Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων

Κατεβάστε το pdf

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

    Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του ν. 2077/1992 «Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην τελική πράξη» (ΦΕΚ 136/Α92).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 1682/1987 (ΦΕΚ Α’ 14) «Μέσα και όργανα αναπτυξιακής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 14/Α/92), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1 (περ. ε και κ), 2 και 3 του ν. 1338/1983 (ΦΕΚ/34/Α83) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του ν.1440/1984 (ΦΕΚ/70/Α84)
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ/98/Α/2005).
 4. Τις διατάξεις του ν. 1338/1983 «εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (ΦΕΚ 34/Α’/1983).
 5. Την υπ’ αριθμ. 32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/1997) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με την οποία προσαρμόσθηκε στην ελληνική Νομοθεσία η Οδηγία 95/16 ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Για την προσέγγιση της νομοθεσίας των κρατών μελών σχετικά με τους ανελκυστήρες».
 6. Την υπ’ αριθμ. οικ. 3354/1991 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 149/Β/.2001) «Καθορισμός πλαισίου για την αναγνώριση της ικανότητας και την έγκριση φορέων πιστοποίησης ή ελέγχου στον υποχρεωτικό τομέα».
 7. Το υπ’ αριθμ. 37/23 Δεκεμβρίου 1965/17 Ιανουαρίου 1966 (ΦΕΚ Α/10/66) βασιλικό διάταγμα περί κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων.
 8. Τη συμπλήρωση του πλαισίου εφαρμογής της Οδηγίας 95/16/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «για την προσέγγιση της νομοθεσίας των κρατών μελών σχετικά με τους ανελκυστήρες», η οποία μεταφέρθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με την υπ’ αριθμ. Φ9.2/οικ. 32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/1997) κοινή υπουργική απόφαση.
 9. Τις διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (ΓΟΚ) όπως εκάστοτε ισχύει.
 10. Την ανάγκη για τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων σχετικά με τους ανελκυστήρες ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις για την εφαρμογή των μέτρων που πρέπει να λαμβάνονται προκειμένου να εξασφαλίζεται η προστασία των προσώπων κατά τη θέση σε λειτουργία και χρήση των ανελκυστήρων για τους οποίους εφαρμόζεται η υπ’ αριθμ. Φ9.2/οικ. 32803/1308/1997 (ΦΕΚ815/ Β/11.9.1997) κοινή υπουργική απόφαση.
 11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

 

    Άρθρο 1

 

Γενικές Διατάξεις

 

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης:

α) Απαγορεύεται η εγκατάσταση και η θέση σε λειτουργία των ανελκυστήρων που δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των διατάξεων της υπ’ αριθμ. Φ9.2/Οικ.32803/1308/1997 (ΦΕΚ 815/Β/97) κοινής υπουργικής απόφασης, με την οποία ενσωματώθηκε η Οδηγία 95/16/ΕΚ, για τους εγκατεστημένους ανελκυστήρες από 1.7.1999.

β) Εφαρμόζονται υποχρεωτικά, παράλληλα με τις ισχύ-ουσες διατάξεις περί ανελκυστήρων, ειδικές διατάξεις και κανονισμοί που αφορούν στις συνθήκες εγκατάστασης και λειτουργίας ανελκυστήρων που ισχύουν ή όπως εκάστοτε θα ισχύουν, στον Κτιριοδομικό Κανονισμό, στον Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων, στα μέτρα ασφαλείας και προστασίας των εργαζομένων στους ανελκυστήρες, στον Κα-νονισμό Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ), όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 2η έκδοση/4.3.2004 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ.7.5/1816/88 (ΦΕΚ 470/Β/04) υπουργική απόφαση.

γ) Εφαρμόζονται υποχρεωτικά, όπως κάθε φορά ισχύουν, οι διατάξεις κατάταξης των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων, οι διατάξεις περί κατοχύρωσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων για την εκπόνηση και υπογραφή της μελέτης των ανελκυστήρων, την εγκατάσταση, την επίβλεψη και τη συντήρηση κάθε είδους ανελκυστήρα.

δ) Οι διατάξεις που αφορούν τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας των φρεατίων, του θαλάμου, του μηχανοστασίου, αν υπάρχει, και της προσπέλασης σε αυτό, όπως ορίζονται στην υπ’ αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308/1997 ((ΦΕΚ 815/Β/97) κοινή υπουργική απόφαση, εφαρμόζονται υποχρεωτικά από τις αρμόδιες αρχές, κατά την έκδοση της οικοδομικής άδειας του κτιρίου.

 

Άρθρο 2

 

Προπαρασκευαστικές ενέργειες για την εγκατάσταση και λειτουργία του ανελκυστήρα

 

Για την ηλεκτροδότηση προς εκτέλεση των απαραίτητων δοκιμών εγκατάστασης και ρύθμισης των ανελκυστήρων, ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του, υποβάλλει στο Διαχειριστή του Δικτύου ή του Συστήματος δήλωση «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ», από τους έχοντας αυτό το δικαίωμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις κατάταξης των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων, καθώς και την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Ο Διαχειριστής του Δικτύου ή του Συστήματος Ηλεκτροδότησης χορηγεί, προσωρινά, ρεύμα, η παροχή του οποίου διακόπτεται, αυτοδικαίως, μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία ηλεκτροδότησης, εφόσον δεν έχει στη συνέχεια προσκομιστεί από τον ιδιοκτήτη ή το διαχειριστή ή το νόμιμο εκπρόσωπό τους πρωτοκολλημένη αίτηση καταχώρησης (προσωρινή βεβαίωση καταχώρησης) ή βεβαίωση – απόφαση καταχώρησης ανελκυστήρα, σύμφωνα με το άρθρο 3, από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, η παραπάνω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για δυο (2) ακόμη μήνες με αιτιολογημένη απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

 

    Άρθρο 3

 

Καταχώρηση Ανελκυστήρα

 

 1. Στις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων τηρείται αρχείο ανελκυστήρων, το οποίο αποτελείται από το μητρώο και τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά των εγκατεστημένων ανελκυστήρων.
 2. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του ανελκυστήρα ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή ο νόμιμος εκπρόσωπός τους υποβάλλει στην αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης αίτηση καταχώρησης στο μητρώο των ανελκυστήρων σύμφωνα με το παράρτημα Ι της υπ’ αριθμόν Οίκ. Φ.9.2/29362/1957/(ΦΕΚ 1797/ Β/2005), που πρωτοκολλείται και θεωρημένο αντίγραφό της παραδίδεται αυθημερόν από την Υπηρεσία στον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή ή το νόμιμο εκπρόσωπό τους.

Το Αντίγραφο της θεωρημένης αίτησης επέχει θέση προσωρινής βεβαίωσης καταχώρησης ανελκυστήρα και χρησιμοποιείται για τις συναλλαγές του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου τους με τον Διαχειριστή του Δικτύου ή του Συστήματος Ηλεκτροδότησης και τις λοιπές αρχές. Η προσωρινή καταχώρηση του ανελκυστήρα που γίνεται με την πρωτοκόλληση της αίτησης καταχώρησης ακυρώνεται αν διαπιστωθούν παραλείψεις στα συνημμένα δικαιολογητικά.

Μαζί με την αίτηση καταχώρησης που υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη ή το διαχειριστή ή το νόμιμο εκπρόσωπό τους συνυποβάλλονται τα παρακάτω δικαιολογητικά κατά περίπτωση:

Ι. ΝΕΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

 1. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας θεωρημένο από αρμόδια δημόσια αρχή.
 2. Μηχανολογικό σχέδιο στο οποίο θα απεικονίζονται η τομή και η κάτοψη του φρεατίου, η κάτοψη του μηχανοστασίου, ο τρόπος ανάρτησης και η κάτοψη του τροχαλιοστασίου εάν υπάρχει. Εάν πρόκειται για υδραυλικό ανελκυστήρα θα πρέπει να απεικονίζεται και ο τρόπος σύνδεσης με την αντλία.
 3. Ηλεκτρολογικό σχηματικό σχεδιάγραμμα κατά

CENELEC (καλωδιακή συνδεσμολογία κυκλωμάτων ισχύος και ασφάλειας κινητήρα, οργάνων του πίνακα, του θαλάμου, του φρεατίου και του μηχανοστασίου.

 1. Υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής, στις οποίες δηλώνεται:

(α) Η ανάθεση της εγκατάστασης του ανελκυστήρα σε εγκαταστάτη από τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή ή το νόμιμο εκπρόσωπό τους.

(β) Η ανάληψη της εγκατάστασης του ανελκυστήρα από τον εγκαταστάτη.

(γ) Η ανάθεση της συντήρησης του ανελκυστήρα σε αδειούχο συντηρητή από τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή ή το νόμιμο εκπρόσωπό τους (εις διπλούν)

(δ) Η ανάληψη της συντήρησης του ανελκυστήρα από τον συντηρητή.

 1. Βιβλιάριο παρακολούθησης ανελκυστήρα (βιβλιάριο συντήρησης) για θεώρηση των στοιχείων της ταυτότητας του ανελκυστήρα
 2. Ανάλογα με τη διαδικασία πιστοποίησης του ανελκυστήρα θα προσκομίζονται αντίστοιχα τα ακόλουθα έγγραφα, βάσει των παραρτημάτων της υπ’ αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/B/1997) κοινής υπουργικής απόφασης:

α) Εξακρίβωση ανά μονάδα.

 1. Δήλωση πιστότητας του εγκαταστάτη σύμφωνα με το παράρτημα II – Β της υπ’ αριθμ. Φ9.2/Οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/B/1997) κοινής υπουργικής απόφασης. (θεωρημένη από τον αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου)
 2. Βεβαίωση πιστότητας του αναγνωρισμένου φορέα σύμφωνα με το παράρτημα Χ της υπ’ αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/B/1997) κοινής υπουργικής απόφασης.

β) Τελικός έλεγχος.

 1. Δήλωση πιστότητας του εγκαταστάτη σύμφωνα με το παράρτημα II – Β της υπ’ αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/B/1997) κοινής υπουργικής απόφασης. (θεωρημένη από τον αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου).
 2. Βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ σύμφωνα με το παράρτημα V της υπ’ αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308 κοινής υπουργικής απόφασης ή Δήλωση Πιστότητας του Κατασκευαστή και Βεβαίωση του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του κατασκευαστή σύμφωνα με το παράρτημα XIΙΙ της υπ’ αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308, (ΦΕΚ.815/B/1997) κοινής υπουργικής απόφασης συμπληρωμένο από έλεγχο σχεδιασμού, αν αυτός δεν είναι πλήρως σύμφωνος προς τα εναρμονισμένα πρότυπα.

iii. Βεβαίωση τελικού ελέγχου σύμφωνα με το παράρτημα VI της υπ’ αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/B/1997) κοινής υπουργικής απόφασης.

γ) Διασφάλιση Ποιότητας Προϊόντων «Ανελκυστήρες».

 1. Δήλωση πιστότητας του εγκαταστάτη σύμφωνα με το παράρτημα II – Β της υπ’ αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/B/1997) κοινής υπουργικής απόφασης. (θεωρημένη από τον αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου).
 2. Βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ σύμφωνα με το παράρτημα V της υπ’ αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308 κοινής υπουργικής απόφασης ή Δήλωση Πιστότητας του Κατασκευαστή και Βεβαίωση του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του κατασκευαστή σύμφωνα με το παράρτημα XIΙΙ της υπ’ αριθμ.Φ9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/B/1997) κοινής υπουργικής απόφασης, συμπληρωμένο από έλεγχο σχεδιασμού, αν αυτός δεν είναι πλήρως σύμφωνος προς τα εναρμονισμένα πρότυπα.

iii. Βεβαίωση συστήματος διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το παράρτημα XII της υπ’ αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/ 1308(ΦΕΚ 815/B/1997) κοινής υπουργικής απόφασης.

δ) Διασφάλιση ποιότητας παραγωγής.

 1. Δήλωση πιστότητας του εγκαταστάτη σύμφωνα με το παράρτημα II – Β της υπ’ αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/B/1997) κοινής υπουργικής απόφασης. (θεωρημένη από τον αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου).
 2. Βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ σύμφωνα με το παράρτημα V της υπ’ αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/B/1997) κοινής υπουργικής απόφασης ή Δήλωση Πιστότητας του Κατασκευαστή και Βεβαίωση του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του κατασκευαστή σύμφωνα με το παράρτημα XIΙΙ της υπ’ αριθμ.Φ9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/B/1997) κοινής υπουργικής απόφασης, συμπληρωμένο από έλεγχο σχεδιασμού, αν αυτός δεν είναι πλήρως σύμφωνος προς τα εναρμονισμένα πρότυπα.

iii. Βεβαίωση συστήματος διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το παράρτημα XIV της υπ’ αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/B/1997) κοινής υπουργικής απόφασης.

ε) Πλήρης διασφάλιση ποιότητας:

 1. Δήλωση πιστότητας του εγκαταστάτη σύμφωνα με το παράρτημα II – Β της υπ’ αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/B/1997) κοινής υπουργικής απόφασης.
 2. Βεβαίωση συστήματος διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το παράρτημα XIΙΙ της υπ’ αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/B/1997) κοινής υπουργικής απόφασης. (θεωρημένη από τον αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου).

Τα έγγραφα των περιπτώσεων α), β), γ), δ), ε), εφόσον προέρχονται από φορείς διαπιστευμένους από το Ε.Σ.Υ.Δ. ή αρμοδίως κοινοποιημένους μέσω διαπιστωτικής πράξης από την αρμόδια Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης, περιλαμβάνουν τα στοιχεία που αναγράφονται στα υποδείγματα του παραρτήματος ΙΙ της παρούσας απόφασης. Όσα από αυτά έχουν εκδοθεί με την παλιά τους μορφή και είναι σε ισχύ, γίνονται αποδεκτά από τις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων μέχρι τη λήξη της ισχύος τους.

 1. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 2. Αντίγραφο της αδείας λειτουργίας του ανελκυστήρα που εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν το έχει, μπορεί να το λαμβάνει με αίτηση του από την αρμόδια υπηρεσία της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
 3. Υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986, θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής, στις οποίες δηλώνεται:

(α) Η ανάθεση της συντήρησης του ανελκυστήρα σε αδειούχο συντηρητή από τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή ή το νόμιμο εκπρόσωπό τους. (εις διπλούν).

(β) Η ανάληψη της συντήρησης του ανελκυστήρα από τον συντηρητή (εις διπλούν).

 1. Βιβλιάριο παρακολούθησης ανελκυστήρα για θεώρηση των στοιχείων της ταυτότητας του ανελκυστήρα
 2. Πιστοποιητικό περιοδικού ελέγχου από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου.

ΙΙΙ. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 1. Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας που υπάρχει στην προέγκριση.
 2. Αντίγραφο της προέγκρισης εγκατάστασης του ανελκυστήρα.
 3. Μηχανολογικό σχέδιο στο οποίο θα απεικονίζονται η τομή και η κάτοψη του φρεατίου, η κάτοψη του μηχανοστασίου, ο τρόπος ανάρτησης και η κάτοψη του τροχαλιοστασίου εάν υπάρχει. Εάν πρόκειται για υδραυλικό ανελκυστήρα θα πρέπει να απεικονίζεται και ο τρόπος σύνδεσης με την αντλία.
 4. Ηλεκτρολογικό σχηματικό σχεδιάγραμμα κατά CENELEC (καλωδιακή συνδεσμολογία κυκλωμάτων ισχύος και ασφάλειας κινητήρα, οργάνων του πίνακα, του θαλάμου, του φρεατίου και του μηχανοστασίου.
 5. Υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής στις οποίες δηλώνεται:

(α) Η ανάθεση της συντήρησης του ανελκυστήρα σε αδειούχο συντηρητή από τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή ή το νόμιμο εκπρόσωπό τους. (εις διπλούν).

(β) Η ανάληψη της συντήρησης του ανελκυστήρα από τον συντηρητή (εις διπλούν).

 1. Βιβλιάριο παρακολούθησης ανελκυστήρα για θεώρηση των στοιχείων της ταυτότητας του ανελκυστήρα
 2. Πιστοποιητικό (περιοδικού) ελέγχου από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου.
 3. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ
 4. Ανελκυστήρες που έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν πριν την έναρξη ισχύος της υπ’ αριθμ. Φ.9.2./29362/1957 (ΦΕΚ 1797/Β/2005) κοινής υπουργικής απόφασης και δεν υπάγονται στις κατηγορίες Ι ή ΙΙ ή ΙΙΙ του άρθρου αυτού, για τους οποίους δεν υπάρχουν στοιχεία νόμιμης λειτουργίας, καταχωρούνται μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου τους στην αρμόδια Υπηρεσία Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
 5. Για την καταχώρηση των ανελκυστήρων αυτών κατατίθενται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 6. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας.
 7. Μηχανολογικό σχέδιο στο οποίο θα απεικονίζονται η τομή και η κάτοψη του φρεατίου, η κάτοψη του μηχανοστασίου, ο τρόπος ανάρτησης και η κάτοψη του τροχαλιοστασίου εάν υπάρχει. Εάν πρόκειται για υδραυλικό ανελκυστήρα θα πρέπει να απεικονίζεται και ο τρόπος σύνδεσης με την αντλία.

iii. Ηλεκτρολογικό σχηματικό σχεδιάγραμμα κατά CENELEC (καλωδιακή συνδεσμολογία κυκλωμάτων ισχύος και ασφάλειας κινητήρα, οργάνων του πίνακα, του θαλάμου, του φρεατίου και του μηχανοστασίου.

 1. Υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής στις οποίες δηλώνεται:

(α) Η ανάθεση της συντήρησης του ανελκυστήρα σε αδειούχο συντηρητή από τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή ή το νόμιμο εκπρόσωπό τους (εις διπλούν).

 1. Βιβλιάριο παρακολούθησης ανελκυστήρα (βιβλιάριο συντήρησης) για θεώρηση των στοιχείων της ταυτότητας του ανελκυστήρα.
 2. Πιστοποιητικό (περιοδικού) ελέγχου από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου.
 3. α) Με την υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών, η Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης καταχωρεί τον ανελκυστήρα στο μητρώο και χορηγεί εντός τριάντα (30) ημερών βεβαίωση – απόφαση καταχώρησης, σύμφωνα με το παράρτημα Ι, στον ιδιοκτήτη ή στο διαχειριστή ή στο νόμιμο εκπρόσωπό τους.

β) Η πρωτοκολλημένη αίτηση καταχώρησης θεωρείται προσωρινή βεβαίωση καταχώρησης ανελκυστήρα και χρησιμοποιείται για τις συναλλαγές του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου τους με τον Διαχειριστή του Δικτύου ή του Συστήματος Ηλεκτροδότησης και τις λοιπές αρχές.

 1. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν, κατά την καταχώρηση του ανελκυστήρα από την αρμόδια υπηρεσία Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, παραβάσεις ή παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του άρθρου 1, ο ανελκυστήρας θα καταχωρείται στο μητρώο, εκτός αν οι παραβάσεις αυτές αφορούν αποκλειστικά θέματα που αναφέρονται στην ασφαλή λειτουργία του ανελκυστήρα, τα οποία είναι αρμοδιότητα των φορέων ελέγχου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/1997), οπότε και θα επιβάλλονται οι σχετικές κυρώσεις κοινής υπουργικής απόφασης.
 2. Για τις περιπτώσεις ΙΙ έως ΙV το πιστοποιητικό (περιοδικού) ελέγχου εκδίδεται και κατατίθεται στην Υπηρεσία Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης σύμφωνα με τις προθεσμίες που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 15 της παρούσας απόφασης.

 

Άρθρο 4

 

 Συντήρηση

 

 1. Για όλους τους εγκατεστημένους ανελκυστήρες η συντήρηση είναι υποχρεωτική.
 2. Η συντήρηση περιλαμβάνει τον κατά τακτά χρονικά διαστήματα έλεγχο των ηλεκτρικών και μηχανικών διατάξεων ασφάλειας, καθώς και των υπόλοιπων εξαρτημάτων του ανελκυστήρα, για εξακρίβωση και εκτίμηση ανασφαλούς λειτουργίας, στην οποία μπορεί να οδηγηθεί η εγκατάσταση του ανελκυστήρα εξαιτίας μιας φθοράς, βλάβης ή και απορρύθμισης των μηχανικών ή/και ηλεκτρικών διατάξεων ασφαλείας και των λοιπών εξαρτημάτων αυτού. Περιλαμβάνει ακόμη τις απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση της ασφαλούς λειτουργίας με εξάλειψη των βλαβών και των απορρυθμίσεων, καθώς επίσης τον καθαρισμό και τη λίπανση, όπου χρειάζεται, όλων των εξαρτημάτων σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και τις υποδείξεις των κατασκευαστών των εξαρτημάτων και των διατάξεων ασφαλείας.
 3. Το πρόγραμμα για τη συντήρηση διαμορφώνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας που προβλέπονται από τις διατάξεις που ίσχυαν κατά την εποχή εγκατάστασης του ανελκυστήρα σε συνδυασμό με τις διακρίσεις του άρθρου 15 της παρούσας.
 4. Κάθε ανελκυστήρας πρέπει να συντηρείται περιοδικά με συχνότητα που προσδιορίζεται ως ακολούθως:

α) Για ανελκυστήρες εγκατεστημένους σε μονοκατοικίες ανεξαρτήτως στάσεων και ορόφων, κάθε δύο μήνες.

β) Για ανελκυστήρες εγκατεστημένους σε πολυκατοικίες και σε ξενοδοχεία μέχρι 200 κλίνες ανεξαρτήτως στάσεων και ορόφων, κάθε σαράντα πέντε (45) ημέρες.

γ) Για ανελκυστήρες εγκατεστημένους:

 1. σε δημόσιους χώρους, σε σιδηροδρομικούς σταθμούς, σε αεροδρόμια, σε υπόγειες ή υπέργειες διαβάσεις, και γενικά σε προσπελάσιμα από το ευρύ κοινό κτίρια ή χώρους στάθμευσης,
 2. σε χώρους που είναι εκτεθειμένοι σε ιδιαίτερες επιδράσεις της ατμόσφαιρας ή του περιβάλλοντος χώρου όπως π.χ. σε πολύ υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες, σε αυξημένη ανάπτυξη σκόνης, σε αυξημένο κίνδυνο διαβρώσεων, σε κίνδυνο εκρήξεων κ.λπ.,

iii. σε ξενοδοχεία με παραπάνω από 200 κλίνες ή σε κτίρια όπου εξυπηρετείται ευρύ κοινό (>10000 διαδρομές/εκκινήσεις την εβδομάδα)

 1. σε νοσοκομεία, ο αριθμός των συντηρήσεων ανέρχεται σε δύο φορές τον μήνα.

Στην περίπτωση εποχιακών δραστηριοτήτων των περιπτώσεων του εδαφίου (γ) της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, ο αριθμός των προβλεπόμενων δύο συντηρήσεων τον μήνα, τηρείται αποκλειστικά για όσο διάστημα αυτές λειτουργούν.

 1. Τακτικό πρόγραμμα συντηρήσεων συντάσσεται από τον υπεύθυνο συντηρητή σύμφωνα με τον πραγματικό αριθμό συντηρήσεων που έχει συμφωνηθεί με τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή για κάθε ανελκυστήρα που έχει αναλάβει την συντήρηση και πάντως όχι λιγότερες από τις προβλεπόμενες ανά κατηγορία ανελκυστήρα.
 2. Αν διακοπεί η λειτουργία ενός ανελκυστήρα μπορεί να μη γίνεται καμία συντήρηση κατά το διάστημα της διακοπής. Αν όμως η διακοπή της λειτουργίας υπερβεί τους τρεις μήνες τότε, πριν τεθεί σε λειτουργία, πρέπει να γίνει συντήρηση σύμφωνα με την παράγραφο 2. Η διακοπή λειτουργίας ανελκυστήρα των παραπάνω περιπτώσεων ανακοινώνεται στην αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
 3. Ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή ο νόμιμος εκπρόσωπός

τους δύναται να συμφωνήσει με τον εκάστοτε υπεύθυνο συντηρητή να γίνονται περισσότερες επισκέψεις ετησίως από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4, παράγραφος 4 και να παρέχονται ιδιαίτερες υπηρεσίες (βλάβες, επισκευές, ανταλλακτικά).

 

Άρθρο 5

 

Συνεργεία Συντήρησης

 

 1. Οι εργασίες συντήρησης σ’ έναν ανελκυστήρα γίνονται αποκλειστικά και μόνο από συνεργείο συντήρησης, το οποίο έχει την απαιτούμενη άδεια από την Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, έχει καταχωρηθεί στο μητρώο συντήρησης που τηρεί η Διεύθυνση αυτή και διαθέτει τα κατάλληλα όργανα, μέσα και προσωπικό.
 2. Κάθε κάτοχος αδείας σύμφωνα με την παράγραφο 1 (υπεύθυνος συντηρητής) έχει το δικαίωμα να προΐσταται σε (3) τρία κινητά συνεργεία συντήρησης ανελκυστήρων.
 3. Κάθε κινητό συνεργείο συντήρησης ανελκυστήρων πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον έναν ηλεκτροτεχνίτη Δ’ ειδικότητας και έναν βοηθό ηλεκτροτεχνίτη Δ’ ειδικότητας ή ηλεκτροτεχνίτη Δ’ ειδικότητας. Ο υπεύθυνος συντηρητής μπορεί να δηλώνεται ως μέλος ενός εκ των συνεργείων, των οποίων έχει δικαίωμα να προΐσταται.
 4. Κάθε κινητό συνεργείο μπορεί να πραγματοποιεί την συντήρηση μέχρι διακοσίων σαράντα (240) ανελκυστήρων.
 5. Η χρονική διάρκεια της συντήρησης του ανελκυστήρα πρέπει να είναι τουλάχιστον σαράντα πέντε (45) λεπτά της ώρας ή όσο περισσότερο απαιτηθεί κατά την κρίση του συνεργείου συντήρησης. Ο επικεφαλής του συνεργείου συντήρησης και ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή ο νόμιμος εκπρόσωπός τους επιβλέπουν αν εξαντλείται το παραπάνω χρονικό διάστημα από το προσωπικό του εν λόγω συνεργείου ΚΥΑ.
 6. Οι συντηρητές που έχουν το δικαίωμα εγκατάστασης ανελκυστήρων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις κατάταξης των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων και κατοχύρωσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων, εφόσον πραγματοποιούν και εγκαταστάσεις, μπορούν να χρησιμοποιούν το προσωπικό των κινητών συνεργείων συντήρησης σε εργασίες εγκατάστασης, εφόσον δεν συμπληρώνεται ο προβλεπόμενος αριθμός των 240 ανελκυστήρων που αυτό μπορεί να συντηρεί σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 4. Το προσωπικό αυτό υποχρεωτικά αποτελείται μεταξύ των άλλων και από έναν αδειούχο εγκαταστάτη Δ’ ειδικότητας. Οι αδειούχοι συντηρητές Δ’ ειδικότητας δεν έχουν δικαίωμα εγκατάστασης ανελκυστήρων.
 7. Σε περίπτωση που αποδεδειγμένα δεν πραγματοποιούνται, από παράλειψη του συντηρητή οι ελάχιστες συντηρήσεις που προβλέπονται στην παρούσα για τον συγκεκριμένο τύπο ανελκυστήρα, ή δεν τηρείται η ελάχιστη χρονική διάρκεια της συντήρησης των σαράντα πέντε λεπτών της ώρας, ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής μπορεί να αναφέρεται στην αρμόδια Νομαρχιακή Υπηρεσία που έχει εκδώσει την άδεια του συνεργείου συντήρησης και το έχει εγγεγραμμένο στο Μητρώο που τηρεί.
 8. Σε περίπτωση εργασιακής σχέσης του συντηρητή με νομικό πρόσωπο, για κάθε υποχρέωση του συντηρητή, ευθύνονται εξ αδιαιρέτου τόσο ο ίδιος ο συντηρητής ως φυσικό πρόσωπο, όσο και το νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου ενεργεί, εκπρόσωπος του οποίου οφείλει να επιβλέπει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του φυσικού προσώπου συντηρητή προς τον χρήστη των υπηρεσιών αυτών.

 

Άρθρο 6

 

Υποχρεώσεις συντηρητή

 

 1. (α) Για την εξασφάλιση σωστής και υπεύθυνης εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης ανελκυστήρα, ο υπεύθυνος συντηρητής του συνεργείου ή των συνεργείων πραγματοποιεί τους σχετικούς ελέγχους συντήρησης κάθε τέσσερις (4) μήνες για τους ανελκυστήρες της παραγράφου 4(α) και (β) του άρθρου 4, και κάθε τρεις (3) μήνες για τους ανελκυστήρες της παραγράφου 4 (γ) του άρθρου 4 και ενημερώνει στην αντίστοιχη θέση το βιβλιάριο συντήρησης.

(β) Στο βιβλιάριο συντήρησης το οποίο θεωρείται από την Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης μόνο κατά την φάση της αρχικής καταχώρησης, αναγράφονται οι υποχρεώσεις του συντηρητή και οι προβλεπόμενες κυρώσεις και καταχωρούνται τα πλήρη στοιχεία του ανελκυστήρα, του συντηρητή και του εκάστοτε φορέα ελέγχου. Στο βιβλιάριο καταχωρούνται όλες ο σημαντικές ενέργειες επί του ανελκυστήρα (έλεγχοι, συντήρηση και μεταβολές στη συντήρηση, μετατροπές, ατυχήματα, υποδείξεις του συντηρητή προς τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή ή το νόμιμο εκπρόσωπό τους και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την παρακολούθηση του ιστορικού του ανελκυστήρα) και πρέπει να είναι διαθέσιμο σε ζήτηση των Αρχών και των αναγνωρισμένων φορέων κατά τους έκτακτους ή περιοδικούς ελέγχους. Η θεώρηση κατά την φάση της καταχώρησης δεν νομιμοποιεί το περιεχόμενο του βιβλιαρίου το οποίο αποτελεί ευθύνη του συντηρητή.

 1. Ο υπεύθυνος συντηρητής παρίσταται και ενημερώνει το βιβλιάριο συντήρησης σε όλες τις περιπτώσεις αποκατάστασης σοβαρών βλαβών, αντικατάστασης και αλλαγής εξαρτημάτων και στοιχείων του ανελκυστήρα. Ο υπεύθυνος συντηρητής οφείλει να παρίσταται κατά τον περιοδικό έλεγχο ενός ανελκυστήρα και να συνδράμει στη διεξαγωγή του.
 2. Ο υπεύθυνος συντηρητής υποχρεούται να παρίσταται μετά από έγγραφη κλήση του κατά τη διενέργεια έκτακτων ελέγχων στα πλαίσια καταγγελιών ή ατυχημάτων σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας απόφασης. Οι υπηρεσίες που παρέχει, στα πλαίσια της παρούσας παραγράφου, δεν επιφέρουν καμία οικονομική επιβάρυνση στον ιδιοκτήτη ή το διαχειριστή του κτιρίου όπου είναι εγκατεστημένος ο ανελκυστήρας.
 3. Ο υπεύθυνος συντηρητής μεριμνά και ενημερώνει τον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή ή τον νόμιμο εκπρόσωπο τους για τις απαραίτητες επισκευές λήψη αναγκαίων μέτρων, σύμφωνα πάντα με τις ισχύουσες διατάξεις κατά την εποχή εγκατάστασης του ανελκυστήρα. Ειδικότερα, στη περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή ο νόμιμος εκπρόσωπος τους δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις του υπεύθυνου συντηρητή για επισκευές ή λήψη αναγκαίων μέτρων στον ανελκυστήρα και προκαλείται κίνδυνος για την ασφάλεια των χρηστών, αυτός υποχρεούται να διακόψει τη λειτουργία του εν λόγω ανελκυστήρα και ταυτόχρονα να ενημερώσει, αιτιολογώντας για τη διακοπή, τον παραπάνω ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή ή τον νόμιμο εκπρόσωπό τους και τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για να προβεί στον έλεγχο και στις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με το άρθρο 12 της παρούσας απόφασης. Επίσης, μπορεί να διακόπτει τη συνεργασία του με τον ιδιοκτήτη ή το διαχειριστή ή το νόμιμο εκπρόσωπό τους και ο τελευταίος να αναθέτει τη συντήρηση του ανελκυστήρα σε άλλο υπεύθυνο συντηρητή σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 της παρούσας απόφασης. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή ο νόμιμος εκπρόσωπος τους δεν συμφωνεί με την εκτίμηση του συντηρητή, έχει το δικαίωμα να απευθυνθεί σε φορέα ελέγχου της επιλογής του ή σε ειδικό πραγματογνώμονα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ο οποίος υποχρεούται εντός 60 ημερών να γνωματεύσει τελεσίδικα για το θέμα που έχει προκύψει, η δε Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης να εφαρμόσει τα αναφερόμενα στη γνωμάτευση. Σε περίπτωση οριστικής διαφωνίας μεταξύ συντηρητή και ιδιοκτήτη ή διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου τους, η διακοπή της συνεργασίας θα πρέπει να γίνει εντός είκοσι (20) ημερών από τη διαπίστωση αυτή.
 4. Ο υπεύθυνος συντηρητής υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως τους εκάστοτε ιδιοκτήτες ή διαχειριστές για την υποχρέωσή τους να αναθέσουν τον έλεγχο (αρχικό, περιοδικό, τακτικό, μετά από ατύχημα, μετά από σοβαρές τροποποιήσεις ή αντικαταστάσεις στοιχείων, εξαρτημάτων, μηχανισμών ή και χρήσης του ανελκυστήρα) σε αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου ανελκυστήρων.
 5. Ο υπεύθυνος συντηρητής υποχρεούται κατά την ανάληψη της συντήρησης να παραδίδει επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας του συνεργείου συντήρησης που έχει εκδοθεί επ’ ονόματί του στον ιδιοκτήτη ή στο διαχειριστή ή στο νόμιμο εκπρόσωπό τους.
 6. Ο υπεύθυνος συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρα πρέπει να διατηρεί τα παρακάτω:

(α) Βιβλίο – μητρώο των ανελκυστήρων σελιδοποιημένο και θεωρημένο από την Υπηρεσία Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στην περιοχή της οποίας υπάγεται η έδρα του συντηρητή, στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία κάθε ανελκυστήρα, ο αριθμός των στάσεων και το είδος του κτιρίου, του οποίου αναλαμβάνεται ή διακόπτεται η συντήρηση (αριθμός φακέλου της Υπηρεσίας, αριθμός αδείας, φορέας ελέγχου, αριθμός καταχώρησης, πλήρη διεύθυνση κτιρίου).

(β) Βιβλίο – ημερολόγιο καταχώρησης των συντηρήσεων σελιδοποιημένο και θεωρημένο ως ανωτέρω στο οποίο καταχωρούνται οι πραγματοποιούμενες κάθε μέρα συντηρήσεις.

(γ) Μόνιμη έδρα με αυτόματο τηλεφωνητή για αναγγελία βλαβών ολόκληρο το 24ωρο. Η μόνιμη έδρα είναι ίδια για όλα τα κινητά συνεργεία.

(δ) Κατάλληλο χώρο και εξοπλισμό από όργανα και εργαλεία που απαιτούνται για την εκτέλεση των συντηρήσεων και ελέγχων.

 1. Σε περίπτωση παραίτησης του συνεργείου συντήρησης από τη συντήρηση του ανελκυστήρα, υποχρεούται να ενημερώνει, εγγράφως, με συστημένη επιστολή είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες προ της παραιτήσεως τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή ή αυτόν που τον υποκαθιστά στη διαχείριση του κτιρίου και να υποβάλλει στο διάστημα αυτό την παραίτηση, με Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86, στη Διεύθυνση Ανάπτυξης για την ενημέρωση του Μητρώου των συνεργείων συντήρησης.
 2. Ο υπεύθυνος συντηρητής του ανελκυστήρα υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως τον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή ή τον νόμιμο εκπρόσωπό τους, τρεις (3) μήνες πριν τη λήξη της προθεσμίας, για τη διενέργεια του αρχικού ή περιοδικού ελέγχου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 και την παράγραφο 1 του άρθρου 15 της παρούσας.
 3. Σε περίπτωση παραίτησης ή αλλαγής του υπεύθυνου συντήρησης, είναι απαραίτητο, εκτός από τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/86 του υπεύθυνου συντήρησης και του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου τους, να υποβληθεί στην οικεία Διεύθυνση Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης από τον νέο συντηρητή, κατάσταση συντηρούμενων από αυτόν ανελκυστήρων καθώς και το τακτικό πρόγραμμα συντηρήσεων, ώστε να εξασφαλίζεται η απαίτηση της παραγράφου 4 του άρθρου 5 σχετικά με το όριο της συντήρησης μέχρι διακοσίων σαράντα (240) ανελκυστήρων.

 

Άρθρο 7

 

Άδεια συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων – Μητρώο

 

 1. Η άδεια συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων χορηγείται στους έχοντες αυτό το δικαίωμα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις κατάταξης των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων, καθώς και της κατοχύρωσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων.
 2. Για τη χορήγηση άδειας συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων υποβάλλεται στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, όπου είναι η μόνιμη έδρα του Συνεργείου, αίτηση του υπεύθυνου συντηρητή ή του νομικού προσώπου, με το οποίο συνδέεται το φυσικό πρόσωπο, συνοδευόμενη από τα παρακάτω:

(α) Τις πρωτότυπες επαγγελματικές άδειες του υπευθύνου και των μελών που στελεχώνουν τα κινητά συνεργεία.

(β) Τα προς θεώρηση βιβλία που προβλέπονται στα στοιχεία α και β της παραγράφου 7 του άρθρου 6.

(γ) Καταστάσεις συντηρούμενων ανελκυστήρων σελιδοποιημένες (εις διπλούν σε έντυπη μορφή ή σε ηλεκτρονική μορφή), στις οποίες θα αναγράφονται οι ανελκυστήρες με τον ίδιο τρόπο όπως στο Βιβλίο – μητρώο.

(δ) Υπεύθυνες δηλώσεις θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής, του ν. 1599/1986 των μελών των κινητών συνεργείων ότι απασχολούνται αποκλειστικά με τη συντήρηση ανελκυστήρων.

(ε) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του υπεύθυνου των συνεργείων στην οποία δηλώνεται:

ι. ότι απασχολείται αποκλειστικά με τη συντήρηση των ανελκυστήρων,

ιι. ότι διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό για τη συντήρηση των ανελκυστήρων που αναγράφεται στις επισυναπτόμενες προς θεώρηση καταστάσεις,

ιιι. ότι το βοηθητικό του προσωπικό και τα μέλη των συνεργείων του είναι ασφαλισμένα στο ΙΚΑ ή άλλο ασφαλιστικό οργανισμό.

ιν. την έδρα των συνεργείων του και το τηλέφωνο – τηλεφωνητή.

Αν ο υπεύθυνος των συνεργείων έχει το δικαίωμα να εκτελεί και εγκαταστάσεις ανελκυστήρων πρέπει να το δηλώνει στην προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση, καθώς και ότι θα απασχολεί στις εργασίες εγκατάστασης μόνο το πλεονάζον προσωπικό από τη συντήρηση με ονομαστική αναφορά σε αυτούς σύμφωνα και με την παράγραφο 6 του άρθρου 5.

 1. Η αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ελέγχει τα παραπάνω δικαιολογητικά και χορηγεί αδεία συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων, σύμφωνα με τα προηγούμενα θεωρώντας παράλληλα τα προαναφερθέντα βιβλία και καταστάσεις. Η παραπάνω άδεια πρέπει να ανανεώνεται κάθε 5 χρόνια από την ιδία Υπηρεσία.
 2. Στις περιπτώσεις αποχώρησης μελών των συνεργείων συντήρησης αυτά πρέπει να ειδοποιούν τον υπεύθυνο είκοσι (20) ημέρες πριν από την παραλαβή της επαγγελματικής τους άδειας ώστε να αντικαθίστανται έγκαιρα. Σε περίπτωση που εντός τριάντα (30) ημερών το αργότερο δεν αντικατασταθούν τα αποχωρήσαντα μέλη των κινητών συνεργείων ή δεν τροποποιηθεί ανάλογα ο αριθμός των συντηρουμένων ανελκυστήρων, ανακαλείται η άδεια του συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων ή επιβάλλονται στον υπεύθυνο του Συνεργείου οι προβλεπόμενες από την παρούσα κυρώσεις.
 3. Στην αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. τηρείται μητρώο με τις άδειες των συνεργείων συντήρησης ανελκυστήρων.

Στο μητρώο τηρείται φάκελος που περιλαμβάνει τα εξής:

α) Την άδεια του συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων και τις πρωτότυπες επαγγελματικές άδειες του υπευθύνου και των μελών που στελεχώνουν τα κινητά συνεργεία. Στην περίπτωση που ο συντηρητής είναι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προσκομίζεται το αντίγραφο της εγγραφής του στα μητρώα της Υπηρεσίας Ανάπτυξης της οικίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

β) Οι καταστάσεις των συντηρουμένων από το συνεργείο αυτό ανελκυστήρων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

γ) Οι υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 ανάληψης και παραίτησης από συντηρήσεις.

δ) Τυχόν πράξεις επιβολής κυρώσεων και άλλα σχετικά στοιχεία.

 1. Αν εκτελούνται συντηρήσεις σε περιοχή διαφορετική από τη μόνιμη έδρα του συνεργείου συντήρησης αντίγραφα των στοιχείων καταχώρησης, του πιστοποιητικού του φορέα ελέγχου, της άδειας λειτουργίας κατά περίπτωση και της υπεύθυνης δήλωσης της περίπτωσης γ) της παραγράφου 5, αποστέλλονται υπηρεσιακώς στην υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που τηρεί το σχετικό μητρώο.
 2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 5, η άδεια συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων είναι δυνατόν να χορηγείται και σε νομικό πρόσωπο, εφόσον διαθέτει το νομίμως αδειοδοτημένο προσωπικό το οποίο συνδέεται με αυτό με σχέση εξηρτημένης εργασίας νόμιμα αποδεικνυόμενης. Οι δικαιούχοι προσδιορίζονται με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 και παράγραφο 4 του άρθρου 5 της παρούσης.
 3. Οι άδειες συνεργείων συντήρησης ανελκυστήρων που έχουν χορηγηθεί σε νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν στην δύναμή τους υπεύθυνο συντηρητή, συνεχίζουν να ισχύουν μέχρι την ημερομηνία λήξης τους. Μετά την λήξη τηρούνται οι απαιτήσεις της παρούσας.
 4. Τα δημόσια έγγραφα που τηρούνται στο μητρώο χορηγούνται σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν.1599/86 όπως εκάστοτε ισχύει.

 

    Άρθρο 8

 

Υποχρεώσεις – Δικαιώματα ιδιοκτήτη ή διαχειριστή

 

 

 

 1. Ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής του κτιρίου ή ο νόμιμος εκπρόσωπός τους είναι υπεύθυνος, πέρα από την ανάθεση της συντήρησης σε υπεύθυνο αδειούχο συντηρητή και για τα κατωτέρω:

α) Να μεριμνά για την περιοδική επιθεώρηση του ανελκυστήρα, την αρχική πιστοποίησή του από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου για τους ανελκυστήρες των περιπτώσεων ΙΙΙ και ΙV της παρ. 2 του άρθρου 3 της παρούσας, και τον περιοδικό επανέλεγχο του.

β) Να αναγγέλλει στον υπεύθυνο συντηρητή κάθε παρουσιαζόμενη ανωμαλία λειτουργίας.

γ) Να τηρεί αντίγραφο και να παρακολουθεί το φάκελο του ανελκυστήρα και να διατηρεί το βιβλιάριο συντήρησης, του οποίου είναι ο νόμιμος κάτοχος, θεωρημένο από την αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

δ) Να μεριμνά για την ύπαρξη και καλή λειτουργία της διάταξης ειδοποίησης έκτακτης ανάγκης.

 1. Εάν ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής επιθυμεί την αλλαγή του συνεργείου συντήρησης υποχρεούται να προειδοποιεί εγγράφως, με συστημένη επιστολή, το συνεργείο είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες προ της αλλαγής και στο διάστημα αυτό να αναθέτει τη συντήρηση σε νέο συνεργείο. Σε κάθε περίπτωση ανάληψης της συντήρησης από νέο υπεύθυνο συντηρητή, θα πρέπει να παραδίδονται εγγράφως στον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή του κτιρίου ή τον νόμιμο εκπρόσωπό τους από τον απερχόμενο συντηρητή, όλοι οι απαραίτητοι κωδικοί για την λειτουργία του ανελκυστήρα ώστε να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη και ασφαλής λειτουργία αυτού.
 2. Η νέα ανάληψη δηλώνεται με υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 του νέου συντηρητή (εις διπλούν), και του ιδιοκτήτη ή διαχειριστή του κτιρίου, θεωρημένη νομίμως για το γνήσιο της υπογραφής, στην αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, προσκομίζοντας το βιβλίο συντήρησης του ανελκυστήρα, στο οποίο θα καταχωρείται η νέα ανάθεση και ανάληψη, καθώς και την άδεια του συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων.

Αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης ανάληψης της συντήρησης διαβιβάζεται στην Διεύθυνση Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης της έδρας του συντηρητή για να ενημερωθεί το μητρώο συνεργείων συντήρησης ανελκυστήρων.

 1. Ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής του κτιρίου ή ο νόμιμος εκπρόσωπός τους δεν μπορούν να αναθέτουν την επισκευή ή λοιπές εργασίες στον ανελκυστήρα σε άλλα πρόσωπα εκτός του υπεύθυνου συντηρητή.
 2. Οι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους, δύνανται για λόγους ασφαλείας, να μεριμνήσουν για τηλεφωνική σύνδεση της καμπίνας του ανελκυστήρα με πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.
 3. Στην περίπτωση ανελκυστήρων δημοσίας χρήσης, η ύπαρξη και λειτουργία διάταξης κλήσης έκτακτης ανάγκης καθίσταται υποχρεωτική από 1.7.2009.

 

    Άρθρο 9

 

Αναγνωρισμένοι/Κοινοποιημένοι φορείς ελέγχου

 

 1. Οι αναγνωρισμένοι / κοινοποιημένοι φορείς για την αξιολόγηση συμμόρφωσης – πιστότητας των ανελκυστήρων κατά την έννοια της υπ’ αριθμ. Φ.9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/1997) κοινής υπουργικής απόφασης ενεργούν όλους τους ελέγχους, αρχικούς, περιοδικούς και έκτακτους επανέλεγχους των ανελκυστήρων και εκδίδουν τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στα παραρτήματα της προαναφερόμενης κοινής υπουργικής απόφασης και στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 της παρούσας.
 2. Οι αναγνωρισμένοι/κοινοποιημένοι φορείς που είναι αρμόδιοι για την αξιολόγηση της πιστότητας των ανελκυστήρων καθώς και των κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας καταχωρούνται σε κατάλογο που τηρείται από τη Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και κοινοποιείται υποχρεωτικά σε όλες τις αρμόδιες Διευθύνσεις των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας καθώς και στη Διεύθυνση Υποστήριξης Βιομηχανιών της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.
 3. Ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή ο νόμιμος εκπρόσωπός τους αναθέτει τον έλεγχο του ανελκυστήρα σε αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου της επιλογής του, συμβουλευόμενος τον κατάλογο της παραγράφου 2, εκτός των νέων ανελκυστήρων για τους οποίους εφαρμόζεται η οδηγία 95/16/ΕΚ που ορίζει τον εγκαταστάτη του ανελκυστήρα ως αποκλειστικά υπεύθυνο για την επιλογή φορέα ελέγχου.
 4. Ο εγκαταστάτης ή ο συντηρητής του ανελκυστήρα υποχρεούται να γνωστοποιεί στον ιδιοκτήτη ή στο διαχειριστή ή στο νόμιμο εκπρόσωπό τους, τους φορείς ελέγχου της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ούτως ώστε εκείνος να επιλέξει τον φορέα της προτίμησής του.
 5. Αν ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή ο νόμιμος εκπρόσωπός τους διαφωνήσει με την έκθεση περιοδικού ελέγχου του φορέα τότε ακολουθείται η διαδικασία των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 10 της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης.
 6. Ο παλαιός φορέας, εφόσον αντικατασταθεί, υποχρεούται να χορηγήσει πλήρες αντίγραφο του φακέλου του ανελκυστήρα που διατηρεί, με το σύνολο των στοιχείων που έχει (σχεδιαγραμμάτων, οικοδομικής άδειας, μελέτης, πιστοποιητικών, οδηγιών χρήσης, συντήρησης, ελέγχου) στον ιδιοκτήτη ή στο διαχειριστή ή στο νόμιμο εκπρόσωπο τους που θα τα παραδώσει με την σειρά του στον νέο φορέα ελέγχου. Ο παλαιός φορέας δύναται να τηρεί στο αρχείο του αντίγραφο του φακέλου ανελκυστήρα που υποχρεούται να επιδεικνύει οποτεδήποτε του ζητηθεί από αρμόδιους φορείς εποπτείας και ελέγχου της αγοράς.

 

    Άρθρο 10

 

Περιοδικοί έλεγχοι και δοκιμές

 

 1. Οι έλεγχοι και οι δοκιμές πραγματοποιούνται στα πλαίσια επιβεβαίωσης της καλής κατάστασης και λειτουργίας των ανελκυστήρων από τους αναγνωρισμένους φορείς ελέγχου ανελκυστήρων, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 9 της παρούσης. Περιλαμβάνουν όλες τις δοκιμές και τους ελέγχους που διενεργούνται κατά την πρώτη εγκατάσταση του ανελκυστήρα, όπως αυτοί προβλέπονταν κατά το χρόνο εγκατάστασης τους, εκτός από τη χρήση δοκιμαστικών βαρών, και επαναλαμβάνονται ως εξής:

α) Για ανελκυστήρες μέχρι (6) έξη στάσεις, σε κτίρια με χρήση κατοικίας, κάθε εξαετία.

β) Για ανελκυστήρες με περισσότερες από (6) έξη στάσεις, σε κτίρια με χρήση κατοικίας, κάθε πενταετία.

γ) Για ανελκυστήρες μέχρι (6) έξη στάσεις σε κτίρια με επαγγελματική χρήση, κάθε τετραετία

δ) Για ανελκυστήρες με περισσότερες από (6) έξη στάσεις σε κτίρια με επαγγελματική χρήση, κάθε τριετία ή/και σε ξενοδοχεία μέχρι 200 κλίνες.

ε) Για ανελκυστήρες σε δημόσιους χώρους, σε σιδηροδρομικούς σταθμούς, σε αεροδρόμια, σε υπόγειες ή υπέργειες διαβάσεις, σε χώρους στάθμευσης, σε χώρους που είναι εκτεθειμένοι σε ιδιαίτερες επιδράσεις της ατμόσφαιρας ή του περιβάλλοντος χώρου (π.χ. σε πολύ υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες, σε αυξημένη ανάπτυξη σκόνης, σε αυξημένο κίνδυνο διαβρώσεων, σε κίνδυνο εκρήξεων κλπ), σε ξενοδοχεία πλέον των 200 κλινών ή νοσοκομεία, σε θέατρα ή κινηματογράφους, καθώς επίσης σε κτίρια και εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν ευρύ κοινό, κάθε έτος.

Τα παραπάνω χρονικά διαστήματα μεταξύ 2 διαδοχικών ελέγχων στον ίδιο ανελκυστήρα ορίζονται με έναρξη την ημερομηνία έκδοσης του προηγούμενου πιστοποιητικού ελέγχου από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου. Τα πιστοποιητικά περιοδικού ελέγχου θα πρέπει να έχουν μέγιστη διάρκεια ισχύος τα ανωτέρω αναφερόμενα διαστήματα.

Για πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί βάσει προηγούμενων κανονιστικών διατάξεων ισχύουν τα ανωτέρω διαστήματα αρχής γενομένης της έκδοσης του προηγούμενου πιστοποιητικού.

 1. Οι έλεγχοι είναι υποχρεωτικοί και διενεργούνται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται από την άδεια λειτουργίας ή το πιστοποιητικό αρχικού ελέγχου του ανελκυστήρα και εφαρμόζονται οι διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο εγκατάστασής του, συμπληρωμένες με τις κατά καιρούς κατευθυντήριες οδηγίες που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και θα αφορούν τη βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας των υφιστάμενων ανελκυστήρων.
 2. Μετά το πέρας του περιοδικού ελέγχου ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή ο νόμιμος εκπρόσωπος τους έχει υποχρέωση να υποβάλλει αίτηση εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα ημερών για την ανανέωση της πράξης καταχώρησης του ανελκυστήρα στην Δ/νση Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, υποβάλλοντας το σχετικό πιστοποιητικό περιοδικού ελέγχου του αναγνωρισμένου φορέα
 3. Αν υπάρξει διαφωνία μεταξύ των εμπλεκομένων μερών σχετικά με την υπαιτιότητα των τεχνικών αποκλίσεων που ενδέχεται να διαπιστωθούν από τον περιοδικό έλεγχο και την αποδοχή ή μη της ευθύνης συμμόρφωσης με τις υποδείξεις του φορέα ελέγχου, μέχρι τον καταμερισμό των ευθυνών, δεν θα επιβάλλονται οι σχετικές κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
 4. Αν ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή ο νόμιμος εκπρόσωπος τους διαφωνήσει με την εκτίμηση του φορέα ελέγχου ως προς την έκθεση ελέγχου του τελευταίου μπορεί είτε να τον αντικαταστήσει και να αναθέσει την σχετική διαδικασία σε άλλον φορέα ελέγχου είτε να προσφύγει στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), το οποίο αναθέτει την επανάληψη του ελέγχου σε ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα με την παρουσία του εν προκειμένω φορέα ελέγχου. Το πόρισμα του ελέγχου αυτού είναι δεσμευτικό για όλους, και βάσει αυτού καταμερίζονται ευθύνες και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες στα πλαίσια της παρούσης κυρώσεις. Επιπλέον, αν διαπιστωθούν ευθύνες του φορέα ελέγχου επιβάλλονται τα πρόστιμα της παραγράφου 2 του άρθρου 13 της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης.
 5. Οι φορείς ελέγχου θα μπορούν να εκτελούν ορισμένο αριθμό περιοδικών ελέγχων λαμβάνοντας υπόψη και το αν γίνονται και αρχικοί έλεγχοι την ίδια ημέρα. Πιο συγκεκριμένα:

α) Ένας περιοδικός έλεγχος ημερησίως, εάν ο αριθμός αρχικών ελέγχων των ανελκυστήρων που διενεργούνται από τον ίδιο αρμόδιο ελεγκτή του φορέα (με το βοηθητικό προσωπικό του) είναι δύο την ίδια ημέρα.

β) Έως τέσσερις περιοδικούς ελέγχους ημερησίως, εάν δεν διενεργούνται αρχικοί έλεγχοι την ίδια ημέρα από τον ίδιο αρμόδιο ελεγκτή του φορέα (με το βοηθητικό προσωπικό του).

γ) Έως δύο περιοδικούς ελέγχους, εάν ο αριθμός αρχικών ελέγχων των ανελκυστήρων που διενεργούνται από το ίδιο αρμόδιο ελεγκτή του φορέα (με το βοηθητικό προσωπικό του) είναι ένας την ίδια ημέρα. Επίσης κάθε εβδομάδα, ένας αρμόδιος ελεγκτής (με το βοηθητικό προσωπικό του) μπορεί να απασχολείται με ελέγχους ανελκυστήρων μέχρι έξη (6) ημέρες, οπότε και αντίστοιχα διαμορφώνεται ο συνολικός αριθμός αρχικών και περιοδικών ελέγχων ανελκυστήρων, σύμφωνα με τα εδάφια α, β και γ ως ανωτέρω. Ο μέγιστος ημερήσιος αριθμός αρχικών ελέγχων, που μπορεί να απασχολείται το ίδιο πρόσωπο του φορέα ελέγχου, είναι δύο.

 

    Άρθρο 11

 

Έκτακτοι έλεγχοι – Ατυχήματα

 

 1. Έκτακτοι έλεγχοι διενεργούνται:

α) Από τους αναγνωρισμένους φορείς ελέγχου, αν επέρχεται σημαντική μετατροπή στην εγκατάσταση του ανελκυστήρα. Σημαντική μετατροπή μπορεί να είναι η αλλαγή χρήσεως του ανελκυστήρα, η αλλαγή χρήσεως του κτιρίου, η τροποποίηση διαδρομής του ανελκυστήρα , η αλλαγή του ωφέλιμου φορτίου του ή η σημαντική μεταβολή της ταχύτητας του. Στην περίπτωση αυτή ο συντηρητής ή ο

εγκαταστάτης υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως τον ιδιοκτήτη ή τον νόμιμου εκπρόσωπο του ή τον διαχειριστή για την ανάγκη διενέργειας έκτακτου ελέγχου από αναγνωρισμένο φορέα.

β) Από τις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, σε περιπτώσεις καταγγελιών για παράνομη ή μη ορθή λειτουργία ή συντήρηση του ανελκυστήρα ή σε περίπτωση ατυχήματος. Όταν η καταγγελία αφορά πολεοδομική παράβαση, αρμόδιες είναι αποκλειστικά οι υπηρεσίες της Πολεοδομίας οι οποίες ενεργούν σύμφωνα με την νομοθεσία και επιβάλλουν τις σχετικές κυρώσεις.

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, πλην της περίπτωσης ατυχήματος, αρμόδιοι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Ανάπτυξης διενεργούν το ταχύτερο επιτόπιο έλεγχο και συντάσσουν έκθεση ελέγχου. Κατά τον έλεγχο αυτό παρίσταται υποχρεωτικά και χωρίς αμοιβή ο υπεύθυνος συντηρητής ή ο εγκαταστάτης ή/ και ο διαχειριστής ή ο νόμιμος εκπρόσωπός τους, κατά την κρίση των οργάνων ελέγχου, οι οποίοι πρέπει να παρέχουν κάθε μέσο και βοήθεια για τον έλεγχο. Για την ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου ενημερώνονται εγγράφως ή ηλεκτρονικά (μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) από την Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Εάν διαπιστωθούν παρεκκλίσεις ή παρατυπίες, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από την παρούσα κοινή υπουργική από-φαση κυρώσεις στον υπεύθυνο σύμφωνα με το άρθρο 13 της παρούσας.

 1. Για την περίπτωση του ατυχήματος,

α. Εάν η Διεύθυνση Ανάπτυξης λάβει γνώση εντός των επόμενων 48 ωρών από την στιγμή που αυτό έλαβε χώρα, διενεργείται άμεσα έλεγχος και συντάσσεται έκθεση ελέγχου. Το κλιμάκιο ελέγχου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που ενεργοποιείται εντός του ως άνω προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος, συγκροτείται εντός του Ιανουαρίου έκαστου έτους από τον οικείο Νομάρχη από αρμόδιους υπαλλήλους.

β. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε ενεργοποιείται το μικτό όργανο / κλιμάκιο ελέγχου στο οποίο συμμετέχουν ένας αρμόδιος υπάλληλος για ανελκυστήρες της οικείας Διεύθυνσης Ανάπτυξης, ένας εμπειρογνώμονας σε θέματα ανελκυστήρων από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, ένας επιθεωρητής από τους αναγνωρισμένους φορείς ελέγχου ανελκυστήρων που θα ορίζει το Ε.Σ.Υ.Δ. και ένας εκπρόσωπος του επαγγελματικού κλάδου των εγκαταστατών. Το μικτό όργανο/κλιμάκιο ελέγχου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης συγκροτείται επίσης εντός του Ιανουαρίου έκαστου έτους από τον οικείο Νομάρχη. Το μικτό κλιμάκιο υποχρεούται να εκτελέσει εντός δεκαπέντε (15) ημερών την εν λόγω πραγματογνωμοσύνη και τον σχετικό έλεγχο.

Και στις δύο περιπτώσεις τα όργανα ελέγχου ενημερώνονται άμεσα περί του ατυχήματος από τους εμπλεκόμενους με αυτό, τους σχετιζόμενους με τον ανελκυστήρα και από τον υπεύθυνο συντηρητή και συντάσσεται έκθεση πραγματογνωμοσύνης, η οποία διαβιβάζεται στην Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

Στην έκθεση αυτή, το κατά περίπτωση ενεργοποιημένο όργανο ελέγχου προβαίνει στον καταλογισμό ευθυνών, προτείνει επιβολή κυρώσεων που μπορεί να είναι και η διακοπή λειτουργίας του ανελκυστήρα για διαπιστωθείσες παραβάσεις οφειλόμενες σε μη τήρηση των προβλεπόμενων απαιτήσεων.

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης εξετάζει το θέμα έχοντας υπόψη την έκθεση πραγματογνωμοσύνης του Οργάνου ελέγχου, την έκθεση του συντηρητή την οποία υποβάλλει στην Διεύθυνση Ανά-πτυξης με ευθύνη του εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που θα λάβει γνώση του ατυχήματος, αλλά και τυχόν εκθέσεις άλλων Υπηρεσιών, και προβαίνει στον καταλογισμό ευθυνών, στην επιβολή τυχόν προστίμων σύμφωνα με το άρθρο 13 της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης, στη διακοπή ή στη συνέχιση λειτουργίας του ανελκυστήρα. Μετά την αποκατάσταση τυχόν ζημιών απαιτείται, με μέριμνα του ιδιοκτήτη ή διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου τους, έλεγχος από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου και η έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου για την έγκριση συνέχισης λειτουργίας του ανελκυστήρα.

Αντίγραφο του πιστοποιητικού υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή ή το νόμιμο εκπρόσωπό τους στην οικεία Διεύθυνση Ανάπτυξης για ενημέρωση του φακέλου του ανελκυστήρα. Τα έξοδα των ζημιών και του επανελέγχου βαρύνουν τον υπεύθυνο του ατυχήματος.

 

    Άρθρο 12

 

Διακοπή λειτουργίας ανελκυστήρα

 

 1. Με απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης επιβάλλεται η διακοπή λειτουργίας ανελκυστήρα στις περιπτώσεις που μετά από έλεγχο είτε αυτής της υπηρεσίας είτε αναγνωρισμένου φορέα ελέγχου κατά τα οριζόμενα ανωτέρω, προκύψει ότι:

(α) Ο ανελκυστήρας λειτουργεί χωρίς να έχουν τηρηθεί οι νόμιμες προϋποθέσεις εγκατάστασης λειτουργίας και συντήρησής του ή χωρίς τα πιστοποιητικά αρχικών ή περιοδικών ελέγχων ανάλογα με τη περίπτωση.

(β) Κατά τον περιοδικό έλεγχο διαπιστώθηκαν σοβαρές ελλείψεις, οι οποίες δεν αποκαταστάθηκαν, εντός τακτής προθεσμίας που έθεσε ο αναγνωρισμένος φορέας ελέγχου.

(γ) Συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 11 της παρούσας απόφασης.

 1. (α) Προ της έκδοσης απόφασης διακοπής ανελκυστήρα η Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με σχετικό έγγραφο της ανακοινώνει έγκαιρα την πρόθεση της να προβεί σε διακοπή της λειτουργίας του ανελκυστήρα στον ιδιοκτήτη ή στον διαχειριστή ή σε αυτόν που τον υποκαθιστά στην χρήση του κτιρίου και στον υπεύθυνο συντηρητή ή εγκαταστάτη.

(β) Το παραπάνω σχετικό έγγραφο επιδίδεται με συστημένη επιστολή ή με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Με το έγγραφο αυτό ζητούνται οι λόγοι των αποκλίσεων από τις σχετικές διατάξεις.

(γ) Μετά πάροδο δέκα πέντε (15) ημερών από την επίδοση του σχετικού εγγράφου η ανωτέρω Υπηρεσία εκδίδει σχετική απόφαση συνεκτιμώντας τους λόγους των ως άνω υπευθύνων εφόσον έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία εντός της προθεσμίας αυτής. Η απόφαση διακοπής της λειτουργίας καθώς και κάθε άλλη απόφαση με την οποία επιβάλλονται τεχνικές ή άλλες βελτιώσεις αναγκαίες για την ασφαλή λειτουργία του ανελκυστήρα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις επιδίδεται στους ενδιαφερομένους κατά τα ανωτέρω.

(δ) Η απόφαση διακοπής της λειτουργίας υλοποιείται από την ανωτέρω αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης, η οποία και προβαίνει στην σφράγιση των κυρίων στοιχείων της εγκατάστασης του ανελκυστήρα (Πίνακας χειρισμού, κεντρικός διακόπτης κλπ). Στην περίπτωση αυτή συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο σφράγισης που υπογράφεται και από τον εγκαταστάτη ή τον συντηρητή και τον υπεύθυνο ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή του κτιρίου όπου βρίσκεται ο ανελκυστήρας ή του νόμιμου εκπροσώπου τους. Το πρωτόκολλο συντάσσεται σε τρία (3) αντίγραφα από τα οποία το ένα επικολλάται στον πίνακα χειρισμού του ανελκυστήρα, το άλλο παραμένει στον φάκελο του ανελκυστήρα στην Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και το τρίτο αποστέλλεται στη Διεύθυνση Υποστήριξης Βιομηχανιών της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.

(ε) Στη συνέχεια ειδοποιείται αμελλητί ο Διαχειριστής του Δικτύου ή του Συστήματος Ηλεκτροδότησης για να ενεργήσει ανάλογα.

 1. Εφόσον διαπιστωθεί άμεσος κίνδυνος από την λειτουργία του ανελκυστήρα, ειδοποιείται επειγόντως ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή ο νόμιμος εκπρόσωπός τους, ο οποίος υποχρεούται είτε μόνος είτε μαζί με τον συντηρητή, να λάβει αμέσως προληπτικά μέτρα, μεταξύ των οποίων και την ακινητοποίηση του ανελκυστήρα. Η Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης μπορεί να αναστείλει, προσωρινά, με σχετική απόφαση της την λειτουργία του ανελκυστήρα χωρίς την τήρηση της διαδικασίας που αναφέρεται στην παράγραφο 2, εφόσον διαπιστωθεί άμεσος κίνδυνος από την λειτουργία του ανελκυστήρα κατά τη διαδικασία του άρθρου 11 του παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης. Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται η σχετική απόφαση της προσωρινής διακοπής λειτουργίας του ανελκυστήρα, η οποία κοινοποιείται αμελλητί στον οικείο Διαχειριστή του Δικτύου ή του Συστήματος Ηλεκτροδότησης για την άμεση διακοπή της ηλεκτροδότησης.

 

Άρθρο 13

 

Κυρώσεις

 

Πέραν των οριζομένων στο άρθρο 11 της κοινής υπουργικής απόφασης Φ.9.2/οικ.32803/1308, (ΦΕΚ 815/Β/1997) για τους παραβάτες των διατάξεων του παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης ορίζονται τα εξής:

 1. Σε οποιονδήποτε εγκαθιστά ή θέτει σε λειτουργία ή συντηρεί ανελκυστήρα ή παρακωλύει τον έλεγχο ή επανέλεγχο, κατά παράβαση των διατάξεων της ανωτέρω απόφασης και της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης εκτός από τυχόν κυρώσεις από άλλες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, επιβάλλεται με απόφαση του αρμόδιου Νομάρχη πρόστιμο μέχρι πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ υπέρ της Ν. Α. που βεβαιώνεται και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα περί δημοσίων εσόδων. Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο μπορεί να διπλασιάζεται, με την ίδια διαδικασία.
 2. Στους αναγνωρισμένους ή κοινοποιημένους φορείς ελέγχου ανελκυστήρων επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 7 της υπ’ αριθμ. οικ.3354/91/8.2.2001 (ΦΕΚ 149/Β/2001) υπουργικής απόφασης όπως κάθε φορά ισχύει. Επίσης σε αναγνωρισμένους ή κοινοποιημένους φορείς ελέγχου που εκτελούν πλημμελείς ή πλαστούς ή γενικότερα πλασματικούς ελέγχους που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα κατά παράβαση της υπ’ αριθμ. Φ.9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/1997) κοινής υπουργικής απόφασης και της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης, εκτός από τυχόν κυρώσεις από άλλες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, θα επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ύστερα από κοινή εισήγηση της Διεύθυνσης Υποστήριξης Βιομηχανιών και της Διεύθυνσης Πολιτικής Ποιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ υπέρ της οικείας Ν.Α. όπου έχει έδρα ο φορέας, που βεβαιώνεται και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα περί δημοσίων εσόδων. Η απόφαση κοινοποιείται και στον αρμόδιο φορέα διαπίστευσης.
 3. Πρόστιμο επιβάλλεται για παραβάσεις των διατάξεων της υπ’ αριθμ. Φ.9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/1997) κοινής υπουργικής απόφασης και της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης στον αδειούχο εγκαταστάτη ή στον συντηρητή Δ’ ειδικότητας ή στον ιδιοκτήτη ή στο διαχειριστή ή στο νόμιμο εκπρόσωπο τους ή και σε οποιονδήποτε άλλον που αυθαίρετα προβαίνει σε ενέργειες όσον αφορά την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση του ανελκυστήρα. Στους αδειούχους εγκαταστάτες και συντηρητές Δ’ ειδικότητας μπορεί να επιβάλλονται και οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 29 του Β.Δ. της από 25 Μαΐου (ΦΕΚ /224/Α/1938) και συνιστούν την προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της επαγγελματικής άδειας.
 4. Ειδικότερα, ανάλογα με το είδος της παράβασης και τις επιπτώσεις που αυτή μπορεί να έχει στην υγεία και ασφάλεια των χρηστών και των εργαζομένων, τα επιβαλλόμενα από τον αρμόδιο Νομάρχη πρόστιμα μπορούν να κλιμακώνονται ως εξής:

α. Πρόστιμο από δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ μέχρι εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ στην περίπτωση που έχει εκδοθεί απόφαση διακοπής λειτουργίας, έχει σφραγισθεί η εγκατάσταση του ανελκυστήρα και αυτός τίθεται σε λειτουργία ύστερα από παραβίαση των σφραγίδων και έχει συμβεί ατύχημα. Το ίδιο πρόστιμο επιβάλλεται και στην περίπτωση ατυχήματος κατά την διάρκεια αυθαίρετης λειτουργίας ανελκυστήρα (χωρίς μέριμνα για καταχώρηση , μη ανανέωσης καταχώρησης κ.λπ.).

β. Πρόστιμο από χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ μέχρι δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ στον συντηρητή ανελκυστήρα που παραλείπει την εκτέλεση των καθηκόντων του όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 5 της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης ή για παραλείψεις στη συγκρότηση κινητών συνεργείων συντήρησης ανελκυστήρων.

γ. ι) Πρόστιμο μέχρι χίλια πεντακόσια (1.500) Ευρώ στον ιδιοκτήτη που παραλείπει να μεριμνήσει για την πιστοποίηση και για την καταχώρηση του ανελκυστήρα και

ιι) Πρόστιμο μέχρι χίλια πεντακόσια (1.500) Ευρώ στον ιδιοκτήτη ή στον διαχειριστή ή στον νόμιμο εκπρόσωπο τους που παραλείπει να μεριμνήσει για την ανανέωση καταχώρησης του ανελκυστήρα.

Πριν την επιβολή των προστίμων ι) και ιι) πρέπει να διαπιστωθεί αν ο λόγος παράλειψης οφείλεται σε παρελκυστική τακτική του ανωτέρω ή σε αμφισβήτηση της έκθεσης ελέγχου του φορέα ή σε διαφωνία για το ποιος είναι υπεύθυνος να καλύψει οικονομικά τις αποκλίσεις (ο ιδιοκτήτης ή ο εγκαταστάτης ή ο συντηρητής) που επισήμανε ο φορέας στον έλεγχο του.

Αν διαπιστωθεί υπαιτιότητα του ιδιοκτήτη, επιβάλλονται τα παραπάνω πρόστιμα, αλλιώς θα πρέπει να επιβληθούν οι κυρώσεις των άλλων άρθρων για τα άλλα εμπλεκόμενα μέρη.

δ. Πρόστιμο από έξη χιλιάδες (6.000) ευρώ μέχρι εννέα χιλιάδες (9.000) ευρώ σε όποιον προβαίνει σε παράνομη ηλεκτροδότηση ανελκυστήρα.

 1. Σε περιπτώσεις παραβάσεων καθ’ υποτροπή, ατυχημάτων ή / και επικίνδυνων παραλείψεων είναι δυνατή η αφαίρεση της επαγγελματικής άδειας του φυσικού προσώπου που έχει την ευθύνη συντήρησης του ανελκυστήρα.
 2.   Κάθε απόφαση που λαμβάνεται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος που οδηγεί στον περιορισμό:

–  της εγκατάστασης ή και της θέσης λειτουργίας ή και της χρήσης του ανελκυστήρα, – της διάθεσης στην αγορά ή και της θέσης σε λειτουργία του κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας και κάθε απόφαση:

–  προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας του ανελκυστήρα

– επιβολής προστίμου αιτιολογείται και κοινοποιείται με απόδειξη στον ενδιαφερόμενο, στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στη Διεύθυνση Υποστήριξης Βιομηχανίας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.

 

Άρθρο 14

 

Προσφυγές

 

Κατά των αποφάσεων χορήγησης ή άρνησης χορηγήσεως άδειας συνεργείου, βεβαίωσης – απόφασης καταχώρησης ανελκυστήρα, επιβολής προστίμων ή κυρώσεων, χωρεί προσφυγή ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, η οποία ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης. Η προσφυγή αυτή ασκείται από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον και κατατίθεται στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3200/1955 (ΦΕΚ 97 Α/1955) όπως ισχύουν κάθε φορά.

 

Άρθρο 15

 

Μεταβατικές διατάξεις

 

 1. Το παρόν άρθρο αφορά αποκλειστικά ανελκυστήρες για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου με βάση την υπ’ αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308/1997 (ΦΕΚ 815/Β/1997) κοινή υπουργική απόφαση ή άλλες προγενέστερες της παρούσης κανονιστικές διατάξεις (υπουργικές αποφάσεις, εγκυκλίους). Οι περιοδικοί έλεγχοι των ανελκυστήρων για τους οποίους έχει εκδοθεί πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο φορέα εντάσσονται από την έναρξη ισχύος της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης στο άρθρο 10 «Περιοδικοί Έλεγχοι και δοκιμές».
 2. α) Για τους εγκατεστημένους ανελκυστήρες χωρίς στοιχεία νομιμότητας, ανεξαρτήτως έτους κατασκευής, παρέχεται προθεσμία έως 31.12.2012, εντός της οποίας οι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους υποχρεούνται να αναθέσουν σε αναγνωρισμένους φορείς ελέγχου και να πραγματοποιήσουν τον περιοδικό έλεγχο των ανελκυστήρων των κτιρίων τους ανεξάρτητα από το έτος εγκατάστασης τους.

β) Για τους ανελκυστήρες με προέγκριση εγκατάστασης και για τους οποίους έχει παρέλθει τριακονταετία από την ημερομηνία εγκατάστασής τους, παρέχεται προθεσμία έως 31.12.2010, εντός της οποίας οι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους υποχρεούνται να αναθέσουν και να πραγματοποιήσουν τον περιοδικό έλεγχο των ανελκυστήρων των κτιρίων τους από αναγνωρισμένους φορείς ελέγχου.

γ) Για τους υπόλοιπους ανελκυστήρες με προέγκριση εγκατάστασης παρέχεται προθεσμία έως 31.12.2011, εντός της οποίας οι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους υποχρεούνται να αναθέσουν και να πραγματοποιήσουν τον περιοδικό έλεγχο των ανελκυστήρων των κτιρίων τους από αναγνωρισμένους φορείς ελέγχου.

δ) Ειδικά για ανελκυστήρες εγκατεστημένους σε δημόσιους χώρους, σε σιδηροδρομικούς σταθμούς, σε αεροδρόμια, σε υπόγειες ή υπέργειες διαβάσεις, και γενικά σε προσπελάσιμα από το ευρύ κοινό κτίρια ή χώρους στάθμευσης, σε χώρους που είναι εκτεθειμένοι σε ιδιαίτερες επιδράσεις της ατμόσφαιρας ή του περιβάλλοντος χώρου όπως π.χ.:

– σε πολύ υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες,

– σε αυξημένη ανάπτυξη σκόνης,

– σε αυξημένο κίνδυνο διαβρώσεων, σε κίνδυνο εκρήξεων,

– σε ξενοδοχεία πλέον των 200 κλινών ή Νοσοκομεία ή θέατρα ή κινηματογράφους,

– καθώς επίσης και γενικά σε κτίρια που εξυπηρετούν ευρύ κοινό, παρέχεται προθεσμία έως 30.6.2009, εντός της οποίας οι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους υποχρεούνται να αναθέσουν και να πραγματοποιήσουν τον περιοδικό έλεγχο των ανελκυστήρων των κτιρίων τους από αναγνωρισμένους φορείς ελέγχου.

Σε περίπτωση απουσίας σχετικών δικαιολογητικών εγκατάστασης του ανελκυστήρα, το έτος εγκατάστασής του θα τεκμαίρεται από το έτος έκδοσης της άδειας οικοδομής του κτηρίου. Ο ιδιοκτήτης ή διαχειριστής ή ο νόμιμος εκπρόσωπός τους ενημερώνεται υποχρεωτικά εγγράφως από τον υπεύθυνο συντηρητή του ανελκυστήρα, 3 μήνες πριν τη λήξη της σχετικής προθεσμίας γι’ αυτή του την υποχρέωση.

Για τους περιοδικούς ελέγχους των ανελκυστήρων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου θα πρέπει να έχει εκδοθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο φορέα εντός των ανωτέρω αντιστοίχων χρονικών προθεσμιών από τη δημοσίευση της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης.

 1. Μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας θα επιβάλλονται ταυτόχρονα οι προβλεπόμενες από την παρούσα κοινή υπουργική απόφαση κυρώσεις σε όλους όσους συντηρούν ή/και έχουν την ευθύνη λειτουργίας μη νόμιμων ανελκυστήρων.
 2. Οι έλεγχοι στα πλαίσια του παρόντος άρθρου θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά σύμφωνα με τις τεχνικές προ-διαγραφές που ίσχυαν κατά την εποχή εγκατάστασης του ανελκυστήρα. Ειδικότερα ισχύει:

α) Για τους ανελκυστήρες του εδαφίου (γ) της παραγράφου 4 του άρθρου 4 που λειτουργούν σε Δημόσιους χώρους προβλέπεται η πλήρης ενσωμάτωση του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 81.80 εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων του εδαφίου (δ) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και ελέγχονται τα σημεία 1-18 του Παραρτήματος (ΙΙΙ) της υπ’ αριθμόν Οίκ. Φ.9.2/29362/1957/(ΦΕΚ 1797/Β/2005) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως αυτό ισχύει.

β) Για τους ανελκυστήρες των εδαφίων (α) και (β) της παραγράφου 4 του άρθρου 4, δύναται να εφαρμόζεται προαιρετικά η παράγραφος 5.8.3. του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 81.80, και ελέγχονται τα σημεία 1, 2, 3, 4, 5 και 6 του Παραρτήματος ΙΙΙ της υπ’ αριθμόν Οίκ. Φ.9.2/29362/1957/(ΦΕΚ 1797/ Β/2005) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως αυτό ισχύει. Εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά από τις τεχνικές προδιαγραφές που ίσχυαν κατά την εποχή εγκατάστασης του ανελκυστήρα, ο έλεγχος του σημείου (3) του Παραρτήματος αυτού αφορά προαιρετικό και όχι δεσμευτικό σημείο συμμόρφωσης.

γ) Εφόσον κατά την διάρκεια των προγραμματισμένων συντηρήσεων, λόγω εξάντλησης του κύκλου ζωής ή μετά από βλάβη, κρίνεται απαραίτητη η αντικατάσταση λειτουργικών μερών του ανελκυστήρα, τότε ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιείται θα πρέπει να φέρει σήμανση CE και να ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 81.80 για το τμήμα που αντικαθίσταται και συνεπώς ο περιοδικός έλεγχος θα συμπεριλαμβάνει συμπληρωματικά και την αντίστοιχη δέσμη δοκιμών που προβλέπεται για το λειτουργικό μέλος που αντικαθίσταται.

δ) Για την ανωτέρω περίπτωση (β) της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, παρέχεται η προαιρετική δυνατότητα σε όποιον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή ή νόμιμο εκπρόσωπό τους το επιθυμεί να συμμορφωθεί μερικά ή πλήρως με τις προδιαγραφές του πρότυπου ΕΛΟΤ ΕΝ 81-80 όποτε το κρίνει απαραίτητο, και τότε ο περιοδικός έλεγχος διαμορφώνεται αναλογικά σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου στο τμήμα που αυτές έχουν υιοθετηθεί.

 1. Για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας για ανελκυστήρες εγκατεστημένους πριν την 30.6.2009, δύναται προαιρετικά να γίνει αντιστάθμιση της άεργου ισχύος της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Η διάταξη αυτή καθίσταται υποχρεωτική για ανελκυστήρες που έχουν εγκατασταθεί ή θα εγκατασταθούν μετά την 1.7.2009.
 2. Για ανελκυστήρες σε κτίρια ιδιαιτέρου αισθητικής ή αρχιτεκτονικής σημασίας, οι εφαρμογή της παρούσας υπόκειται στους περιορισμούς και υποδείξεις της αρμόδιας αρχαιολογικής εφορίας νεότερων μνημείων.

 

    Άρθρο 16

 

Τελικές διατάξεις

 

 1. Από την έναρξη ισχύος του παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης, καταργούνται η υπ’ αριθμ. Φ.Α/ 9.2/7543/403 (ΦΕΚ 696/Β/2007) κοινή υπουργική απόφαση, η υπ’ αριθμ. ΦΑ/9.2 Οικ. 14143/720 (ΦΕΚ 1111/Β/2007) κοινή υπουργική απόφαση, η υπ’ αριθμ. ΦΑ’ 9.2/24461/1124/14.11.2006 εγκύκλιος της ΓΓΒ/ ΥΠΑΝ, τα υπ’ αριθμ. Φ.9.2/7192/505/24.4.2002, Φ.9.2 /16245/1076/13.9.2002 και Φ.9.2/6065/407/18.6.2004 έγγραφα εφαρμογής της προαναφερόμενης κοινής υπουργικής απόφασης της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας Διεύθυνσης Υποστήριξης Βιομηχανιών του Υπουργείου Ανάπτυξης ως και κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται από αυτή.

 

 1. Όπου στην υπ’ αριθμ. Φ.9.2/οικ.32803/1308/1997 (ΦΕΚ 815/Β/97) κοινή υπουργική απόφαση αναφέρεται «αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (Γ.Γ.Β.) του Υπουργείου Ανάπτυξης» αυτή ορίζεται ότι είναι η Διεύθυνση Υποστήριξης Βιομηχανιών της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας πλην των περιπτώσεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 3 αυτής όπου ορίζεται ότι είναι η Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.

 

 1. Η αίτηση καταχώρησης ανελκυστήρα, η βεβαίωση – απόφαση καταχώρησης ανελκυστήρα και η άδεια συνεργείου ή συνεργείων συντήρησης ανελκυστήρων είναι τυποποιημένες σύμφωνα με το παράρτημα I της υπ’ αριθμόν Οίκ. Φ.9.2/29362/1957/(ΦΕΚ 1797/Β/2005) κοινής υπουργικής απόφασης.

 

 1. Από την έναρξη ισχύος του παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης, καταργούνται οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. Οίκ. Φ.9.2/29362/1957/(ΦΕΚ 1797/Β/2005) κοινή υπουργική απόφαση. Τα παραρτήματα της υπ’ αριθμ. Οίκ. Φ.9.2/29362/ 1957/(ΦΕΚ 1797/Β/2005) κοινής υπουργικής απόφασης, παραμένουν σε ισχύ εκτός από το Παράρτημα ΙΙΙ το οποίο αντικαθίσταται ως εξής:

 

(Ακολουθεί Παράρτημα, Βλέπε οικείο ΦΕΚ 2604/22.12.2008).

 

 

Άρθρο 17

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Comments are closed.