Για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τους ανελκυστήρες

Κατεβάστε το pdf

 

 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Έχοντας υπόψη :

Τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο

100 Α,

Την πρόταση της Επιτροπής (1),

Τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

Αποφασίζοντας µε τη διαδικασία του άρθρου 189 Β της συνθήκης (3), σχετικά µε το κοινό σχέδιο που ενέκρινε στις 17 Μαϊου 1995 η επιτροπή συνδιαλλαγής.

Εκτιµώντας:

Ότι εναπόκειται στα κράτη µέλη να εξασφαλίζουν, στο έδαφός τους, την ασφάλεια και υγεία του κοινού.

Ότι στις παραγράφους 65 και 68 της Λευκής Βίβλου για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, που εγκρίθηκε απο το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τον Ιούνιο1985 προβλέπεται µια νέα αντιµετώπιση της προσέγγισης των νοµοθεσιών.

Ότι η οδηγία 84/529/ΕΟΚ του συµβουλίου της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τους ηλεκτροκίνητους, τους υδραυλικούς ή τους ηλεκτροϋδραυλικούς ανελκυστήρες (4), δεν επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία όλων των τύπων ανελκυστήρων ότι οι αναγκαστικού δικαίου διατάξεις των εθνικών συστηµάτων για τους τύπους που δεν καλύπτονται από την οδηγία 84/529/ΕΟΚ αποτελούν, λόγω των διαφορών τους, εµπόδια στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές ότι εποµένως, πρέπει να εναρµονιστούν οι εθνικές διατάξεις περί ανελκυστήρων.

Ότι η οδηγία 84/528/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τις κοινές διατάξεις για τα ανυψωτικά µηχανήµατα ή τα µηχανήµατα διακινήσεως φορτίων (5) αποτελεί το πλαίσιο για δύο επιµέρους οδηγίες: την οδηγία 84/529/ΕΟΚ και την οδηγία 86/663/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 22ας ∆εκεµβρίου 1986, για την προσέγγιση των κρατών µελών σχετικά µε τα αυτοκινούµενα βιοµηχανικά οχήµατα (6), η οποία καταργήθηκε από την οδηγία 91/368/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 20ης Ιουνίου 1991, που τροποποιεί την οδηγία 89/392/ΕΟΚ για την προσέγγιση της νοµοθεσίας των κρατών µελών σχετικά µε τις µηχανές (7).

Ότι στις 8 Ιουνίου 1995, η Επιτροπή ενέκρινε τη σύσταση95/216/ΕΚ (8) προς τα κράτη µέλη σχετικά µε τη βελτίωση της ασφαλείας των ήδη εγκατεστηµένων ανελκυστήρων.

Ότι οι βασικές απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας εξασφαλίζουν το αναµενόµενο επίπεδο ασφαλείας µόνον εφόσον την τήρησή τους διασφαλίζουν κατάλληλες διαδικασίες αξιολόγησης της πιστότητας επιλεγόµενες µεταξύ των διατάξεων της απόφασης 93/465/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 1993 για τις ενότητες που αφορούν τις διάφορες φάσεις των διαδικασιών αξιολόγησης της πιστότητας και τους κανόνες επίθεσης και χρήσης της σήµανσης πιστότητας “CE ” που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν στις οδηγίες τεχνικής εναρµόνισης (9).

Ότι οι ανελκυστήρες ή ορισµένα κατασκευαστικά τους στοιχεία ασφαλείας που πληρούν τις βασικές απαιτήσεις ασφαλείας και υγείας της παρούσας οδηγίας πρέπει να φέρουν ευκρινώς τη σήµανση “CE ” ώστε να µπορούν να διατίθενται στην αγορά.

Ότι η παρούσα οδηγία ορίζει µόνο τις βασικές απαιτήσεις ασφαλείας και υγείας γενικού περιεχοµένου, ότι προκειµένου οι κατασκευαστές να αποδεικνύουν ευχερώς την πιστότητα προς τις βασικές αυτές απαιτήσεις, χρειάζονται εναρµονισµένα σε ευρωπαϊκό επίπέδο πρότυπα όσον αφορά την πρόληψη των κινδύνων από τον σχεδιασµό και την εγατάσταση των ανελκυστήρων, πράγµα που, επιπλέον, θα επιτρέψει και τον έλεγχο της πιστότητας προς τις βασικές απαιτήσεις ότι τα εναρµονισµένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρότυπα έχουν καταρτιστεί από οργανισµούς ιδιωτικού δικαίου και πρέπει να διατηρήσουν το καθεστώς κειµένων µη υποχρεωτικού χαρακτήρα ότι, για το σκοπό αυτό, αναγνωρίζεται ότι η ευρωπαϊκή επιτροπή τυποποίησης (CEN ) και η ευρωπαϊκή επιτροπή ηλεκτροτεχνικής τυποποίησης (Cenelec) αποτελούν τους αρµόδιους οργανισµούς για την έγκριση των εναρµονισµένων προτύπων, σύµφωνα µε τις γενικές κατευθύνσεις συνεργασίας µεταξύ της Επιτροπής και των οργανισµών αυτών οι οποίες υπεγράφησαν στις 13 Νοεµβρίου 1984 ότι κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, ως εναρµονισµένο πρότυπο νοείται τεχνική προδιαγραφή εγκεκριµένη από έναν από τους δύο αυτούς οργανισµούς ή και από τους δύο, κατόπιν εντολής της Επιτροπής, βάσει της οδηγίας 83/189/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 28ης Μαρτίου 1983 για την καθιέρωση µιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τοµέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών (1), καθώς και δυνάµει των ως άνω γενικών κατευθύνσεων.

Ότι χρειάζεται ένα µεταβατικό καθεστώς που να επιτρέπει στους εγκαταστάτες να διαθέτουν στην αγορά ανελκυστήρες κατασκευασµένους πριν την ηµεροµηνία κατά την οποία η παρούσα οδηγία τίθεται σε εφαρµογή.

Ότι η παρούσα οδηγία καταρτίζεται για να καλύψει όλους τους κινδύνους τους οποίους δηµιουργούν οι ανελκυστήρες για τους επιβάτες τους και τους ενοίκους ενός κτιρίου ότι, συνεπώς, η οδηγία αυτή πρέπει να θεωρηθεί ως οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 3 της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης ∆εκεµβρίου 1998 για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών όσον αφορά τα προϊόντα του τοµέα των δοκιµών κατασκευών (2).

Ότι στις 20 ∆εκεµβρίου 1994 επήλθε συµφωνία για ένα modus vivendi µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής για τα εκτελεστικά µέτρα των πράξεων που εκδίδονται σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 189 Β της συνθήκης ΕΚ,

 

 • EE αριθ.C62 της 11.3.1992 σ.4 και ΕΕ αριθ C180 της 2.7.1993. σ.11
 • EE αριθ.C287 της 4.11.1992 σ.2.
 • Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 1992 (EE αριθ.C305 της 23.11.1992 σ.114) κοινή θέση της 16ης Ιουνίου 1994 (EE αριθ.C232 της 20.108.1994 σ.1) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Σεπτεµβρίου 1194 (EE αριθ.C305 της 31.10.1994 σ.48) (4) ΕΕ αριθ L 300 της 19.11.1984. σ.86. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 90/486/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ L 270 της 2.10.1990 σ.21) (5) ΕΕ αριθ L 300 της 19.11.1984. σ.72. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 88/665/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ L 382 της 31.12.1998 σ.42) (6) ΕΕ αριθ L 384 της 31.12.1986. σ.12.
 • ΕΕ αριθ L 198 της 22.7.1991. σ.16.
 • ΕΕ αριθ L 134 της 20.6.1995. σ.37.
 • ΕΕ αριθ L 220 της 30.8.1993. σ.23.

 

(1) EE αριθ L 109 της 26.4.19983. σ.8. οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 94/10/ΕΟΚ του Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ αριθ. L

100 της 19.4.1994, σ.30)

(2) ΕΕ αριθ. L40 της 11.2.1989, σ.12

 

 

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ :

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Πεδίο εφαρµογής, διάθεση στην αγορά και ελεύθερη κυκλοφορία

 

Άρθρο 1

 1. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στους ανελκυστήρες που εξυπηρετούν µονίµως κτίρια και κατασκευές. Εφαρµόζεται επίσης στα κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας που χρησιµοποιούνται σ’αυτούς τους ανελκυστήρες και απαριθµούνται στο παράρτηµα IV.
 2. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως ανελκυστήρας νοείται ανυψωτικό µηχάνηµα το οποίο εξυπηρετεί καθορισµένα επίπεδα, µέσω θαλαµίσκου κινουµένου κατά µήκος άκαµπτων οδηγών µε κλίση άνω των 15°, ως προς το οριζόντιο επίπεδο και ο οποίος προορίζεται για τη µεταφορά:
 • Προσώπων,
 • Προσώπων και αντικειµένων,
 • Μόνον αντικειµένων, εφ’όσον ο θαλαµίσκος είναι προσπελάσιµος, δηλαδή µπορεί κάποιο πρόσωπο να εισέλθει χωρίς δυσκολία, και διαθέτει όργανα χειρισµού εντός του θαλαµίσκου ή προσιτά σε πρόσωπο που ευρίσκεται εντός αυτού.

Οι ανελκυστήρες που µετακινούνται σε διαδροµή πλήρως καθορισµένη στο χώρο, ακόµα και εάν δεν µετακινούνται κατά µήκος άκαµπτων οδηγών, εµπίπτουν στην παρούσα οδηγία (π.χ. οι ανελκυστήρες µε ψαλιδωτούς οδηγούς).

 1. Από το πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας εξαιρούνται:
 • Οι εγκαταστάσεις που λειτουργούν µε συρµατόσχοινα για τις δηµόσιες ή µη δηµόσιες µεταφορές προσώπων, στις οποίες περιλαµβάνονται και οι σχοινοσιδηρόδροµοι,
 • Οι ανελκυστήρες που έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ειδικά για στρατιωτικούς σκοπούς ή για την τήρηση της τάξεως,
 • Οι ανελκυστήρες φρεάτων ορυχείων,
 • Οι ανυψωτήρες θεατρικών εγκαταστάσεων,
 • Οι ανελκυστήρες οι εγκατεστηµένοι στα µεταφορικά µέσα,
 • Οι ανελκυστήρες που συνδέονται µε µια µηχανή και προορίζονται αποκλειστικά για την προσπέλαση στη θέση εργασίας,
 • Οι οδοντωτοί σιδηρόδροµοι,
 • Οι ανελκυστήρες εργοταξίων,

 

 1. Κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας:
 • εγκαταστάτης ενός ανελκυστήρα είναι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο αναλαµβάνει την ευθύνη του σχεδιασµού, της κατασκευής, της εγκατάστασης και της διάθεσης στην αγορά του ανελκυστήρα, επιθέτει τη σήµανση “CE” και καταρτίζει τη δήλωση πιστότητας “ΕΚ”
 • Η διάθεση του ανελκυστήρα στην αγορά πραγµατοποιείται όταν ο εγκαταστάτης θέτει για πρώτη φορά τον ανελκυστήρα στη διάθεση του χρήστου,
 • Ως κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας νοούνται τα απαριθµούµενα στο παράρτηµα IV,
 • Κατασκευαστής των κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας είναι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο αναλαµβάνει την ευθύνη του σχεδιασµού και της κατασκευής των κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας, και καταρτίζει τη δήλωση πιστότητας “ΕΚ”
 • Ως µοντέλο ανελκυστήρα θεωρείται ο αντιπροσωπευτικός ανελκυστήρας του οποίου ο τεχνικός φάκελος δείχνει τον τρόπο µε τον οποίο θα τηρηθούν οι βασικές απαιτήσεις ασφαλείας στους ανελκυστήρες – παράγωγα του µοντέλου, που ορίζεται µε αντικειµενικά κριτήρια και µε χρήση απολύτως οµοίων συστατικών στοιχείων ασφαλείας.

Όλες οι επιτρεπόµενες παραλλαγές µεταξύ του µοντέλου και των ανελκυστήρων – παραγώγων του µοντέλου, πρέπει να αναφέρονται σαφώς (µε τις ελάχιστες και τις µέγιστες τιµές) στον τεχνικό φάκελο.

Επιτρέπεται να αποδεικνύεται µε υπολογισµούς ή/και µε τα διαγράµµατα σχεδιασµού η οµοιότητα µίας σειράς συστηµάτων ή διατάξεων που ανταποκρίνονται στις βασικές απαιτήσεις ασφαλείας.

 1. Όταν, για ένα ανελκυστήρα οι κίνδυνοι στους οποίους αναφέρονται η παρούσα οδηγία καλύπτονται, εν όλω ή εν µέρει, από ειδικές οδηγίες, η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται ή παύει να εφαρµόζεται για τους συγκεκριµένους ανελκυστήρες και κινδύνους, αµέσως µόλις αρχίσει η εφαρµογή των ειδικών οδηγιών.

Άρθρο 2

 1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα το πρόσφορα µέτρα ώστε:
 • Οι ανελκυστήρες στους οποίους εφαρµόζεται η παρούσα οδηγία να µπορούν να διατεθούν στην αγορά και να τεθούν σε υπηρεσία µόνον εάν δεν θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία των προσώπων και, κατά περίπτωση, την ασφάλεια των αγαθών εφόσον είναι εγκατεστηµένοι και συντηρούνται κατάλληλα και χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε τον προορισµό τους,
 • Τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας στα οποία εφαρµόζεται η παρούσα οδηγία να µπορούν να διατεθούν στην αγορά και να τεθούν σε λειτουργία µόνον εάν οι ανελκυστήρες στους οποίους είναι εγκατεστηµένα δεν θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία των προσώπων και, κατά περίπτωση, την ασφάλεια των αγαθών, εφόσον τα στοιχεία αυτά ειναι εγκατεστηµένα και συντηρούνται κατάλληλα, και χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε τον προορισµό τους.
 1. Tα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα πρόσφορα µέτρα ώστε ο υπεύθυνος για την δηµιουργία του κτιρίου ή της κατασκευής και ο εγκαταστάτης του ανελκυστήρα αφενός µεν να γνωστοποιούν αµοιβαίως τις αναγκαίες πληροφορίες και αφετερού να λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για την οµαλή και ασφαλή λειτουργία του ανελκυστήρα.
 2. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα ώστε στα φρέατα των ανελκυστήρων να µην περιλαµβάνονται άλλοι αγωγοί ή εγκαταστάσεις πλήν των αναγκαίων για τη λειτουργία ή την ασφάλεια του ανελκυστήρα.
 3. Με επιφύλαξη των παραγράφων 1, 2, και 3, η παρούσα οδηγία δεν εµποδίζει τα κράτη µέλη να ορίζουν, τηρουµένης της συνθήκης, τις απαιτήσεις που θεωρούν αναγκαίες ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία των προσώπων κατά τη θέση σε λειτουργία και τη χρήση των εν λόγω ανελκυστήρων, εφόσον αυτό δεν συνεπάγεται µετατροπές των ανελκυστήρων αυτών σε σχέση µε την παρούσα οδηγία.
 4. Τα κράτη µέλη δεν παρεµποδίζουν, ιδίως κατά τις παντός είδους εκθέσεις και επιδείξεις, την παρουσίαση ανελκυστήρων ή κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας µη συµφώνων προς τις εν ισχύι κοινοτικές διατάξεις, εφόσον, σε ευδιάκριτη πινακίδα, αναφέρεται τόσο το γεγονός αυτό όσο και το ότι οι εν λόγω ανελκυστήρες ή τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας δεν µπορούν να αποκτηθούν πριν ο εγκαταστάτης του ανελκυστήρα ή ο κατασκευαστής των στοιχείων ασφαλείας ή ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του κατασκευαστή, εξασφαλίσει την πιστότητά τους προς τις εν λόγω διατάξεις. Κατά τις επιδείξεις λαµβάνονται τα ενδεδειγµένα µέτρα ασφαλείας για την προστασία του κοινού.

Άρθρο 3
Οι ανελκυστήρες στους οποίους εµφανίζεται η παρούσα οδηγία πρέπει να πληρούν τις βασικές απαιτήσεις ασφαλείας και υγείας που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα I . Τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας στα οποία εφαρµόζεται η παρούσα οδηγία πρέπει να ικανοποιούν τις βασικές απατήσεις ασφαλείας και υγείας του παραρτήµατος I ή να επιτρέπουν στους ανελκυστήρες στους οποίους είναι εγκατεστηµένα να πληρούν τις εν λόγω βασικές απαιτήσεις.

Άρθρο 4

 1. Τα κράτη µέλη δεν µπορούν να απαγορεύσουν, να περιορίσουν ή να παρεµποδίσουν τη διάθεση στην αγορά και τη θέση σε λειτουργία στο έδαφός τους ανελκυστήρων ή/και κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας που πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.
 2. Τα κράτη µέλη δεν µπορούν να απαγορεύσουν, να περιορίσουν ή να παρεµποδίσουν τη διάθεση στην αγορά κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας που προορίζονται, κατά δήλωση του κατασκευαστή ή του εγκατεστηµένου στην Κοινότητα εντολοδόχου του, να ενσωµατωθούν σε ανελκυστήρα στον οποίο εφαρµόζεται η παρούσα οδηγία .

Άρθρο 5

 1. Τα κράτη µέλη θεωρούν συµφώνους προς το σύνολο των διατάξεων της παρούσας οδηγίας, συµπεριλαµβανοµένων των διαδικασιών πιστοποίησης του κεφαλαίου II, τους ανελκυστήρες και τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας που φέρουν τη σήµανση “CE” και συνοδεύονται από τη δήλωση πιστότητας “EΚ” που αναφέρεται στο παράρτηµα II.

Eλλείψει εναρµονισµένων προτύπων, τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα κατά την κρίση τους δεόντα µέτρα ώστε να γνωστοποιούνται στους ενδιαφερόµενους τα υφιστάµενα εθνικά τεχνικά πρότυπα και προδιαγραφές που θεωρούνται σηµαντικά ή χρήσιµα για την ορθή εφαρµογή των βασικών απαιτήσεων ασφαλείας και υγείας του παραρτήµατος I .

 1. Eφόσον εθνικό πρότυπο το οποίο αποτελεί µεταγραφή εναρµονισµένου προτύπου σε εθνικό δίκαιο και του οποίου τα στοιχεία έχουν δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καλύπτει µια ή περισσότερες βασικές απαιτήσεις ασφαλείας και υγείας
 • Ο ανελκυστήρας που κατασκευάζεται σύµφωνα µε το πρότυπο αυτό τεκµαίρεται σύµφωνος προς τις σχετικές βασικές απαιτήσεις, ή
 • Το κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας που παράγεται σύµφωνα µε το πρότυπο αυτό τεκµαίρεται ότι επιτρέπει στον ανελκυστήρα επί του οποίου θα τοποθετηθεί σωστά να τηρήσει τις σχετικές βασικές απαιτήσεις.

Τα κράτη µέλη δηµοσιεύουν τα στοιχεία των εθνικών προτύπων που αποτελούν µεταγραφή των εναρµονισµένων προτύπων σε εθνικό δίκαιο.

 1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν τη λήψη των καταλλήλων µέτρων ώστε οι κοινωνικοί εταίροι να µπορούν να ασκούν επιρροή, σε εθνικό επίπεδο, στη διαδικασία κατάρτισης και ενηµέρωσης των εναρµονισµένων προτύπων.

Άρθρο 6

 1. Όταν ένα κράτος µέλος ή η Επιτροπή θεωρεί ότι τα εναρµονισµένα πρότυπα τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 δεν ανταποκρίνονται πλήρως στις σχετικές βασικές απαιτήσεις του άρθρου 3 η επιτροπή ή το κράτος µέλος προσφεύγει στην επιτροπή η οποία έχει συσταθεί δυνάµει της οδηγίας 83/189/ΕΟΚ , αιτιολογώντας την ενέργειά της. Η επιτροπή γνωµοδοτεί επειγόντως.

Λαµβάνοντας υπόψη τη γνώµη της επιτροπής, η Επιτροπή ανακοινώνει στα κράτη µέλη αν πρέπει ή όχι να αποσυρθούν τα σχετικά πρότυπα από τις δηµοσιεύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2.

 1. Η επιτροπή µπορεί να θεσπίσει κάθε κατάλληλο µέτρο προκειµένου να εξασφαλίσει την ενιαία πρακτική εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, µε τη διαδικασία της παραγράφου 3.
 2. Η επιτροπή επικουρείται από µια µόνιµη επιτροπή η οποία απαρτίζεται από αντιπροσώπους που διορίζουν τα κράτη µέλη και της οποίας προεδρεύει ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής.

Η µόνιµη επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλει στη µόνιµη επιτροπή σχέδιο των µέτρων που πρέπει να ληφθούν. Η εν λόγω επιτροπή διατυπώνει τη γνώµη της για το σχέδιο αυτό, µέσα σε προθεσµία που µπορεί να ορίζει ο πρόεδρος ανάλογα µε τον επείγοντα χαρακτήρα του θέµατος, και αν χρειασθεί , προβαίνει σε ψηφοφορία.

Η γνώµη καταχωρίζεται στα πρακτικά επιπλέον, κάθε κράτος µέλος έχει το δικαίωµα να ζητήσει να καταχωριστεί η θέση του στα πρακτικά

Η επιτροπή λαµβάνει ιδιαίτερα υπόψη τη γνώµη της µόνιµης επιτροπής και την ενηµερώνει για τον τρόπο µε τον οποίο έλαβε υπόψη τη γνώµη αυτή

 1. Η µόνιµη επιτροπή µπορεί επίσης να εξετάσει κάθε θέµα σχετικό µε την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας το οποίο εγείρει ο πρόεδρός της, είτε µε δική του πρωτοβουλία είτε µετά από αίτηση κράτους µέλους.

Άρθρο 7

 1. Όταν κράτος µέλος διαπιστώσει ότι ανελκυστήρας ή κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας, που φέρει τη σήµανση “CE” και χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τον προορισµό του, ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία των προσώπων και κατά περίπτωση την ασφάλεια των αγαθών, λαµβάνει κάθε αναγκαίο µέτρο προκειµένου να αποσύρει τον ανελκυστήρα ή το κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας από την αγορά, να απαγορεύσει τη διάθεσή του στην αγορά, τη θέση του σε λειτουργία ή να περιορίσει την ελεύθερη κυκλοφορία του.

Το κράτος µέλος ενηµερώνει αµέσως την Επιτροπή για το µέτρο αυτό και αναφέρει τους λόγους της απόφασής του, και ειδικότερα, εάν η έλλειψη πιστότητας οφείλεται:

α) στην παράβαση των βασικών απαιτήσεων του άρθρου 3.

β) στην κακή εφαρµογή των προτύπων του άρθρου 5 παράγραφος 2.

γ) σε κενό των ίδιων των προτύπων του άρθρου 5 παράγραφος 2 .

 1. Η επιτροπή πραγµατοποιεί διαβουλεύσεις µε τα ενδιαφερόµενα µέρη το συντοµότερο δυνατόν και αν, µετά από αυτές τις διαβουλεύσεις, διαπιστώσει:

Οτι τα µέτρα είναι αιτιολογηµένα, ενηµερώνει αµέσως το κράτος µέλος που ανέβαλε την πρωτοβουλία καθώς και τα άλλα κράτη µέλη όταν η απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 οφείλεται σε κενό των προτύπων, η Επιτροπή, ύστερα από διαβούλευση µε τα ενδιαφερόµενα µέρη, υποβάλει το ζήτηµα στην επιτροπή του άρθρου 6 παράγραφος 1, εφόσον το κράτος µέλος που έλαβε την απόφαση σκοπεύει να τη διατηρήσει, και κινεί τη διαδικασία του άρθρου 6 παράγραφος 1,

– Οτι τα µέτρα δεν είναι αιτιολογηµένα, ενηµερώνει αµέσως το κράτος µέλος που ανέλαβε την πρωτοβουλία καθώς και τον εγκαταστάτη του ανελκυστήρα, τον κατασκευαστή των κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας ή τον εντολοδόχο του που είναι εγκατεστηµένος στην Κοινότητα.

 1. Όταν ανελκυστήρας ή κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας µη σύµφωνο προς τις διατάξεις φέρει τη σήµανση “CE”, το αρµόδιο κράτος µέλος λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα εναντίον του επιθέσαντος τη σήµανση και ενηµερώνει σχετικά την Επιτροπή και τα άλλα κράτη µέλη.
 2. Η επιτροπή µεριµνά ώστε τα κράτη µέλη να ενηµερώνονται για την πορεία και τα αποτελέσµατα της διαδικασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

 

∆ιαδικασία αξιολόγησης της πιστότητας

Άρθρο 8

 1. Πριν τη διάθεση στην αγορά των κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας των οποίων ο κατάλογος περιλαµβάνεται στο παράρτηµα IV, ο κατασκευαστής τους ή ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του οφείλει:

α) i) είτε να υποβάλει το µοντέλο του κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας σε εξέταση τύπου “ΕΚ” σύµφωνα µε το παράρτηµα V και σε ελέγχους της παραγωγής από έναν κοινοποιηµένο οργανισµό σύµφωνα µε το παράρτηµα XI, ii) είτε να υποβάλει το µοντέλο του κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας σε εξέταση τύπου “ΕΚ” σύµφωνα µε το παράρτηµα V και να εφαρµόζει ένα σύστηµα διασφάλισης της ποιότητας σύµφωνα µε το παράρτηµα VIII για τον έλεγχο της παραγωγής. iii) Είτε να εφαρµόσει σύστηµα πλήρους διασφάλισης της ποιότητας σύµφωνα µε το παράρτηµα IX.

β) Να επιθέτει τη σήµανση “CE” σε κάθε κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας και να συντάσσει δήλωση πιστότητας της οποίας τα στοιχεία περιλαµβάνονται στο παράρτηµα II λαµβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του χρησιµοποιουµένου παραρτήµατος (κατά περίπτωση, παράρτηµα VIII, IX, ή XI),

γ) Να τηρεί αντίγραφο της δήλωσης πιστότητας επί 10 έτη από την τελευταία ηµεροµηνία κατασκευής του κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας.

 1. Πριν τη διάθεσή του στην αγορά, ο ανελκυστήρας αποτελεί αντικείµενο των εξής διαδικασιών:
 2. i) είτε, αν έχει σχεδιαστεί σύµφωνα µε ανελκυστήρα ο οποίος έχει υποβληθεί στην εξέταση τύπου “ΕΚ” του παραρτήµατος V, έχει κατασκευαστεί, εγκατασταθεί και δοκιµαστεί µε χρήση:
 • του τελικού ελέγχου του παραρτήµατος VI ή
 • του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας του παραρτήµατος XII ή
 • του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας του παραρτήµατος XIV

Οι διαδικασίες που αντιστοιχούν στις φάσεις σχεδιασµού και κατασκευής, αφενός, και εγκαταστάσης και δοκιµών, αφετέρου µπορούν να γίνουν στον ίδιο ανελκυστήρα, ii) είτε, αν έχει σχεδιαστεί σύµφωνα µε µοντέλο ανελκυστήρα ο οποίος έχει υποβληθεί στην εξέταση τύπου “ΕΚ” του παραρτήµατος V, έχει κατασκευαστεί, εγκατασταθεί και δοκιµαστεί µε χρήση:

 • του τελικού ελέγχου του παραρτήµατος VI ή
 • του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας του παραρτήµατος XII ή
 • του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας του παραρτήµατος XIV iii) είτε, αν έχει σχεδιαστεί σύµφωνα µε ανελκυστήρα για τον οποίο έχει εφαρµοστεί σύστηµα διασφάλισης ποιότητας σύµφωνο προς το παράρτηµα XIII, συµπληρωµένο από έλεγχο σχεδιασµού, αν αυτός δεν είναι πλήρως σύµφωνος προς τα εναρµονισµένα πρότυπα, έχει κατασκευαστεί, εγκατασταθεί και δοκιµαστεί µε χρήση:
 • του τελικού ελέγχου του παραρτήµατος VI ή
 • του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας του παραρτήµατος XII ή – του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας του παραρτήµατος XIV iv ) είτε έχει υποβληθεί στη διαδικασία εξακρίβωσης κατά µονάδα, του παραρτήµατος Χ, από κοινοποιηµένο οργανισµό.
 1. v) είτε έχει υποβληθεί σε σύστηµα διασφάλισης ποιότητας, σύµφωνο µε το παράρτηµα ΧΠΙ, συµπληρωµένο µε έλεγχο σχεδιασµού αν αυτός δεν τηρεί πλήρως τα εναρµονισµένα πρότυπα.

 

Στις περιπτώσεις των σηµείων i), ii), iii), ο υπεύθυνος σχεδιασµού χορηγεί στον υπεύθυνο κατασκευής, εγκατάστασης και δοκιµών κάθε αναγκαία τεκµηρίωση και υπόδειξη ώστε οι εργασίες αυτές να διενεργηθούν µε κάθε ασφάλεια.

 1. Σε όλες τις περιπτώσεις της παραγράφου 2:
 • Ο εγκαταστάτης επιθέτει τη σήµανση “CE” στον ανελκυστήρα και συντάσσει δήλωση πιστότητας, της οποίας τα στοιχεία περιλαµβάνονται στο παράρτηµα II λαµβάνοντας υπόψη τις προδιαγραφές του χρησιµοποιούµενου παραρτήµατος (κατά περίπτωση, Παράρτηµα VI, X, XII, XIII,ή XIV )
 • O εγκαταστάτης οφείλει να κρατά αντίγραφο της δήλωσης πιστότητας επι 10 έτη από την ηµεροµηνία διάθεσης του ανελκυστήρα στην αγορά,

 

 • η επιτροπή, τα κράτη µέλη και οι άλλοι κοινοποιηµένοι οργανισµοί µπορούν να ζητήσουν από τον εγκαταστάτη αντίγραφο της δήλωσης πιστότητας και των πρακτικών των δοκιµών που αφορούν τον τελικό έλεγχο.
 1. α) όταν οι ανελκυστήρες ή τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας αποτελούν αντικείµενο άλλων οδηγιών, οι οποίες αφορούν άλλα θέµατα και προβλέπουν σήµανση “CE”, η εν λόγω σήµανση υποδηλώνει την πιστότητα του ανελκυστήρα ή του κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας προς τις διατάξεις και αυτών των άλλων οδηγιών.

β) εάν ωστόσο µια ή περισσότερες από τις οδηγίες αυτές επιτρέπουν στον κατασκευαστή να επιλέξει στη διάρκεια µεταβατικής περιόδου το σύστηµα που θα εφαρµόζει η σήµανση “CE” υποδηλώνει ότι ο ανελκυστήρας ή το κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας ανταποκρίνεται µόνο στις διατάξεις των οδηγιών που εφαρµόζει ο εγκαταστάτης του ανελκυστήρα ή ο κατασκευαστής των στοιχείων ασφαλείας. Στην περίπτωση αυτή, τα στοιχεία των εν λόγω οδηγιών, όπως έχουν δηµοσιευθεί στην Επισήµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων πρεπει να αναγράφονται στα έγγραφα φύλλα ή οδηγίες που απαιτούνται από τις συγκεκριµένες οδηγίες και συνοδεύουν τον εν λόγω ανελκυστήρα ή το κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας.

 1. Όταν ούτε ο εγκαταστάτης του ανελκυστήρα, ούτε ο κατασκευαστής των στοιχείων ασφαλείας ούτε ο εγκατεστηµένος στην κοινότητα εντολοδόχος του, δεν ικανοποιούν τις υποχρεώσεις των παραγράφων 1 εως 4, τις εν λόγω υποχρεώσεις υπέχει κάθε πρόσωπο που διαθέτει τον ανελκυστήρα ή το κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας στην αγορά της Κοινότητας. Τις ίδιες υποχρεώσεις υπέχουν και τα πρόσωπα που κατασκευάζουν τον ανελκυστήρα ή το κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας για ίδια χρήση.

Άρθρο 9

 1. Τα κράτη µέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή και στα υπόλοιπα κράτη µέλη τους οργανισµούς που έχουν επιφορτίσει µε την εκτέλεση των διαδικασιών του άρθρου 8. Καθώς και τα συγκεκριµένα καθήκοντα και τις διαδικασίες εξέτασης που τους έχουν αναθέσει και τους αριθµούς αναγνώρισης που τους έχουν εκ των προτέρων χορηγηθεί από τη Επιτροπή.

Η επιτροπή δηµοσιεύει ενηµερωτικώς στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατάλογο των κοινοποιηµένων οργανισµών µε τους αριθµούς αναγνώρισής τους και µε τα καθήκοντα για τα οποία έχουν κοινοποιηθεί. Η επιτροπή φροντίζει για την ενηµέρωση του καταλόγου αυτού.

 1. Τα κράτη µέλη εφαρµόζουν τα κριτήρια που προβλέπονται στο παράρτηµα VII για την αξιολόγηση των κοινοποιηµένων οργανισµών. Οι οργανισµοί που πληρούν τα προβλεπόµενα κριτήρια αξιολόγησης στα οικεία εναρµονισµένα πρότυπα τεκµαίρεται ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια αυτά.
 2. Το κράτος µέλος που έχει κοινοποιήσει έναν οργανισµό οφείλει να ανακαλέσει ότι ο οργανισµός αυτός δεν πληροί πλέον τα κριτήρια του παραρτήµατος VII.

Ενηµερώνει αµέσως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη µέλη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

 

Σήµανση “CE”

Άρθρο 10

 1. Η σήµανση πιστότητας “ΕΚ” αποτελείται από το ακρωνύµιο “CE”. Το παράρτηµα III περιλαµβάνει το σχετικό υπόδειγµα.
 2. Η σήµανση “CE” πρέπει να επιτίθεται σε καθε θαλαµίσκο ανελκυστήρα κατά τον τρόπο σαφή και ευδιάκριτο, σύµφωνα µε το σηµείο 5 του παραρτήµατος I καθώς και σε όλα τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας που απαριθµούνται στο παράρτηµα IV ή αν αυτό δεν είναι δυνατόν σε ετικέτα προσαρτηµένη στο κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας.
 3. Απαγορεύεται η επίθεση επί των ανελκυστήρων ή των κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας σηµάνσεων δυναµένων να παραπλανήσουν τους τρίτους ως προς τη σηµασία και τη γραφική απεικόνιση της σήµανσης “CE”. Οποιαδήποτε άλλη σήµανση µπρεί να επιτίθεται επί των ανελκυστήρων ή των κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας, εφόσον δεν καθιστά λιγότερο ευδιάκριτη ή ευανάγνωστη τη σήµανση “CE”
 4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 7:

α) κάθε αντικανονική επίθεση της σήµανσης “CE” που διαπιστώνεται από κράτος µέλος, συνεπάγεται την υποχρέωση για τον εγκαταστάτη του ανελκυστήρα, τον κατασκευαστή των κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας ή τον εγκατεστηµένο στην Κοινότητα εντολοδόχο του εν λόγω κατασκευαστή, να µεριµνήσει για την πιστότητα του σχετικού προϊόντος προς τις προδιαγραφές για τη σήµανση “CE” και τον τερµατισµό της παράβασης υπό τους όρους που επιβάλει αυτό το κράτος µέλος.

β) αν το προϊόν συνεχίζει να µην είναι σύµφωνο προς τις σχετικές προδιαγραφές το κράτος µέλος οφείλει να λάβει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα ώστε να περιοριστεί η να απαγορευθεί η διάθεση στην αγορά του συγκεκριµένου κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας ή να αποσυρθεί αυτό από την αγορά και να απαγορευθεί η χρήση του ανελκυστήρα ενηµερώνοντας και τα άλλα κράτη µέλη σύµφωνα µε τις διαδικασίες του άρθρου 7 παράγραφος 4.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

 

Τελικές διατάξεις

Άρθρο 11
Κάθε απόφαση που λαµβάνεται κατ’εφαρµογή της παρούσας οδηγίας και οδηγεί στον περιορισµό:

 • Της διάθεσης στην αγορά ή/και της θέσης σε λειτουργία ή/και της χρήσης του ανελκυστήρα,
 • Της διάθεσης στην αγορά ή/και της θέσης σε λειτουργία του κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας,

Αιτιολογείται επακριβώς και κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο το συντοµότερο δυνατό µε ένδειξη των δυνατοτήτων προσφυγής που προσφέρει η νοµοθεσία του αντίστοιχου κράτους µέλους καθώς και των σχετικών προθεσµιών κατάθεσής της.

Άρθρο 12
Η επιτροπή λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να είναι διαθέσιµα τα στοιχεία σχετικά µε την καταγραφή όλων των αποφάσεων που αφορούν την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας.

 

 

Αρθρο 13

Οι οδηγίες 84/528/ΕΟΚ και 84/529/ΕΟΚ, καταργούνται από την 1η Ιουλίου 1999.

Άρθρο 14
Η παρούσα οδηγία συγκαταλέγεται στις οδηγίες του άρθρου 2 παράγραφος 3 της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ, όσον αφορά τα θέµατα που συνοδεύονται µε την εγκατάσταση ανελκυστήρων.

 

Άρθρο15 1. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν και δηµοσιεύουν πριν από την 1η Ιανουαρίου 1997, τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία. Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από σχετική αναφορά κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη µέλη. Τα κράτη µέλη εφαρµόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Ιουλίου 1997.

 1. Τα κράτη µέλη επιτρέπουν, για το χρονικό διάστηµα έως την 30η Ιουνίου 1999:
 • Τη διάθεση στην αγορά και τη θέση σε λειτουργία ανελκυστήρων,
 • Τη διάθεση στην αγορά και τη θέση σε λειτουργία κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας,

Σύµφωνων προς την ισχυούσα νοµοθεσία τους κατά την ηµεροµηνία έκδοσης της παρούσας οδηγίας.

 1. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή, το κείµενο των διατάξεων εθνικού δικαίου που θεσπίζουν στον τοµέα ο οποίος διέπεται από την παρούσα οδηγία.

 
Άρθρο 16
Το αργότερο στις 30 Ιουνίου 2002, η επιτροπή σε συνεννόηση µε την επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 και βάσει εκθέσεων που υποβάλλουν τα κράτη µέλη, θα επανεξετάσει τη λειτουργία των διαδικασιών της παρούσας οδηγίας και θα υποβάλει, εάν χρειάζεται, τις δέουσες προτάσεις τροποποίησης.
Άρθρο 17
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

 

 

Βρυξέλλες 29 Ιουνίου 1995

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο                Για το Συµβούλιο

 

Ο Πρόεδρος                                    Ο Πρόεδρος

 

Κ.HANSCH                                   M. BARNIER

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 1. Οι υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις βασικές απαιτήσεις ασφαλείας και υγείας εφαρµόζονται µόνον όταν ο αντίστοιχος κίνδυνος υπάρχει κατά τη χρησιµοποίηση του συγκεκριµένου ανελκυστήρα ή του στοιχείου ασφαλείας υπό τις συνθήκες που προβλέπονται από τον εγκαταστάτη του ανελκυστήρα ή τον κατασκευαστή των κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας.
 2. Οι βασικές απαιτήσεις ασφαλείας και υγείας στην οδηγία είναι επιτακτικές. Ωστόστο, εάν ληφθεί υπόψη η κατάσταση της τεχνικής, οι στόχοι που καθορίζουν ενδέχεται να µην επιτυγχάνονται. Στην περίπτωση αυτή, και στο µέτρο του δυνατού, ο ανελκυστήρας ή το κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας πρέπει να σχεδιάζεται και να κατασκευάζεται έτσι ώστε να τείνει προς τους στόχους αυτούς.
 3. Ο κατασκευαστής του κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας και ο εγκαταστάτης του ανελκυστήρα πρέπει να πραγµατοποιούν ανάλυση των κινδύνων ώστε να εξετάζουν σε ποιούς είναι εκτεθειµένο το προϊόν τους και στην συνέχεια να σχεδιάζουν και να κατασκευάζουν το προϊόν µε βάση την ανάλυση αυτή. 4. Κατά το άρθρο 14, οι βασικές απαιτήσεις της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ που δεν περιλαµβάνονται στην παρούσα οδηγία εφαρµόζονται επί των ανελκυστήρων.

ΓΕΝΙΚΑ
1.1 Εφαρµογή της οδηγίας 89/392/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 91/368/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ

Εφόσον υφίσταται ο σχετικός κίνδυνος και δεν καλύπτεται από το παρόν παράρτηµα, ισχύουν οι βασικές απαιτήσεις ασφαλείας και υγείας του παραρτήµατος I της οδηγίας 89/392/ΕΟΚ και εν πάση περιπτώσει, ισχύει η βασική απαίτηση του σηµείου 1.1.2 του παραρτήµατος I της οδηγίας 89/392/ΕΟΚ

1.2 Θαλαµίσκος

Ο θαλαµίσκος πρέπει να είναι σχεδιασµένος και κατασκευασµένος έτσι ώστε να προσφέρει χώρο και ανθεκτικότητα αντιστοιχούσα στο µέγιστο δυνατό αριθµό ατόµων και στο ονοµαστικό φορτίο του ανελκυστήρα, όπως ορίζονται από τον εγκαταστάτη

Όταν ο ανελκυστήρας προορίζεται για τη µεταφορά προσώπων και εφόσον οι διαστάσεις του το επιτρέπουν, ο θαλαµίσκος πρέπει να είναι σχεδιασµένος και κατασκευασµένος έτσι ώστε τα δοµικά του χαρακτηριστικά να µην παρακωλύουν ή να εµποδίζουν την πρόσβαση και τη χρήση του από άτοµα µε ειδικές ανάγκες και να επιτρέπει όλες τις κατάλληλες µετατροπές που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της χρήσης του απο τα άτοµα αυτά.

1.3 Μέσα ανάρτησης και στήριξης

Τα µέσα ανάρτησης ή/και στήριξης του θαλαµίσκου των συνδέσεών του, και οι σχετικές απολήξεις τους πρέπει να επιλέγονται και να σχεδιάζονται ούτως ώστε να εξασφαλίζουν ικανοποιητικό επίπεδο συνολικής ασφαλείας και να ελαχιστοποιούν τους κινδύνους πτώσης του θαλαµίσκου, εάν ληφθούν υπόψη οι συνθήκες χρησιµοποίησης, τα υλικά και οι συνθήκες κατασκευής.

Τα µέσα ανάρτησης του θαλαµίσκου, εφόσον είναι συρµατόσχοινα ή αλυσίδες, πρέπει να είναι διπλά και ανεξάρτητα και το καθένα να είναι εφοδιασµένο µε ανεξάρτητο σύστηµα αγκύρωσης. Τα συρµατόσχοινα ή οι αλυσίδες δεν πρέπει να έχουν συνδέσεις ή µατίσµατα, παρά µόνο όπου αυτό χρειάζεται για τη στερέωση ήγια να σχηµατιστεί βρόχος (θηλιά )

1.4 Έλεγχος των καταπονήσεων (περιλαµβανοµένης της υπερβολικής ταχύτητας)

1.4.1 Οι ανελκυστήρες πρέπει να σχεδιάζονται, να κατασκευάζονται και να εγκαθίστανται κατά τρόπον ώστε να είναι αδύνατο να εκτελέσουν εντολές χειρισµών όταν το φορτίο υπερβαίνει την ονοµαστική τιµή.

1.4.2 Οι ανελκυστήρες πρέπει να είναι εξοπλισµένοι µε διάταξη για τον προορισµό της ανάπτυξης υπερβολικής ταχύτητας. Η απαίτηση αυτή δεν εφαρµόζεται στους ανελκυστήρες οι οποίοι λόγω του σχεδιασµού του συστήµατος κίνησης, δεν είναι δυνατό να αναπτύξουν υπερβολική ταχύτητα.

1.4.3 Οι ταχυκίνητοι ανελκυστήρες πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε διάταξη ελέγχου και ρύθµισης της ταχύτητας.

1.4.4 Οι ανελκυστήρες στους οποίους χρησιµοποιούνται τροχαλίες τριβής πρέπει να σχεδιάζονται κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότητα των συρµατοσχοίνων έλξεως επί της τροχαλίας.

1.5 Μηχανισµός

 

1.5.1 Κάθε ανελκυστήρας προσώπων πρέπει να διαθέτει ιδιαίτερη κινητήρια µηχανή. Η απαίτηση αυτή δεν αφορά τους ανελκυστήρες που αντί για αντίβαρα έχουν δεύτερο θαλαµίσκο.

1.5.2 Ο εγκαταστάτης του ανελκυστήρα µεριµνά ώστε η µηχανή και τα συναφή συστήµατα του ανελκυστήρα να είναι προσπελάσιµα µόνο για συντήρηση και περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης.

1.6 Όργανα ελέγχου

1.6.1 Τα όργανα ελέγχου των ανελκυστήρων οι οποίοι προορίζονται να χρησιµοποιούνται από µη συνοδευόµενα άτοµα µε ειδικές ανάγκες πρέπει να είναι σχεδιασµένα και διατεταγµένα κατά κατάλληλο τρόπο.

1.6.2 Η λειτουργία των οργάνων ελέγχου πρέπει να επισηµαίνεται σαφώς.

1.6.3 Τα κυκλώµατα κλήσης συστοιχίας ανελκυστήρων µπορούν να είναι κοινά ή διασυνδεδεµένα.

1.6.4 Η ηλεκτρική εγκατάσταση και η συνδεσµολογία πρέπει να γίνονται κατά τρόπον ώστε :

 • να αποκλείεται κάθε σύγχυση µε κυκλώµατα που δεν ανήκουν στον ανελκυστήρα.
 • Να είναι δυνατή η υπό φορτίο µεταγωγή του ηλεκτρικού κυκλώµατος κίνησης.
 • Οι κινήσεις του ανελκυστήρα να εξαρτώνται από µηχανισµούς ασφαλείας που τα περιλαµβάνονται σε σύστηµα χειρισµού µε δικές του διατάξεις ασφαλείας,
 • Βλάβη της ηλεκτρικής εγκατάστασης να µην δηµιουργεί επικίνδυνη κατάσταση.

2.  ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΙΣΚΟΥ
2.1 Ο ανελκυστήρας πρέπει να είναι σχεδιασµένος και κατασκευασµένος κατά τρόπον ώστε η προσπέλαση στο χώρο διαδροµής του θαλαµίσκου να είναι δυνατή µόνο για συντήρηση και περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης. Πριν ένα άτοµο εισέλθει στο χώρο αυτό, πρέπει να καθίσταται αδύνατη η συνήθης χρήση του ανελκυστήρα.

2.2 Ο ανελκυστήρας πρέπει να κατασκευάζεται και να σχεδιάζεται ούτως ώστε να εµποδίζεται τυχόν σύνθλιψη όταν ο θαλαµίσκος βρίσκεται σε µια από τις οριακές θέσεις της διαδροµής του. Τούτο µπορεί να επιτευχθεί εφόσον προβλεφθεί ελεύθερος χώρος ή καταφύγιο πέραν των οριακών θέσεων. Σε ειδικές περιπτώσεις, ενώ επαφίεται στα κράτη µέλη η δυνατότητα προηγούµενης σύµφωνης γνώµης τους, ιδίως όσον αφορά υφισταµένα κτίρια, όταν δεν είναι δυνατό να εφαρµοσθεί ή προαναφερόµενη λύση µπορούν να προβλέπονται άλλα κατάλληλα µέσα για την αποφυγή του κινδύνου αυτού.

2.3 Τα επίπεδα εισόδου και εξόδου στον / από τον θαλαµίσκο πρέπει να διαθέτουν θύρες φρέατος στους ορόφους οι οποίες να έχουν επαρκή µηχανική αντοχή, σε σχέση µε τις προβλεπόµενες συνθήκες χρήσης.

Μια διάταξη διασυνδεδεµένης ασφάλισης πρέπει να αποκλείει, υπό συνθήκες κανονικής λειτουργίας:

 • Ελεγχόµενη ή µη κίνηση του θαλαµίσκου, εφόσον όλες οι θύρες του φρέατος στους ορόφους δεν είναι κλειστές και ασφαλισµένες.
 • Ανοιγµα θύρας ορόφου, εάν ο θαλαµίσκος δεν έχει σταµατήσει και δεν βρίσκεται στον προβλεπόµενο όροφο. Επιτρέπονται ωστόσο όλες οι κινήσεις διόρθωσης της στάθµης στο επίπεδο του ορόφου, µε ανοικτές τις θύρες, σε συγκεκριµένες ζώνες, υπό τον όρο ότι η ταχύτητα διόρθωσης της στάθµης θα ελέγχεται.

3.  ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΙΣΚΟΥ
3.1 Οι θαλαµίσκοι των ανελκυστήρων πρέπει να είναι εντελώς κλειστοί, µε πλήρη τοιχώµατα, περιλαµβανοµένων των δαπέδων και των οροφών, εξαιρουµένων των ανοιγµάτων εξαερισµού, και εξοπλισµένοι µε πλήρεις θύρες. Οι θύρες των θαλαµίσκων πρέπει να είναι σχεδιασµένες και εγκατεστηµένες έτσι ώστε ο θαλαµίσκος να µην µπορεί να κινηθεί παρά µόνο για την προβλεπόµενη στο τρίτο εδάφιο του σηµείου 2.3 επαναφορά, εφόσον οι θύρες δεν είναι κλειστές, και να σταµατά σε περίπτωση που οι θύρες ανοίξουν.

Οι θύρες των θαλαµίσκων πρέπει να να παραµένουν κλειστές και κλειδωµένες σε περίπτωση στάσης µεταξύ δύο επίπεδων, εφόσον υπάρχει κίνδυνος πτώσης µεταξύ του θαλαµίσκου και του φρέατος ή ελλείψει φρέατος.

3.2 Σε περίπτωση βλάβης του κυκλώµατος τροφοδότησης ή κατασκευαστικού στοιχείου, ο θαλαµίσκος πρέπει να είναι εφοδιασµένος µε διατάξεις που εµποδίζουν την ελύθερη πτώση ή ανεξέλεγκτες ανοδικές κινήσεις του θαλαµίσκου. Η διάταξη που εµποδίζει την ελεύθερη πτώση του θαλαµίσκου πρέπει να είναι ανεξάρτητη από τα µέσα ανάρτησης του θαλαµίσκου. Η διάταξη αυτή πρέπει να σταµατά το θαλαµίσκο όταν βρίσκεται υπό το ονοµαστικό του φορτίο και έχει τη µέγιστη προβλεπόµενη από τον εγκαταστάτη του ανελκυστήρα ταχύτητα. Η στάση λόγω της επενεργείας της εν λόγω διάταξης δεν πρέπει να προκαλεί επιβράδυνση επικίνδυνη για τους επιβάτες σε όλες τις περιπτώσεις φόρτωσης.

3.3 Ανάµεσα στον πυθµένα του φρέατος και το δάπεδο του θαλαµίσκου πρέπει να υπάρχουν εγκατεστηµένες διατάξεις απόσβεσης των κρούσεων σε περίπτωση υπέρβασης της κανονικής διαδροµής. Στην περίπτωση αυτή, η µέτρηση του ελεύθερου χώρου ο οποίος προβλέπεται στο σηµείο 2.2 πρέπει να γίνει µε τις εν λόγω διατάξεις πλήρως συµπιεσµένες. Η απαίτηση αυτή δεν ισχύει για τους ανελκυστήρες, ο θαλαµίσκος των οποίων, λόγω του σχεδιασµού του συστήµατος κίνησης, δεν είναι δυνατό να εισέλθει στον ελεύθερο χώρο που προβλέπει το σηµείο 2.2

3.4 Οι ανελκυστήρες πρέπει να είναι σχεδιασµένοι και κατασκευασµένοι έτσι ώστε να µην µπορούν να τεθούν σε κίνηση εάν η διάταξη που προβλέπεται στο σηµείο 3.2 δεν είναι δυνατό να λειτουργήσει.

4.  ΑΛΛΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ
4.1 Εφόσον είναι µηχανοκίνητες, οι θύρες του φρέατος στους ορόφους, οι θύρες των θαλαµίσκων ή ο συνδυασµός των δύο αυτών, πρέπει να έχουν εξοπλιστεί µε διάταξη για την αποτροπή των κινδύνων τυχόν σύνθλιψης κατά την κίνησή τους.

4.2 Οι θύρες του φρέατος στους ορόφους, όταν πρέπει να συµβάλουν στην πυρασφάλεια του κτιρίου, συµπεριλαµβανοµένων των θυρών µε γυάλινα τµήµατα, πρέπει να παρουσιάζουν κατάλληλη αντοχή στη φωτιά, η οποία να χαρακτηρίζεται από τη δυνατότητα διατήρησης της ακεραιότητάς τους και τις ιδιότητές τους όσον αφορά τη µόνωση (µη εξάπλωση της φλόγας) και τη µετάδοση της θερµότητας (θερµική ακτινοβολία).

4.3 Τα ενδεχόµενα αντίβαρα πρέπει να είναι εγκατεστηµένα κατά τρόπον ώστε να αποφεύγεται οποιοσδήποτε κίνδυνους σύγκρουσής τους µε το θαλαµίσκο ή πτώσης τους πάνω σ’αυτόν.

4.4 Οι ανελκυστήρες πρέπει να ειναι εξοπλισµένοι µε µέσα τα οποία να επιτρέπουν την ελεύθερη έξοδο και την εκκένωση των προσώπων τα οποία έχουν κλειστεί στο θαλαµίσκο.

4.5 Οι θαλαµίσκοι πρέπει να είναι εξοπλισµένοι µε µέσα αµφίδροµης επικοινωνίας που να επιτρέπουν τη µόνιµη σύνδεση µε υπηρεσία άµεσης βοήθειας.

4.6 Οι ανελκυστήρες πρέπει να είναι σχεδιασµένοι και κατασκευασµένοι έτσι ώστε σε περίπτωση υπέρβασης της µέγιστης θερµοκρασίας του χώρου της µηχανής που προβλέπει ο εγκαταστάτης του ανελκυστήρα, να µπορούν να ολοκληρώσουν τις υπό εξέλιξη κινήσεις αλλά να µην δέχονται νέες εντολές ελέγχου.

4.7 Οι θαλαµίσκοι πρέπει να είναι σχεδιασµένοι και κατασκευασµένοι έτσι ώστε να διασφαλίζουν επαρκή αερισµό στους επιβάτες, ακόµα και σε περίπτωση παρατεταµένης στάσης.

4.8 Ο θαλαµίσκος πρέπει να φωτίζεται επαρκώς εφόσον χρησιµοποιείται ή εφόσον κάποια θύρα είναι ανοικτή. Πρέπει επίσης να προβλέπεται φωτισµός ασφαλείας.

4.9 Τα µέσα επικοινωνίας και ο φωτισµός ασφαλείας που προβλέπεται στα σηµεία 4.5 και 4.8 αντίστοιχα πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται ούτως ώστε να µπορούν να λειτουργούν ακόµη και αν διακοπεί ή κανονική παροχή ενεργείας. Ο χρόνος λειτουργίας τους πρέπει να είναι επαρκής ώστε να επιτρέπει την κανονική επέµβαση των σωστικών συνεργείων.

4.10 Το κύκλωµα ελέγχου των ανελκυστήρων που µπορούν να χρησιµοποιούνται σε περίπτωση πυρκαϊάς πρέπει να σχεδιάζεται και να κατασκευάζεται κατά τρόπον ώστε να είναι δυνατό να αποκλειστεί η εξυπηρέτηση ορισµένων επίπεδων και να είναι δυνατός ο κατά προτεραιότητα έλεγχος του ανελκυστήρα απο τους πυροσβέστες.

5.  ΣΗΜΑΝΣΗ
5.1 Eπιπλέον των ελάχιστων ενδείξεων που απαιτούνται για όλες τις µηχανές σύµφωνα µε το σηµείο 1.7.3 του παραρτήµατος I της οδηγίας 89/392/ΕΟΚ, όλοι οι θαλαµίσκοι πρέπει να φέρουν ευδιάκριτη πινακίδα που να αναφέρει σαφώς το ονοµαστικό φορτίο σε χιλιόγραµµα και τον µέγιστο αριθµό ατόµων που επιτρέπεται να επιβαίνουν.

5.2 Εφόσον ο ανελκυστήρας έχει σχεδιαστεί κατά τρόπον ώστε τυχόν παγιδευµένα άτοµα να µπορούν να απελευθερώνονται χωρίς εξωτερική βοήθεια, οι σχετικές οδηγίες πρέπει να αναγράφονται σαφώς και ευκρινώς εντός του θαλαµίσκου.

6.  Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
6.1 Τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας που αναφέρονται στο παράρτηµα IV πρέπει να συνοδεύονται από κείµενο οδηγιών συνταγµένο σε µια επίσηµη γλώσσα του κράτους µέλους του εγκαταστάτη του ανελκυστήρα ή σε άλλη κοινοτική γλώσσα που εκείνος έχει αποδεχθεί, ώστε:

 • Η συναρµολόγηση,
 • η καλωδίωση,
 • η ρύθµιση, – η συντήρηση, να µπορούν να πραγµατοποιούνται αποτελεσµατικά και χωρίς κινδύνους.

6.2 Κάθε ανελκυστήρας πρέπει να συνοδευέται από τεκµηρίωση συντεταγµένη στην (ή στις) επίσηµη (-ες) γλώσσα (-ες) της κοινότητας η (οι) γλώσσα (-ες) µπορεί (-ουν) να καθοριστεί (-ούν) σύµφωνα µε τη συνθήκη από το κράτος µέλος όπου είναι εγκατεστηµένος ο ανελκυστήρας. Η τεκµηρίωση αυτή περιλαµβάνει τουλάχιστον:

 • Κείµενο οδηγιών που περιέχει τα σχέδια και σχεδιαγράµµατα που είναι αναγκαία για την τρέχουσα χρήση καθώς και για τη συντήρηση, την επιθεώρηση, την επισκευή, τις περιοδικές εξακριβώσεις και τους χειρισµούς παροχής βοήθειας που αναφέρονται στο σηµείο 4.4
 • Βιβλίο παρακολούθησης στο οποίο µπορούν να σηµειώνονται οι επισκευές και, κατά περίπτωση οι περιοδικές εξακριβώσεις.

 

II

 

 1. Περιεχόµενο της δήλωσης πιστότητας “ΕΚ” για τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας (1).

Η δήλωση πιστότητας “ΕΚ” πρέπει να περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία :

 • το όνοµα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή των κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας (2)
 • ενδεχοµένως, το όνοµα και τη διεύθυνση του εγκατεστηµένου στην Κοινότητα εντολοδόχου του (2), αριθµός σειράς (εφόσον υπάρχει),
 • τη λειτουργία ασφαλείας που επιτελεί το στοιχείο ασφαλείας , εφόσον δεν προκύπτει σαφώς από την περιγραφή,
 • ηµεροµηνία κατασκευής του στοιχείου ασφαλείας,
 • όλες τις σχετικές διατάξεις στις οποίες ανταποκρίνεται το στοιχείο ασφαλείας,
 • ενδεχοµένως, αναφορά στα χρησιµοποιηθέντα εναρµονισµένα πρότυπα,
 • ενδεχοµένως, όνοµα, τη διεύθυνση και αριθµό αναγνώρισης του κοινοποιηµένου οργανισµού που πραγµατοποίησε την εξέταση τύπου “ΕΚ”, σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο α) i) και ii)
 • ενδεχοµένως, αναφορά της βεβαίωσης τύπου “ΕΚ” που χορήγησε ο εν λόγω κοινοποιηµένος οργανισµός,
 • ενδεχοµένως, όνοµα, και αριθµό αναγνώρισης του κοινοποιηµένου οργανισµού ο οποίος εχει πραγµατοποιήσει τους ελέγχους της παραγωγής, σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο α) ii),
 • ενδεχοµένως, όνοµα, τη διεύθυνση και αριθµό αναγνώρισης του κοινοποιηµένου οργανισµού ο οποίος έχει ελέγξει το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας που εφαρµόζει ο κατασκευαστής, σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο α) i) και iii)
 • στοιχεία του υπογράφοντος ο οποίος έχει εξουσιοδοτηθεί να δεσµεύει µε την υπογραφή του τον κατασκευαστή των στοιχείων ασφαλείας ή τον εγκατεστηµένο στην Κοινότητα εντολοδόχο του.

 

Β. Περιεχόµενο της δήλωσης πιστότητας “ΕΚ” για τους εγκατεστηµένους ανελκυστήρες

(3).

Η δήλωση πιστότητας “ΕΚ” πρέπει να περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία :

 • το όνοµα και τη διεύθυνση του εγκαταστάτη του ανελκυστήρα (4),
 • περιγραφή του ανελκυστήρα, χαρακτηρισµός του τύπου ή της σειράς, αριθµός σειράς και διεύθυνση στην οποία συναρµολογήθηκε ο ανελκυστήρας,
 • έτος εγκατάστασης του ανελκυστήρα,
 • όλες τις σχετικές διατάξεις στις οποίες ανταποκρίνεται ο ανελκυστήρας,
 • ενδεχόµενως αναφορά στα χρησιµοποιηθέντα εναρµονισµένα πρότυπα,
 • ενδεχοµένως, όνοµα, τη διεύθυνση και τον αριθµό αναγνώρισης του κοινοποιηµένου οργανισµού που πραγµατοποιήσε την εξέταση τύπου “ΕΚ” του µοντέλου του ανελκυστήρα, σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφος 2 σηµείο i) και ii) – ενδεχοµένως, αναφορά στα χρησιµοποιηθέντα εναρµονισµένα πρότυπα,
 • ενδεχοµένως, όνοµα, τη διεύθυνση και αριθµό αναγνώρισης του κοινοποιηµένου οργανισµού o οποίος έχει πραγµατοποιήσει την εξέταση του ανελκυστήρα, σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφος 2 πρώτη περίπτωση σηµείο iv),
 • ενδεχοµένως, όνοµα, τη διεύθυνση και αριθµό αναγνώρισης του κοινοποιηµένου οργανισµού o οποίος έχει πραγµατοποιήσει τον τελικό έλεγχο του ανελκυστήρα, σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφος 2 πρώτη περίπτωση σηµεία i), ii), iii)
 • ενδεχοµένως, όνοµα, τη διεύθυνση και αριθµό αναγνώρισης του κοινοποιηµένου οργανισµού o οποίος έχει πραγµατοποιήσει έλεγχο του συστήµατος διασφάλισης, ποιότητας που χρησιµοποιεί ο εγκαταστάτης βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 2 δεύτερη και τρίτη περίπτωση σηµεία i), ii), iii) και v)
 • στοιχεία του υπογράφοντος ο οποίος έχει εξουσιοδοτηθεί να δεσµεύει µε την υπογραφή του τον εγκαταστάτη του ανελκυστήρα.

 

 • Η εν λόγω δήλωση πρέπει να συντάσσεται στην ίδια γλώσσα µε τις οδηγίες που αναφέρονται στο παράρτηµα I στο σηµείο 6.1 είτε µε γραφοµηχανή είτε µε τυπογραφικά στοιχεία.
 • Εταιρική επωνυµία και πλήρης διεύθυνση σε περίπτωση που πρόκειται για εντολοδόχο, αναφέρεται επίσης η εταιρική επωνυµία και η διεύθυνση του κατασκευαστή των στοιχείων ασφαλείας
 • Η εν λόγω δήλωση πρέπει να συντάσσεται στην ίδια γλώσσα µε τις οδηγίες που αναφέρονται στο παράρτηµα I στο σηµείο 6.2 είτε µε γραφοµηχανή είτε µε τυπογραφικά στοιχεία.
 • Εταιρική επωνυµία και πλήρης διεύθυνση.

 

ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ “CE”

Η σήµανση πιστότητας “ΕΚ” αποτελείται από το ακρωνύµιο “CE” µε την ακόλουθη γραφική απεικόνιση:

 

Σε περίπτωση σµίκρυνσης ή µεγένθυσης της σήµανσης,, πρέπει να διατηρούνται οι αναλογίες που προκύπτουν από την παραπάνω γραφική απεικόνιση. Τα διάφορα στοιχεία της σήµανσης “CE” πρέπει να έχουν την ίδια ή σχεδόν την ίδια κατακόρυφη διάσταση, που δεν µπορεί να είναι µικρότερη από 5 mm. Είναι δυνατόν να γίνει παρέκλιση ως προς την παραπάνω. Η σήµανση “CE” ακολουθείται από τον αριθµό αναγνώρισης του κοινοποιηµένου οργανισµού που παρεµβαίνει στα πλαίσια: – των διαδικασιών που προβλέπει το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο α) ii) ή iii)

– των διαδικασιών που αναφέρει το άρθρο 8 παράγραφος 2.

 

KATAΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ

ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 8

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

 1. ∆ιατάξεις ασφάλισης των θυρών του φρέατος στους ορόφους
 2. Προστατευτικές διατάξεις κατά της πτώσεως όπως αναφέρονται στο σηµείο 3.2 του παραρτήµατος I, οι οποίες εµποδίζουν την πτώση του θαλαµίσκου ή ανεξέλεγκτες ανοδικές κινήσεις
 3. ∆ιατάξεις για τον περιορισµό της υπερβολικής ταχύτητας
 4. α) Αποσβεστήρες των κρούσεων µε συσσώρευση ενέργειας:

– είτε µε µη γραµµικά χαρακτηριστικά – είτε µε απόσβεση της κίνησης επιστροφής

β) Αποσβεστήρες των κρούσεων µε διάχυση ενέργειας

 1. ∆ιατάξεις ασφαλείας στα έµβολα των υδραυλικών κυκλωµάτων ισχύος εφόσον χρησιµοποιούνται ως προστατευτικές διατάξεις κατά της πτώσεως
 2. Ηλεκτρικές διατάξεις ασφαλείας υπό µορφή διακοπτών ασφαλείας που περιλαµβάνουν ηλεκτρονικά κατασκευαστικά στοιχεία.

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΥΠΟΥ “ΕΚ”

(ενότητα Β)

Α. Εξέταση τύπου “ΕΚ” των κατασκευαστικών στοιχείων

 1. Εξέταση τύπου “ΕΚ” είναι η διαδικασία µε την οποία ένας κοινοποιηµένος οργανισµός διαπιστώνει και βεβαιώνει ότι αντιπροσωπευτικό δείγµα κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας επιτρέπει στον ανελκυστήρα στον οποίο έχει τοποθετηθεί ορθά να πληροί τις αντίστοιχες διατάξεις της παρούσας οδηγίας.
 2. Η αίτηση εξέτασης τύπου “ΕΚ” υποβάλλεται από τον κατασκευαστή του κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας ή από τον εγκατεστηµένο στην Κοινότητα εντολοδόχο του σε κοινοποιηµένο οργανισµό της επιλογής του.

Η αίτηση περιλαµβάνει:

 • το όνοµα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή του στοιχείου ασφαλείας, καθώς και το όνοµα και τη διεύθυνση του εντολοδόχου του, εφόσον η αίτηση υποβάλλεται από αυτόν, καθώς επίσης και τον τόπο κατασκευής των κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας,
 • γραπτή δήλωση όπου διευκρινίζεται ότι η ίδια αίτηση δεν έχει υποβληθεί σε άλλον κοινοποιηµένο οργανισµό,
 • τεχνικό φάκελο,
 • αντιπροσωπευτικό δείγµα του κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας ή ένδειξη του τόπου όπου µπορεί να υποβληθεί σε εξέταση. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός µπορεί, µε τη δέουσα αιτιολόγηση, να ζητήσει πρόσθετα δείγµατα.
 1. Ο τεχνικός φάκελος πρέπει να επιτρέπει την αξιολόγηση της πιστότητας του ανελκυστήρα ή της δυνατότητας του κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας να επιτρέπει στον ανελκυστήρα στον οποίο θα προσαρµοσθεί ορθά να πληροί τις διατάξεις της οδηγίας.

Στο βαθµό που είναι αναγκαίο για την αξιολόγηση της πιστότητας, ο τεχνικός φάκελος περιέχει τα ακόλουθα:

 • γενική περιγραφή του κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας στην οποία συµπεριλαµβάνεται ο τοµέας της χρήσης (κυρίως τα ενδεχόµενα όρια ταχύτητας, το φορτίο, η ενέργεια) και οι συνθήκες (κυρίως εκρηκτικές ατµόσφαιρες, κακές καιρικές συνθήκες),
 • σχέδια ή σχεδιαγράµµατα σχεδιασµού ή κατασκευής,
 • την ή τις σχετικές βασικές απαιτήσεις και τη λύση που υιοθετήθηκε για την ικανοποιήση της / τους (για παράδειγµα, εναρµονισµένο πρότυπο) ενδεχοµένως, τα αποτελέσµατα δοκιµών ή υπολογισµών πού εκτελέσθηκαν ή

ανατέθηκαν σε τρίτους από τον κατασκευαστή

 • αντίτυπο των οδηγών συναρµολόγησης για τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας,
 • τις διατάξεις που θα εφαρµοστούν κατά την κατασκευή για τη διασφάλιση της πιστότητας των κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας σειράς µε το κατασκευαστικό στοιχειο ασφαλείας που εξετάστηκε.
 1. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός
 • Εξετάζει τον τεχνικό φάκελο για να εκτιµήσει κατά πόσον αυτός µπορεί να επιτύχει τους επιδιωκόµενους στόχους,
 • Εξετάζει το κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας για να επαληθεύσει ότι έχει κατασκευαστεί σύµφωνα µε τον τεχνικό φάκελο
 • διεξάγει ή αναθέτει σε τρίτους τη διεξαγωγή των κατάλληλων ελέγχων και των απαραιτήτων δοκιµών για να εξακριβώσει κατά πόσον οι λύσεις τις οποίες ακολούθησε ο κατασκευαστής του στοιχείου ασφαλείας πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας και επιτρέπουν στο κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας να επιτελεί τη λειτουργία του όταν έχει προσαρµοσθεί ορθά σε ανελκυστήρα
 1. Εάν το αντιπροσωπευτικό δείγµα του στοιχείου ασφαλείας πληροί τις διατάξεις της οδηγίας, ο κοινοποιηµένος οργανισµός χορηγεί βεβαίωση εξέτασης τύπου “ΕΚ” στον αιτούντα. Η βεβαίωση περιέχει το όνοµα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή του στοιχείου ασφαλείας, τα συµπεράσµατα του ελέγχου, τις προϋποθέσεις ισχύος της βεβαίωσης και τα στοιχεία για την αναγνώριση του εγκεκριµένου τύπου. Η επιτροπή τα κράτη µέλη και οι υπόλοιποι κοινοποιηµένοι οργανισµοί µπορούν να λάβουν αντίγραφο της βεβαίωσης και, ύστερα από αιτιολογηµένη αίτησής τους, αντίγραφο του τεχνικού φακέλου και των πρακτικών των εξετάσεων, υπολογισµών ή δοκιµών που εκτελέσθηκαν. Σε περίπτωση που ο κοινοποιηµένος οργανισµός δεν χορηγεί βεβαίωση τύπου “ΕΚ” στον κατασκευαστή, εκθέτει λεπτοµερώς τους λόγους για τους οποίους δεν χορήγησε τη βεβαίωση. Πρέπει να προβλέπεται διαδικασία προσφυγής.
 2. Ο κατασκευαστής του στοιχείου ασφαλείας ή ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του οφείλει να ενηµερώνει τον κοινοποιηµένο οργανισµό για όλες τις τροποποιήσεις, ακόµα και ελάσσονος σηµασίας, που έχει επιφέρει ή σκοπεύει να επιφέρει στον εγκεκριµένο κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων νέων επεκτάσεων ή παραλλαγών που δεν διευκρινίζονται στον αρχικό τεχνικό φάκελο (βλέπε σηµείο 3 πρώτη περίπτωση). Ο κοινοποιηµένος οργανισµός εξετάζει τις εν λόγω τροποποιήσεις και πληροφορεί τον αιτούντα εάν εξακολουθεί να ισχύει η βεβαίωση εξέτασης τύπου “ΕΚ”(1).
 3. Κάθε κοινοποιηµένος οργανισµός ανακοινώνει στα κράτη µέλη και στους άλλους κοινοποιηµένους οργανισµούς τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν:

– τις βεβαιώσεις εξέτασης τύπου “ΕΚ” που έχει χορηγήσει,

 

τις βεβαιώσεις εξέτασης τύπου “ΕΚ” που έχει ανακαλέσει. Επίσης κάθε

κοινοποιηµένος οργανισµός ανακοινώνει στους άλλους κοινοποιηµένους οργανισµούς τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά µε τις βεβαιώσεις εξέτασης τύπου “ΕΚ” που έχει ανακαλέσει.

 1. Η βεβαίωση εξέταση τύπου “ΕΚ”, οι φακέλοι και η αλληλογραφία που αναφέρονται στις διαδικασίες εξέτασης τύπου “ΕΚ” συντάσσονται στην επίσηµη γλώσσα του κράτους µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένος ο κοινοποιηµένος οργανισµός σε άλλη γλώσσα που αποδέχεται ο εν λόγω οργανισµός.
 2. Ο κατασκευαστής του στοιχείου ασφαλείας ή ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του φυλάσσει µαζί µε τον τεχνικό φάκελο, αντίγραφο των βεβαιώσεων εξέτασης τύπου “ΕΚ” και των συµπληρωµάτων τους για περίοδο δέκα ετών από την τελευταία ηµεροµηνία κατασκευής του στοιχείου ασφαλείας.

Εφόσον ούτε ο κατασκευαστής ενός κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας ούτε ο εντολοδόχος του δεν είναι εγκατεστηµένοι στην Κοινότητα, την εν λόγω υποχρέωση τήρησης του τεχνικού φακέλου στη διάθεση των αρµόδιων αρχών υπέχει το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διάθεση του κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας στην κοινοτική αγορά.

 

(1) ο κοινοποιηµένος οργανισµός δύναται εάν το κρίνει αναγκαίο, είτε να χορηγήσει συµπλήρωµα της αρχικής βεβαίωσης εξέτασης τύπου “ΕΚ” είτε να ζητήσει την υποβολή νέας αίτησης.

Β. Εξέταση τύπου “ΕΚ” του ανελκυστήρα

 1. Η εξέταση τύπου “ΕΚ”είναι η διαδικασία µε την οποία ένας κοινοποιηµένος οργανισµός διαπιστώνει και βεβαιώνει ότι ένα µοντέλο ανελκυστήρα πληροί τις διατάξεις της οδηγίας.
 2. Η αίτηση εξέτασης τύπου “ΕΚ” υποβάλλεται από τον εγκαταστάτη του ανελκυστήρα σε κοινοποιηµένο οργανισµό της επιλογής του. Η αίτηση περιλαµβάνει:
 • το όνοµα και τη διεύθυνση του εγκαταστάτη του ανελκυστήρα,
 • γραπτή δήλωση όπου διευκρινίζεται ότι η ίδια αίτηση δεν έχει υποβληθεί σε άλλον κοινοποιηµένο οργανισµό,
 • τεχνικό φάκελο,

ένδειξη του τόπου όπου µπορεί να εξετασθεί το µοντέλο ανελκυστήρα. Αυτό πρέπει

να περιλαµβάνεται τα τερµατικά µέρη και την εξυπηρέτηση τουλάχιστον 3 επιπέδων (άνω, κάτω, και ενδιάµεσο).

 1. Ο τεχνικός φάκελος πρέπει να επιτρέπει την αξιολόγηση της πιστότητας του ανελκυστήρα προς τις διατάξεις της οδηγίας, καθώς και την κατανόηση του σχεδιασµού και της λειτουργίας του. Στο βαθµό που είναι αναγκαίο για την αξιολόγηση της πιστότητας, ο τεχνικός φάκελος περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:
 • Γενική περιγραφή του µοντέλου ανελκυστήρα . Ο τεχνικός φάκελος πρέπει να αναφέρει σαφώς όλες τις δυνατότητες επέκτασης τις οποίες προσφέρει το µοντέλο ανελκυστήρα που έχει υποβληθεί προς εξέταση (βλέπε το άρθρο 1 παράγραφος 4 ) – σχέδια ή σχεδιαγράµµατα σχεδιασµού και κατασκευής,
 • τις σχετικές βασικές απαιτήσεις και τη λύση που υιοθετήθηκε για την ικανοποιήση της / τους (για παράδειγµα εναρµονισµένο πρότυπο),
 • αντίγραφο των δηλώσεων πιστότητας “ΕΚ” των κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας που χρησιµοποιούνται κατά την κατασκευή του ανελκυστήρα,
 • ενδεχοµένως τα αποτελέσµατα δοκιµών ή υπολογισµών που εκτελέστηκαν ή ανατέθηκαν σε τρίτους από τον κατασκευαστή,
 • αντίτυπο των οδηγιών χρήσεως του ανελκυστήρα,
 • τις διατάξεις που θα εφαρµοστούν στην εγκατάσταση για την διασφάλιση της πιστότητας του ανελκυστήρα σειράς προς τις διατάξεις της οδηγίας.
 1. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός
 • Εξετάζει τον τεχνικό φάκελο για να εκτιµήσει κατά πόσον αυτός µπορεί να επιτύχει τους επιδιωκόµενους στόχους,
 • Εξετάζει το µοντέλο ανελκυστήρα για να επαληθεύσει ότι έχει κατασκευαστεί σύµφωνα µε τον τεχνικό φάκελο,
 • διεξάγει ή αναθέτει σε τρίτους τη διεξαγωγή των κατάλληλων ελέγχων και των απαραιτήτων δοκιµών για να εξακριβώσει κατά πόσον οι λύσεις τις οποίες ακολουθήθηκαν από τον εγκαταστάτη του ανελκυστήρα ικανοποιούν τις απαιτήσεις της οδηγίας και επιτρέπουν στον ανελκυστήρα να τις ικανοποιεί.
 1. Εάν το αντιπροσωπευτικό δείγµα του στοιχείου ασφαλείας πληροί τις διατάξεις της οδηγίας, ο κοινοποιηµένος οργανισµός χορηγεί βεβαίωση εξέτασης τύπου “ΕΚ” στον αιτούντα. Η βεβαίωση περιέχει το όνοµα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή του στοιχείου ασφαλείας, τα συµπεράσµατα του ελέγχου, τις προϋποθέσεις ισχύος της βεβαίωσης και τα στοιχεία για την αναγνώριση του εγκεκριµένου τύπου. Η επιτροπή τα κράτη µέλη και οι υπόλοιποι κοινοποιηµένοι οργανισµοί µπορούν να λάβουν αντίγραφο της βεβαίωσης και, ύστερα από αιτιολογηµένη αίτησής τους, αντίγραφο του τεχνικού φακέλου και των πρακτικών των εξετάσεων , υπολογισµών ή δοκιµών που εκτελέσθηκαν.

Σε περίπτωση που ο κοινοποιηµένος οργανισµός δεν χορηγεί βεβαίωση τύπου “ΕΚ” στον κατασκευαστή, εκθέτει λεπτοµερώς τους λόγους για τους οποίους δεν χορήγησε τη βεβαίωση. Πρέπει να προβλέπεται διαδικασία προσφυγής.

 1. Ο εγκαταστάτης του ανελκυστήρα οφείλει να ενηµερώνει τον κοινοποιηµένο οργανισµό για όλες τις τροποποιήσεις, ακόµα και ελάσσονος σηµασίας, που έχει επιφέρει ή σκοπεύει να επιφέρει στον εγκεκριµένο ανελκυστήρα, συµπεριλαµβανοµένων νέων επεκτάσεων ή παραλλαγών που δεν διευκρινίζονται στον αρχικό τεχνικό φάκελο (βλέπε σηµείο 3 πρώτη περίπτωση). Ο κοινοποιηµένος οργανισµός εξετάζει τις εν λόγω τροποποιήσεις και πληροφορεί τον αιτούντα εάν εξακολουθεί να ισχύει η βεβαίωση εξέτασης τύπου “ΕΚ”(1).
 2. Κάθε κοινοποιηµένος οργανισµός ανακοινώνει στα κράτη µέλη και στους άλλους κοινοποιηµένος οργανισµός τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν:
 • τις βεβαιώσεις εξέτασης τύπου “ΕΚ” που έχει χορηγήσει,
 • τις βεβαιώσεις εξέτασης τύπου “ΕΚ” που έχει ανακαλέσει.

Επίσης κάθε κοινοποιηµένος οργανισµός ανακοινώνει στους άλλους κοινοποιηµένος οργανισµός τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά µε τις βεβαιώσεις εξέτασης τύπου “ΕΚ” που έχει ανακαλέσει.

 1. Η βεβαίωση εξέταση τύπου “ΕΚ”, οι φακέλοι και η αλληλογραφία που αναφέρονται στις διαδικασίες εξέτασης τύπου “ΕΚ” συντάσσονται στην επίσηµη γλώσσα του κράτους µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένος ο κοινοποιηµένος οργανισµός σε άλλη γλώσσα που αποδέχεται ο εν λόγω οργανισµός.
 2. Ο εγκαταστάτης του ανελκυστήρα φυλάσσει µαζί µε τον τεχνικό φάκελο, αντίγραφο των βεβαιώσεων εξέτασης τύπου “ΕΚ” και των συµπληρωµάτων τους για περίοδο δέκα ετών από την τελευταία ηµεροµηνία κατασκευής του ανελκυστήρα που είναι σύµφωνος µε το µοντέλο.

 

(1) ο κοινοποιηµένος οργανισµός δύναται εάν το κρίνει αναγκαίο, είτε να χορηγήσει συµπλήρωµα της αρχικής βεβαίωσης εξέτασης τύπου “ΕΚ” είτε να ζητήσει την υποβολή νέας αίτησης.

 

 

VI

 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

 

 

 1. Ο τελικός έλεγχος είναι η διαδικασία µε την οποία ο εγκαταστάτης του ανελκυστήρα ο οποίος πληροί του σηµείου 2, βεβαιώνεται και δηλώνει ότι ο ανελκυστήρας που διατίθεται στην αγορά ικανοποιεί τις απαιτήσεις της οδηγίας. Ο εγκαταστάτης του ανελκυστήρα επιθέτει τη σήµανση “CE” στο θαλαµίσκο κάθε ανελκυστήρα και συντάσσει δήλωση πιστότητας “ΕΚ”.
 2. Ο εγκαταστάτης του ανελκυστήρα λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα ώστε ο ανελκυστήρας που διατίθεται στην αγορά να είναι σύµφωνος µε το µοντέλο ανελκυστήρα που περιγράφεται στη βεβαίωση εξέτασης τύπου “ΕΚ”¨και να ικανοποιεί τις βασικές απαιτήσεις ασφαλείας και υγείας που έχουν εφαρµογή σε αυτόν.
 3. Ο εγκαταστάτης του ανελκυστήρα κρατά αντίγραφο της δήλωσης πιστότητας “ΕΚ” και της βεβαίωσης τελικού ελέγχου που αναφέρεται στο σηµείο 6 επί δέκα τουλάχιστον έτη από τη διάθεση του ανελκυστήρα στην αγορά.
 4. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός της εκλογής του εγκαταστάτη του ανελκυστήρα πραγµατοποιεί ή αναθέτει υπ’ευθύνη του σε τρίτους τον τελικό έλεγχο του ανελκυστήρα που πρόκειται να διαθέτει στην αγορά. Για να διαπιστωθεί η πιστότητα του ανελκυστήρα µε τις αντίστοιχες απαιτήσεις της οδηγίας, πραγµατοποιούνται, είτε ο έλεγχος και οι κατάλληλες δοκιµές όπως ορίζονται στο ή στα εφαρµοστέα πρότυπά που αναφέρονται στο άρθρο 5 της οδηγίας, είτε ισοδύναµες δοκιµές.

Οι ως άνω έλεγχοι και δοκιµές αφορούν ιδίως:

α) την εξέταση του φακέλου για να εξακριβωθεί η πιστότητα του ανελκυστήρα προς το εγκεκριµένο µοντέλο ανελκυστήρα σύµφωνα µε το παράρτηµα V µέρος Β

β) – τη λειτουργία του ανελκυστήρα κενού και µε το µέγιστο φορτίο για να εξακριβωθεί η ορθή συναρµολόγηση και η ορθή λειτουργία των διατάξεων ασφαλείας (τέλος διαδροµής, ασφάλιση)

 • τη λειτουργία του ανελκυστήρα υπό το µέγιστο φορτίο και κενού για να εξακριβωθεί η ορθή λειτουργία των διατάξεων ασφαλείας σε περίπτωση διακοπής της παροχής ενέργειας,
 • στατιστική δοκιµή µε φορτίο ίσο προς 1,25 φορές το µέγιστο φορτίο

Το ονοµαστικό φορτίο είναι εκείνο το οποίο αναφέρεται στο παράρτηµα I σηµείο 5.

Μετά τις δοκιµές αυτές, ο κοινοποιηµένος οργανισµός βεβαιώνεται ότι δεν προκλήθηκε καµµία παραµόρφωση ή ζηµιά που µπορεί να καταστήσει επικίνδυνη τη χρήση του ανελκυστήρα.

 1. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός πρέπει να λάβει τεκµηρίωση η οποία αποτελείται: – Απο το γενικό σχέδιο του ανελκυστήρα,
 • Από τα σχέδια και σχεδιαγράµµατα που είναι αναγκαία για τον τελικό έλεγχο, και ιδίως τα σχεδιαγράµµατα των κυκλωµάτων ελέγχου,
 • από αντίτυπο των οδηγιών χρήσεως που αναφέρονται στο παράρτηµα I στο σηµείο

6.2

Ο κοινοποιηµένος οργανισµός δεν µπορεί να απαιτήσει λεπτοµερή σχέδια ή ακριβείς πληροφορίες που δεν είναι αναγκαίες για την εξακρίβωση της πιστότητας του ανελκυστήρα που πρόκειται να διατεθεί στην αγορά προς το µοντέλο ανελκυστήρα το οποίο περιγράφεται στη δήλωση εξέτασης τύπου “ΕΚ”.

 1. Εάν ο ανελκυστήρας πληροί τις διατάξεις της οδηγίας, ο κοινοποιηµένος οργανισµός επιθέτει τον αριθµό αναγνώρισης του η εντέλλεται τούτο σε τρίτους, δίπλα στη σήµανση “CE” σύµφωνα µε το παράρτηµα III και συντάσσει βεβαίωση τελικού ελέγχου στην οποία αναφέρονται οι έλεγχοι και οι δοκιµές που πραγµατοποιήθηκαν.

Ο κοινοποιηµένος οργανισµός συµπληρώνει τις αντίστοιχες σελίδες του βιβλίου παρακολούθησης που αναφέρεται στο σηµείο 6.2 του παραρτήµατος I.

Eάν ο κοινοποιηµένος οργανισµός αρνηθεί να χορηγήσει τη βεβαίωση τελικού ελέγχου, εκθέτει λεπτοµερώς τους λόγους για τους οποίους δεν χορήγησε τη βεβαίωσή του και προσδιορίζει τα µέσα για να επιτευχθεί η πιστότητα. Η νέα αίτηση του εγκαταστάτη για τελικό έλεγχο του ανελκυστήρα πρέπει να υποβάλλεται στον ίδιο κοινοποιηµένο οργανισµό.

 1. Η βεβαίωση τελικού ελέγχου, οι φάκελοι και η αλληλογραφία σχετικά µε τις διαδικασίες έγκρισης συντάσσονται στην επίσηµη γλώσσα του κράτους µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένος ο κοινοποιηµένος οργανισµός ή σε άλλη γλώσσα που αποδέχεται ο εν λόγω οργανισµός.

VII

 

EΛΑΧΙΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΤΟΥΣ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

 

 

 1. Ο οργανισµός, ο διευθυντής του και το προσωπικό που είναι επιφορτισµένο µε την εκτέλεση διαδικασιών εξακρίβωσης δεν επιτρέπεται να είναι σχεδιαστές, κατασκευαστές, προµηθευτές, ή εγκαταστάτες των ανελκυστήρων ή των κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας που επιθεωρούν, ούτε εντολοδόχοι των προσώπων αυτών. Επίσης, ο οργανισµός, ο διευθυντής του και το προσωπικό που είναι επιφορτισµένο µε την επιτήρηση των συστηµάτων διασφάλισης της ποιότητας που αναφέρονται στο άρθρο 8 της οδηγίας δεν επιτρέπεται να είναι σχεδιαστές, κατασκευαστές, προµηθευτές ή εγκαταστάσεις των ανελκυστήρων ή των κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας που αυτοί επιθεωρούν, ούτε ο εντολοδόχος ενός εξ αυτών. ∆εν επιτρέπεται να επεµβαίνουν άµεσα ή ως εντολοδόχοι στο σχεδιασµό, την κατασκευή, την εµπορία ή τη συντήρηση των εν λόγω στοιχείων ασφαλείας ή την εγκατάσταση αυτών των ανελκυστήρων. Το γεγονός αυτό δεν αποκλείει την δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών τεχνικής φύσεως µεταξύ του κατασκευαστή των στοιχείων ασφαλείας ή του εγκαταστάτη του ανελκυστήρα και του οργανισµού.
 2. Ο οργανισµός και το υπεύθυνο για τον έλεγχο προσωπικό εκτελούν τις διαδικασίες ελέγχου ή επιτήρησης, µε τη µέγιστη επαγγελµατική ακεραιότητα και τεχνική ικανότητα, ελεύθερα από κάθε είδους πιέσεις και κίνητρα, ιδίως οικονοµικής φύσεως, που θα µπορούσαν να επηρεάσουν την κρίση ή τα αποτελέσµατα του ελέγχου τους, ιδίως από πρόσωπα ή οµάδες προσώπων που έλκουν συµφέροντα από τα αποτελέσµατα του ελέγχου ή της επιτήρησης.
 3. Ο οργανισµός πρέπει να έχει στη διάθεσή του προσωπικό και τα αναγκαία µέσα για να εκτελεί µε τον δέοντα τρόπο τα τεχνικά και διοικητικά καθήκοντα που συνοδεύονται µε τη διενέργεια των ελέγχων ή της επιτήρησης πρέπει επίσης να έχει πρόσβαση στον εξοπλισµό που είναι αναγκαίος για τη διεξαγωγή εκτάκτων εξακριβώσεων.
 4. Το επιφορτισµένο µε τους ελέγχους προσωπικό πρέπει να διαθέτει:
 • άρτια τεχνική και επαγγελµατική κατάρτιση,
 • ικανοποιητική γνώση των προδιαγραφών σχετικά µε τους ελέγχους που διεξάγει και επαρκή πείρα των ελέγχων αυτών,
 • την απαιτούµενη ικανότητα για τη σύνταξη των βεβαιώσεων, πρακτικών και εκθέσεων όπου καταγράφονται οι διεξαχθείσες δοκιµές.
 1. Πρέπει να εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία του προσωπικού που εκτελεί τους ελέγχους . Οι αποδοχές κάθε υπαλλήλου δεν πρέπει να εξαρτώνται ούτε από τον αριθµό των ελέγχων που πραγµατοποιεί ούτε από τα αποτελέσµατα αυτών των ελέγχων
 2. Ο οργανισµός πρέπει να συνάπτει σύµβαση ασφαλίσεως αστικής ευθύνης, εκτός εάν το κράτος αναλαµβάνει την κάλυψη των ευθυνών του σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο ή εάν το ίδιο το κράτος είναι άµεσα υπεύθυνο για την διενέργεια των ελέγχων.
 3. Το προσωπικό του οργανισµού δεσµεύεται από το επαγγελµατικό απόρρητο για ο,τιδήποτε πληροφορείται κατά την άσκηση των καθηκόντων του (όχι όµως έναντι των αρµοδιών διοικητικών αρχών του κράτους στο οποίο ασκεί τις δραστηριότητές του) στο πλάισιο της οδηγίας ή οποιασδήποτε άλλης διάταξης εσωτερικού δικαίου µε την οποία παράγει αποτέλεσµα η οδηγία αυτή.

VIII

∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

(ενότητα Ε)

 

 

 1. Η διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων είναι η διαδικασία µε την οποία ο κατασκευαστής του στοιχείου ο οποίος πληροί τις υποχρεώσεις του σηµείου 2, βεβαιώνεται και δηλώνει ότι τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας είναι σύµφωνα προς τον τύπο που περιγράφεται στη βεβαίωση εξέτασης τύπου “ΕΚ” και πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας που ισχύουν γι’αυτά και ότι το στοιχείο ασφαλείας θα επιτρέψει στον ανελκυστήρα στον οποίο θα τοποθετηθεί ορθά να ικανοποιεί τις διατάξεις της οδηγίας.

Ο κατασκευαστής του στοιχείου ασφαλείας ή ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του επιθέτει τη σήµανση “CE” σε κάθε κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας και συντάσσει δήλωση πιστότητας “ΕΚ”. Η σήµανση “CE” συνοδεύεται από τον αριθµό αναγνώρισης του κοινοποιηµένου οργανισµού ο οποίος είναι υπεύθυνος για την επιτήρηση που προβλέπεται στο σηµείο 4.

 1. Ο κατασκευαστής εφαρµόζει εγκεκριµένο σύστηµα διασφάλισης ποιότητας για τον τελικό έλεγχο του κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας και τις δοκιµές όπως ορίζει το σηµείο 3, και υπόκειται στην επιτήρηση που αναφέρεται στο σηµείο 4.
 2. Σύστηµα διασφάλισης ποιότητας

3.1 Ο κατασκευαστής του στοιχείου ασφαλείας υποβάλλει για τα εν λόγω στοιχεία ασφαλείας αίτηση αξιολόγησης του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας που εφαρµόζει σε κοινοποιηµένο οργανισµό της επιλογής του.

Η αίτηση περιλαµβάνει:

 • Ολες τις κατάλληλες πληροφορίες για τα στοιχεία ασφαλείας που πρόκειται να κατασκευαστούν,
 • τον φάκελο του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας,
 • τον τεχνικό φάκελο σχετικά µε τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας του εγκεκριµένου τύπου και αντίγραφο των βεβαιώσεων εξέτασης τύπου “ΕΚ”.

3.2 Στα πλαίσια του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας, κάθε κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας εξετάζεται και διεξάγονται κατάλληλες δοκιµές, όπως ορίζονται στα εφαρµοστέα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 5, ή διεξάγονται ισοδύναµες δοκιµές, προκειµένου να διαπιστωθεί η πιστότητα του προς τις αντίστοιχες απαιτήσεις της οδηγίας.

Όλα τα στοιχεία, απαιτήσεις και διατάξεις που εφαρµόζει ο κατασκευαστής στοιχείου ασφαλείας, πρέπει να περιέχονται κατά συστηµατικό και τακτικό τρόπο σε φάκελο υπό µορφή γραπτών µέτρων, διαδικασιών και οδηγιών. Ο φάκελος αυτός του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας επιτρέπει την ενιαία ερµηνεία των προγραµµάτων, σχεδίων, εγχειριδίων και φακέλων ποιότητας Περιλαµβάνει ιδίως κατάλληλη περιγραφή:

α) των στόχων ποιότητας

β) του οργανογράµµατος, των ευθυνών και των αρµοδιοτήτων των στελεχών όσον αφορά την ποιότητα των κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας

γ) των ελέγχων και δοκιµών, οι οποίες θα διεξαχθούν µετά την κατασκευή

δ) των µέσων εξακρίβωσης της αποτελεσµατικής λειτουργίας του συστήµατος ποιότητας

ε) των φακέλων ποιότητας, όπως εκθέσεις επιθεώρησης και στοιχεία δοκιµών, στοιχεία βαθµονόµησης οργάνων, εκθέσεις των προσόντων του αρµόδιου προσωπικού κ.λ.π.

3.4 Ο κοινοποιηµένος οργανισµός αξιολογεί το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας για να διαπιστώσει εάν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που αναφέρονται στο σηµείο 3.2 και τεκµαίρει την πιστότητα προς τις απαιτήσεις αυτές για τα συστήµατα διασφάλισης ποιότητας που εφαρµόζουν το αντίστοιχο εναρµονισµένο πρότυπο (1).

Η οµάδα των ελεγκτών περιλαµβάνει ένα τουλάχιστον µέλος το οποίο έχει πείρα στην αξιολόγηση της τεχνολογίας των ανελκυστήρων. Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαµβάνει επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή των στοιχείων ασφαλείας.

Η απόφαση κοινοποιείται στον κατασκευαστή των στοιχείων ασφαλείας. Η κοινοποίηση περιλαµβάνει τα συµπεράσµατα του ελέγχου και την αιτιολογηµένη απόφαση αξιολόγησης.

3.5 Ο κατασκευαστής του στοιχείου ασφαλείας αναλαµβάνει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας όπως έχει εγκριθεί και να φροντίζει ώστε το εν λόγω σύστηµα διασφάλισης να διατηρεί την καταλληλότητα και την αποτελεσµατικότητά του.

Ο κατασκευαστής των στοιχείων ή ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του πληροφορεί τον κοινοποιηµένο οργανισµό που έχει εγκρίνει το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας σχετικά µε οποιοδήποτε σχέδιο αναπροσαρµογής αυτού του συστήµατος.

Ο κοινοποιηµένος οργανισµός αξιολογεί τις προτεινόµενες τροποποιήσεις και αποφασίζει κατά πόσον το τροποποιηµένο σύστηµα διασφάλισης ποιότητας εξακολουθεί να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που περιλαµβάνονται στο σηµείο 3.2 ή κατά πόσον είναι αναγκαία νέα αξιολόγηση.

 

Ο οργανισµός κοινοποιεί την απόφαση στον κατασκευαστή. Η κοινοποίηση περιλαµβάνει τα συµπεράσµατα του ελέγχου και δεόντως αιτιολογηµένη απόφαση αξιολόγησης.

 1. Επιτήρηση υπό την ευθύνη του κοινοποιηµένου οργανισµού
  • Σκοπός της επιτήρησης είναι να διασφαλίζει ότι ο κατασκευαστής του στοιχείου ασφαλείας τηρεί ορθά τις υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από το εγκεκριµένο σύστηµα διασφάλησεις ποιότητας.
  • Ο κατασκευαστής επιτρέπει στον κοινοποιηµένο οργανισµό την πρόσβαση για τη διενέργεια επιθεωρήσεων, στους χώρους επιθεωρήσεων, δοκιµών και αποθήκευσης και του παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, ιδίως:
 • τον φάκελο του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας,

 

 • τον τεχνικό φάκελο,
 • τους φακέλους ποιότητας όπως εκθέσεις επιθεώρησης και στοιχεία δοκιµών, στοιχεία βαθµονόµησης οργάνων, εκθέσεις προσόντων του οικείου προσωπικού, κ.λ.π.
  • Ο κοινοποιηµένος οργανισµός διεξάγει κατά τακτά διαστήµατα ελέγχους για να βεβαιώνεται ότι ο κατασκευαστής των στοιχείων ασφαλείας διατηρεί και εφαρµόζει το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας και χορηγεί έκθεση ελέγχου στον κατασκευαστή των στοιχείων ασφαλείας.
  • Επιπλέον, ο κοινοποιηµένος οργανισµός µπορεί να πραγµατοποιεί αιφνιδιαστικές επισκέψεις στον κατασκευαστή του στοιχείου ασφαλείας. Με την ευκαιρία των επισκέψεων αυτών, και εφόσον χρειάζεται, ο κοινοποιηµένος οργανισµός µπορεί να πραγµατοποιεί ή να αναθέτει σε τρίτους δοκιµές για την εξακρίβωση της καλής λειτουργείας του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας. Ο οργανισµός χορηγεί στον κατασκευαστή των στοιχείων ασφαλείας έκθεση για την επίσκεψη και, εφ’όσον έχει εκτελεσθεί δοκιµή, έκθεση δοκιµής
 1. Ο κατασκευαστής διατηρεί στη διάθεση των εθνικών αρχών για 10 έτη από την τελευταία ηµεροµηνία κατασκευής του στοιχείου ασφαλείας:
 • τον φάκελο που αναφέρεται στο σηµείο 3.1 δεύτερο εδάφιο τρίτη περίπτωση,
 • τις προσαρµογές που αναφέρονται στο σηµείο 3.4 δεύτερη περίπτωση,
 • τις αποφάσεις και εκθέσεις του κοινοποιηµένου οργανισµού που αναφέρονται στο σηµείο 3.4 τελευταίο εδάφιο και στα σηµεία 4.3 και 4.4.
 1. Κάθε κοινοποιηµένος οργανισµός ανακοινώνει στους άλλους κοινοποιηµένους οργανισµούς τις πληροφορίες για τις εγκρίσεις συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας τις οποίες έχει χορηγήσει καθώς και για κείνες τις οποίες έχει ανακαλέσει.

 

(1)το εναρµονισµένο αυτό πρότυπο είναι το ΕΝ 29003, συµπληρωµένο, εφόσον απαιτείται, κατά τρόπο ώστε να λαµβάνεται υπόψη η ιδιοµορφία των κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX

 

ΠΛΗΡΗΣ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

(ενότητα Η)

 

 1. Η πλήρης διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων είναι η διαδικασία µε την οποία ο κατασκευαστής του στοιχείου που πληροί τις υποχρεώσεις του σηµείου 2, βεβαιώνεται και δηλώνει ότι τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας που ισχύουν γι’αυτά. Εξασφαλίζει και δηλώνει επίσης ότι το στοιχείο ασφαλείας µπορεί να επιτρέψει στον ανελκυστήρα στον οποίο θα τοποθετηθεί ορθά να ικανοποιεί τις διατάξεις της οδηγίας.

Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του επιθέτει τη σήµανση “CE” σε κάθε κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας και συντάσσει δήλωση πιστότητας “ΕΚ” . Η σήµανση “CE” συνοδεύεται από τον αριθµό αναγνώρισης του κοινοποιηµένου οργανισµού ο οποίος είναι υπεύθυνος για την επιτήρηση που προβλέπεται στο σηµείο 4.

 1. Ο κατασκευαστής εφαρµόζει εγκεκριµένο σύστηµα διασφάλισης ποιότητας για τον σχεδιασµό, την τελική επιθεώρηση των στοιχείων ασφαλείας και τις δοκιµές, όπως ορίζει το σηµείο 3 και υπόκειται στην επιτήρηση που αναφέρεται στο σηµείο 4.
 2. Σύστηµα διασφάλισης ποιότητας

3.1 Ο κατασκευαστής υποβάλλει σε κοινοποιηµένο οργανισµό της επιλογής του αίτηση αξιολόγησης του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας που ακολουθεί.  Η αίτηση περιλαµβάνει:

 • Ολες τις σχετικές πληροφορίες για τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας
 • τον φάκελο του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας,

3.2 Το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας, πρέπει να διασφαλίζει την πιστότητα των κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας προς τις απαιτήσεις της οδηγίας που ισχύουν γι’αυτά και να επιτρέπει στους ανελκυστήρες στους οποίους είναι ορθά τοποθετηµένα να ανταποκρίνονται στις εν λόγω απαιτήσεις.

Όλα τα στοιχεία, απαιτήσεις και διατάξεις που εφαρµόζει ο κατασκευαστής, πρέπει να περιλαµβάνοται σε ένα φάκελο ο οποίος τηρείται κατά συστηµατικό και τακτικό τρόπο υπό τη µορφή γραπτών µέτρων, διαδικασιών και οδηγιών. Ο φάκελος αυτός του συστήµατος ποιότητας επιτρέπει την ενιαία ερµηνεία των διαδικαστικών, και ποιοτικών µέτρων όπως των προγραµµάτων, σχεδίων, εγχειριδίων και φακέλων ποιότητας.

Περιλαµβάνει ιδίως επαρκή περιγραφή :

 • των ποιοτικών στόχων, του οργανογράµµατος, των ευθυνών και των αρµοδιοτήτων των στελεχών όσον αφορά την ποιότητα των κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας
 • των προδιαγραφών τεχνικού σχεδιασµού, συµπεριλαµβανοµένων των προτύπων που εφαρµόζονται και, εφόσον τα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 5 δεν εφαρµόζονται πλήρως, των µέσων που θα χρησιµοποιούνται ώστε να διασφαλίζεται ότι τηρούνται οι βασικές απαιτήσεις της οδηγίας οι οποίες ισχύουν για τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας,
 • των τεχνικών ελέγχου και εξακρίβωσης του σχεδιασµού, των µεθόδων και των συστηµατικών ενεργειών των οποίων θα γίνεται χρήση κατά το σχεδιασµό των κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας,
 • των αντίστοιχων τεχνικών κατασκευής, ελέγχου και διασφάλισης της ποιότητας, των µεθόδων και συστηµατικών ενεργειών που θα εφαρµόζονται,
 • των εξετάσεων και των δοκιµών που θα διεξάγονται πριν από, κατά και µετά την κατασκευή και τη συχνότητα διεξαγωγής τους,
 • των φακέλων ποιότητας, όπως εκθέσεις επιθεώρησης και στοιχεία δοκιµών, στοιχεία βαθµονόµησης οργάνων, εκθέσεις των προσόντων του αρµόδιου προσωπικού κ.λ.π.
 • των µέσων που επιτρέπουν την εξακρίβωση της επίτευξης της επιθυµητής ποιότητας σχεδιασµού και προϊόντος, καθώς και την αποτελεσµατική λειτουργία του συστήµατος ποιότητας.
  • Ο κοινοποιηµένος οργανισµός αξιολογεί το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας για να διαπιστώσει κατά πόσον ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που αναφέρονται στο σηµείο 3.2. Τεκµαίρει την πιστότητα προς τις απαιτήσεις αυτές για τα συστήµατα διασφάλισης ποιότητας που εφαρµόζουν το αντίστοιχο εναρµονισµένο πρότυπο (1).

Η οµάδα των ελεγκτών περιλαµβάνει τουλάχιστον ένα µέλος που έχει πείρα στην αξιολόγηση της τεχνολογίας των ανελκυστήρων. Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαµβάνει επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή.

Η απόφαση κοινοποιείται στον κατασκευαστή των στοιχείων ασφαλείας. Η κοινοποίηση περιλαµβάνει τα συµπεράσµατα του ελέγχου και την τεκµηριωµένη απόφαση αξιολόγησης.

 • Ο κατασκευαστής του στοιχείου ασφαλείας δεσµεύεται να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας όπως έχει εγκριθεί και να το διατηρεί κατά τρόπον ώστε να παραµένει επαρκές και αποτελεσµατικό.

Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του πληροφορεί τον κοινοποιηµένο οργανισµό που έχει εγκρίνει το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας σχετικά µε οποιοδήποτε σχέδιο αναπροσαρµογής αυτού του συστήµατος.

Ο κοινοποιηµένος οργανισµός αξιολογεί τις προτεινόµενες τροποποιήσεις και αποφασίζει εάν το τροποποιηµένο σύστηµα διασφάλισης ποιότητας εξακολουθεί να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που περιλαµβάνονται στο σηµείο 3.2 ή εάν απαιτείται νέα αξιολόγηση.

Κοινοποιεί την απόφαση στον κατασκευαστή. Η κοινοποίηση περιλαµβάνει τα συµπεράσµατα του ελέγχου και τεκµηριωµένη απόφαση αξιολόγησης.

 

 1. Επιτήρηση υπό την ευθύνη του κοινοποιηµένου οργανισµού
  • Σκοπός της επιτήρησης είναι να διασφαλίζει ότι ο κατασκευαστής των στοιχείων ασφαλείας πληρεί ορθά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το εγκεκριµένο σύστηµα διασφάλισης ποιότητας.
  • Ο κατασκευαστής των στοιχείων ασφαλείας επιτρέπει στον κοινοποιηµένο οργανισµό την πρόσβαση για λόγους επιθεώρησης, στους χώρους σχεδιασµού κατασκευής, επιθεώρησης, και δοκιµών και αποθήκευσης και του παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, ιδίως:
 • τον φάκελο του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας,
 • τους φακέλους ποιότητας που προβλέπονται στο σχεδιαστικό τµήµα του συστήµατος ποιότητας, περιλαµβανοµένων αποτελεσµάτων αναλύσεων, υπολογισµών, δοκιµών κ.λ.π.
 • τους φακέλους ποιότητας οι οποίοι προβλέπονται για το κατασκευαστικό τµήµα του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας, όπως εκθέσεις επιθεώρησης και στοιχεία δοκιµών, στοιχεία βαθµονόµησης οργάνων εκθέσεις προσόντων του οικείου προσωπικού, κ.λ.π.
  • Ο κοινοποιηµένος οργανισµός διεξάγει κατά τακτά διαστήµατα ελέγχους για να βεβαιώνεται ότι ο κατασκευαστής των στοιχείων ασφαλείας διατηρεί και εφαρµόζει το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας και χορηγεί έκθεση ελέγχου στον κατασκευαστή των στοιχείων ασφαλείας.
  • Επιπλέον, ο κοινοποιηµένος οργανισµός µπορεί να πραγµατοποιεί αιφνιδιαστικές επισκέψεις στον κατασκευαστή του στοιχείου ασφαλείας. Κατά τις επισκέψεις αυτές ο κοινοποιηµένος οργανισµός µπορεί να διεξάγει ή να αναθέτει σε τρίτους δοκιµές για να εξακρίβωσει την ορθή λειτουργία του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας εφόσον αυτό είναι αναγκαίο. Παρέχει στον κατασκευαστή των στοιχείων ασφαλείας έκθεση για την επίσκεψη και, αν πραγµατοποιήθηκε δοκιµή, έκθεση δοκιµής.
 1. Ο κατασκευαστής των στοιχείων ασφαλείας ή ο εντολοδόχος του διατηρεί στη διάθεση των εθνικών αρχών για περίοδο δέκα τουλάχιστον ετών από την τελευταία ηµεροµηνία κατασκευής του στοιχείου ασφαλείας:
 • τον φάκελο που αναφέρεται στο σηµείο 3.1 δεύτερο εδάφιο δεύτερη περίπτωση
 • τις προσαρµογές που αναφέρονται στο σηµείο 3.4 δεύτερο εδάφιο,
 • τις αποφάσεις και εκθέσεις του κοινοποιηµένου οργανισµού που αναφέρονται στο σηµείο 3.4 τελευταίο εδάφιο και στα σηµεία 4.3 και 4.4.

Εάν ούτε ο κατασκευαστής των στοιχείων ασφαλείας, ούτε ο εντολοδόχος του δεν είναι εγκατεστηµένοι στην Κοινότητα, την εν λόγω υποχρέωση τήρησης του τεχνικού φακέλου στη διάθεση των αρµόδιων αρχών υπέχει το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διάθεση των στοιχείων ασφαλείας στην αγορά της Κοινότητας.

 1. Κάθε κοινοποιηµένος οργανισµός ανακοινώνει στους υπολοίπους κοινοποιηµένους οργανισµούς τις συναφείς πληροφορίες για τις εγκρίσεις συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας τις οποίες έχει χορηγήσει καθώς και για κείνες τις οποίες έχει ανακληθεί.
 2. Οι φάκελοι και η αλληλογραφία σχετικά µε τις διαδικασίες πλήρους διασφαλίσης της ποιότητας συντάσσονται σε µια από τις επίσηµες γλώσσες του κράτους µέλους όπου είναι εγκατεστηµένος ο κοινοποιηµένος οργανισµός ή σε γλώσσα που αποδέχεται.

 

(1) το εναρµονισµένο αυτό πρότυπο είναι το ΕΝ 29001, συµπληρωµένο, εφόσον απαιτείται, κατά τρόπο ώστε να λαµβάνεται υπόψη η ιδιοµορφία των κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας.

 

 

X

ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑ∆Α

(ενότητα Ζ)

 1. Η εξακρίβωση ανά µονάδα είναι η διαδικασία µε την οποία ένας εγκαταστάτης ανελκυστήρα βεβαιώνεται και δηλώνει ότι ο ανελκυστήρας που διατίθεται στην αγορά και στον οποίο έχει χορηγηθεί η βεβαίωση πιστότητας που αναφέρεται στην παράγραφο 4 είναι σύµφωνος προς τις απαιτήσεις της οδηγίας. Ο εγκαταστάτης του ανελκυστήρα επιθέτει τη σήµανση “CE” στο θαλαµίσκο του ανελκυστήρα και συντάσσει δήλωση πιστότητας “ΕΚ”.
 2. Η αίτηση εξακρίβωσης ανά µονάδα υποβάλλεται από τον εγκαταστάτη του ανελκυστήρα σε κοινοποιηµένο οργανισµό της επιλογής του Η αίτηση περιλαµβάνει:
 • Το όνοµα και τη διεύθυνση του εγκαταστάτη του ανελκυστήρα, καθώς και τον τρόπο όπου είναι εγκατεστηµένος ο ανελκυστήρας,
 • Γραπτή δήλωση η οποία διευκρινίζει ότι η ίδια αίτηση δεν έχει υποβληθεί σε άλλον κοινοποιηµένο οργανισµό, – τεχνικό φάκελο.
 1. Σκοπός του τεχνικού φακέλου είναι να καταστήσει δυνατή την αξιολόγηση της πιστότητας προς τις απαιτήσεις της οδηγίας καθώς και την κατανόηση του σχεδιασµού, της εγκατάστασης και της λειτουργίας του ανελκυστήρα Στο βαθµό που είναι αναγκαίο για την αξιολόγηση της πιστότητας, ο τεχνικός φάκελος περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
 • Γενική περιγραφή του ανελκυστήρα,
 • σχέδια ή σχεδιαγράµµατα σχεδιασµού και κατασκευής,
 • τις σχετικές βασικές απαιτήσεις και τη λύση που υιοθετήθηκε για την ικανοποίησή τους (για παράδειγµα, εναρµονισµένο πρότυπο)
 • ενδεχοµένως τα αποτελέσµατα δοκιµών ή υπολογισµών που πραγµατοποιήθηκαν ή ανατέθηκαν σε τρίτους από τον εγκαταστάτη του ανελκυστήρα,
 • αντίτυπο των οδηγιών χρήσεως του ανελκυστήρα,
 • το αντίγραφο των βεβαιώσεων εξέτασης τύπου “ΕΚ” των κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας που έχουν χορηγηθεί.
 1. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός εξετάζει τον τεχνικό φάκελο και τον ανελκυστήρα και διενεργεί τις κατάλληλες δοκιµές που αναφέρονται στο ή στα εφαρµόσιµα πρότυπα τα οποία περιλαµβάνονται στο άρθρο 5 της οδηγίας ή ισοδύναµες δοκιµές για να εξακριβώσει την πιστότητα του ανελκυστήρα προς τις εφορµοστέες απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

Εάν ο ανελκυστήρας πληροί τις διατάξεις της οδηγίας, ο κοινοποιηµένος οργανισµός επιθέτει τον αριθµό αναγνώρισης του δίπλα στη σήµανση “CE” σύµφωνα µε το παράρτηµα III ή αναθέτει αυτό σε τρίτους και συντάσσει βεβαίωση πιστότητας σχετικά µε τις δοκιµές που πραγµατοποιήθηκαν.

Ο κοινοποιηµένος οργανισµός συµπληρώνει τις αντίστοιχες σελίδες του βιβλίου παρακολούθησης που αναφέρεται στο σηµείο 6.2 του παραρτήµατος I

Εάν ο κοινοποιηµένος οργανισµός αρνηθεί να χορηγήσει βεβαίωση πιστότητας, οφείλει να εκθέσει λεπτοµερώς τους λόγους για τους οποίους δεν χορήγησε την βεβαίωση και να προσδιορίσει τα µέσα για να επιτευχθεί η πιστότητα. Η νέα αίτηση του εγκαταστάτη του ανελκυστήρα για εξακρίβωση πρέπει να υποβάλλεται στον ίδιο κοινοποιηµένο οργανισµό.

 1. Η βεβαίωση πιστότητας, οι φάκελοι και η αλληλογραφία σχετικά µε τις διαδικασίες εξακρίβωσης ανά µονάδα συντάσσονται σε µια επίσηµη γλώσσα του κράτους µέλους όπου είναι εγκατεστηµένος ο κοινοποιηµένος οργανισµός ή σε γλώσσα που αποδέχεται.
 2. Ο εγκαταστάτης του ανελκυστήρα φυλάσσει, µαζί µε τον τεχνικό φάκελο αντίγραφο της δήλωσης πιστότητας για περίοδο δέκα ετών, από τη διάθεση του ανελκυστήρα στην αγορά.

ΧI

ΠΙΣΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΜΕ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ

(ενότητα Γ)

 1. Με τον όρο πιστότητα προς τον τύπο περιγράφεται η διαδικασία µε την οποία ο κατασκευαστής των στοιχείων ασφαλείας ή ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του, βεβαιώνεται και δηλώνει ότι τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας είναι σύµφωνα µε τον τύπο που περιγράφεται στην βεβαίωση τύπου “ΕΚ” και πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας που ισχύει γι’αυτά βεβαιώνει και δηλώνει επίσης ότι το στοιχείο ασφαλείας µπορεί να επιτρέψει στον ανελκυστήρα στον οποίο θα τοποθετηθεί ορθά να ικανοποιεί τις βασικές απαιτήσεις ασφαλείας και υγείας της οδηγίας.

Ο κατασκευαστής του στοιχείου ασφαλείας ή ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του επιθέτει τη σήµανση “CE” σε κάθε κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας και συντάσσει δήλωση πιστότητας “ΕΚ”.

 1. Ο κατασκευαστής των στοιχείων ασφαλείας λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα ώστε η µέθοδος κατασκευής να εξασφαλίζει την πιστότητα των κατασκευαζοµένων στοιχείων ασφαλείας προς τον τύπο που περιγράφεται στην βεβαίωση εξέτασης τύπου”ΕΚ” και τις απαιτήσεις της οδηγίας που ισχύει γι’αυτά.
 2. Ο κατασκευαστής των στοιχείων ασφαλείας ή ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του φυλάσσουν αντίγραφο της δήλωσης πιστότητας “ΕΚ” για περίοδο δέκα τουλάχιστον ετών από την τελευταία ηµεροµηνία κατασκευής του στοιχείου ασφαλείας.

Εάν ούτε ο κατασκευαστής των στοιχείων ασφαλείας ούτε ο εντολοδόχος του δεν είναι εγκατεστηµένοι στην Κοινότητα, την εν λόγω υποχρέωση τήρησης του τεχνικού φακέλου στη διάθεση των αρµόδιων αρχών υπέχει το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διάθεση των στοιχείων ασφαλείας στην αγορά της Κοινότητας.

 1. Ένας κοινοποιηµένος οργανισµός τον οποίο επιλέγει ο κατασκευαστής των στοιχείων ασφαλείας διεξάγει ή αναθέτει σε τρίτους τη διεξαγωγή ελέγχων των στοιχείων ασφαλείας σε τυχαία χρονικά διαστήµατα. Εξετάζεται κατάλληλο δείγµα των τελικών στοιχείων ασφαλείας, το οποίο λαµβάνεται επί τόπου από τον κοινοποιηµένο οργανισµό και διεξάγονται κατάλληλες δοκιµές, όπως προβλέπει το ή τα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 5 και τα οποία έχουν εφαρµογή στα εξεταζόµενα στοιχεία ή ισοδύναµες δοκιµές, για να εξακριβωθεί η πιστότητα της παραγωγής προς τις σχετικές απαιτήσεις της οδηγίας. Στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα από τα εν λόγω κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας δεν είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις αυτές, ο κοινοποιηµένος οργανισµός λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα.

Τα στοιχεία που θα λαµβάνονται υπόψη για τον έλεγχο των κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας θα καθορισθούν από κοινού από όλους τους κοινοποιηµένους οργανισµούς στους οποίους έχει ανατεθεί αυτή η διαδικασία λαµβάνοντας υπόψη τα βασικά χαρακτηριστικά των κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας που αναφέρονται στο παράρτηµα IV.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παραγωγής, ο κατασκευαστής επιθέτει, υπ’ευθύνη του κοινοποιηµένου οργανισµού, τον αριθµό αναγνώρισης του οργανισµού.

 1. Οι φάκελοι και η αλληλογραφία σχετικά µε τις διαδικασίες δειγµατοληπτικού ελέγχου που αναφέρονται στο σηµείο 4, συντάσσονται σε µια από τις επίσηµες γλώσσες του κράτους µέλους όπου είναι εγκατεστηµένος ο κοινοποιηµένος οργανισµός ή σε γλώσσα που αποδέχεται.

XII

∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ “ANΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ”

(ενότητα Ε)

 1. Η διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων είναι η διαδικασία µε την οποία ο εγκαταστάτης ανελκυστήρα που ικανοποιεί τις απαιτήσεις του σηµείου 2, βεβαιώνεται και δηλώνει ότι οι εγκατεστηµένοι ανελκυστήρες είναι σύµφωνα προς τον τύπο που περιγράφεται στη βεβαίωση τύπου “ΕΚ” και πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας που ισχύουν γι’αυτά.

 

Ο εγκαταστάτης ανελκυστήρα επιθέτει τη σήµανση “CE” σε κάθε ανελκυστήρα και συντάσσει δήλωση πιστότητας “ΕΚ”. Η σήµανση “CE” συνοδεύεται από τον αριθµό αναγνώρισης του κοινοποιηµένου οργανισµού ο οποίος είναι υπεύθυνος για την επιτήρηση που προβλέπεται στο σηµείο 4.

 1. Ο εγκαταστάτης ανελκυστήρα εφαρµόζει εγκεκριµένο σύστηµα διασφάλισης ποιότητας για τον τελικό έλεγχο του ανελκυστήρα και τις δοκιµές όπως ορίζει το σηµείο 3, και υπόκειται στην επιτήρηση που αναφέρεται στο σηµείο 4.
 2. Σύστηµα διασφάλισης ποιότητας

3.1 Ο κατασκευαστής του στοιχείου ασφαλείας υποβάλλει για τους ανελκυστήρες αίτηση αξιολόγησης του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας που εφαρµόζει σε κοινοποιηµένο οργανισµό της επιλογής του. Η αίτηση περιλαµβάνει:

 • Ολες τις κατάλληλες πληροφορίες για ανελκυστήρες που πρόκειται να κατασκευαστούν,
 • τον φάκελο του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας ,
 • τον τεχνικό φάκελο σχετικά µε τους ανελκυστήρες του εγκεκριµένου τύπου και αντίγραφο των βεβαιώσεων εξέτασης τύπου “ΕΚ”.

3.2 Στα πλαίσια του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας, κάθε ανελκυστήρας εξετάζεται και υποβάλλεται σε κατάλληλες δοκιµές, όπως ορίζουν τα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 5, ή διεξάγονται ισοδύναµες δοκιµές, προκειµένου να εξακριβωθεί η συµµόρφωσή του µε τις αντίστοιχες απαιτήσεις της οδηγίας.

Όλα τα στοιχεία, απαιτήσεις και διατάξεις που εφαρµόζει ο εγκαταστάτης ανελκυστήρα , πρέπει να περιέχονται κατά συστηµατικό και ορθολογικό τρόπο σε φάκελο υπό µορφή γραπτών µέτρων, διαδικασιών και οδηγιών. Ο φάκελος αυτός του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας επιτρέπει την ενιαία ερµηνεία των προγραµµάτων, σχεδίων, εγχειριδίων και φακέλων ποιότητας.

Περιλαµβάνει ιδίως κατάλληλη περιγραφή:

α) των στόχων ποιότητας

β) του οργανογράµµατος, των ευθυνών και των αρµοδιοτήτων των στελεχών όσον αφορά την ποιότητα των ανελκυστήρων,

γ) των ελέγχων και δοκιµών, οι οποίες θα διεξαχθούν πριν από τη διάθεση του ανελκυστήρα στην αγορά σε αυτούς περιλαµβάνονται κατ’ελάχιστον οι δοκιµές που προβλέπονται στο παράρτηµα VI στο σηµείο 4 στοιχείο β)

δ) των µέσων εξακρίβωσης της αποτελεσµατικής λειτουργίας του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας

ε) των φακέλων ποιότητας, όπως εκθέσεις επιθεώρησης και στοιχεία δοκιµών, στοιχεία βαθµονόµησης οργάνων, εκθέσεις των προσόντων του αρµόδιου προσωπικού κ.λ.π.

3.3 Ο κοινοποιηµένος οργανισµός αξιολογεί το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας για να διαπιστώσει εάν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που αναφέρονται στο σηµείο 3.2. Τεκµαίρει την πιστότητα προς τις απαιτήσεις αυτές για τα συστήµατα διασφάλισης ποιότητας που εφαρµόζουν το αντίστοιχο εναρµονισµένο πρότυπο (1).

Η οµάδα των ελεγκτών περιλαµβάνει τουλάχιστον ένα µέλος το οποίο έχει πείρα στην αξιολόγηση της τεχνολογίας των ανελκυστήρων. Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαµβάνει τουλάχιστον µια επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του ανελκυστήρα και µια επίσκεψη σε ένα εργοτάξιο.

Η απόφαση κοινοποιείται στον εγκαταστάτη ανελκυστήρα. Η κοινοποίηση περιλαµβάνει τα συµπεράσµατα του ελέγχου και την αιτιολογηµένη απόφαση αξιολόγησης.

3.4 Ο εγκαταστάτης ανελκυστήρα αναλαµβάνει τη δέσµευση να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας όπως έχει εγκριθεί και να το συντηρεί ώστε το εν λόγω σύστηµα να διατηρεί την καταλληλότητα και την αποτελεσµατικότητά του.

Ο εγκαταστάτης ανελκυστήρα ενηµερώνει τον κοινοποιηµένο οργανισµό που έχει εγκρίνει το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας σχετικά µε κάθε προβλεπόµενη προσαρµογή αυτού του συστήµατος.

Ο κοινοποιηµένος οργανισµός αξιολογεί τις προτεινόµενες τροποποιήσεις και αποφασίζει κατά πόσον το τροποποιηµένο σύστηµα διασφάλισης ποιότητας εξακολουθεί να πληροί τις απαιτήσεις αναφέρονται στο σηµείο 3.2 ή κατά πόσον είναι απαραίτητη νέα αξιολόγηση.

Ο κοινοποιηµένος οργανισµός κοινοποιεί την απόφασή του στον εγκαταστάτη ανελκυστήρα. Η κοινοποιήση περιέχει τα συµπεράσµατα του ελέγχου και την αιτιολογηµένη απόφαση αξιολόγησης.

 

 1. Επιτήρηση υπό την ευθύνη του κοινοποιηµένου οργανισµού

 

 • Σκοπός της επιτήρησης είναι να διασφαλίζει ότι εγκαταστάτης ανελκυστήρα τηρεί ορθά τις υποχρεώσεις οι οποίες προκύπτουν από το εγκεκριµένο σύστηµα διασφάλισης ποιότητας .
 • Ο εγκαταστάτης ανελκυστήρα επιτρέπει στον κοινοποιηµένο οργανισµό την πρόσβαση για την διενέργεια επιθεωρήσεων, στους χώρους επιθεώρησης, και δοκιµών και του παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, ιδίως:
 • τον φάκελο του συστήµατος ποιότητας,
 • τον τεχνικό φάκελο,
 • τους φακέλους ποιότητας, όπως εκθέσεις επιθεώρησης και στοιχεία των δοκιµών, στοιχεία βαθµονόµησης οργάνων εκθέσεις των προσόντων του οικείου προσωπικού, κ.λ.π.
  • Ο κοινοποιηµένος οργανισµός διεξάγει κατά τακτά διαστήµατα ελέγχους για να βεβαιώνεται ότι ο εγκαταστάτης ανελκυστήρα διατηρεί και εφαρµόζει το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας και χορηγεί στον εγκαταστάτη ανελκυστήρα έκθεση ελέγχου.
  • Επιπλέον, ο κοινοποιηµένος οργανισµός µπορεί να πραγµατοποιεί αιφνιδιαστικές επισκέψεις, στα εργοτάξια εγκατάστασης ανελκυστήρων.

Με την ευκαιρία των επισκέψεων αυτών, ο κοινοποιηµένος οργανισµός µπορεί να πραγµατοποιεί ή να αναθέτει σε τρίτους δοκιµές για την εξακρίβωση της καλής λειτουργίας του συστήµατος ποιότητας, εφόσον χρειάζεται και του ανελκυστήρα. Ο οργανισµός χορηγεί στον εγκαταστάτη ανελκυστήρα έκθεση για την επίσκεψη και, εάν έγινε δοκιµή, έκθεση δοκιµής

 1. Ο εγκαταστάτης ανελκυστήρα διατηρεί στη διάθεση των εθνικών αρχών για δέκα έτη από την τελευταία ηµεροµηνία κατασκευής του ανελκυστήρα:
 • τον φάκελο που προβλέπεται στο σηµείο 3.1 δεύτερο εδάφιο τρίτη περίπτωση,
 • τις προσαρµογές που αναφέρονται στο σηµείο 3.4 δεύτερη περίπτωση,
 • τις αποφάσεις και τις εκθέσεις του κοινοποιηµένου οργανισµού που προβλέπονται στο σηµείο 3.4 τελευταίο εδάφιο και στα σηµεία 4.3 και 4.4.

.

 1. Κάθε κοινοποιηµένος οργανισµός ανακοινώνει στους άλλους κοινοποιηµένους οργανισµούς τις σχετικές πληροφορίες, που αφορούν τις εγκρίσεις συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας που χορηγούνται και ανακαλούνται.

 

(1)Το εναρµονισµένο αυτό πρότυπο είναι το ΕΝ 29003, συµπληρωµένο, εφόσον απαιτείται, κατά τρόπο ώστε να λαµβάνεται υπόψη η ιδιοµορφία των ανελκυστήρων.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII

 

ΠΛΗΡΗΣ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

(ενότητα Η)

 

 1. Η πλήρης διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων είναι η διαδικασία µε την οποία ο εγκαταστάτης ανελκυστήρα που ικανοποιεί τις απαιτήσεις του σηµείου 2 βεβαιώνεται και δηλώνει ότι οι ανελκυστήρες πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας που ισχύουν γι’αυτούς.

 

Ο εγκαταστάτης του ανελκυστήρα επιθέτει τη σήµανση “CE” σε κάθε ανελκυστήρα και συντάσσει δήλωση πιστότητας “ΕΚ”. Η σήµανση “CE” συνοδεύεται από τον αριθµό αναγνώρισης του κοινοποιηµένου οργανισµού ο οποίος είναι υπεύθυνος για την επιτήρηση που προβλέπεται στο σηµείο 4.

 1. Ο εγκαταστάτης ανελκυστήρα εφαρµόζει εγκεκριµένο σύστηµα διασφάλισης ποιότητας για τον σχεδιασµό, την κατασκευή, τη συναρµολόγηση, την εγκατάσταση, την τελική επιθεώρηση των ανελκυστήρων και τις δοκιµές, όπως ορίζει το σηµείο 3 και υπόκειται στην επιτήρηση που αναφέρεται στο σηµείο 4.
 2. Σύστηµα διασφάλισης ποιότητας

3.1 Ο εγκαταστάτης ανελκυστήρα υποβάλλει αίτηση αξιολόγησης του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας σε κοινοποιηµένο οργανισµό της επιλογής του.  Η αίτηση περιλαµβάνει:

 • Ολες τις σχετικές πληροφορίες για τους ανελκυστήρες, και ιδίως εκείνες που θα επιτρέψουν την κατανόηση των σχέσεων µεταξύ του σχεδιασµού και της λειτουργίας του ανελκυστήρα καθώς και την εκτίµηση της τήρησης των απαιτήσεων της οδηγίας. – τον φάκελο του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας,

3.2 Το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας, πρέπει να διασφαλίζει την πιστότητα των ανελκυστήρων προς τις απαιτήσεις της οδηγίας που ισχύουν γι’αυτούς.

Όλα τα στοιχεία απαιτήσεις και διατάξεις που εφαρµόζει ο εγκαταστάτης ανελκυστήρα, πρέπει να περιέχονται κατά συστηµατικό και τακτικό τρόπο υπό τη µορφή γραπτών µέτρων, διαδικασιών και οδηγιών. Ο φάκελος αυτός του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας επιτρέπει την ενιαία ερµηνεία των διαδικαστικών, και ποιοτικών µέτρων όπως προγράµµατα, σχεδία, εγχειρίδια και φάκελοι ποιότητας.

Περιλαµβάνει ιδίως κατάλληλη περιγραφή:

 • των ποιοτικών στόχων, του οργανογράµµατος, των ευθυνών και των αρµοδιοτήτων των στελεχών όσον αφορά την ποιότητα των ανελκυστήρων.
 • των προδιαγραφών τεχνικού σχεδιασµού, συµπεριλαµβανοµένων των προτύπων που εφαρµόζονται και, σε περιπτώσεις όπου τα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 5 της οδηγίας δεν εφαρµόζονται πλήρως, των µέσων που θα χρησιµοποιηθούν ώστε να διασφαλίζεται ότι τηρούνται οι βασικές απαιτήσεις της οδηγίας οι οποίες ισχύουν για τους ανελκυστήρες.
 • των τεχνικών ελέγχου και επαλήθευσης του σχεδιασµού, των διαδικασίων και συστηµατικών δραστηριοτήτων που θα χρησιµοποιούνται κατά το σχεδιασµό των ανελκυστήρων.
 • Των ελέγχων και δοκιµών που θα πραγµατοποιούνται κατά την παραλαβή των υλικών κατασκευής, των κατασκευαστικών στοιχείων και των υποσυνόλων.
 • των αντίστοιχων τεχνικών συναρµολόγησης και εγκατάστασης, ελέγχου της ποιότητας, των µεθόδων και συστηµατικών ενεργειών που θα εφαρµόζονται,
 • των ελέγχων και των δοκιµών που θα διενεργούνται πριν (έλεγχος των συνθηκών εγκαταστάσης: φρέαρ, χώρος εγκατάστασης της µηχανής κ.λ.π.) κατά και µετά την εγκατάσταση (σε αυτούς περιλαµβάνονται κατ’ελάχιστον οι δοκιµές που προβλέπονται στο παράρτηµα VI στο σηµείο 4 στοιχείο β)
 • Των φακέλων ποιότητας, όπως εκθέσεις επιθεώρησης, στοιχεία δοκιµών και βαθµονόµησης οργάνων, εκθέσεις των προσόντων του αρµόδιου προσωπικού, κ.λ.π.
 • των µέσων που επιτρέπουν τη διαπίστωση ότι έχει επιτευχθεί η επιθυµητή ποιότητα σε θέµατα σχεδιασµού και εγκατάστασης, καθώς και η αποτελεσµατική λειτουργία του συστήµατος διασφάλησης ποιότητας.

 

 • Έλεγχος του σχεδιασµού

Εφόσον ο σχεδιασµός δεν έχει γίνει σύµφωνα µε τα εναρµοσµένα πρότυπα, ο κοινοποιηµένος οργανισµός εξετάζει εάν ο σχεδιασµός έχει γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις της οδηγίας και, εάν ναι, χορηγεί βεβαίωση “εξέτασης του σχεδιασµού ΕΚ” στον εγκαταστάτη και διευκρινίζει τα όρια ισχύος της βεβαίωσης και τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την αναγνώρηση του εγκεκριµένου σχεδιασµού.

 

 • Έλεγχος του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας

Ο κοινοποιηµένος οργανισµός αξιολογεί το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας για να διαπιστώσει εάν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που αναφέρονται στο σηµείο 3.2 .Τεκµαίρει την πιστότητα προς τις απαιτήσεις αυτές για τα συστήµατα διασφάλισης ποιότητας που εφαρµόζουν το αντίστοιχο εναρµονισµένο πρότυπο (1)

Η οµάδα ελεγκτών περιλαµβάνει τουλάχιστον ένα µέλος το οποίο έχει πείρα στην αξιολόγηση της τεχνολογίας των ανελκυστήρων. Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαµβάνει τουλάχιστον µια επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του εγκαταστάτη ανελκυστήρα και µια επίσκεψη σε εργοτάξιο.

Η απόφαση κοινοποιείται στον εγκαταστάτη ανελκυστήρα. Η κοινοποιήση περιλαµβάνει τα συµπεράσµατα του ελέγχου και την αιτιολογηµένη απόφαση αξιολόγησης.

 • Ο εγκαταστάτης ανελκυστήρα αναλαµβάνει τη δέσµευση να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το σύστηµα ποιότητας, όπως έχει εγκριθεί και να φροντίζει ώστε το εν λόγω σύστηµα διασφάλισης ποιότητας.

Ο εγκαταστάτης ανελκυστήρα αξιολογεί τις προτεινόµενες τροποποιήσεις και αποφασίζει κατά πόσον το τροποποιηµένο σύστηµα ποιότητας εξακολουθεί να πληροί τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο σηµείο 3.2 ή κατά πόσον είναι απαραίτητη νέα αξιολόγηση.

Ο κοινοποιηµένος οργανισµός κοινοποιεί την απόφασή του στον εγκαταστάτη ανελκυστήρα. Η κοινοποιήση περιέχει τα συµπεράσµατα του ελέγχου και την αιτιολογηµένη απόφαση αξιολόγησης.

 

 1. Επιτήρηση υπό την ευθύνη του κοινοποιηµένου οργανισµού
  • Σκοπός της επιτήρησης είναι να διασφαλίζει ότι εγκαταστάτης ανελκυστήρα τηρεί ορθά τις υποχρεώσεις οι οποίες προκύπτουν από το εγκεκριµένο σύστηµα διασφάλισης ποιότητας.
  • Ο εγκαταστάτης ανελκυστήρα επιτρέπει στον κοινοποιηµένο οργανισµό την πρόσβαση για την διενέργεια επιθεωρήσεων, στους χώρους επιθεώρησης, και δοκιµών και του παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες ,ιδίως:
 • τον φάκελο του συστήµατος ποιότητας,
 • τους φακέλους ποιότητας που προβλέπονται στο σχεδιαστικό τµήµα του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας, περιλαµβανοµένων αποτελεσµάτων αναλύσεων, υπολογισµών, δοκιµών κ.λ.π
 • τους φακέλους ποιότητας, όπως εκθέσεις επιθεώρησης και στοιχεία των δοκιµών, στοιχεία βαθµονόµησης οργάνων εκθέσεις των προσόντων του οικείου προσωπικού, κ.λ.π.
  • Ο κοινοποιηµένος οργανισµός διεξάγει κατά τακτά διαστήµατα ελέγχους για να βεβαιώνεται ότι ο εγκαταστάτης ανελκυστήρα διατηρεί και εφαρµόζει το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας και χορηγεί στον εγκαταστάτη ανελκυστήρα έκθεση ελέγχου.
  • Επιπλέον, ο κοινοποιηµένος οργανισµός µπορεί να πραγµατοποιεί αιφνιδιαστικές επισκέψεις, στα εργοτάξια εγκατάστασης ανελκυστήρων.

 

Κατά τις επισκέψεις αυτές, ο κοινοποιηµένος οργανισµός µπορεί να διεξάγει ή να αναθέτει σε τρίτους δοκιµές για να εξακριβωθεί η καλή λειτουργία του συστήµατος ποιότητας, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο. Ο οργανισµός χορηγεί στον εγκαταστάτη ανελκυστήρα έκθεση για την επίσκεψη και, εάν πραγµατοποιήθηκε δοκιµή, έκθεση δοκιµής.

 1. Ο εγκαταστάτης ανελκυστήρα διατηρεί στη διάθεση των εθνικών αρχών για δέκα έτη από την τελευταία ηµεροµηνία κατασκευής του ανελκυστήρα:
 • τον φάκελο που προβλέπεται στο σηµείο 3.1 δεύτερο εδάφιο δεύτερη περίπτωση,
 • τις προσαρµογές που αναφέρονται στο σηµείο 3.5 δεύτερη περίπτωση,
 • τις αποφάσεις και τις εκθέσεις του κοινοποιηµένου οργανισµού που προβλέπονται στο σηµείο 3.5 τελευταίο εδάφιο και στα σηµεία 4.3 και 4.4.

Εάν ο εγκαταστάτης δεν είναι εγκατεστηµένος στην Κοινότητα, την εν λόγω υποχρεώση υπέχει ο κοινοποιηµένος οργανισµός.

 1. Κάθε κοινοποιηµένος οργανισµός ανακοινώνει στους άλλους κοινοποιηµένους οργανισµούς τις σχετικές πληροφορίες, που αφορούν τις εγκρίσεις συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας τις οποίες έχει χορηγήσει και ανακαλέσει.
 2. Οι φάκελοι και η αλληλογραφία σχετικά µε τις διαδικασίες πλήρους διασφάλισης της ποιότητας συντάσσονται σε µια από τις επίσηµες γλώσσες του κράτους µέλους όπου είναι εγκατεστηµένος ο κοινοποιηµένος οργανισµός ή σε γλώσσα που αποδέχεται.

 

(1)το εναρµονισµένο αυτό πρότυπο είναι το ΕΝ 29001, συµπληρωµένο, εφόσον απαιτείται, κατά τρόπο ώστε να λαµβάνεται υπόψη η ιδιοµορφία των ανελκυστήρων.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIV

 

∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

(ενότητα ∆)

 

 1. ∆ιασφάλιση ποιότητας παραγωγής είναι η διαδικασία µε την οποία ο εγκαταστάτης ανελκυστήρα που πληροί τις υποχρεώσεις του σηµείου 2, βεβαιώνεται και δηλώνει ότι ο ανελκυστήρας είναι σύµφωνος µε τον τύπο που περιγράφεται στη βεβαίωση εξέτασης τύπου “ΕΚ” και πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας που ισχύει γι’αυτούς.

Ο εγκαταστάτης επιθέτει τη σήµανση “CE” σε κάθε ανελκυστήρα συντάσσοντας και γραπτή δήλωση πιστότητας. Η σήµανση συνοδεύεται από τον αριθµό αναγνώρισης του κοινοποιηµένου οργανισµού, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την επιτήρηση που αναφέρεται στην παράγραφο 4.

 1. Ο εγκαταστάτης πρέπει να εφαρµόζει εγκεκριµένο σύστηµα διασφάλισης ποιότητας παραγωγής, της εγκατάστασης, του τελικού ελέγχου και των δοκιµών, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3 και υπόκειται στην επιτήρηση που αναφέρεται στην παράγραφο 4.
 2. Σύστηµα διασφάλισης ποιότητας

3.1 Ο εγκαταστάτης υποβάλλει αίτηση αξιολόγησης του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας σε κοινοποιηµένο οργανισµό της επιλογής του. Η αίτηση αυτή περιέχει :

 • Ολες τις κατάλληλες πληροφορίες για τον ανελκυστήρα,
 • τον φάκελο του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας
 • ενδεχοµένως, τον τεχνικό φάκελο σχετικά µε εγκεκριµένο τύπου και αντίγραφο της βεβαιώσης εξέτασης τύπου “ΕΚ”.

3.2 Το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας πρέπει να διασφαλίζει την πιστότητα των ανελκυστήρων προς τις απαιτήσεις της οδηγίας που ισχύει γι’αυτούς.

Όλα τα στοιχεία απαιτήσεις και διατάξεις που εφαρµόζει ο εγκαταστάτης, πρέπει να συγκεντρώνονται συστηµατικά και να απαρτίζουν φάκελο υπό µορφή γραπτών µέτρων, διαδικασιών και οδηγιών. Ο φάκελος αυτός του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας επιτρέπει την ενιαία ερµηνεία των προγραµµάτων, σχεδίων, εγχειριδίων και φακέλων ποιότητας.

Ο φάκελος αυτός περιέχει ιδίως κατάλληλη περιγραφή:

 • των ποιοτικών στόχων του οργανογράµµατος, των ευθυνών και των αρµοδιοτήτων των στελεχών όσον αφορά την ποιότητα των ανελκυστήρων,
 • των µεθόδων κατασκευής, των τεχνικών ελέγχου και της διασφάλισης της ποιότητας και των συστηµατικών διαδικασιών και δραστηριοτήτων που θα χρησιµοποιηθούν,
 • των εξετάσεων και των δοκιµών που θα διεξάγονται πριν, κατά και µετά την εγκατάσταση (1).
 • Των φακέλων ποιότητας, όπως εκθέσεις επιθεώρησης και στοιχεία δοκιµών και βαθµονόµησης, εκθέσεις προσόντων του αρµοδίου προσωπικού κ.λ.π.
 • Των µέσων επιτήρησης που επιτρέπουν να ελέγχεται η επίτευξη της απαιτούµενης ποιότητας του ανελκυστήρα και η αποτελεσµατική λειτουργία του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας.
  • Ο κοινοποιηµένος οργανισµός αξιολογεί το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας για να διαπιστώσει εάν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που αναφέρονται στο σηµείο 3.2 και τεκµαίρει ότι τα συστήµατα διασφάλισης ποιότητας που εφαρµόζουν το αντίστοιχο εναρµονισµένο πρότυπο ανταποκρίνονται προς τις απαιτήσεις αυτές (2).

Η οµάδα των ελεγκτών περιλαµβάνει τουλάχιστον ένα µέλος το οποίο έχει πείρα στην αξιολόγηση της τεχνολογίας των ανελκυστήρων. Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαµβάνει επίσκεψη επιθεώρησης στους χώρους του εγκαταστάτη

Η απόφαση κοινοποιείται στον εγκαταστάτη και περιλαµβάνει τα συµπεράσµατα του ελέγχου και την αιτιολόγηµενη απόφαση αξιολόγησης.

 • Ο εγκαταστάτης αναλαµβάνει τη δέσµευση να πληροί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας όπως έχει εγκριθεί και να διασφαλίζει την καταλληλότητα και αποτελεσµατικότητά του.

Ο εγκαταστάτης ενηµερώνει τον κοινοποιηµένο οργανισµό ο οποίος ενέκρινε το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας για κάθε µελετώµενη προσαρµογή του συστήµατος

Ο κοινοποιηµένος οργανισµός αξιολογεί τις προτεινόµενες τροποποιήσεις και αποφασίζει κατά πόσον τροποποιηµένο σύστηµα διασφάλισης ποιότητας θα εξακολουθεί να πληροί τις απαιτήσεις της παραγράφου 3.2 ή κατά πόσον χρειάζεται νέα αξιολόγηση.

Ο κοινοποιηµένος οργανισµός κοινοποιεί την απόφασή τουστον εγκαταστάτη. Η κοινοποιήση περιέχει τα συµπεράσµατα του ελέγχου και την αιτιολογηµένη απόφαση αξιολόγησης.

 

 1. Επιτήρηση υπό την ευθύνη του κοινοποιηµένου οργανισµού
  • Σκοπός της επιτήρησης είναι να διασφαλίζει ότι ο εγκαταστάτης πληροί ορθά τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το εγκεκριµένο σύστηµα διασφάλισης ποιότητας.
  • Ο εγκαταστάτης επιτρέπει στον κοινοποιηµένο οργανισµό την πρόσβαση για λόγους επιθεώρησης, στους χώρους συναρµολόγησης, δοκιµών και εναποθήκευσης και του παρέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, ιδίως:
 • τον φάκελο του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας,
 • τους φακέλους ποιότητας όπως εκθέσεις επιθεώρησης, στοιχεία δοκιµών, στοιχεία βαθµονόµησης, εκθέσεις προσόντων του αρµοδίου προσωπικού κ.λ.π.
  • Ο κοινοποιηµένος οργανισµός διεξάγει κατά τακτά διαστήµατα ελέγχους για να βεβαιώνεται ότι ο κατασκευαστής διατηρεί και εφαρµόζει το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας και χορηγεί έκθεση ελέγχου στον εγκαταστάτη.
  • Επιπλέον, ο κοινοποιηµένος οργανισµός µπορεί να πραγµατοποιεί αιφνιδιαστικές επισκέψεις στον εγκαταστάτη. Κατά των επισκέψεων αυτών, ο οργανισµός µπορεί να διεξάγει ή να αναθέτει σε τρίτους να διεξάγουν δοκιµές για να εξακριβώσει η ορθή λειτουργία του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο.Ο κοινοποιηµένος οργανισµός χορηγεί στον εγκαταστάτη έκθεση επίσκεψης και, αν πραγµατοποιήθηκε δοκιµή, έκθεση δοκιµής.

 

 1. Ο εγκαταστάτης διατηρεί στη διάθεση των εθνικών αρχών για δέκα έτη από την τελευταία ηµεροµηνία κατασκευής του προϊόντος:
 • τον φάκελο που προβλέπεται στην παράγραφο 3.1 δεύτερο εδάφιο δεύτερη περίπτωση,
 • τις προσαρµογές που προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 δεύτερο εδάφιο,
 • τις αποφάσεις και εκθέσεις του κοινοποιηµένου οργανισµού που προβλέπονται στις παραγράφους 3.4 τελευταίο εδάφιο και στις παραγράφους 4.3 και 4.4.
 1. Κάθε κοινοποιηµένος οργανισµός κοινοποιεί στα κράτη µέλη και στους άλλους κοινοποιηµένους οργανισµούς τις πληροφορίες που αφορούν τις εγκρίσεις συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας που χορηγούνται και ανακαλούνται.
 2. Οι φάκελοι και η αλληλογραφία η σχετική µε τις διαδικασίες διασφαλίσης ποιότητας συντάσσονται σε επίσηµη γλώσσα του κράτους µέλους εγκατάστασης του κοινοποιηµένου οργανισµού ή σε γλώσσα αποδεκτή από τον τελευταίο αυτό.

 

(1)Οι δοκιµές περιλαµβάνουν τουλάχιστον τα προβλεπόµενα στο παράρτηµα VI σηµείο 4 στοιχείο β).

(2)Το εναρµονισµένο αυτό πρότυπο είναι το ΕΝ 29002, συµπληρωµένο ενδεχοµένως, ώστε να λαµβάνεται υπόψη η ιδιοµορφία των ανελκυστήρων.

 

∆ΗΛΩΣΗ

 

Του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής

 

Όσον αφορά την πρόσβαση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στους θαλαµίσκους, το ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και η Επιτροπή ενθαρρύνουν τα κράτη µέλη να λάβουν όλα τα αναγκαία εθνικά µέτρα, προκειµένου να διασφαλίζεται σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες, ιδίως σ’αυτά που µετακινούνται µε αναπηρικά αµαξίδια, η δυνατότητα πρόσβασης σε όλα τα επίπεδα των κτιρίων και άλλων κατασκευών. Συνιστούν να προβλεφθεί σε όλα τα νέα κτίρια τουλάχιστον ένας ανελκυστήρας στον οποίο θα έχουν πρόσβαση τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες που µετακινούνται µε αναπηρικό αµαξίδιο. Ο ανελκυστήρας αυτός πρέπει να πληροί όλους τους όρους που επιτρέπουν την εν λόγω χρήση (διαστάσεις, θέση των χειριστηρίων κ.λ.π.)

 

Comments are closed.