Κανονισμός επιθεώρησης ανυψωτικών μέσων των πλοίων

Κατεβάστε το pdf

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :
· Ορισμοί (επιβατηγό πλοίο, φορτηγό πλοίο, ανυψωτικά μέσα, ανελκυστήρας, αναγνωρισμένος οργανισμός –
νηογνώμονας, λιμενικές αρχές, ΚΕΕΠ, ΔΕΠ, ΔΜΚ): (άρθ. 1)
· Εφαρμογή : (άρθ. 2)
· Αρχική επιθεώρηση : (άρθ. 3)
· Περιοδικές πενταετείς και ετήσιες επιθεωρήσεις: (άρθ. 4)
· Υλικά κατασκευής : (άρθ. 5)
· Μέγιστο φορτίο φόρτωσης : (άρθ. 6)
· Προστατευτικά μέσα : (άρθ. 7)
· Αλυσίδες και συναφείς μηχανισμοί:(άρθ. 8)
· Χειρισμός ανυψωτικών μέσων : (άρθ. 9)
· Ανελκυστήρες : (άρθ. 10)
· Φορτηγά πλοία χωρητικότητας 100 κοχ και άνω και επιβατηγά πλοία ανεξαρτήτως χωρητικότητας : (άρθ. 11)
· Φορτία δοκιμής : (άρθ. 12)
· Βοηθητικά ναυπηγήματα : (άρθ. 13)
· Πλοία υπό ξένη σημαία : (άρθ. 14)
· Βοηθητικά ναυπηγήματα υπό ξένη σημαία : (άρθ. 15)
· Εκτέλεση δοκιμών : (άρθ. 16)
· Πιστοποιητικά και βιβλία επιθεωρήσεων : (άρθ. 17)
· Εφαρμογή : (άρθ. 18)
· Γενικά : (άρθ. 19)
· Συνθήκες λειτουργίας : (άρθ. 20)
· Υποβολή σχεδίων και μελετών : (άρθ. 21)
· Φρεάτιο : (άρθ. 22)
· Ευθυντήριες ράβδοι : (άρθ. 23)
· Θύρες φρεατίου : (άρθ. 24)
· Σκελετός θαλαμίσκου και περίβλημα :(άρθ. 25)
· Ασφάλεια ανελκυστήρα : (άρθ. 26)
· Αντίβαρα : (άρθ. 27)
· Κατώτερο μέρος φρεατίου: (άρθ. 28)
· Μηχανοστάσιο : (άρθ. 29)
· Ανυψωτική μηχανή : (άρθ. 30)
· Συρματόσχοινα ανάρτησης : (άρθ. 31)
· Έλεγχος και λειτουργία του ανελκυστήρα : (άρθ. 32)
· Ηλεκτρική τροφοδοσία – φωτισμό- ενδοεπικοινωνία : (άρθ. 33)
· Λειτουργικού έλεγχοι και δοκιμές :(άρθ. 34)
· Περιοδικοί λειτουργικοί έλεγχοι και δοκιμές : (άρθ. 35)
· Επιθεώρηση και έκδοση πιστοποιητικών από αναγνωρισμένους οργανισμούς:(άρθ. 36)
· Πιστοποιητικό καταλληλότητας ανυψωτικών μέσων και ανελκυστήρων Ε/Γ πλοίων : (παράρτ. Ι)
· Βιβλίο επιθεωρήσεων ανυψωτικών μέσων φορτηγών πλοίων άνω των 100 κοχ : (παράρτ. ΙΙ)
· Κυρώσεις : (άρθ. 38)

Καταργεί τα :
Π.Δ. 131/1981, (ΦΕΚ 40/Α/16.2.1981) «Περί εγκρίσεως και θέσεως εις εφαρμογήν Κανονισμού περί επιθεωρήσεως των ανυψωτικών μέσων των πλοίων»
Π.Δ. 568/1982, (ΦΕΚ 99/Α/24.8.1982) «Τροποποίηση του αριθ. 131/81 προεδρικού διατάγματος «περί εγκρίσεως και θέσεως εις εφαρμογήν Κανονισμού «περί επιθεωρήσεως των ανυψωτικών μέσων των πλοίων»

Comments are closed.