστο ο κίνδυνος εκτόξευσης ηλεκτρολύτου πάνω στον χειριστή, ακόμη και σε περίπτωση ανατροπής προς τα πλάγια ή προς τα εμπρός, ή/και να αποφεύγεται η συγκέντρωση ατμών στις θέσεις που καταλαμβάνουν οι χειριστές.

Το μηχάνημα πρέπει να είναι σχεδιασμένο και κα− τασκευασμένο έτσι ώστε η συστοιχία να μπορεί να αποσυνδέεται με τη βοήθεια ειδικής και ευπρόσιτης διάταξης.

3.5.2. Πυρκαγιά

Ανάλογα με τους προβλεπόμενους από τον κατασκευ− αστή εγγενείς κινδύνους, το μηχάνημα πρέπει, εάν το επιτρέπουν οι διαστάσεις του:

— είτε να επιτρέπει την τοποθέτηση ευπρόσιτων πυ− ροσβεστήρων,

— είτε να είναι εφοδιασμένη με πυροσβεστικά συστή− ματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του.

3.5.3. Εκπομπές επικινδύνων ουσιών

Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο του σημείου 1.5.13 δεν εφαρμόζεται, εφόσον κύρια λειτουργία του μηχανήμα− τος είναι ο ψεκασμός προϊόντων. Ωστόσο, ο χειριστής πρέπει να προστατεύεται από τον κίνδυνο έκθεσής του στις εν λόγω επικίνδυνες εκπομπές.

3.6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

3.6.1. Σήμανση, σήματα και προειδοποιήσεις

Κάθε μηχάνημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με μέσα σήμανσης ή/και πινακίδες οδηγιών σχετικά με τη χρήση, τη ρύθμιση και τη συντήρηση, όπου χρειάζεται, ώστε να διασφαλίζεται η υγεία και η ασφάλεια των προσώπων. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να επιλέγονται, να σχεδιάζο− νται και να κατασκευάζονται έτσι ώστε να είναι ευδιά− κριτα και ανθεκτικά.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων των κανόνων οδι− κής κυκλοφορίας, τα μηχανήματα με φερόμενο οδηγό πρέπει να διαθέτουν τον ακόλουθο εξοπλισμό:

— ηχητική διάταξη για την προειδοποίηση των προ− σώπων,

— σύστημα φωτεινής σήμανσης στο οποίο να λαμβά− νονται υπόψη οι προβλεπόμενες συνθήκες χρήσης. Η τελευταία αυτή απαίτηση δεν εφαρμόζεται στα μηχα− νήματα που προορίζονται αποκλειστικά για υπόγειες εργασίες και δεν διαθέτουν ηλεκτρική ενέργεια,

— κατά περίπτωση, πρέπει να υπάρχει κατάλληλο σύ− στημα σύνδεσης μεταξύ του ρυμουλκούμενου και του μηχανήματος για τη λειτουργία της σήμανσης.

Τα τηλεκατευθυνόμενα μηχανήματα, τα οποία υπό κανονικές συνθήκες χρήσης εκθέτουν τα πρόσωπα σε κινδύνους προσκρούσεως και σύνθλιψης, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με τα κατάλληλα μέσα προειδοποίησης όσον αφορά τους ελιγμούς τους ή με τις κατάλληλες για την προστασία των εκτιθέμενων προσώπων διατάξεις. Το ίδιο ισχύει για τα μηχανήματα των οποίων η χρήση συνεπάγεται συστηματική επανάληψη εμπρόσθιας και οπίσθιας κίνησης επί του ιδίου άξονα και των οποίων ο οδηγός δεν έχει άμεση ορατότητα προς τα πίσω.

Η ακούσια διακοπή της λειτουργίας του συνόλου των διατάξεων προειδοποίησης και σήμανσης πρέπει να εμποδίζεται εκ κατασκευής. Σε κάθε περίπτωση που αυτό επιβάλλεται για λόγους ασφαλείας, οι εν λόγω δι− ατάξεις πρέπει να είναι εφοδιασμένες με μέσα ελέγχου της καλής λειτουργίας τους, ενώ η τυχόν βλάβη τους πρέπει να είναι εμφανής για το χειριστή.

Στην περίπτωση που η κίνηση των μηχανημάτων ή των εργαλείων τους συνεπάγεται ιδιαίτερους κινδύνους, πρέπει να προβλέπεται η ύπαρξη σήμανσης επί του μηχανήματος που να προειδοποιεί για τους κινδύνους που παρουσιάζει το μηχάνημα κατά τη λειτουργία του εφόσον δεν τηρείται η απόσταση ασφαλείας. Η σήμανση πρέπει να είναι αναγνώσιμη από ασφαλή απόσταση, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των προσώπων που αναγκαστικά βρίσκονται στον γύρω από αυτή χώρο.

3.6.2. Σήμανση

Κάθε μηχάνημα πρέπει να φέρει τις ακόλουθες ευα− νάγνωστες και ανεξίτηλες ενδείξεις:

— την ονομαστική ισχύ εκφρασμένη σε κιλοβατώρες (kW),

— τη μάζα μαζί με τον εξοπλισμό που φέρει συνήθως το μηχάνημα, σε χιλιόγραμμα (kg),

και, ενδεχομένως:

— τη μέγιστη ελκτική δύναμη που προβλέπεται στο άγκιστρο ζεύξης, σε Νewton (N),

— τη μέγιστη κατακόρυφη δύναμη που προβλέπεται στο σημείο ζεύξης, σε Νewton (N).

3.6.3. Οδηγίες χρήσης

3.6.3.1. Κραδασμοί

Οι οδηγίες χρήσης πρέπει να παρέχουν τις ακόλουθες ενδείξεις όσον αφορά τους κραδασμούς που μεταδίδο− νται από το μηχάνημα στο σύστημα χεριού−βραχίονα: — τη συνολική τιμή των κραδασμών, στην οποία εκτίθε− ται το σύστημα χεριού βραχίονα, όταν αυτή υπερβαίνει τα 2,5 m/s2. Όταν η τιμή δεν υπερβαίνει τα 2,5 m/s2, το γεγονός αυτό πρέπει να επισημαίνεται,

— τον υψηλότερο τετραγωνικό μέσο όρο της σταθμι− σμένης επιτάχυνσης, την οποία υφίσταται το σύνολο του σώματος, όταν αυτή υπερβαίνει τα 2,5 m/s2. Αν το επίπεδο δεν υπερβαίνει τα 0,5 m/s2, το γεγονός αυτό πρέπει να επισημαίνεται,

— τον βαθμό αβεβαιότητας της μέτρησης.

Οι εν λόγω τιμές πρέπει είτε να μετρούνται πραγμα− τικά για το εν λόγω μηχάνημα, είτε να καθορίζονται βάσει μετρήσεων που πραγματοποιούνται επί τεχνικά συγκρίσιμου μηχανήματος το οποίο αντιπροσωπεύει την προβλεπόμενη παραγωγή.

Αν τα εναρμονισμένα πρότυπα δεν εφαρμόζονται, τα στοιχεία σχετικά με τους κραδασμούς πρέπει να μετρούνται με τον καταλληλότερο κώδικα μέτρησης, προσαρμοσμένο στο μηχάνημα.

Πρέπει να περιγράφονται οι συνθήκες λειτουργίας κατά τη μέτρηση, καθώς και οι κώδικες μέτρησης που χρησιμοποιήθηκαν.

3.6.3.2. Πολλαπλές χρήσεις

Οι οδηγίες χρήσης μηχανημάτων οι οποίες, ανάλο− γα με τον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό, επιδέχονται πολλαπλές χρήσεις, καθώς και οι οδηγίες χρήσης των εναλλάξιμων εξοπλισμών πρέπει να περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που απαιτούνται για την ασφαλή συναρ− μολόγηση και χρησιμοποίηση του βασικού μηχανήματος, καθώς και των εναλλάξιμων εξοπλισμών που μπορούν να προσαρμοσθούν σε αυτή.

 1. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΕΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΛΟΓ. ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Τα μηχανήματα που παρουσιάζουν εγγενείς κινδύνους λόγω ανυψωτικών εργασιών πρέπει να ανταποκρίνονται στο σύνολο των βασικών απαιτήσεων υγείας και ασφά− λειας που περιγράφονται στο παρόν κεφάλαιο (βλέπε Γενικές αρχές, σημείο 4).

4.1. ΓΕΝΙΚΑ 4.1.1. Ορισμοί

α) «Ανυψωτική εργασία»: εργασία μετακίνησης μονα−

διαίων φορτίων που συνίστανται σε πράγματα και/ή πρόσωπα, για την οποία απαιτείται, σε δεδομένη χρο− νική στιγμή, μεταβολή επιπέδου.

β) «Οδηγούμενο φορτίο»: φορτίο του οποίου η μετατό−

πιση διενεργείται καθ’ ολοκληρία κατά μήκος άκαμπτων ή εύκαμπτων υλικών οδηγών, των οποίων η θέση στο χώρο προσδιορίζεται από σταθερά σημεία.

γ) «Συντελεστής χρήσης»: αριθμητική τιμή του λόγου

του εγγυημένου από τον κατασκευαστή ή τον εντο− λοδόχο φορτίου μέχρι το οποίο ένα κατασκευαστικό στοιχείο μπορεί να συγκρατεί το εν λόγω φορτίο, προς το μέγιστο φορτίο χρήσης το οποίο αναγράφεται πάνω στο κατασκευαστικό στοιχείο, στον εξοπλισμό ή στο ανυψωτικό εξάρτημα αντιστοίχως.

δ) «Συντελεστής δοκιμής»: αριθμητική τιμή του λό−

γου του χρησιμοποιούμενου φορτίου για τις στατικές ή δυναμικές δοκιμές ανυψωτικού μηχανήματος ή ανυ− ψωτικού εξαρτήματος, προς το μέγιστο φορτίο χρή− σης, το οποίο αναγράφεται πάνω στο μηχάνημα ή στο ανυψωτικό εξάρτημα.

ε) «Στατική δοκιμή»: δοκιμή που συνίσταται στην επιθε−

ώρηση του ανυψωτικού μηχανήματος ή των ανυψωτικών εξαρτημάτων και, εν συνεχεία, στην επιβολή δύναμης που αντιστοιχεί στο μέγιστο φορτίο χρήσης πολλα− πλασιαζόμενο επί τον κατάλληλο συντελεστή στατικής δοκιμής, μετά δε την αποφόρτιση στην εκ νέου επιθεώ− ρηση του ανυψωτικού μηχανήματος ή των ανυψωτικών εξαρτημάτων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν υποστεί ζημίες.

στ) «Δυναμική δοκιμή»: δοκιμή που συνίσταται στη θέση σε λειτουργία του ανυψωτικού μηχανήματος σε όλες τις δυνατές διαμορφώσεις, με το μέγιστο φορτίο χρήσης πολλαπλασιαζόμενο επί τον κατάλληλο συντε− λεστή δυναμικής δοκιμής, λαμβανομένης υπόψη της δυ− ναμικής συμπεριφοράς του ανυψωτικού μηχανήματος, προκειμένου να εξακριβωθεί η καλή λειτουργία του.

ζ) «Φορέας»: τμήμα του μηχανήματος επί του οποίου ή εντός του οποίου τα πρόσωπα ή/και τα πράγματα υποστηρίζονται προκειμένου να ανυψωθούν.

4.1.2. Προστασία έναντι των μηχανικών κινδύνων

4.1.2.1. Κίνδυνοι οφειλόμενοι στην έλλειψη ευστάθειας

Τα μηχανήματα πρέπει να σχεδιάζονται και να κα− τασκευάζονται έτσι ώστε η ευστάθεια που απαιτείται στο σημείο 1.3.1 να διατηρείται τόσο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας όσο και εκτός λειτουργίας, συμπερι− λαμβανόμενων όλων των σταδίων μεταφοράς, συναρ− μολόγησης και αποσυναρμολόγησης, κατά τη διάρκεια προβλεπτών βλαβών των κατασκευαστικών στοιχείων, καθώς και κατά τη διάρκεια των δοκιμών που εκτε− λούνται σύμφωνα με το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσεως. Προς τούτο, ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του χρησιμοποιούν τις δέουσες μεθό− δους εξακρίβωσης.

4.1.2.2. Μηχανήματα κινούμενα σε οδηγούς ή σε τρο− χιές

Το μηχάνημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με διατά− ξεις που να επενεργούν στους οδηγούς ή στις τροχιές ώστε να αποφεύγεται ο εκτροχιασμός.

Εάν, παρά την ύπαρξη παρόμοιων διατάξεων, συνεχίζει να υπάρχει κίνδυνος εκτροχιασμού ή βλάβης τροχιάς ή οργάνου οδήγησης ή κύλισης, πρέπει να έχουν προ− βλεφθεί διατάξεις που να εμποδίζουν την πτώση του εξοπλισμού, των δομικών στοιχείων ή του φορτίου, κα− θώς και την ανατροπή του μηχανήματος.

4.1.2.3. Μηχανική αντοχή

Το μηχάνημα, τα ανυψωτικά εξαρτήματα καθώς και τα κινητά στοιχεία πρέπει να αντέχουν στις καταπονήσεις, στις οποίες υποβάλλονται κατά τη λειτουργία τους, και, ενδεχομένως, εκτός λειτουργίας, υπό τις προβλεπόμε− νες συνθήκες εγκατάστασης και εκμετάλλευσης και σε όλες τις σχετικές διατάξεις, λαμβανομένων υπόψη των ενδεχόμενων επιδράσεων των ατμοσφαιρικών παρα− γόντων καθώς και των καταπονήσεων που ασκούν τα πρόσωπα. Η απαίτηση αυτή πρέπει επίσης να πληρούται κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, της συναρμολόγησης και της αποσυναρμολόγησης.

Το μηχάνημα και τα ανυψωτικά εξαρτήματα πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται έτσι ώστε να αποφεύγονται οι βλάβες που οφείλονται στην κόπωση ή τη φθορά, λαμβανομένης υπόψη της προβλεπόμενης εφαρμογής.

Τα χρησιμοποιούμενα υλικά πρέπει να επιλέγονται με κριτήριο το προβλεπόμενο περιβάλλον χρήσης, λαμ− βάνοντας ιδίως υπόψη τη διάβρωση, τη φθορά λόγω τριβής, τις κρούσεις, τις ακραίες θερμοκρασίες, την κόπωση, την ευθραυστότητα και τη γήρανση.

Το μηχάνημα και τα ανυψωτικά εξαρτήματα πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται έτσι ώστε να αντέχουν χωρίς μόνιμη παραμόρφωση, ούτε έκδηλη βλάβη, τις υπερφορτίσεις που οφείλονται στις στατικές δοκιμές. Κατά τον υπολογισμό της αντοχής πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι τιμές του επιλεγέντος συντελε− στή στατικής δοκιμής, προκειμένου να εξασφαλίζεται το ενδεδειγμένο επίπεδο ασφαλείας. Ο συντελεστής αυτός λαμβάνει, κατά γενικό κανόνα, τις ακόλουθες τιμές:

α) μηχανήματα με κινητήρια δύναμη τον άνθρωπο και

ανυψωτικά εξαρτήματα: 1,5˙

β) λοιπά μηχανήματα: 1,25.

Το μηχάνημα πρέπει να σχεδιάζεται και να κατασκευ− άζεται έτσι ώστε να ανθίσταται χωρίς βλάβη στις δυ− ναμικές δοκιμές που πραγματοποιούνται με το μέγιστο φορτίο χρήσης πολλαπλασιαζόμενο επί το συντελεστή δυναμικής δοκιμής. Ο συντελεστής δυναμικής δοκιμής επιλέγεται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το ενδεδειγ− μένο επίπεδο ασφαλείας˙ ο συντελεστής αυτός, κατά γενικό κανόνα, ισούται με 1,1. Οι δοκιμές αυτές πραγμα− τοποιούνται, κατά γενικό κανόνα, με τις προβλεπόμενες ονομαστικές ταχύτητες που ορίζει ο κατασκευαστής. Σε περίπτωση που το κύκλωμα χειρισμού του μηχανήμα− τος επιτρέπει πολλές ταυτόχρονες κινήσεις, οι δοκιμές πρέπει να διεξάγονται υπό τις δυσμενέστερες δυνατές συνθήκες, ήτοι, κατά γενικό κανόνα, με συνδυασμό των κινήσεων.

4.1.2.4. Τροχαλίες, τύμπανα, τροχοί συρματόσχοινα και αλυσίδες

Οι τροχαλίες, τα τύμπανα και οι τροχοί πρέπει να έχουν διαμέτρους συμβατές και κατάλληλες για τις διαστάσεις των συρματοσχοίνων ή των αλυσίδων με τις οποίες μπορούν να εξοπλίζονται.

Τα τύμπανα και οι τροχοί πρέπει να σχεδιάζονται, να κατασκευάζονται και να τοποθετούνται έτσι ώστε τα συρματόσχοινα ή οι αλυσίδες, με τις οποίες είναι εξοπλισμένα, να μπορούν να τυλίγονται χωρίς να ξε− φεύγουν.

Τα συρματόσχοινα τα οποία χρησιμοποιούνται απευ− θείας για την ανύψωση ή τη στήριξη του φορτίου δεν πρέπει να περιέχουν καμία ένωση εκτός από εκείνες που βρίσκονται στα άκρα τους. Ωστόσο, οι ενώσεις είναι ανεκτές στις εγκαταστάσεις, οι οποίες προβλέπε− ται, από την κατασκευή τους, να τροποποιούνται συχνά ανάλογα με τις ανάγκες μιας εκμετάλλευσης.

Ο συντελεστής χρήσης του συνδυασμού σχοινιού και απόληξης επιλέγεται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το ενδεδειγμένο επίπεδο ασφαλείας˙ ο συντελεστής αυτός, κατά γενικό κανόνα, ισούται με 5.

Ο συντελεστής χρήσης των αλυσίδων ανύψωσης επι− λέγεται κατά τρόπον ώστε να διασφαλίζεται το ενδε− δειγμένο επίπεδο ασφαλείας˙ ο συντελεστής αυτός, κατά γενικό κανόνα, ισούται με 4.

Προκειμένου να εξακριβωθεί ότι έχει επιλεγεί ο ενδε− δειγμένος συντελεστής χρήσης, ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του πρέπει να διενερ− γεί ή να φροντίζει να διενεργηθούν οι δοκιμές, οι οποίες ενδείκνυνται για κάθε τύπο αλυσίδας και σχοινιού που χρησιμοποιείται απευθείας για την ανύψωση του φορ− τίου καθώς και για κάθε τύπο απόληξης σχοινιού.

4.1.2.5. Ανυψωτικά εξαρτήματα και τα κατασκευαστικά τους στοιχεία

Τα ανυψωτικά εξαρτήματα και τα κατασκευαστικά τους στοιχεία οφείλουν να έχουν διαστάσεις που να λαμβάνουν υπόψη τα φαινόμενα κόπωσης και γήραν− σης για αριθμό κύκλων λειτουργίας σύμφωνο προς την προβλεπόμενη διάρκεια ζωής, υπό συνθήκες λειτουργίας που ανταποκρίνονται στην προβλεπόμενη χρήση.

Εξάλλου:

α) ο συντελεστής χρήσης του συνδυασμού σχοινιού και απόληξης επιλέγεται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το ενδεδειγμένο επίπεδο ασφαλείας˙ ο συντελεστής αυτός, κατά γενικό κανόνα, ισούται με 5. Τα συρματόσχοινα δεν πρέπει να περιλαμβάνουν καμία ένωση ή θηλιά εκτός εκείνων που βρίσκονται στις απολήξεις τους˙

β) όταν χρησιμοποιούνται αλυσίδες με συγκολλητούς κρίκους πρέπει να είναι του τύπου βραχέων κρίκων. Οι αλυσίδες πρέπει να έχουν συντελεστή χρήσης που επιλέγεται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το ενδεδειγμένο επίπεδο ασφαλείας˙ ο συντελεστής αυτός, κατά γενικό κανόνα, ισούται με 4˙

γ) ο συντελεστής χρήσης των νημάτινων καλωδίων ή

ιμάντων εξαρτάται από το υλικό, τη μέθοδο κατασκευ− ής, τις διαστάσεις και τη χρήση. Ο συντελεστής αυτός επιλέγεται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το ενδεδειγμένο επίπεδο ασφαλείας˙ κατά γενικό κανόνα, ισούται με 7, υπό τον όρο ότι τα χρησιμοποιούμενα υλικά είναι πολύ καλής ελεγμένης ποιότητας και ότι η μέθοδος κατα− σκευής έχει προσαρμοσθεί στις προβλεπόμενες συν− θήκες χρήσης. Σε αντίθετη περίπτωση, ο συντελεστής είναι, κατά γενικό κανόνα, μεγαλύτερος προκειμένου να παρέχει ισοδύναμο επίπεδο ασφαλείας. Τα νημάτινα καλώδια ή ιμάντες δεν πρέπει να περιέχουν κανέναν κόμβο, ένωση ή σύνδεση εκτός εκείνων που υπάρχουν στα άκρα ανάρτησης της αρτάνης ή του βρόγχου σε περίπτωση ατέρμονος αρτάνης˙

δ) ο συντελεστής χρήσης όλων των μεταλλικών συν−

θετικών στοιχείων μιας αρτάνης ή των στοιχείων που χρησιμοποιούνται με την αρτάνη επιλέγεται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το ενδεδειγμένο επίπεδο ασφάλειας˙ ο συντελεστής αυτός, κατά γενικό κανόνα, ισούται με 4˙

ε) το μέγιστο φορτίο λειτουργίας πολύκλωνης αρτά− νης προσδιορίζεται βάσει του μέγιστου φορτίου λει− τουργίας του ασθενέστερου κλώνου, του αριθμού των κλώνων και ενός συντελεστή μείωσης ο οποίος εξαρτά− ται από τον τρόπο ανάρτησης διά της αρτάνης˙

στ) προκειμένου να εξακριβωθεί ότι έχει επιλεγεί ο ενδεδειγμένος συντελεστής χρήσης, ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του διενεργεί ή φροντίζει να διενεργηθούν οι δοκιμές που ενδείκνυνται για κάθε τύπο δομικού στοιχείου ο οποίος περιλαμβά− νεται στα στοιχεία α), β), γ) και δ).

4.1.2.6. Έλεγχος των κινήσεων

Τα συστήματα ελέγχου των κινήσεων πρέπει να ενερ− γούν έτσι ώστε να διατηρείται σε ασφαλή κατάσταση το μηχάνημα στο οποίο είναι εγκατεστημένα.

α) Το μηχάνημα πρέπει να είναι σχεδιασμένο, κατα− σκευασμένο και εξοπλισμένο με διατάξεις που να δι− ατηρούν το εύρος κινήσεων των στοιχείων τους στα προβλεπόμενα όρια. Οι διατάξεις αυτές πρέπει, ενδε− χομένως, να τίθενται σε λειτουργία μετά από σχετικό προειδοποιητικό σήμα.

ΦΕΚ 97

β) Όταν πολλά μηχανήματα εγκατεστημένα μόνιμα ή κυλιόμενα σε σιδηροτροχιές μπορούν να κινούνται ταυτόχρονα στον ίδιο χώρο, με κίνδυνο συγκρούσεων, τα μηχανήματα αυτά πρέπει να είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα έτσι ώστε να μπορούν να εξοπλίζονται με συστήματα αποφυγής των εν λόγω κινδύνων.

γ) Το μηχάνημα πρέπει να είναι σχεδιασμένο και κα−

τασκευασμένο έτσι ώστε τα φορτία να μην μπορούν να κλίνουν επικίνδυνα ή να πέφτουν αιφνιδίως με ελεύθερη πτώση σε περίπτωση μερικής ή ολικής διακοπής της πα− ροχής ενέργειας, ή όταν παύει να ενεργεί ο χειριστής.

δ) Εκτός από τα μηχανήματα των οποίων η εργασία απαιτεί μια τέτοια εφαρμογή, δεν πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα, υπό ομαλές συνθήκες λειτουργίας, κα− θόδου του φορτίου υπό τον έλεγχο πέδης τριβής και μόνον.

ε) Τα όργανα συγκράτησης πρέπει να είναι σχεδια−

σμένα και κατασκευασμένα έτσι ώστε να αποφεύγεται η αιφνίδια πτώση των φορτίων.

4.1.2.7. Κινήσεις των φορτίων κατά τις μετακινήσεις

Η θέση λειτουργίας των μηχανημάτων πρέπει να είναι τοποθετημένη σε θέση που να επιτρέπει τη μέγιστη εποπτεία των διαδρομών των κινούμενων στοιχείων, ώστε να αποφεύγονται οι πιθανές προσκρούσεις με πρόσωπα ή αντικείμενα ή με άλλα μηχανήματα που ενδέχεται να λειτουργούν ταυτόχρονα και τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν κινδύνους.

Τα μηχανήματα οδηγούμενου φορτίου πρέπει να είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα έτσι ώστε να απο− φεύγεται η ακούσια πτώση του φορτίου, του φορέα ή των ενδεχομένων αντίβαρων.

4.1.2.8. Μηχανήματα που εξυπηρετούν σταθερά πλα− τύσκαλα (στάσεις)

4.1.2.8.1. Κινήσεις του φορέα

Η κίνηση του φορέα που εξυπηρετεί σταθερά πλα− τύσκαλα θα πρέπει να καθοδηγείται άκαμπτα προς και από τα εν λόγω πλατύσκαλα. Τα ψαλιδωτά συ− στήματα θεωρούνται επίσης συστήματα άκαμπτης καθοδήγησης.

4.1.2.8.2. Πρόσβαση στον φορέα

Όταν τα πρόσωπα έχουν πρόσβαση στον φορέα, το μηχάνημα πρέπει να έχει σχεδιασθεί και κατασκευασθεί έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι ο φορέας παραμένει ακίνητος κατά την πρόσβαση, ιδίως ενόσω φορτώνεται ή εκφορτώνεται.

Τα μηχανήματα πρέπει να έχουν σχεδιασθεί και κατα− σκευασθεί έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι η διαφορά στάθμης μεταξύ του φορέα και του εξυπηρετούμενου πλατύσκαλου δεν δημιουργεί κίνδυνο σκοντάμματος.

4.1.2.8.3. Κίνδυνοι οφειλόμενοι σε επαφή με τον κινού− μενο φορέα

Όπου είναι απαραίτητο προκειμένου να ικανοποιηθεί η απαίτηση του δεύτερου εδαφίου του σημείου 4.1.2.7, η ζώνη κίνησης του φορέα πρέπει να καθίσταται απρόσιτη υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας.

Όταν, κατά την επιθεώρηση ή τη συντήρηση, υπάρχει κίνδυνος για τα πρόσωπα που βρίσκονται κάτω ή πάνω από τον φορέα να συνθλιβούν μεταξύ του φορέα και τυχόν σταθερών μερών, πρέπει να προβλέπεται επαρ− κής ελεύθερος χώρος είτε μέσω φυσικών καταφυγίων είτε μέσω μηχανικών διατάξεων που να εμποδίζουν την κίνηση του φορέα.

4.1.2.8.4. Κίνδυνος λόγω πτώσης του φορτίου από τον φορέα

Όταν υφίσταται κίνδυνος λόγω πτώσης του φορτίου από τον φορέα, το μηχάνημα πρέπει να έχει σχεδιασθεί και κατασκευασθεί έτσι ώστε να προσλαμβάνεται ο εν λόγω κίνδυνος.

4.1.2.8.5. Πλατύσκαλα (στάσεις)

Οι κίνδυνοι από την επαφή προσώπων στα πλατύ− σκαλα με τον κινούμενο φορέα ή με άλλα κινούμενα τμήματα πρέπει να προλαμβάνονται.

Όπου υφίσταται κίνδυνος πτώσης προσώπων στη ζώνη κίνησης του φορέα όταν ο φορέας δεν είναι παρών στα πλατύσκαλα, πρέπει να τοποθετούνται προστατευτικά μέσα για την πρόληψη του κινδύνου αυτού. Τα εν λόγω προστατευτικά μέσα δεν πρέπει να ανοίγουν προς την κατεύθυνση της ζώνης κίνησης. Πρέπει να εφοδιάζονται με διάταξη διασύνδεσης που ελέγχεται από τη θέση του φορέα, η οποία εμποδίζει:

— επικίνδυνες κινήσεις του φορέα μέχρις ότου τα προ− στατευτικά μέσα κλείσουν και κλειδώσουν,

— επικίνδυνο άνοιγμα του προστατευτικού μέσου μέ− χρις ότου ο φορέας έχει σταματήσει στο αντίστοιχο πλατύσκαλο.

4.1.3. Καταλληλότητα για τη σκοπούμενη χρήση

Όταν το ανυψωτικό μηχάνημα ή τα ανυψωτικά εξαρ− τήματα διατίθενται στην αγορά ή τίθενται σε λειτουρ− γία για πρώτη φορά, ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδο− τημένος αντιπρόσωπός του μεριμνούν, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα ή αναθέτοντας τη λήψη τους σε τρίτους, ώστε το μηχάνημα ή τα ανυψωτικά εξαρτήμα− τα τα οποία είναι έτοιμα προς χρήση –χειροκίνητα ή μηχανοκίνητα– να μπορούν να επιτελέσουν ασφαλώς τις προβλεπόμενες λειτουργίες τους.

Οι στατικές και δυναμικές δοκιμές που προβλέπονται στο σημείο 4.1.2.3 εκτελούνται για όλα τα ανυψωτικά μη− χανήματα που είναι έτοιμα να τεθούν σε λειτουργία.

Όταν τα μηχανήματα δεν μπορούν να συναρμολο− γηθούν στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή ή στις εγκαταστάσεις του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του, τα κατάλληλα μέτρα λαμβάνονται στον τόπο της χρήσης. Άλλως, τα μέτρα λαμβάνονται είτε στις εγκα− ταστάσεις του κατασκευαστή είτε στον τόπο χρήσης.

4.2. ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΛΗΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ

ΔΥΝΑΜΗΣ

4.2.1. Έλεγχος των κινήσεων

Τα όργανα ελέγχου των κινήσεων του μηχανήματος ή του εξοπλισμού του πρέπει να επανέρχονται στο νεκρό σημείο αφού ο χειριστής πάψει να επενεργεί. Ωστόσο, όσον αφορά τις μερικές ή ολικές κινήσεις για τις οποί− ες δεν υφίσταται κίνδυνος πρόσκρουσης του φορτίου ή του μηχανήματος, τα εν λόγω όργανα μπορούν να αντικαθίστανται από όργανα ελέγχου που επιτρέπουν κινήσεις με αυτόματες στάσεις σε προεπιλεγμένες θέ− σεις, χωρίς να εξακολουθεί να επενεργεί ο χειριστής. 4.2.2. Έλεγχος των καταπονήσεων

Τα μηχανήματα μέγιστου φορτίου χρήσης τουλάχι− στον ίσου προς 1 000 kg ή των οποίων η ροπή ανα− τροπής είναι τουλάχιστον ίση προς 40 000 Nm, πρέπει να είναι εξοπλισμένες με συστήματα ειδοποίησης του οδηγού, τα οποία να εμποδίζουν τις επικίνδυνες μετα− τοπίσεις του φορτίου σε περίπτωση:

— υπερφόρτωσης, είτε λόγω υπέρβασης των μέγιστων φορτίων χρήσης είτε λόγω υπέρβασης της μέγιστης ροπής χρήσης λόγω υπέρβασης του φορτίου, ή — υπέρβασης της ροπής ανατροπής.

4.2.3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΣΥΡΜΑ− ΤΟΣΧΟΙΝΑ

Τα φέροντα, έλκοντα ή φέροντα−έλκοντα συρματό− σχοινα πρέπει να είναι εντεταμένα από αντίβαρο ή από μηχανισμό που να επιτρέπει τον μόνιμο έλεγχο της τάσεως.

4.3. Πληροφορίες και επισημάνσεις

4.3.1. Αλυσίδες, συρματόσχοινα και ιμάντες

Κάθε τμήμα ανυψωτικής αλυσίδας, συρματόσχοινου ή ιμάντα που δεν αποτελεί μέρος συνόλου πρέπει να φέρει σήμανση ή, όπου αυτό δεν είναι δυνατό, πλακί− διο ή αναπόσπαστο δακτύλιο που να αναγράφει τα στοιχεία του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του καθώς και τα στοιχεία της σχετικής βεβαίωσης.

Η βεβαίωση που μνημονεύεται ανωτέρω πρέπει να φέρει τουλάχιστον τις ακόλουθες ενδείξεις:

α) το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή ή, εν−

δεχομένως, του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του˙

β) περιγραφή της αλυσίδας ή του συρματόσχοινου

που να περιλαμβάνει:

— τις ονομαστικές διαστάσεις τους,

— την κατασκευή τους,

— το υλικό κατασκευής,

— κάθε ειδική μεταλλουργική επεξεργασία την οποία υπέστη το υλικό˙

γ) τη μέθοδο δοκιμής˙

δ) το μέγιστο φορτίο που μπορεί να φέρει κατά τη λειτουργία η αλυσίδα ή το συρματόσχοινο. Μπορούν, επίσης, να αναφέρονται τα όρια μέσα στα οποία πρέπει να βρίσκονται τα φορτία ανάλογα με τις προβλεπόμε− νες χρήσεις.

4.3.2. Ανυψωτικά εξαρτήματα

Τα ανυψωτικά εξαρτήματα, πρέπει να αναγράφουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

— στοιχεία όσον αφορά το υλικό όταν η πληροφορία αυτή είναι αναγκαία για την ασφαλή χρήση, — το μέγιστο φορτίο χρήσης.

Στην περίπτωση που τα φυσικά χαρακτηριστικά των ανυψωτικών εξαρτημάτων δεν επιτρέπουν την επισή− μανση, τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο πρέπει να αναγράφονται σε πινακίδα ή άλλο ισοδύναμο μέσο και να στερεώνονται ασφαλώς επί του εξαρτήματος.

Τα χαρακτηριστικά πρέπει να είναι ευανάγνωστα και να τοποθετούνται σε θέση από την οποία δεν κινδυνεύ− ουν να εξαφανισθούν ούτε να προκαλέσουν εξασθένηση του εξαρτήματος.

4.3.3. Ανυψωτικά μηχανήματα

Το μέγιστο φορτίο χρήσης πρέπει να αναγράφεται ιδιαίτερα ευανάγνωστα επί του μηχανήματος. Η εν λόγω αναγραφή πρέπει να γίνεται κατά τρόπο ιδιαιτέρως ευανάγνωστο, ανεξίτηλο και υπό μη κωδικοποιημένη μορφή.

Όταν το μέγιστο φορτίο χρήσης εξαρτάται από τη διαμόρφωση του μηχανήματος, κάθε θέση εργασίας πρέπει να φέρει πινακίδα φορτίων η οποία να αναφέρει υπό μορφή σχεδίων, ή ενδεχομένως πινάκων, τα επιτρε− πόμενα φορτία χρήσης για κάθε διαμόρφωση.

Τα μηχανήματα που προορίζονται αποκλειστικά για την ανύψωση φορτίων, που είναι εξοπλισμένα με φο− ρέα φορτίου που επιτρέπουν την πρόσβαση προσώπων, πρέπει να φέρουν σαφή και ανεξίτηλη ένδειξη που να απαγορεύει την ανύψωση προσώπων. Η ένδειξη αυτή πρέπει να είναι ορατή από όλα τα σημεία από όπου είναι δυνατή η πρόσβαση.

4.4. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

4.4.1. Ανυψωτικά εξαρτήματα

Κάθε ανυψωτικό εξάρτημα ή κάθε παρτίδα ανυψωτι− κών εξαρτημάτων που δεν κυκλοφορούν ξεχωριστά στο εμπόριο, πρέπει να συνοδεύεται από φυλλάδιο οδηγιών χρήσης που να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλου− θες πληροφορίες:

α) την προβλεπόμενη χρήση˙

β) τα όρια χρήσης, κυρίως για τα ανυψωτικά εξαρ−

τήματα, όπως οι μαγνητικές βεντούζες ή οι βεντούζες υποπίεσης, που δεν συμμορφώνονται πλήρως με το

σημείο 4.1.2.6, στοιχείο ε)˙

γ) οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρη−

σης˙

δ) τον συντελεστή στατικής δοκιμής που χρησιμο−

ποιήθηκε.

4.4.2. Ανυψωτικά μηχανήματα

Τα ανυψωτικά μηχανήματα πρέπει να συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης που περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με:

α) τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος, και

συγκεκριμένα:

— το μέγιστο φορτίο χρήσης και, εάν απαιτείται, αντί− γραφο της πινακίδας ή του πίνακα των φορτίων που περιγράφεται στο δεύτερο εδάφιο του σημείου 4.3.3,

— τις αντιδράσεις στις στηρίξεις ή στις αγκυρώσεις και, ενδεχομένως, τα χαρακτηριστικά των οδών,

— εάν απαιτείται, τον ορισμό και τα μέσα εγκατάστα− σης ερμάτων,

β) το περιεχόμενο του βιβλιαρίου παρακολούθησης του μηχανήματος, αν αυτό δεν χορηγείται μαζί με το μηχάνημα˙

γ) τις οδηγίες χρήσης, κυρίως για την αναπλήρωση των ελλείψεων της άμεσης οπτικής επαφής του χειριστή με το φορτίο˙

δ) κατά περίπτωση, έκθεση δοκιμών όπου περιγρά−

φονται αναλυτικά οι στατικές και οι δυναμικές δοκιμές που εκτελέσθηκαν από τον κατασκευαστή ή τον εντο− λοδόχο του˙

ε) για τα μηχανήματα που δεν έχουν συναρμολογηθεί

στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή με τη διαμόρ− φωση υπό την οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, τις απαραίτητες οδηγίες για την πραγματοποίηση των μετρήσεων που αναφέρονται στο σημείο 4.1.3 πριν από την έναρξη της χρήσης τους.

 1. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Τα μηχανήματα που προορίζονται για υπόγειες ερ− γασίες, πρέπει να ανταποκρίνονται στο σύνολο των βασικών απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας που περι− γράφονται στο παρόν κεφάλαιο (βλέπε Γενικές αρχές, σημείο 4).

 • ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΛΟΓ. ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ

Τα κινητά συστήματα αντιστήριξης πρέπει να σχε− διάζονται και να κατασκευάζονται κατά τρόπο που να τους προσδίδει επαρκή ισορροπία κατά τη μετακίνησή τους και να μην ανατρέπονται πριν και κατά το χρο− νικό διάστημα που φορτίζονται, καθώς και μετά την αφαίρεση του φορτίου. Πρέπει επίσης να διαθέτουν σημεία αγκύρωσης για τις άνω πλάκες των μεμονωμέ− νων υδραυλικών πασσάλων.

 • ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

Τα κινητά συστήματα αντιστήριξης πρέπει να εξασφα− λίζουν την απρόσκοπτη κυκλοφορία των εκτιθέμενων προσώπων.

 • ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Τα όργανα ελέγχου της επιτάχυνσης και της πέδησης για την κίνηση μηχανημάτων επί τροχιών πρέπει να εί− ναι χειροκίνητα. Ωστόσο, τα συστήματα ενεργοποίησης μπορούν να είναι ποδοκίνητα.

Τα όργανα χειρισμού των κινητών συστημάτων αντι− στήριξης πρέπει να είναι σχεδιασμένα, κατασκευασμένα και τοποθετημένα έτσι ώστε οι χειριστές να προστατεύ− ονται από εγκατεστημένο σύστημα αντιστήριξης κατά τη διάρκεια της ολίσθησης. Τα όργανα χειρισμού πρέπει να προφυλάσσονται από οποιαδήποτε απροσδόκητη ενεργοποίησή τους.

 • ΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

Τα αυτοκινούμενα μηχανήματα έλξης επί τροχιών που χρησιμοποιούνται σε υπόγειες εργασίες, πρέπει να εί− ναι εφοδιασμένα με σύστημα ενεργοποίησης που να επενεργεί στο κύκλωμα ελέγχου της μετακίνησης του μηχανήματος, έτσι ώστε η κίνηση να διακόπτεται όταν ο οδηγός δεν έχει πλέον τον έλεγχο της κίνησης.

 • ΠΥΡΚΑΓΙΑ

Το δεύτερο εδάφιο του σημείου 3.5.2 είναι αναγκαστι− κής ισχύος για τα μηχανήματα που έχουν τμήματα τα οποία συνεπάγονται υψηλό κίνδυνο ανάφλεξης.

Το σύστημα πέδησης των μηχανημάτων που προορί− ζονται για υπόγειες εργασίες πρέπει να είναι σχεδια− σμένο και κατασκευασμένο έτσι ώστε να μη δημιουργεί σπινθήρες ή να προκαλεί πυρκαγιά.

Τα μηχανήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης που προορίζονται για υπόγειες εργασίες πρέπει να είναι εξοπλισμένες αποκλειστικά με κινητήρες εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιούν καύσιμο με χαμηλή τάση ατμών, και οι οποίοι αποκλείεται να προκαλέσουν σπιν− θήρα ηλεκτρικής προέλευσης.

 • ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

Τα καυσαέρια των κινητήρων εσωτερικής καύσης δεν πρέπει να εκπέμπονται προς τα πάνω.

 1. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΠΑΓΟΝΤΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Τα μηχανήματα που συνεπάγονται κινδύνους οι οποίοι οφείλονται στην ανύψωση προσώπων, πρέπει να αντα− ποκρίνονται στο σύνολο των βασικών απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας που περιγράφονται στο παρόν κεφάλαιο (βλέπε Γενικές αρχές, σημείο 4).

 • ΓΕΝΙΚΑ
  • Μηχανική αντοχή

Ο θαλαμίσκος, συμπεριλαμβανομένων τυχών κατα− πακτών, πρέπει να έχει σχεδιασθεί και κατασκευασθεί έτσι ώστε να προσφέρει χώρο και αντοχή που αντιστοι− χούν στο μέγιστο αριθμό προσώπων που επιτρέπεται να επιβαίνουν στον θαλαμίσκο και στο μέγιστο φορτίο χρήσης.

Οι συντελεστές χρήσης που καθορίζονται στα σημεία 4.1.2.4 και 4.1.2.5 δεν είναι επαρκείς για τα μηχανήματα που προορίζονται για την ανύψωση προσώπων και, κατά γενικό κανόνα, πρέπει να διπλασιάζονται. Τα μηχανήμα− τα που προορίζονται για την ανύψωση προσώπων και αγαθών πρέπει να εξοπλίζονται με ανάρτηση ή σύστημα υποστήριξης του θαλαμίσκου και να έχουν σχεδιασθεί έτσι ώστε να εξασφαλίζουν επαρκές συνολικό επίπεδο ασφαλείας και να προλαμβάνουν τον κίνδυνο πτώσης του θαλαμίσκου.

Εάν, για την ανάρτηση του θαλαμίσκου, χρησιμοποι− ούνται συρματόσχοινα ή αλυσίδες, απαιτούνται του− λάχιστον δύο ανεξάρτητα συρματόσχοινα ή αλυσίδες. Κάθε συρματόσχοινο ή κάθε αλυσίδα έχει ανεξάρτητη αγκύρωση.

 • Έλεγχος των καταπονήσεων για τα μηχανήμα−τα που κινούνται με ενέργεια πλην της ανθρώπινης δύναμης

Οι απαιτήσεις του σημείου 4.2.2 ισχύουν ανεξαρτήτως των τιμών του μέγιστου φορτίου χρήσης και της μέ− γιστης ροπής ανατροπής, εκτός αν ο κατασκευαστής μπορεί να αποδείξει ότι δεν υφίσταται κίνδυνος υπερ− φόρτωσης ή ανατροπής.

 • ΟΡΓΑΝΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Εφόσον οι απαιτήσεις ασφαλείας δεν επιβάλλουν άλ− λες λύσεις, ο θαλαμίσκος πρέπει, κατά γενικό κανόνα, να σχεδιάζεται και να κατασκευάζεται έτσι ώστε τα πρό− σωπα που βρίσκονται μέσα σε αυτόν να διαθέτουν μέσα για τον έλεγχο των κινήσεων ανόδου και καθόδου και, κατά περίπτωση, άλλων κινήσεων του θαλαμίσκου.

Κατά τη λειτουργία, τα εν λόγω όργανα χειρισμού πρέπει να έχουν προτεραιότητα έναντι των άλλων ορ− γάνων χειρισμού της ίδιας κίνησης, εξαιρουμένων των συστημάτων στάσης κινδύνου.

Η λειτουργία των οργάνων χειρισμού των εν λόγω κινήσεων πρέπει να απαιτεί τη συνεχή επενέργεια του χειριστή, πλην των περιπτώσεων όπου ο ίδιος ο θαλα− μίσκος είναι πλήρως κλειστού τύπου.

 • ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ

ΜΕΣΑ Ή ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΘΑΛΑΜΙΣΚΟ

 • Κίνδυνοι που οφείλονται στις κινήσεις του θα−λαμίσκου

Τα μηχανήματα ανύψωσης προσώπων πρέπει να σχε− διάζονται, να κατασκευάζονται ή να εξοπλίζονται έτσι ώστε η επιτάχυνση ή η επιβράδυνση του θαλαμίσκου να μην δημιουργεί κινδύνους για τα πρόσωπα.

 • Κίνδυνος πτώσης των ατόμων από τον θαλα−μίσκο

Ο θαλαμίσκος δεν πρέπει να αποκτά κλίση σε βαθμό που να δημιουργείται κίνδυνος πτώσης των επιβαινό− ντων, ακόμη και τις περιπτώσεις κατά τις οποίες το μηχάνημα και ο θαλαμίσκος βρίσκονται σε κίνηση.

Όταν ο θαλαμίσκος έχει σχεδιασθεί ως θέση εργασί− ας, πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια για την εξασφάλιση ευστάθειας και την πρόληψη επικίνδυνων κινήσεων.

Εφόσον τα μέτρα που μνημονεύονται στο σημείο 1.5.15 είναι ανεπαρκή, ο θαλαμίσκος πρέπει να εφοδιάζεται με επαρκή αριθμό κατάλληλων ακυρώσεων για τον αριθμό τον προσώπων που επιτρέπεται να επιβαίνουν στον θα− λαμίσκο. Τα σημεία αγκύρωσης πρέπει να έχουν επαρκή αντοχή ώστε να χρησιμεύουν για εξοπλισμό ατομικής προστασίας κατά των πτώσεων από ύψος.

Τυχόν καταπακτές στα δάπεδα ή στις οροφές, ή πλά− γιες θύρες πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζο− νται έτσι ώστε να προλαμβάνεται το ακούσιο άνοιγμά τους. Επίσης πρέπει να ανοίγουν προς κατεύθυνση που εμποδίζει κάθε κίνδυνο πτώσης εάν ανοίξουν ξαφνικά.

6.3.3. Κίνδυνος λόγω πτώσης αντικειμένων στον θα− λαμίσκο

Εφόσον υφίσταται κίνδυνος πτώσης αντικειμένων στον θαλαμίσκο και, ως εκ τούτου, κίνδυνος για τα πρόσωπα, ο θαλαμίσκος πρέπει να εφοδιάζεται με προ− στατευτική στέγη.

6.4. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΑΘΕΡΑ ΠΛΑΤΥΣΚΑΛΑ (ΣΤΑΣΕΙΣ)

6.4.1. Κίνδυνος για τα πρόσωπα που βρίσκονται μέσα ή πάνω στον θαλαμίσκο

Ο θαλαμίσκος πρέπει να σχεδιάζεται και να κατα− σκευάζεται έτσι ώστε να προλαμβάνονται οι κίνδυνοι που οφείλονται στην επαφή μεταξύ προσώπων ή/και αντικειμένων μέσα ή πάνω στον θαλαμίσκο με κάθε σταθερό ή κινούμενο στοιχείο. Όταν είναι απαραίτητο προκειμένου να ικανοποιηθεί η απαίτηση αυτή, ο ίδιος ο θαλαμίσκος πρέπει να είναι πλήρως κλειστού τύπου με θύρες εφοδιασμένες με διάταξη αμοιβαίου κλειδώματος που να εμποδίζει επικίνδυνες κινήσεις του θαλαμίσκου αν οι θύρες δεν είναι κλειστές. Οι θύρες πρέπει να παρα− μένουν κλειστές αν ο θαλαμίσκος σταματήσει ανάμεσα σε πλατύσκαλα όπου υφίσταται κίνδυνος πτώσης από τον θαλαμίσκο.

Τα μηχανήματα πρέπει να σχεδιάζονται, να κατα− σκευάζονται και, κατά περίπτωση, να εξοπλίζονται με συστήματα που εμποδίζουν ανεξέλεγκτες κινήσεις του θαλαμίσκου προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Τα συστήμα− τα αυτά πρέπει να είναι ικανά να σταματούν την κίνηση του θαλαμίσκου με το μέγιστο φορτίο χρήσης του και με την προβλεπόμενη μέγιστη ταχύτητα.

Η ενέργεια διακοπής της κίνησης δεν πρέπει να δη− μιουργεί επιβραδύνσεις επικίνδυνες για τους επιβαίνο− ντες, υπό όλες τις συνθήκες φορτίου.

6.4.2. Όργανα ελέγχου στα πλατύσκαλα

Τα όργανα ελέγχου στα πλατύσκαλα, πλην εκείνων που προορίζονται για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, δεν πρέπει να προκαλούν κινήσεις του θαλαμίσκου όταν:

— χρησιμοποιούνται τα όργανα ελέγχου επί του θα− λαμίσκου,

— ο θαλαμίσκος δεν βρίσκεται σε πλατύσκαλο.

6.4.3. Πρόσβαση στον θαλαμίσκο

Τα μέσα προφύλαξης στα πλατύσκαλα και στον θαλα− μίσκο πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται έτσι ώστε να εξασφαλίζουν ασφαλή μετάβαση προς και από τον θαλαμίσκο, λαμβάνοντας υπόψη τις προ− βλεπόμενες κατηγορίες αγαθών και προσώπων που θα πρέπει να ανυψωθούν.

6.5. ΣΗΜΑΝΣΗ

Στον θαλαμίσκο πρέπει να αναγράφονται οι πληροφο− ρίες που είναι απαραίτητες για την ασφάλεια. Σ’ αυτές περιλαμβάνονται:

— ο αριθμός των προσώπων που επιτρέπεται να επι− βαίνουν στον θαλαμίσκο, — το μέγιστο φορτίο χρήσης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Δηλώσεις

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Α. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Η εν λόγω δήλωση καθώς και οι μεταφράσεις της πρέπει να συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται για τις οδηγίες χρήσης [βλέπε παράρτη− μα Ι σημείο 1.7.4.1 στοιχεία α) και β)] και πρέπει να διατί− θενται σε ηλεκτρονική μορφή, είτε δακτυλογραφημένα είτε χειρόγραφα με κεφαλαία γράμματα.

Η εν λόγω δήλωση αφορά αποκλειστικά το μηχάνημα στην κατάσταση στην οποία έχει διατεθεί στην αγορά, ενώδεν ισχύει για κατασκευαστικά στοιχεία τα οποία προστέθηκαν ή/και για εργασίες που πραγματοποιήθη− καν από τον τελικό χρήστη μεταγενέστερα.

Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

 1. την εταιρική επωνυμία και την πλήρη διεύθυνση του κατασκευαστή και, ενδεχομένως, του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του˙
 2. το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου του εξου−σιοδοτημένου να καταρτίσει τον τεχνικό φάκελο˙ το πρόσωπο αυτό πρέπει να είναι εγκατεστημένο στην Κοινότητα˙
 3. την περιγραφή και τα αναγνωριστικά στοιχεία του μηχανήματος, στα οποία περιλαμβάνονται η γενική ονο− μασία, η λειτουργία, το μοντέλο, ο τύπος, ο αριθμός σειράς και η εμπορική ονομασία˙
 4. αναφορά στην οποία θα δηλώνεται ρητώς ότι το μηχάνημα ανταποκρίνεται σε όλες τις συναφείς δια− τάξεις της παρούσας οδηγίας και, εφόσον συντρέχει λόγος, παρεμφερή αναφορά στην οποία θα δηλώνεται η συμμόρφωση προς άλλες οδηγίες ή/και συναφείς δι− ατάξεις τις οποίες πληροί το μηχάνημα. Οι εν λόγω αναφορές πρέπει να είναι αναφορές στα κείμενα που δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπα− ϊκής Ένωσης˙
 5. ενδεχομένως το όνομα, τη διεύθυνση και τον ανα−γνωριστικό αριθμό του κοινοποιημένου οργανισμού που διενήργησε την εξέταση τύπου ΕΚ που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΧ, καθώς και τον αριθμό του πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΚ˙
 6. ενδεχομένως το όνομα, τη διεύθυνση και τον ανα−γνωριστικό αριθμό του κοινοποιημένου οργανισμού που ενέκρινε το σύστημα πλήρους διασφάλισης της ποιό− τητας που προβλέπεται στο παράρτημα Χ˙
 7. ενδεχομένως, τα στοιχεία των μνημονευομένων στο άρθρο 7 παράγραφος 2 εναρμονισμένων προτύπων που χρησιμοποιήθηκαν˙
 8. ενδεχομένως, τα στοιχεία άλλων τεχνικών προτύ−πων και προδιαγραφών που χρησιμοποιήθηκαν˙
 9. τον τόπο και την ημερομηνία της δήλωσης˙
 10. τα στοιχεία και την υπογραφή του προσώπου που έχει εξουσιοδοτηθεί για τη σύνταξη της εν λόγω δήλω− σης εξ ονόματος του κατασκευαστή ή του εξουσιοδο− τημένου αντιπροσώπου του.

Β. ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΗΜΙΤΕΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑ− ΤΩΝ

Η εν λόγω δήλωση καθώς και οι μεταφράσεις της πρέπει να συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται για τις οδηγίες χρήσης [βλέπε παράρτη− μα Ι σημείο 1.7.4.1 στοιχεία α) και β)], και πρέπει να είναι δακτυλογραφημένα ή, άλλως, χειρόγραφα με κεφαλαία γράμματα.

Η δήλωση ενσωμάτωσης πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

 1. την εταιρική επωνυμία και την πλήρη διεύθυνση του κατασκευαστή του ημιτελούς μηχανήματος και, ενδεχο− μένως, του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του˙
 2. το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου που εί−ναι εξουσιοδοτημένο να καταρτίσει τον οικείο τεχνικό φάκελο, και το οποίο πρέπει να είναι εγκαταστημένο στην Κοινότητα˙
 3. την περιγραφή και τα αναγνωριστικά στοιχεία του ημιτελούς μηχανήματος, στα οποία περιλαμβάνονται: η γενική ονομασία, η λειτουργία, το μοντέλο, ο τύπος, ο αριθμός σειράς και η εμπορική ονομασία˙
 4. αναφορά στην οποία θα δηλώνεται ποιες βασικές απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας εφαρμόζονται και πληρούνται, καθώς και ότι η σχετική τεχνική τεκμηρίωση έχει συνταχθεί σύμφωνα με το παράρτημα VIΙ μέρος B και, ενδεχομένως, αναφορά στην οποία θα δηλώνεται η συμμόρφωση του ημιτελούς μηχανήματος προς άλλες σχετικές οδηγίες. Οι εν λόγω αναφορές πρέπει να είναι αναφορές στα κείμενα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης˙
 5. την ανάληψη υποχρέωσης διαβίβασης, μετά από δεόντως αιτιολογημένο αίτημα των εθνικών αρχών, των σχετικών πληροφοριών σε ό,τι αφορά το εν λόγω ημι− τελές μηχάνημα. Η ανάληψη υποχρέωσης περιλαμβάνει τους όρους διαβίβασης, χωρίς να θίγει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του κατασκευαστή του ημιτε− λούς μηχανήματος˙
 6. δήλωση ότι το ημιτελές μηχάνημα δεν πρέπει να τεθεί σε λειτουργία μέχρις ότου το τελικό μηχάνημα στο οποίο πρόκειται να ενσωματωθεί δηλωθεί ως σύμ− φωνο με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, ανάλογα με την περίπτωση˙
 7. τον τόπο και την ημερομηνία της δήλωσης˙
 8. τα στοιχεία και την υπογραφή του προσώπου που έχει εξουσιοδοτηθεί για τη σύνταξη της εν λόγω δή− λωσης εξ ονόματος του κατασκευαστή ή του εξουσιο− δοτημένου αντιπροσώπου του.
 9. ΦΥΛΑΞΗ

Ο κατασκευαστής του μηχανήματος ή ο εξουσιοδοτη− μένος αντιπρόσωπός του διατηρεί το πρωτότυπο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΚ για διάστημα δέκα τουλά− χιστον ετών, υπολογιζόμενων από την τελευταία ημε− ρομηνία κατασκευής του μηχανήματος.

Ο κατασκευαστής ημιτελούς μηχανήματος ή ο εξου− σιοδοτημένος αντιπρόσωπός του διατηρεί το πρωτό− τυπο της δήλωσης ενσωμάτωσης για διάστημα δέκα τουλάχιστον ετών, υπολογιζόμενων από την τελευταία ημερομηνία κατασκευής του ημιτελούς μηχανήματος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Σήμανση «CE»

Η σήμανση συμμόρφωσης «CE» αποτελείται από το ακρωνύμιο «CE» με την ακόλουθη γραφική απεικόνιση:

Σε περίπτωση σμίκρυνσης ή μεγέθυνσης της σήμαν− σης «CE», πρέπει να διατηρούνται οι αναλογίες που προκύπτουν από την ανωτέρω γραφική απεικόνιση.

Τα διάφορα στοιχεία της σήμανσης «CE» πρέπει να έχουν την ίδια ή σχεδόν την ίδια κατακόρυφη διάστα− ση, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 5 mm. Η ελάχιστη αυτή διάσταση μπορεί να αγνοείται για τα μηχανήματα μικρού μεγέθους.

Η σήμανση «CE» πρέπει να τοποθετείται σε άμεση γειτνίαση προς το όνομα του κατασκευαστή ή του εντολοδόχου του, και να εφαρμόζεται σύμφωνα με την ίδια τεχνική.

Στις περιπτώσεις που εφαρμόζεται η διαδικασία πλή− ρους διασφάλισης της ποιότητας που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 3 στοιχείο γ) και παράγραφος 4 στοιχείο β), η σήμανση «CE» πρέπει να ακολουθείται από τον αναγνωριστικό αριθμό του κοινοποιημένου ορ− γανισμού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Κατηγορίες μηχανημάτων για τις οποίες πρέπει να εφαρμόζεται μία από τις διαδικασίες του άρθρου 10 παράγραφοι 3 και 4

 1. Κυκλικά πριόνια (με μία ή περισσότερες λεπίδες) για την κατεργασία ξύλου και υλικών με παρόμοια φυ− σικά χαρακτηριστικά, ή για την κατεργασία κρέατος και υλικών με παρόμοια φυσικά χαρακτηριστικά, των ακόλουθων τύπων:
  • μηχανήματα πριονίσματος, με σταθερή(ές) κατά τη διάρκεια της κοπής λεπίδα(ες), που διαθέτουν τρά− πεζα ή σταθερό υποστήριγμα κοπής και στις οποίες η προώθηση του υλικού πραγματοποιείται χειροκίνητα ή με αφαιρούμενο προωθητήρα˙
  • μηχανήματα πριονίσματος, με σταθερή(ές) κατά τη διάρκεια της κοπής λεπίδα(ες), με τραπέζι−καβαλέτο ή φορείο με παλινδρομική κίνηση και με χειροκίνητη μετατόπιση˙
  • μηχανήματα πριονίσματος, με σταθερή(ές) κατά τη διάρκεια της κοπής λεπίδα(ες), με ενσωματωμένο μηχα− νικό σύστημα προώθησης του υλικού για πριόνισμα και χειροκίνητη τροφοδότηση ή/και αφαίρεση του υλικού˙
  • μηχανήματα πριονίσματος, με λεπίδα(ες) που κι−νούνται κατά τη διάρκεια της κοπής, με μηχανικό σύστη− μα κίνησης της λεπίδας και χειροκίνητη τροφοδότηση ή/και αφαίρεση του υλικού.
 2. Μηχανήματα ξεχονδρίσματος με χειροκίνητη προ−ώθηση του υλικού, για την κατεργασία ξύλου.
 3. Μηχανήματα πλανίσματος επιφανειών με ενσωμα−τωμένο μηχανικό σύστημα προώθησης και χειροκίνητη τροφοδότηση ή/ και αφαίρεση του υλικού, για την κα− τεργασία ξύλου.
 4. Πριονοκορδέλες, με χειροκίνητη τροφοδοσία ή/και αφαίρεση του υλικού, για την κατεργασία ξύλου και υλικών με παρόμοια φυσικά χαρακτηριστικά, ή κρέατος και υλικών με παρόμοια φυσικά χαρακτηριστικά, των ακόλουθων τύπων:
  • μηχανήματα πριονίσματος, με σταθερή κατά τη δι−άρκεια της κοπής λεπίδα και με τράπεζα ή υποστήριγμα κοπής σταθερό ή με παλινδρομική κίνηση,
  • μηχανήματα πριονίσματος με λεπίδα στερεωμένη σε φορείο με παλινδρομική κίνηση.
 5. Σύνθετα μηχανήματα τύπων που προβλέπονται στα σημεία 1 έως 4 και στο σημείο 7, για την κατεργασία ξύ− λου και υλικών με παρόμοια φυσικά χαρακτηριστικά.
 6. Μηχανήματα κατασκευής εντορμιών (ξεμορσαρί−στρες), εργαλειοφόρες και με χειροκίνητη προώθηση του υλικού, για την κατεργασία ξύλου.
 7. Σβούρες με κάθετο άξονα, με χειροκίνητη προώθηση του υλικού, για την κατεργασία ξύλου και υλικών με παρόμοια φυσικά χαρακτηριστικά.
 8. Φορητά αλυσοπρίονα για την κατεργασία ξύλου.
 9. Πρέσες και στράντζες για την κατεργασία μετάλλων εν ψυχρώ, με χειροκίνητη τροφοδότηση ή/και αφαίρεση του υλικού, των οποίων τα κινητά στοιχεία εργασίας μπορούν να έχουν διαδρομή μεγαλύτερη των 6mm και ταχύτητα μεγαλύτερη των 30 mm/s.
 10. Μηχανήματα μορφοποίησης πλαστικού με εμφύ−σηση ή συμπίεση, με χειροκίνητη τροφοδότηση ή αφαί− ρεση του υλικού.
 11. Μηχανήματα μορφοποίησης του καουτσούκ με εμ−φύσηση ή συμπίεση, με χειροκίνητη τροφοδότηση ή αφαίρεση του υλικού.
 12. Μηχανήματα για υπόγειες εργασίες των ακολού−θων τύπων:
  • μηχανήματα προώθησης και βαγόνια πεδήσεως˙
  • κινητά υδραυλικά στηρίγματα οροφής.
 13. Κάδοι συλλογής οικιακών απορριμμάτων με χειρο−κίνητο σύστημα φόρτωσης και μηχανισμό συμπίεσης.
 14. Αφαιρούμενα συστήματα μηχανικής μετάδοσης, με τους προφυλακτήρες τους.
 15. Προφυλακτήρες αφαιρούμενων συστημάτων μη−χανικής μετάδοσης.
 16. Ανυψωτικές γέφυρες για οχήματα.
 17. Μηχανήματα ανύψωσης προσώπων ή προσώπων και αγαθών, τα οποία ενέχουν κίνδυνο κατακόρυφης πτώσεως από ύψος άνω των 3 μέτρων.
 18. Φορητά μηχανήματα στερέωσης που λειτουργούν με φυσίγγια και άλλα κρουστικά μηχανήματα.
 19. Προστατευτικές διατάξεις ανίχνευσης προσώπων. 20. Μηχανοκίνητοι, αμοιβαίας μανδάλωσης, κινητοί προφυλακτήρες προοριζόμενοι να χρησιμοποιηθούν ως διατάξεις διασφάλισης σε μηχανήματα αναφερόμενα στα σημεία 9, 10 και 11.
 20. Λογικές ενότητες που διασφαλίζουν τις λειτουργίες ασφαλείας.
 21. Συστήματα προστασίας σε περίπτωση ανατροπής (ROPS).
 22. Συστήματα προστασίας από την πτώση αντικει−μένων (FOPS).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Ενδεικτικός κατάλογος δομικών στοιχείων ασφάλειας του άρθρου 2, στοιχείο γ)

 1. Προφυλακτήρες αφαιρούμενων αξόνων μηχανικής μετάδοσης.
 2. Προστατευτικές διατάξεις ανίχνευσης προσώπων.
 3. Μηχανοκίνητοι, αμοιβαίας μανδάλωσης, κινητοί προφυλακτήρες προοριζόμενοι να χρησιμοποιηθούν ως διατάξεις διασφάλισης σε μηχανήματα μνημονευόμενα στα σημεία 9, 10 και 11 του παραρτήματος ΙV.
 4. Λογικές ενότητες για λειτουργίες ασφαλείας σε μηχανές.
 5. Δικλείδες με πρόσθετα μέσα εντοπισμού αστοχίας χρησιμοποιούμενες για τον έλεγχο επισφαλών κινήσεων σε μηχανές.
 6. Συστήματα απαγωγής εκπομπών μηχανημάτων.
 7. Προφυλακτήρες και προστατευτικές διατάξεις για την προστασία προσώπων από τα κινούμενα μέρη που συμμετέχουν στη διαδικασία την οποία αφορά το μη− χάνημα.
 8. Διατάξεις παρακολούθησης φόρτωσης και έλεγχος κινήσεων σε ανυψωτικά μηχανήματα.
 9. Οποιαδήποτε μέσα συγκράτησης προσώπων στο κάθισμά τους.
 10. Διατάξεις στάσης έκτακτης ανάγκης.
 11. Συστήματα εκκένωσης για την πρόληψη της δη−μιουργίας δυνητικώς επικίνδυνων ηλεκτροστατικών φορτίων.
 12. Συστήματα περιορισμού της παροχής ενέργειας και ανακουφιστικές διατάξεις κατά τα αναφερόμενα στα σημεία 1.5.7, 3.4.7 και 4.1.2.6 του παραρτήματος Ι.
 13. Συστήματα και διατάξεις για τη μείωση των ηχη−τικών εκπομπών και των δονήσεων.
 14. Συστήματα προστασίας σε περίπτωση ανατροπής (ROPS).
 15. Συστήματα προστασίας από την πτώση αντικει−μένων (FOPS).
 16. Διατάξεις ελέγχου μέσω και των δύο χειρών.
 17. Δομικά στοιχεία για μηχανήματα προοριζόμενα για την αναβίβαση ή/και καταβίβαση προσώπων μεταξύ επιπέδων εισόδουεξόδου περιλαμβανόμενα στον ακό− λουθο κατάλογο:

α) διατάξεις για την μανδάλωση θυρών εισόδου−εξό−

δου˙

β) διατάξεις για την πρόληψη της πτώσης ή της ανεξέλεγκτης ανύψωσης του στοιχείου μεταφοράς των φορτίων˙

γ) διατάξεις περιορισμού της ταχύτητας˙

δ) επικρουστήρες με συσσώρευση ενέργειας:  — με μη γραμμικά χαρακτηριστικά, ή  — με απόσβεση της κίνησης επιστροφής˙  ε) επικρουστήρες με διάχυση ενέργειας˙  στ) διατάξεις ασφαλείας τοποθετημένες σε ανυψω−

τήρες υδραυλικού κυκλώματος όπου χρησιμοποιούνται ως διατάξεις πρόληψης πτώσεων˙

ζ) ηλεκτρική διάταξη ασφαλείας υπό μορφή διακο−

πτών ασφαλείας με ηλεκτρονικά δομικά στοιχεία. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ

Οδηγίες συναρμολόγησης ημιτελούς μηχανήματος

Οι οδηγίες συναρμολόγησης ημιτελούς μηχανήματος πρέπει να περιλαμβάνει περιγραφή των προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούνται για την ορθή συναρμογή με το τελικό μηχάνημα, ώστε να μην τίθενται σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια.

Οι ανωτέρω οδηγίες συναρμολόγησης πρέπει να συ− ντάσσονται σε μια επίσημη κοινοτική γλώσσα που θα έχει αποδεχθεί ο κατασκευαστής του μηχανήματος στην οποία θα ενσωματωθεί το εν λόγω ημιτελές μη− χάνημα, ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ

Α. Τεχνικός φάκελος για τα μηχανήματα

Στο παρόν μέρος περιγράφεται η διαδικασία κατάρ− τισης τεχνικού φακέλου. Ο τεχνικός φάκελος πρέπει να καταδεικνύει ότι το μηχάνημα πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Πρέπει να καλύπτει το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία του μηχανήματος, στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την ανωτέρω αξιολόγηση. Ο εν λόγω τεχνικός φάκελος πρέπει να συντάσσεται σε μια ή περισσότερες επίσημες γλώσσες της Κοινότητας, εξαιρουμένων των οδηγιών χρήσης του μηχανήματος, για τις οποίες πρέπει να εφαρμόζονται οι ειδικές διατάξεις που προβλέπονται στο παράρτημα

Ι, σημείο 1.7.4.1.

 1. Ο τεχνικός φάκελος περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Φάκελο κατασκευής, ο οποίος αποτελείται από

τα εξής:

− γενική περιγραφή του μηχανήματος,

− το γενικό σχέδιο του μηχανήματος και των σχεδί− ων των κυκλωμάτων ελέγχου, καθώς και τις σχετικές περιγραφές και εξηγήσεις που απαιτούνται για την κα− τανόηση της λειτουργίας του μηχανήματος,

— τα λεπτομερή και πλήρη σχέδια, συνοδευόμενα από τυχόν σημειώσεις υπολογισμών, αποτελέσματα δοκιμών, πιστοποιητικά κ.λπ., που απαιτούνται για την επαλή− θευση της συμμόρφωσης του μηχανήματος προς τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας,

− την τεκμηρίωση για την αξιολόγηση του κινδύνου, όπου θα περιγράφεται η ακολουθηθείσα διαδικασία, και η οποία περιλαμβάνει:

 1. κατάλογο των βασικών απαιτήσεων υγείας και

ασφάλειας που εφαρμόζονται στο μηχάνημα˙

 1. την περιγραφή των μέτρων προστασίας που έχουν ληφθεί για την εξάλειψη ή τη μείωση εντοπισθέντων κινδύνων και, ενδεχομένως, την αναφορά σε εναπομέ− νοντες κινδύνους που συνδέονται με το μηχάνημα,

− τα πρότυπα και τις άλλες τεχνικές προδιαγραφές που χρησιμοποιήθηκαν, με αναφορά στις βασικές απαι− τήσεις υγείας και ασφάλειας που καλύπτουν αυτά τα πρότυπα,

— όλες τις τεχνικές εκθέσεις που παρέχουν τα απο− τελέσματα δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν κατ’ επι− λογήν του κατασκευαστή, είτε από τον ίδιο, είτε από οργανισμό τον οποίο επέλεξε ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του,

− αντίτυπο των οδηγιών χρήσης του μηχανήματος,

− ενδεχομένως, τη δήλωση ενσωμάτωσης ημιτελών μηχανημάτων και τις οδηγίες συναρμολόγησής τους,

− ενδεχομένως, αντίγραφα της δήλωσης συμμόρφω− σης ΕΚ για μηχανήματα ή άλλα προϊόντα που ενσωμα− τώνονται στο μηχάνημα,

− αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΚ˙

β) στην περίπτωση παραγωγής εν σειρά, τα εσωτε−

ρικά μέτρα που εφαρμόζονται για να διασφαλίζουν τη διατήρηση της συμμόρφωσης των μηχανημάτων προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

Ο κατασκευαστής πρέπει να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες έρευνες και δοκιμασίες στα τμήματα και στα εξαρτήματα ή στο πλήρες μηχάνημα προκειμένου να προσδιορίσει αν αυτό, ως εκ του σχεδιασμού ή της κατασκευής του, μπορεί να συναρμολογηθεί και να τεθεί σε λειτουργία με ασφάλεια. Οι σχετικές εκθέσεις και τα αποτελέσματα περιλαμβάνονται στον τεχνικό φάκελο.

 1. Ο τεχνικός φάκελος του σημείου 1 πρέπει να βρί−σκεται στη διάθεση των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών για δέκα τουλάχιστον έτη από την ημερομηνία κατασκευής του μηχανήματος ή, στην περίπτωση πα− ραγωγής μηχανημάτων εν σειρά, από την ημερομηνία παραγωγής της τελευταίας μονάδας.

Ο τεχνικός φάκελος δεν πρέπει υποχρεωτικά να ευ− ρίσκεται επί του εδάφους της Κοινότητας˙ επιπλέον, μπορεί να μην υφίσταται μονίμως υπό μορφή εγγράφων. Πρέπει, ωστόσο, να είναι δυνατόν να συγκεντρωθεί και να καταστεί διαθέσιμος, εντός χρονικού διαστήματος ανάλογου προς την πολυπλοκότητά του, από το πρόσω− πο που καθορίζεται στη δήλωση συμμόρφωσης «ΕΚ».

Ο τεχνικός φάκελος δεν πρέπει υποχρεωτικά να πε− ριλαμβάνει λεπτομερή σχέδια ή άλλες ειδικές πληρο− φορίες σχετικά με τα υποσυγκροτήματα που χρησιμο− ποιούνται για την κατασκευή των μηχανημάτων, εκτός εάν η γνώση τους είναι απαραίτητη για τον έλεγχο της συμμόρφωσης προς τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας.

 1. Η μη υποβολή του τεχνικού φακέλου μετά από δεόντως αιτιολογημένη συναφή αίτηση των αρμοδίων εθνικών αρχών, μπορεί να αποτελέσει επαρκή λόγο αμ− φισβήτησης του τεκμηρίου συμμόρφωσης των εν λόγω μηχανημάτων προς τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας.
 2. Τεχνική τεκμηρίωση ημιτελούς μηχανήματος

Στο παρόν μέρος περιγράφεται η διαδικασία κατάρ− τισης τεχνικής τεκμηρίωσης. Η τεκμηρίωση πρέπει να καταδεικνύει ποιες απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας εφαρμόζονται και πληρούνται. Πρέπει να καλύπτει το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία του ημι− τελούς μηχανήματος στο βαθμό που αυτό χρειάζεται για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης προς τις ισχύ− ουσες απαιτήσεις για την υγεία και την ασφάλεια. Η τεκμηρίωση συντάσσεται σε μία ή περισσότερες από τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητας.

Περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α) φάκελο κατασκευής, ο οποίος αποτελείται από

τα εξής:

− το συνολικό σχέδιο του ημιτελούς μηχανήματος και σχέδια των κυκλωμάτων ελέγχου,

− πλήρη λεπτομερή σχέδια, συνοδευόμενα από υπο− λογισμούς, αποτελέσματα δοκιμών κ.λπ., που απαιτού− νται για τον έλεγχο της συμμόρφωσης του ημιτελούς μηχανήματος προς τις ισχύουσες βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας,

− την τεκμηρίωση για την αξιολόγηση του κινδύνου, όπου περιγράφεται η ακολουθηθείσα διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει:

 1. κατάλογο των βασικών απαιτήσεων υγείας και

ασφάλειας, που εφαρμόζονται και πληρούνται˙

 1. την περιγραφή των μέτρων προστασίας που έχουν ληφθεί για την εξάλειψη ή τη μείωση εντοπισθέντων κινδύνων και, ενδεχομένως, την αναφορά σε εναπομέ− νοντες κινδύνους˙
 • τα πρότυπα και άλλες τεχνικές προδιαγραφές που χρησιμοποιήθηκαν, αναφέροντας τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που καλύπτονται από τα εν λόγω πρότυπα˙
 1. κάθε τεχνική έκθεση η οποία περιλαμβάνει τα απο−

τελέσματα των δοκιμασιών που διενεργήθηκαν είτε από τον κατασκευαστή είτε από εργαστήριο της επιλογής του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπρο− σώπου του˙

 1. αντίτυπο των οδηγιών συναρμολόγησης του ημι−

τελούς μηχανήματος˙

β) στην περίπτωση παραγωγής εν σειρά, τα εσωτερικά

μέτρα που εφαρμόζονται για να διασφαλίζουν τη δια− τήρηση της συμμόρφωσης του ημιτελούς μηχανήματος προς τις διατάξεις της οδηγίας.

Ο κατασκευαστής πρέπει να πραγματοποιεί τις απα− ραίτητες έρευνες και δοκιμασίες στα τμήματα και στα εξαρτήματα ή στο ημιτελές μηχάνημα προκειμένου να προσδιορίσει αν αυτό, ως εκ του σχεδιασμού και της κατασκευής του, μπορεί να συναρμολογηθεί και να τεθεί σε λειτουργία με ασφάλεια. Οι σχετικές εκθέσεις και τα αποτελέσματα περιλαμβάνονται στον τεχνικό φάκελο.

Η σχετική τεχνική τεκμηρίωση πρέπει να φυλάσσε− ται για 10 τουλάχιστον έτη από την ημερομηνία κατα− σκευής του ημιτελούς μηχανήματος ή, στην περίπτωση παραγωγής μηχανημάτων εν σειρά, από την ημερομη− νία παραγωγής της τελευταίας μονάδας και, εφόσον ζητείται, να παρουσιάζεται στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Δεν πρέπει υποχρεωτικά να ευρίσκεται επί του εδάφους της Κοινότητας˙ επιπλέον, μπορεί να μην υπάρχει μονίμως υπό μορφή εγγράφων. Πρέπει, ωστόσο, να είναι δυνατόν να συγκεντρώνεται και να καθίσταται διαθέσιμη στην οικεία αρχή από το πρόσωπο που καθορίζεται στη δήλωση ενσωμάτωσης.

Η μη υποβολή της τεχνικής τεκμηρίωσης μετά από δεόντως αιτιολογημένη συναφή αίτηση των αρμοδίων εθνικών αρχών, μπορεί να αποτελέσει επαρκή λόγο αμφισβήτησης της συμμόρφωσης του ημιτελούς μη− χανήματος προς τις εφαρμοζόμενες και βεβαιούμενες βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIIΙ

Αξιολόγηση της συμμόρφωσης μηχανήματος με εσω− τερικό έλεγχο της κατασκευής

 1. Στο παρόν παράρτημα, περιγράφεται η διαδικα−σία μέσω της οποίας ο κατασκευαστής ή ο εξουσιο− δοτημένος αντιπρόσωπός του, ο οποίος εκπληρώνει τις υποχρεώσεις των σημείων 2 και 3, διασφαλίζει και δηλώνει ότι τα σχετικά μηχανήματα πληρούν τις οικείες απαιτήσεις της οδηγίας.
 2. Για κάθε αντιπροσωπευτικό τύπο της υπό εξέταση σειράς μηχανημάτων, ο κατασκευαστής ή ο εξουσιο− δοτημένος αντιπρόσωπός του καταρτίζει τον τεχνικό φάκελο που προβλέπει το παράρτημα VIΙ μέρος Α.
 3. Ο κατασκευαστής πρέπει να λαμβάνει όλα τα ανα−γκαία μέτρα ώστε η διαδικασία κατασκευής να εξα− σφαλίζει τη συμμόρφωση των κατασκευαζόμενων μη− χανημάτων προς τον τεχνικό φάκελο που μνημονεύεται στο παράρτημα VIΙ μέρος Α και προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙX

Εξέταση τύπου ΕΚ

Η εξέταση τύπου ΕΚ είναι η διαδικασία με την οποία κοινοποιημένος φορέας διαπιστώνει και πιστοποιεί ότι αντιπροσωπευτικό μοντέλο μηχανημάτων αναφερόμε− νο στο παράρτημα ΙV(στο εξής ονομαζόμενο «τύπος») πληροί τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας,

 1. Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρό−σωπός του πρέπει, για κάθε τύπο, να καταρτίζει τον τεχνικό φάκελο που μνημονεύεται στο παράρτημα VIΙ μέρος Α.
 2. Για κάθε τύπο, η αίτηση εξέτασης τύπου ΕΚ υπο−βάλλεται από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτη− μένο αντιπρόσωπό του σε κοινοποιημένο φορέα της επιλογής του.

Η αίτηση περιλαμβάνει:

— το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή και, ενδεχομένως, του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του,

— γραπτή δήλωση ότι η ίδια αίτηση δεν έχει υποβληθεί σε άλλο κοινοποιημένο φορέα,  — τον τεχνικό φάκελο.

Εξάλλου, ο αιτών θέτει στη διάθεση του κοινοποιημέ− νου φορέα δείγμα του τύπου. Ο κοινοποιημένος φορέας μπορεί να ζητήσει και άλλα δείγματα εφόσον το απαιτεί το πρόγραμμα δοκιμών.

 1. Ο κοινοποιημένος φορέας:
  • εξετάζει τον τεχνικό φάκελο, ελέγχει αν ο τύπος κατασκευάσθηκε σύμφωνα με αυτόν και επισημαίνει τα στοιχεία που έχουν σχεδιασθεί σύμφωνα με τις εφαρ− μοστέες διατάξεις των προτύπων που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2, καθώς και τα στοιχεία των οποίων ο σχεδιασμός δεν στηρίζεται στις σχετικές διατάξεις αυτών των προτύπων˙
  • πραγματοποιεί ή αναθέτει την πραγματοποίηση των κατάλληλων επιθεωρήσεων, μετρήσεων και δοκι− μών που είναι απαραίτητες προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον οι προκριθείσες λύσεις πληρούν τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας της παρούσας οδη− γίας, εφόσον δεν έχουν εφαρμοσθεί τα πρότυπα που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2˙
  • σε περίπτωση που έχουν χρησιμοποιηθεί τα εναρ−μονισμένα πρότυπα που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2, πραγματοποιεί ή αναθέτει την πραγμα− τοποίηση των κατάλληλων επιθεωρήσεων, μετρήσεων και δοκιμών προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα εν λόγω πρότυπα εφαρμόσθηκαν πραγματικά˙
  • συμφωνεί με τον αιτούντα για το μέρος στο οποίο θα πραγματοποιηθεί ο έλεγχος, ότι ο τύπος κατασκευ− άσθηκε σύμφωνα με τον εξετασθέντα τεχνικό φάκελο, καθώς και οι αναγκαίες επιθεωρήσεις, μετρήσεις και δοκιμές.
 2. Εφόσον ο τύπος πληροί τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, ο κοινοποιημένος φορέας χορηγεί στον αιτού− ντα πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ. Το πιστοποιητικό περιλαμβάνει το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευ− αστή και του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του, τα απαραίτητα δεδομένα για τον προσδιορισμό του εγκεκριμένου τύπου, τα συμπεράσματα της εξέτασης και τις προϋποθέσεις ισχύος του πιστοποιητικού.

Ο κατασκευαστής και ο κοινοποιημένος φορέας διατη− ρούν αντίγραφο του πιστοποιητικού αυτού, του τεχνικού φακέλου, καθώς και όλων των σχετικών εγγράφων για διάστημα 15 ετών από την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού.

 1. Εφόσον ο τύπος δεν πληροί τις διατάξεις της πα−ρούσας οδηγίας, ο κοινοποιημένος φορέας αρνείται τη χορήγηση πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΚ στον αιτούντα αιτιολογώντας λεπτομερώς την άρνησή του. Ενημερώνει σχετικά τον αιτούντα, τους άλλους κοινο− ποιημένους οργανισμούς, καθώς και το κράτος μέλος κοινοποίησης. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να προβλέ− πεται διαδικασία προσφυγής.
 2. Ο αιτών πληροφορεί τον κοινοποιημένο φορέα που φυλάσσει τον τεχνικό φάκελο, ο οποίος αφορά το πιστο− ποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ, σχετικά με οποιαδήποτε τροποποίηση του εγκεκριμένου τύπου. Ο κοινοποιημέ− νος φορέας, αφού εξετάσει τις εν λόγω τροποποιήσεις, πρέπει είτε να επιβεβαιώσει την ισχύ του υπάρχοντος πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΚ, είτε να καταρτίσει νέο, εφόσον οι τροποποιήσεις αυτές μπορούν να θέσουν εκ νέου υπό αμφισβήτηση τη συμμόρφωση προς τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας ή προς τις προβλεπόμενες συνθήκες χρήσης του τύπου.

ΦΕΚ 97

 1. Η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και οι λοιποί κοινοποι−ημένοι φορείς μπορούν, κατόπιν αιτήσεως, να λαμβά− νουν αντίγραφο των πιστοποιητικών εξέτασης τύπου ΕΚ. Κατόπιν αιτιολογημένης αιτήσεως, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφο του τεχνικού φακέλου καθώς και των αποτελεσμάτων των εξετάσεων που πραγματοποιήθηκαν από τον κοινοποι− ημένο φορέα.
 2. Οι φάκελοι και η αλληλογραφία που αφορούν τις διαδικασίες εξέτασης τύπου ΕΚ συντάσσονται στην επίσημη κοινοτική γλώσσα του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ο κοινοποιημένος φορέας ή σε οποιαδήποτε άλλη κοινοτική επίσημη γλώσσα αποδεκτή από αυτόν.
 3. Ισχύς του πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΚ
  • Ο κοινοποιημένος φορέας φέρει συνεχώς την ευθύ−νη να διασφαλίζει ότι το πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ παραμένει σε ισχύ. Ενημερώνει τον κατασκευαστή σχετικά με τυχόν μείζονες τροποποιήσεις, οι οποίες ενδέχεται να έχουν συνέπειες για την εγκυρότητα του πιστοποιητικού. Ο κοινοποιημένος φορέας αποσύρει πιστοποιητικά τα οποία δεν ισχύουν πλέον.
  • Ο κατασκευαστής των οικείων μηχανημάτων φέρει συνεχώς την ευθύνη να διασφαλίζει ότι τα μηχανήμα− τα αυτά ανταποκρίνονται στην αντίστοιχη πρόοδο της επιστήμης.
  • Ο κατασκευαστής ζητεί από τον κοινοποιημένο φορέα να επανεξετάζει την εγκυρότητα του πιστοποι− ητικού εξέτασης τύπου ΕΚ ανά πενταετία.

Εάν ο κοινοποιημένος φορέας, αφού λάβει υπόψη την πρόοδο της επιστήμης, καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το πιστοποιητικό παραμένει έγκυρο, το ανανεώνει για πέντε ακόμη έτη.

Ο κατασκευαστής και ο κοινοποιημένος φορέας δια− τηρούν αντίγραφο του πιστοποιητικού αυτού, του τεχνι− κού φακέλου, καθώς και όλων των σχετικών εγγράφων για διάστημα 15 ετών από την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού.

 • Εάν δεν ανανεωθεί η ισχύς του πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΚ, ο κατασκευαστής σταματά τη δι− άθεση των οικείων μηχανημάτων στην αγορά.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X

Πλήρης διασφάλιση ποιότητας

Στο παρόν παράρτημα, περιγράφεται η εκτίμηση της συμμόρφωσης μηχανημάτων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙV και κατασκευάζονται σύμφωνα με σύ− στημα πλήρους διασφάλισης της ποιότητας, και περι− γράφεται η διαδικασία με την οποία κοινοποιημένος φορέας αξιολογεί και εγκρίνει το σύστημα ποιότητας και παρακολουθεί την εφαρμογή του.

 1. Ο κατασκευαστής εφαρμόζει εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας για το σχεδιασμό, την κατασκευή, την τελι− κή επιθεώρηση και τις δοκιμές, όπως καθορίζεται στο σημείο 2, και το οποίο υπόκειται στην εποπτεία που προβλέπεται στο σημείο 3.
 2. Σύστημα ποιότητας

2.1. Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρό− σωπός του, υποβάλλει σε κοινοποιημένο φορέα της επιλογής του αίτηση αξιολόγησης του συστήματός του ποιότητας.

Η αίτηση περιλαμβάνει:

— το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή και, ενδεχομένως, του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του,

— τους τόπους σχεδιασμού, κατασκευής, επιθεώρησης, δοκιμών και αποθήκευσης των μηχανημάτων,

— τον τεχνικό φάκελο που περιγράφεται στο πα− ράρτημα VIΙ μέρος Α, για έναν τύπο κάθε κατηγορίας μηχανημάτων του παραρτήματος ΙV, που σκοπεύει να κατασκευάσει,

— την τεκμηρίωση που αφορά το σύστημα ποιότη− τας,

— γραπτή δήλωση ότι η ίδια αίτηση δεν έχει υποβληθεί σε άλλο κοινοποιημένο οργανισμό.

2.2. Το σύστημα ποιότητας πρέπει να διασφαλίζει τη συμμόρφωση των μηχανημάτων προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας. Όλα τα στοιχεία, απαιτήσεις και διατάξεις που εφαρμόζει ο κατασκευαστής πρέπει να περιλαμβάνονται σε τεκμηρίωση, η οποία τηρείται κατά συστηματικό και ορθολογικό τρόπο υπό τη μορφή μέ− τρων, διαδικασιών και γραπτών οδηγιών. Η τεκμηρίωση αυτή σχετικά με το σύστημα ποιότητας επιτρέπει την ομοιόμορφη ερμηνεία των μέτρων που αφορούν τις δια− δικασίες και την ποιότητα, όπως προγράμματα, σχέδια, εγχειρίδια και φάκελοι ποιότητας.

Ειδικότερα, πρέπει να περιλαμβάνει επαρκή περι− γραφή:

— των στόχων ποιότητας, του οργανογράμματος κα− θώς και των ευθυνών και αρμοδιοτήτων των στελεχών στον τομέα ποιότητας του σχεδιασμού και ποιότητας των μηχανημάτων,

— των τεχνικών προδιαγραφών σχεδιασμού, συμπερι− λαμβανομένων των προτύπων που θα εφαρμοσθούν και, εφόσον τα πρότυπα που περιλαμβάνονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2, δεν εφαρμόζονται πλήρως, των μέσων που θα χρησιμοποιηθούν προκειμένου να τηρηθούν οι βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας της παρού− σας οδηγίας,

— των τεχνικών ελέγχου και επαλήθευσης του σχεδια− σμού, των μεθόδων κατασκευής και των συστηματικών δράσεων που θα χρησιμοποιηθούν κατά το σχεδιασμό των μηχανημάτων τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρ− μογής της παρούσας οδηγίας,

— των αντίστοιχων τεχνικών κατασκευής, ελέγχου της ποιότητας και διασφάλισης της ποιότητας καθώς και των μεθόδων κατασκευής και συστηματικών δράσεων που θα χρησιμοποιηθούν,

— των ελέγχων και των δοκιμών που θα πραγματοποι− ηθούν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την κατασκευή, με ένδειξη της συχνότητας με την οποία θα εκτελούνται,

— των φακέλων ποιότητας, όπως οι εκθέσεις επιθεώ− ρησης και τα δεδομένα δοκιμών, τα δεδομένα βαθμο− νόμησης και οι εκθέσεις για τα προσόντα του αρμόδιου προσωπικού,

— των μέσων που επιτρέπουν την παρακολούθηση της υλοποίησης του σχεδιασμού και της ποιότητας των μη− χανημάτων, καθώς και την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος ποιότητας.

2.3. Ο κοινοποιημένος φορέας αξιολογεί το σύστημα ποιότητας, προκειμένου να καθορίσει κατά πόσον αυτό ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που προβλέπονται στο σημείο 2.2.

Τα στοιχεία του συστήματος ποιότητας που είναι σύμφωνα με το σχετικό εναρμονισμένο πρότυπο θεω− ρούνται επίσης σύμφωνα με τις αντίστοιχες απαιτήσεις που προβλέπονται στο σημείο 2.2.

Η ομάδα των ελεγκτών περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα μέλος με εμπειρία στην αξιολόγηση της τεχνολογίας των μηχανών. Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή. Κατά την αξιολόγηση η ομάδα των ελεγκτών προβαίνει σε επανεξέταση των τεχνικών φακέλων που μνημονεύ− ονται στο σημείο 2.1 δεύτερο εδάφιο τρίτη περίπτωση για να εξασφαλισθεί ότι συμφωνούν προς τις σχετικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας.

Η απόφαση κοινοποιείται στον κατασκευαστή ή στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του. Η κοινοποίηση περιλαμβάνει τα συμπεράσματα του ελέγχου και την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης. Πρέπει να προ− βλέπεται διαδικασία προσφυγής.

2.4. Ο κατασκευαστής δεσμεύεται να πληροί τις υπο− χρεώσεις που απορρέουν από το σύστημα ποιότητας, όπως αυτό έχει εγκριθεί, και να φροντίζει ώστε το εν λόγω σύστημα να παραμένει επαρκές και αποτελεσμα− τικό.

Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσω− πός του ενημερώνει τον κοινοποιημένο φορέα, ο οποίος ενέκρινε το σύστημα ποιότητας, σχετικά με οποιαδήπο− τε σχεδιαζόμενη τροποποίηση του τελευταίου.

Ο κοινοποιημένος φορέας αξιολογεί τις προτεινό− μενες τροποποιήσεις και αποφασίζει κατά πόσον το τροποποιημένο σύστημα διασφάλισης της ποιότητας εξακολουθεί να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που προβλέπονται στο σημείο 2.2 ή κατά πόσον απαιτείται νέα αξιολόγηση.

Κοινοποιεί την απόφασή του στον κατασκευαστή. Η κοινοποίηση περιλαμβάνει τα συμπεράσματα του ελέγ− χου και την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης.

 1. Εποπτεία υπό την ευθύνη του κοινοποιημένου φο−ρέα
  • Σκοπός της εποπτείας είναι να διασφαλισθεί ότι ο κατασκευαστής εκπληροί ορθά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας.
  • Ο κατασκευαστής εξουσιοδοτεί τον κοινοποιημένο φορέα προκειμένου ο τελευταίος να έχει πρόσβαση, για σκοπούς επιθεώρησης, στους χώρους σχεδιασμού, κατασκευής, επιθεώρησης, δοκιμής και αποθήκευσης, και του παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, και συγκεκριμένα:

— την τεκμηρίωση σχετικά με το σύστημα ποιότη− τας,

— τους φακέλους ποιότητας οι οποίοι προβλέπονται στο τμήμα του συστήματος ποιότητας που αφορά το σχεδιασμό, όπως αποτελέσματα αναλύσεων, υπολογι− σμών, δοκιμών κ.λπ.,

— τους φακέλους ποιότητας που προβλέπονται στο τμήμα του συστήματος ποιότητας, το οποίο αφορά την κατασκευή, όπως οι εκθέσεις επιθεώρησης και τα δεδο− μένα δοκιμών, τα δεδομένα βαθμονόμησης, οι εκθέσεις σχετικά με τα προσόντα του αρμοδίου προσωπικού,

κ.λπ.

3.3. Ο κοινοποιημένος φορέας πραγματοποιεί περι− οδικούς ελέγχους, προκειμένου να βεβαιώνεται ότι ο κατασκευαστής διατηρεί και εφαρμόζει το σύστημα ποι− ότητας˙ υποβάλλει έκθεση ελέγχου στον κατασκευαστή. Η συχνότητα των περιοδικών ελέγχων είναι τέτοια ώστε να διεξάγεται πλήρης αξιολόγηση κάθε τρία χρόνια.

3.4. Εξάλλου, ο κοινοποιημένος φορέας μπορεί να πραγματοποιεί αιφνιδιαστικές επισκέψεις στο χώρο του κατασκευαστή. Η αναγκαιότητα των εκτάκτων αυ− τών επισκέψεων και η συχνότητά τους καθορίζονται βάσει ενός συστήματος ελέγχου κατόπιν επισκέψεων, το οποίο διαχειρίζεται ο κοινοποιημένος φορέας. Στο σύστημα ελέγχου κατόπιν επισκέψεων λαμβάνονται κυ− ρίως υπόψη οι ακόλουθοι παράγοντες:

— τα αποτελέσματα προηγουμένων επισκέψεων επο− πτείας,

— η αναγκαιότητα διασφάλισης της παρακολούθησης τυχόν διορθωτικών μέτρων,

— ενδεχομένως, οι ειδικές συνθήκες που συνδέονται με την έγκριση του συστήματος,

— σημαντικές τροποποιήσεις στην οργάνωση της κα− τασκευής, στα μέτρα ή στις τεχνικές.

Επ’ ευκαιρία των σχετικών επισκέψεων, ο κοινοποι− ημένος φορέας μπορεί, εφόσον είναι απαραίτητο, να πραγματοποιεί ή να αναθέτει την πραγματοποίηση δοκιμών που αποσκοπούν στην επαλήθευση της ορ− θής λειτουργίας του συστήματος ποιότητας. Υποβάλ− λει στον κατασκευαστή έκθεση επίσκεψης και, εφόσον πραγματοποιήθηκε δοκιμή, έκθεση δοκιμής.

 1. Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσω− πός του φυλάσσει στη διάθεση των εθνικών αρχών επί δέκα έτη, υπολογιζόμενα από την τελευταία ημερομηνία κατασκευής:

— την τεκμηρίωση που προβλέπεται στο σημείο 2.1,

— τις αποφάσεις και τις εκθέσεις του κοινοποιημένου φορέα που αναφέρονται στο σημείο 2.4 τρίτο και τέ− ταρτο εδάφιο, καθώς και στα σημεία 3.3 και 3.4.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI

Ελάχιστα κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τα κράτη μέλη για την κοινοποίηση των φορέων

 1. Ο φορέας, ο διευθυντής του και το προσωπικό στο οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεση των διαδικασιών επαλή− θευσης δεν μπορούν να είναι ο σχεδιαστής, ο κατασκευ− αστής, ο προμηθευτής, ο υπεύθυνος εγκατάστασης των μηχανημάτων που ελέγχονται, ούτε ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ενός από τα ανωτέρω πρόσωπα. Δεν μπορούν να παρεμβαίνουν ούτε άμεσα ούτε ως εξου− σιοδοτημένοι αντιπρόσωποι κατά το σχεδιασμό, την κατασκευή, τη διάθεση στο εμπόριο ή τη συντήρηση των εν λόγω μηχανημάτων. Το γεγονός αυτό δεν αποκλείει την δυνατότητα ανταλλαγής τεχνικών πληροφοριών μεταξύ του κατασκευαστή και του φορέα.
 2. Ο φορέας και το προσωπικό που πραγματοποιεί τον έλεγχο πρέπει να εκτελούν τις διαδικασίες επαλήθευ− σης με τη μεγαλύτερη επαγγελματική ακεραιότητα και τη μεγαλύτερη τεχνική ικανότητα και να μην υπόκεινται σε πιέσεις και παραινέσεις, ιδίως οικονομικής φύσεως, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την κρίση τους ή τα αποτελέσματα του ελέγχου, και ειδικότερα πιέσεις και παραινέσεις οι οποίες προέρχονται από πρόσωπα ή ομάδες προσώπων που ενδιαφέρονται για τα αποτε− λέσματα των επαληθεύσεων.
 3. Ο φορέας πρέπει να διαθέτει, για κάθε κατηγορία μηχανημάτων για την οποία έχει κοινοποιηθεί, προσω− πικό με επαρκείς και κατάλληλες τεχνικές γνώσεις και πείρα ώστε να μπορεί να διασφαλίζει την εκτίμηση της συμμόρφωσης. Ο φορέας πρέπει εξάλλου να διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για την ικανοποιητική εκπλήρωση των τεχνικών και διοικητικών καθηκόντων που αφορούν την εκτέλεση των επαληθεύσεων πρέπει επίσης να έχει πρόσβαση στο απαραίτητο υλικό για τις επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται κατ’ εξαίρεση.
 4. Το προσωπικό στο οποίο έχει ανατεθεί ο έλεγχος, πρέπει να διαθέτει:

— επαρκή τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση,

— επαρκή γνώση των προδιαγραφών που αφορούν τους ελέγχους τους οποίους πραγματοποιεί και επαρκή εμπειρία των ελέγχων αυτών,

— την απαιτούμενη ικανότητα για τη σύνταξη των πι− στοποιητικών, πρακτικών και εκθέσεων που συνοδεύουν τους πραγματοποιούμενους ελέγχους.

 1. Το προσωπικό που αναλαμβάνει τον έλεγχο πρέπει να παρέχει εχέγγυα αμεροληψίας. Η αμοιβή κάθε υπαλ− λήλου δεν πρέπει να είναι συνάρτηση του αριθμού των ελέγχων που πραγματοποιεί, ούτε του αποτελέσματος των ελέγχων αυτών.
 2. Ο φορέας πρέπει να συνάπτει ασφάλεια αστικής ευθύνης, εφόσον η ευθύνη αυτή δεν καλύπτεται από το κράτος μέλος βάσει του εθνικού δικαίου ή εφόσον οι έλεγχοι δεν διενεργούνται άμεσα από το κράτος μέλος.
 3. Το προσωπικό του φορέα δεσμεύεται από το επαγ−γελματικό απόρρητο σχετικά με όλες τις πληροφορίες που αποκτά κατά την άσκηση των καθηκόντων του (εκτός έναντι των αρμοδίων διοικητικών αρχών του κρά− τους μέλους στο οποίο ασκεί τις δραστηριότητές του), στα πλαίσια της παρούσας οδηγίας ή των διατάξεων εσωτερικού δικαίου σχετικά με την εφαρμογή της.
 4. Οι κοινοποιημένοι φορείς συμμετέχουν σε δραστη−ριότητες συντονισμού. Επίσης, λαμβάνουν μέρος άμεσα ή εκπροσωπούνται στην ευρωπαϊκή τυποποίηση, ή δια− σφαλίζουν ότι γνωρίζουν την κατάσταση των σχετικών προτύπων.
 5. Τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν κάθε μέτρο που κρίνουν αναγκαίο προκειμένου να διασφαλίζουν ότι, στην περίπτωση παύσης των δραστηριοτήτων ενός κοινοποιημένου φορέα, οι φάκελοι των πελατών του μεταβιβάζονται σε άλλον φορέα ή υπάρχουν στο κράτος μέλος που το κοινοποίησε.

Άρθρο 23

Εφαρμογή

Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν από 29.12.2009, πλην εκείνων που προβλέπουν την επιβολή ποινικών και διοικητικών κυρώσεων, οι οποίες ισχύουν από τη δημοσίευσή του.

Στον Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και στους Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι− λίας, Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης την εκτέ− λεση του παρόντος.

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010

 

Comments are closed.