Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος – Νέα εταιρική μορφή – Σήματα – Μεσίτες ακινήτων – Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και άλλες διατάξεις

Κατεβάστε το pdf

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :
· Οριζόντιες διατάξεις δανειοδότησης :(κεφ. Α)
· Βελτίωση καθεστώτος στρατηγικών επενδύσεων : (κεφ. Β)
· Εποπτεία αγοράς βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών ποιότητας :(κεφ. Ε)
· Ορισμοί του παραρτήματος ΙΙΙ :(άρθ. 22)
· Λιμενικά έργα : (άρθ. 210)
· Τοποθέτηση προστατευτικών διχτύων :(άρθ. 211)
· Ωράριο λειτουργίας Κλάδου Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων : (άρθ. 224)
· Τροποποίηση διατάξεων για τα τεχνικά επαγγέλματα και τις μεταποιητικές δραστηριότητες : (άρθ. 228)
· Ορισμοί (επαγγελματική δραστηριότητα, επίπεδο επαγγελματικής δραστηριότητας) :(άρθ. 228§2)
· Εκσυγχρονισμός επαγγελματικών εργαστηρίων – εργασίες ζυθοποιείων :(άρθ. 229)
· Θέματα της «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) Α.Ε.» : (άρθ. 230)
· Τροποποίηση διατάξεων για την εγκατάσταση περάτωσης έψησης (ν. 3526/2007) : (άρθ. 231)
· Απασχόληση ταμιών στα εμπορικά καταστήματα λιανικής πώλησης : (άρθ. 244)
· Ορισμοί (κοινοτική νομοθεσία εναρμόνισης, οδηγία τεχνικής προσέγγισης, οδηγίες νέας προσέγγισης, τεχνική βιομηχανική νομοθεσία, διάθεση στην αγορά, κατασκευαστής, εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος, εισαγωγέας, διανομέας, οικονομικοί φορείς, υποδομές ποιότητας, υπηρεσία, πρότυπο, διεθνές πρότυπο, ευρωπαϊκό πρότυπο, εναρμονισμένο πρότυπο, τεχνική προδιαγραφή, ευρωπαϊκός οργανισμός τυποποίησης, διεθνής οργανισμός τυποποίησης, τυποποίηση, εθνικός οργανισμός τυποποίησης, διαπίστευση, εθνικός οργανισμός διαπίστευσης, αξιολόγηση από ομότιμους, εποπτεία της αγοράς, αξιολόγηση της συμμόρφωσης, αρχή εποπτείας της αγοράς, οργανισμός αξιολόγησης και συμμόρφωσης, ανάκληση, απόσυρση, θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, σήμανση CE, πιστοποίηση, σήμα ποιότητας, σήμα συμμόρφωσης, πιστοποιητικό συμμόρφωσης, κοινοποίηση, κοινοποιημένος φορέας, αναγνωρισμένος φορέας, φορέας ελέγχου) :(παράρτημα ΙΙΙ)
· Τεχνική βιομηχανική νομοθεσία :(παράρτημα ΙV)

Τροποποιήθηκε από το :
N. 4519/2018, (ΦΕΚ 25/A/20.2.2018)«Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις »
N. 4486/2017, (ΦΕΚ 115/Α/7.8.2017)«Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις»
Ν. 4342/2015, (ΦΕΚ 143/Α/9.11.2015) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις»
Υ.Α. οικ. 77011/ ΔΤΒΝ 252/2014, (ΦΕΚ 3562/Β/30.12.2014)«Τροποποίηση και επικαιροποίηση του Παραρτήματος IV του Ν. 4072/2012 (Α΄ 86)»
Ν. 4231/2014, (ΦΕΚ 160/Α/8.8.2014)«Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»
Ν. 4155/2013, (ΦΕΚ 120/Α/29.5.2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις»
Ν. 4150/2013, (ΦΕΚ 102/Α/29.4.2013) «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις»
Ν. 4146/2013, (ΦΕΚ 90/Α/18.4.2013)«Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις»
N. 4093/2012, (ΦΕΚ 222/Α/12.11.2012) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013- 2016 – Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012 αι του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016»

Comments are closed.