Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα

Κατεβάστε το pdf

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :
· Αντικείμενο : (άρθ. 1)
· Ορισμοί (ειδικότητα, βαθμίδα επαγγελματικών προσόντων) : (άρθ. 2)
· Πεδίο εφαρμογής – Ειδικότητες και βαθμίδες : (άρθ. 2)
· Προϋποθέσεις άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας : (άρθ. 3)
· Διατάξεις για την Α΄ ειδικότητα : (Μέρος 2)
· Ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες και καθήκοντα : (άρθ. 4)
· Απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών, προϋπηρεσία, χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας ή άδειας : (άρθ. 5)
· Διατάξεις για τη Γ΄ ειδικότητα : (Μέρος 3)
· Ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες και καθήκοντα : (άρθ. 6)
· Απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών, προϋπηρεσία, χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας ή άδειας : (άρθ. 7)
· Διατάξεις για τη Δ΄ ειδικότητα : (Μέρος 4)
· Ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες και καθήκοντα : (άρθ. 8)
· Απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών, προϋπηρεσία, χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας ή άδειας : (άρθ. 9)
· Διατάξεις για όλες τις ειδικότητες :(Μέρος 5)
· Χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας ή άδειας σε διπλωματούχους ή πτυχιούχους του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα, εξετάσεις από φορείς, αδειοδότηση αλλοδαπών : (άρθ. 10)
· Τεκμηρίωση προϋπηρεσίας : (άρθ. 11)
· Ποιοτική στάθμη εκτελούμενων εργασιών και υποχρεώσεις παρόχων :(άρθ. 12)
· Διάρκεια ισχύος αναγγελιών και αδειών : (άρθ. 13)
· Αντιστοίχηση υφιστάμενων αδειών ηλεκτρολόγων : (άρθ. 14)
· Χειριστές μηχανημάτων προβολής κινηματογραφικών ταινιών και ηλεκτρολόγους Θεάτρου : (άρθ. 17)
· Εγκαταστάτες ηλεκτρολόγοι : (άρθ. 18)
· Υπόδειγμα αίτησης – Υπεύθυνης δήλωσης : (παράρτημα Α)
· Περιεχόμενο ειδικού εντύπου πληροφοριών : (παράρτημα Β)
· Υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης εργασιών : (παράρτημα Γ)
· Σχολές που δεν λειτουργούν κατά την έκδοση του παρόντος π.δ. και αναφέρονται στα άρθρα 5, 7, 9 και 17 :(παράρτημα Δ)
· Υπόδειγμα βεβαίωσης προϋπηρεσίας :(παράρτημα Ε)
· Διαδικασία αυτεπάγγελτης επιλογής των προς έλεγχο παρόχων : (παράρτημα Ζ)
· Πίνακας προϋπηρεσίας : (παράρτημα Η)

Τροποποιήθηκε από :
N. 4403/2016, (ΦΕΚ 125/Α/7.7.2016) Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των Οδηγιών 78/660/EOK και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεμβρίου 2014) «για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους» και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 1−16 του ν. 3982/2011 «Απλο− ποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως τροποποιή− θηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 228 παρ. 1−6 του

 

 • 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος− Νέα εταιρική μορφή− Σήματα− Μεσίτες Ακινήτων− Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων, αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 86), ιδίως δε το άρθρο 3 παρ. 2 και το άρθρο 4 παρ. 4 του νόμου αυτού.

 

 1. Το ν. 3844/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθε− σίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσω− τερική αγορά» (Α΄ 63).

 

 1. Το ν. 6422/1934 «Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου− Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού» (Α΄ 412) και κυρίως τις διατάξεις των άρθρων 1, 3, 5 και 6 του νόμου αυτού, όπως το άρθρο 3 τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν.δ. 1150/1949 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του υπ. αριθ. 6422/1934 Νόμου περί ασκήσεως του επαγ− γέλματος του μηχανολόγου κλπ. και του υπ. αριθ. 878/1946 Αναγκ. Νόμου περί αναστολής εκδόσεως πτυχίων πρακτικών μηχανικών κλπ. ως και διατάξεων τινών αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών» (Α΄ 249) και το άρθρο 14 παρ. 3 του ν. 3982/2011, το άρθρο 5 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 παρ. 4 του ν. 3982/2011, το δε άρθρο 6 τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν.δ. 1150/1949.

 

 1. Το ν. 4062/2012 «Αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού – Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ – Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση Οδη− γίας 2009/28/ΕΚ) – Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίμων και Βιορευστών (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)» (Α΄ 70), ιδίως δε το άρθρο 24 αυτού.
 1. Τις διατάξεις του ν.3879/2010 «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 163).

 

 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ− βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

 

 1. Το π.δ. 229/86 «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» (Α΄ 96), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 396/89 «Οργανισμός της ΓΓΒ» (Α΄ 172) και το π.δ 189/95 «Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων του π.δ.396/1989» (Α΄ 99).

 

 1. Tο π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141).

 

 1. Το π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141).

 

 1. Την 30376/Δ106 721/5.7.2012 απόφαση του Πρωθυ− πουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό− τητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνι− στικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Αθανάσιο Σκορδά» (Β΄ 2094).

 

 1. Την υπ. αρ. 34240/6.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Πε− ριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ασημάκη Παπαγεωργίου (Β΄ 2101), όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αρ. 15378/19.7.2012 όμοια απόφαση (Β΄ 2166).

 

 1. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δι− ατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρα− τικού προϋπολογισμού.

 

 1. Τις 188/2012 και 134/2013 γνωμοδοτήσεις του Συμβου− λίου της Επικρατείας κατόπιν πρότασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υπο− δομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, απο− φασίζουμε:

 

ΜΕΡΟΣ 1

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 1

 

Αντικείμενο

 

Αντικείμενο του παρόντος προεδρικού διατάγματος απο− τελεί για την κατηγορία των ηλεκτρολογικών εγκαταστά− σεων του άρθρου 3 παρ. 1 περίπτ. α) του ν. 3982/2011 ο καθορισμός των ειδικοτήτων και, για τις ειδικότητες Α, Γ και

 

 

 

που ορίζονται στο άρθρο 2 του παρόντος, των ομάδων, των βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων, των ασκούμε− νων κατά βαθμίδα επαγγελματικών δραστηριοτήτων, της διαδικασίας και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη χορήγηση, την ανανέωση ή την επέκταση της άδειας άσκησης των παραπάνω επαγγελματικών δραστηριοτήτων, καθώς και για την άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων επίσης από φυσικά πρόσωπα, όταν συντρέχουν αντικειμε− νικώς διαπιστούμενες προϋποθέσεις.

 

Άρθρο 2

 

Ορισμοί − Πεδίο Εφαρμογής –

 

Ειδικότητες και Βαθμίδες

 

Για τους σκοπούς του παρόντος διατάγματος ισχύουν οι κάτωθι ορισμοί:

 1. α) «Ειδικότητα»: εξειδίκευση, εντός της ρυθμιζόμενης κατηγορίας επαγγελματικών δραστηριοτήτων, με αυτο− τελές τεχνικό αντικείμενο και αντίστοιχες απαιτήσεις επαγγελματικών προσόντων.

 

β)«Βαθμίδα επαγγελματικών προσόντων»: διαβάθμιση επαγγελματικών προσόντων εντός μιας κατηγορίας ή ειδικότητας.

 

 1. Οι ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες που ρυθμίζονται με το παρόν διάταγμα είναι η υλοποίηση της εγκατάστασης καθώς και η επιτήρηση, επισκευή και συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (περι− πτώσεις γ και ε του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 3982/2011, όπως ισχύει).

 

 1. Οι παραπάνω επαγγελματικές δραστηριότητες δια− κρίνονται σε τρεις ειδικότητες:

(3.1) Ως επαγγελματικές δραστηριότητες Α΄ Ειδικότητας ορίζονται εκείνες που ασκούνται:

(3.1.1) σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του άρθρου 3 παρ. 1 περίπτ. α) υποπερίπτ εε) και στστ) του ν. 3982/2011 και ιδίως αυτές που ασκούνται, κατά την έννοια του Ελλη− νικού Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 «Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις»:

 

(3.1.1.1) στα κτήρια που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες.

 

(3.1.1.2) στα κτήρια εμπορικής χρήσης.

 

(3.1.1.3) στα κτήρια που είναι στη διάθεση του κοινού.

 

(3.1.1.4) στις εγκαταστάσεις των γεωργικών και κτηνο− τροφικών εκμεταλλεύσεων.

(3.1.1.5) στα προκατασκευασμένα ή προσωρινά κτίσματα των χρήσεων (3.1.1.1) μέχρι (3.1.1.4).

(3.1.1.6) στα τροχόσπιτα και στους χώρους οργανωμένης κατασκήνωσης.

(3.1.1.7) στα εργοτάξια κατασκευής έργων, στις εγκατα− στάσεις πανηγύρεων και παρόμοιες προσωρινές εγκα− ταστάσεις.

 

(3.1.1.8) στους λιμένες εξυπηρέτησης σκαφών αναψυχής. Στις ανωτέρω εγκαταστάσεις (3.1.1.1) έως και (3.1.1.8) περιλαμβάνονται και οι γραμμές τροφοδοσίας συσκευ− ών και μηχανημάτων των ανωτέρω περιπτώσεων καθώς και οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των καταναλωτών που

 

βρίσκονται έξω από τα κτήρια.

 

Οι δραστηριότητες της περίπτωσης (3.1.1) της Α΄ Ειδι− κότητας νοούνται και ως ειδικότητες των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του άρθρου 1 παρ. Α΄) του π.δ. 12 Σεπτεμβρίου 1935 «Περί διαιρέσεως των ηλεκτρολογι− κών εγκαταστάσεων κατά ειδικότητας και κατηγορίας» (Α΄ 421), όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το β.δ. 14/25 Οκτ. 1937 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 12 Σεπτεμβρίου 1935 Π. Διατάγματος περί διαιρέ− σεως των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κατά ειδικότητας και κατηγορίας» (Α΄ 429).

(3.1.2) σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του άρθρου 3 παρ. 1 περίπτ. α) υποπερίπτ. αα), ββ), γγ), ζζ), ηη), θθ), ιι), ιαια) του ν. 3982/2011.

 

Οι δραστηριότητες της παρούσας περίπτωσης (3.1.2) νοούνται και ως ειδικότητες του άρθρου 1 παρ. Γ΄) του π.δ. 12 Σ)μβρίου 1935, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το β.δ. 14/25 ΟΚΤ. 1937.

 

(3.1.3) σε εγκαταστάσεις του άρθρου 3 παρ. 1 περίπτ. α) υποπερίπτ δδ) του ν.3982/2011, δηλαδή σε εγκαταστάσεις παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, συμπερι− λαμβανομένων και των συναφών δικτύων μετατροπής, με− ταφοράς και μετασχηματισμού του ηλεκτρικού ρεύματος.

 

Οι δραστηριότητες της παρούσας περίπτωσης (3.1.3) νοούνται και ως ειδικότητες του άρθρου 1 παρ. ΣΤ’) του π.δ. 12 Σ)μβρίου 1935, όπως συμπληρώθηκε και τροποποι− ήθηκε με το β.δ. 14/25 ΟΚΤ. 1937.

 

Σε όλες τις παραπάνω εγκαταστάσεις των περιπτώσεων (3.1.1), (3.1.2) και (3.1.3) περιλαμβάνονται και οι αυτοματισμοί τους. Στις δραστηριότητες του παρόντος δεν περιλαμ− βάνονται η επισκευή και η συντήρηση των αυτόνομων επιμέρους ηλεκτρονικών εξαρτημάτων των ως άνω ηλε− κτρολογικών εγκαταστάσεων.

 

(3.2) Οι εγκαταστάσεις της Α΄ Ειδικότητας διακρίνονται ως ακολούθως:

(3.2.1) Ηλιακά φωτοβολταϊκά συστήματα παραγωγής ενέργειας ισχύος μέχρι 10ΚW (φωτοβολταϊκά συστήματα μικρής κλίμακας) και τάση έως 1.000 V μεταξύ αγωγού φάσης – γης.

 

(3.2.2) Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 1ης Ομάδας , οι οποίες είναι εν γένει οι εγκαταστάσεις με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

 

 • Τάση μεταξύ αγωγού φάσης – γης μικρότερη των 1.000 V και

(β) Ισχύς για φωτισμό και συσκευές (συνολικά) μικρότερη των 130 KW, ή

(γ) Ισχύς για μηχανήματα μικρότερη των 150 KW, ή

 

(δ) Ισχύς για παραγωγή, μεταφορά, μετασχηματισμό και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας μικρότερη των 150 KW.

(3.2.3) Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 2ης Ομάδας οι οποίες είναι εν γένει οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

(3.2.3.1) (α) Τάση μεταξύ αγωγού φάσης – γης μεγαλύ− τερη των 1.000 V και

(β) Ισχύς για φωτισμό και συσκευές (συνολικά) μικρότερη των 130 KW, ή

(γ) Ισχύς για μηχανήματα μικρότερη των 150 KW, ή

 

(δ) Ισχύς για παραγωγή, μεταφορά, μετασχηματισμό και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας μικρότερη των 250 KW.

(3.2.3.2) (α) Τάση μεταξύ αγωγού φάσης – γης μικρότερη των 1.000 V και

(β) Ισχύς για παραγωγή, μεταφορά, μετασχηματισμό και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας μεγαλύτερη των 150 KW και μικρότερη των 250 KW.

(3.2.4) Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 3ης Ομάδας οι οποίες είναι εν γένει οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

(3.2.4.1) (α) Τάση μεταξύ αγωγού φάσης – γης μεγαλύ− τερη των 1.000 V και

(β) Ισχύς για φωτισμό και συσκευές (συνολικά) μεγαλύ− τερη των 130 KW και μικρότερη των 200 KW, ή

(γ) Ισχύς για μηχανήματα μεγαλύτερη των 150 KW και μικρότερη των 200 KW, ή

(δ) Ισχύς για παραγωγή, μεταφορά, μετασχηματισμό και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας μεγαλύτερη των 250 KW και μικρότερη των 600 KW.

 

 

 

(3.2.4.2) (α) Τάση μεταξύ αγωγού φάσης – γης μικρότερη των 1.000 V και

 

 • Ισχύς για φωτισμό και συσκευές (συνολικά) μεγαλύ− τερη των 130 KW και μικρότερη των 200 KW, ή

(γ) Ισχύς για μηχανήματα μεγαλύτερη των 150 KW και μικρότερη των 200 KW, ή

(δ) Ισχύς για παραγωγή, μεταφορά, μετασχηματισμό και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας μεγαλύτερη των 250 KW.

(3.2.5) Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 4ης Ομάδας οι οποίες είναι εν γένει οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

(3.2.5.1) (α) Τάση μεταξύ αγωγού φάσης – γης μεγαλύ− τερη των 1.000 V και

 • Ισχύς για φωτισμό και συσκευές μεγαλύτερη των 200 KW, ή

 

(γ) Ισχύς για μηχανήματα μεγαλύτερη των 200 KW, ή

 

(δ) Ισχύς για παραγωγή, μεταφορά, μετασχηματισμό και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας μεγαλύτερη των 600 KW.

(3.2.5.2) (α) Τάση μεταξύ αγωγού φάσης – γης μικρότερη των 1.000 V και

 • Ισχύς για φωτισμό και συσκευές μεγαλύτερη των 200 KW, ή

 

(γ) Ισχύς για μηχανήματα μεγαλύτερη των 200 KW.

 

(3.2.5.3) Εγκαταστάσεις αλεξικέραυνων και ειδικές εγκα− ταστάσεις αντικεραυνικής προστασίας.

Στις εγκαταστάσεις που αφορούν την παραγωγή, μετα− φορά, μετασχηματισμό και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος μεγαλύτερης από 250 KW, πρέπει να ορίζεται ο ασκών την συντήρηση της λειτουργίας τους.

(3.3) Ως επαγγελματικές δραστηριότητες Γ΄ Ειδικότητας ορίζονται αυτές που αφορούν τους φωτοβόλους σωλήνες και επιγραφές.

(3.4) Ως επαγγελματικές δραστηριότητες Δ΄ Ειδικότητας ορίζονται αυτές που ασκούνται σε εγκαταστάσεις ανελκυ− στήρων και λοιπών ανυψωτικών μηχανημάτων μεταφοράς και οι οποίες χωρίζονται σε δύο ομάδες, ως εξής:

(3.4.1) Ως εγκαταστάσεις 1ης Ομάδας ορίζονται οι εγκαταστάσεις ανελκυστήρων, κατά την έννοια του άρ− θρου 1 παρ. 3 της κοινής υπουργικής απόφασης Φ.9.2/ οικ.32803/1308/20.8.97 (Β΄ 815), όπως αυτή ισχύει κατά την έκδοση του παρόντος, με την οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 95/16/ΕΕ.

 

Οι παραπάνω εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν ολόκληρη την ηλεκτρική εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης φωτισμού του φρεατίου και του θαλάμου, αρχής γενομένης από τον ηλεκτρικό πίνακα κίνησης και φωτισμού της εγκατάστασης του ανελκυστήρα, καθώς και την μηχανολογική εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν απαιτούμενων μεταλλικών κατασκευών, που απαιτούνται για την αυτόνομη και ασφαλή λειτουργία τους.

 

(3.4.2) Ως εγκαταστάσεις 2ης Ομάδας ορίζονται οι πα− ρακάτω εγκαταστάσεις των ανυψωτικών και λοιπών μη− χανημάτων ανύψωσης και μεταφοράς:

(3.4.2.1) ατέρμονων ανυψωτήρων προσώπων ή φορτίων,

 

(3.4.2.2) ανυψωτικών μηχανημάτων μεταφοράς προσώ− πων ή φορτίων μέσω κινούμενων ταινιών ή θαλάμων και κι− βωτίων με επίγεια, ή υπέργεια, ή υπόγεια συρματόσχοινα, (3.4.2.3) κυλιόμενων σκαλών ή πεζοδρομίων ή ταινιών

ανύψωσης σε κεκλιμένο επίπεδο, (3.4.2.4) ανυψωτικών μηχανημάτων ανύψωσης μέσω

αναρρόφησης και μεταφοράς, (3.4.2.5) ανυψωτικών μηχανημάτων εξυπηρέτησης λε−

κανών τήξης αλουμίνας εργοστασίων παραγωγής αλου− μινίου,

(3.4.2.6) πλατφόρμες εργασίας κινητές ανυψούμενες,

 

(3.4.2.7) ανυψωτικές γέφυρες οχημάτων άνω των 4μ. και ανυψωτήρες οχημάτων,

τράπεζες ανύψωσης,

 

(3.4.2.8) ανελκυστήρες για αποθήκευση αγαθών.

 

 1. Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τις παραπάνω επαγ− γελματικές δραστηριότητες κατατάσσονται στις εξής βαθ− μίδες επαγγελματικών προσόντων ανά ειδικότητα:

(4.1) Α΄Ειδικότητα:

 

(4.1.1) 1η Βαθμίδα: Τεχνίτης ηλεκτρολόγος.

 

(4.1.2) 2η Βαθμίδα: Αρχιτεχνίτης ηλεκτρολόγος.

 

(4.1.3) 3η Βαθμίδα: Εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 1ης Ομάδας.

 

(4.1.4) 4η Βαθμίδα: Εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 2ης Ομάδας.

 

(4.1.5) 5η Βαθμίδα: Εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 3ης Ομάδας.

 

(4.1.6) 6η Βαθμίδα : Εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 4ης Ομάδας.

 

Τα φυσικά πρόσωπα που κατατάσσονται στις ανώτερες βαθμίδες, ασκούν και τις επαγγελματικές δραστηριότητες των κατώτερων βαθμίδων, εντός της ειδικότητας.

Εντός της Α΄ Ειδικότητας συστήνεται και η δραστηριότη− τα του Εγκαταστάτη φωτοβολταϊκών συστημάτων μικρής κλίμακας, η οποία δεν κατατάσσεται σε κάποια βαθμίδα.

(4.2) Γ΄ Ειδικότητα:

 

(4.2.1) 1η Βαθμίδα: Τεχνίτης ηλεκτρολόγος.

 

(4.2.2) 2η Βαθμίδα: Εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος.

 

Τα φυσικά πρόσωπα που κατατάσσονται στην ανώτερη βαθμίδα, ασκούν και τις επαγγελματικές δραστηριότητες των κατώτερων βαθμίδων, εντός της ειδικότητας.

(4.3) Δ΄ Ειδικότητα:

 

(4.3.1) 1η Βαθμίδα: Τεχνίτης ηλεκτρολόγος.

 

(4.3.2) 2η Βαθμίδα: Αρχιτεχνίτης ηλεκτρολόγος.

 

(4.3.3) 3η Βαθμίδα: Συντηρητής ηλεκτρολόγος.

 

(4.3.4) 4η Βαθμίδα: Εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 1ης Ομάδας.

 

(4.3.5) 5η Βαθμίδα: Εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 2ης Ομάδας.

 

Τα φυσικά πρόσωπα που κατατάσσονται στις ανώτερες βαθμίδες, ασκούν και τις επαγγελματικές δραστηριότητες των κατώτερων βαθμίδων, εντός της ειδικότητας.

 

Άρθρο 3

 

Προϋποθέσεις Άσκησης

 

Επαγγελματικής Δραστηριότητας

 

 1. Για την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτή− των του παρόντος από τον τεχνίτη, τον αρχιτεχνίτη, τον συντηρητή ή τον εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο, ο τεχνίτης οφείλει να έχει βεβαίωση αναγγελίας, ενώ ο αρχιτεχνίτης,

 

 • συντηρητής και ο εγκαταστάτης οφείλουν να έχουν την αντίστοιχη άδεια ή βεβαίωση αναγγελίας του αρχιτεχνίτη ή συντηρητή ή εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου.
  1. Οι προϋποθέσεις για την απόκτηση της βεβαίωσης αναγγελίας ή της άδειας, όπως εξειδικεύονται στο άρθρο

5, είναι:

 

(α) Τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

 

(αα) Αντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπουδών,

 

 • Τα κατά περίπτωση απαιτούμενα στοιχεία τεκ− μηρίωσης προϋπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος, ή πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3982/2011 ή πιστοποι− ητικό παρακολούθησης προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης σε ηλιακά φωτοβολταϊκά συστήματα μικρής

 

 

 

 

κλίμακας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του ν. 4062/2012, το οποίο παρέχει κατάλληλες δεξιότητες που αντιστοιχούν σε τριετή εκπαίδευση στον τομέα αυτόν και

 

 • Επιτυχής εξέταση, όπου απαιτείται κατά τα οριζό− μενα στο παρόν διάταγμα.

 

 1. Από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, ως αντικειμενικώς διαπιστούμενα χαρακτηρίζονται ο τίτλος σπουδών, το πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3982/2011 και το πιστοποιητικό παρα− κολούθησης προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης σε ηλιακά φωτοβολταϊκά συστήματα μικρής κλίμακας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του ν. 4062/2012.

 

ΜΕΡΟΣ 2

 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

Άρθρο 4

 

Ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες

 

και καθήκοντα

 

 1. Ο τεχνίτης ηλεκτρολόγος είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο υπό τις οδηγίες και τη συνεχή καθοδήγηση αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου, εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου

 

 • του έχοντος το προς τούτο δικαίωμα, υλοποιεί τη με− λέτη της ηλεκτρικής εγκατάστασης, όπου αυτή απαιτεί− ται, κατασκευάζει, επισκευάζει, ελέγχει και συντηρεί την ηλεκτρολογική εγκατάσταση και αποκτά προϋπηρεσία για την απόκτηση της άδειας του αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου της Α΄ Ειδικότητας. Η αναφερόμενη εργασία του τεχνίτη υπό τις οδηγίες και τη συνεχή καθοδήγηση, απαιτεί τη φυσική παρουσία των εν λόγω αδειούχων ανώτερης βαθ− μίδας ή εχόντων το προς τούτο δικαίωμα στον τόπο που εκτελείται η εργασία, οι οποίοι δύνανται παράλληλα να εκτελούν και τα λοιπά καθήκοντά τους. Δεν ενδείκνυται οι τεχνίτες που εργάζονται υπό την καθοδήγηση ενός αδειούχου ανώτερης βαθμίδας ή έχοντος το προς τούτο δικαίωμα να υπερβαίνουν τους πέντε. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των τεχνιτών καθορίζεται από τις συνθήκες εκτέλεσης των ηλεκτρολογικών εργασιών με ευθύνη του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη και του επιβλέποντος την υλοποίηση της μελέτης, εφόσον τούτο προβλέπεται.

 

 

 1. Ο αρχιτεχνίτης ηλεκτρολόγος Α΄ Ειδικότητας είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο υπό την εποπτεία εγκαταστά− τη ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας ή του έχοντος το προς τούτο δικαίωμα, υλοποιεί τη μελέτη της ηλεκτρικής εγκα− τάστασης, όπου αυτή απαιτείται, κατασκευάζει, επισκευά− ζει, ελέγχει και συντηρεί την ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Αποκτά προϋπηρεσία για τη διατήρηση της υφιστάμενης άδειας ή για την απόκτηση της άδειας του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας.

 

 1. Ο εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος φωτοβολταϊκών συ− στημάτων μικρής κλίμακας είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο για ηλιακά φωτοβολταϊκά συστήματα με ισχύ έως 10 kW και τάση έως 1.000V μεταξύ αγωγού φάσης−γης, υλοποιεί την μελέτη του φωτοβολταϊκού συστήματος, όπου αυτή απαιτείται, κατασκευάζει, επισκευάζει, ελέγχει και συντηρεί το φωτοβολταϊκό σύστημα. Είναι υπεύθυνος για τις εκτελούμενες εργασίες, προΐσταται και συντονίζει τις εργασίες που εκτελεί το συνεργείο. Επίσης χορηγεί βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, αποκτά προϋπηρεσία για τη διατήρηση της υφιστάμενης άδειας ή για την απόκτηση της άδειας εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης Ομάδας Α΄ Ειδικότητας, εφόσον δεν έχει κάνει χρήση των διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 4062/2012, και εκδίδει υπεύθυνη

δήλωση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος.

 

 1. Ο εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 1ης Ομάδας Α΄ Ειδικό− τητας είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο, εντός των ορί− ων της 1ης Ομάδας, υλοποιεί την μελέτη της ηλεκτρικής εγκατάστασης, όπου αυτή απαιτείται, κατασκευάζει, επι− σκευάζει, ελέγχει και συντηρεί την ηλεκτρολογική εγκα− τάσταση. Είναι υπεύθυνος για τις εκτελούμενες εργασίες, προΐσταται και συντονίζει τις εργασίες που εκτελούν τα συνεργεία. Επίσης χορηγεί βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, αποκτά προϋπηρεσία για τη διατήρηση της υφιστάμενης άδειας ή για την απόκτηση της άδειας του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 2ης Ομάδας Α΄ Ειδικότητας και εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 12. Επίσης, εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρο− λόγου εγκαταστάτη (ΥΔΕ), προκειμένου για τη σύνδεση της εγκατάστασης με τα δίκτυα κοινής ωφελείας, εφόσον τούτο προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

 

 

 1. Ο εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 2ης Ομάδας Α΄ Ειδι− κότητας είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο εντός των ορίων της 1ης και 2ης Ομάδας, υλοποιεί τη μελέτη της ηλεκτρικής εγκατάστασης, όπου αυτή απαιτείται, κατα− σκευάζει, επισκευάζει, ελέγχει και συντηρεί την ηλεκτρο− λογική εγκατάσταση. Είναι υπεύθυνος για τις εκτελού− μενες εργασίες, προΐσταται και συντονίζει τις εργασίες που εκτελούν τα συνεργεία. Επίσης χορηγεί βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, αποκτά προϋπηρεσία για τη διατήρηση της υφιστάμενης άδειας, ή για την απόκτηση της άδειας του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 3ης Ομάδας και εκδίδει υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο

 

 1. Επίσης, εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη (ΥΔΕ), προκειμένου για τη σύνδεση της εγκατάστασης με τα δίκτυα κοινής ωφελείας, εφόσον τούτο προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.
  1. Ο εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 3ης Ομάδας Α΄ Ειδι− κότητας είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο εντός των ορίων της 1ης, 2ης και 3ης Ομάδας, υλοποιεί τη μελέτη της ηλεκτρικής εγκατάστασης, όπου αυτή απαιτείται, κα− τασκευάζει, επισκευάζει, ελέγχει και συντηρεί την ηλεκτρι− κή εγκατάσταση. Είναι υπεύθυνος για τις εκτελούμενες εργασίες, προΐσταται και συντονίζει τις εργασίες που εκτελούν τα συνεργεία. Επίσης χορηγεί βεβαιώσεις προ− ϋπηρεσίας, αποκτά προϋπηρεσία για τη διατήρηση της υφιστάμενης άδειας και την απόκτηση της άδειας του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 4ης Ομάδας Α΄ Ειδικότητας και εκδίδει υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 12. Επίσης, εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη (ΥΔΕ), προκειμένου για τη σύνδεση της εγκατάστασης με τα δίκτυα κοινής ωφελεί− ας, εφόσον τούτο προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

 

 

Τα όρια ισχύος της 3ης Ομάδας αυξάνονται κατά 50% όταν αφορούν στην επισκευή και την συντήρηση της εγκατάστασης.

 

 1. Ο εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 4ης Ομάδας Α΄ Ειδι− κότητας είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο εντός της 1ης, 2ης, 3ης και 4ης Ομάδας χωρίς κανένα περιορισμό, όσον αφορά όρια τάσεως ή ισχύος, υλοποιεί την εν λόγω μελέτη, κατασκευάζει, επισκευάζει, ελέγχει και συντη− ρεί την ηλεκτρική εγκατάσταση. Είναι υπεύθυνος για τις εκτελούμενες εργασίες, προΐσταται και συντονίζει τις εργασίες που εκτελούν τα συνεργεία, χορηγεί βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, αποκτά προϋπηρεσία για τη διατήρηση της υφιστάμενης άδειας και εκδίδει υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 12. Επίσης, εκ− δίδει την υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη

 

 

 

(ΥΔΕ), προκειμένου για τη σύνδεση της εγκατάστασης με τα δίκτυα κοινής ωφελείας, εφόσον τούτο προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

 

 1. Βοηθητικό προσωπικό: Η εκτέλεση επιμέρους ερ− γασιών αναγκαίων για την υλοποίηση (κατασκευή) νέων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, υφισταμένων ή νέων εγκαταστάσεων, και ιδίως βοηθητικών εργασιών όπως χωματουργικές, δομικές (π.χ. κατασκευή βάσεων στήριξης, παρασκευή δομικών μιγμάτων), μεταφοράς υλικών στον τόπο εκτέλεσης του έργου και καθαρισμού, δύναται να πραγματοποιείται από πρόσωπα που δεν είναι κάτοχοι των αδειών του παρόντος, υπό τις εξής προϋποθέσεις: α)

 

 • εκτέλεση των εν λόγω εργασιών δεν απαιτεί αδειοδο− τημένο προσωπικό σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και β) το εν λόγω προσωπικό εποπτεύεται από τον εγκα− ταστάτη ηλεκτρολόγο που έχει αναλάβει την υλοποίηση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και γ) τα μέρη της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης δεν είναι υπό τάση. Οι εν λόγω εργασίες δεν προσμετρώνται ως προϋπηρεσία σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις για τους σκοπούς του παρόντος.

 

 

Άρθρο 5

 

Απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών, προϋπηρεσία,

 

χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας ή άδειας

 

 1. Οι κάτοχοι:

 

 • (α) πτυχίου Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑΣ) ειδικό− τητας Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών, (β) πτυχίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) ειδικότητας Ηλεκτρο− λογικών Εγκαταστάσεων, (γ) πτυχίου των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ειδικοτήτων Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Τεχνικός Ανελκυστήρων, ή

 

(ΙΙ) πτυχίου σχολών, οι οποίες αναφέρονται στον πίνακα

 

 • του παραρτήματος Δ, καθώς και πτυχίου των σχολών που αναφέρονται στον πίνακα Β του παρατήματος Δ, ή (ΙΙΙ) τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, ο οποίος καθίστα− ται ισότιμος και αντίστοιχης ειδικότητας με τους τίτλους σπουδών της περίπτωσης (Ι), αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης της δραστηριότητας του τεχνίτη ηλεκτρολόγου με αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος Α, και αποκτούν το δικαίωμα άσκη− σης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του τεχνίτη ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 11 του ν. 3982/2011. Η αίτηση κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας και συνοδεύεται

 

από τα εξής δικαιολογητικά:

 

(α) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και, εφόσον πρόκειται για πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένω− σης άδεια εργασίας ή παραμονής που εκδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

(β) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου

 

5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011.

 

(γ) Αντίγραφο του αντίστοιχου τίτλου σπουδών.

 

Η ως άνω υπηρεσία εκδίδει σχετική βεβαίωση αναγ− γελίας.

 

 1. Μετά την έκδοση της βεβαίωσης αναγγελίας, οι τε− χνίτες ηλεκτρολόγοι: (α) εάν είναι κάτοχοι διπλώματος ΙΕΚ, αφού αποκτήσουν προϋπηρεσία ενός έτους στην Α΄ ειδικότητα, (β) εάν είναι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑΣ ή ΕΠΑΛ, αφού αποκτήσουν διετή προϋπηρεσία στην Α΄ ειδικότητα,

(γ) εάν είναι κάτοχοι ισοτίμων τίτλων και αντίστοιχων ειδικοτήτων των παραπάνω περιπτώσεων (α) και (β), αφού αποκτήσουν την αντίστοιχη προϋπηρεσία, (δ) εάν είναι κάτοχοι πτυχίου σχολών του πίνακα Β του παραρτήματος

Δ, αφού αποκτήσουν, κατά περίπτωση, την απαιτούμενη προϋπηρεσία, υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, υπόδειγμα της οποίας παρέχεται στο παράρτημα Α, προκειμένου να αποκτήσουν την άδεια του αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας. Η αίτηση αυτή συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

 

(α) Δύο πρόσφατες φωτογραφίες,

 

 • Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011 και

(γ) Τα απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης προϋπηρεσί− ας σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος ή πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του

 

 • 3982/2011.

 

 1. Α. Οι κάτοχοι άδειας αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου Α΄ Ει− δικότητας, αφού αποκτήσουν από την έκδοση της άδειας του αρχιτεχνίτη προϋπηρεσία δώδεκα (12) μηνών σε φω− τοβολταϊκά συστήματα μικρής κλίμακας εκ των οποίων τουλάχιστον τρεις (3) μήνες στην υλοποίηση μελετών, όπου αυτή απαιτείται, ή στην κατασκευή/ τοποθέτηση/ εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων μικρής κλί− μακας, υποβάλλουν αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, υπόδειγμα της οποίας παρέχεται στο παράρτημα Α, στην αρμό− δια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, προκειμένου να αποκτήσουν την άδεια του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου φωτοβολταϊκών συστημάτων μικρής κλίμακας. Η αίτηση αυτή συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

 

(α) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου

 

5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011 και

 

(β) Τα απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης προϋπηρεσί− ας σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος, ή πιστοποιητι− κό παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελμα− τικής κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3982/2011.

 

Ο αρχιτεχνίτης ηλεκτρολόγος Α΄ Ειδικότητας αποκτά την άδεια του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου φωτοβολταϊκών συ− στημάτων μικρής κλίμακας μετά από επιτυχή εξέταση, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 5 και 7 του ν. 3982/2011.

 

Β. Οι κάτοχοι πιστοποιητικού παρακολούθησης προ− γράμματος επαγγελματικής κατάρτισης σε ηλιακά φω− τοβολταϊκά συστήματα μικρής κλίμακας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του ν. 4062/2012, το οποίο πρό− γραμμα παρέχει κατάλληλες δεξιότητες που αντιστοιχούν σε τριετή εκπαίδευση στον τομέα αυτόν, αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης της δραστηριότητας του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου με αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, υπόδειγμα της οποίας παρέχεται στο παράρτημα Α, και αποκτούν το δικαίωμα άσκησης των επαγγελματικών δραστηριο− τήτων του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου φωτοβολταϊκών συστημάτων μικρής κλίμακας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 11 του ν. 3982/2011. Η αίτηση κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας και συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

 

 

(α) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και, εφόσον πρόκειται για πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένω− σης άδεια εργασίας ή παραμονής που εκδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

(β) Το απαιτούμενο πιστοποιητικό παρακολούθησης προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης σε ηλιακά φωτοβολταϊκά συστήματα μικρής κλίμακας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του ν. 4062/2012, το οποίο παρέχει κατάλληλες δεξιότητες που αντιστοιχούν σε τρι− ετή εκπαίδευση στον τομέα αυτόν.

 

 

 

 

 • ως άνω υπηρεσία εκδίδει σχετική βεβαίωση αναγ− γελίας.

 

 1. Οι κάτοχοι

 

(α) άδειας αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας, αφού αποκτήσουν, από την έκδοση της άδειας αρχιτεχνί− τη, προϋπηρεσία τριανταέξι (36) μηνών σε εγκαταστάσεις της Α΄ Ειδικότητας, δώδεκα (12) μήνες εκ των οποίων θα πρέπει να έχουν αποκτηθεί στην κατασκευή εγκαταστά− σεων της Α΄ Ειδικότητας και, εξ αυτών, οι έξι (6) μήνες στην κατασκευή εγκαταστάσεων παραγωγής, μεταφοράς, μετασχηματισμού ή διανομής ηλεκτρικής ενέργειας,

 

(β) άδειας εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου φωτοβολταϊκών συστημάτων μικρής κλίμακας, αφού αποκτήσουν, από την έκδοση της άδειας εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου φωτοβολ− ταϊκών συστημάτων μικρής κλίμακας, προϋπηρεσία εικοσι− τεσσάρων (24) μηνών σε εγκαταστάσεις της Α΄ Ειδικότη− τας, η η οποία τουλάχιστον για οκτώ (8) μήνες θα πρέπει να έχει αποκτηθεί στην κατασκευή εγκαταστάσεων της Α΄ Ειδικότητας, υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, υπόδειγμα της οποίας παρέχεται στο παράρτημα Α, προκειμένου να αποκτήσουν την άδεια του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης Ομάδας Α΄ Ειδικότητας. Η αίτηση αυτή συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

 

(α) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου

 

5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011 και

 

(β) Τα απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης προϋπηρεσί− ας σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος ή πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του

 

 • 3982/2011.

 

 • αρχιτεχνίτης ηλεκτρολόγος Α΄ Ειδικότητας και ο κάτοχος άδειας του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου φωτο− βολταϊκών συστημάτων μικρής κλίμακας μετά από επι− τυχή εξέταση, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 5 και 7 του

 

 • 3982/2011, αποκτά την άδεια του εγκαταστάτη ηλεκτρο− λόγου 1ης Ομάδας Α΄ Ειδικότητας.
 1. Οι κάτοχοι άδειας εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης Ομάδας Α΄ Ειδικότητας, αφού αποκτήσουν, από την έκδο− ση της άδειας εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης Ομάδας Α΄ Ειδικότητας, προϋπηρεσία εικοσιτεσσάρων (24) μηνών σε εγκαταστάσεις της Α΄ Ειδικότητας, δώδεκα (12) μήνες εκ των οποίων θα πρέπει να έχουν αποκτηθεί σε εγκα− ταστάσεις τάσης μεγαλύτερης των 1000V, και εξ αυτών, οι τέσσερις (4) μήνες στην κατασκευή εγκαταστάσεων παραγωγής, μεταφοράς, μετασχηματισμού ή διανομής ηλεκτρικής ενέργειας τάσης μεγαλύτερης των 1000V, υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περι− φέρειας αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, υπόδειγμα της οποίας παρέχεται στο παράρτημα Α, προκειμένου να αποκτήσουν την άδεια του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 2ης Ομάδας Α΄ Ειδικότητας. Η αίτηση αυτή συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

 

 

(α) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου

 

5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011 και

 

(β) Τα απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης προϋπηρεσί− ας σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος ή πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του

 

 • 3982/2011.

 

 • εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 1ης Ομάδας Α΄ Ειδικό− τητας αποκτά την άδεια του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 2ης Ομάδας Α΄ Ειδικότητας, μετά από επιτυχή εξέταση κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 5 και 7 του ν. 3982/2011.

ΜΕΡΟΣ 3

 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Γ΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

Άρθρο 6

 

Ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες

 

και καθήκοντα

 

 1. Ο τεχνίτης ηλεκτρολόγος φωτοβόλων σωλήνων και επιγραφών είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο υπό τις οδηγίες και τη συνεχή καθοδήγηση του υπευθύνου αδει− ούχου εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου φωτοβόλων σωλήνων και επιγραφών ή του έχοντος το προς τούτο δικαίωμα συναρμολογεί το ηλεκτρικό μέρος των φωτοβόλων σωλή− νων ή επιγραφών, εγκαθιστά, επισκευάζει, παρακολουθεί και συντηρεί την εγκατάστασή τους και αποκτά προϋ− πηρεσία για την απόκτηση της άδειας του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου φωτοβόλων σωλήνων και επιγραφών. Η αναφερόμενη εργασία του τεχνίτη υπό τις οδηγίες και τη συνεχή καθοδήγηση, απαιτεί τη φυσική παρουσία του εν λόγω αδειούχου ανώτερης βαθμίδας ή έχοντος το προς τούτο δικαίωμα στον τόπο που εκτελείται η εργασία, οι οποίοι δύνανται παράλληλα να εκτελούν και τα λοιπά κα− θήκοντά τους. Δεν ενδείκνυται οι τεχνίτες που εργάζονται υπό την καθοδήγηση ενός αδειούχου ανώτερης βαθμίδας

 

 • έχοντος το προς τούτο δικαίωμα να υπερβαίνουν τους πέντε. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των τεχνιτών καθο− ρίζεται από τις συνθήκες εκτέλεσης των ηλεκτρολογικών εργασιών με ευθύνη του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη και του επιβλέποντος την υλοποίηση της μελέτης, εφόσον τούτο προβλέπεται.

 

 1. Ο εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος φωτοβόλων σωλήνων και επιγραφών είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο συναρ− μολογεί το ηλεκτρικό μέρος των φωτοβόλων σωλήνων

 

 • επιγραφών, εγκαθιστά, επισκευάζει, παρακολουθεί και συντηρεί την εγκατάσταση των φωτοβόλων σωλήνων και επιγραφών και επιπλέον:

 

α) χορηγεί τις εκάστοτε προβλεπόμενες βεβαιώσεις και εκδίδει υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 12,

 

β) χορηγεί βεβαιώσεις προϋπηρεσίας,

 

γ) αποκτά προϋπηρεσία για τη διατήρηση της υφιστά− μενης άδειας και

 

δ) όταν πρόκειται για ανεξάρτητη ηλεκτρική εγκατά− σταση φωτεινής επιγραφής που δεν αποτελεί μέρος εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης, εκδίδει υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη (ΥΔΕ) προκειμένου για τη σύνδεση της εγκατάστασης με τα δίκτυα κοινής ωφελείας, εφόσον τούτο προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

 

Άρθρο 7

 

Απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών, προϋπηρεσία,

 

χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας ή άδειας

 

 1. Οι κάτοχοι:

 

 • (α) πτυχίου ΕΠΑΣ ειδικότητας Τεχνιτών Ηλεκτρολο− γικών Εργασιών, (β) πτυχίου ΕΠΑΛ ειδικότητας Ηλεκτρο− λογικών Εγκαταστάσεων, (γ) πτυχίου ΙΕΚ ειδικοτήτων Τε− χνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, Τεχνικός Ανελκυστήρων και Τεχνικός Αυτοματισμών ή

 

(ΙΙ) πτυχίου σχολών, οι οποίες αναφέρονται στον πίνακα

 

 • του παραρτήματος Δ, καθώς και πτυχίου των σχολών που αναφέρονται στον πίνακα Β του παρατήματος Δ, ή (ΙΙΙ) τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, ο οποίος καθίστα− ται ισότιμος και αντίστοιχης ειδικότητας με τους τίτλους

 

σπουδών της περίπτωσης (Ι),

 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2097

 

 

αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης της δραστηριότη− τας του τεχνίτη ηλεκτρολόγου φωτοβόλων σωλήνων και επιγραφών με αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, υπόδειγμα της οποίας παρέχεται στο παράρτημα Α, και αποκτούν το δικαίωμα άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτή− των του τεχνίτη ηλεκτρολόγου φωτοβόλων σωλήνων και επιγραφών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 11 του ν. 3982/2011. Η αίτηση κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας και συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

 

 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και, εφόσον πρόκειται για πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένω− σης άδεια εργασίας ή παραμονής που εκδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

(β) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου

 

5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011.

 

(γ) Αντίγραφο του αντίστοιχου τίτλου σπουδών.

 

Η ως άνω υπηρεσία εκδίδει σχετική βεβαίωση αναγ− γελίας.

 

 1. Μετά την έκδοση της βεβαίωσης αναγγελίας, οι τε− χνίτες ηλεκτρολόγοι φωτοβόλων σωλήνων και επιγραφών:

 

 • εάν είναι κάτοχοι διπλώματος ΙΕΚ μετά από προϋ− πηρεσία ενός έτους, σε εγκαταστάσεις Γ΄ Ειδικότητας και η οποία τουλάχιστον για 4 μήνες θα πρέπει να έχει αποκτηθεί στην υλοποίηση μελετών ή κατασκευή εγκατα− στάσεων της Γ΄ Ειδικότητας, (β) εάν είναι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑΣ ή ΕΠΑΛ, αφού αποκτήσουν διετή προϋπηρεσία σε εγκαταστάσεις Γ΄ Ειδικότητας, η οποία τουλάχιστον για 8 μήνες θα πρέπει να έχει αποκτηθεί στην υλοποίηση μελετών ή κατασκευή εγκαταστάσεων της Γ΄ Ειδικότητας και (γ) εάν είναι κάτοχοι ισότιμων τίτλων και αντίστοιχων ειδικοτήτων των παραπάνω περιπτώσεων (α) και (β), αφού αποκτήσουν την αντίστοιχη προϋπηρεσία, (δ) εάν είναι κάτοχοι πτυχίου σχολών του πίνακα Β του Παραρτήματος Δ, αφού αποκτήσουν, κατά περίπτωση, την απαιτούμενη προϋπηρεσία, υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, υπόδειγμα της οποίας παρέχεται στο παράρτημα Α, προκειμένου να αποκτήσουν την άδεια του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου Γ΄ Ειδικότητας. Η αίτηση αυτή συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

 

 

 • Δύο πρόσφατες φωτογραφίες.

 

 • Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011.

 

(γ) Τα απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης προϋπηρεσί− ας σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος ή πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του

 

 • 3982/2011.

 

 • τεχνίτης ηλεκτρολόγος φωτοβόλων σωλήνων και επιγραφών αποκτά την άδεια του εγκαταστάτη ηλεκτρο− λόγου φωτοβόλων σωλήνων και επιγραφών μετά από επιτυχή εξέταση, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 5 και 7 του ν. 3982/2011.

 

ΜΕΡΟΣ 4

 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

Άρθρο 8

 

Ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες

 

και καθήκοντα

 

 1. Ο τεχνίτης ηλεκτρολόγος Δ΄ Ειδικότητας είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο υπό τις οδηγίες και την συνε− χή καθοδήγηση αντίστοιχου αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου, συντηρητή ηλεκτρολόγου, εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου
 • έχοντος το προς τούτο δικαίωμα εκτελεί τις εργασίες στις επαγγελματικές δραστηριότητες της Δ΄ Ειδικότητας και αποκτά προϋπηρεσία για την απόκτηση της άδειας του αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου της Δ΄ Ειδικότητας. Η ανα− φερόμενη εργασία του τεχνίτη υπό τις οδηγίες και τη συνεχή καθοδήγηση, απαιτεί τη φυσική παρουσία των εν λόγω αδειούχων ανώτερης βαθμίδας ή εχόντων το προς τούτο δικαίωμα στον τόπο που εκτελείται η εργασία, οι οποίοι δύνανται παράλληλα να εκτελούν και τα λοιπά καθήκοντα τους. Δεν ενδείκνυται οι τεχνίτες που εργά− ζονται υπό την καθοδήγηση ενός αδειούχου ανώτερης βαθμίδας ή έχοντος το προς τούτο δικαίωμα να υπερ− βαίνουν τους πέντε. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των τεχνιτών καθορίζεται από τις συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών με ευθύνη του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη και του επιβλέποντος την υλοποίηση της μελέτης, εφόσον τούτο προβλέπεται.

 

 

 1. Ο αρχιτεχνίτης ηλεκτρολόγος Δ΄ Ειδικότητας είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο υπό την εποπτεία αντίστοιχου συντηρητή ηλεκτρολόγου ή εγκαταστάτη ή έχοντος το προς τούτο δικαίωμα εκτελεί τις εργασίες στις επαγ− γελματικές δραστηριότητες της Δ΄ Ειδικότητας. Αποκτά προϋπηρεσία για τη διατήρηση της υφιστάμενης άδειας καθώς και για την απόκτηση της άδειας του συντηρητή ηλεκτρολόγου και του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης

 

 • 2ης Ομάδας Δ΄ Ειδικότητας.

 

 1. Ο συντηρητής ηλεκτρολόγος Δ΄ Ειδικότητας είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο αποκλειστικά στις εγκα− ταστάσεις της 1ης Ομάδας της Δ΄ Ειδικότητας, αναλαμ− βάνει υπεύθυνα, συνεχώς ή περιοδικά, τον έλεγχο της εύρυθμης λειτουργίας και τη συντήρηση της εγκατάστα− σης, τόσο των εντός του μηχανοστασίου μηχανημάτων, όσο και των εκτός του μηχανοστασίου εγκατεστημέ− νων λοιπών εξαρτημάτων της αυτοτελούς εγκατάστα− σης, αντικαθιστά ή επισκευάζει φθαρμένα τμήματα της εγκατάστασης, δεν μπορεί όμως να την μεταβάλλει. Προΐσταται και συντονίζει τις παραπάνω εργασίες που εκτελεί συνεργείο συντήρησης, όπως τα θέματα αυτά ρυθμίζονται από τις κείμενες διατάξεις, χορηγεί βεβαι− ώσεις προϋπηρεσίας. Επιπλέον, αποκτά προϋπηρεσία για τη διατήρηση της υφιστάμενης άδειας και για την απόκτηση της άδειας του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ή 2ης Ομάδας Δ΄ Ειδικότητας.

 

 

 1. Ο εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 1ης Ομάδας Δ΄ Ειδικό− τητας είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο υλοποιεί τη με− λέτη των εγκαταστάσεων της 1ης Ομάδας, προΐσταται και συντονίζει τις παραπάνω εργασίες που εκτελεί συνεργείο εγκατάστασης, παρακολουθεί τη λειτουργία, επισκευάζει και συντηρεί τις εγκαταστάσεις της 1ης Ομάδας. Χορηγεί βεβαιώσεις προϋπηρεσίας και αποκτά προϋπηρεσία για την απόκτηση της άδειας του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 2ης Ομάδας Δ΄ Ειδικότητας καθώς και για τη διατήρηση της υφιστάμενης άδειας. Επιπλέον, εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 12.

 

 1. Ο εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 2ης Ομάδας Δ΄ Ει− δικότητας είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο υλοποιεί τη μελέτη των εγκαταστάσεων της 1ης και 2ης Ομάδας, προΐσταται και συντονίζει τις παραπάνω εργασίες που εκτελεί συνεργείο εγκατάστασης, παρακολουθεί τη λει− τουργία, επισκευάζει και συντηρεί τις εγκαταστάσεις 1ης και 2ης Ομάδας. Χορηγεί βεβαιώσεις προϋπηρεσίας και αποκτά προϋπηρεσία για τη διατήρηση της υφιστάμενης άδειας. Επιπλέον, εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 12.

 

 

 

 

Άρθρο 9

 

Απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών, προϋπηρεσία,

 

χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας ή άδειας

 

 1. Οι κάτοχοι:

 

 • (α) πτυχίου ΕΠΑΣ ειδικότητας Τεχνιτών Ηλεκτρο− λογικών Εργασιών, (β) πτυχίου ΕΠΑΛ ειδικότητας Ηλε− κτρολογικών Εγκαταστάσεων, (γ) πτυχίου ΙΕΚ ειδικοτήτων Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Τεχνικός Αυτοματισμών ή

 

(ΙΙ) πτυχίου σχολών, οι οποίες αναφέρονται στον πίνακα

 

 • του παραρτήματος Δ, καθώς και πτυχίου των σχολών που αναφέρονται στον πίνακα Β του παρατήματος Δ, ή (ΙΙΙ) τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, ο οποίος καθίστα− ται ισότιμος και αντίστοιχης ειδικότητας με τους τίτλους σπουδών της περίπτωσης (Ι), αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης της δραστηριότητας του τεχνίτη ηλεκτρολόγου Δ΄ Ειδικότητας, με αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, υπόδειγμα της οποίας παρέχεται στο παράρτημα Α, και αποκτούν το δικαίωμα άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του τεχνίτη ηλεκτρολόγου Δ΄ Ειδικότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 11 του ν. 3982/2011. Η αίτηση κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας και

 

συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

 

(α) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και, εφόσον πρόκειται για πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένω− σης άδεια εργασίας ή παραμονής που εκδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

(β) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου

 

5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011.

 

(γ) Αντίγραφο του αντίστοιχου τίτλου σπουδών.

 

Η ως άνω υπηρεσία εκδίδει σχετική βεβαίωση αναγ− γελίας.

 

2.Α Μετά την έκδοση της βεβαίωσης αναγγελίας, οι τεχνίτες ηλεκτρολόγοι Δ΄ Ειδικότητας: (α) εάν είναι κά− τοχοι των ως άνω διπλωμάτων ΙΕΚ, αφού αποκτήσουν προϋπηρεσία ενός έτους στην Δ΄ Ειδικότητα, (β) εάν εί− ναι κάτοχοι των ως άνω πτυχίων ΕΠΑΣ ή ΕΠΑΛ, αφού αποκτήσουν διετή προϋπηρεσία στην Δ΄ ειδικότητα, (γ) εάν είναι κάτοχοι ισότιμων τίτλων και αντίστοιχων ειδι− κοτήτων των παραπάνω περιπτώσεων (α) και (β), αφού αποκτήσουν την αντίστοιχη προϋπηρεσία και (δ) εάν είναι κάτοχοι πτυχίου σχολών του πίνακα Β του Παραρτήματος Δ, αφού αποκτήσουν την, κατά περίπτωση, απαιτούμενη προϋπηρεσία, υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, υπόδειγμα της οποίας παρέχεται στο παράρτημα Α, προκειμένου να αποκτήσουν την άδεια του αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου Δ΄ Ειδικότητας. Η αίτηση αυτή συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

 

 

(α) Δύο πρόσφατες φωτογραφίες,

 

(β) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου

 

5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011 και

 

(γ) Τα απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης προϋπηρεσί− ας σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος ή πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3982/2011.

 

Β. Οι κάτοχοι (Ι) πτυχίου ΙΕΚ Τεχνικός Ανελκυστήρων ή (ΙΙ) τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, ο οποίος καθίσταται ισότιμος και αντίστοιχης ειδικότητας με τον τίτλο σπου− δών της περίπτωσης (Ι), αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης της δραστηριότητας του αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου Δ΄ Ειδικότητας, με αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, υπόδειγμα της οποίας παρέχεται στο παράρτημα Α, και αποκτούν το δικαίωμα άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων

του αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου Δ΄ Ειδικότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 11 του ν. 3982/2011. Η αίτηση κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέ− ρειας και συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και, εφόσον πρόκειται για πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένω− σης άδεια εργασίας ή παραμονής που εκδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

(β) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου

 

5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011.

 

(γ) Αντίγραφο του αντίστοιχου τίτλου σπουδών.

 

Η ως άνω υπηρεσία εκδίδει σχετική βεβαίωση αναγ− γελίας.

 

 1. Οι κάτοχοι άδειας ή βεβαίωσης αναγγελίας αρχιτε− χνίτη ηλεκτρολόγου Δ΄ Ειδικότητας, αφού αποκτήσουν, από την έκδοση της άδειας ή βεβαίωσης αναγγελίας αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου Δ΄ Ειδικότητας, διετή προϋ− πηρεσία σε εγκαταστάσεις Δ΄ Ειδικότητας, υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας αίτηση/ υπεύθυνη δήλωση, υπόδειγμα της οποίας παρέχεται στο παράρτημα Α, προκειμένου να αποκτήσουν την άδεια του συντηρητή ηλεκτρολόγου Δ΄ Ειδικότητας. Η αίτηση αυτή συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

 

 • Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011 και

 

(β) Τα απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης προϋπηρεσί− ας σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος ή πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του

 

 • 3982/2011.

 

 • αρχιτεχνίτης ηλεκτρολόγος Δ΄ Ειδικότητας, αποκτά την άδεια του συντηρητή ηλεκτρολόγου Δ΄ Ειδικότητας, μετά από επιτυχή εξέταση, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 5 και 7 του ν. 3982/2011.

 

 1. Οι κάτοχοι άδειας ή βεβαίωσης αναγγελίας αρχιτεχνί− τη ηλεκτρολόγου Δ΄ Ειδικότητας, αφού αποκτήσουν, από την έκδοση της άδειας ή βεβαίωσης αναγγελίας αρχιτε− χνίτη ηλεκτρολόγου Δ΄ Ειδικότητας, προϋπηρεσία τρια− νταέξι (36) μηνών σε εγκαταστάσεις της Δ΄ Ειδικότητας, εικοσιτέσσερις (24) μήνες εκ των οποίων θα πρέπει να έχουν αποκτηθεί σε εγκαταστάσεις 1ης Ομάδας της Δ΄ Ειδικότητας, και εξ αυτών, οκτώ (8) μήνες σε υλοποίηση εγκαταστάσεων 1ης Ομάδας της Δ΄ Ειδικότητας, υποβάλ− λουν στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, υπόδειγμα της οποίας παρέ− χεται στο παράρτημα Α, προκειμένου να αποκτήσουν την άδεια του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης Ομάδας της Δ΄Ειδικότητας. Η αίτηση αυτή συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

 

 

(α) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου

 

5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011 και

 

(β) Τα απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης προϋπηρεσί− ας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του παρόντος,

 

 • πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3982/2011.

 

 • αρχιτεχνίτης ηλεκτρολόγος Δ΄ Ειδικότητας, αποκτά την άδεια του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης Ομάδας της Δ΄ Ειδικότητας, μετά από επιτυχή εξέταση, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 5 και 7 του ν. 3982/2011.

 

 1. Οι κάτοχοι άδειας συντηρητή ηλεκτρολόγου Δ΄ Ειδι− κότητας, αφού αποκτήσουν από την έκδοση της άδειας συντηρητή ηλεκτρολόγου Δ΄ Ειδικότητας, προϋπηρεσία δώδεκα (12) μηνών σε εγκαταστάσεις 1ης Ομάδας της Δ΄ Ειδικότητας, εκ των οποίων οι οκτώ (8) μήνες σε υλο−

 

 

 

ποίηση εγκαταστάσεων 1ης Ομάδας της Δ΄ Ειδικότητας, υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέ− ρειας αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, υπόδειγμα της οποίας παρέχεται στο παράρτημα Α, προκειμένου να αποκτήσουν την άδεια του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης Ομάδας της Δ΄ Ειδικότητας. Η αίτηση αυτή συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

 

 • Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011 και

(β) Τα απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης προϋπηρεσί− ας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του παρόντος,

 • πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3982/2011.

Ο συντηρητής ηλεκτρολόγος Δ΄ Ειδικότητας, αποκτά την άδεια του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης Ομάδας της Δ΄ Ειδικότητας, μετά από επιτυχή εξέταση, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 5 και 7 του ν. 3982/2011.

 

 1. Οι κάτοχοι άδειας ή βεβαίωσης αναγγελίας αρχιτε− χνίτη ηλεκτρολόγου Δ΄ Ειδικότητας, αφού αποκτήσουν, από την έκδοση της άδειας αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου Δ΄ Ειδικότητας, προϋπηρεσία τριανταέξι (36) μηνών ει− κοσιτέσσερις (24) μήνες εκ των οποίων θα πρέπει να έχουν αποκτηθεί σε εγκαταστάσεις 2ης Ομάδας της Δ΄ ειδικότητας, και εξ αυτών, οι οκτώ (8) μήνες σε υλοποίηση εγκαταστάσεων 2ης Ομάδας της Δ΄ Ειδικότητας, υποβάλ− λουν στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, υπόδειγμα της οποίας παρέ− χεται στο παράρτημα Α, προκειμένου να αποκτήσουν την άδεια του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 2ης Ομάδας της Δ΄ Ειδικότητας. Η αίτηση αυτή συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

 

 

 • Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011 και

(β) Τα απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης προϋπηρε− σίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11, ή πιστο− ποιητικό παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγ− γελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3982/2011.

 

Ο αρχιτεχνίτης ηλεκτρολόγος Δ΄ Ειδικότητας, αποκτά την άδεια του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 2ης Ομάδας της Δ΄ Ειδικότητας, μετά από επιτυχή εξέταση, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 5 και 7 του ν. 3982/2011.

 

 1. Οι κάτοχοι άδειας συντηρητή ηλεκτρολόγου Δ΄ Ειδικό− τητας, αφού αποκτήσουν, από την έκδοση της άδειας του συντηρητή ηλεκτρολόγου Δ΄ Ειδικότητας, προϋπηρεσία δώδεκα (12) μηνών σε εγκαταστάσεις 2ης Ομάδας της Δ΄ Ειδικότητας, εκ των οποίων οι οκτώ (8) μήνες σε υλο− ποίηση εγκαταστάσεων 2ης Ομάδας της Δ΄ Ειδικότητας, υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέ− ρειας αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, υπόδειγμα της οποίας παρέχεται στο παράρτημα Α, προκειμένου να αποκτήσουν την άδεια του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 2ης Ομάδας της Δ΄ Ειδικότητας. Η αίτηση αυτή συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

 

 • Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011 και

(β) Τα απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης προϋπηρεσί− ας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του παρόντος,

 • πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3982/2011.

Ο συντηρητής ηλεκτρολόγος Δ΄ Ειδικότητας αποκτά την άδεια του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 2ης Ομάδας

της Δ΄ Ειδικότητας, μετά από επιτυχή εξέταση, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 5 και 7 του ν. 3982/2011.

 1. Οι κάτοχοι άδειας εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης Ομάδας Δ΄ Ειδικότητας, αφού αποκτήσουν από την έκδο− ση της άδειας εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης Ομάδας Δ΄ Ειδικότητας, προϋπηρεσία δώδεκα (12) μηνών σε εγκατα− στάσεις 2ης Ομάδας της Δ΄ Ειδικότητας, εκ των οποίων οι τέσσερις (4) μήνες σε υλοποίηση εγκαταστάσεων 2ης Ομάδας της Δ΄ Ειδικότητας, υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας αίτηση/υπεύθυνη δή− λωση, υπόδειγμα της οποίας παρέχεται στο παράρτημα Α, προκειμένου να αποκτήσουν την άδεια του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 2ης Ομάδας της Δ΄ Ειδικότητας. Η αίτηση αυτή συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

 

(α) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου

 

5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011 και

 

(β) Τα απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης προϋπηρεσί− ας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του παρόντος,

 • πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3982/2011.

Ο εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 1ης Ομάδας της Δ΄ Ειδικότητας αποκτά την άδεια του εγκαταστάτη ηλε− κτρολόγου 2ης Ομάδας της Δ΄ Ειδικότητας, μετά από επιτυχή εξέταση, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 5 και 7 του ν. 3982/2011.

 

ΜΕΡΟΣ 5

 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

 

Άρθρο 10

 

Χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας ή άδειας σε διπλωματούχους ή πτυχιούχους του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα, εξετάσεις από φορείς, αδειοδότηση αλλοδαπών

 

 1. (Α) Οι μηχανικοί που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 6422/1934 με την απόκτηση του πτυχίου τους και τη χορήγηση επαγγελματικής άδειας του ΤΕΕ, υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της οικεί− ας Περιφέρειας, με την οποία αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που ρυθ− μίζονται με το παρόν διάταγμα και αποκτούν το δικαίω− μα άσκησης όλων των δραστηριοτήτων αυτών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 11 του ν. 3982/2011. Η αίτηση συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

 

(α) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και, για πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, άδεια εργασί− ας ή παραμονής που εκδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

(β) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου

 

5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011.

 

(γ) Αντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπουδών και της άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Στην ως άνω αίτηση ο ενδιαφερόμενος δύναται να αναγγείλει την έναρξη του συνόλου ή μέρους των επαγ− γελματικών δραστηριοτήτων, τις οποίες επιτρέπεται να ασκεί, σύμφωνα με τα προεδρικά διατάγματα που εκδίδο− νται δυνάμει του άρθρου 4 παρ. 4 του ν. 3982/2011, οπότε και στη βεβαίωση αναγγελίας που εκδίδεται προσδιο− ρίζονται αντίστοιχα οι αναγγελθείσες επαγγελματικές δραστηριότητες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 11 του ν. 3982/2011.

 

Η ως άνω υπηρεσία εκδίδει σχετική βεβαίωση αναγ− γελίας.

 

 

 

 

 • (Ι) Οι πτυχιούχοι μηχανικοί τεχνολογικής κατεύθυν− σης ειδικότητας ηλεκτρολογίας ή της ειδικότητας ενερ− γειακής τεχνολογίας ηλεκτρολογικής κατεύθυνσης ή (ΙΙ) οι κάτοχοι τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, ο οποίος καθίσταται ισότιμος και αντίστοιχος με τους τίτλους σπουδών της περίπτωσης (Ι), υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, με την οποία αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που ρυθμίζονται με το παρόν διάταγμα και αποκτούν το δικαίωμα άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου: της 3ης Ομάδας της Α΄ Ειδικότητας, Φωτοβόλων Σωλήνων και Επιγραφών της Γ΄ Ειδικότητας και της 1ης και 2ης Ομάδας της Δ΄ Ειδικότητας, ή/και του συντηρητή ηλεκτρολόγου της Δ΄ ειδικότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 11 του ν. 3982/2011. Η αίτηση συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

 

 

(α) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και, για πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, άδεια εργασί− ας ή παραμονής που εκδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

(β) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου

 

5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011.

 

(γ) Αντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπουδών. Όταν από τον τίτλο σπουδών δεν προκύπτει η απαιτούμενη ειδίκευ− ση ή κατεύθυνση, πρέπει να προσκομίζεται και πίνακας αναλυτικής βαθμολογίας.

 

Στην παραπάνω αίτηση ο ενδιαφερόμενος δύναται να αναγγείλει την έναρξη του συνόλου ή μέρους των επαγ− γελματικών δραστηριοτήτων, τις οποίες επιτρέπεται να ασκεί, σύμφωνα με τα προεδρικά διατάγματα που εκδίδο− νται δυνάμει του άρθρου 4 παρ. 4 του ν. 3982/2011, οπότε και στη βεβαίωση αναγγελίας που εκδίδεται προσδιο− ρίζονται αντίστοιχα οι αναγγελθείσες επαγγελματικές δραστηριότητες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 11 του ν. 3982/2011.

 

Η ως άνω υπηρεσία εκδίδει σχετική βεβαίωση αναγ− γελίας.

 

(Γ) Μετά την έκδοση της βεβαίωσης αναγγελίας, τα πρόσωπα της ανωτέρω παραγράφου (Β), αφού αποκτή− σουν διετή προϋπηρεσία, από την οποία ένα (1) έτος σε εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας ισχύος μεγαλύτε− ρης των 600KW και τάσεως άνω των 1000V, υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας αίτηση/ υπεύθυνη δήλωση, υπόδειγμα της οποίας παρέχεται στο παράρτημα Α, προκειμένου να αποκτήσουν την άδεια του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 4ης Ομάδας Α΄ Ειδικότητας.

 

 • αίτηση αυτή συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

 

(α) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου

 

5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011.

 

 • Τα απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης προϋπηρεσί− ας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του παρόντος,

 

 • πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3982/2011.

 

(Δ) (Ι) Οι πτυχιούχοι μηχανικοί τεχνολογικής κατεύθυν− σης ειδικότητας μηχανολογίας ή της ειδικότητας ενερ− γειακής τεχνολογίας μηχανολογικής κατεύθυνσης ή (ΙΙ) οι κάτοχοι τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, ο οποίος καθίσταται ισότιμος και αντίστοιχος με τους τίτλους σπουδών της περίπτωσης (Ι), υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, με την οποία αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που ρυθμίζονται με το παρόν διάταγμα και αποκτούν το δικαίωμα άσκησης των επαγγελματικών

δραστηριοτήτων του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου: της 2ης Ομάδας της Α΄ Ειδικότητας και της 1ης και 2ης Ομάδας της Δ΄ Ειδικότητας, ή/και του συντηρητή ηλεκτρολόγου της Δ΄ Ειδικότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 11 του ν. 3982/2011. Η αίτηση συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

 

 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και, για πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, άδεια εργασί− ας ή παραμονής που εκδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

(β) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου

 

5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011.

 

(γ) Αντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπουδών. Όταν από τον τίτλο σπουδών δεν προκύπτει η απαιτούμενη ειδίκευ− ση ή κατεύθυνση, πρέπει να προσκομίζεται και πίνακας αναλυτικής βαθμολογίας.

 

Στην παραπάνω αίτηση ο ενδιαφερόμενος δύναται να αναγγείλει την έναρξη του συνόλου ή μέρους των επαγ− γελματικών δραστηριοτήτων, τις οποίες επιτρέπεται να ασκεί, σύμφωνα με τα προεδρικά διατάγματα που εκδίδο− νται δυνάμει του άρθρου 4 παρ. 4 του ν. 3982/2011, οπότε και στη βεβαίωση αναγγελίας που εκδίδεται προσδιο− ρίζονται αντίστοιχα οι αναγγελθείσες επαγγελματικές δραστηριότητες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 11 του ν. 3982/2011.

 

Η ως άνω υπηρεσία εκδίδει σχετική βεβαίωση αναγ− γελίας.

 

(Ε) Μετά την έκδοση της βεβαίωσης αναγγελίας, τα πρόσωπα της ανωτέρω παραγράφου (Δ), αφού αποκτή− σουν προϋπηρεσία εικοσιτεσσάρων (24) μηνών, δώδεκα

 

 • μήνες εκ των οποίων σε εγκαταστάσεις παραγωγής, μεταφοράς, μετασχηματισμού και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της Α΄ Ειδικότητας, ισχύος άνω των 250kW και τάσης άνω από 1.000V, και, εξ αυτών, οι έξι (6) μήνες σε υλοποίηση των ως άνω εγκαταστάσεων, υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας αίτηση/ υπεύθυνη δήλωση προκειμένου να αποκτήσουν την άδεια του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 3ης Ομάδας Α΄ Ειδικότη− τας. Η αίτηση συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

 

 • Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011.

 

(β) Τα απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης προϋπηρεσί− ας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του παρόντος ή πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3982/2011.

 

 1. A. Εφόσον έχει αδειοδοτηθεί κατάλληλος φορέας διενέργειας εξετάσεων και ο ενδιαφερόμενος επιλέξει την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 του ν. 3982/2011, μετά την υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο άρθρο 5 παρ. 3.Α, 4 και 5, στο άρθρο 7 παρ. 2 και στο άρθρο 9 παρ. 3 έως 8, η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας εκδίδει αντίστοιχη βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών, την οποία ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει στον ως άνω φορέα, προκειμένου να συμμε− τάσχει στις προβλεπόμενες εξετάσεις. Ο ενδιαφερόμενος, αφού εφοδιαστεί με την αντίστοιχη βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης, την υποβάλλει στην ανωτέρω υπηρεσία, η οποία εκδίδει την αιτηθείσα άδεια εντός μηνός από την υποβολή της βεβαίωσης εξέτασης.

 

 

 1. Εάν στην Περιφέρεια στην οποία υποβλήθηκαν η αίτηση και τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 παρ. 3.Α, 4 και 5, στο άρθρο 7 παρ. 2 και στο άρθρο 9 παρ. 3 έως 8 δικαιολογητικά, δεν υπάρχει εξεταστική επιτροπή, η εν

 

 

 

λόγω υπηρεσία διενεργεί έλεγχο των υποβληθέντων δι− καιολογητικών και εκδίδει αντίστοιχη βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών, την οποία κοινοποιεί στην υπηρεσία της Περιφέρειας, η οποία έχει οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 9 του ν. 3982/2011, προκειμένου να εξεταστεί ο ενδια− φερόμενος από την εξεταστική επιτροπή της τελευταίας. Μετά από επιτυχή εξέταση, εκδίδεται βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης, η οποία, κοινοποιείται στην αρμόδια, για την έκδοση της άδειας υπηρεσία της Περιφέρειας.

 

 1. Εάν υποψήφιος αποτύχει στις εξετάσεις, που διενερ− γούνται από Περιφέρειες έχει το δικαίωμα επανεξέτασης υποβάλλοντας αίτηση και καταβάλλοντας το αντίστοιχο παράβολο.

 

 1. Η άδεια εκδίδεται με απόφαση της αρμόδιας υπη− ρεσίας της Περιφέρειας, η οποία αναρτάται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112), μετά την υποβολή του αντίστοιχου πρακτικού της εξεταστικής επιτροπής ή της βεβαίωσης επιτυχούς εξέτασης. Η διαδικασία έκδοσης της άδειας είναι η προ− βλεπόμενη στο άρθρο 5 του ν. 3982/2011. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται συμπληρωματικά η κοινή υπουργική απόφα− ση 158/25/ΦΓ9.1/2011 «Παροχή πληροφοριών αναφορικά με τις άδειες παροχής υπηρεσιών στους παρόχους, που είναι μόνιμα εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και προτίθενται να ασκήσουν σε αυτή τις εν λόγω υπηρεσίες, τις προθεσμίες απάντησης της αρμόδιας αρχής στον αιτούντα πάροχο, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τις προϋποθέσεις χορήγη− σης της άδειας, καθώς και της ανάκλησής της, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 14 του Ν. 3844/2010» (Β΄ 49).

 

 1. Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση άδειας του πα− ρόντος, οι οποίοι κατέχουν τίτλο σπουδών επαγγελματι− κής εκπαίδευσης και κατάρτισης της αλλοδαπής, πλην της ανώτατης εκπαίδευσης, που αντιστοιχεί στην ειδικότητα για την οποία αιτούνται άδεια, προσκομίζουν απόφαση ισοτιμίας του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσό− ντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π),

 

 • οποίος συστάθηκε με την κ.υ.α. 119959/Η/2011 (Β΄ 2351).

 

 1. Οι ανωτέρω άδειες ή βεβαιώσεις αναγγελίας χορη− γούνται και σε υπήκοο κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος επιθυμεί να ασκήσει στην Ελλάδα τις επαγγελματικές δραστηριότητες που ρυθμίζονται με το παρόν διάταγμα και έχει αποκτήσει τα επαγγελματικά του προσόντα σε άλλο κράτος μέλος, είτε ως αυτοαπασχο− λούμενος, είτε ως μισθωτός. Για τη χορήγηση της άδειας ή της βεβαίωσης αναγγελίας ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση προς την αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέ− ρειας. Η αίτηση συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

 

(α) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

 

(β) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου

 

5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011.

 

(γ) Αντίστοιχη απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων

 

αα) από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 «Προ− σαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων» (Α΄ 78), ή

 

ββ) από το καταργηθέν με το άρθρο 60 παρ. 1 του π.δ. 38/2010 Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτι− μίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 «Προσαρμογή της Ελληνικής

Νομοθεσίας με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» (Α΄ 149), ή

 

γγ) από το καταργηθέν με το άρθρο 60 παρ. 1 του π.δ. 38/2010 Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του άρθρου 14 του π.δ. 231/1998 «Δεύτερο γενικό σύστημα αναγνώρισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο συμπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ, σύμφωνα με τις οδηγίες 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 94/38/ΕΚ και 95/43/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» (Α΄ 178).

 

 1. Αιτήσεις για την απόκτηση άδειας ηλεκτρολόγου σύμ− φωνα με τις αναφερόμενες στο άρθρο 19 παρ. 2 διατάξεις, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, οι οποίες, κατά την έκδοση του παρόντος διατάγματος, έχουν κατα− τεθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών, εφόσον συνοδεύονται με πλήρη, σύμφωνα με τις τότε ισχύουσες διατάξεις, δικαιολογητικά, θεωρούνται ως αιτήσεις του παρόντος διατάγματος, με πλήρη δικαιολογητικά και οι ενδιαφερόμενοι ακολουθούν την προβλεπόμενη στα αντί− στοιχα άρθρα του παρόντος διαδικασία, για την απόκτηση αντίστοιχης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 14, άδειας ή βεβαίωσης αναγγελίας.

 

 1. Αιτήσεις για την απόκτηση αδειών (πτυχίων) σύμφωνα με το β.δ. 699/1971 (Α΄ 233), οι οποίες, κατά την έκδοση του παρόντος διατάγματος, έχουν κατατεθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών, εφόσον συνοδεύονται με πλήρη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ως άνω βασιλικό διάταγμα, δικαιολογητικά θεωρούνται ως:

 

(α) αιτήσεις του παρόντος διατάγματος ως προς τις επαγγελματικές δραστηριότητες του παρόντος, με πλήρη δικαιολογητικά και οι ενδιαφερόμενοι ακολουθούν την προβλεπόμενη στα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος δι− αδικασία, για την απόκτηση βεβαίωσης αναγγελίας των δραστηριοτήτων του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου: της 3ης Ομάδας της Α΄ Ειδικότητας, Φωτοβόλων Σωλήνων και Επιγραφών της Γ΄ Ειδικότητας και της 1ης και 2ης Ομάδας της Δ΄ Ειδικότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 11 του ν. 3982/2011, και

 

(β) αιτήσεις του β.δ. 699/1971, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 18 παρ.3.

 

Άρθρο 11

 

Τεκμηρίωση προϋπηρεσίας

 

 1. Όταν ο ενδιαφερόμενος απασχολείται σε επιχείρηση με εξαρτημένη σχέση εργασίας ή με σύμβαση έργου, για την τεκμηρίωση της προϋπηρεσίας του υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας υπεύθυνη δήλωση του

 

 • 1599/86 με συνημμένο συμπληρωμένο πίνακα προϋπηρε− σίας, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος Η του παρόντος διατάγματος, με την οποία δηλώνει: (α) τη διάρ− κεια της αποκτηθείσας προϋπηρεσίας, με αναφορά στην ειδικότητα και τη βαθμίδα απασχόλησής του, (β) ότι κατά τη διάρκεια της εν λόγω προϋπηρεσίας απασχολήθηκε με σύμβαση έργου ή με εξαρτημένη εργασία και υπό την εποπτεία αδειούχου ή έχοντος το προς τούτο δικαίωμα,

 

(γ) ότι όσα αναγράφονται στο συνημμένο πίνακα τεκμη− ρίωσης προϋπηρεσίας είναι αληθή και (δ) ότι υπάρχουν διαθέσιμα τα κάτωθι δικαιολογητικά που αναφέρονται στις παραγράφους 1.1 έως και 1.7 του παρόντος.

 

 

 

 

 • εποπτεύων μπορεί να είναι, είτε ιδιοκτήτης ή μέτοχος της επιχείρησης, είτε να απασχολείται στην επιχείρηση με εξαρτημένη σχέση εργασίας ή με σύμβαση έργου.

 

 • ενδιαφερόμενος καθώς και η επιχείρηση που απα− σχόλησε τον ενδιαφερόμενο οφείλει να διαθέτει δικαιο− λογητικά που τεκμηριώνουν, τόσο την απασχόληση του, όσο και την απασχόληση του εποπτεύοντος. Ειδικότερα πρέπει να είναι διαθέσιμα:

 

1.1. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, σύμφωνα με το υπόδειγ− μα του παραρτήματος Ε του παρόντος διατάγματος, χορηγούμενες από την επιχείρηση απασχολήσεώς του, συνυπογραφόμενη από τον εποπτεύοντα, κάτοχο αδείας

 • βεβαίωσης αναγγελίας, δηλαδή το πρόσωπο υπό τις οδηγίες ή / και τη συνεχή καθοδήγηση του οποίου εργά− στηκε ο ενδιαφερόμενος.

1.2. Όταν ο ενδιαφερόμενος απασχολείται στην επιχεί− ρηση με εξαρτημένη σχέση εργασίας, οι προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις καταστάσεις εργαζομένων, θεωρημένες από την οικεία επιθεώρηση εργασίας, από τις οποίες θα προκύπτει το είδος και η διάρκεια της προϋπηρεσίας του ενδιαφερομένου.

 

1.3. Όταν ο ενδιαφερόμενος απασχολείται στην επιχεί− ρηση με σύμβαση έργου: (α) έναρξη άσκησης του αντί− στοιχου επιτηδεύματος του ενδιαφερομένου και (β) θεω−

 

ρημένη από την αρμόδια .Ο.Υ. σύμβαση, από την οποία θα προκύπτει ο ημερήσιος χρόνος απασχόλησης καθώς και το συνολικό χρονικό διάστημα που απασχολήθηκε ο ενδιαφερόμενος στην επιχείρηση.

 

1.4. Όταν ο εποπτεύων απασχολείται στην επιχείρηση με εξαρτημένη σχέση εργασίας, οι αναφερόμενες στην ανωτέρω παράγραφο 1.2 καταστάσεις εργαζομένων, αντι− στοίχως για τον εποπτεύοντα.

 

1.5. Όταν ο εποπτεύων απασχολείται στην επιχείρηση με σύμβαση έργου (α) έναρξη άσκησης του αντίστοιχου επιτηδεύματος του εποπτεύοντος και (β) αποδεικτικά απασχόλησης από τα οποία προκύπτει ότι η επιχείρηση απασχόλησε τον εποπτεύοντα με σύμβαση έργου, θε− ωρημένη από την αρμόδια .Ο.Υ., για χρονικό διάστημα εντός του οποίου περιλαμβάνεται η περίοδος ασκήσεως του ενδιαφερομένου.

 

1.6. Όταν ο εποπτεύων είναι ο ιδιοκτήτης / μέτοχος της επιχείρησης: (α) έναρξη άσκησης του αντίστοιχου επιτη− δεύματος από τον εποπτεύοντα και (β) νομιμοποιητικά έγγραφα της επιχείρησης από τα οποία προκύπτει ότι ο εποπτεύων είναι ο ιδιοκτήτης / μέτοχος της επιχείρησης.

 

1.7. Η βεβαίωση αναγγελίας ή η άδεια του εποπτεύοντος σε κάθε περίπτωση.

 • ενδιαφερόμενος οφείλει να έχει στη διάθεσή του το ανωτέρω δικαιολογητικό 1.1 και η επιχείρηση τα δικαιο− λογητικά 1.2 έως και 1.7.
 1. Όταν ο ενδιαφερόμενος απασχολείται ως ελεύθε− ρος επαγγελματίας, υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 με συ− νημμένο συμπληρωμένο πίνακα προϋπηρεσίας, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος Η του παρόντος διατάγματος, με την οποία δηλώνει: (α) τη διάρκεια της αποκτηθείσας προϋπηρεσίας με αναφορά στην ειδικότητα και τη βαθμίδα απασχόλησής του, (β) ότι απασχόλησε δια συμβάσεως έργου ή εργασίας εποπτεύοντα αδει− ούχο ή πρόσωπο που έχει προς το τούτο δικαίωμα, με αναφορά στο ονοματεπώνυμο και τον αριθμό βεβαίωσης αναγγελίας ή άδειας του εποπτεύοντος, (γ) ότι ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του υπερβαίνει το 60 % του Μέσου Ετήσιου Διαθέσιμου Εισοδήματος (Μ.Ε.Α. .Ε.), όπως αυτό υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή,

της περιόδου απόκτησης της προϋπηρεσίας, (δ) ότι όσα αναγράφονται στο συνημμένο πίνακα προϋπηρεσίας είναι αληθή και (ε) ότι διαθέτει τα κάτωθι δικαιολογητικά που αναφέρονται στις παραγράφους 2.1, 2.2, 2.3 και 2.4 του παρόντος.

 

 • ενδιαφερόμενος οφείλει να διαθέτει δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν, τόσο την απασχόλησή του, όσο και την απασχόληση του εποπτεύοντος. Ειδικότερα πρέπει να είναι διαθέσιμα τα εξής:

2.1. Στοιχεία για την έναρξη άσκησης του αντίστοιχου επιτηδεύματος από τον ενδιαφερόμενο.

2.2. Αποδεικτικά απασχόλησης από τα οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος για την απόκτηση άδειας, απασχό− λησε με σύμβαση έργου ή εργασίας, αδειούχο ή κάτοχο βεβαίωσης αναγγελίας που έχει αντίστοιχο δικαίωμα, υπό την εποπτεία του οποίου απέκτησε την απαραίτητη προ− ϋπηρεσία, για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα εντός του οποίου περιλαμβάνεται η περίοδος ασκήσεως του ενδιαφερόμενου.

 

2.3. Βεβαιώσεις απασχόλησης, σύμφωνα με το υπόδειγ− μα του παραρτήματος Ε του παρόντος διατάγματος, συ− νυπογραφόμενη από τον εποπτεύοντα, κάτοχο αδείας

 • βεβαίωσης αναγγελίας, δηλαδή το πρόσωπο υπό τις οδηγίες ή / και τη συνεχή καθοδήγηση του οποίου εργά− στηκε ο ενδιαφερόμενος.

2.4. Αντίγραφα υπεύθυνων δηλώσεων καλής εκτέλεσης των έργων, καθώς και αντίγραφα αντίστοιχων εκκαθαρι− στικών φορολογικών δηλώσεων ή κατάσταση τιμολογίων, η οποία για κάθε τιμολόγιο αναφέρει την ημερομηνία έκδοσης, τον αριθμό και την αξία του τιμολογίου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο μέσος ετήσιος κύκλος εργα− σιών υπερβαίνει το 60% του Μέσου Ετήσιου Διαθέσιμου Εισοδήματος (Μ.Ε.Α. .Ε.), όπως αυτό υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, της περιόδου απόκτησης της προϋπηρεσίας.

 

 1. Η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας ελέγχει αυτε− πάγγελτα, με βάση αντικειμενική και διαφανή διαδικασία, όπως αυτή περιγράφεται στην παρ.Ι του Παραρτήματος Ζ του παρόντος, το αληθές του περιεχομένου των ανωτέρω υπεύθυνων δηλώσεων. Ειδικότερα, προβαίνει σε έλεγχο:

 

(α) κατ’ ελάχιστον του 20% των αιτήσεων χορήγησης άδειας εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης, 2ης, 3ης και 4ης Ομάδας της Α΄ Ειδικότητας, του εγκαταστάτη ηλεκτρο− λόγου Γ΄ Ειδικότητας, του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης και 2ης Ομάδας και του συντηρητή Δ΄ Ειδικότητας,

 

(β) κατ’ ελάχιστον του 10% των αιτήσεων χορήγησης άδειας εγκαταστάτη φωτοβολταϊκών συστημάτων μικρής κλίμακας και του αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου Α΄ και Δ΄ Ειδικότητας.

 

Η στρογγυλοποίηση γίνεται στον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο αριθμό.

Τα ως άνω ποσοστά καθώς και η στρογγυλοποίηση εφαρμόζονται ανά διακριτή βαθμίδα της κάθε ειδικότητας.

 

Επιπρόσθετα, η αρμόδια υπηρεσία προβαίνει σε ελέγ− χους για την επαλήθευση του περιεχομένου των ανω− τέρω υπεύθυνων δηλώσεων ύστερα από καταγγελία. Η υπηρεσία κατά την άσκηση της ανωτέρω αρμοδιότητάς της, επαληθεύει το αληθές του περιεχομένου αυτών χρη− σιμοποιώντας κατά προτεραιότητα στοιχεία τα οποία έχει στη διάθεσή της ή τα οποία μπορούν να αναζητηθούν υπηρεσιακά εντός της οικείας περιφερειακής ενότητας. Στην περίπτωση χορήγησης βεβαίωσης προϋπηρεσίας, όπου ο εργοδότης ανήκει στην κατηγορία επιχειρήσεων όπου κάνει χρήση των εγκαταστάσεων και των δραστη− ριοτήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος,

 

 

 

πρέπει να επαληθεύονται τόσο τα προβλεπόμενα όρια ισχύος και τάσης, όσο και η διαθεσιμότητα εξοπλισμού παραγωγής, μεταφοράς, μετασχηματισμού και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Ο ελεγχόμενος οφείλει να παρέχει στην αρμόδια αρχή που διενεργεί τον έλεγχο τα δικαιο− λογητικά / έγγραφα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 ή 2 και τα οποία αποδεικνύουν το περιεχόμενο των δηλώσεών του.

 

 1. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας που εκδίδονται από Δη− μόσιες Υπηρεσίες ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αναγράφουν τη διάρκεια της απο− κτηθείσας προϋπηρεσίας του ενδιαφερόμενου, την ειδικό− τητα και τη βαθμίδα απασχόλησής του και δεν χρήζουν θεώρησης από άλλη δημόσια αρχή. Οι βεβαιώσεις αυτές συνοδεύονται είτε από απόφαση πρόσληψης, όπου φαίνε− ται ότι ο ενδιαφερόμενος ή και ο εποπτεύων προσλήφθη− κε ως τεχνίτης, αρχιτεχνίτης, συντηρητής ή εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος ανάλογης ειδικότητας και ομάδας, είτε από απόφαση του αρμόδιου οργάνου περί ανάθεσης στον ενδιαφερόμενο των καθηκόντων του τεχνίτη, αρχιτεχνίτη, συντηρητή ή εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου ανάλογης ειδι− κότητας και ομάδας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος διαθέτει αντίστοιχα άδεια ή βεβαίωση αναγγελίας.

 

 1. Προϋπηρεσία που αποκτήθηκε από τους έφεδρους οπλίτες, τους οπλίτες παρατεταμένης θητείας ή τους έφεδρους αξιωματικούς κατά τη διάρκεια της εκπλήρω− σης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, δύναται να αναγνωριστεί με την υποβολή βεβαίωσης της αρμόδιας στρατιωτικής αρχής, στην οποία θα βεβαιώνεται με την απαιτούμενη λεπτομέρεια το είδος της εκτελεσθείσας υπηρεσίας και η διάρκεια αυτής.

 

 1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του π.δ. 38/2010, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από κράτος μέλος της Ε.Ε. θεωρούνται για τη γνησιότητά τους από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους μέλους.

 

 1. Η προϋπηρεσία υπολογίζεται σε ημερομίσθια, ή σε μήνες. Ένας μήνας αντιστοιχεί σε 25 ημερομίσθια και ένα ημερομίσθιο αντιστοιχεί σε 8 ώρες εργασίας. Στις περι− πτώσεις μερικής απασχόλησης, η προϋπηρεσία ανάγεται σε ημερομίσθια ή μήνες πλήρους απασχόλησης.

 

 1. Για τη δηλούμενη προϋπηρεσία, πλην της περίπτω− σης των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου, πρέπει να υπάρχουν αντίστοιχες υπεύθυνες δηλώσεις καλής εκτέλεσης, που εκδίδονται σύμφωνα με τα οριζό− μενα στο άρθρο 12.

 

 1. Η προβλεπόμενη στα άρθρα 5, 7, 9, 10 και 17 προϋπηρε− σία δύναται να αντικατασταθεί με κατάλληλα βεβαιωμένη ειδική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση ή / και κατάρ− τιση ή / και επιμόρφωση, που παρέχεται από εγκεκριμέ− νους, για το σκοπό αυτό, φορείς ή σχολές εκπαίδευσης σύμφωνα με τις προβλέψεις του προεδρικού διατάγματος που εκδίδεται κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 4 παρ. 2 του ν. 3982/2011.

 

 1. Οι αιτήσεις που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι σύμ− φωνα με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος επέ− χουν θέση υπεύθυνης δήλωσης ενώπιον δημόσιας αρχής και στην περίπτωση αναγραφής ανακριβών ή ψευδών στοιχείων, οι παραβάτες τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και του άρθρου 12 του

 

 • 3982/2011 αντίστοιχα.

 

 1. Στην περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ως άνω αναφερόμενων δικαιολογητικών, που μπορεί να προ−

έρχεται είτε από καταστροφή αρχείων ή καταστάσεων εργασίας, είτε από άλλη αιτία, για τον προσδιορισμό του είδους και του χρόνου εργασίας μπορούν να χρησιμοποιη− θούν, ως αποδεικτικά στοιχεία, τα βιβλιάρια ενσήμων των δημοσίων οργανισμών κοινωνικής ασφαλίσεως καθώς και κάθε άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο θα προκύπτει

 

 • απασχόληση του ενδιαφερόμενου σε θέση εργασίας με το ίδιο ή συναφές αντικείμενο.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, ο ενδιαφερόμενος υπο− βάλλει αίτηση, στην οποία αναφέρει τεκμηριωμένα για ποιους λόγους αδυνατεί να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η αίτηση συνοδεύεται από τα διαθέσι− μα αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία εξετάζονται από την αρμόδια εξεταστική επιτροπή που συντάσσει αντίστοιχο πρακτικό προϋπηρεσίας.

 

 1. Τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1 και 2 του πα− ρόντος άρθρου στοιχεία του πίνακα προϋπηρεσίας, κατα− χωρούνται στην μερίδα του ενδιαφερομένου προσώπου στο Ενιαίο Μητρώο Τεχνικών Επαγγελμάτων. Ο εν λόγω πίνακας συμπληρώνεται και υποβάλλεται υποχρεωτικά σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή με ευθύνη του ενδια− φερομένου.

 

Άρθρο 12

 

Ποιοτική στάθμη εκτελούμενων εργασιών

 

και υποχρεώσεις παρόχων

 

 1. Οι ασκούντες τις επαγγελματικές δραστηριότητες του παρόντος οφείλουν να διαθέτουν αντίστοιχη άδεια

 

 • βεβαίωση αναγγελίας και να εκτελούν τις αντίστοιχες εργασίες με τρόπο ώστε οι ηλεκτρολογικές εγκαταστά− σεις να παρέχουν το απαιτούμενο επίπεδο ασφάλειας και ποιότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και της υ.α. 3046/304/1989 «Κτιριοδομικός Κανονισμός» (Δ΄

59). Ενδεικτικά:

 

1.1 Για όλες τις ειδικότητες: την Οδηγία 2006/95/ΕΚ «Εξο− πλισμός χαμηλής τάσης», το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 «Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις» και τον Κανονισμό Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε.) (μόνο για τις περιπτώσεις που ο Κανονισμός έχει εφαρμογή).

 

1.2 Για την Α΄ Ειδικότητα: την υ.α. Φ.7.5/1816/88/27.2.2004 «Αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε.) με το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και άλλες σχετικές διατάξεις» (Β΄ 470), την κ.υ.α. Φ.Α΄ 50/12081/642/26.7.2006 «Θέματα ασφάλειας των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε.) Καθιέρω− ση υποχρέωσης εγκατάστασης διατάξεων διαφορετικού ρεύματος και κατασκευής θεμελιακής γείωσης» (Β΄ 1222), την υ.α. Φ.50/503/168/19.4.2011 «Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 115239/ 25702/ 3627 της 21 Δεκ. 1965/11 Ιαν. 1966 (ΦΕΚ Β΄ 8) απόφασης του Υπουργού Βιομηχανίας «Περί ερμηνείας των διατάξεων του Νόμου 4483/1965» (Β΄ 844) και τον ν. 4483/ 1965 «Περί καταργήσεως του υποχρεωτικού Κρατικού Ελέγχου των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και άλλων τινών διατάξεων» (Α΄ 118), όπως εκάστοτε ισχύουν.

 

1.3 Για την Γ΄ Ειδικότητα: το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1423 ή άλλο ευρωπαϊκό ή διεθνές πρότυπο που παρέχει ισοδύναμη ασφάλεια.

 

1.4 Για την Δ΄ Ειδικότητα: (α) για την 1η Ομάδα, την Οδηγία 1995/16/ΕΚ, σχετικά με τους ανελκυστήρες, όπως μεταφέρθηκε στο ελληνικό δίκαιο με την κ.υ.α. Φ9.2/32803/1308/1997 «Κατασκευή και λειτουργία ανελ− κυστήρων» (Β΄ 815), τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1 και 81.2 και την κ.υ.α. Φ.Α/9.2/Οικ. 28425/1245/22.12.2008 «Συμπλήρω− ση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία,

 

 

 

 

συντήρηση, και ασφάλεια των ανελκυστήρων» (Β΄ 2604), όπως αυτά εκάστοτε ισχύουν και (β) για την 2η Ομάδα, την Οδηγία 2006/42/ΕΚ σχετικά με τις μηχανές.

 

 1. Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών σε ηλεκτρο− λογικές εγκαταστάσεις, για τις οποίες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις απαιτείται μελέτη, χωρίς την προ− ηγούμενη εκπόνηση μελέτης από το πρόσωπο που έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και την επίβλεψη εφαρμογής της μελέτης από πρόσωπο που έχει το δικαίωμα.

 

 1. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών διενεργείται έλεγχος και συντάσσεται, εντός ενός (1) μηνός, από τον αδειούχο ή από πρόσωπο που έχει το δικαίωμα αυτό, υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης, το περιεχόμενο της οποίας ορίζεται στο Παράρτημα Γ, η οποία παραδίδεται στον μελετητή της εγκατάστασης, εάν υπάρχει, στον ιδι− οκτήτη της εγκατάστασης και καταχωρείται, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 3982/2011 και του άρθρου 2 του ν. 4483/1965, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

 

 1. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 ελέγχονται για την τήρηση των υποχρεώσεων που αναφέ− ρονται στις προηγούμενες παραγράφους, καθώς και για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με τη διαδικασία αυτεπάγγελτης επιλογής των προς έλεγχο παρόχων των παρ. Ι και ΙΙ του Παραρτήματος Ζ, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του ν. 3982/2011 και υπόκεινται στις κυρώσεις του άρθρου 12 του νόμου αυτού. Η επαγ− γελματική συμπεριφορά των εν λόγω προσώπων παρα− κολουθείται κατά τα οριζόμενα στην υπουργική απόφαση 12570/1106/Φ9.1/2010 «Διαδικασία έγκρισης προσωρινής παροχής υπηρεσιών, τήρηση μητρώου και εποπτεία πα− ροχών» (Β΄ 1830), όπως αυτή εκάστοτε ισχύει.

 

 1. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 οφείλουν να παρέχουν στους αποδέκτες των υπηρεσι− ών τους πληροφορίες, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 23 του ν. 3844/2010 και ειδικότερα, πριν από την παροχή της υπηρεσίας, να παραδίδουν στον αποδέκτη της υπηρεσίας ειδικό έντυπο πληροφοριών, το ελάχιστο περιεχόμενο του οποίου ορίζεται στο παράρτημα Β του παρόντος.

 

 1. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 οφείλουν να διαθέτουν την προβλεπόμενη στο άρθρο 24 του ν. 3844/2010 ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης,
 • οποία μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική, όπως αυτή αναφέρεται στο ειδικό έντυπο πληροφοριών.
  1. Άρνηση ή ελλιπής παροχή των ως άνω πληροφοριών ή μη κατάθεση του εντύπου, επισύρει για τον παραβάτη κυρώσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του ν. 3844/2010 και την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου αυτού.
  2. Οι επαγγελματικές ομοσπονδίες και τα οικεία επιμε− λητήρια ενημερώνουν τα μέλη τους σχετικά με τις υπο− χρεώσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.
  3. Εάν ο αδειούχος εγκαταστάτης απασχολείται με σύμ− βαση εργασίας ή σύμβαση έργου σε εταιρεία, οι ανα− φερόμενες στις παραπάνω παραγράφους υποχρεώσεις ισχύουν και για την εταιρεία. Ειδικότερα:

9.1 Εάν οι ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες αφορούν παροχή υπηρεσιών της εταιρείας προς τρίτους:

(α) Η προβλεπόμενη στην παράγραφο 3 υπεύθυνη δήλω− ση καλής εκτέλεσης υπογράφεται και από τον εκπρόσωπο της εταιρείας.

(β) Το προβλεπόμενο στην παράγραφο 5 ειδικό έντυ− πο πληροφοριών συντάσσεται με ευθύνη της εταιρείας

και παραδίδεται στον αποδέκτη της υπηρεσίας από τον παραπάνω αδειούχο.

 

 • Οι προβλεπόμενες στις παραγράφους 4 και 8 κυ− ρώσεις επιβάλλονται στην εταιρεία και, σε περίπτωση πρόκλησης ατυχήματος, και στον αδειούχο.

 

(δ) Η υποχρέωση για ασφάλιση επαγγελματικής ευθύ− νης, σύμφωνα με την παράγραφο 6, βαρύνει την εταιρεία.

 

9.2 Εάν οι ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες αφορούν παροχή υπηρεσιών προς την ίδια την εταιρεία:

 

(α) Η προβλεπόμενη στην παράγραφο 3 υπεύθυνη δή− λωση δύναται να συντάσσεται και να υπογράφεται από τον αδειούχο, προκειμένου να συνδεθεί το κτήριο της εταιρείας με τα δίκτυα κοινής ωφελείας, εφόσον τούτο προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

 

(β) Δεν συντάσσεται το προβλεπόμενο στην παράγραφο

 

5 ειδικό έντυπο πληροφοριών.

 

 • Οι προβλεπόμενες στις παραγράφους 4 και 8 κυρώ− σεις επιβάλλονται, σε περίπτωση πρόκλησης ατυχήματος, στον αδειούχο.

 

(δ) Δεν υπάρχει υποχρέωση για ασφάλιση επαγγελμα− τικής ευθύνης, σύμφωνα με την παράγραφο 6.

 

Άρθρο 13

 

Διάρκεια ισχύος αναγγελιών και αδειών

 

 1. Οι εκδιδόμενες σύμφωνα με τα άρθρα 5, 7, 9 και 10 άδειες και βεβαιώσεις αναγγελίας είναι αόριστης διάρ− κειας.

 

 1. Οι επαγγελματίες πλην των εργαζομένων του άρθρου 15 παρ. 1 και 2 και του άρθρου 17, καθώς και του άρθρου 5 παρ. 1 και παρ. 3 Β, του άρθρου 7 παρ. 1, του άρθρου 9 παρ. 1 και παρ. 2 περίπτ. Β, του άρθρου 10 παρ. 1 περίπτ. (Α), (Β) και (Δ) και του άρθρου 17 παρ. 1.2.1 για να απο− δείξουν ότι ασκούν για το ελάχιστο απαιτούμενο όριο την αντίστοιχη επαγγελματική δραστηριότητα υποχρε− ούνται κάθε οκτώ (8) χρόνια, κατ’ επιλογή τους, είτε να ενημερώνουν το προβλεπόμενο στο άρθρο 9 του ν. 3982/ 2011 Ενιαίο Μητρώο Προσώπων είτε να προβαίνουν στις οριζόμενες στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου ενέργειες. Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια υπηρεσία για τον τρόπο που επιλέγει. Ειδικότερα,

 

 • απλή ενημέρωση, με ευθύνη του ενδιαφερομένου, του προβλεπόμενου στο άρθρο 9 του ν. 3982/2011 Ενιαίου Μητρώου Προσώπων συνίσταται στα εξής: (α) στην πα− ροχή στοιχείων που τεκμηριώνουν υπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών, εντός της οκταετίας ή (β) στην υποβολή υπεύ− θυνων δηλώσεων καλής εκτέλεσης, που τεκμηριώνουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, εντός της οκταετίας, του− λάχιστον ίσο με το 60% του μέσου ετήσιου διαθέσιμου εισοδήματος (Μ.Ε.Α. .Ε.), όπως αυτό υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, ή (γ) στην υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων καλής εκτέλεσης και στοιχείων υπηρεσίας, που τεκμηριώνουν, αντιστοίχως, τις προϋποθέσεις των περι− πτώσεων (α) και (β). Η διαδικασία και οι λεπτομέρειες της ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων ή της υπεύθυνης δήλωσης καλής εκτέλεσης καθορίζονται με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 9 παρ. 4 του ν. 3982/2011. Μέχρι τη συγκρότηση του ηλε− κτρονικού Μητρώου, τα ως άνω στοιχεία υποβάλλονται σε έντυπη μορφή.

 

 

 1. Αν ο ενδιαφερόμενος δεν επιλέξει την ενημέρωση μέσω του Ενιαίου Μητρώου Προσώπων σύμφωνα με την προηγού− μενη παράγραφο, υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία: (α) στοιχεία που τεκμηριώνουν υπηρεσία τουλά− χιστον τριών ετών, εντός της οκταετίας ή (β) υπεύθυνες δηλώσεις καλής εκτέλεσης, που τεκμηριώνουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, εντός της οκταετίας, τουλάχιστον ίσο με

 

 

 

το 60% του μέσου ετήσιου ατομικού διαθέσιμου εισοδήμα− τος (Μ.Ε.Α. .Ε.), όπως αυτό υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, ή (γ) υπεύθυνες δηλώσεις καλής εκτέλεσης και στοιχεία υπηρεσίας, που τεκμηριώνουν, αντιστοίχως, τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων (α) και (β). Η τεκμηρίωση της υπηρεσίας ή του κύκλου εργασιών για τον μισθωτό και τον ελεύθερο επαγγελματία γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 11, δηλαδή με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης με συνημμένο πίνακα προϋπηρεσίας, χωρίς να απαιτούνται τα στοιχεία που αφορούν τον εποπτεύοντα.

 

 1. Ως ημερομηνία έναρξης της οκταετίας λαμβάνεται η 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από τη χορήγηση της άδειας. Η προβλεπόμενη ενημέρωση στο Ενιαίο Μητρώο Προσώπων ή η υποβολή στην αρμόδια υπηρεσία των πα− ραπάνω στοιχείων γίνεται εντός έξη (6) μηνών από τη λήξη της οκταετίας και η επόμενη οκταετία αρχίζει να μετρά από την ημερομηνία λήξεως της προηγούμενης οκταετίας. Η υπηρεσία ελέγχει τα ως άνω υποβαλλόμενα στοιχεία και εάν ο ενδιαφερόμενος έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, τον ενημερώνει σχετικά. Η υπηρεσία ελέγχει επίσης αυτεπάγγελτα με βάση αντικειμενική και διαφανή διαδικασία, όπως αυτή περιγράφεται στις παρ. Ι και ΙΙ του Παραρτήματος Ζ του παρόντος, το αληθές των στοιχείων που καταχωρούνται ή υποβάλλονται, καθώς και ύστερα από καταγγελία. Ο πάροχος οφείλει να παρέχει στην υπηρεσία τα αντίγραφα των δηλώσεων καλής εκτέ− λεσης που καταχωρήθηκαν ή / και κάθε άλλο έγγραφο που είναι απαραίτητο για την τεκμηρίωση της ακρίβειας των στοιχείων που καταχώρησε.

 

 

 1. Στην περίπτωση καταχώρησης ψευδών ή ανακριβών στοιχείων ή μη υποβολής ή προσκόμισης των παραπάνω στοιχείων στην αρμόδια υπηρεσία, επιβάλλονται στον πά− ροχο κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 3982/2011.

 

 1. Εάν, μετά τη λήψη της προβλεπόμενης στα άρθρα 5, 7 και 9 αδείας, μεσολαβήσει ουσιώδης αλλαγή της εξετα− στέας ύλης ή του τρόπου διενέργειας των εξετάσεων, με την έκδοση αντίστοιχης υπουργικής απόφασης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 7 του ν.3982/2011, οι κάτοχοι άδειας, που εκδόθηκε ύστερα από εξετάσεις που διενερ− γήθηκαν σύμφωνα με προγενέστερη, κατά τα προηγού− μενα, υπουργική απόφαση, οφείλουν σε διάστημα δύο (2) ετών από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης, είτε να προσκομίσουν βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης κατάλληλου σεμιναρίου που παρέχεται από φορέα επαγ− γελματικής κατάρτισης, ο οποίος εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του ν. 3982/2011, είτε να υποβληθούν σε συμπληρωματική εξέταση, υποβάλλοντας αντίστοιχη αίτηση και παράβολα. Σε αντίθετη περίπτωση

 

 • άδεια ανακαλείται και, προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να έχει το δικαίωμα άσκησης της αντίστοιχης επαγγελμα− τικής δραστηριότητας, οφείλει να εφοδιαστεί με άδεια, η οποία εκδίδεται ύστερα από επιτυχή εξέταση, με υποβολή αίτησης και καταβολή του παραβόλου που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011.

 

 1. Οι υπηρεσίες των Περιφερειών ενημερώνουν με κάθε πρόσφορο μέσο τους ενδιαφερόμενους για κάθε αλλαγή της εξεταστέας ύλης η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 6.

 

Άρθρο 14

 

Αντιστοίχιση υφισταμένων αδειών ηλεκτρολόγων

 

 1. Οι υφιστάμενες άδειες που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 13−19 ΦΕΒ 1936 «Περί συμπληρώσεως Δ)τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων» (Α΄ 98), όπως τροπο−

ποιήθηκε και ισχύει, του β.δ. 19−26 Μαρτίου 1938 «Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων βοηθητικού προσωπικού κατασκευής και επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Γ΄ Ειδικότητος (βιομηχανιών, εργοστασί− ων και συνεργείων) (Α΄ 112), όπως τροποποιήθηκε και ισχύ− ει, του β.δ. 19−26 Μαρτίου 1938 «Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων βοηθητικού προσωπικού κατα− σκευής και επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΣΤ’ ειδικότητος «παραγωγής, μετατροπής, μεταφοράς, μετασχηματισμού, και διανομής ηλεκτρικής ενεργείας» (Α΄ 113), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του β.δ. 581 της 26 Αυγ./5 Σεπτ. 1968 «Περί χορηγήσεως αδειών επιβλέψεως και συντηρήσεως εγκαταστάσεων κινηματογράφων, χειρι− στών μηχανημάτων προβολής κινηματογραφικών ταινιών και των βοηθών χειριστών κινηματογράφου» (Α΄ 193) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και των οποίων η ημερομηνία θεώρησης δεν έχει παρέλθει, εξακολουθούν να ισχύουν, οι κάτοχοί τους ασκούν τις επαγγελματικές δραστηριότητες που απορρέουν από τις εν λόγω άδειες και αντικαθίστα− νται με τις άδειες Α΄ Ειδικότητας του παρόντος, σύμφωνα με τις προβλέψεις της κατωτέρω παραγράφου 4, με την υποβολή αίτησης και παραβόλων, όπως αυτά καθορίζο− νται με την κ.υ.α. που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011, με τις άδειες ή βεβαιώσεις αναγγελίας του παρόντος.

 

 

Ομοίως, υφιστάμενες άδειες οι οποίες έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 25 Μαΐου −14 Ιουνίου 1938 «Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως (συντηρήσεως) και υπηρεσίας ηλεκτρολο− γικών εγκαταστάσεων Δ΄ Ειδικότητος, ηλεκτρομηχανο− λογικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ανελκυστήρων και ηλεκτροκινήτων μηχανημάτων ανυψώσεως και μετα− φοράς» (Α΄ 224), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικα− θίστανται με τις άδειες Δ΄ Ειδικότητας του παρόντος, σύμφωνα με τις προβλέψεις της κατωτέρω παραγράφου 5.

 

 • άδεια του βοηθού ηλεκτροτεχνίτη και του ηλεκτρο− τεχνίτη αντικαθίσταται, σε κάθε περίπτωση, με βεβαίωση αναγγελίας χωρίς καμία επιβάρυνση.
 1. Οι υφιστάμενες άδειες που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις, των οποίων η ημερομηνία θεώ− ρησης έχει παρέλθει, αλλά το διάστημα από τη λήξη της ημερομηνίας θεώρησης, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, είναι μικρότερο ή ίσο των έξι μηνών, αντικαθίστανται, με τις άδειες Α΄, Γ΄ και Δ΄ Ειδικότητας του παρόντος, σύμφωνα με τις προβλέψεις των κατωτέρω παραγράφων 4 και 5 σε διάστημα έξι (6) μηνών από την έκδοση του παρόντος. Για τον σκοπό αυτό ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση που συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: (α) Το παρά− βολο που όπως αυτό καθορίζεται με την κ.υ.α. που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011, (β) βεβαίωση υπηρεσίας για χρονικό διάστημα δύο ετών, από τον οικείο εργοδότη, ή (γ) εφόσον πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία, αντίγραφα εκκαθαριστικών φορολογικών δηλώσεων ή κατάσταση τιμολογίων, στην οποία για κάθε τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών θα αναγράφεται ο αριθμός του τιμολογίου και η ημερομηνία έκδοσής του.

 

 1. Με επιφύλαξη των κατωτέρω παραγράφων 4 και 5, οι υφιστάμενες άδειες που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις, για τις οποίες δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των ανωτέρω παραγράφων 1 ή 2 και η καθυστέρηση θεώρησης δεν ξεπερνά τα πέντε (5) έτη, αντικαθίστανται με τις άδειες του παρόντος, εφόσον ο ενδιαφερόμενος αναλόγως, προσκομίσει αίτηση, παράβο− λο το οποίο είναι διπλάσιο από το προβλεπόμενο στην παράγραφο 2 εάν η καθυστέρηση δεν υπερβαίνει το ένα

 

 

έτος, και τετραπλάσιο από το προβλεπόμενο στην πα− ράγραφο 2, εάν η καθυστέρηση υπερβαίνει το ένα έτος αλλά είναι μικρότερη των πέντε ετών, και: (α) βεβαίωση υπηρεσίας δύο (2) ετών, από αντίστοιχο εργοδότη, ή (β) εφόσον πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία, αντίγραφα εκκαθαριστικών φορολογικών δηλώσεων ή κατάσταση τιμολογίων, η οποία για κάθε τιμολόγιο αναφέρει την ημερομηνία έκδοσης και τον αριθμό του τιμολογίου, σχε− τικά με την παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών. Εάν η καθυ− στέρηση θεώρησης της άδειας, έχει ξεπεράσει τα πέντε έτη ή εάν ο ενδιαφερόμενος αδυνατεί να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η άδεια ανακαλείται και, προ− κειμένου ο ενδιαφερόμενος να έχει το δικαίωμα άσκησης της αντίστοιχης επαγγελματικής δραστηριότητας, οφείλει να εφοδιαστεί με νέα άδεια, η οποία εκδίδεται ύστερα από επιτυχή εξέταση, καταβάλλοντας παράβολα όπως αυτά καθορίζονται με την κ.υ.α που εκδίδεται δυνάμει το άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011 και εφόσον ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αντίστοιχη αίτηση.

 

 

 1. Η προβλεπόμενη στις ανωτέρω παραγράφους αντι− κατάσταση γίνεται ως ακολούθως:

4.1 Η άδεια του βοηθού ηλεκτροτεχνίτη Α΄ Ειδικότητας, του βοηθού ηλεκτροτεχνίτη Γ΄ Ειδικότητας, του βοηθού ηλεκτροτεχνίτη ΣΤ΄ Ειδικότητας, του ηλεκτροτεχνίτη Α΄ Ειδικότητας, του ηλεκτροτεχνίτη Γ΄ Ειδικότητας και του ηλεκτροτεχνίτη ΣΤ΄ Ειδικότητας αντικαθίσταται με βεβαί− ωση αναγγελίας, που παρέχει το δικαίωμα άσκησης των δραστηριοτήτων του τεχνίτη ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότη− τας, χωρίς καμία επιβάρυνση.

 

4.2 Ο αρχιτεχνίτης Γ΄ Ειδικότητας, ο αρχιτεχνίτης ΣΤ΄ Ειδικότητας, ο εργοδηγός Γ΄ Ειδικότητας και ο εργοδη− γός ΣΤ΄ Ειδικότητας αποκτούν την άδεια του αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας.

4.3 Ο εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 1ης κατηγορίας της Α΄ Ειδικότητας, ο εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 1ης κα− τηγορίας της Γ΄ Ειδικότητας, ο εγκαταστάτης ηλεκτρο− λόγος 1ης κατηγορίας ΣΤ΄ Ειδικότητας, ο εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 2ης κατηγορίας ΣΤ΄ Ειδικότητας, ο εγκα− ταστάτης ηλεκτρολόγος 2ης κατηγορίας Α΄ Ειδικότητας,

 

 • εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 3ης κατηγορίας Α΄ Ειδι− κότητας, ο εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 2ης κατηγορίας Γ΄ Ειδικότητας, ο εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 3ης κατη− γορίας Γ΄ Ειδικότητας, και ο εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 3ης κατηγορίας ΣΤ΄ Ειδικότητας αποκτούν την άδεια του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης Ομάδας Α΄ Ειδικότητας.

 

4.4 Ο εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 4ης κατηγορίας Α΄ Ειδικότητας αποκτά την άδεια του εγκαταστάτη ηλε− κτρολόγου φωτοβόλων σωλήνων και επιγραφών της Γ΄ Ειδικότητας.

 

4.5 Ο εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 4ης κατηγορίας ΣΤ΄ Ειδικότητας αποκτά την άδεια του εγκαταστάτη ηλεκτρο− λόγου 2ης Ομάδας Α΄ Ειδικότητας.

 1. Οι άδειες οι οποίες έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις δι− ατάξεις του β.δ. 25 Μαΐου −14 Ιουνίου 1938, αντικαθίστανται με τις άδειες Δ΄ Ειδικότητας του παρόντος ως ακολούθως:

α) Η άδεια του βοηθού ηλεκτροτεχνίτη Δ΄ Ειδικότητας και του ηλεκτροτεχνίτη Δ΄ Ειδικότητας αντικαθίσταται με βεβαίωση αναγγελίας, που παρέχει το δικαίωμα άσκησης των δραστηριοτήτων του τεχνίτη ηλεκτρολόγου, χωρίς καμία επιβάρυνση.

β) Ο εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 1ης κατηγορίας Δ΄ Ειδικότητας αποκτά την άδεια του εγκαταστάτη ηλεκτρο− λόγου 1ης Ομάδας Δ΄ Ειδικότητας.

γ) Ο συντηρητής ηλεκτρολόγος Δ΄ Ειδικότητας αποκτά την άδεια του συντηρητή ηλεκτρολόγου Δ΄ Ειδικότητας.

 1. Η προϋπηρεσία που κατέχουν οι αδειούχοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος, προσμετράται για την από− κτηση αδείας αρχιτεχνίτη ή εγκαταστάτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5, 7 και 9.

 

Άρθρο 15

 

Άλλες διατάξεις

 

 1. Στην περίπτωση που ο αρχιτεχνίτης, συντηρητής ή ο εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος απασχολείται με εξαρτη− μένη σχέση εργασίας, ανεξαρτήτως ειδικότητας ή βαθμί− δας, σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Επιχειρήσεις ή Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας που, είτε ανήκουν στο Δημόσιο, είτε συμμετέχει σε αυτά το Δη− μόσιο καθ’ οιονδήποτε τρόπο, με αίτηση καταθέτει τις προαναφερθείσες επαγγελματικές άδειες στην αρμόδια αρχή της οικείας περιφέρειας, η οποία του χορηγεί βεβαί− ωση κατάθεσης της εν λόγω άδειας. Τα ως άνω πρόσωπα, εάν έχουν προσληφθεί ως εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος Α΄, Γ΄ , Δ΄ Ειδικότητας ή ως συντηρητής ηλεκτρολόγος Δ΄ Ειδικότητας εκδίδουν την προβλεπόμενη από τις εκά− στοτε ισχύουσες διατάξεις, υπεύθυνη δήλωση μόνο για τις εγκαταστάσεις του φορέα στον οποίο εργάζονται ως μισθωτοί και υπόκεινται στις υποχρεώσεις που αναφέρο− νται στο άρθρο 13 παρ. 6.

 

 

 1. Όταν οι ως άνω πάροχοι, απασχολούνται αποκλειστικά με εξαρτημένη σχέση εργασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δεν υπόκεινται στην υποχρέωση υποβολής στοιχείων προϋ− πηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 13. Εάν όμως αυτοί ασκούν παράλληλα αντίστοιχο ελεύθερο επάγγελμα, τότε υπόκεινται στην εν λόγω υποχρέωση και, σε κάθε περίπτωση, υπόκεινται στις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 13 παρ. 6.

Στην περίπτωση που οι εγκαταστάτες ηλεκτρολόγοι απασχολούνται με εξαρτημένη σχέση εργασίας ή συμ− βάσεις έργου στον αμιγώς ιδιωτικό τομέα, δύνανται να εκδίδουν την προβλεπόμενη από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, υπεύθυνη δήλωση μόνο για τις εγκαταστάσεις του φορέα στον οποίο εργάζονται ως μισθωτοί.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 17, οι εγκαταστάτες ηλε− κτρολόγοι, οι οποίοι απασχολούνται με εξαρτημένη σχέση εργασίας ή συμβάσεις έργου στον αμιγώς ιδιωτικό τομέα δύνανται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στις αντίστοι− χες δραστηριότητες και σε άλλες ιδιωτικές επιχειρήσεις

 • να ασκούν ελεύθερο επάγγελμα.

 

 1. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 μετά τη λήξη της σχέσης εργασίας επανα− κτούν την κατατεθείσα άδεια, με την υποβολή σχετικής αίτησης και των αντίστοιχων παραβόλων. Ο κάτοχος της άδειας αυτής υπόκειται στην υποχρέωση ενημέρωσης του Ενιαίου Μητρώου Προσώπων και υποβολής στοιχείων προϋπηρεσίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13. Ως αφετηρία για τον υπολογισμό της οκταετίας λαμβά− νεται η 1η Ιανουαρίου του έτους μετά τη λήξη της σχέσης εργασίας.

 

 1. Η ως άνω διαδικασία ακολουθείται για την ανάκτηση των αδειών, οι οποίες κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος έχουν κατατεθεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Κατά την ανάκτηση των αδειών εφαρμόζονται, κατ’ αναλογία, οι διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 4 και 5.

 

Άρθρο 16

 

Λοιπές διατάξεις

 

 1. Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του παρόντος υπο− βολή αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης, καθώς και των δικαι− ολογητικών που τη συνοδεύουν, γίνεται και ηλεκτρονικά. Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως του τρόπου υποβολής,

 

 

 

για την χορήγηση των αδειών εφαρμόζεται συμπληρωμα− τικά το άρθρο 4 της κοινής υπουργικής απόφασης 158/25/ ΦΓ9.1/2011 (Β΄ 49), καθ’ ο μέρος δεν αντίκειται στις δια− τάξεις του ν. 3982/2011 και του παρόντος διατάγματος.

 

 1. Τα ειδικότερα τεχνικά ζητήματα για την κατά τα ανω− τέρω ηλεκτρονική υποβολή ρυθμίζονται με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 9 παρ. 4 του ν.3982/2011.

 

 1. Η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας στην οποία κα− τατίθεται η αίτηση για τη χορήγηση βεβαίωσης αναγγελί− ας ή άδειας για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας του παρόντος, ελέγχει την ακρίβειά της με διασταύρωση των στοιχείων με το αρχείο άλλων υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση η επαγγελματική άδεια των διπλωματούχων μηχανικών από το Τ.Ε.Ε. ο τίτλος σπουδών, ο πίνακας αναλυτικής βαθμολογίας, όταν από τον τίτλο σπουδών δεν προκύπτει η απαιτούμενη ειδίκευση ή κατεύθυνση,

 

 • απόφαση ισοτιμίας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και οι αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων από το Σ.Α.Ε.Π. ή το Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε. ή το Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ., υπόκεινται σε έλεγχο μέσω διασταύρωσης στοιχείων. Εάν διαπιστωθεί από τον υποχρεωτικό έλεγχο ότι δηλώθηκαν μη αληθή στοιχεία η σχετική διοικητική πράξη ανακαλείται άμεσα.

 

 1. Η προσωρινή ή περιστασιακή άσκηση των επαγγελματι− κών δραστηριοτήτων που ρυθμίζονται με το παρόν διάταγμα:

 

(α) από πρόσωπο που είναι μόνιμα εγκατεστημένο σε κρά− τος−μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις της υπουργικής απόφασης 12570/1106/Φ9.1/2010 (Β΄ 1830), όπως αυτή εκάστοτε ισχύει, (β) από υπήκοο τρί− της χώρας, που απασχολείται ως εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό σε επιχείρηση η οποία είναι εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα και ο οποίος, όπως προβλέπεται από σχετική σύμβαση, την οποία η επιχείρηση, όπου απασχολείται, έχει συνάψει με επιχείρηση εγκατεστημένη σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, οφείλει να παρέχει συγκεκριμένη υπηρεσία προς επιχείρηση που ασκεί τις δραστηριότητές της στην Ελλάδα, στο πλαί− σιο σύμβασης προμήθειας τεχνικού εξοπλισμού μεταξύ της τελευταίας και της εγκατεστημένης σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου επιχείρησης, γίνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 5205/11/2011 «Καθορισμός της διαδι− κασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του Ν. 3386/2005 υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι μετακινούνται από επιχείρηση εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα, με σκοπό την παροχή υπηρεσίας, στο πλαίσιο σύμβασης προμήθειας μεταξύ επιχείρησης εγκατεστημένης σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και αντίστοιχης που ασκεί τις δραστηριότητες της στην Ελλάδα» (Β΄ 434), όπως αυτή εκάστοτε ισχύει.

 

 1. Οι διατάξεις του παρόντος για την ασφάλιση επαγ− γελματικής ευθύνης τίθενται σε ισχύ μετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στο άρθρο 24 παρ. 5 του ν. 3844/2010.

 

ΜΕΡΟΣ 6

 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 17

 

Μεταβατικές Διατάξεις για τους Χειριστές Μηχανημάτων Προβολής Κινηματογραφικών ταινιών και Ηλεκτρολόγους Θεάτρου

 

 1. Στις επαγγελματικές δραστηριότητες της Γ΄ Ειδικότη− τας συμπεριλαμβάνονται και αυτές που αφορούν στο χει− ρισμό μηχανημάτων προβολής κινηματογραφικών ταινιών.

 

 • Οι ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες και καθήκοντα που αφορούν στα μηχανήματα προβο−

λής κινηματογραφικών ταινιών, εκτελούνται ως ακο− λούθως:

 

 • Ο τεχνίτης χειριστής μηχανημάτων προβολής κινη− ματογραφικών ταινιών αναλαμβάνει το χειρισμό και την παρακολούθηση της ομαλής λειτουργίας των μηχανημά− των προβολής, των συσκευών ήχου καθώς και οποιοδή− ποτε βοηθητικό εξοπλισμό που εξυπηρετεί την ανωτέρω εγκατάσταση, την συντήρησή τους υπό τις οδηγίες και τη συνεχή καθοδήγηση του αδειούχου χειριστή μηχανημάτων προβολής κινηματογραφικών ταινιών.

 

(β) Ο αρχιτεχνίτης χειριστής μηχανημάτων προβολής κινηματογραφικών ταινιών αναλαμβάνει με αποκλειστι− κή του ευθύνη την παρακολούθηση και συντήρηση των ανωτέρω εξοπλισμών.

 

1.2. Η διαδικασία, οι απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών και η απαιτούμενη προϋπηρεσία για τη χορήγηση των σχετικών βεβαιώσεων αναγγελίας/ αδειών είναι η ακόλουθη:

1.2.1 Οι κάτοχοι:

 

(Ι) (α) πτυχίου των ΕΠΑΣ ειδικότητας Τεχνιτών Ηλεκτρο− λογικών Εργασιών, (β) πτυχίου των ΕΠΑΛ ειδικότητας Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων, (γ) πτυχίου των ΙΕΚ ειδικοτήτων Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκατα− στάσεων, Τεχνικός Ανελκυστήρων, ή

 

(ΙΙ) πτυχίου σχολών, οι οποίες αναφέρονται στον πίνακα

 

 • του παραρτήματος Δ, καθώς και πτυχίου των σχολών που αναφέρονται στον πίνακα Β του παρατήματος Δ, ή (ΙΙΙ) τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, ο οποίος καθίστα− ται ισότιμος και αντίστοιχος με τίτλους της ανωτέρω περίπτωσης (Ι), αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης της δραστηριότητας του τεχνίτη ηλεκτρολόγου Γ΄ Ειδικότη− τας με αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, υπόδειγμα της οποίας παρέχεται στο παράρτημα Α, και αποκτούν το δικαίωμα άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του τε− χνίτη χειριστή μηχανημάτων προβολής κινηματογραφικών ταινιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 11 του ν. 3982/2011. Η αίτηση κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας και συνοδεύεται από τα εξής δικαιολο−

 

γητικά:

 

 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και, εφόσον πρόκειται για πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένω− σης άδεια εργασίας ή παραμονής που εκδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

(β) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου

 

5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011.

 

(γ) Αντίγραφο του αντίστοιχου τίτλου σπουδών.

 

Η ως άνω υπηρεσία εκδίδει σχετική βεβαίωση αναγ− γελίας.

 

1.2.2 Μετά την έκδοση της βεβαίωσης αναγγελίας, τα πρόσωπα της ανωτέρω παραγράφου 3.1, αφού αποκτή− σουν προϋπηρεσία έξη (6) μηνών, υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, υπόδειγμα της οποίας παρέχεται στο παράρτημα Α, προκειμένου να αποκτήσουν την άδεια του αρχιτεχνίτη χειριστή μηχανη− μάτων προβολής κινηματογραφικών ταινιών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 5 του ν. 3982/2011. Η αίτηση συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

 

 • Δύο πρόσφατες φωτογραφίες.

 

 • Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011.

(γ) Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προ− ϋπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος, ή πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3982/2011.

 

 

 • Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί του τόπου επαγγελματικής του εγκατάστασης ή μόνιμης διαμονής του.

1.3 Αντιστοίχιση υφισταμένων αδειών

 

Οι κάτοχοι άδειας χειριστή κινηματογραφικών ταινιών αποκτούν την άδεια του αρχιτεχνίτη χειριστή μηχανημά− των προβολής κινηματογραφικών ταινιών, χωρίς καμία επιβάρυνση.

 

 1. Στις επαγγελματικές δραστηριότητες της Α΄ Ειδικό− τητας συμπεριλαμβάνονται και αυτές που αφορούν στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θεάτρου.

 

2.1 Οι επαγγελματικές δραστηριότητες του παρόντος σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θεάτρου ασκούνται από τον εγκαταστάτη ηλεκτρικών εγκαταστάσεων θεάτρου,

 

 • οποίος αναλαμβάνει την διαμόρφωση της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης του θεάτρου, την παρακολού− θηση της ομαλής λειτουργίας των συσκευών ήχου και φωτισμού, των μηχανημάτων προβολής, όταν υπάρχουν, καθώς και οποιοδήποτε βοηθητικό εξοπλισμό που εξυπη− ρετεί την ανωτέρω εγκατάσταση και την συντήρησή τους. Επίσης, εκδίδει υπεύθυνη δήλωση μόνο για τις εγκατα− στάσεις του φορέα στον οποίο εργάζεται ως μισθωτός, εφόσον τούτο προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

 

2.2 Οι κάτοχοι βεβαίωσης αναγγελίας ή άδειας εγκατα− στάτη ηλεκτρολόγου 1ης ή 2ης ή 3ης ή 4ης Ομάδας της Α΄ Ειδικότητας, οι οποίοι απασχολούνται με εξαρτημένη σχέση εργασίας σε θεατρική επιχείρηση αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης της δραστηριότητας του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου θεάτρου με αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, υπό− δειγμα της οποίας παρέχεται στο παράρτημα Α, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του ν. 3982/2011. Η αίτηση κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας και συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

 

(α) Δύο πρόσφατες φωτογραφίες .

 

(β) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου

 

5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011.

 

(γ) Αντίγραφο της σύμβασης εργασίας του ενδιαφερο− μένου με θεατρική επιχείρηση, από την οποία να προκύ− πτει ότι προσελήφθη και εργάζεται ως ηλεκτρολόγος.

 

 • Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί του τόπου επαγγελματικής του εγκατάστασης ή μόνιμης διαμονής του.

 

(ε) Τις προαναφερθείσες βεβαιώσεις αναγγελίας ή άδειες, τις οποίες και καταθέτουν στην υπηρεσία.

 

2.3 Αντιστοίχιση υφιστάμενων αδειών

 

Η άδεια του ηλεκτρολόγου θεάτρου αντικαθίσταται από βεβαίωση αναγγελίας εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου θεάτρου χωρίς καμία επιβάρυνση.

 

2.4 Ανάκτηση αδειών

 

Τα αναφερόμενα πρόσωπα στην παράγραφο 2.2, μετά από τη λήξη της σχέσης εργασίας τους, υποβάλλουν αί− τηση και τα αντίστοιχα παράβολα, προκειμένου να επα− νακτήσουν την κατατεθείσα άδεια / βεβαίωση αναγγελίας. Ο κάτοχος της άδειας αυτής υπόκειται στην υποχρέωση ενημέρωσης του Ενιαίου Μητρώου Προσώπων και υπο− βολής στοιχείων προϋπηρεσίας σύμφωνα με τα οριζόμε− να στο άρθρο 13. Ως αφετηρία για τον υπολογισμό της οκταετίας λαμβάνεται η 1η Ιανουαρίου του έτους μετά τη λήξη της σχέσης εργασίας.

 

Άρθρο 18

 

Μεταβατικές Διατάξεις για τους

 

Εγκαταστάτες Ηλεκτρολόγους

 

 1. Υφιστάμενα δικαιώματα σε επαγγελματικές δραστη− ριότητες του άρθρου 2 παρ. 3 περιπτ. α), β), δ), η) του
 • 3982/2011 που ασκούνται στις ηλεκτρολογικές εγκα− ταστάσεις του άρθρου 2 του παρόντος και προκύπτουν

από άδειες εκτέλεσης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

 

 • πτυχία που καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2 του παρόντος, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την έκδοση του αντίστοιχου προεδρικού διατάγματος περί ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 4Α του ν. 3982/2011.

 

 1. Κατά την αντιστοίχιση των ως άνω υφιστάμενων αδειών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του πα− ρόντος, η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας βεβαιώνει πάνω στο σώμα της νέας άδειας την διατήρηση των ως άνω υφιστάμενων επαγγελματικών δικαιωμάτων για ένα

 

(1) έτος, με την επιφύλαξη της ανανέωσης τους πέραν αυτού, σημειώνοντας το αντίστοιχο είδος των ηλεκτρο− λογικών εγκαταστάσεων και τα αντίστοιχα όρια ισχύος και τάσης και αντιστοίχως ενημερώνει την μερίδα του ενδιαφερομένου προσώπου στο Ενιαίο Μητρώο Τεχνικών Επαγγελμάτων. Τα εν λόγω επαγγελματικά δικαιώματα δεν μπορούν να ασκηθούν χωρίς την κατοχή άδειας ηλε− κτρολόγου του παρόντος.

 

 1. Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 δεν εφαρμό− ζονται για τα πτυχία Β΄ και Α΄ Τάξης των Υπομηχανικών Ηλεκτρολόγων που εκδίδονται δυνάμει του β.δ. 699/1971 «Περί ασκήσεως επαγγέλματος υπό των Ηλεκτρολό− γων Υπομηχανικών πτυχιούχων Ανώτερων Τεχνικών Σχολών» (Α΄ 233), τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, και να εκδίδονται κατά τα οριζόμενα στο εν λόγω βασιλικό διάταγμα για τις δραστηριότητες της εκπόνησης μελετών και της επίβλεψης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

 

 

Άρθρο 19

 

Καταργούμενες Διατάξεις

 

 1. Το άρθρο 17 του παρόντος παύει να ισχύει μετά τις 31−12−2014.

 

 1. Από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στην παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011, παύουν να ισχύουν οι διατάξεις, στο βαθμό που αφορούν στις επαγγελματικές δραστηριότητες σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις των περιπτώσεων γ) υλοποίηση της εγκα− τάστασης και ε) επιτήρηση, επισκευή και συντήρηση της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 3982/2011:

 

(2.1) του β.δ. 13/19 ΦΕΒ 1936, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

 

(2.2) του β.δ. 4/25 Νοεμ. 1949 «Περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως του από 23−2−48 Β. . «περί τροποποιή− σεως του από 13−2−36 Β.Δ» (Α΄ 322),

 

(2.3) του β.δ. 328/1963 «Περί αυξήσεως της ισχύος των αδειών ασκήσεως επαγγέλματος ηλεκτρολόγου των προ− βλεπομένων υπό των από 13) 19.2.36 και 19) 26.3.38 Β. Διαταγμάτων» (Α΄ 85),

 

(2.4) του β.δ. 407/1966 «Περί τροποποιήσεως και συ− μπληρώσεως των Β.Διαταγμάτων από 13.2.1936 “περί συμπληρώσεως Διατάγματος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστά− σεων, από 19.3.1938 “περί χορηγήσεως αδειών εκτελέ− σεως και πτυχίων βοηθητικού προσωπικού κατασκευής και επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΣΤ` ειδικότητος παραγωγής, μετατροπής, μεταφοράς, μετα− σχηματισμού και διανομής ηλεκτρικής ενεργείας” από 21.4.65, “περί διατάξεων τινων αφορωσών εις την άσκησιν επαγγέλματος υπό των Μέσων Τεχνικών Σχολών Ερ− γοδηγών ειδικότητος Ηλεκτρολόγου” από 25.5.58, “περί

χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέ− ψεως (συντηρήσεως) και υπηρεσίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δι` ειδικότητος, ηλεκτρομηχανολογικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ανελκυστήρων και ηλε− κτροκινήτων μηχανημάτων ανυψώσεως και μεταφοράς» (Α΄ 105),

 

(2.5) του π.δ. 766/1972 «Περί τροποποιήσεως και συ− μπληρώσεως Β. Δ/των εκδοθέντων εις εκτέλεσιν του Νόμ. 6422/34 ως ετροποποιήθη και συνεπληρώθη μετα− γενεστέρως αφορώντων εις την άσκησιν επαγγέλματος Ηλεκτρολόγου (Α΄ 223),

 

(2.6) του π.δ. 205/1977 «Περί τροποποιήσεως και συμπλη− ρώσεως Β.Δ/των εκδοθέντων εις εκτέλεσιν του Νόμου 6422/34, ως ετροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενε− στέρως, αφορώντων εις την άσκησιν επαγγέλματος ηλε− κτρολόγου (Α΄ 70),

 

(2.7) του π.δ. 1104/1977 «Περί συμπληρώσεως και τροπο− ποιήσεως του Β. . 13/19.2.1936 εκδοθέντος εις εκτέλεσιν του Νόμου 6422/1934, ως ετροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως, αφορώντος εις την άσκησιν επαγγέλ− ματος ηλεκτρολόγου (Α΄ 358),

(2.8) του π.δ. 329/1983 «Ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικινδύνων ουσιών σε συμμόρφωση με τις Οδηγίες του Συμβουλίου των 67/548/ΕΟΚ, 69/81/ ΕΟΚ,70/189/ΕΟΚ, 71/ΕΟΚ,73/146/ΕΟΚ, 75/409/ΕΟΚ, 70/831/ ΕΟΚ και Επιτροπής των Ε.Κ., 76/907/ΕΟΚ,79/370/ΕΟΚ. (Α΄ 118),

 

(2.9) του π.δ. 252/1988 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Β. Δ/τος από 13/19.2.1936, του Β. Δ/τος από 19/26.3.1938 και του Β. . 328/1963 “περί της άσκησης του επαγγέλματος του Ηλεκτρολόγου» (Α΄ 106),

(2.10) του π.δ. 532/1989 «Τροποποίηση και συμπλήρω− ση διατάξεων του ΠΔ 252/1988 (ΦΕΚ 106/Α/1988) και του ΒΔ της 25 Μαίου /14 Ιουνίου 1938 (ΦΕΚ 224/Α/1938) “περί ασκήσεως του επαγγέλματος του ηλεκτρολόγου» (Α΄223), (2.11) του π.δ. 50/2003 «Τροποποίηση και συμπλήρωση Διαταγμάτων πoυ έχουν εκδοθεί σε εκτέλεση του Νόμου 6422/1934, όπως έχει συμπληρωθεί και τροποποιηθεί μετα− γενέστερα, που αφορούν στην άσκηση του επαγγέλματος

 

του Ηλεκτρολόγου» (Α΄ 50),

 

(2.12) του β.δ. 14/25 Οκτ. 1937, με εξαίρεση τις παραγρά−

 

φους Β και Ε του άρθρου 1 και τα άρθρα 3 και 6,

 

(2.13) του β.δ. 19/26 Μαρτίου 1938 (Α΄ 112), όπως τροπο−

 

ποιήθηκε και ισχύει,

 

(2.14) του β.δ. 19/26 Μαρτίου 1938 (Α΄ 113), όπως τροπο−

 

ποιήθηκε και ισχύει,

 

(2.15) του β.δ. 22.11.1951 «Περί τροποποιήσεως Δ)μάτων από 14.10.37 «περί διαιρέσεως των ηλεκτρ)κών εγκατα− στάσεων εις ειδικότητας κατηγορίας από 19.3.38 «περί χορηγήσεως αδειών και πτυχίων ΣΤ’ Ειδικότητος από 4.11.49 «περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως του από 13.2.48 Β. Δ)γμα κλπ.» (Α΄ 307),

 

(2.16) του β.δ. 25 Μαΐου−14 Ιουνίου 1938,

 

(2.17) του π.δ. 15/ 31 Οκτ. 1931 «Περί χορηγίας αδειών δια την κατασκευήν και λειτουργίαν εν γένει ηλεκτροκινήτων ανελκυστήρων» (Α΄ 378),

(2.18) του β.δ. 349/1960 «Περί καταργήσεως και αντικα− ταστάσεως του από 11.11.58 Β.Δ/τος «περί τροποποιήσεως του άρθρ. 10 του από 25.5.38 Β. «περί χορηγήσεως αδει− ών και πτυχίων ηλ)κών εγκαταστάσεων Δ΄ Ειδικότητος (ανελκυστήρων)» (Α΄ 76),

(2.19) του άρθρου 3 του β.δ. 328/1965 «Περί διατάξεών τινων αφορωσών εις την άσκησιν επαγγέλματος υπό των πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών Εργοδηγών ειδικό− τητος Ηλεκτρολόγου» (Α΄ 81),

 

(2.20) του β.δ. 563/11.6.1965 «Περί τροποποιήσεως και συ− μπληρώσεως των άρθρων 27, 28 και 13 του από 13)19.2.36

 

 • . περί συμπληρώσεως Δ)τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, ως ταύτα ετροποποιήθησαν και συνεπληρώθησαν υπό των άρθρων 1, 2, 3, και 4 του Ν. . της 17) 10) − 5) 11) 64,

 

(2.21) του άρθρου 9 του β.δ. 407/1966 «Περί τροποποι− ήσεως και συμπληρώσεως των Β.Δ)των από 13.2.1936 «περί συμπληρώσεως Δ)τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστά− σεων», από 19.3.1938 «περί χορηγήσεως αδειών εκτελέ− σεως, και πτυχίων βοηθητικού προσωπικού κατασκευ− ής και επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΣΤ` ειδικότητος παραγωγής, μετατροπής, μεταφοράς, μετασχηματισμού και διανομής ηλεκτρικής ενεργεί− ας» από 21.4.65, «περί διατάξεων τινών αφορωσών εις την άσκησιν επαγγέλματος υπό των Μέσων Τεχνικών Σχολών Εργοδηγών ειδικότητος Ηλεκτρολόγου» από 25.5.38, «περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως (συντηρήσεως) και υπηρεσίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δ` ειδικότητος, ηλε− κτρομηχανολογικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ανελκυστήρων και ηλεκτροκινήτων μηχανημάτων ανυ− ψώσεως και μεταφοράς» (Α 105),

 

 

(2.22) του β.δ. 581/1968 «Περί χορηγήσεως αδειών επιβλέ− ψεως και συντηρήσεως εγκαταστάσεων κινηματογράφων, χειριστών μηχανημάτων προβολής κινηματογραφικών ται− νιών και των βοηθών χειριστών κινηματογράφου (Α΄ 193), (2.23) του π.δ. 1087/1981 «Περί συμπληρώσεως του Β.   ./ τος 581/1968 «περί χορηγήσεως αδειών επιβλέψεως και συ− ντηρήσεως εγκαταστάσεων κινηματογράφων, χειριστών μηχανημάτων προβολής κινηματογραφικών ταινιών και

 

των βοηθών χειριστών κινηματογράφου (Α΄ 264), (2.24) του β.δ. 699/1971,

 

(2.25) του άρθρου 2 του π.δ. 1104/1977 «Περί συμπληρώ− σεως και τροποποιήσεως του Β. . 13/19.2.1936 εκδοθέντος εις εκτέλεσιν του Νόμου 6422/1934, ως ετροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως, αφορώντος εις την άσκη− σιν επαγγέλματος ηλεκτρολόγου (Α΄ 358),

 

(2.26) του π.δ. 256/1991 «Χορήγηση άδειας ηλεκτρολόγου θεάτρου (Α΄ 95),

 

(2.27) του π.δ 113/2001 «Επαγγελματικά δικαιώματα των Διπλωματούχων Ο.Ε.Ε.Κ. επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας “Τεχνικός Ανελκυστήρων (Α΄ 105),

 

 1. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε άλλο προεδρικό διάταγμα ή υπουργική απόφαση που έχει εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση του ν. 6422/1934 ή άλλου νόμου, τα οποία ρυθμίζουν θέματα αδειοδότησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του παρόντος ή έρχονται σε αντίθεση με τις ρυθμίσεις του παρόντος.

 

Άρθρο 20

 

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος διατάγματος τα παρακάτω παραρτήματα:

 

 

Επισυνάπτω τα κάτωθι απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 

Δικαιολογητικό ΝΑΙ / ΟΧΙ

 

Δύο πρόσφατες φωτογραφίες

 

Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

 

Άδεια εργασίας ή παραμονής που εκδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί του τόπου επαγγελματικής του εγκατάστασης ή μόνιμης διαμονής του

 

Παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011

 

 

Αντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπουδών.

 

Πίνακας αναλυτικής βαθμολογίας, όταν από τον τίτλο σπουδών δεν προκύπτει η απαιτούμενη ειδίκευση ή κατεύθυνση

 

Απόφαση ισοτιμίας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

 

Απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων από το Σ.Α.Ε.Π.

 

Απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων από το Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.

 

Απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων από το Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.

 

Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με συνημμένο πίνακα τεκμηρίωσης προϋπηρεσίας

 

Πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης.

 

Αντίγραφο της επαγγελματικής άδειας των διπλωματούχων μηχανικών από το Τ.Ε.Ε.

 

Λοιπά δικαιολογητικά

 

Δηλώνω ότι τα αναγραφόμενα στην παρούσα αίτηση στοιχεία είναι αληθή.

 

ΤΟΠΟΣ − ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 

Ο ΔΗΛΩΝ

 

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ)

 

Παράρτημα Β

 

Το ειδικό έντυπο πληροφοριών περιέχει τα εξής:

 

 • Τα στοιχεία του αδειούχου ή κατόχου βεβαίωσης αναγγελίας ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη ή του έχοντος προς τούτο το δικαίωμα (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, ΑΦΜ), τον αριθμό και την περιγραφή της επαγγελματικής του άδειας ή της βεβαίωσης αναγγελίας, καθώς και την εκδούσα αρχή.

 

(β) Τον τιμοκατάλογο παροχής υπηρεσιών, την εγγύηση καλής λειτουργίας και την ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης.

 

(γ) Τους κανονισμούς σύμφωνα με τους οποίους εκτελείται η εγκατάσταση.

 

Παράρτημα Γ

 

Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών

 

 • υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης συντάσσεται από τον εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο ή τον έχοντα προς τούτο το δικαίωμα και περιέχει:

(α) Τα στοιχεία του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου ή του έχοντος προ τούτο το δικαίωμα (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, ΑΦΜ), ο αριθμός και η περιγραφή της επαγγελματικής του άδειας ή της βεβαίωσης αναγγελίας, καθώς και η εκδούσα αρχή.

 

(β) Η διεύθυνση και η περιγραφή της ηλεκτρικής εγκατάστασης, στην οποία συμπεριλαμβάνονται η αναγραφή των υλικών και εξαρτημάτων που χρησιμοποιήθηκαν και, όπου απαιτείται, οι αντίστοιχες προδιαγραφές.

(γ) Τα στοιχεία του μελετητή (όταν απαιτείται μελέτη)

 

(δ) Οι κανονισμοί σύμφωνα με τους οποίους έγινε η εγκατάσταση.

 

(ε) Η τήρηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 12 του παρόντος διατάγματος

 

(στ) Τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του κτηρίου, του οικοπέδου ή γηπέδου στο οποίο εκτελέστηκαν οι εγκαταστάσεις

 

 • του διαχειριστή αν πρόκειται για κοινόχρηστο κτήριο ή οικόπεδο.

 

(ζ) Η εγγύηση καλής λειτουργίας και η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης

 

(η) Τα στοιχεία του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών και ειδικότερα ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσής του. Εάν

 

χρησιμοποιήθηκε συνεργείο πρέπει επίσης να αναφέρονται τα ονόματα των φυσικών προσώπων που εργάστηκαν στο έργο ως τεχνίτες, αρχιτεχνίτες, ή εγκαταστάτες με τον αριθμό της βεβαίωσης αναγγελίας ή της επαγγελμα− τικής τους άδειας αντίστοιχα, καθώς και ο αριθμός των ημερομισθίων που πραγματοποίησαν. Επιπλέον, για την περίπτωση εργασιών σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Α΄ Ειδικότητας, πρέπει να αναφέρονται τα ονόματα των φυσικών προσώπων που εργάστηκαν ως βοηθητικό προσωπικό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ.8 του παρόντος διατάγματος.

 

Παράρτημα

 

Σχολές που δεν λειτουργούν κατά την έκδοση του παρόντος προεδρικού διατάγματος  και αναφέρονται στα άρθρα 5, 7, 9 και 17

 

Πίνακας Α: Σχολές που δεν λειτουργούν κατά την έκδοση του παρόντος Π.       . και είναι ισότιμες και αντίστοιχες με υφιστάμενες σχολές.

 

Σχολές & Ειδικότητα Ισότιμος και Αντίστοιχος Τίτλος Σπουδών
1) Τ.Ε.Λ. Ειδικότητας Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων ΕΠΑ.Λ. Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων
2) Ε.Π.Λ. Ειδίκευσης Ηλεκτρολόγων Γενικών Εφαρμογών ΕΠΑ.Λ. Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων
3) Τ.Ε.Ε. Β΄Κύκλου ειδικότητας Εγκαταστάσεων Κτιρίων ΕΠΑ.Λ. Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων
& Βιομηχανικών Χώρων

 

 

 

Πίνακας Β: Σχολές που δεν λειτουργούν κατά την έκδοση του παρόντος Π. και δεν είναι ισότιμες και αντίστοιχες με υφιστάμενες σχολές

Προϋπηρεσία για την Απόκτηση Άδειας Αρχιτεχνίτη Α΄ και Δ΄

Σχολές & Ειδικότητα

Ειδικότητας και Άδειας Εγκαταστάτη Γ΄ Ειδικότητας

 

α) Άδεια Αρχιτεχνίτη Α΄ ή           Ειδικότητας: 30 μήνες στις αντίστοι−

χες εγκαταστάσεις

1) Τ.Ε.Σ. Ειδικότητας Εσωτερικών Ηλεκτρικών

β) Άδεια Εγκαταστάτη Γ΄ Ειδικότητας: 30 μήνες σε εγκαταστά−

Εγκαταστάσεων

σεις Γ΄ Ειδικότητας εκ των οποίων 10 μήνες σε υλοποίηση των εν λόγω εγκαταστάσεων.

 

α) Άδεια Αρχιτεχνίτη Α΄ ή Ειδικότητας: 30 μήνες στις αντίστοι− χες εγκαταστάσεις

2) Τ.Ε.Ε. Α΄ Κύκλου Ειδικότητας Ηλεκτρολογι−

β) Άδεια Εγκαταστάτη Γ΄ Ειδικότητας: 30 μήνες σε εγκαταστά−

κών Εγκαταστάσεων Κτιρίων

σεις Γ΄ Ειδικότητας εκ των οποίων 10 μήνες σε υλοποίηση των εν λόγω εγκαταστάσεων.

 

 

Παράρτημα Ζ

 

Διαδικασία αυτεπάγγελτης επιλογής των προς έλεγχο παρόχων

 

Ι. Διαδικασία τυχαίας επιλογής παρόχων

 

 1. Οι προς έλεγχο πάροχοι καταχωρούνται με αύξοντα αριθμό σε ειδικό κατάλογο που ετοιμάζει η αδειοδοτούσα αρχή.

 

 1. Στο τέλος κάθε μήνα επιλέγεται με τυχαίο τρόπο ο αύξων αριθμός των παρόχων στους οποίους θα διενεργηθεί έλεγχος της ορθότητας των στοιχείων τον επόμενο μήνα, με ελάχιστο αριθμό έναν πάροχο. Η τυχαία επιλογή μπορεί να γίνεται με τη βοήθεια υπολογιστικού φύλου, π.χ. Excel, όπως περιγράφεται στην κατωτέρω παρ. 5
 2. Η ως άνω επιλογή διενεργείται από τριμελή Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του οικείου Περιφε− ρειάρχη και η οποία συντάσσει αντίστοιχο πρακτικό.
 3. Σε περίπτωση που επιλεγεί για έλεγχο πάροχος που ήδη έχει ελεγχθεί, η επιλογή επαναλαμβάνεται.

 

 1. Για παράδειγμα, εάν στον ειδικό κατάλογο έχουν καταχωρηθεί 500 Πάροχοι, η επιλογή 5 τυχαίων αριθμών από το 1 έως το 500, γίνεται ως εξής:

5.1 Σε ένα κενό φύλλο π.χ. Excel, ορίζεται ως μορφή των κελιών της στήλης Α : αριθμός με μηδέν δεκαδικά ψηφία.

 

5.2 Η τιμή του κελιού Α1 ορίζεται ως : =RAND()*499+1

 

5.3 Η ως άνω συνάρτηση, με τη βοήθεια του : Επεξεργασία / Συμπλήρωση προς τα κάτω, αντιγράφεται στα κελιά Α2 έως Α5.

 

5.4 Οι τιμές των κελιών Α1 έως Α5 παρέχουν τους ζητούμενους 5 τυχαίους αριθμούς από το 1 έως το 500.

 

ΙΙ. Διαδικασία επιλογής παρόχων για τον έλεγχο των εκτελούμενων εργασιών

 

Οι ασκούντες τις επαγγελματικές δραστηριότητες του παρόντος ελέγχονται για την τήρηση των υποχρεώσεων και για την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών, ως ακολούθως:

 1. Η αδειοδοτούσα αρχή στο τέλος κάθε μήνα ετοιμάζει ειδικό κατάλογο στον οποίο καταχωρούνται με αύξοντα αριθμό οι προς έλεγχο πάροχοι. Ο ειδικός κατάλογος διαιρείται σε τρεις ενότητες:

1.1 Στην ενότητα α περιλαμβάνεται το σύνολο των παρόχων που δεν έχουν προβεί στην ενημέρωση του Ενιαίου Μητρώου Προσώπων ή στην αποστολή των στοιχείων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13.

1.2 Στην ενότητα β περιλαμβάνεται το σύνολο των παρόχων που δεν τεκμηριώνουν ότι ασκούν την επαγγελματική δραστηριότητα για το ελάχιστο απαιτούμενο όριο, όπως προσδιορίζεται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 13.

1.3 Στην ενότητα γ επιλέγονται πάροχοι που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις 1.1 και 1.2, μέσω της διαδι− κασίας τυχαίας επιλογής της παραγράφου Ι.

 1. Ο ανωτέρω ειδικός κατάλογος επικυρώνεται από τριμελή Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη και η οποία συντάσσει αντίστοιχο πρακτικό.

Comments are closed.