Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων – λιπαντηρίων αυτοκινήτων, αντλιών παροχής καυσίμων ως και προϋποθέσεων χορηγήσεως των προς τούτο απαιτούμενων αδειών

Κατεβάστε το pdf

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :
Όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης σταθμών αυτοκινήτων : (κεφ. Α), Κατηγορίες (στεγασμένοι, υπαίθριοι) : (άρθ. 1), Στεγασμένοι : (άρθ. 2), Θέση : (άρθ. 3), Κτίριο : (άρθ. 4), Ύψος : (άρθ. 5), Είσοδος -έξοδος : (άρθ. 6), Τοίχοι : (άρθ. 7), Στέγη -δάπεδο : (άρθ. 8), Αποχέτευση : (άρθ. 9), Πόρτες : (άρθ. 10), Παράθυρα – ανοίγματα : (άρθ. 11), Προστασία από υπερκείμενους ορόφους : (άρθ. 12), Επικοινωνία ορόφων –χώρος αναμονής: (άρθ. 13), Κεκλιμένα επίπεδα -ράμπες : (άρθ. 14), Ανελκυστήρες : (άρθ. 15), Φωτισμός : (άρθ. 16), Αερισμός : (άρθ. 17), Θέρμανση : (άρθ. 18), Πλυντήριο και λιπαντήριο σταθμού αυτοκινήτων : (κεφ. Β), Όροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης : (άρθ. 19), Θόρυβος : (κεφ. Β, άρθ. 19 §α), Τμήμα επιθεωρήσεως σταθμού αυτοκινήτων : (κεφ. Γ), Προορισμός τμήματος και εγκαταστάσεις αυτού : (άρθ. 20), Πυρασφάλεια σταθμών αυτοκινήτων : (κεφ. Δ),Ληπτέα μέτρα : (άρθ. 21), Αντλίες και δεξαμενές σταθμών αυτοκινήτων : (κεφ. Ε), Όροι εγκαταστάσεων : (άρθ. 22), Άδεια ίδρυσης : (άρθ. 23), Άδεια λειτουργίας : (άρθ. 24), Ανανέωση άδειας λειτουργίας : (άρθ. 25), Μεταβολή των κατόχων του σταθμού : (άρθ. 26),Υπαίθριοι σταθμοί αυτοκινήτων : (κεφ. Ζ),Ορισμοί (υπαίθριος σταθμός, ωφέλιμη επιφάνεια υπαίθριου σταθμού), (άρθ. 27), Προϋποθέσεις, όροι ίδρυσης και λειτουργίας : (άρθ. 28),Διαδικασία χορηγήσεως αδειών ίδρυσης και λειτουργίας : (άρθ. 29), Έκταση εφαρμογής : (άρθ. 30), Στεγασμένοι σταθμοί αυτοκινήτων παρά τας εθνικής οδούς : (άρθ. 31),Εκκρεμείς αιτήσεις : (άρθ. 32)

Τροποποιήθηκε από :
Εγκ. Οικ. 13929/929/11.3.2014«Αναγγελία έναρξης λειτουργίας εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3919/2011, όπως ισχύει»
Π.Δ. 326/1991, (ΦΕΚ 117/Α/19.7.1991) «Τροποποίηση του π.δ 455/1976 «περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων – λιπαντηρίων αυτοκινήτων, αντλιών παροχής καυσίμων ως και προϋποθέσεων χορηγήσεως των προς τούτο απαιτούμενων αδειών» (169/Α)»
Π.Δ. 316/1986, (ΦΕΚ 139/Α/18.9.1986) «Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ/τος 455/1976 «περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων -λιπαντηρίων αυτοκινήτων, αντλιών παροχής καυσίμων ως και προϋποθέσεων χορηγήσεως των προς τούτο απαιτούμενων αδειών»
Π.Δ. 440/1983, (ΦΕΚ 164/Α/16.11.1983) «Περί τροποποιήσεως του π.δ 455/1976 (169/Α), «περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων – λιπαντηρίων αυτοκινήτων, αντλιών παροχής καυσίμων ως και προϋποθέσεων χορηγήσεως των προς τούτο απαιτούμενων αδειών»
Π.Δ. 379/1980, (ΦΕΚ 105/Α/5.5.1980) «Περί τροποποιήσεως διατάξεων τινών του υπ αριθ. 455/1976 π.δ/τος (ΦΕΚ 169/Α) «περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων…….κ.λπ»
Καταργεί :
Β.Δ. 466/1970, (ΦΕΚ 150/Α/9.7.1970)«Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων- λιπαντηρίων αυτοκινήτων, αντλιών παροχής καυσίμου ως και προϋποθέσεων χορηγήσεων των προς τούτο απαιτούμενων αδειών»

Έχοντες υπ’ όψει:

 1. Τας διατάξεις: α) Του άρθρου 20 του Ν.Δ. 3334/55 «περί μεταφοράς αγαθών επί κομίστρω, διά φορτηγών τριτρόχων αυτοκινήτων και τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων αναφερομένων εις θέματα της Γενικής Διευθύνσεως Μεταφορών» και β) του Ν.Δ. 511/1970 «περί ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων, σταθμών αυτοκινήτων, πλυντηρίων αυτοκινήτων και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά των οδών».
 2. Την υπ’ αριθ.3/1976 γνωμοδότησιν του Συμβουλίου της Επικρατείας, προτάσσει των Ημετέρων επί των Οικονομικών, Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών Υπουργών, αποφασίζομεν:

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’.

 Όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως σταθμών αυτοκινήτων. 

 

Άρθρον 1 Κατηγορίαι.

 1. Οι σταθμοί αυτοκινήτων διακρίνονται εις τας κάτωθι κατηγορίας:

α) Εις εστεγασμένους.

β) Εις υπαιθρίους.

 1. Από απόψεως χρήσεως οι ως άνω σταθμοί διακρίνονται εις:

α) Ιδιωτικής χρήσεως και

β) Δημοσίας χρήσεως, χρησιμοποιουμένους διά στάθμευσιν αυτοκινήτων επί καταβολή φυλάκτρων.

 

Άρθρον 2

Εστεγασμένοι

 1. Εστεγασμένος σταθμός αυτοκινήτων χαρακτηρίζεται εγκατάστασις περιλαμβάνουσα εστεγασμένων χώρον ωφελίμου επιφανείας άνω των 100 τ.μ. κλειστόν ή μερικώς ανοικτόν, χρησιμοποιούμενον διά στάθμευσιν, ολικήν ή μερικήν διημέρευσιν ή διανυκτέρευσιν.
 2. Ωφέλιμος επιφάνεια σταθμού καλείται η περιβαλλομένη υπό των εσωτερικών επιφανειών των τοιχωμάτων του χώρου οριζοντία (κλίσεως μέχρι 4%) τοιαύτη υπολογιζομένη ως άθροισμα των κατ’ όροφον χώρον σταθμεύσεως αυτοκινήτων, αφαιρουμένης της τυχόν καταλαμβανομένης υπό γραφείων, πλυντηρίων εφ’ όσον η υπ’ αυτών καταλαμβανομένη επιφάνεια είναι μεγαλυτέρα των 25μ2 ή διατίθεται αύτη δι’ εγκατάστασιν αυτομάτου μηχανήματος πλύσεως, ή άλλων κτισμάτων εξυπηρετικών του χώρου σταθμεύσεως, εξαιρέσσει των εντός του σταθμού υποστηλωμάτων.

Ως τοιαύτη νοείται και η κάτωθι κεκλιμένων επιπέδων (RAMPES) ευρισκομένη εφ’ όσον το ελεύθερον ύψος μεταξύ δαπέδου και κεκλιμένου επιπέδου είναι 1.40 τουλάχιστον.

 1. Αναλόγως της ωφελίμου επιφανείας οι σταθμοί διακρίνονται εις:

α) Μικρού μεγέθους, ήτοι ωφελίμου επιφανείας μέχρι και 300 τ.μ.

β) μέσου μεγέθους, ήτοι ωφελίμου επιφανείας άνω των 300 τ.μ. μέχρι 750 τ.μ., (μη συμπεριλαμβανομένων),

γ) μεγάλου μεγέθους, ήτοι ωφελίμου επιφανείας από 750 τ.μ. και άνω.

 1. Ισόγειος θεωρείται ο σταθμός ούτινος το επίπεδον του δαπέδου σταθμεύσεως των αυτοκινήτων ευρίσκεται κατά 0.60 μ. κατ’ ανώτατον όριον υπέρ ή υπό το δάπεδον του προ του μέσου της προσόψεως του σταθμού κρασπέδου του πεζοδρομίου.
 2. Διά τον υπολογισμόν της χωρητικότητας εις αυτοκίνητα ενός σταθμού λαμβάνεται:

α) ‘Εκτασις 20 τ.μ. ωφελίμου επιφανείας τουλάχιστον ανά αυτοκίνητον και

β) μήκος θέσεως σταθμεύσεως ανά αυτοκίνητον 4,30 μ. τουλάχιστον.

6.Κανονική στάθμευσις νοείται η τοιαύτη εντός του σταθμού τοποθέτησις των αυτοκινήτων, συμφώνως προς τας διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου και της παρ. 8 του άρθρου 4 του παρόντος. Εις έκαστον όροφον αναρτάται πινακίς εμφαίνουσα εν κατόψει τας θέσεις σταθμεύσεως των αυτοκινήτων.

 

Άρθρον 3 

Θέσις

 1. Απαγορεύεται η ίδρυσις σταθμών αυτοκινήτων μέσου και μεγάλου μεγέθους:

α) Εν αμέσω γειτνιάσει ή κάτωθεν νοσοκομείου ή κλινικής δυναμικότητος τεσσαράκοντα

(40) κλινών και άνω. Κατ’ εξαίρεσιν επιτρέπεται:

αα) Η ίδρυσις υπογείου σταθμού ιδιωτικής χρήσεως μέσου και μεγάλου μεγέθους κάτωθι νοσοκομείου ή κλινικής, εφ’ όσον πέραν των γενικών εν άρθρω 21 παρ. 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9 του παρόντος οριζομένων μέτρων πυρασφαλείας, το ειδικόν σύστημα ανιχνεύσεως εστίας πυρός, συνδέεται αυτομάτως μετα κώδωνος σημάνσεως κινδύνου, δίδει, μέσω χειροκινήτου συστήματος τηλεμεταδόσεως, σήμα συναγερμού εις την Πυροσβεστικήν Υπηρεσίαν, θέτει αυτομάτως εν λειτουργία τον μηχανισμόν καταιονισμού των αιθουσών σταθμεύσεως και συνδέεται με μηχανισμόν αυτομάτου διακοπής πάσης ηλεκτρικής παροχής εν τη σταθμώ, εκτός της παροχής του κυκλώματος λειτουργίας των ανελκυστήρων και του κυκλώματος λειτουργίας της υδραντλίας του συστήματος καταιονισμού,  ββ) η ίδρυσις πολυωρόφου υπογείου σταθμού αυτοκινήτων μετ’ ισογείου,δημοσίας ή ιδιωτικής χρήσεως μέσου και μεγάλου μεγέθους, εν αμέσω γειτνιάσει προς νοσοκομείον ή κλινικήν, εφ’ όσον η είσοδος ή έξοδος του σταθμού εν ισογείω απέχει από του πλησιεστέρου σημείου του περιγράμματος του κτιρίου του νοσοκομείου ή της κλινικής απόστασιν μεγαλυτέραν των 10 μ. και η κλίσις της προ της εισόδου ή εξόδου του σταθμού οδού είναι μικροτέρα του 12%. Εις την περίπτωσιν ταύτην απαγορεύεται η ύπαρξις ανοιγμάτων του σταθμού εις απόστασιν μικροτέραν των 10μ. από του περιγράμματος του κτιρίου του νοσοκομείου ή της κλινικής

β) εν αμέσω γειτνιάσει προς αποθήκας ευφλέκτων ή εκρηκτικών υλών, γ) εις κτίρια μεθ’ υπερκειμένων ή υποκειμένων εν επαφή ορόφων, εις ους στεγάζονται εργαστήρια ή άλλης μορφής εγκαταστάσεις ένθα γίνεται χρήσις εστίας, πυρός, δυνάμεναι ν’ αποτελέσωσι κίνδυνο πυρκαιάς των κάτωθεν ή άνωθεν εγκαταστάσεων του σταθμού. Η γειτνίασις εις τας ως άνω περιπτώσεις χαρακηρίζεται ως άμεσος, εφ’ όσον μεταξύ των περιγραμμάτων του κτιρίου του σταθμού και του τοιούτου των περιπτώσεων α και β της παρούσης παραγράφου αναφερομένων εγκαταστάσεων δεν παρεμβάλλεται οδός και ακίνητος κεκαλυμμένον ή μη πλάτους μεγαλυτέρου των 10 μέτρων.

δ) εις απόστασιν μικροτέραν των 100 μέτρων από του περιγράμματος ορατών αρχαιολογικών χώρων.

ε) εις θέσεις εις τας οποίας η λειτουργία των σταθμών επηρεάζει δυσμενώς την ομαλήν και ασφαλή διεξαγωγήν της κυκλοφορίας.

στ) επί οδικών αρτηριών υπό κυκλοφοριακήν συμφόρησιν καθώς και εις απόστασιν μικροτέραν των 50 μέτρων εκ σημαδοτουμένου ή υπό σηματοδότησιν κόμβου της αποστάσεως μετρουμένης εκ του αξόνος της πλησιεστέρας εισόδου ή εξόδου του σταθμού και μέχρι του πλησιεστέρου σηματοδότου παρά τον κόμβον) ως και εις θέσεις καμπυλότητος ή αναστροφής κλίσεως των οδών, εφ’όσον παρεμποδίζεται η ορατότης.

Η πλήρωσις των όρων των περιπτ. ε και στ της παρούσης παραγράφου διαπιστούται υπό της υπηρεσίας του Υπουργείου Δημοσίων Έργων ήτις έχει την ευθύνην και την μέριμναν δια την μελέτην της ρυθμίσεως και την επάρκειαν (κυκλοφοριακήν ικανότητα) των οδικών δικτύων και κόμβων.

 1. Ωσαύτως απαγορεύεται η ίδρυσις και η λειτουργία σταθμών αυτοκινήτων μέσου και μεγάλου μεγέθους εφ’ όσον εκ της λειτουργίας αυτών επηρεάζονται δυσμενώς τυχόν υφιστάμενα εν αμέσω γειτνιάσει γηροκομεία και άσυλα εν γένει.
 2. Ειδικώς δια την ίδρυσιν σταθμών αυτοκινήτων εις τας πόλεις Αθηνών και Πειραιώς και εντός των περιοχών των περικλειομένων υπό των κάτωθι οδών (περιμετρικαί ζώναι), συμπεριλαμβανομένων και των οριακών τοιούτων, εφ’όσον προβλέπεται επ’αυτών είσοδος ή έξοδος των σταθμών, απαιτείται έγκρισις του Υπουργείου Δημοσίων Έργων βάσει στοιχείων υποβαλλομένων εις την υπηρεσίαν αυτού την έχουσαν την ευθύνην και την μέριμναν δια την μελέτην της ρυθμίσεως και την επάρκειαν (κυκλοφοριακήν ικανότητα) των οδικών δικτύων και κόμβων, μετά γνώμην της αρμοδίας Διευθύνσεως Πολεοδομίας της Υπηρεσίας Οικισμού.

α) Περιμετρική Ζώνη Αθηνών: Άρχεται από της διασταυρώσεως των οδών Πειραιώς και Κριεζή και διέρχεται δια των οδών Κριεζή, Διπύλου Ασωμάτων, Αποστόλου Παύλου, Διον. Αρεοπαγίτου, Βασιλ. Αμαλίας, Βας. Σοφίας, Κουμπάρη, Σκουφά, Ναυαρίνου, Τζαβέλλα, Θεμιστοκλέους, Σολωμού, Ζαϊμη, Μετσόβου, Πατησίων, Ηπείρου, Γ’ Σεπτεμβρίου, Μακεδονίας, Μιχαήλ Βόδα, Συμβολή Λιοσίων και οδού Κρήτης, Κρήτης, Ακομενάτου, Β. Ουγκώ, Θ. Δεληγιάννη, Πλατεία Καραϊσκάκη, Μ. Αλεξάνδρου, Κριεζή.

β) Περιμετρική Ζώνη Πειραιώς: Άρχεται από της διασταυρώσεως των οδών Λ. Ράλλη και Καραολή και Δημητρίου και διέρχεται δια των οδών Καραολή και Δημητρίου, Βας. Κωνσταντίνου, Ελευθερίου Βενιζέλου, Κέκροπος, Αλιπέδου, Κ. Μαυρομιχάλη, Ακτή Ποσειδώνος, Λεωφόρος Γεωργίου Α’, Ακτή Μιαούλη, Φιλελλήνων, Φιλωνος, Σκουζέ, Βας. Κωνσταντίνου, Μπουμπουλίνας, Βας. Σοφίας, Α. Μεταξά και μέχρι την οδό Λ. Ράλλη.

Διά την ίδρυσιν σταθμών αυτοκινήτων χωρητικότητος εκατόν (100) αυτοκινήτων και άνω, εκτός των περιοχών, περί ων η προηγουμένη παράγραφος ή εις ετέρας πόλεις, απαιτείται προηγουμένως έγγραφος συναίνεσις της εν παρ.3 του παρόντος άρθρου αναφερομένης υπηρεσίας μετά γνώμην της αρμοδίας Διευθύνσεως πολεοδομίας της Υπηρεσίας Οικισμού, εξ ής να προκύπτη ότι αι κυκλοφοριακαί συνθήκαι επιτρέπουν την ίδρυσιν του σταθμού. Η αυτή ως άνω υπηρεσία καθορίζει και τον αριθμό των θέσεων των αυτοκινήτων.

Άρθρο 4 

Κτίριον

 1. Ο σταθμός αυτοκινήτων δύναται να περιλαμβάνη αιθούσας σταθμεύσεως, υπογείους ή ισογείους, διωρόφους ή πολυωρόφους.
 2. Υπεράνω ή κάτωθι των αιθουσών σταθμεύσεως δύνανται να υφίστανται έτεροι όροφοι διά χρήσιν των ως κατοικιών, καταστημάτων κ.λ.π., απαγορευομένης της εγκαταστάσεως εντός του σταθμού αντλιών καυσίμων, εφ’ όσον οι υποκείμενοι ή υπερκείμενοι όροφοι ή τμήματα αυτών χρησιμοποιούνται ως κινηματογράφοι, θέατρα κ.λ.π. και ως εκπαιδευτήρια.
 3. Οι χώροι σταθμεύσεως δύνανται να συνίστανται εκ πλειόνων του ενός εστεγασμένων τμημάτων ευρισκομένων εντός ενιαίου κτίσματος, συνιστώντος την έννοιαν ενός σταθμού και αποδεικνυομένου τούτου δι’ αντιστοίχου κτιριολογικής διατάξεως εξασφαλίσεως ανοιγμάτων επικοινωνίας των χώρων προσβάσεως κ.λ.π., αναγόμενα πάντοτε εις λειτουργίαν σταθμού αυτοκινήτων.
 4. Οι σταθμοί προ των οποίων υφίσταται εσώτερον του πεζοδρομίου, επαρκής ιδιωτικός χώρος και εφ’ όσον το επιτρέπουν αι συνθήκαι της περιοχής δύνανται να έχουν μίαν ή πλείονας πλευράς εν τω ισογείω αυτών ελευθέρας δυναμένας να χρησιμοποιηθούν καθ’ όλην την έκτασιν αυτών διά την είσοδον και έξοδον των οχημάτων.
 5. Αι πλευραί των ορόφων, εφ’ όσον δεν είναι εξ ολοκλήρου κλεισταί, φέρουν προπέτασμα (στηθαίον) ύψους 0.80 μ. τουλάχιστον εξασφαλίζον την εντός των χώρων σταθμεύσεως συγκράτησιν των οχημάτων εν οιαδήποτε περιπτώσει κρούσεως αυτών. Τα ανοίγματα δύναται να προβλεφθούν μετά ή άνευ υαλοστασίου. Εν περιπτώσει υπάρξεως εξωστών εις ορόφους σταθμεύσεως αυτοκινήτων δύναται το ως άνω προπέτασμα (στηθαίον) να μειούται εις 0.20 μ. υπό τον όρον ότι περιμετρικώς ο εξώστης θα φέρη προπέτασμα ή κιγκλίδωμα ισχυράς κατασκευής ύψους 0.90 μ. τουλάχιστον.
 6. Η εξωτερική όψις του κτιρίου του σταθμού είναι αρχιτεκτονικώς αρτία και εναρμονισμένη προς την εμφάνισιν της περιοχής.
 7. Η εν γένει κατασκευή του κτιρίου μετά των εγκαταστάσεων του είναι τοιαύτη, ώστε να αποκλείεται η προς τα γειτονικά κτίρια ή ορόφους του ιδίου μεταβίβασις κραδασμών και ήχων προκαλουμένων εκ της λειτουργίας του. Εις τας περιπτώσεις σταθμών μέσου και μεγάλου μεγέθους επιβάλλεται η παρεμβολή ή επικάλυψις των πάσης φύσεως μεσοτοιχιών και της οροφής της αιθούσης σταθμεύσεως της ευρισκομένης κάτωθι ορόφου χρησιμοποιουμένου ως κατοικίας, γραφείων και νοσοκομείου ή κλινικής, δι’ ηχομονωτικού και αντικοαδασμικού υλικού ικανού πάχους.
 8. Η διάταξις του χώρου του σταθμού είναι τοιαύτη ώστε να εξασφαλίζεται η πλέον άνετος εξυπηρέτησης κατά την είσοδον στάθμευσιν και έξοδον των οχημάτων. Εντός τούτου δέον να υπάρχει διάδρομος μεταξύ δυο σειρών αυτοκινήτων πλάτους τουλάχιστον 3.00μ., 5.00μ., 5.00μ. δια στάθμευσιν υπό γωνίαν 450, 600 και 900 αντιστοίχως.
 9. Έκαστος δημοσίας χρήσεως σταθμός μέσου ή μεγάλου μεγέθους διαθέτει τους κατωτέρω βοηθητικούς χώρους:

α) Κεχωρισμένον από του χώρου σταθμεύσεως διαμέρισμα διαφυλάξεως των ενδυμάτων του προσωπικού μετ’ αναλόγου προς τούτο αριθμού ιματιοθηκών μεταλλικής κατασκευής.  β) χώρους υγιεινής μετά νιπτήρων, WC κ.λ.π.,

γ) αποθήκη επιφανείας ίσης προς το 0,3% τουλάχιστον της ωφελίμου επιφάνειας του σταθμού.

 1. Παρά την είσοδο και έξοδο του σταθμού δημοσίας χρήσεως υφίσταται διαμέρισμα ενώ θα στεγάζεται γραφείον κινήσεως.
 2. Η εσωτερική επικοινωνία του σταθμού προς ετέρους χώρους μη εξυπηρετούντας τούτον, μέσω εσωτερικών ανοιγμάτων, απαγορεύεται. Κατ’ εξαίρεσιν επιτρέπεται:

α) Λειτουργία εντός του σταθμού κυλικείου, προς εξυπηρέτησιν του προσωπικού και των ιδιοκτητών των εξυπηρετουμένων υπό του σταθμού αυτοκινήτων και

β) η επικοινωνία του σταθμού με υποσταθμόν ΔΕΗ ή με ετέρους ορόφους μέσω ανελκυστήρες ή κλίμακος ή ετέρους χώρους (μη χρησιμοποιουμένους δι’ εναποθήκευσιν ευφλέκτων υλών κ.λ.π.) υπό τον όρον δημιουργίας προθαλάμου και τοποθετήσεως πυρασφαλούς θύρας μεταξύ τούτου και του χώρου του σταθμού.

Άρθρον 5 

Ύψος

Το ύψος των αιθουσών σταθμεύσεως μετρούμενον μεταξύ δαπέδου και οροφής, είναι τουλάχιστον 2.20 μ. το δε τοιούτον μεταξύ δαπέδου και δοκών τουλάχιστον 1.90 μ.

Άρθρον 6 

Είσοδος – ‘Έξοδος.

 1. Είσοδος ή έξοδος των σταθμών νοούνται τα ελεύθερα ανοίγματα επί των προσόψεων των εστεγασμένων τμημάτων αυτών, άτινα χρησιμοποιούνται δια την είσοδον ή έξοδον των αυτοκινήτων.
 2. Οι σταθμοί μεγάλου μεγέθους έχωσι κεχωρισμένην είσοδον και έξοδον των οχημάτων, πλάτους τουλάχιστον 3.00 μ. εκάστης. Οσάκις η είσοδος και έξοδος ευρίσκονται παραπλεύρως, το συνολικόν πλάτος τούτων είναι 7.00 μ. τουλάχιστον. Χωρίς διαχωριστική της εισόδου-εξόδου επιβάλλεται κατά την κρίσιν της υπηρεσίας διά την ασφαλή διέλευσιν των πεζών έμπροσθεν σταθμών, εις ους το πλάτος εισόδου-εξόδου είναι μεγαλύτερον των 8.00 μ. Εις τους μικρού και μέσου μεγέθους σταθμούς δύναται να υφίσταται κοινός διάδρομος εισόδου-εξόδου των αυτοκινήτων, πλάτους 3.00 μέτρων και 4.50 μ. αντιστοίχως. Ειδικώς δια σταθμούς μεγάλου μεγέθους και χωρητικότητας ανωτέρας των 300 αυτοκινήτων το πλάτος της εισόδου ως και το τοιούτον της εξόδου προσαυξάνεται κατά 3 μέτρα ανά 300 αυτοκίνητα.
 3. Αναλόγως της χωρητικότητος, του σχήματος, της κατόψεως του σταθμού και της περιοχής, αναζητείται η θέσις των εισόδων αυτού ώστε να επιτυγχάνεται η καλυτέρα δυνατή εξυπηρέτησις εισόδου και εξόδου των οχημάτων, εν συνδυασμών προς την επί των οδών κυκλοφορίαν.
 4. Εις καταλλήλους θέσεις προβλέπονται έξοδοι κινδύνου δια το προσωπικόν, διάδρομοι, ως και κλίμακες επυπηρετούσαι άπαντας τους ορόφους δια να είναι δυνατή η εκ του κτιρίου του σταθμού απομάκρυνσις του προσωπικού εν ώρα ανάγκης.

Άρθρον 7 

Τοιχοποιία

Οι περιμετρικοί και εσωτερικοί διαχωριστικοί τοίχοι του σταθμού κατασκευάζονται εκ λιθοδομής ή εξ ωπλισμένου σκυροδέματος ή εξ οπτοπλινθοδομής πάχους ενός και ημίσεος πλίνθου τουλάχιστον ή ετέρου υλικού αναλόγου αντοχής έναντι κρούσεων και πυρός και εν γένει συμφώνως προς τους κατά περιοχάς ισχύοντας οικοδομικούς κανονισμούς.

Άρθρον 8 

 Στέγη-Δάπεδον.

 1. Τα στοιχεία των φορέων της στέγης μετά της επικαλύψεως αυτής δέον να ώσιν εξ ακαύστου υλικού.

Η χρήσις μεταλλικών ζευκτών μετ’ επικαλύψεως δι’ αυλακωτών λαμαρινών ή άλλων υλικών αναλόγου αντοχής και παρεμφερούς εμφανίσεως επιτρέπεται, εφ’ όσον τούτον είναι σύμφωνον προς τους ισχύοντας οικοδομικούς κανονισμούς διά την περιοχήν ένθα ο υπό ίδρυσιν σταθμός.

 1. Το δάπεδον του κτιρίου διαθέτει επιφάνειαν σκληράν και τραχείαν είτε εκ κατασκευής είτε δι’ επιστρώσεως. Αύτη είναι αντιολισθητική έχει κατάλληλον κλίσιν διά την ροήν των υδάτων και συγκέντρωσιν αυτών εντός καταλλήλων οχετών προς περαιτέρω απαγωγήν των εις το σύστημα αποχετεύσεως. Επί της επιφανείας του δαπέδου σημειούνται διά λευκής ή κιτρίνης διαγραμμίσεως αι θέσεις σταθμεύσεως των αυτοκινήτων ως και οι προ τούτων υποχρεωτικώς αφιέμενοι διάδρομοι.

Άρθρον 9 

Αποχέτευσις

 1. Η εγκατάστασις διαθέτει πλήρες και ικανόν αποχετευτικόν σύστημα, κατεσκευασμένου συμφώνως προς τους ισχύοντας κανονισμούς.
 2. Το εντός του σταθμού αποχετευτικόν δίκτυον είναι εφωδιασμένον δι’ επαρκούς αριθμού καταλλήλων φρεατίων και σιφωνίων δαπέδου.

Άρθρον 10

 Θύραι

 1. Η εις τας εισόδους και εξόδους τοποθέτησις θυρών δεν είναι υποχρεωτική. Εις ας όμως περιπτώσεις τοποθετούνται τοιαύται, αύται είναι αρίστης κατασκευής και καλαισθήτου εμφανίσεως, το δε υλικόν κατασκευής των είναι άκαυστον. Το άνοιγμα και κλείσιμον αυτών συντελείται ευχερώς ώστε να μη υφίσταται οιοσδήποτε κίνδυνος εμπλοκής των και να μη προκαλήται οιασδήποτε μορφής δυσχέρεια διόδου δι’ αυτών.
 2. Αι εσωτερικαί θύραι του σταθμού είναι εξ αναλόγου ως άνω υλικού. Αι θύραι αύται ανοίγουν εκ των έσω προς τα έξω.

Άρθρον 11 

Παράθυρα-Ανοίγματα

 1. Ανοίγματα προς τας πλευράς γειτνιαζουσών προς τον σταθμόν οικοδομών απαγορεύονται. Τυχόν φωταγωγοί (υαλοστάσια) προς τας πλευράς ταύτας κατασκευάζονται εκ μεταλλικού σκελετού φέροντος διπλά τοιχώματα υαλοπινάκων ή εξ υαλοπλίνθων ανθεκτικών εις τας υψηλάς θερμοκρασίας. Αντιθέτως, εις τας πλευράς προσόψεως του σταθμού προβλέπονται ανοίγματα (παράθυρα) μικράς αντιστάσεως διά την μείωσιν της δημιουργηθησομένης εν περιπτώσει πυρκαιάς υπερπιέσεως. Τα πλαίσια των παραθύρων, φεγγιτών, κ.λ.π. παρεμφερών εξαρτημάτων είναι κατασκευασμένα εξ ακαύστου υλικού.
 2. Αναλόγως της θέσεως των παραθύρων δύναται να επιβάληται χρήσις κρυστάλλων εξωπλισμένων διά μεταλλικού πλέγματος ή κρυστάλλων αναλόγων ιδιοτήτων ιδία εις περιπτώσεις μη υπάρξεως προστεγάσματος κάτωθεν παραθύρων κειμένων εις πλευράν προ της οποίας παρατηρείται κίνησις πεζών. Εκ του ανοίγματος τούτου δεν καταλαμβάνεται χώρος σταθμού δυνάμενος να καταληφθή υπό αυτοκινήτων.

Άρθρον 12 

Προστασία εξ υπερκειμένων ορόφων.

Σταθμοί ων οι υπερκείμενοι όροφοι χρησιμοποιούνται ως κατοικίαι ή γραφεί ύπερθεν της εισόδου-εξόδου διαθέτουν προστέγασμα (μαρκίζαν) πλάτους ίσου προς το μέγιστον επιτρεπόμενον υπό των εν ισχύι κατά περιοχάς πολεοδομικών κανονισμών. Η υποχρέωσις αύτη δεν υφίσταται διά τους σταθμούς άνευ αντλιών καυσίμων.

 

Άρθρον 13

Επικοινωνία μεταξύ ορόφων και χώρος αναμονής

 

 1. Η άνοδος και κάθοδος αυτοκινήτων εις υπογείους ή υπεργείους αιθούσας σταθμού δύναται να διενεργείται είτε διά κεκλιμένων ανόδων-καθόδων (RAMPS, ράμπες), είτε δι’ ανελκυστήρων ηλεκτρικών ή υδραυλικών ή και δι’ άλλων αναλόγων μηχανικών μέσων. Εις πολυωρόφους σταθμούς μεγάλου μεγέθους, εφ’ όσον η άνοδος και κάθοδος των αυτοκινήτων διενεργείται δι’ ανελκυστήρων, τοποθετούνται τουλάχιστον δύο τοιούτοι. Διά σταθμούς μεγάλου μεγέθους ωφελίμου επιφάνειας μέχρι 1.500 τ.μ. υφίσταται εν ισογείω χώρος αναμονής αυτοκινήτων ωφελίμου επιφάνειας 50τ.μ. τουλάχιστον. Εις σταθμούς ωφελίμου επιφάνειας μεγαλυτέρας των 1.500 τ.μ. ο χωρος αναμονής προσαυξάνεται κατά 5 τ.μ. ανά 200 τ.μ. ωφελίμου επιφάνειας.
 2. Εις τους πολυώροφους σταθμούς ωφελίμου επιφάνειας άνω των 6.000 τ.μ. εφ’όσον η επικοινωνία του ισογείου μετά των λοιπών ορόφων (υπεργείων ή υπογείων) συντελείται δι’ανελκυστήρων, επιβάλλεται επιπροσθέτως και η κατασκευή κεκλιμένου επιπέδου ελαχίστου πλάτους μετά του πεζοδρομίου 3.50 μ. δια την εξυπηρέτησιν όλων των ορόφων του σταθμού εν ώρα εκτάκτου ανάγκης.

Άρθρον 14

 Κεκλιμένα επίπεδα

 1. Η προς το οριζόντιον επίπεδον κλίσις των ανόδων-καθόδων δεν υπερβαίνει το 17%. Αι προ των εισόδων – εξόδων των σταθμών και εντός αυτών τυχόν κεκλιμέναι επιφάνειαι δαπέδου και επί μήκος τουλάχιστον 5 μέτρων δεν έχουν κλίσιν μείζονα του 7%. Εις περίπτωσιν κατασκευής κεκλιμένου επιπέδου επί εκαλύπτου χώρου η κλίσις του επιπέδου καθ’όλον το μήκος αυτού και μέχρι της ρυμοτομικής οικοδομικής γραμμής δεν επιτρέπεταιι να είναι μείζων του 7%.
 2. To δάπεδον των κεκλιμένων ανόδων ή καθόδων, παρουσιάζει ανώμαλον επιφάνειαν προς επίτευξιν μεγαλυτέρας προσφύσεως διά την άνοδον και κάθοδον των οχημάτων.
 3. Δια σταθμούς ωφελίμου επιφανείας κάτω των 6.000 τ.μ. το πλάτος του καταστρώματος των κεκλιμένων ανόδων-καθόδων είναι 3.00μ. τουλάχιστον. Ελικοειδούς μορφής άνοδοικάθοδοι έχουν ακτίνα καμπυλότητας 6.5μ. τουλάχιστον από του εσωτερικού ακαραίου σημείου του ελευθέρου καταστρώματος, η δε επιφάνεια αυτών έχει εγκάρσια κλίσιν 3% έως 5%.
 4. Προς την μίαν τουλάχιστον πλευράν και πέραν του καταστρώματος του κεκλιμένου επιπέδου κατασκευάζεται πεζοδρόμιον πλάτους 0.50 διά την δι’ αυτού άνοδον και κάθοδον του προσωπικού του σταθμού. Κεκλιμένα επίπεδα καθ’ ολοκληρίαν ευθύγραμμα εις σταθμούς μικρού μεγέθους, ως και τοιαύτα εις μέσου μεγέθους σταθμούς οδηγούντα εις βοηθητικούς χώρους (πλυντήρια-λιπαντήρια κ.λπ) δύναται να έχουν πλάτος 3.00μ. μετά του πεζοδρομίου. Το πεζοδρόμιον τούτο παρουσιάζει αναλόγως ανώμαλον επιφάνειαν δια την ακίνδυνον χρήσιν του.
 5. Αι ανοικταί πλευραί των κεκλιμένων ανόδων-καθόδων εξοπλίζονται διά προστατευτικού κιγκλιδώματος ή τοιχίου εξ ωπλισμένου σκυροδέματος, αμφοτέρων αναλόγου αντοχής έναντι τυχόν κρούσεων.
 6. Η θέσις της κεκλιμένης επιφανείας ανόδου-καθόδου εντός του σταθμού εκλέγεται τοιαύτη ούτως ώστε να αποκλείεται η οιασδήποτε μορφής όχλησις των περί τον σταθμόν οικούντων, είτε εκ του θορύβου είτε εκ των κραδασμών, άλλως οι φέροντες τα κεκλιμένα επίπεδα τοίχοι ή οι εφαπτόμενοι αυτών, εφ’ όσον αποτελούν μεσοτοχίαν μεθ’ ετέρου κτίσματος, μονούνται καθ’ όλον αυτών το μήκος διά πλακών φελλού πάχους 5 εκ. τουλάχιστον ή ετέρου υλικού ίσης ή μεγαλυτέρας ικανότητος ηχομονώσεως, παρεμβαλλομένων μεταξύ της εν λόγω τοιχοποιίας.
 7. Εις τους πολυωρόφους σταθμούς ωφελείμου επιφανείας άνω των 6.000 τ.μ., εφ’όσον η επικοινωνία του ισογείου χώρου μετά των λοιπών ορόφων (υπεργείων ή υπογείων) συντελείται δια κεκλιμένου επιπέδου, το συνολικόν πλάτος τούτου μετά του πεζοδρομίου είναι 6.50μ. τουλάχιστον, η δε εξωτερική ακτίς καμπυλότητας δια τα ελικοειδή τμήματα αυτού τουλάχιστον 9.00μ. Οι όροι αυτοί δεν είναι υποχρεωτικοί και προκειμένου περί σταθμού, οίτιδος, διαθέτουν ωφέλιμον επιφάνειαν ισογείου χώρου 120 τ.μ. τουλάχιστον.

Άρθρον 15

Ανελκυστήρες

Η τοποθέτησις και χρήσις ανελκυστήρων πληροί τας κατωτέρω προυποθέσεις και όρους:

α) Η εγκατάστασις των ανελκυστήρων συντελείται συμφώνως προς τους ισχύοντας κανονισμούς,

β) εφ’όσον δεν υφίσταται ικανός ελεύθερος ιδιωτικός χώρος προ της εισόδου του σταθμού μέσου ή μεγάλου μεγέθους, η θέσις των ανελκυστήρων αυτοκινήτων ορίζεται υποχρεωτικώς εις απόστασιν τουλάχιστον 5.00 μ. από της εισόδου, ώστε να υπάρχη πάντοτε ελεύθερος χώρος αναμονής των προς στάθμευσιν αυτοκινήτων.

γ) εις σταθμού διαθέτοντας πλείονας των δύο ορόφους υπέρ το ισόγειον ή πλείονα των τριών υπογείους ορόφους, επιβεβλημένη καθίσταται η τοποθέτησις ανελκυστήρος προσώπων, ικανότητος τριών ατόμων τουλάχιστον.

Άρθρον 16 

Φωτισμός

 1. Δι’ άπαντας τους ισογείους και ανωγείους χώρους του σταθμού προβλέπεται κατάλληλος φυσικός φωτισμός, επιτυγχανόμενος δι’ αναλόγων μέσων (φωταγωγοί, παράθυρα, ανοίγματα).
 2. Ο ηλεκτρικός φωτισμός του σταθμού τυγχάνει απαραίτητος.

Τα φωτιστικά σημεία ορίζονται εις καταλλήλους θέσεις και εις ικανόν αριθμόν, ώστε να επιτυγχάνεται κατά το δυνατόν ομοιμορφία φωτισμού και επαρκής φωτιστική έντασις.

 1. Η ηλεκτρική εγκατάστασις είναι στεγανού τύπου και σύμφωνος προς τους ισχύοντας κανονισμούς περί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
 2. Τα φωτιστικά σημεία, εκλέγωνται εις το μεγαλύτερον δυνατόν ύψος και άνωθεν των σωληνώσεων του συστήματος καταιονισμού εις ας περιπτώσεις επιβάλλεται η εγκατάστασις τοιούτου.
 3. Οι χρησιμοποιούμενοι λαμπτήρες περικλείονται διά καταλλήλου προστατευτικού καλύμματος ή πλέγματος αναλόγως της θέσεως των.
 4. Η χρήσις φορητών ηλεκτρικών λυχνιών επιτρέπεται μόνον εις υπάρχουσαν εν τω σταθμώ θέσιν επιθεωρήσεως των αυτοκινήτων, υπό των όρον ότι το προς τροφοδότησιν των λυχνιών τούτων ηλεκτρικόν ρεύμα θα είναι χαμηλής τάσεως (42 βόλτ) αι δε λυχνίαι θα περικλείωνται εντός προστατευτικού μεταλλικού πλέγματος.
 5. Εις τους σταθμούς με πλείονας του ενός ορόφους επιβάλλεται όπως ο φωτισμός των εξόδων κινδύνου συνδέηται προ της κεντρικής ασφαλείας της ηλεκτρικής διανομής ή τροφοδοτήται εξ ετέρας ανεξαρτήτου της του κυρίως φωτισμού πηγής.

Άρθρον 17

 Αερισμός

 1. Δι’ άπαντας τους χώρους του σταθμού προβλέπεται επαρκής ανανέωσις του αέρος, ώστε να μη υφίσταται ο κίνδυνος συσσωρεύσεως ατμών βενζίνης αφ’ ενός και συγκεντρώσεως υπολλειμμάτων καυσαερίων αφ’ ετέρου. Προς τούτο και δι’ επίτευξιν φυσικού αερισμού, προβλέπονται ανοίγματα επί τοίχων κειμένων έναντι αλλήλων, τοποθετούμενα, εις αποστάσεις ουχί μείζονας των 40 μέτρων κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζηται ο εξαερισμός του σταθμού και ιδιαιτέρως των δαπέδων και των χαμηλοτέρων επιφανειών. Η ελευθέρα επιφάνεια των διά τον ως άνω εξαερισμόν ανοιγμάτων έχει τας κατωτέρω τιμάς τουλάχιστον άθροιστικώς λαμβανομένας και κατανεμομένας ισοπόσεως ανά όροφον και ανά αντικειμένην πλευράν:

α) Διά τους μικρού και μέσου μεγέθους σταθμούς 0.06 τ.μ. ανά όχημα.

β) Διά τους μεγάλου μεγέθους σταθμούς 0.08 τ.μ. ανά όχημα.

 1. Τα διά της προηγουμένης παραγράφου ανοίγματα δεν επιτρέπεται να αντιστοιχούν προς πλευράς μεσοτοιχιών. Εις ας περιπτώσεις τα διά της ανωτέρω παραγράφου προβλεπόμενα ανοίγματα ευρίσκονται επί περιμετρικών τοίχων του κτιρίου του σταθμού, αντιστοιχούντων εις τον ακάλυπτον χώρον, ήτοι προς την πλευράν γειτινιαζούσης οικοδομής (υπαρχούσης ή προβλεπομένης), η διαμόρφωσης αυτών παρέχει την κατά το δυνατόν μεγαλυτέραν απομόνωσιν θορύβου, εφαρμοζομένης της διατάξεως του κατωτέρω περιγραφομένου σχήματος.

Ο περιμετρικός του κτιρίου του σταθμού τοίχος, ο αντιστοιχών εις τον ακάλυπτον χώρον και εις θέσεις εις ας προβλέπονται τα ως άνω ανοίγματα, είναι διπλούς ήτοι: εκ δύο παραλλήλων τοίχων ελαχίστου πάχους 0.10 εκ.εκάστου και απεχόντων μεταξύ των τουλάχιστον 0.20 εκ. Επίτων ως άνω τοίχων, προβλέπονται τα υπό της παραγρ. 1 (α) και (β) του παρόντος άρθρου ανοίγματα υπό την προυπόθεση, ότι ταύτα δέον να είναι διατεταγμένα κατά τοιούτον τρόπον ώστε, το κάτω μέρος των ανοιγμάτων των κειμένων, επί του εσωτερικού τοίχου να απέχη 0.50 μέτρα από του δαπέδου, το δε αντίστοιχον τοιούτον εις τον εξωτερικόν τοίχον να απέχη από του δαπέδου 1.30 μέτρα. Εις ανοίγματα προς ακάλυπτον χώρον διά τον φωτισμόν των αιθουσών σταθμεύσεως επιβεβλημένη καθίσταται η τοποθέτησις διπλών υαλοστασίων.

 1. Εις περιπτώσεις καθ’ ας δεν καθίσταται εφικτή η εφαρμογή συστήματος φυσικού αερισμού ως ανωτέρω, είναι υποχρεωτική η εγκατάστασις μηχανικού εξαερισμού καταλλήλου απαγωγής αέρος, μετρουμένης εις παροχήν ανάλογου προς τέσσαρας (4) τουλάχιστον ανά ώραν ανανεώσεις αέρος, απασών των θέσεων όλων των αιθουσών σταθμεύσεως. Η ως άνω εγκατάστασις μηχανικού εξαερισμού είναι υποχρεωτική εις υπογείους χώρους. Εις σταθμούς αποτελουμένους εκ πλειόνων των δύο υπογείων ορόφων υποχρεωτική καθίσταται η προσαγωγή μέχρι και του τελευταίου υπογείου νωπού αέρος είτε μέσω φωταγωγού ικανής διατομής είτε μέσω φυγοκεντρικού ανεμιστήρος. Η εγκατάστασις του κατά τα ανωτέρω μηχανικού αερισμού ευρίσκεται εν λειτουργία καθ’ όλην την διάρκειαν του 24ώρου.
 2. Η εγκατάστασις μηχανικού εξαερισμού εις σταθμούς ωφελίμου επιφανείας άνω των 2.000 τ.μ. έχει δύο ανεξαρτήτους και εις κεχωρισμένα ηλεκτρικά κυκλώματα εξαεριστήρας συνδεομένας μετά του δικτύου αεραγωγών κατά τρόπον ώστε εις περίπτωσιν βλάβης του ενός να τίθεται εις λειτουργίαν ο έτερος.
 3. Η θέσις εγκαταστάσεως των μηχανημάτων εξαερισμού εκλέγεται τοιαύτη, ώστε να υφίστανται αι προυποθέσεις ασφαλείας και μη προκλήσεως οιασδήποτε μορφής παρενοχλήσεως. Εν προκειμένω έχει εφαρμογήν η διάταξις της παρ. 6 του άρθρου 14 του παρόντος.
 4. Η απαγωγή του αέρος προς το περιβάλλον, συντελείται μακράν θέσεως ένθα ενδεχομένως υφίστανται στόμια εξόδου καυσαερίων (άκρα καπνοδόχων κ.λ.π.). Τα εξωτερικά στόμια των σωλήνων απαγωγής αέρος, επικαλύπτονται διά μεταλλικού πλέγματος.
 5. Το πλείστον του αριθμού των εσωτερικών στομίων απαγωγής της εγκαταστάσεως εξαερισμού, ευρίσκεται εις μικρόν ύψος από του δαπέδου.
 6. Η εγκατάστασις των μηχανημάτων εξαερισμού συντελείται μετά την υποβολήν σχετικής μελέτης, συντασσομένης υπό του κατά νόμον Μηχανικού ή Υπομηχανικού υποκειμένης εις την έγκρισιν της αρμοδίας διά την χορήγησιν της αδείας ιδρύσεως και λειτουργίας του σταθμού υπηρεσίας.

Άρθρον 18

Θέρμανσις.

Η θέρμανσις των σταθμών (αιθουσών σταθμεύσεως) δεν καθίσταται υποχρεωτική. Εις ας όμως περιπτώσεις προβλέπεται τοιαύτη τηρώνται αι κάτωθι προϋποθέσεις και όροι:

α) Η θέρμανσις συντελείται διά θερμού ύδατος ή θερμού αέρος ή ετέρου μέσου μη εμφανίζοντος εξωτερικήν πυράν ή πύρωσιν.

β) το λεβητοστάσιον της εγκαταστάσεως θερμάνσεως, οσάκις υφίσταται τοιούτον, ευρίσκεται εντός ιδιαιτέρου διαμερίσματος μη επικοινωνούντος μετά του χώρο σταθμεύσεως.  γ) ηλεκτρικαί συσκευαί θερμάνσεως δι’ ακτινοβολίας απαγορεύονται,

δ) ο αήρ τροφοδοτήσεως της πυράς θερμάνσεως δεν προέρχεται εκ της αιθούσης σταθμεύσεως ή εξ ετέρας αιθούσης εις ην ενυπάρχουν οπωσδήποτε ατμοί καυσίμων,

ε) ως όριον μεγίστης θερμοκρασίας εις τας αίθουσας σταθμεύσεως τίθεται τοιούτον 15 βαθμοί C,

στ) τα θερμαντικά σώματα προστατεύονται εν κρούσεων εκ των σταθμευόντων αυτοκινήτων,  ζ) ανοίγματα καθαρισμού ή επισκέψεως καπνοδόχων δεν υπάρχουν εις τους χώρους σταθμεύσεως αυτοκινήτων ή χώρους μη επιδεχομένους άνευ κινδύνου πυρκαγιάς την ύπαρξιν εστίας πυρός.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β

Πλυντήριον και λιπαντήριον σταθμού αυτοκινήτων

Άρθρον 19

 Όροι και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως

Η εντός σταθμών αυτοκινήτων εγκατάστασις συγκροτήματος πλύσεως και λιπάνσεως αυτοκινήτων επιτρέπεται υπό τας κάτωθι προϋποθέσεις και όρους:

α) Εκ της λειτουργίας των μηχανημάτων του πλυντηρίου δεν προκαλείται οιασδήποτε μορφής ενόχλησις τόσον εις την περιοχήν όσον και εις αυτό τούτο το κτίριον του σταθμού εφ’ όσον οι υπερκείμενοι όροφοι χρησιμοποιούνται για κατοικία.

Προς τον σκοπόν αυτόν απαραιτήτως προβλέπεται η τοποθέτησις καταλλήλων ηχομονωτικού υλικού προς τας πλευράς καθ’ ας το πλυντήριον άπτεται γειτνιαζουσών οικοδομών ή κατοικουμένων χώρων της αυτής ή ετέρας οικοδομλής κατά τα εν παραγράφω 6 του άρθου 14 του παρόντος ειδικώτερον καθοριζόμενα. Η στάθμη του προκαλουμένου εκ της λειτουργίας του πλυντηρίου θορύβου μετρουμένη δι’ ειδικού οργάνου εις απόστασιν περίπου 10μ. πέριξ του χώρου του πλυντηρίου δεν υπερβαίνει τα 70 D.B.A.

β) Η εγκατάστασις του πλυντηρίου διαθέτει ειδικόν μηχάνημα πλύσεως, υδραυλικόν ανυψωτήρα ή αναβαθμόν ή καταλλήλου κατασκευής τάφρον, διά την διευκόλυνσιν του έργου πλύσεως και λιπάνσεως αυτοκινήτων.

γ) Ο χώρος ον καταλαμβάνει το πλυντήριον ή λιπαντήριον είναι διακεκριμένος των χώρων σταθμεύσεως. Το δάπεδον τούτου έχει την ανάλογον κλίσιν διά την ροήν των εκ της πλύσεως υδάτων.

δ) Εις το πλυντήριον υφίσταται ειδικόν σύστημα αποχετεύσεως, μετά φρεατίων περισυλλογής της εκ της πλύσεως άμμου και βορβόρου, ώστε να καθίσταται αδύνατος ή ομού μετά των υδάτων διαφυγή τούτων εις τον υπόνομον. Εις περιπτώσεις μη υπάρξεως κεντρικού αποχετευτικού δικτύου η αποχέτευσις του πλυντηρίουλιπαντηρίου καταλήγει εις στεγανόν βόθρον.

ε) Οι περιβάλλοντες το πλυντήριον τοίχοι, μέχρις ύψους 2.50 μ. τουλάχιστον από του δαπέδου, έχουν επιφάνειαν στιλπνήν, τούτου επιτυγχανομένου είτε διά της χρήσεως αναλόγου κατασκευής πλακών επικαλύψεως είτε δι’ ειδικής επαλείψεως των πλευρών τούτων.

στ) Το ελεύθερον ύψος οροφής και δαπέδου, εφ’ όσον προβλέπεται εγκατάστασις υδραυλικού ή ηλεκτρικού ανυψωτήρος, ανέρχεται εις 3.40 μ. και 4.00 μ δι’ επιβατηγά και φορτηγά αντιστοίχως.

ζ) Η θέσις του πλυντηρίου διαθέτει επαρκή και κατάλληλον φωτισμόν δι’ηλεκτρικού ρεύματος χαμηλής τάσεως (42 βολτ) και διά λυχνιών καλυπτομένων διά διαφανών πλακών ή κρυστάλλων στεγανού τύπου.

η) Η θέσις των εν γένει μηχανημάτων του πλυντηρίου εκλέγεται τοιαύτη ώστε και η επιθεώρησις αυτών να είναι ευχερής και να ευρίσκωνται ταύτα κατά το δυνατόν μακράν των γειτονικών οικοδομών, εφ’ όσον η εγκατάστασις των προβλέπεται εις ισόγειον ή υπέργειον χώρον.

θ) Η εγκατάστασις των μηχανημάτων τούτων συντελείται κατά τρόπον παρεμποδίζοντα κατά το δυνατό την μεταβίβασιν του εκ της λειτουργίας των θορύβου και των κραδασμών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ

Τμήμα Επιθεωρήσεως σταθμού αυτοκινήτων

Άρθρον 20 

Προορισμός τμήματος και εγκαταστάσεις αυτού.

 

 1. Εις έκαστον σταθμόν κείμενον εντός κατωκημένης περιοχής δύναται να υφίσταται τμήμα επιθεωρήσεως των εν αυτώ σταθμευόντων αυτοκινήτων (ως ελέγχου των συστημάτων πεδήσεως, διευθύνσεως, εμπροσθίου συστήματος και ελέγχου καλής λειτουργίας του κινητήρος μέσω ηλεκτρονικής συσκευής) και γενικώς παροχής εις ταύτα εξυπηρετήσεως, εις βαθμόν μη δυνάμενον να εγγίζη τα όρια επισκευής αυτών και πάντως άνευ χρήσεως ανοικτής πυράς και οιασδήποτε μορφής κρούσεως ή θορύβου.
 2. Διά την επιθεώρησιν δύναται να χρησιμοποιήται ειδική τάφρος επιθεωρήσεως ή αναβαθμός ή ανυψωτήρ υδραυλικός, επιτρεπομένης της χρήσεως φορητής ηλεκτρικής λυχνίας εντός ειδικής θήκης εκ μεταλλικού πλέγματος χαμηλής τάσεως (42 βολτ). Η τάφρος επιθεωρήσεως καλύπτεται δι’ ειδικών πλακών κατά τας ώρας της μή χρησιμοποιήσεως της, προβλεπομένων και ειδικών μέτρων προφυλάξεως έναντι πτώσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ

Πυρασφάλεια σταθμών αυτοκινήτων

Άρθρον 21

Ληπτέα Μέτρα

 1. Πάσα χρήσις πυρός εντός του χώρου του Σταθμού αυτοκινήτων απαγορεύεται.
 2. Η εντός σταθμών αυτοκινήτων, κειμένων εντός κατωκημένων περιοχών, εγκαταστάσεις και λειτουργία πάσης φύσεως συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων, εν οις και ηλεκτρολογικών εργαστηρίων απαγορεύεται. Ωσαύτως απαγορεύεται η εντός σταθμών φόρτωσις συσσωρευτών.
 3. Εις καταλλήλους εν τω σταθμώ θέσεις τοποθετούνται αυτόματοι φορητοί πυροσβεστήρες. καταλλήλου κατασβεστικού υλικού διά κατασβέσεις πυρκαιών προκαλουμένην εις αυτοκίνητα, αναλόγου βάρους γομώσεως και αριθμού, ώστε έκαστος εξ αυτών να αντιστοιχή σε 50 τ.μ. ωφελίμου επιφανείας του Σταθμού.
 4. Εις καταλλήλους εν τω σταθμώ θέσεις και εις άπαντας τους ορόφους τοποθετώνται κάδοι πληρούμενοι δι’ άμμου και συνοδευόμενοι δι’ αναλόγου αριθμού πτύων και σκαπανών.
 5. Εντός εκάστου Σταθμού τοποθετείται δίκτυον διανομής ύδατος υπό πίεσιν συνδεδεμένον μετά μετά εφεδρικής δεξαμενής, πλήρους ύδατος χωρητικότητος 10μ3 τουλάχιστον, προβλεπομένων εις καταλλήλους εγγύς των θυρών εισόδου-εξόδου θέσεις του ισογείου του σταθμού, κρούνων παροχής ύδατος διαστάσεων ίσων προς τας τοιαύτας των υπό των οικείων Πυροσβεστικών Αρχών χρησιμοποιουμένων στοιχείων πυροσβέσεως.
 6. Εις πολυωρόφους σταθμούς αυτοκινήτων μέσου και μεγάλου μεγέθους είναι υποχρεωτική η τοποθέτησις δύο τροχηλάτων πυροσβεστήρων ως ανωτέρω και βάρους γομώσεως εκάστου

25 χιλ.

 1. Εις εμφανείς εν τω σταθμώ θέσεις υπάρχουν ανηρτημέναι πινακίδες φέρουσαι τους αριθμούς τηλεφώνου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του σταθμού Α Βοηθειών.
 2. Η ηλεκτρική εγκατάστασις των σταθμών ως και των εις αυτούς υπαγομένων πλυντηρίωνλιπαντηρίων, είναι εξ ολοκλήρου στεγανή σύμφωνα δε πάντως προς τους εν ισχύι κανονισμούς του Κράτους. Στοιχεία της ηλεκτρικής εγκαταστάσεως εν γένει εις τα οποία δύναται να προκληθούν σπινθήρες (πίνακες διανομής, ασφάλειαι, διακόπται κ.λ.π.) εφ’ όσον ταύτα δεν είναι στεγανά) δεν τοποθετούνται, εις χώρον σταθμεύσεως και εν γένει εις χώρους επικυνδύνους εις ανάφλεξιν λόγω υπάρξεως ευφλέκτων αερίων ή άλλων ευφλέκτων υλών. Εις σταθμούς μέσου και μεγάλου μεγέθους εν αμέσω γειτνιάσει προς Νοσοκομείον ή Κλινικήν και ή κάτωθι πολυκατοικιών, ξενοδοχείων και πολυωρόφων κτιρίων χρησιμοποιουμένων ως γραφείων ή βιοτεχνικών εργαστηρίων, εκτός των λοιπών ως ανωτέρω μέτρων πυρασφαλείας εγκαθίσταται σύστημα, αυτομάτου ανιχνεύσεως εστίας πυρός εν τω σταθμώ ως και τοιούτον καταιονισμού ύδατος υπό πίεσιν επί της οροφής απασών των αιθουσών σταθμεύσεως, προς άμεσον καταστολήν πυρκαιάς.
 3. Η τήρησις των ως άνω μέτρων ελέγχεται άπαξ του έτους υπό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας μερίμνη των εκμεταλλευτών των σταθμών και προσκομίζεται υπ’ αυτών εις την αρμοδίαν διά την χορήγησιν της αδείας λειτουργίας Υπηρεσίαν βεβαίωσις ότι τα μέτρα πυρασφαλείας έχουν καλώς και συμφώνως προς τους όρους του παρόντος, άλλως αφαιρείται προσωρινώς η άδεια λειτουργίας του σταθμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε

Αντλίαι και δεξαμεναί σταθμών αυτοκινήτων

Άρθρον 22 

Όροι εγκαταστάσεων

 

 1. Εντός σταθμών αυτοκινήτων δύνανται να εγκατασταθούν, αντλίαι καυσίμων, εφ’ όσον αφ’ ενός ούτοι είναι ωφελίμου επιφανείας 750 τ.μ. τουλάχιστον και αφ’ ετέρου δεν προορίζεται εκ τούτων η επιφάνεια του χώρου αναμονής σημαντικώς. Εις περίπτωσιν καθ’ην ο σταθμός αποτελείται εκ πλειόνων τμημάτων μη επικοινωνούντων δι’ αυτοκινήτων, επιτρέπεται η εγκατάστασις αντλιών εν ισογείω χώρω εφ’ όσον ο χώρος ούτος επικοινωνεί μέσω κεκλιμένου επιπέδου ή ανελκυστήρες μεθ’ ετέρων χώρων συνολικής επιφανείας 750 τ.μ. τουλάχιστον.
 2. Διά των ως άνω αντλιών δύνανται να εφοδιάζωνται τα εντός αυτών στεγαζόμενα αυτοκίνητα ως και τα διερχόμενα αυτοκίνητα υπό τον όρον ότι ταύτα εισέρχονται εντός του σταθμού ή σταθμεύουν επί επαρκούς ιδιωτικού προ της εισόδου ή εξόδου χώρου, και εφ’ όσον δεν παρακωλύεται η είσοδος ή έξοδος των αυτοκινήτων εκ του σταθμού.
 3. Η εντός των σταθμών εγκατάστασις και λειτουργία αντλιών καυσίμων και των δεξαμενών αυτών πληρούν άπαντας τους όρους ασφαλείας τους προβλεπομένους υπό των άρθρων 13 και 15 του Β.Δ. 464/70 «περί όρων και προυποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και κωμών ή εντός κατωκημένων εν γένει περιοχών» και επιπροσθέτως τους κάτωθι:

α) Αι αντλίαι τοποθετώνται αποκλειστικώς και μόνον σε ισόγειον χώρον εντός του σταθμού.

β) Αι αντλίαι δεν επιτρέπεται όπως τοποθετώνται εις απόστασιν μεγαλυτέραν των 6 μ. εκ της εισόδου ή εξόδου του σταθμού, απαγορευμένου του καθ’ οιονδήποτε τρόπου (διά παρεμβολής θυρών ή προπετασμάτων κλπ.) περιορισμού των αντλιών εντός κλειστού χώρου. Οι περιορισμοί ούτοι δεν υφίστανται διά τας αντλίας πετρελαίου. Κατ’ εξαίρεσιν επιτρέπεται η τοποθέτησις των αντλιών βενζίνης εις βάθος πέραν των 6 μ. υπό τον όρον εγκαταστάσεως συστήματος αυτομάτου αναρροφήσεως του αέρος εις ακτίνα 5 μ. πέριξ των αντλιών.

γ) Αι αντλίαι ευρίσκονται τουλάχιστον 5μ.μακράν από των κεκλιμένων επιπέδων των οδηγούντων εις υπογείους χώρους.

δ) Αι δεξαμεναί καυσίμων τοποθετώνται εντός τους εδάφους και μόνον εις ακάλυπτον χώρον ή κάτωθεν του πεζοδρομίου.

ε) Εκ των αντλιών και εκ των σταθμευόντων προς ανεφοδιασμόν οχημάτων δεν παρακωλύηται η είσοδος ή έξοδος των λοιπών οχημάτων του σταθμού. στ) Αι αντλίαι, αι δεξαμεναί και στόμια εξαερώσεως αυτών δεν επιτρέπεται όπως τοποθετώνται εις απόστασιν μικροτέραν των 15 μ. εκ του πλησιεστέρου ανοίγματος οιουδήποτε χώρου, εκτός σταθμού κειμένου, εις ον γίνεται χρήσις φλογός ή οιασδήποτε μορφής εναύσματος. Η προυπόθεσις αύτη της αποστάσεως των 15 μ. δεν είναι υποχρεωτική προκειμένου περί εστιών εστιατορίων, κλιβάνων αρτοποιείον και λεβητοστασίων κεντρικών θερμάνσεων εφ’ όσον αύται εγκαθίστανται εντός ιδιαιτέρου διαμερίσματος.

 1. Εις περιπτώσεις εγκαταστάσεως αντλιών οροφής ο μηχανισμός αντλήσεως καυσίμων δύναται να τοποθετήται εις οιανδήποτε θέσιν εντός του σταθμού παρακωλύουσαν την εντός τούτου διακίνησιν των αυτοκινήτων. Οι περιορισμοί των υποπαραγράφων α, β, και γ της προηγουμένης παραγράφου ισχύουν εις τας περιπτώσεις ταύτας διά την προβολήν του επί του δαπέδου σταθμεύσεως μηχανισμού συμπτύξεως του ελαστικού σωλήνος τροφοδοσίας διά καυσίμων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ

Άδειαι ιδρύσεως και λειτουργίας

Άρθρον 23

Άδειαι ιδρύσεως

 

 1. Αι άδειαι ιδρύσεως και λειτουργίας των σταθμών αυτοκινήτων χορηγούνται υπό των κατά τόπους νομαρχιών.
 2. Διά την χορήγησιν αδείας ιδρύσεως σταθμού αυτοκινήτων υποβάλλονται εις τας αρμοδίας ως άνω υπηρεσίας τα κάτωθι δικαιολογητικά : α) Αίτησις του ενδιαφερομένου,

β) τοπογραφικόν σχεδιάγραμμα της περιοχής εις τριπλούν υπό κλίμακα: 1: 500 και εις ακτίνα 100 μ. εις ο σημειούται η οικοδομική γραμμή (δι’ ερυθρού χρώματος) και η θέσις του σταθμού τα πλάτη των οδών και πεζοδρομίων και η επ’ αυτών πορεία των οχημάτων, το είδος των γειτονικών κτισμάτων και χώρων και ιδιαιτέρως οι υπάρχοντες αρχαιολογικοί χώροι και νοσηλευτικά ιδρύματα.

γ) γραμμάτιον καταθέσεως εις το Δημόσιον Ταμείον δρχ. 500 διά μονορόφους ή δρχ. 1.000 διά τους περιλαμβάνοντας πλείονας του ενός ορόφου,

δ) εκλογικόν βιβλιάριον ή βεβαίωσις περί καταθέσεως δικαιολογητικών διά την έκδοσιν τούτου.

 1. Μετά την υποβολήν και τον έλεγχον των δικαιολογητικών διενεργείται αυτοψία υπό δύο ή περισσοτέρων μηχανικών ή υπομηχανικών, οριζομένων υπό του οικείου νομάρχου προς γνωμοδότησιν διά την ίδρυσιν εκάστυ σταθμού και υποβάλλεται σχετική έκθεσις.
 2. Εφ’ όσον η θέσις κρίνεται κατάλληλος διά την ίδρυσιν σταθμού, υποβάλλονται συμπληρωματικώς τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) Σχεδιάγραμμα του σταθμού εις τριπλούν εν κατόψει υπό κλίμακα 1:50 ή 1:100 εμφαίνον συν τοις άλλοις την θέσιν του γραφείου του σταθμού και των βοηθητικών χώρων, το πλάτος του κεκλιμένου επιπέδου και την ακτίνα καμπυλότητος αυτού, τας θέσεις των υποστηλωμάτων ως και τας υπαρχούσας μηχανολογικάς και ηλεκτρολογικάς εγκαταστάσεις (ανυψωτήρας, αντλίας, δεξαμενάς, ανελκυστήρας, εξαεριστήρας κ.λ.π.), τα σημεία προσβάσεως, τον χώρον υποδοχής προσωρινής αναμονής των οχημάτων, τας εγκαταστάσεις των εκδοτηρίων εισιτηρίων και ταμείων εφ’ όσον υφίστανται ταύτα, β) σχεδιάγραμμα εις τριπλούν εν τομή υπό κλίμακα 1:50 ή 1: 100 εμφαίνον το ύψος των ορόφων, το είδος των ύπερθεν και κάτωθεν του σταθμού χώρων, την θέσιν ως και την κλίσιν του κεκλιμένου επιπέδου, γ) σχεδιάγραμμα της προσόψεως του κτιρίου εις τριπλούν υπό κλίμακα 1:50 ή 1:100, δ) σχεδιάγραμμα εις τριπλούν της κυκλοφοριακής διατάξεως των χώρων σταθμεύσεως μετά των διαδρόμων κυκλοφορίας υπό κλίμακα 1:100 ή

1:50,

ε) τεχνική έκθεσις εις τριπλούν του συντάξαντος την μελέτην κατά νόμον διπλωματούχου Μηχανικού ή υπομηχανικού υπογεγραμμένη υπ’ αυτού, εν η δέον όπως περιγράφωνται λεπτομερώς τα της κατασκευής και λειτουργίας του σταθμού και των εντός αυτού μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

 1. Εάν εντός του υπό ίδρυσιν σταθμού προβλέπεται τοποθέτησις ανυψωτικών μηχανημάτων διά την πλύσιν και λίπανσιν αυτοκινήτων ή αντλιών παροχής καυσίμων ή εγκατάστασις μηχανικού εξαερισμού ή εγκατάστασις συστήματος καταιονισμού ύδατος ή αυτομάτου ανιχνεύσεως εστίας πυρός, εφ’ όσον απαιτούνται τοιαύται, η σχετική έγκρισις δέον όπως παρέχηται διά της αποφάσεως δι’ης χορηγείται η άδεια ιδρύσεως του σταθμού και επί τη υποβολή των κάτωθι δικαιολογητικών:

α) Γραμματίου καταθέσεως εις το Δημόσιον Ταμείον δρχ.500 διά το πλυντήριον λιπαντήριον,

β) γραμματίου καταθέσεως εις το Δημόσιον Ταμείον δρχ.500 δι’ εκάστην αντλίαν καυσίμων. Δι’ αντλίας παρεχούσας κεχωρισμένως ή εν αναμίξει διάφορα είδη καυσίμων δέον όπως υποβάλληται και έτερον γραμμάτιον καταθέσεως εις το Δημόσιον Ταμείον δρχ.500

γ) μελέτης μηχανικού εξαερισμού εις τριπλούν του χώρου του του σταθμού συντεταγμένης και υπογεγραμμένης κατά τα εν παραγράφω 8 του άρθρου 17 οριζόμενα,

δ) μελέτης και σχεδιαγραμμάτων εις τριπλούν του συστήματος καταιονισμού ύδατος και αυτομάτου ανιχνεύσεως εστίας πυρός των αιθουσών σταθμεύσεως,

ε) προυπολογισμού εις τριπλούν της απαιτουμένης διά τας ως άνω εγκαταστάσεις δαπάνης, υπογεγραμμένου υπό του συντάξαντος την μελέτην μηχανικού και ενδιαφερομένου.

 1. Μετά την υποβολήν των ανωτέρω συμπληρωματικών δικαιολογητικών η υπηρεσία προβαίνει εις τον έλεγχον αυτών και εφ’ όσον ταύτα πληρούν τους διά του παρόντος καθοριζομένους όρους, χορηγείται η άδεια ιδρύσεως του σταθμού μετά των εν αυτώ εγκαταστάσεων υπό την προυπόθεσιν της προγενεστέρας υποβολής των κάτωθι αποδεικτικών:

α) Αποδεικτικού καταθέσεως εις το Τεχνικόν Επιμελητήριον Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) ή εις τα παραρτήματα αυτού κ.λ.π. της αμοιβής του συντάξαντος την μελέτην των μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Μηχανικού κατά την διαδικασίαν την οριζομένην υπό του από 30/31.5.1956 Β.Δ/τος ως τούτο ετροποιήθη διά του υπ’ αριθ. 188/1966 ομοίου.

β) αποδεικτικού πληρωμής των υπό των διατάξεων του Α.Ν. 2326/40 και 546/43 οριζομένων υπέρ του ΤΣΜΕΔε (2% και 1%) και υπέρ ΕΜΠ (1% και 0.5%) κρατήσεων, γ) αποδεικτικού προκαταβληθέντος εις το Δημόσιον Ταμείον φόρου επί της αμοιβής του κατά νόμου μηχανικού διά την μελέτην των εν λόγω εγκαταστάσεων.

 1. Αρμόδιοι διά την κατά την προηγουμένην παράγραφον θεώρησιν των σχετικών πινακίων αμοιβής μηχανικών ως και διά την έκδοσιν των σχετικών εντολών καταβολής κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου ή υπέρ τρίτων είναι διά μεν την περιοχήν του Νομού Αττικής το ΤΕΕ διά δε τας λοιπάς περιοχάς η διεύθυνσις τεχνικών υπηρεσιών των νομών,όπου δεν υφίστανται παραρτήματα του Τ.Ε.Ε.
 2. Η άδεια ιδρύσεως, μετά πλήρους σειράς εγκεκριμένων σχεδιαγραμμάτων, κοινοποιείται εις την αρμοδίαν Υπηρεσίαν, εις το οικείον Πολεοδομικόν Γραφείον διά την χορήγησιν της αδείας οικοδομής και εις τον ενδιαφερόμενον. Η άδεια αύτη είναι διαρκείας τριών ετών δυναμένη να παραταθή επί δύο εισέτι έτη.

Άρθρον 24 

Άδεια λειτουργίας

 1. Η άδεια λειτουργίας του σταθμού εις ην αναγράφεται ο αριθμός των θέσεων σταθμεύσεως μετά των τυχόν εντός αυτού εγκαταστάσεων, χορηγείται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου υποβαλλομένης προ της λήξεως της αδείας ιδρύσεως μετά συνημμένης βεβαιώσεως της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, εν η εμφαίνεται ότι ελήφθησαν τα υποδειχθέντα υπό ταύτης μέτρα πυρασφαλείας, υπευθύνου δηλώσεως, συμφώνως των Ν.Δ. 105/69, του επιβλέψαντος κατά νόμον μηχανικού ότι η κατασκευή του σταθμού και αι εν αυτώ εγκαταστάσεις εξετελέσθησαν συμφώνως προς τα εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα και ότι κατά την εκτέλεσιν των εργασιών ετηρήθησαν οι όροι και περιορισμοί του παρόντος και της αδείας ιδρύσεως.
 2. Η άδεια λειτουργίας ισχύει επί δεκαετίαν, υπό την προυπόθεσιν ότι ουδεμία επήλθε μεταβολή εις τον σταθμόν.
 3. Εις περίπτωσιν μεταβιβάσεως ή μισθώσεως ή καθ’ οιονδήποτε τρόπον παραχωρήσεως της χρήσεως σταθμού τινός, τυχόντος αδείας ιδρύσεως η άδεια λειτουργίας χορηγείται επ’ ονόματι του νέου κατόχου τη υποβολή υπ’ αυτού υπευθύνου δηλώσεως, συμφώνως τω Ν.Δ. 105/69, ότι ούτος έχει νόμιμον δικαιώμα εκμεταλλεύσεως του σταθμού και των εν.παρ.2 (γ) και (δ) του άρθρου 23 του παρόντος δικαιολογητικών.

Άρθρον 25 

 Ανανέωσις άδειας λειτουργίας

 1. Διά την ανανέωσιν της αδείας λειτουργίας σταθμού αυτοκινήτων μετά τω εντός αυτού εγκαταστάσεων, προ της λήξεως αυτής, υποβάλλονται εις την αρμοδίαν υπηρεσίαν τα ακόλουθα:

α) Αίτησις.

β) γραμμάτιον καταθέσεως εις το Δημόσιον Ταμείον δρχ.300 διά τους μονορόφους ή δραχμών 500 διά τους πολυορόφους σταθμούς,δρχ.300 δι’ εκάστην αντλίαν και δρχ.300 διά τα πλυντήρια -λιπαντήρια,

γ) υπεύθυνος δήλωσις του αιτούντος, συμφώνως προς το Ν.Δ. 105/69, ότι ουδεμία αλλαγή επήλθεν εις τον σταθμόν και εις την πέριξ περιοχήν. Εις ην περίπτωσιν έλαβεν χώραν μεταβολή τις εις την εγκατάστασιν, χορηγείται ανανέωσις της αδείας λειτουργίας υπό τον όρον εγκρίσεως των νέων απαιτητών κατά περίπτωσιν σχεδίων.

δ) βεβαίωσις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ότι τα μέτρα πυρασφαλείας έχουν καλώς.

 1. Η νέα άδεια λειτουργίας είναι δεκαετούς ισχύος.
 2. Επιθεωρήσεις σταθμού δύνανται να λαμβάνωσι χώραν οποτεδήποτε κρίνει τούτο σκόπιμον η αρμοδία υπηρεσία προς διαπίστωσιν της καλής και συμφώνως προς τα ανωτέρω καθοριζόμενα λειτουργίας του σταθμού.

Άρθρον 26

 Μεταβολή των κατόχων του σταθμού

 1. Εις περίπτωσιν μεταβιβάσεως ή μισθώσεως ή παραχωρήσεως καθ’ οιονδήπτε τρόπον της χρήσεως και εκμεταλλεύσεως του σταθμού, εκδίδεται άδεια λειτουργίας επ’ ονόματι του νέου κατόχου αυτού, ανακαλουμένης της προγενεστέρας, κατόπιν υποβολής των κάτωθι δικαιολογητικών:

α) Αιτήσεως του ενδιαφερομένου,

β) υπευθύνου δηλώσεως του αιτούντος συμφώνως προς τας διατάξεις του Ν.Δ.105/69 ότι έχει νόμιμον δικαίωμα εκμεταλλεύσεως του σταθμού,

γ) γραμμάτιον καταθέσεως εις το Δημόσιον Ταμείον των εν παρ.2 του άρθρου 23 του παρόντος οριζομένων ποσών διά την χορήγησιν της αδείας ιδρύσεως του σταθμού και των εν αυτώ μηχανολογικών εγκαταστάσεων,

δ) εκλογικού βιβλιαρίου ή βεβαιώσεως περί καταθέσεως δικαιολογητικών διά την έκδοσιν τούτου.

 1. Η άδεια λειτουργίας επ’ ονόματι του νέου κατόχου εκδίδεται τη υποβολή της εν παρ.1 (δ) του άρθρου 25 του παρόντος δηλώσεως, είναι δε και αυτή δεκαετούς διαρκείας.
 2. Η άδεια λειτουργίας του σταθμού αφαιρείται προσωρινώς ή οριστικώς δι’ ητιολογημένης αποφάσεως της χορηγησάσης ταύτην υπηρεσίας, εφ’ όσον διαπιστωθή οποτεδήποτε ότι έπαυσαν υφιστάμενοι αι υπό του παρόντος προβλεπόμεναι προυποθέσεις ασφαλούς λειτουργίας του σταθμού.
 3. Η στάθμευσις αυτοκινήτου προ της εισόδου-εξόδου του σταθμού (επί του πεζοδρομίου και καταστρώματος της οδού) ως και η πλύσις-λίπανσις και ο εν γένει καθαρισμός των αυτοκινήτων εκτός του χώρου του πλυντηρίου, απαγορεύεται επί ποινή προσωρινής αφαιρέσεως της αδείας λειτουργίας του σταθμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ

Υπαίθριοι σταθμοί αυτοκινήτων

Άρθρον 27 

Ορισμοί

 1. Υπαίθριος σταθμός χαρακτηρίζεται ακάλυπτος χώρος χρησιμοποιούμενος διά την στάθμευσιν, ολικήν ή μερικήν διημέρευσιν ή διανυκτέρευσιν, δέκα αυτοκινήτων και άνω.
 2. Ωφέλιμος επιφάνεια υπαιθρίου σταθμού καλείται η περιβαλλομένη υπό των ορίων διατιθεμένου ιδιοκτήτου η μεμισθωμένου ελευθέρου ακαλύπτου χώρου, ταύτης εξικνουμένης μέχρι της εκάστοτε ρυμοτομικής γραμμής.
 3. Η διά τον υπολογισμόν της ωφελίμου εις αυτοκίνητα χωρητικότητος ενός υπαιθρίου σταθμού έκτασις, συνυπολογιζομένων και των απαραιτήτων διαδρόμων κλπ., ορίζεται εις 20 τ.μ. ανά αυτοκίνητον.

Άρθρον 28

Προϋποθέσεις, όροι ιδρύσεως και λειτουργίας

 

 1. Η θέσις των υπαιθρίων σταθμών αυτοκινήτων είναι τοιαύτη ώστε η λειτουργία των να μη επηρεάζη δυσμενώς την ομαλήν και ασφαλή διεξαγωγήν της κυκλοφορίας ως και τα τυχόν υφιστάμενα εν αμέσω γειτνιάσει ή έναντι εκπαιδευτήρια, γηροκομεία και άσυλα εν γένει ή την εμφάνισιν της περιοχής.
 2. Εις πάσαν περίπτωσιν απαγορεύεται η ίδρυσις υπαιθρίου σταθμού αυτοκινήτων εν αμέσω γειτνιάσει κατά την έννοιαν του άρθρου 3 παρ. 2 περιπτ. γ του παρόντος μετά νοσηλευτικών ιδρυμάτων εν γένει και αποθηκών ευφλέκτων ή εκρηκτικών υλών ή υπεράνω υφισταμένων υπογείων χώρων.
 3. Ειδικώς διά την πόλιν των Αθηνών απαγορεύεται η ίδρυσις υπαιθρίων σταθμών αυτοκινήτων εντός της εν άρθρω 3 παρ.3 του παρόντος οριζομένης περιοχής. Κατ’ εξαίρεσιν επιτρέπεται η ίδρυσις τοιούτων σταθμών εντός της ως άνω περιοχής υπό τας προυποθέσεις τας οριζομένας εν παρ.3 του άρθρου 3 του παρόντος.
 4. Εντός των υπαιθρίων σταθμών αυτοκινήτων απαγορεύεται πάσα χρήσις φλογός. Ομοίως απαγορεύεται η εντός των σταθμών εγκατάστασις και λειτουργία πάσης φύσεως συνεργείου ή ηλεκτρολογικού εργαστηρίου ή πλυντηρίου-λιπαντηρίου αυτοκινήτων ή αντλίας καυσίμων ως και η εν αυτοίς φόρτισις συσσωρευτών.
 5. Εις καταλλήλους εν τω σταθμών θέσεις τοποθετώνται αυτόματοι πυροσβεστήρες κόνεως εκτοξευομένης διά διοξειδίου του άνθρακος βάρους γομώσεως εκάστου εξ (6) χιλιογράμμων τουλάχιστον ή χωρητικότητος δέκα λιτρών τουλάχιστον, αριθμού δε αντιστοίχου προς ένα πυροσβεστήρα ανά δέκα αυτοκίνητα χωρητικότητος του σταθμού.
 6. Εις ας περιπτώσεις ή καθ’ εκάστην λειτουργία υπαιθρίου σταθμού αυτοκινήτων παρατείνεται και πέραν της 18ης ώρας απαραιτήτως προβλέπεται ηλεκτρική εγκατάστασις φωτισμού αυτού, εις τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται ο έλεγχος της κατά την διάρκειαν των εσπερινών και νυκτερινών ωρών φυλάξεως και διακινήσεως των σταθμευόντων αυτοκινήτων.
 7. Έκαστος υπαίθριος σταθμός:

α) Φέρει περιτοίχισιν ή περίφραξιν εξ ακαύστου υλικού αποκλειομένης ούτω της διενεργείας ελιγμών επί των πεζοδρομίων ή της καταλήψεως τούτων υπό των αυτοκινήτων, β) έχει επιστρωμένην την ωφέλιμον του επιφάνειαν δι’ ασφαλτικού τάπητος,

γ) έχει διαγραμμισθή επί του δαπέδου η διάταξις των προς στάθμευσιν αυτοκινήτων,

δ) διαθέτει είσοδον-έξοδον πλάτους 3.00 έως 6.00 μ., κατά την κρίσιν της υπηρεσίας αναλόγως του μεγέθους του σταθμού, προ εκάστης δε σειράς αυτοκινήτων αφίσσαι διάδρομος πλάτους από 3.00 μ. μέχρις 6.00 μ. τουλάχιστον αναλόγως της διατάξεως σταθμεύσεως των αυτοκινήτων ως τα κάτωθι ενδεικτικά σκαριφήματα (1,2,3)

ε) διαθέτει γραφείον κινήσεως κατεσκυασμένον εξ ακαύστου υλικού.

στ) φέρει ανηρτημένην πινακίδα εμφαίνουσα τον αριθμόν και την διάταξιν των θέσεων σταθμεύσεως.

 1. Σταθμοί αυτοκινήτων πληρούντες άπαντας τους ανωτέρω όρους δύνανται να χρησιμοποιηθούν ως υπαίθριοι χώροι προβολής ταινιών υπό τας ακολούθους προσθέτους προϋποθέσεις:

α) Η περίφραξις ή περιτοίχισις του χώρου τούτων γίνεται διά τοιούτου είδους υλικού ώστε εις περίπτωσιν ανάγκης να δύναται ευκόλως να διανοιχθή βιαίως υπό των σταθμευόντων αυτοκινήτων,

β) να υφίσταται ιδιαιτέρα είσοδος και έξοδος πλάτους 5 μέτρων τουλάχιστον,

γ) διά την εγκατάστασιν και λειτουργίαν των μηχανημάτων προβολής υποβάλληται άδεια εκδιδομένη υπό της αρμοδίας υπηρεσίας του Υπουργείου Βιομηχανίας.

Άρθρον 29 

Διαδικασία χορηγήσεως αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας.

 1. Αι άδειαι ιδρύσεως των υπαιθρίων σταθμών αυτοκινήτων εξαμήνου ισχύος, χορηγούνται υπό των κατά τόπους Νομαρχιών τη υποβολή υπό των ενδιαφερομένων των κάτωθι δικαιολογητικών: α) Αιτήσεως.

β) τοπογραφικού σχεδιαγράμματος της περιοχής συντεταγμένου και υπογεγραμμένου υπό του κατα νόμον υπευθύνου μηχανικού εις τριπλούν υπό κλίματα 1: 200 και εις ακτίνα 50 μέτρων, εις ο σημειούται η θέσις και η έκτασις του σταθμού και η επ’ αυτής ρυμοτομική γραμμή, τα πλάτη των οδών και η επ’ αυτών πορεία των οχημάτων ως και το είδος των γειτονικών προς τον σταθμόν κτισμάτων και χώρων,

γ) υπευθύνου δηλώσεως του αιτούντος συμφώνως προς τας διατάξεις του Ν.Δ. 105/69 ότι έχει νόμιμον δικαίωμα διά την χρησιμοποίησιν του ακινήτου ως υπαιθρίου σταθμού,

δ) σχεδιαγράμματος εις τριπλούν της κυκλοφοριακής διατάξεως των χώρων σταθμεύσεως μετά των διαδρόμων προσπελάσεως υπό κλίμακα 1:100 ή 1:50.

 1. Η άδεια λειτουργίας των υπαιθρίων σταθμών αυτοκινήτων εις ην αναγράφεται ο αριθμός των θέσεων σταθμεύσεως, χορηγείται μετά διενέργειαν υπό της Επιτροπής του άρθρου 23 του παρόντος αυτοψίας προς διαπίστωσιν της τηρήσεως των εν τω παρόντι όρων και λοιπών αναγκαιουσών προυποθέσεων και μετά την υποβολήν υπό των ενδιαφερομένων βεβαιώσεως της οικείας Οικονομικής Εφορίας εμφαινούσης ότι υπεβλήθη υπ’ αυτών δήλωσις περί της εκμεταλλεύσεως του υπ’ όψιν σταθμού.
 2. Η κατά το παρόν άρθρον χορηγουμένη άδεια λειτουργίας υπαιθρίου σταθμολυ αυτοκινήτων είναι ισχύος τριών (3) ετών, δυναμένη να ανανεούται ανά τριετίαν.
 3. Η άδεια λειτουργίας του σταθμού αφαιρείται προσωρινώς ή οριστικώς δι’ ητιολογημένης αποφάσεως της χορηγησάσης ταύτης υπηρεσίας εφ’ όσον διαπιστωθή οποτεδήποτε ότι έπαυσαν υφιστάμεναι αι υπό του παρόντος προβλεπόμεναι προυποθέσεις ασφαλούς λειτουργίας του σταθμού.
 4. Επιθεωρήσεις σταθμού δύναται να λαμβάνουσι χώραν οποτεδήποτε κρίνει τούτο σκόπιμον η αρμοδία υπηρεσία προς διαπίστωσιν της καλής και συμφώνως προς τα ανωτέρω καθοριζόμενα λειτουργίας του σταθμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η

Τελικαί Διατάξεις

Άρθρον 30 

Έκτασις εφαρμογής παρόντος

 1. Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος είναι υποχρεωτική δι’ απάσας τας περιπτώσεις χορηγήσεως αδείας ιδρύσεως σταθμού αυτοκινήτων.
 2. Επιφυλασσομένων των εν άρθροις 3 παρ.1, περ. α υποπ. αα, 8, 9, 10, 16, 17 παρ. 3 ως προς μόνους τους υπογείους χώρους, 17 παρ. 8, 18, 19, 20, 21, 22 παρ. 2, 23 παρ. 5, 25 και 26 οριζομένων εις τας διατάξεις του παρόντος δεν υπάγονται οι τυχόντες αδείας ιδρύσεως ή λειτουργίας προ της ισχύος της ΣΤ/112100/68 κανονιστικής αποφάσεως ή κατά τας διατάξεις του υπ’ αριθ. 466/70 Β.Δ/τος εστεγασμένοι σταθμοί αυτοκινήτων. Εις περιπτώσεις καθ’ ας υφίστανται εντός αυτών εγκατεστημέναι αντλίαι παροχής καυσίμων, αύται πληρούν άπαντας τους διά του παρόντος καθοριζομένους όρους ασφαλείας μη επιτρεπομένης άλλως της ανανεώσεως της αδείας λειτουργίας των αντλιών τούτων. Εν περιπτώσει καθ’ ην καθίσταται αποδεδειγμένως ανέφικτος η τοποθέτησις των δεξαμενών καυσίμων ως εν παρ. 3 του άρθρου 22 του παρόντος ορίζεται, αύται δύνανται να τοποθετηθούν εκτός του εδάφους και εις τον επί της εισόδου ή εξόδου εστεγασμένον χώρον του σταθμού υπό την προυπόθεσιν ότι αφ’ ενός μεν το κέντρον του φρεατίου αυτών κείται εις απόστασιν μικροτέραν των 6 μέτρων εκ της εισόδου ή εξόδου, αφ’ ετέρου δε η πλήρωσις αυτών διενεργείται ακάλυπτον χώρον ή επί του πεζοδρομίου. Κατ’ εξαίρεσιν εις τους ισογείους σταθμούς αι δεξαμεναί πετρελαίου δεν υπόκεινται εις τους ανωτέρω περιορισμούς, εφ’ όσον εκ της εν γένει κτιριακής συγκροτήσεως του σταθμού καθίσταται δυνατός ο φυσικός εξαερισμός του χώρου αυτού.
 3. Οι χώροι (εστεγασμένοι ή μη) οι χρησιμοποιούμενοι αποκλειστικώς και μόνον ως εκθέσεις πωλήσεως αυτοκινήτων δεν υπάγονται εις τας διατάξεις του παρόντος.

Άρθρον 31

Εστεγασμένοι σταθμοί αυτοκινήτων παρά τας εθνικάς οδούς.

Εις περιπτώσεις εστεγασμένων σταθμών αυτοκινήτων δρυομένων παρά τας εθνικάς οδούς του βασικού δικτύου της χώρας, προβλέπεται εντός διακεκριμένου χώρου και εις ικανήν απόστασιν από της θέσεως των αντλιών και δεξαμενών και η λειτουργία συνεργείου αυτοκινήτων εφωδιασμένου διά των απαραιτήτων εργαλείων ή συσκευών προς αντιμετώπισιν αμέσου ανάγκης επισκευών, ως και συνεργείου επισκευής ελαστικών.

Άρθρον 32 

Εκκρεμείς αιτήσεις

 1. Αιτήσεις δι’ ίδρυσιν σταθμών αυτοκινήτων, εντός των υπό της παρ. 3 του άρθρου 3 του παρόντος καθοριζομένων περιμετρικών ζωνών, δι’ ας μέχρι της ενάρξεως ισχύος του παρόντος εχορηγήθη έγκρισις καταλληλότητος θέσεως κρίνονται επί τη βάσει των διατάξεων του παρόντος, πλην της διατάξεως της παρ. 3 του άρθρου 3.
 2. Αιτήσεις δι’ ίδρυσιν σταθμών αυτοκινήτων εις θέσεις εκτός των υπό της παρ. 3 του άρθρου 3 του παρόντος καθοριζομένων περιμετρικών ζωνών, δι’ ας μέχρι της ενάρξεως ισχύος του παρόντος εχορηγήθη έγκρισις καταλληλότητος θέσεως, κρίνονται επί τη βάσει των διατάξεων του παρόντος, πλην των τοιούτων της παρ.4 του ανωτέρω άρθρου 3.

Άρθρον 33 

Καταργούμενες διατάξεις

Από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος καταργούνται:

α) Το Π.Δ/γμα 466/1970 «περί όρων και προυποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων-λιπαντηρίων αυτοκινήτων, αντλιών παροχής καυσίμου ως και προϋποθέσεις χορηγήσεως των προς τούτο απαιτουμένων αδειών».

β) Το Π.Δ/γμα 213/1973 «περί καθορισμού εις περιοχήν πρωτευούσης περιμετρικής ζώνης εντός της οποίας απαγορεύεται η ίδρυσις σταθμών αυτοκινήτων».

 

Εις τους Ημετέρους επί των Οικονομικών, Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών Υπουργούς, ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Comments are closed.