Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ. 252/1988 (ΦΕΚ 106/Α/1988) και του Β.Δ. της 25 Μαΐου-14 Ιουνίου 1938 (ΦΕΚ 224/Α/1938) «περί ασκήσεως του επαγγέλματος του ηλεκτρολόγου

Κατεβάστε το pdf

Καταργήθηκε από το :
Π.Δ. 108/2013, (ΦΕΚ 141/Α/12.6.2013) «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα»

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 5 του Ν. 6422/1934 «περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου – Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως του Ναυπηγού» (ΦΕΚ 412/Α/1934) όπως τροποποιήθηκαν µε το Ν.∆.1150/1949 (ΦΕΚ 249/Α/1949).
  2. Τις διατάξεις των άρθρων 23 και 24 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 137/Α/1985).
  3. Το Π.∆. 396/89 (ΦΕΚ 172/Α/16.6.1989) «Οργανισµός της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας».
  4. Τις διατάξεις του Π.∆. 41/1988 (ΦΕΚ 16/Α/29.1.88) « Επαγγελµατικά δικαιώµατα των πτυχιούχων Τεχνικών – Επαγγελµατικών Λυκείων, Τεχνικών – Επαγγελµατικών Σχολών Ν. 1566/1985 και των ισότιµων πτυχίων ειδικότητας (α) µηχανολόγου και (β) ηλεκτρολόγου.
  5. Την 419/1989 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε πρόταση του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας αποφασίζουµε:

 

Άρθρο 1

 

Το άρθρο 2 του Π.∆. 252/1998 «Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων του Β.∆. από

19/26.3.1938 και του Β.∆. 328/1963 περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του Ηλεκτρολόγου» αντικαθίσταται ως εξής:

Οι κάτοχοι άδειας Α΄ ειδικότητας 1ης, 2ης, 3ης κατηγορίας έχουν το δικαίωµα της εκτέλεσης και απλής εγκατάστασης Γ΄ ειδικότητας ισχύος µέχρι 10 KW, όταν η εγκατάσταση αυτή εκτελείται µαζί µε την εγκατάσταση φωτισµού και αποτελεί µε αυτή έργο ηλεκτρικής εγκατάστασης.

Οι κάτοχοι άδειας Γ΄ ειδικότητας 1ης, 2ης, 3ης κατηγορίας, έχουν επίσης το δικαίωµα εκτέλεσης εγκατάστασης Α΄ ειδικότητας φωτισµού µέχρι 15 KW, όταν η εγκατάσταση αυτή εκτελείται µαζί µε την εγκατάσταση κίνησης και αποτελεί µε αυτή ενιαίο έργο ηλεκτρικής εγκατάστασης.

 

Άρθρο 2

 

Στην παράγραφο 4 του άρθρου 10 του Β.∆. της 25 Μαΐου / 14 Ιουνίου1938, όπως τούτο αντικαταστάθηκε µε το Β.∆. της 20 Νοεµβρίου / 6 ∆εκεµβρίου 1958, το Β.∆. 349 της 11 Μαΐου / 9 Ιουνίου 1960 και το άρθρο 4 του Π.∆. 205/1977, προστίθεται τα παρακάτω δύο (2) εδάφια ως εξής:

Η άδεια βοηθού ηλεκτροτεχνίτη ∆΄ ειδικότητας χορηγείται επίσης χωρίς εξετάσεις και χωρίς προϋπηρεσία στους πτυχιούχων Τεχνικών- Επαγγελµατικών Λυκείων, Τεχνικών- Επαγγελµατικών Σχολών του Ν. 1566/1985 και των ισότιµων πτυχίων ειδικότητας ή κατεύθυνσης ηλεκτρολογικών επαγγελµάτων.

Στις ρυθµίσεις της διάταξης αυτής δεν υπάγονται οι πτυχιούχοι Τεχνικών- Επαγγελµατικών Λυκείων, Τεχνικών – Επαγγελµατικών Σχολών Ν. 1566/1985 και των ισότιµων πτυχίων ειδικότητας ή κατεύθυνσης τοµέα αυτοκινήτων.

 

Άρθρο 3

 

Η ισχύς του παρόντος ∆ιατάγµατος αρχίζει από την δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υφυπουργό Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος.

 

Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 1989

Comments are closed.