Για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τους ανελκυστήρες και τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες

Κατεβάστε το pdf

 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινω­

νικής Επιτροπής ( 1 ),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία ( 2) , Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

 • Η οδηγία 95/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 1995, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τους ανελκυ­ στήρες ( 3 ) έχει τροποποιηθεί ουσιωδώς ( 4 ). Με την ευκαιρία νέων τροποποιήσεων, είναι σκόπιμη, για λόγους σαφήνειας, η αναδιατύπωση της εν λόγω οδηγίας.
 • Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινο­ βουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων ( 5) , ορίζει τους κανόνες διαπίστευσης των οργανισμών αξιολό­ γησης της συμμόρφωσης, παρέχει το πλαίσιο για την επο­ πτεία της αγοράς προϊόντων και για τη διενέργεια ελέγχων σε προϊόντα από τρίτες χώρες και ορίζει τις γενικές αρχές που διέπουν τη σήμανση CE.
 • Η απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου­ λίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για κοινό πλαίσιο εμπορίας των προϊόντων ( 6) , θεσπίζει κοινές αρχές και διατάξεις αναφοράς που εφαρμόζονται σε όλη την τομε­ ακή νομοθεσία, ώστε να εξασφαλίζεται συνεκτική βάση για

( 1 ) ΕΕ C 181 της 21.6.2012, σ. 105.

( 2 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Φεβρουαρίου 2014 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 20ής Φεβρουαρίου 2014.

( 3 ) ΕΕ L 213 της 7.9.1995, σ. 1.

( 4 ) Βλέπε παράρτημα XIII μέρος Α.

( 5 ) ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 30. ( 6 ) ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 82.

την αναθεώρηση ή την αναδιατύπωση της εν λόγω νομοθε­ σίας. Η οδηγία 95/16/ΕΚ θα πρέπει να προσαρμοστεί στην εν λόγω απόφαση.

 • Οι ανελκυστήρες που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία υπάρχουν ως τελικά προϊόντα μόνο από τη στιγμή που έχουν εγκατασταθεί μόνιμα σε κτίρια ή κατασκευές. Συνεπώς, οι ανελκυστήρες είναι αδύνατον να εισάγονται στην Ένωση και απλώς διατίθενται στην αγορά χωρίς να καθίστανται εκ των υστέρων διαθέσιμοι· δεν υπάρχουν «εισαγωγείς» ή «δια­ νομείς» ανελκυστήρων.
 • Η παρούσα οδηγία καλύπτει τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας που είναι νέα για την ενωσιακή αγορά όταν δια­ τίθενται στην αγορά, δηλαδή είναι είτε καινούργια κατα­ σκευαστικά στοιχεία ασφάλειας που παράγονται από έναν κατασκευαστή στην Ένωση, είτε καινούργια ή μεταχειρισμένα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας που εισάγονται από τρίτη χώρα.
 • Στις 8 Ιουνίου 1995, η Επιτροπή ενέκρινε τη σύσταση 95/216/ΕΚ8 Ιουνίου 1995 ( 7 ) προς τα κράτη μέλη σχετικά με τη βελτίωση της ασφάλειας των ήδη εγκατεστημένων ανελκυστήρων.
 • Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να έχει εφαρμογή σε όλες τις μορφές εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης από απόσταση.
 • Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να φέρουν την ευθύνη για τη συμμόρφωση των ανελκυστήρων και των κατασκευαστι­ κών στοιχείων ασφαλείας με την παρούσα οδηγία, σε σχέση με τον ρόλο που διαδραματίζουν αντιστοίχως στην αλυσίδα εφοδιασμού, ούτως ώστε να διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των προσώπων και, κατά περίπτωση, της ασφάλειας των αγαθών και να εγγυώνται θεμιτό ανταγωνισμό στην αγορά της Ένωσης.
 • Όλοι οι οικονομικοί φορείς που παρεμβαίνουν στην αλυσίδα εφοδιασμού και διανομής θα πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλ­ ληλα μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι διαθέτουν στην αγορά ανελκυστήρες και καθιστούν διαθέσιμα στην αγορά κατα­ σκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες μόνο εφό­ σον αυτά είναι σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. Είναι απα­ ραίτητο να προβλεφθεί σαφής και αναλογική κατανομή των υποχρεώσεων, που να ανταποκρίνεται στον ρόλο κάθε οικο­ νομικού φορέα στην αλυσίδα εφοδιασμού και διανομής.

( 7 ) ΕΕ L 134 της 20.6.1995, σ. 37.

 • Για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των οικονομικών φορέων, των αρχών εποπτείας της αγοράς και των κατα­ ναλωτών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να παροτρύνουν τους οικονομικούς φορείς να περιλαμβάνουν και διεύθυνση διαδι­ κτυακού τόπου, επιπλέον της ταχυδρομικής διεύθυνσης.
 • Ο κατασκευαστής και ο εγκαταστάτης, οι οποίοι γνωρίζουν λεπτομερώς τη διαδικασία σχεδιασμού και παραγωγής, βρί­ σκονται σε καλύτερη θέση για να διενεργούν τη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Η αξιολόγηση της συμμόρ­ φωσης θα πρέπει, συνεπώς, να παραμείνει υποχρέωση του κατασκευαστή ή του εγκαταστάτη αποκλειστικά.
 • Είναι αναγκαίο να εξασφαλισθεί ότι τα κατασκευαστικά στοι­ χεία ασφάλειας για ανελκυστήρες από τρίτες χώρες που εισέρχονται στην αγορά της Ένωσης συμμορφώνονται με την παρούσα οδηγία και, ιδίως, ότι οι κατασκευαστές έχουν διενεργήσει τις κατάλληλες διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης όσον αφορά τα εν λόγω κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες. Θα πρέπει, επομένως, να προβλεφθεί ότι οι εισαγωγείς είναι υποχρεωμένοι να εξα­ σφαλίζουν ότι τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες που διαθέτουν στην αγορά συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας και ότι δεν διαθέ­ τουν στην αγορά κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες τα οποία δεν συμμορφώνονται με τις απαιτή­ σεις αυτές ή ενέχουν κίνδυνο. Θα πρέπει επίσης να προβλε­ φθεί ότι οι εισαγωγείς είναι υποχρεωμένοι να εξασφαλίζουν ότι έχουν διενεργηθεί οι διαδικασίες αξιολόγησης της συμ­ μόρφωσης και ότι η σήμανση των κατασκευαστικών στοι­ χείων ασφάλειας για ανελκυστήρες και τα έγγραφα που καταρτίζουν οι κατασκευαστές είναι στη διάθεση των αρμό­ διων εθνικών αρχών για λόγους ελέγχου.
 • Κατά τη διάθεση κατασκευαστικού στοιχείου ασφάλειας για ανελκυστήρες στην αγορά, οι εισαγωγείς θα πρέπει να σημει­ ώνουν επί του κατασκευαστικού στοιχείου ασφάλειας για ανελκυστήρες το όνομα, την καταχωρισμένη εμπορική επω­ νυμία τους ή το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα τους και την ταχυδρομική διεύθυνσή τους. Θα πρέπει να προβλέπονται εξαιρέσεις, όταν δεν το επιτρέπει το μέγεθος ή η φύση του κατασκευαστικού στοιχείου ασφάλειας για ανελκυστή­ ρες.
 • Ο διανομέας καθιστά ένα κατασκευαστικό στοιχείο ασφά­ λειας για ανελκυστήρες διαθέσιμο στην αγορά αφού πρώτα αυτό έχει διατεθεί στην αγορά από τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα και θα πρέπει να ενεργεί με τη δέουσα προσοχή ώστε να εξασφαλίζεται ότι ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται το κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες δεν επηρεάζει αρνητικά τη συμμόρφωσή του.
 • Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας διαθέτει κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες στην αγορά με τη δική του επωνυμία ή εμπορικό σήμα ή τροποποιεί κατασκευα­ στικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες κατά τρόπον ώστε να επηρεαστεί η συμμόρφωση με την παρούσα οδηγία θα πρέπει να θεωρείται ότι είναι ο κατασκευαστής και, ως εκ τούτου, αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του κατασκευαστή.
 • Οι διανομείς και οι εισαγωγείς, επειδή βρίσκονται κοντά στην αγορά, θα πρέπει να συμμετέχουν σε καθήκοντα επο­ πτείας της αγοράς που εκτελούνται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές και θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να συμμετά­ σχουν ενεργά με την προσκόμιση στις αρμόδιες αρχές όλων των αναγκαίων πληροφοριών που αφορούν τα οικεία κατα­ σκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες

 

 • Η διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας κατασκευαστικού στοι­ χείου ασφάλειας για ανελκυστήρες σε όλη την αλυσίδα εφο­ διασμού συμβάλλει στη διαμόρφωση απλούστερης και απο­ τελεσματικότερης εποπτείας της αγοράς. Εάν το σύστημα ιχνηλασιμότητας είναι αποτελεσματικό, διευκολύνεται το έργο των αρμόδιων για την εποπτεία της αγοράς αρχών, όσον αφορά τον εντοπισμό του οικονομικού φορέα που κατέστησε διαθέσιμα στην αγορά κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες. Στο πλαίσιο της τήρησης των στοιχείων που απαιτούνται δυνάμει της παρούσας οδηγίας για την ταυτοποίηση άλλων οικονομικών φορέων, δεν θα πρέπει να απαιτείται από τους οικονομικούς φορείς να ενη­ μερώνουν τα στοιχεία αυτά για άλλους οικονομικούς φορείς που είτε τους έχουν προμηθεύσει είτε έχουν προμηθευτεί από αυτούς κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυ­ στήρες.
 • Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να περιορίζεται στη διατύπωση των ουσιωδών απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας. Για να διευκολυνθεί η αξιολόγηση της συμμόρφωσης των ανελκυ­ στήρων και των κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας για ανελκυστήρες προς τις εν λόγω απαιτήσεις είναι αναγκαίο να προβλεφθεί ότι υπάρχει τεκμήριο συμμόρφωσης για ανελκυ­ στήρες και κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυ­ στήρες που συμμορφώνονται προς τα εναρμονισμένα πρό­ τυπα που εγκρίνονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την ευρωπαϊκή τυποποίηση ( 1 ), με σκοπό τη διατύπωση λεπτομερών τεχνικών προδιαγραφών των εν λόγω απαιτήσεων. Οι ουσιώδεις απαι­ τήσεις υγείας και ασφάλειας της παρούσας οδηγίας εξασφα­ λίζουν το αναμενόμενο επίπεδο ασφάλειας μόνον εφόσον την τήρησή τους διασφαλίζουν κατάλληλες διαδικασίες αξιολό­ γησης της συμμόρφωσης.
 • Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 προβλέπει διαδικασία υποβολής ενστάσεων κατά εναρμονισμένων προτύπων όταν τα εν λόγω πρότυπα δεν ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.
 • Στα εναρμονισμένα πρότυπα που σχετίζονται με την παρούσα οδηγία θα πρέπει να λαμβάνεται επίσης υπόψη η σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρίες ( 2 ).
 • Για να δοθεί η δυνατότητα στους οικονομικούς φορείς να αποδείξουν, και στις αρμόδιες αρχές να εξασφαλίσουν, ότι οι ανελκυστήρες ή τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες που είναι διαθέσιμα στην αγορά συμμορφώνο­ νται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας, είναι απαραίτητο να προβλεφθούν διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Με την απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ θεσπί­ ζονται ενότητες για τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμ­ μόρφωσης που περιλαμβάνουν από τη λιγότερο αυστηρή έως την περισσότερο αυστηρή διαδικασία, ανάλογα με το επίπεδο του υφιστάμενου κινδύνου και το επίπεδο της απαι­ τούμενης ασφάλειας. Για να εξασφαλιστεί η διατομεακή συνοχή και να αποφευχθούν οι ad hoc παραλλαγές, οι δια­ δικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης θα πρέπει να επιλέ­ γονται από τις ενότητες αυτές.

( 1 ) ΕΕ L 316 της 14.11.2012, σ. 12.

( 2 ) Εγκρίθηκε με την απόφαση 2010/48/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με τη σύναψη, από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (ΕΕ L 23 της 27.1.2010, σ. 35).

 • Ο εγκαταστάτης ή ο κατασκευαστής θα πρέπει να καταρτί­ ζουν δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ με την οποία να παρέχουν τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παρούσας οδη­ γίας σχετικά με τη συμμόρφωση ενός ανελκυστήρα ή των κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας για ανελκυστήρες με την παρούσα οδηγία και με τη λοιπή σχετική ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης.
 • Προκειμένου να εξασφαλίζεται ουσιαστική πρόσβαση στις πληροφορίες για σκοπούς εποπτείας της αγοράς, οι πληρο­ φορίες που απαιτούνται για τον προσδιορισμό όλων των εφαρμοστέων πράξεων της Ένωσης θα πρέπει να είναι διαθέ­ σιμες σε μια ενιαία δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ. Για τη μείωση του διοικητικού φόρτου που βαρύνει τους οικονομικούς φορείς, αυτή η ενιαία δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ μπορεί να είναι φάκελος που περιλαμβάνει τις σχετικές επιμέρους δηλώσεις συμμόρφωσης.
 • Η σήμανση CE, που δηλώνει τη συμμόρφωση ανελκυστήρα ή κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας για ανελκυστήρες, αποτελεί την ορατή συνέπεια ολόκληρης διαδικασίας η οποία συμπεριλαμβάνει την αξιολόγηση της συμμόρφωσης υπό ευρεία έννοια. Οι γενικές αρχές που διέπουν τη σήμανση CE διατυπώνονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008. Οι κανόνες που διέπουν την τοποθέτηση της σήμανσης CE θα πρέπει να καθοριστούν με την παρούσα οδηγία.
 • Οι διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης που καθορί­ ζονται στην παρούσα οδηγία απαιτούν την παρέμβαση των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης, οι οποίοι κοι­ νοποιούνται από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή.
 • Η πείρα έχει δείξει ότι τα κριτήρια που θεσπίζονται στην οδηγία 95/16/ΕΚ, τα οποία οφείλουν να πληρούν οι οργανι­ σμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης για να κοινοποιηθούν στην Επιτροπή, δεν επαρκούν για την εξασφάλιση ομοι­ όμορφα υψηλού επιπέδου επίδοσης των κοινοποιημένων οργανισμών σε όλη την Ένωση. Είναι ωστόσο αναγκαίο, όλοι οι κοινοποιημένοι οργανισμοί να εκτελούν τα καθή­ κοντά τους στο ίδιο επίπεδο και με συνθήκες θεμιτού αντα­ γωνισμού. Αυτό προϋποθέτει τον καθορισμό υποχρεωτικών απαιτήσεων για τους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρ­ φωσης που επιθυμούν να κοινοποιηθούν για να παρέχουν υπηρεσίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης.
 • Εάν ένας οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης απο­ δεικνύει συμμόρφωση με τα κριτήρια που ορίζονται στα εναρμονισμένα πρότυπα, τότε θα πρέπει να τεκμαίρεται ότι συμμορφώνεται και με τις αντίστοιχες απαιτήσεις της παρού­ σας οδηγίας.
 • Για να εξασφαλιστεί συνέπεια όσον αφορά το επίπεδο ποι­ ότητας κατά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης, είναι επίσης αναγκαίο να καθοριστούν οι απαιτήσεις που οφείλουν να πληρούν οι κοινοποιούσες αρχές και άλλοι οργανισμοί που συμμετέχουν στην αξιολόγηση, την κοινοποίηση και την παρακολούθηση των κοινοποιημένων οργανισμών.
 • Το σύστημα που θεσπίζεται με την παρούσα οδηγία θα πρέπει να συμπληρώνεται με το σύστημα διαπίστευσης που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008. Επειδή η διαπίστευση είναι βασικό μέσο για να επαληθευθεί η επάρ­ κεια των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης, θα πρέπει να χρησιμοποιείται επίσης για τον σκοπό της κοινο­ ποίησης.
 • Η διαφανής διαπίστευση που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 και εξασφαλίζει το αναγκαίο επί­ πεδο εμπιστοσύνης στα πιστοποιητικά συμμόρφωσης, θα πρέπει να θεωρείται από τις εθνικές δημόσιες αρχές σε ολό­ κληρη την Ένωση ως το κατ’ εξοχήν μέσο απόδειξης της τεχνικής επάρκειας των οργανισμών αξιολόγησης της συμ­ μόρφωσης. Ωστόσο, οι εθνικές αρχές δύνανται να θεωρούν ότι διαθέτουν τα κατάλληλα μέσα για να διενεργούν οι ίδιες αυτήν την αξιολόγηση. Στις περιπτώσεις αυτές, για να εξα­ σφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο αξιοπιστίας της αξιολόγη­ σης από άλλες εθνικές αρχές, οι εθνικές αρχές θα πρέπει να προσκομίζουν στην Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη τις αναγκαίες αποδείξεις ότι οι οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης που έχουν αξιολογηθεί τηρούν τις σχετικές κανονιστικές απαιτήσεις.
 • Οι οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης συχνά αναθέ­ τουν υπεργολαβικά σε τρίτους ή σε θυγατρική τους μέρη των δραστηριοτήτων τους που συνδέονται με την αξιολό­ γηση της συμμόρφωσης. Για να εξασφαλιστεί το επίπεδο της προστασίας που απαιτείται για τους ανελκυστήρες και τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες που πρόκειται να διατεθούν στην αγορά της Ένωσης, έχει σημασία οι υπεργολάβοι και οι θυγατρικές που αξιολογούν τη συμμόρφωση να πληρούν, για την εκτέλεση των καθηκό­ ντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης, τις ίδιες απαιτήσεις όπως και οι κοινοποιημένοι οργανισμοί. Είναι συνεπώς σημα­ ντικό, η αξιολόγηση της επάρκειας και της απόδοσης των οργανισμών που πρόκειται να κοινοποιηθούν, καθώς και η παρακολούθηση των ήδη κοινοποιημένων οργανισμών, να καλύπτουν και δραστηριότητες που διεξάγονται από υπερ­ γολάβους και θυγατρικές.
 • Είναι ανάγκη να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα και η δια­ φάνεια της διαδικασίας κοινοποίησης και, ειδικότερα, να προσαρμοστεί η διαδικασία αυτή στις νέες τεχνολογίες ώστε να καταστεί δυνατή η τηλεματική κοινοποίηση.
 • Επειδή οι κοινοποιημένοι οργανισμοί μπορούν να προσφέ­ ρουν τις υπηρεσίες τους σε όλη την Ένωση, ενδείκνυται να δοθεί στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή η δυνατότητα να υποβάλλουν ένσταση σχετικά με κοινοποιούμενο οργανι­ σμό. Συνεπώς, είναι σημαντικό να προβλεφθεί χρονικό διά­ στημα κατά το οποίο θα μπορούν να αποσαφηνίζονται τυχόν αμφιβολίες ή ανησυχίες για την επάρκεια των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης, προτού αυτοί αρχίσουν να λειτουργούν ως κοινοποιημένοι οργανισμοί.
 • Για λόγους ανταγωνιστικότητας έχει ζωτική σημασία να εφαρμόζουν οι κοινοποιημένοι οργανισμοί τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης χωρίς περιττές επιβαρύνσεις για τους οικονομικούς φορείς. Για τον ίδιο λόγο, και για να εξασφαλιστεί η ίση μεταχείριση των οικονομικών φορέων, χρειάζεται να εξασφαλίζεται συνέπεια στην τεχνική εφαρμογή των διαδικασιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Αυτό μπο­ ρεί να επιτευχθεί καλύτερα με τον συντονισμό και τη συνερ­ γασία των κοινοποιημένων οργανισμών.
 • Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν κάθε κατάλληλο μέτρο για να εξασφαλίζουν ότι τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες μπορούν να διατίθενται στην αγορά μόνο με την προϋπόθεση ότι, εφόσον αποθηκεύονται

σωστά και χρησιμοποιούνται για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται ή υπό εύλογα προβλέψιμες συνθήκες χρήσης, δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των προσώπων. Τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελ­ κυστήρες θα πρέπει να θεωρείται ότι δεν συμμορφώνονται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία μόνο για εύλογα προ­ βλέψιμες συνθήκες χρήσης, δηλαδή όταν η χρήση τους θα ήταν απόρροια νόμιμης και άμεσα προβλέψιμης ανθρώπινης συμπεριφοράς.

 • Για λόγους ασφάλειας δικαίου, είναι αναγκαίο να αποσαφη­ νιστεί ότι οι κανόνες για την εποπτεία της ενωσιακής αγοράς και τον έλεγχο των ανελκυστήρων και των κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας για ανελκυστήρες που εισέρχονται στην ενωσιακή αγορά και προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 εφαρμόζονται σε ανελκυστήρες και κατα­ σκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες που καλύ­ πτονται από την παρούσα οδηγία. Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να εμποδίζει τα κράτη μέλη να επιλέγουν τις αρμό­ διες αρχές που θα εκτελούν αυτά τα καθήκοντα.
 • Προκειμένου να αυξηθεί η διαφάνεια και να μειωθεί ο χρό­ νος διεκπεραίωσης, είναι ανάγκη να βελτιωθεί η ισχύουσα διαδικασία διασφάλισης έτσι ώστε να γίνει πιο αποτελεσμα­ τική και να αξιοποιηθεί η πείρα που έχει συγκεντρωθεί στα κράτη μέλη.
 • Το ισχύον σύστημα θα πρέπει να συμπληρωθεί με διαδικασία που θα δίνει τη δυνατότητα στα ενδιαφερόμενα μέρη να ενημερώνονται για τα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν σχε­ τικά με τους ανελκυστήρες ή κατασκευαστικά στοιχεία ασφά­ λειας για ανελκυστήρες που παρουσιάζουν κίνδυνο όσον αφορά την υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων ή, κατά περίπτωση, για την ασφάλεια των αγαθών. Θα πρέπει επίσης να δίνει τη δυνατότητα στις αρχές εποπτείας της αγοράς, σε συνεργασία με τους σχετικούς οικονομικούς φορείς, να ενερ­ γούν ενωρίτερα σε σχέση με τέτοιου είδους ανελκυστήρες ή κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες.
 • Εφόσον τα κράτη μέλη και η Επιτροπή συμφωνήσουν ότι είναι δικαιολογημένο το μέτρο που λαμβάνει ένα κράτος μέλος, δεν θα πρέπει να απαιτείται περαιτέρω ανάμειξη της Επιτροπής εκτός αν η μη συμμόρφωση μπορεί να αποδοθεί σε ελλείψεις του εναρμονισμένου προτύπου.
 • Για να διασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους μηχανισμούς ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή ( 1 ).
 • Η συμβουλευτική διαδικασία θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την έκδοση εκτελεστικών πράξεων μέσω των οποίων ζητείται από το κοινοποιούν κράτος μέλος να λάβει τα ανα­ γκαία διορθωτικά μέτρα σχετικά με κοινοποιημένους οργανι­ σμούς οι οποίοι δεν πληρούν ή δεν πληρούν πλέον τις απαιτήσεις για την κοινοποίησή τους.

( 1 ) ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.

 

 • Η διαδικασία εξέτασης θα πρέπει να χρησιμοποιείται επίσης για την έκδοση εκτελεστικών πράξεων σε σχέση με συμμορ­ φούμενους ανελκυστήρες ή κατασκευαστικά στοιχεία ασφά­ λειας για ανελκυστήρες τα οποία ενέχουν κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων ή για άλλες πτυχές προστασίας του δημόσιου συμφέροντος.
 • Η Επιτροπή θα πρέπει να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις άμε­ σης εφαρμογής όταν, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις σε σχέση με συμμορφούμενους ανελκυστήρες ή κατασκευα­ στικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες τα οποία ενέ­ χουν κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια προσώπων, αυτό απαιτείται επειγόντως για επιτακτικούς λόγους.
 • Σύμφωνα με την καθιερωμένη πρακτική, η επιτροπή που συστήνεται με βάση την παρούσα οδηγία μπορεί να διαδρα­ ματίσει χρήσιμο ρόλο στην εξέταση θεμάτων που αφορούν την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, τα οποία θέτει είτε ο πρόεδρός της είτε εκπρόσωπος κράτους μέλους σύμφωνα με τον κανονισμό της.
 • Όταν, εκτός από την εφαρμογή ή τις παραβάσεις της παρού­ σας οδηγίας, εξετάζονται θέματα που σχετίζονται με την παρούσα οδηγία, όπως παραδείγματος χάριν σε συνάντηση εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει, σύμφωνα με την ισχύουσα πρακτική, να λαμβάνει όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση και, κατά περί­ πτωση, να προσκαλείται στις συναντήσεις αυτές.
 • H Επιτροπή διά εκτελεστικών πράξεων και, δεδομένης της ιδιαίτερής τους φύσης, ενεργώντας χωρίς να εφαρμόζει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011, θα πρέπει να καθορίζει εάν τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη σχετικά με μη συμμορφούμενους ανελκυστήρες ή κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες δικαιολογούνται ή όχι.
 • Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθορίσουν κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται για παραβάσεις των διατά­ ξεων του εθνικού δικαίου που έχουν θεσπισθεί βάσει της παρούσας οδηγίας και να εξασφαλίζουν την επιβολή των κανόνων αυτών. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.
 • Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, που είναι να εξασφαλίζει ότι οι ανελκυστήρες και τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες που κυκλοφορούν στην αγορά πληρούν τις προδιαγραφές που εγγυώνται υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και της ασφάλειας, με ταυτόχρονη κατοχύρωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορεί όμως, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμά­ των του, να επιτευχθεί καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, που καθορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας που διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού.
 • Είναι απαραίτητο να προβλεφθούν εύλογες μεταβατικές διευ­ θετήσεις που να επιτρέπουν τη διαθεσιμότητα στην αγορά, χωρίς να χρειάζεται η συμμόρφωσή τους προς άλλες απαιτήσεις, κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας για ανελκυστήρες που έχουν ήδη διατεθεί στην αγορά σύμφωνα με

την οδηγία 95/16/ΕΚ, πριν από την ημερομηνία εφαρμογής των εθνικών μέτρων για τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας. Οι διανομείς θα πρέπει συνεπώς να μπορούν να προμη­ θεύουν κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστή­ ρες που διατίθενται στην αγορά, δηλαδή εμπόρευμα που βρίσκεται ήδη στην αλυσίδα διανομής, πριν από την ημερο­ μηνία εφαρμογής των εθνικών μέτρων για τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας.

 • Για την παρακολούθηση και την εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής και λειτουργίας της παρούσας οδηγίας, η Επι­ τροπή καλείται να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινο­ βούλιο και το Συμβούλιο, όπου θα εξετάζεται και η ανάγκη για μια νέα νομοθετική πρόταση στο πεδίο αυτό.
 • Η υποχρέωση μεταφοράς της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο θα πρέπει να περιοριστεί στις διατάξεις που συνιστούν τροποποιήσεις ουσίας της προηγούμενης οδηγίας. Η υποχρέ­ ωση μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των διατάξεων που δεν τροποποιούνται απορρέει από την προηγούμενη οδηγία.
 • Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει τις υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον αφορά τις προθεσμίες για τη μετα­ φορά στο εθνικό δίκαιο και την εφαρμογή των οδηγιών που παρατίθενται στο παράρτημα XIII μέρος B,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

 1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στους ανελκυστήρες που εξυπηρετούν μονίμως κτίρια και κατασκευές και προορίζονται για τη μεταφορά:

α) προσώπων·

β) προσώπων και αντικειμένων·

γ) μόνον αντικειμένων, εάν ο θαλαμίσκος είναι προσπελάσιμος, δηλαδή εάν ένα πρόσωπο μπορεί να εισέρχεται σε αυτόν χωρίς δυσκολία, και φέρει όργανα χειρισμού είτε εντός του θαλαμί­ σκου είτε σε σημείο προσιτό σε πρόσωπο εντός αυτού.

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται επίσης στα κατασκευαστικά στοι­ χεία ασφάλειας για ανελκυστήρες που απαριθμούνται στο παράρ­ τημα III και τα οποία χρησιμοποιούνται στους ανελκυστήρες στους οποίους αναφέρεται το πρώτο εδάφιο.

 1. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στα εξής:

α) στα ανυψωτικά μηχανήματα η ταχύτητα των οποίων δεν υπερ­

βαίνει τα 0,15 m/s·

β) στους ανελκυστήρες εργοταξίου·

γ) στις εγκαταστάσεις που λειτουργούν με συρματόσχοινα, συμπεριλαμβανομένων των σχοινοσιδηροδρόμων·

δ) στους ανελκυστήρες που έχουν σχεδιασθεί και κατασκευαστεί ειδικά για στρατιωτικούς ή αστυνομικούς σκοπούς·

ε) στα ανυψωτικά μηχανήματα από τα οποία μπορούν να εκτελού­ νται εργασίες· στ) στους ανελκυστήρες φρεάτων ορυχείων·

ζ) στα ανυψωτικά μηχανήματα που προορίζονται για την ανύψωση των συμμετεχόντων κατά τις καλλιτεχνικές παραστάσεις·

η) στα ανυψωτικά μηχανήματα που είναι εγκατεστημένα στα μετα­ φορικά μέσα·

θ) στα ανυψωτικά μηχανήματα που είναι συνδεδεμένα με μηχανή­ ματα και προορίζονται αποκλειστικά για την πρόσβαση σε θέσεις εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των σημείων συντήρη­ σης και επιθεώρησης μηχανημάτων·

ι) στους οδοντωτούς σιδηροδρόμους· ια) στις κυλιόμενες κλίμακες και στους κυλιόμενους διαδρόμους.

 1. Όταν, για έναν ανελκυστήρα ή για κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες, οι κίνδυνοι στους οποίους αναφέρεται η παρούσα οδηγία καλύπτονται, εν όλω ή εν μέρει, από ειδικά ενωσιακά νομοθετήματα, η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται ή παύει να εφαρμόζεται και τους συγκεκριμένους κινδύνους, αμέσως μόλις τεθούν σε εφαρμογή τα εν λόγω ειδικά ενωσιακά νομοθετή­ ματα.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι εξής ορισμοί:

 • «ανελκυστήρας»: ανυψωτικό μηχάνημα το οποίο εξυπηρετεί καθορισμένα επίπεδα, μέσω θαλαμίσκου κινούμενου κατά μήκος άκαμπτων οδηγών με κλίση, ως προς το οριζόντιο επί­ πεδο, άνω των 15 μοιρών, ή ανυψωτικά μηχανήματα τα οποία μετακινούνται σε πλήρως καθορισμένη διαδρομή ακόμη και εάν αυτά δεν μετακινούνται κατά μήκος άκαμπτων οδηγών·
 • «θαλαμίσκος»: το μέρος του ανελκυστήρα με το οποίο υπο­ στηρίζονται πρόσωπα και/ή αντικείμενα για να ανυψώνονται ή να χαμηλώνονται·
 • «μοντέλο ανελκυστήρα»: ο αντιπροσωπευτικός ανελκυστήρας του οποίου ο τεχνικός φάκελος δείχνει τον τρόπο με τον οποίο θα τηρηθούν οι ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφά­ λειας που ορίζονται στο παράρτημα I στους ανελκυστήρες- παράγωγα του μοντέλου, που ορίζεται με αντικειμενικά κριτήρια και με χρήση απολύτως ομοίων συστατικών στοιχείων ασφάλειας για ανελκυστήρες·
 • «διαθεσιμότητα στην αγορά»: κάθε προσφορά κατασκευαστικού στοιχείου ασφάλειας για ανελκυστήρες, για διανομή ή χρήση στην αγορά της Ένωσης στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότη­ τας, είτε έναντι αντιτίμου είτε δωρεάν·
 • «διάθεση στην αγορά»:

— η πρώτη φορά κατά την οποία ένα κατασκευαστικό στοι­ χείο ασφάλειας για ανελκυστήρες καθίσταται διαθέσιμο στην αγορά ή

— η προσφορά ανελκυστήρα για χρήση στην ενωσιακή αγορά στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας, είτε έναντι αντιτί­ μου είτε δωρεάν·

 • «εγκαταστάτης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο ανα­ λαμβάνει την ευθύνη του σχεδιασμού, της κατασκευής, της εγκατάστασης και της διάθεσης στην αγορά του ανελκυστήρα·
 • «κατασκευαστής»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατα­ σκευάζει ένα κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυ­ στήρες ή που αναθέτει σε άλλους τον σχεδιασμό ή την κατα­ σκευή ενός κατασκευαστικού στοιχείου ασφάλειας για ανελκυ­ στήρες και το διοχετεύει στην αγορά υπό την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του·
 • «εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος»: κάθε φυσικό ή νομικό πρό­ σωπο, εγκατεστημένο στην Ένωση, που έχει λάβει γραπτή εντολή από εγκαταστάτη ή από κατασκευαστή να ενεργεί εξ ονόματός του για την εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων·
 • «εισαγωγέας»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ένωση που διαθέτει κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες προερχόμενο από τρίτη χώρα στην ενωσιακή αγορά·
 • «διανομέας»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην αλυσίδα εφοδιασμού, άλλο από τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα, το οποίο καθιστά διαθέσιμο στην αγορά κατασκευαστικό στοι­ χείο ασφάλειας για ανελκυστήρες·
 • «οικονομικοί φορείς»: ο εγκαταστάτης, ο κατασκευαστής, ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος, ο εισαγωγέας και ο διανομέ­

ας·

 • «τεχνική προδιαγραφή»: έγγραφο με το οποίο ορίζονται τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά που πρέπει να πληροί ένας ανελκυστήρας ή ένα κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες·
 • «εναρμονισμένο πρότυπο»: εναρμονισμένο πρότυπο όπως ορί­ ζεται στο άρθρο 2 σημείο 1) στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012·
 • «διαπίστευση»: διαπίστευση όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 10) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008·
 • «εθνικός οργανισμός διαπίστευσης»: εθνικός οργανισμός διαπίστευσης όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 11) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008·
 • «αξιολόγηση της συμμόρφωσης»: η διεργασία αξιολόγησης με την οποία αποδεικνύεται αν πληρούνται οι ουσιώδεις απαιτή­ σεις υγείας και ασφάλειας της παρούσας οδηγίας σχετικά με έναν ανελκυστήρα ή ένα κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες·
 • «οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης»: φορέας που εκτελεί δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων της βαθμονόμησης, της δοκιμής, της πιστοποίησης και της επιθεώρησης·
 • «ανάκληση»: όσον αφορά ανελκυστήρες, σημαίνει κάθε μέτρο που αποσκοπεί στην αποσυναρμολόγηση και την ασφαλή διά­ θεση ενός ανελκυστήρα και, όσον αφορά κατασκευαστικά στοι­ χεία ασφάλειας για ανελκυστήρες, σημαίνει κάθε μέτρο που αποσκοπεί στην επιστροφή κατασκευαστικού στοιχείου ασφά­ λειας για ανελκυστήρες που έχει ήδη τεθεί στη διάθεση του εγκαταστάτη ή του τελικού χρήστη·
 • «απόσυρση»: κάθε μέτρο που αποσκοπεί να αποτρέψει κατα­ σκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες στην αλυ­ σίδα εφοδιασμού να διατίθεται στην αγορά·
 • «ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης»: κάθε νομοθεσία της Ένω­ σης η οποία εναρμονίζει τους όρους εμπορίας των προϊόντων·
 • «σήμανση CE»: σήμανση διά της οποίας ο εγκαταστάτης ή ο κατασκευαστής δηλώνει ότι ο ανελκυστήρας ή το κατασκευα­ στικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες συμμορφώνεται προς τις ισχύουσες απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας εναρ­ μόνισης που προβλέπει την τοποθέτηση της σήμανσης.

Άρθρο 3

Ελεύθερη κυκλοφορία

 1. Τα κράτη μέλη δεν απαγορεύουν, περιορίζουν ή παρεμποδί­ ζουν τη διάθεση στην αγορά και τη θέση σε λειτουργία ανελκυ­ στήρων ή τη διαθεσιμότητα στην αγορά κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας για ανελκυστήρες στο έδαφός τους που συμμορφώνονται με την παρούσα οδηγία.
 2. Τα κράτη μέλη δεν παρεμποδίζουν, κατά τις παντός είδους εκθέσεις και επιδείξεις, την παρουσίαση ανελκυστήρων ή κατα­ σκευαστικών στοιχείων ασφάλειας για ανελκυστήρες που δεν συμ­ μορφώνονται με την παρούσα οδηγία, εφόσον, σε ευδιάκριτη πινα­ κίδα, αναφέρεται τόσο ότι δεν συμμορφώνονται όσο και ότι δεν θα διατεθούν ή θα καταστούν διαθέσιμοι στην αγορά πριν να συμμορ­ φωθούν με τις εν λόγω διατάξεις. Κατά τις επιδείξεις λαμβάνονται τα δέοντα μέτρα για την ασφάλεια των προσώπων.
 3. Η παρούσα οδηγία δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να ορίζουν, τηρουμένου του ενωσιακού δικαίου, τις απαιτήσεις που θεωρούν αναγκαίες ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία των προσώπων κατά τη θέση σε λειτουργία και τη χρήση των εν λόγω ανελκυστήρων, εφόσον αυτό δεν συνεπάγεται μετατροπές των ανελκυστήρων αυτών κατά τρόπο μη προσδιοριζόμενο στην παρούσα οδηγία.

Άρθρο 4

Διάθεση στην αγορά, διαθεσιμότητα στην αγορά και θέση σε λειτουργία

 1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα πρόσφορα μέτρα ώστε οι ανελκυστήρες στους οποίους εφαρμόζεται η παρούσα οδηγία να μπορούν να διατεθούν στην αγορά και να τεθούν σε λειτουργία μόνον εάν συμμορφώνονται προς την παρούσα οδηγία και εφόσον είναι εγκατεστημένοι και συντηρούνται κατάλληλα και χρησιμοποι­ ούνται σύμφωνα με τον προορισμό τους.
 2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα πρόσφορα μέτρα ώστε τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες στα οποία εφαρμόζεται η παρούσα οδηγία να μπορούν να καταστούν διαθέ­ σιμα στην αγορά και να τεθούν σε λειτουργία μόνον εάν συμμορ­ φώνονται προς την παρούσα οδηγία και εφόσον είναι ενσωματωμένα ορθά, συντηρούνται κατάλληλα και χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τον προορισμό τους.

Άρθρο 5

Ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας

 1. Οι ανελκυστήρες στους οποίους εφαρμόζεται η παρούσα οδη­ γία πληρούν τις ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I.
 2. Τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες στα οποία εφαρμόζεται η παρούσα οδηγία ικανοποιούν τις ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας του παραρτήματος I και επιτρέ­ πουν στους ανελκυστήρες στους οποίους είναι ενσωματωμένα να πληρούν τις απαιτήσεις αυτές.

Άρθρο 6

Κτίρια ή κατασκευές στα οποία είναι εγκατεστημένοι ανελκυστήρες

 1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα πρόσφορα μέτρα ώστε ο υπεύθυνος για τη δημιουργία του κτιρίου ή της κατασκευής και ο εγκαταστάτης να γνωστοποιούν και οι δύο αμοιβαίως τις αναγκαίες πληροφορίες και να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του ανελκυστήρα.
 2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε στα φρέατα των ανελκυστήρων να μην περιλαμβάνονται άλλες σωληνώ­ σεις, καλωδιώσεις ή εγκαταστάσεις πλην των αναγκαίων για τη λειτουργία και την ασφάλεια του ανελκυστήρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Άρθρο 7

Υποχρεώσεις των εγκαταστατών

 1. Οι εγκαταστάτες εξασφαλίζουν ότι, κατά τη διάθεση ανελκυ­ στήρα στην αγορά, αυτός είναι σχεδιασμένος, κατασκευασμένος, εγκατεστημένος και δοκιμασμένος σύμφωνα με τις ουσιώδεις απαι­ τήσεις υγείας και ασφάλειας που καθορίζονται στο παράρτημα I.
 2. Οι εγκαταστάτες καταρτίζουν τον τεχνικό φάκελο και διενεργούν ή μεριμνούν για τη διενέργεια της σχετικής διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης που αναφέρεται στο άρθρο 16.

Όταν η συμμόρφωση ανελκυστήρα με τις εφαρμοστέες ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας αποδεικνύεται με την εν λόγω διαδικασία, ο εγκαταστάτης καταρτίζει δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ, διασφαλίζει ότι η δήλωση συνοδεύει τον ανελκυστήρα και τοποθετεί τη σήμανση CE.

 1. Ο εγκαταστάτης φυλάσσει τον τεχνικό φάκελο, τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ και, κατά περίπτωση, την (τις) απόφαση(-εις) έγκρισης για περίοδο 10 ετών από τη διάθεση του ανελκυστήρα στην αγορά.
 2. Όταν κρίνεται σκόπιμο όσον αφορά τους κινδύνους που παρουσιάζει ανελκυστήρας, οι εγκαταστάτες διενεργούν, για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών, έρευνες για καταγγελίες και διατηρούν, εφόσον απαιτείται, αρχείο με τις καταγγελίες και με τους μη συμμορφούμενους ανελκυστήρες.
 3. Οι εγκαταστάτες εξασφαλίζουν ότι οι ανελκυστήρες φέρουν αριθμό τύπου, παρτίδας ή σειράς ή άλλο στοιχείο που να επιτρέπει την ταυτοποίησή τους.
 4. Οι εγκαταστάτες σημειώνουν πάνω στον ανελκυστήρα το όνο­ μα, την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία τους ή το καταχωρι­ σμένο εμπορικό σήμα τους και την ταχυδρομική διεύθυνσή τους. Η διεύθυνση υποδεικνύει ένα μοναδικό σημείο επικοινωνίας με τον εγκαταστάτη. Τα στοιχεία επικοινωνίας διατυπώνονται σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από τους τελικούς χρήστες και τις αρχές επο­ πτείας της αγοράς.
 5. Οι εγκαταστάτες εξασφαλίζουν ότι ο ανελκυστήρας συνοδεύε­ ται από τις οδηγίες που αναφέρονται στο παράρτημα I σημείο 6.2, σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από τους τελικούς χρήστες, όπως έχει αποφασίσει το κράτος μέλος στο οποίο διατίθεται στην αγορά ο ανελκυστήρας. Οι ανωτέρω οδηγίες, καθώς και κάθε επισήμανση, είναι σαφείς, κατανοητές και ευνόητες.
 6. Οι εγκαταστάτες που θεωρούν ή έχουν λόγο να πιστεύουν ότι ανελκυστήρας που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν συμμορφώνεται με την παρούσα οδηγία λαμβάνουν αμέσως τα διορθωτικά μέτρα που είναι αναγκαία για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση του ανελ­ κυστήρα. Πέραν τούτου, όταν ο ανελκυστήρας παρουσιάζει κίνδυνο, οι εγκαταστάτες ενημερώνουν αμέσως σχετικά με το θέμα αυτό τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών στα οποία διέθεσαν στην αγορά τον ανελκυστήρα και παραθέτουν λεπτομέρειες για τη μη συμμόρφωση και τυχόν διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.
 7. Οι εγκαταστάτες παρέχουν σε αρμόδια εθνική αρχή, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματός αυτής, σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορ­ φή, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του ανελκυστήρα προς την παρούσα οδηγία, σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από την εν λόγω αρχή.

Συνεργάζονται με την αρχή αυτή, κατόπιν αιτήματός της, για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να αποσοβηθούν οι κίνδυνοι από τους ανελκυστήρες που έχουν διαθέσει στην αγορά.

Άρθρο 8

Υποχρεώσεις των κατασκευαστών

 1. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι, κατά τη διάθεση των δικών τους κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας για ανελκυστήρες στην αγορά, αυτά είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2.
 2. Οι κατασκευαστές καταρτίζουν τον απαιτούμενο τεχνικό φάκελο και διενεργούν την εφαρμοστέα διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης που αναφέρεται στο άρθρο 15 ή αναθέτουν τη διενέργειά της.

Όταν η συμμόρφωση κατασκευαστικού στοιχείου ασφάλειας για ανελκυστήρες με τις εφαρμοστέες ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας αποδεικνύεται με την εν λόγω διαδικασία, οι κατασκευα­ στές καταρτίζουν δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ, διασφαλίζουν ότι η δήλωση συνοδεύει τον ανελκυστήρα και τοποθετούν τη σήμανση CE.

 1. Οι κατασκευαστές φυλάσσουν τον τεχνικό φάκελο, τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ και, κατά περίπτωση, την απόφαση ή τις αποφά­ σεις έγκρισης για περίοδο 10 ετών από τη διάθεση του κατασκευα­ στικού στοιχείου ασφάλειας για ανελκυστήρες στην αγορά.
 2. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι εφαρμόζονται οι διαδι­ κασίες ώστε να διατηρείται η συμμόρφωση της εν σειρά παραγωγής προς την παρούσα οδηγία. Οι αλλαγές στον σχεδιασμό ή τα χαρα­ κτηριστικά του κατασκευαστικού στοιχείου ασφάλειας για ανελκυ­ στήρες και οι αλλαγές στα εναρμονισμένα πρότυπα ή τις τεχνικές προδιαγραφές με βάση τις οποίες δηλώνεται η συμμόρφωση των κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας για ανελκυστήρες λαμβάνο­ νται δεόντως υπόψη.

Όταν κρίνεται σκόπιμο όσον αφορά τους κινδύνους που παρουσιά­ ζει το κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες, οι κατασκευαστές διενεργούν, για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών, δοκιμές με δειγματοληψία στο κατα­ σκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες που έχει διατεθεί στην αγορά, ερευνούν τις σχετικές καταγγελίες και διατηρούν, εφό­ σον απαιτείται, αρχείο με τις καταγγελίες, τα μη συμμορφούμενα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες και τις απο­ σύρσεις κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας για ανελκυστήρες και τηρούν ενήμερους τους διανομείς και τους εγκαταστάτες για τις έρευνες τους.

 1. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι τα κατασκευαστικά στοι­ χεία ασφάλειας για ανελκυστήρες που έχουν διαθέσει στην αγορά φέρουν αριθμό τύπου, παρτίδας ή σειράς ή άλλο στοιχείο που επιτρέπει την ταυτοποίησή τους ή, όταν δεν το επιτρέπει το μέγεθος ή η φύση του κατασκευαστικού στοιχείου ασφάλειας για ανελκυ­ στήρες, εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες αυτές αναγράφονται στην ετικέτα στην οποία αναφέρεται το άρθρο 19 παράγραφος 1.
 2. Οι κατασκευαστές αναγράφουν στο κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες το όνομα, την καταχωρισμένη εμπο­ ρική επωνυμία ή το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα τους και την ταχυδρομική διεύθυνσή τους, ή, όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, στην ετικέτα στην οποία αναφέρεται το άρθρο 19 παράγραφος 1. Η διεύθυνση υποδεικνύει ένα μοναδικό σημείο επικοινωνίας με τον κατασκευαστή. Τα στοιχεία επικοινωνίας διατυπώνονται σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από τους τελικούς χρήστες και τις αρχές εποπτείας της αγοράς.
 3. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι το κατασκευαστικό στοι­ χείο ασφάλειας για ανελκυστήρες συνοδεύεται από τις οδηγίες που αναφέρονται στο παράρτημα I σημείο 6.1, σε γλώσσα ευκόλως κατανοητή από τους τελικούς χρήστες, όπως έχει αποφασίσει το οικείο κράτος μέλος. Οι ανωτέρω οδηγίες, καθώς και κάθε επισή­ μανση, είναι σαφείς, κατανοητές και ευνόητες.
 4. Οι κατασκευαστές που θεωρούν ή έχουν λόγο να πιστεύουν ότι κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν συμμορφώνεται με την παρούσα οδηγία λαμβάνουν αμέσως τα διορθωτικά μέτρα που είναι αναγκαία για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση του κατασκευαστικού στοι­ χείου ασφάλειας για ανελκυστήρες, το αποσύρουν ή το ανακαλούν, κατά περίπτωση. Πέραν τούτου, όταν το κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες παρουσιάζει κίνδυνο, οι κατασκευα­ στές ενημερώνουν αμέσως σχετικά με το θέμα αυτό τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών στα οποία καθιστούν διαθέσιμα στην αγορά τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστή­ ρες και παραθέτουν λεπτομέρειες, συγκεκριμένα για τη μη συμμόρ­ φωση και τα τυχόν διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.
 5. Οι κατασκευαστές παρέχουν στις αρμόδιες εθνικές αρχές, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματός των αρχών αυτών, σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση των κατασκευα­ στικών στοιχείων ασφάλειας για ανελκυστήρες προς την παρούσα οδηγία, σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από τις εν λόγω αρχές.

Συνεργάζονται με τις αρχές αυτές κατόπιν αιτήματος των τελευταί­ ων, για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι από τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυ­ στήρες που έχουν διαθέσει στην αγορά.

Άρθρο 9

Εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι

 1. Οι κατασκευαστές ή οι εγκαταστάτες μπορούν να διορίζουν, με γραπτή εντολή, εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

Οι υποχρεώσεις βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 1 ή του άρθρου 8 παράγραφος 1 και η υποχρέωση κατάρτισης του τεχνικού φακέ­ λου που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 ή στο άρθρο 8 παράγραφος 2 δεν ανατίθενται σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

 1. Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ασκεί τα καθήκοντα που προσδιορίζονται στην εντολή την οποία λαμβάνει από τον κατα­ σκευαστή ή τον εγκαταστάτη. Η εντολή επιτρέπει στον εξουσιοδο­ τημένο αντιπρόσωπο τουλάχιστον τα εξής:

α) να διατηρεί τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ και, κατά περίπτωση, την απόφαση ή τις αποφάσεις έγκρισης σχετικά με το σύστημα ποιότητας του κατασκευαστή ή του εγκαταστάτη και τον τεχνικό φάκελο και να τα θέτει στη διάθεση των εθνικών αρχών επο­ πτείας της αγοράς επί 10 έτη από τη διάθεση του κατασκευα­ στικού στοιχείου ασφάλειας για ανελκυστήρες ή του ανελκυ­ στήρα στην αγορά·

β) να παρέχει στις αρμόδιες εθνικές αρχές, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος των αρχών αυτών, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση των κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας για ανελκυστήρες ή του ανελκυστήρα·

γ) να συνεργάζεται με τις αρμόδιες εθνικές αρχές, κατόπιν αιτήματος των τελευταίων, για τυχόν ενέργειες που πρέπει να γίνουν προς αποσόβηση των κινδύνων που ενέχει το κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες ή ο ανελκυστήρας που καλύπτει η εντολή τους.

Άρθρο 10

Υποχρεώσεις των εισαγωγέων

 1. Οι εισαγωγείς διαθέτουν στην αγορά της Ένωσης μόνο συμ­ μορφούμενα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες.
 2. Προτού διαθέσουν κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες στην αγορά οι εισαγωγείς διασφαλίζουν ότι ο κατα­ σκευαστής έχει διενεργήσει την κατάλληλη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης που αναφέρεται στο άρθρο 15. Διασφαλίζουν ότι ο κατασκευαστής έχει καταρτίσει τον τεχνικό φάκελο, ότι το κατα­ σκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες φέρει τη σήμανση CE και συνοδεύεται από τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ και τα απαι­ τούμενα έγγραφα και ότι ο κατασκευαστής έχει τηρήσει τις απαι­ τήσεις του άρθρου 8 παράγραφοι 5 και 6.

Εφόσον εισαγωγέας θεωρεί ή έχει λόγους να πιστεύει ότι το κατα­ σκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες δεν συμμορφώνε­ ται με το άρθρο 5 παράγραφος 2, δεν διαθέτει το κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες στην αγορά, έως ότου αυτό συμμορφωθεί. Επίσης, ο εισαγωγέας ενημερώνει σχετικά τον κατα­ σκευαστή καθώς και τις αρχές εποπτείας της αγοράς, όταν το κατα­ σκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες παρουσιάζει κίν­ δυνο.

 1. Οι εισαγωγείς σημειώνουν στο κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες το όνομα, την καταχωρισμένη εμπο­ ρική επωνυμία ή το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα τους, και την ταχυδρομική διεύθυνσή τους ή, όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, ανα­ γράφουν τα στοιχεία αυτά στη συσκευασία του ή σε έγγραφο που συνοδεύει το κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες. Τα στοιχεία επικοινωνίας διατυπώνονται σε γλώσσα εύκολα κατα­ νοητή από τους τελικούς χρήστες και τις αρχές εποπτείας της αγοράς.
 2. Οι εισαγωγείς εξασφαλίζουν ότι το κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες συνοδεύεται από τις οδηγίες που ανα­ φέρονται στο παράρτημα I σημείο 6.1 σε γλώσσα ευκόλως κατα­ νοητή από τους καταναλωτές και άλλους τελικούς χρήστες, όπως έχει αποφασίσει το οικείο κράτος μέλος.
 3. Οι εισαγωγείς εξασφαλίζουν ότι, ενόσω το κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες βρίσκεται υπό την ευθύνη τους, οι συνθήκες αποθήκευσης ή μεταφοράς του δεν θέτουν σε κίνδυνο τη συμμόρφωσή του με τις ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 5 παράγραφος 2.
 4. Όταν κρίνεται σκόπιμο όσον αφορά τους κινδύνους που παρουσιάζει το κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστή­ ρες, οι εισαγωγείς διενεργούν, για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών, δοκιμές με δειγματοληψία στα κατα­ σκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες που έχουν καταστεί διαθέσιμα στην αγορά, ερευνούν τις σχετικές καταγγελίες και διατηρούν, εφόσον απαιτείται, αρχείο με τις καταγγελίες, τα μη συμμορφούμενα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες και τις ανακλήσεις κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας για ανελκυστήρες και τηρούν ενήμερους τους διανομείς και τους εγκαταστάτες για τις τυχόν έρευνές τους.
 5. Οι εισαγωγείς που θεωρούν ή έχουν λόγο να πιστεύουν ότι ένα κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν συμμορφώνεται με την παρούσα οδηγία λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση του κατασκευαστικού στοιχείου ασφάλειας για ανελκυστήρες, το αποσύρουν ή το ανακαλούν, κατά περίπτωση. Πέραν τούτου, όταν το κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες παρουσιάζει κίνδυνο, οι εισαγωγείς ενημερώνουν αμέσως σχετικά με το θέμα αυτό τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών στα οποία καθιστούν διαθέσιμα στην αγορά τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες και παραθέτουν λεπτομέρειες, συγκεκριμένα για τη μη συμμόρφωση και τα τυχόν διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.
 6. Οι εισαγωγείς τηρούν, επί 10 έτη μετά τη διάθεση του κατα­ σκευαστικού στοιχείου ασφάλειας για ανελκυστήρες στην αγορά, αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ και, κατά περίπτωση, της απόφασης ή των αποφάσεων έγκρισης στη διάθεση των αρχών που είναι αρμόδιες για την εποπτεία της αγοράς και εξασφαλίζουν ότι ο τεχνικός φάκελος μπορεί να τεθεί στη διάθεση των εν λόγω αρχών, κατόπιν αιτήματός τους.
 7. Οι εισαγωγείς παρέχουν στις αρμόδιες εθνικές αρχές, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος των αρχών αυτών, σε έντυπη ή σε ηλε­ κτρονική μορφή, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του κατασκευαστικού στοιχείου ασφάλειας για ανελκυστήρες, σε γλώσσα εύκολα κατα­ νοητή από τις εν λόγω αρχές. Συνεργάζονται με τις αρχές αυτές κατόπιν αιτήματος των τελευταίων, για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι από τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες που έχουν διαθέσει στην αγορά.

Άρθρο 11

Υποχρεώσεις των διανομέων

 1. Όταν οι διανομείς καθιστούν ένα κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες διαθέσιμο στην αγορά, ενεργούν με τη δέουσα προσοχή σε σχέση με τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.
 2. Οι διανομείς, προτού καταστήσουν κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες διαθέσιμο στην αγορά, επαληθεύουν ότι φέρει τη σήμανση CE, ότι συνοδεύεται από τη δήλωση συμμόρ­ φωσης ΕΕ, από τα απαιτούμενα έγγραφα και από τις οδηγίες που αναφέρονται στο παράρτημα I σημείο 6.1, σε γλώσσα ευκόλως κατανοητή από τους τελικούς χρήστες, όπως έχει αποφασίσει το οικείο κράτος μέλος και ότι ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας έχουν τηρήσει τις απαιτήσεις του άρθρου 8 παράγραφοι 5 και 6 και του άρθρου 10 παράγραφος 3, αντίστοιχα.

Εφόσον διανομέας θεωρεί ή έχει λόγους να πιστεύει ότι το κατα­ σκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες δεν συμμορφώνε­ ται με το άρθρο 5 παράγραφος 2, δεν διαθέτει το κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες στην αγορά, έως ότου αυτό συμμορφωθεί. Ο διανομέας ενημερώνει επίσης τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα, καθώς και τις αρχές εποπτείας της αγοράς, όταν το κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες παρουσιάζει κίνδυνο.

 1. Οι διανομείς εξασφαλίζουν ότι, ενόσω το κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες βρίσκεται υπό την ευθύνη τους, οι συνθήκες αποθήκευσης ή μεταφοράς του δεν θέτουν σε κίνδυνο τη συμμόρφωσή του με το άρθρο 5 παράγραφος 2.
 2. Οι διανομείς που θεωρούν ή έχουν λόγο να πιστεύουν ότι ένα κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν συμμορφώνεται με την παρούσα οδηγία λαμβάνουν τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση του κατασκευαστικού στοιχείου ασφάλειας για ανελ­ κυστήρες, το αποσύρουν ή το ανακαλούν, κατά περίπτωση. Πέραν τούτου, όταν το κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυ­ στήρες παρουσιάζει κίνδυνο, οι διανομείς ενημερώνουν αμέσως σχε­ τικά με το θέμα αυτό τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών στα οποία καθιστούν διαθέσιμα στην αγορά τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες και παραθέτουν λεπτομέρειες, συγκεκριμένα για τη μη συμμόρφωση και τα τυχόν διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.
 3. Οι διανομείς παρέχουν στις αρμόδιες εθνικές αρχές, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματός των αρχών αυτών, σε έντυπη ή σε ηλε­ κτρονική μορφή, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του κατασκευαστικού στοιχείου ασφάλειας για ανελκυστήρες. Συνεργάζονται με τις αρχές αυτές, κατόπιν αιτήματος των τελευταίων, για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να αποσοβηθούν οι κίνδυνοι από τα κατα­ σκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες που έχουν κατα­ στήσει διαθέσιμα στην αγορά.

Άρθρο 12

Περιπτώσεις στις οποίες οι υποχρεώσεις των κατασκευαστών εφαρμόζονται

στους εισαγωγείς ή στους διανομείς Ένας εισαγωγέας ή διανομέας θεωρείται κατασκευαστής για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, και υπόκειται στις υποχρεώσεις του κατασκευαστή σύμφωνα με το άρθρο 8, όταν διαθέτει κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες στην αγορά με το όνομα ή το εμπορικό σήμα του ή τροποποιεί κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες που έχει ήδη διατεθεί στην αγορά κατά τρόπο που μπορεί να θίξει τη συμμόρφωση με την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 13

Ταυτοποίηση των οικονομικών φορέων

Οι οικονομικοί φορείς προσδιορίζουν, εάν ζητηθεί, στις αρχές επο­ πτείας της αγοράς, τα ακόλουθα:

α) κάθε οικονομικό φορέα ο οποίος τους έχει προμηθεύσει κατα­ σκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες·

β) κάθε οικονομικό φορέα στον οποίο έχουν προμηθεύσει κατα­ σκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες.

Οι οικονομικοί φορείς είναι σε θέση να υποβάλουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο για περίοδο 10 ετών από τη στιγμή που έχουν προμηθευτεί το κατασκευαστικό στοιχείο ασφά­ λειας για ανελκυστήρες και για περίοδο 10 ετών από τη στιγμή που έχουν προμηθεύσει οι ίδιοι κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

Άρθρο 14

Τεκμήριο συμμόρφωσης ανελκυστήρων και κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας

για ανελκυστήρες Οι ανελκυστήρες και τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες που συμμορφώνονται με τα εναρμονι­ σμένα πρότυπα ή με μέρη αυτών, τα στοιχεία των οποίων έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεκμαίρεται ότι συμμορφώνονται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας των εν λόγω προτύπων ή μερών τους, όπως προ­ βλέπονται στο παράρτημα I.

Άρθρο 15

Διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης για κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας

για ανελκυστήρεςΤα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελ­ κυστήρες αποτελούν αντικείμενο μιας εκ των εξής διαδικασιών αξιο­ λόγησης της συμμόρφωσης:

α) το μοντέλο του κατασκευαστικού στοιχείου ασφάλειας για ανελ­ κυστήρες υποβάλλεται σε εξέταση τύπου «ΕΕ» σύμφωνα με το παράρτημα IV μέρος A και η συμμόρφωση με τον τύπο εξα­ σφαλίζεται με ελέγχους των κατασκευαστικών στοιχείων ασφά­ λειας για ανελκυστήρες σε τυχαία χρονικά διαστήματα σύμφωνα με το παράρτημα IX·

β) το μοντέλο του κατασκευαστικού στοιχείου ασφάλειας για ανελ­ κυστήρες υποβάλλεται σε εξέταση τύπου «ΕΕ» σύμφωνα με το παράρτημα IV μέρος A και υπόκειται σε συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τη διασφάλιση ποιότητας προϊόντων σύμφωνα με το παράρτημα VI·

γ) συμμόρφωση βάσει πλήρους διασφάλισης της ποιότητας σύμ­

φωνα με το παράρτημα VII.

Άρθρο 16

Διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης για ανελκυστήρες

 1. Ο ανελκυστήρας αποτελεί αντικείμενο των εξής διαδικασιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης:

α) αν έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με μοντέλο ανελ­ κυστήρα που έχει υποβληθεί στην εξέταση τύπου «ΕΕ» που ορί­ ζεται στο παράρτημα IV μέρος B:

 1. του τελικού ελέγχου για ανελκυστήρες που ορίζεται στο παράρτημα V,
 2. της συμμόρφωσης τύπου βάσει της διασφάλισης ποιότητας προϊόντων για ανελκυστήρες που ορίζεται στο παράρτημα X,
 • της συμμόρφωσης τύπου βάσει της διασφάλισης ποιότητας της παραγωγής για ανελκυστήρες που ορίζεται στο παράρτημα XII·

β) αν έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με σύστημα ποιότητας που έχει εγκριθεί σύμφωνα με το παράρτημα XI:

 1. του τελικού ελέγχου για ανελκυστήρες που ορίζεται στο παράρτημα V,
 2. της συμμόρφωσης τύπου βάσει της διασφάλισης ποιότητας προϊόντων για ανελκυστήρες που ορίζεται στο παράρτημα X,
 • της συμμόρφωση τύπου βάσει της διασφάλισης ποιότητας της παραγωγής για ανελκυστήρες που ορίζεται στο παράρ­ τημα XII·

γ) της συμμόρφωση βάσει της εξακρίβωσης κατά μονάδα για ανελ­ κυστήρες, που ορίζεται στο παράρτημα VIII·

δ) της συμμόρφωσης βάσει της πλήρους διασφάλισης της ποι­ ότητας και της εξακρίβωσης της σχεδίασης για ανελκυστήρες που ορίζεται στο παράρτημα XI.

 1. Στις περιπτώσεις των στοιχείων α) και β) της παραγράφου 1, όταν ο υπεύθυνος σχεδιασμού και κατασκευής του ανελκυστήρα και ο υπεύθυνος εγκατάστασης και δοκιμής του ανελκυστήρα δεν είναι ο ίδιος, ο πρώτος χορηγεί στον δεύτερο κάθε αναγκαία τεκμηρίωση και πληροφορίες ώστε να μπορεί ο δεύτερος να εξασφαλίσει την ομαλή και ασφαλή εγκατάσταση και δοκιμή του ανελκυστήρα.
 2. Όλες οι επιτρεπόμενες παραλλαγές μεταξύ του μοντέλου και των ανελκυστήρων-παραγώγων του μοντέλου, αναφέρονται σαφώς (με τις ελάχιστες και τις μέγιστες τιμές) στον τεχνικό φάκελο.
 3. Επιτρέπεται να αποδεικνύεται με υπολογισμούς και/ή με τα διαγράμματα σχεδιασμού η ομοιότητα μιας σειράς συστημάτων ή διατάξεων που ανταποκρίνονται στις ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που ορίζονται στο παράρτημα I.

Άρθρο 17

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

 1. Με τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ δηλώνεται ότι πληρούνται αποδεδειγμένα οι ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που ορίζονται στο παράρτημα I.
 2. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ έχει τη δομή υπόδειγμα της οποίας ορίζεται στο παράρτημα II, περιέχει τα στοιχεία που προσ­ διορίζουν οι σχετικές ενότητες των παραρτημάτων V έως XII και προσαρμόζεται συνεχώς στα τελευταία δεδομένα. Μεταφράζεται στη γλώσσα ή στις γλώσσες που απαιτεί το κράτος μέλος στο οποίο ο ανελκυστήρας ή το κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυ­ στήρες διατίθεται ή έχει καταστεί διαθέσιμο στην αγορά.
 3. Όταν ένας ανελκυστήρας ή κατασκευαστικό στοιχείο ασφά­ λειας για ανελκυστήρες διέπεται από περισσότερες πράξεις της Ένωσης βάσει των οποίων απαιτείται δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ, καταρτίζεται μία δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ για όλες τις εν λόγω πράξεις της Ένωσης. Η δήλωση αυτή περιέχει την ταυτότητα των οικείων πράξεων της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων δημοσίευσής τους.
 4. Με την κατάρτιση της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ, ο κατασκευαστής αναλαμβάνει την ευθύνη για τη συμμόρφωση του κατα­ σκευαστικού στοιχείου ασφάλειας για ανελκυστήρες προς τις δια­ τάξεις της παρούσας οδηγίας και ο εγκαταστάτης αναλαμβάνει την ευθύνη για τη συμμόρφωση του ανελκυστήρα προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 18

Γενικές αρχές της σήμανσης CE

Η σήμανση CE υπόκειται στις γενικές αρχές του άρθρου 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008.

Άρθρο 19

Κανόνες και όροι για την τοποθέτηση της σήμανσης CE και άλλων σημάνσεων

 1. Η σήμανση CE τοποθετείται κατά τρόπο εμφανή, ευανάγνω­ στο και ανεξίτηλο σε κάθε θαλαμίσκο ανελκυστήρα καθώς και σε κάθε κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες ή, αν αυτό δεν είναι δυνατόν, σε ετικέτα προσαρτημένη στο κατασκευα­ στικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες.
 2. Η σήμανση CE τοποθετείται προτού διατεθεί ο ανελκυστήρας ή τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες στην αγορά.
 3. Τη σήμανση CE στους ανελκυστήρες ακολουθεί ο αριθμός ταυτοποίησης του κοινοποιημένου οργανισμού, όταν ο οργανισμός αυτός εμπλέκεται σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης:

α) στον τελικό έλεγχο που αναφέρεται στο παράρτημα V·

β) στην εξακρίβωση κατά μονάδα, που αναφέρεται στο παράρτημα

VIII·

γ) στη διασφάλιση της ποιότητας που αναφέρεται στα παραρτή­ ματα X, ΧΙ ή ΧΙΙ.

 1. Τη σήμανση CE στα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες ακολουθεί ο αριθμός ταυτοποίησης του κοινοποι­ ημένου οργανισμού, όταν ο οργανισμός αυτός εμπλέκεται σε οποι­ αδήποτε από τις ακόλουθες διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρ­ φωσης:

α) της διασφάλισης ποιότητας προϊόντων σύμφωνα με το παράρ­ τημα VI·

β) της πλήρους διασφάλισης της ποιότητας σύμφωνα με το παράρ­ τημα VII·

γ) της συμμόρφωσης με τον τύπο με δειγματοληπτικούς ελέγχους των κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας για ανελκυστήρες που αναφέρονται στο παράρτημα IX.

 1. Ο αριθμός αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού τίθεται είτε από τον ίδιο τον οργανισμό είτε, σύμφωνα με τις οδηγίες του, από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του ή από τον εγκαταστάτη ή τον εξουσιοδοτημένο αντι­ πρόσωπό του.

Η σήμανση CE και ο αριθμός μητρώου του κοινοποιημένου οργανι­ σμού επιτρέπεται να συνοδεύονται από άλλο σήμα που υποδεικνύει ειδικό κίνδυνο ή χρήση.

 1. Τα κράτη μέλη βασίζονται στους υφιστάμενους μηχανισμούς για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής του καθεστώ­ τος που διέπει τη σήμανση CE, και λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα σε περίπτωση αθέμιτης χρήσης της εν λόγω σήμανσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ    ΤΩΝ       ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ      ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ   ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Άρθρο 20

Κοινοποίηση

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη τους οργανισμούς που έχουν λάβει έγκριση για την εκτέλεση καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης ως τρίτοι στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 21

Κοινοποιούσες αρχές

 1. Τα κράτη μέλη ορίζουν μία κοινοποιούσα αρχή η οποία είναι υπεύθυνη για τον καθορισμό και τη διεξαγωγή των αναγκαίων διαδικασιών αξιολόγησης και κοινοποίησης των οργανισμών αξιο­ λόγησης της συμμόρφωσης και για την παρακολούθηση των κοι­ νοποιημένων οργανισμών, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 26.
 2. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν ότι η αξιολόγηση και η παρακολούθηση στις οποίες αναφέρεται η παράγραφος 1 διεξάγονται από εθνικό οργανισμό διαπίστευσης, κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 και σύμφωνα με αυτόν.
 3. Εφόσον η κοινοποιούσα αρχή εκχωρήσει ή αναθέσει με άλλο τρόπο την αξιολόγηση, την κοινοποίηση ή την παρακολούθηση κατά την παράγραφο 1 σε οργανισμό που δεν είναι κρατική υπη­ ρεσία, ο οργανισμός στον οποίο εκχωρήθηκαν ή ανατέθηκαν με άλλο τρόπο τα εν λόγω καθήκοντα είναι νομικό πρόσωπο και να συμμορφώνεται, τηρουμένων των αναλογιών, προς τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 22. Επιπροσθέτως, αυτός ο οργανισμός διαθέτει την υποδομή για την κάλυψη των ευθυνών που προκύ­ πτουν από τις δραστηριότητές του.
 4. Η κοινοποιούσα αρχή αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τα καθήκοντα που εκτελεί ο οργανισμός που αναφέρεται στην παρά­ γραφο 3.

Άρθρο 22

Απαιτήσεις σχετικές με τις κοινοποιούσες αρχές

 1. Η σύσταση της κοινοποιούσας αρχής δεν συνεπάγεται σύγκρουση συμφερόντων με τους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης.
 2. Η κοινοποιούσα αρχή οργανώνεται και λειτουργεί κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζονται η αντικειμενικότητα και η αμεροληψία των δραστηριοτήτων της.
 3. Η κοινοποιούσα αρχή οργανώνεται κατά τρόπο ώστε κάθε απόφαση που αφορά την κοινοποίηση του οργανισμού αξιολόγησης της συμμόρφωσης να λαμβάνεται από τα αρμόδια πρόσωπα που είναι άλλα από τα πρόσωπα που διεξήγαγαν την αξιολόγηση.
 4. Η κοινοποιούσα αρχή δεν προσφέρει ούτε παρέχει δραστη­ ριότητες που εκτελούνται από τους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης ούτε προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εμπο­ ρική ή ανταγωνιστική βάση.
 5. Η κοινοποιούσα αρχή εξασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που λαμβάνει.
 6. Η κοινοποιούσα αρχή διαθέτει επαρκές προσωπικό για τη σωστή εκτέλεση των καθηκόντων της.

Άρθρο 23

Υποχρέωση ενημέρωσης για τις κοινοποιούσες αρχές

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τις διαδικασίες για την αξιολόγηση και την κοινοποίηση των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης και την παρακολούθηση των κοινοποιημένων οργανισμών καθώς και για τυχόν αλλαγές στις πληροφορίες αυτές.

Η Επιτροπή δημοσιοποιεί αυτές τις πληροφορίες.

Άρθρο 24

Απαιτήσεις για τους κοινοποιημένους οργανισμούς

 1. Για τους σκοπούς της κοινοποίησης, κάθε οργανισμός αξιο­ λόγησης της συμμόρφωσης πληροί τις απαιτήσεις των παραγράφων 2 έως 11.
 2. Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης συγκροτείται βάσει της εθνικής νομοθεσίας κράτους μέλους και διαθέτει νομική προσωπικότητα.
 3. Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης είναι τρίτος φορέας ανεξάρτητος από τον οργανισμό ή τον ανελκυστήρα ή τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες που αξιολο­ γεί.

Ένας οργανισμός που ανήκει σε ένωση επιχειρήσεων ή επαγγελμα­ τική ομοσπονδία που εκπροσωπεί τις επιχειρήσεις οι οποίες συμμε­ τέχουν στον σχεδιασμό, την κατασκευή, παροχή, συναρμολόγηση, χρήση ή συντήρηση των ανελκυστήρων ή των κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας για ανελκυστήρες τα οποία αξιολογεί, μπορεί να θεωρείται οργανισμός αξιολόγησης, υπό την προϋπόθεση ότι η ανεξαρτησία του και η απουσία σύγκρουσης συμφερόντων είναι αποδεδειγμένες.

 1. Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης, τα διευθυντικά του στελέχη και το προσωπικό που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης δεν συμπίπτουν με τον σχεδιαστή, κατασκευαστή, προμηθευτή, εγκαταστάτη, αγοραστή, ιδιοκτήτη, χρήστη ή συντηρητή των ανελκυστήρων ή των κατα­ σκευαστικών στοιχείων ασφάλειας για ανελκυστήρες που αξιολο­ γούν ούτε με τον αντιπρόσωπο των ανωτέρω.

Αυτό δεν αποκλείει τη χρήση αξιολογημένων ανελκυστήρων ή κατα­ σκευαστικών στοιχείων ασφάλειας για ανελκυστήρες που είναι ανα­ γκαία για τις λειτουργίες του οργανισμού αξιολόγησης της συμ­ μόρφωσης ή τη χρήση των ανελκυστήρων ή των κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας για ανελκυστήρες για προσωπικούς σκοπούς.

Το γεγονός αυτό δεν αποκλείει τη δυνατότητα ανταλλαγής πληρο­ φοριών τεχνικής φύσεως μεταξύ του κατασκευαστή ή του εγκατα­ στάτη και του οργανισμού.

Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης, τα διευθυντικά του στελέχη και το προσωπικό που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης δεν εμπλέκονται άμεσα στον σχεδιασμό, την παραγωγή ή την κατασκευή, την εμπορία, την εγκατάσταση, τη χρήση ή τη συντήρηση των εν λόγω ανελκυστήρων ή των κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας για ανελκυστήρες ούτε εκπροσωπούν μέρη που εμπλέκονται στις δραστηριότητες αυτές.

Δεν αναλαμβάνουν καμιά δραστηριότητα που μπορεί να θίξει την ανεξάρτητη κρίση ή την ακεραιότητά τους σε σχέση με τις δρα­ στηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης για τις οποίες είναι κοινοποιημένοι. Τούτο ισχύει ιδίως για τις συμβουλευτικές υπηρε­ σίες.

Οι οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης εξασφαλίζουν ότι οι δραστηριότητες των θυγατρικών ή των υπεργολάβων τους δεν επη­ ρεάζουν την εμπιστευτικότητα, την αντικειμενικότητα και την αμε­ ροληψία των δραστηριοτήτων αξιολόγησης της συμμόρφωσης.

 1. Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης και το προσω­ πικό του εκτελούν τις δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφω­ σης με τη μεγαλύτερη επαγγελματική ακεραιότητα και την απαιτού­ μενη τεχνική επάρκεια στο συγκεκριμένο τομέα και οφείλουν να είναι απαλλαγμένοι από κάθε πίεση και προτροπή, κυρίως οικονο­ μική, που θα ήταν δυνατόν να επηρεάσει την κρίση τους ή τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων τους αυτών, ιδιαίτερα από πρό­ σωπα ή ομάδες προσώπων που έχουν συμφέρον από τα αποτελέ­ σματα των ελέγχων.
 2. Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης είναι σε θέση να εκτελεί όλα τα καθήκοντα τα σχετικά με την αξιολόγηση της συμμόρφωσης που του έχουν ανατεθεί βάσει των διατάξεων των παραρτημάτων IV έως ΧΙΙ και για τα οποία έχει κοινοποιηθεί, είτε πρόκειται για καθήκοντα που εκτελούνται από τον ίδιο τον οργανι­ σμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης ή εξ ονόματός του και υπό την ευθύνη του.

Ανά πάσα στιγμή και για κάθε διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης και για κάθε είδος ή κατηγορία ανελκυστήρων ή κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας για ανελκυστήρες για τα οποία είναι κοινοποιημένος, ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης έχει στη διάθεσή του:

α) το αναγκαίο προσωπικό με τις τεχνικές γνώσεις και την επαρκή

και κατάλληλη πείρα για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολό­ γησης της συμμόρφωσης·

β) τις αναγκαίες περιγραφές των διαδικασιών σύμφωνα με τις οποίες διενεργείται η αξιολόγηση συμμόρφωσης και εξασφαλί­ ζονται η διαφάνεια και η δυνατότητα αναπαραγωγής αυτών των διαδικασιών. Διαθέτει την κατάλληλη πολιτική και τις διαδικα­ σίες που εξασφαλίζουν τη διάκριση μεταξύ των καθηκόντων τα οποία εκτελεί ως κοινοποιημένος οργανισμός και οιασδήποτε άλλης δραστηριότητας·

γ) τις αναγκαίες διαδικασίες για να ασκεί τις δραστηριότητές του λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος μιας επιχείρησης, τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται, τη δομή της, τον βαθμό πολυ­ πλοκότητας της τεχνολογίας του προϊόντος και τον μαζικό ή εν σειρά χαρακτήρα της παραγωγικής διαδικασίας.

Ένας οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης διαθέτει τα ανα­ γκαία μέσα για την εκτέλεση των τεχνικών και διοικητικών καθηκό­ ντων που συνδέονται με τις δραστηριότητες αξιολόγησης της συμ­ μόρφωσης και έχει πρόσβαση σε όλο τον αναγκαίο εξοπλισμό ή εγκαταστάσεις.

 1. Το προσωπικό που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση των καθη­ κόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης διαθέτει:

α) πλήρη τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση, η οποία καλύπτει όλα τα καθήκοντα αξιολόγησης της συμμόρφωσης για τα οποία έχει κοινοποιηθεί ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης· β) επαρκή γνώση των απαιτήσεων των αξιολογήσεων που διενεργεί και επαρκές κύρος για την εκτέλεση των λειτουργιών αυτών·

γ) κατάλληλες γνώσεις και κατανόηση των ουσιωδών απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας που ορίζονται στο παράρτημα I, των εφαρμοστέων εναρμονισμένων προτύπων και των σχετικών δια­ τάξεων της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης και της οικείας εθνικής νομοθεσίας·

δ) την απαιτούμενη ικανότητα να καταρτίζει τα πιστοποιητικά, τα πρακτικά και τις εκθέσεις που αποδεικνύουν τη διεξαγωγή των αξιολογήσεων.

 1. Η αμεροληψία του οργανισμού αξιολόγησης της συμμόρφω­ σης, των ανώτατων διευθυντικών στελεχών του και του προσωπικού που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης είναι εγγυημένη.

Οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και του προσωπικού που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης δεν εξαρτώνται από τον αριθμό των αξιολογήσεων που διενεργούνται ούτε από τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων αυτών.

 1. Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης συνάπτει ασφάλεια αστικής ευθύνης, εάν η ευθύνη αυτή δεν καλύπτεται από το κράτος βάσει του εθνικού δικαίου ή εάν η αξιολόγηση της συμμόρφωσης δεν πραγματοποιείται υπό την άμεση ευθύνη του κράτους μέλους.
 2. Το προσωπικό του οργανισμού αξιολόγησης της συμμόρφω­ σης δεσμεύεται να τηρεί το επαγγελματικό απόρρητο για κάθε πληροφορία που περιέρχεται σε γνώση του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του σύμφωνα με τα παραρτήματα IV έως ΧΙΙ ή οποιαδήποτε εκτελεστική διάταξη του εθνικού δικαίου, εξαιρουμέ­ νης της σχέσης με τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο διεξάγονται οι δραστηριότητες του οργανισμού. Τα δικαιώ­ ματα κυριότητας προστατεύονται.
 3. Οι οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης συμμετέχουν στις σχετικές δραστηριότητες τυποποίησης ή εξασφαλίζουν ότι το προσωπικό που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης ενημερώνεται για τις δραστηριότη­ τες αυτές, καθώς και για τις δραστηριότητες της ομάδας συντονι­ σμού των κοινοποιημένων οργανισμών για ανελκυστήρες η οποία έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 36. Οι οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης εφαρμόζουν ως γενικές οδηγίες τις διοικητικές αποφάσεις και τα έγγραφα που είναι το αποτέλεσμα των εργασιών της ομάδας αυτής.

Άρθρο 25

Τεκμήριο συμμόρφωσης κοινοποιημένων οργανισμών

Αν ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στα σχετικά εναρμονισμένα πρό­ τυπα ή σε μέρη των προτύπων αυτών, τα στοιχεία των οποίων έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε τεκμαίρεται ότι συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις του άρθρου 24, στον βαθμό που τα εφαρμοστέα εναρμονισμένα πρό­ τυπα τηρούν τις απαιτήσεις αυτές.

Άρθρο 26

Θυγατρικές και υπεργολάβοι των κοινοποιημένων οργανισμών

 1. Όταν ο κοινοποιημένος οργανισμός αναθέτει υπεργολαβικά συγκεκριμένα καθήκοντα που συνδέονται με την αξιολόγηση της συμμόρφωσης ή προσφεύγει σε θυγατρική, εξασφαλίζει ότι ο υπερ­ γολάβος ή η θυγατρική πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 24, και ενημερώνει την κοινοποιούσα αρχή.
 2. Ο κοινοποιημένος οργανισμός αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τα καθήκοντα που εκτελούν οι υπεργολάβοι ή οι θυγα­ τρικές, όπου κι αν είναι εγκατεστημένοι.
 3. Οι δραστηριότητες μπορούν να ανατίθενται σε υπεργολάβο ή να διεξάγονται από θυγατρική μόνον αφού συμφωνήσει ο πελάτης.
 4. Ο κοινοποιημένος οργανισμός τηρεί στη διάθεση της κοινο­ ποιούσας αρχής τα έγγραφα σχετικά με την αξιολόγηση των προ­ σόντων του υπεργολάβου ή της θυγατρικής και σχετικά με τις εργασίες που διεξήγαγε ο υπεργολάβος ή η θυγατρική δυνάμει των παραρτημάτων IV έως ΧΙΙ.

Άρθρο 27

Αίτηση για κοινοποίηση

 1. Κάθε οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης υποβάλλει αίτηση κοινοποίησης στην κοινοποιούσα αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος.
 2. Η αίτηση κοινοποίησης συνοδεύεται από περιγραφή των δρα­ στηριοτήτων αξιολόγησης της συμμόρφωσης, της διαδικασίας ή των διαδικασιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης και των ανελκυστήρων ή των κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας για ανελκυστήρες για τα οποία ο οργανισμός ισχυρίζεται ότι διαθέτει την απαιτούμενη επάρκεια, καθώς και από πιστοποιητικό διαπίστευσης, όταν αυτό υπάρχει, το οποίο εκδόθηκε από εθνικό οργανισμό διαπίστευσης, με το οποίο πιστοποιείται ότι ο οργανισμός αξιολόγησης της συμ­ μόρφωσης πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 24.
 3. Αν ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης δεν μπορεί να προσκομίσει πιστοποιητικό διαπίστευσης, τότε παρέχει στην κοι­ νοποιούσα αρχή όλη την τεκμηρίωση που είναι αναγκαία για την επαλήθευση, αναγνώριση και τακτική παρακολούθηση της συμμόρ­ φωσής του με τις απαιτήσεις του άρθρου 24.

Άρθρο 28

Διαδικασία κοινοποίησης

 1. Οι κοινοποιούσες αρχές μπορούν να κοινοποιούν μόνο τους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης που πληρούν τις απαι­ τήσεις του άρθρου 24.
 2. Τους κοινοποιούν στην Επιτροπή και στα λοιπά κράτη μέλη, με χρήση του ηλεκτρονικού μέσου κοινοποίησης που έχει δημιουρ­ γήσει και διαχειρίζεται η Επιτροπή.
 3. Στην κοινοποίηση περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία για τις δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, για τη διαδικασία ή τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης και για τους εν λόγω ανελκυστήρες ή τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες, καθώς και η σχετική βεβαίωση επάρκειας.
 4. Όταν η κοινοποίηση δεν βασίζεται σε πιστοποιητικό διαπί­ στευσης του άρθρου 27 παράγραφος 2, η κοινοποιούσα αρχή παρέχει στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη την τεκμηρίωση που πιστοποιεί την επάρκεια του οργανισμού αξιολόγησης της συμ­ μόρφωσης και τις υφιστάμενες ρυθμίσεις για να εξασφαλιστεί ότι ο οργανισμός θα ελέγχεται τακτικά και θα συνεχίσει να πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 24.
 5. Ο εν λόγω οργανισμός μπορεί να εκτελεί τις δραστηριότητες κοινοποιημένου οργανισμού μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί ένσταση από την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη εντός δύο εβδομάδων από την κοινοποίηση, εάν χρησιμοποιείται πιστοποιητικό διαπίστευσης, και εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση, εάν δεν χρησιμοποιείται διαπίστευση.

Μόνον υπό αυτές τις προϋποθέσεις θεωρείται κοινοποιημένος ο οργανισμός για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας.

 1. Η Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη ενημερώνονται από την κοινοποιούσα αρχή για τυχόν επακόλουθες αλλαγές στην κοινοποί­ ηση.

Άρθρο 29

Αριθμοί μητρώου και κατάλογοι κοινοποιημένων οργανισμών

 1. Η Επιτροπή χορηγεί αριθμό μητρώου στους κοινοποιημένους οργανισμούς.

Χορηγεί έναν και μόνο αριθμό, ακόμη και αν ο οργανισμός είναι κοινοποιημένος βάσει διαφόρων πράξεων της Ένωσης.

 1. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τον κατάλογο των οργανισμών που κοινοποιούνται δυνάμει της παρούσας οδηγίας, συμπεριλαμβανομέ­ νων των αριθμών μητρώου που τους έχουν δοθεί και των δραστη­ ριοτήτων για τις οποίες έχουν κοινοποιηθεί.

Η Επιτροπή μεριμνά για την ενημέρωση του καταλόγου.

Άρθρο 30

Αλλαγές στην κοινοποίηση

 1. Όταν κοινοποιούσα αρχή διαπιστώνει ή πληροφορείται ότι κοινοποιημένος οργανισμός δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις του άρθρου 24 ή ότι αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, η κοινοποιούσα αρχή περιορίζει, αναστέλλει ή ανακαλεί την κοινοποί­ ηση, κατά περίπτωση, αναλόγως της σοβαρότητας της μη τήρησης των απαιτήσεων ή της μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων. Ενημερώ­ νει αμέσως σχετικά την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη.
 2. Στην περίπτωση περιορισμού, αναστολής ή ανάκλησης της κοινοποίησης ή όταν ο κοινοποιημένος οργανισμός παύσει τη δρα­ στηριότητά του, το κοινοποιούν κράτος μέλος προβαίνει στις δέου­ σες ενέργειες για να εξασφαλίσει ότι τα αρχεία του οργανισμού αυτού τα χειρίζεται άλλος κοινοποιημένος οργανισμός ή τα καθιστά διαθέσιμα στις αρμόδιες αρχές κοινοποίησης και εποπτείας της αγοράς, εφόσον το ζητήσουν.

Άρθρο 31

Αμφισβήτηση της επάρκειας των κοινοποιημένων οργανισμών

 1. Η Επιτροπή ερευνά όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει αμφιβολίες ή περιέρχονται σε γνώση της αμφιβολίες για την επάρ­ κεια κοινοποιημένου οργανισμού ή για την ικανότητα αδιάλειπτης εκπλήρωσης, από κοινοποιημένο οργανισμό, των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων που υπέχει.
 2. Το κοινοποιούν κράτος μέλος παρέχει στην Επιτροπή, εάν αυτή το ζητήσει, όλες τις πληροφορίες σχετικά με την αιτιολόγηση της κοινοποίησης ή την επιβεβαίωση της επάρκειας του εν λόγω κοινοποιημένου οργανισμού.
 3. Η Επιτροπή διασφαλίζει τον εμπιστευτικό χαρακτήρα όλων των ευαίσθητων πληροφοριών που έλαβε από τις έρευνες αυτές.
 4. Όταν η Επιτροπή διαπιστώνει ότι κοινοποιημένος οργανισμός δεν πληροί ή παύει να πληροί τις απαιτήσεις κοινοποίησής του, εκδίδει εκτελεστική πράξη ζητώντας από το κοινοποιούν κράτος μέλος να λάβει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομέ­ νης της άρσης της κοινοποίησης, εφόσον είναι αναγκαίο.

Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη συμβου­ λευτική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 42 παράγρα­ φος 2.

Άρθρο 32

Λειτουργικές υποχρεώσεις των κοινοποιημένων οργανισμών

 1. Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί διενεργούν αξιολογήσεις συμ­ μόρφωσης σύμφωνα με τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρ­ φωσης που προβλέπονται στα άρθρα 15 και 16.
 2. Οι αξιολογήσεις συμμόρφωσης διενεργούνται κατά τρόπον ώστε να αποφεύγονται οι περιττές επιβαρύνσεις για τους οικονομι­ κούς φορείς. Οι οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης ασκούν τις δραστηριότητές τους λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το μέγεθος μιας επιχείρησης, τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται, τη δομή της, την πολυπλοκότητα της τεχνολογίας του ανελκυστήρα ή των κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας για ανελκυστήρες για τα οποία πρόκειται και τον μαζικό ή εν σειρά χαρακτήρα της διαδικα­ σίας παραγωγής.

Στο πλαίσιο αυτό τηρούν πάντως τον βαθμό αυστηρότητας και το επίπεδο προστασίας που απαιτούνται για τη συμμόρφωση των ανελ­ κυστήρων και των κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας για ανελ­ κυστήρες σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

 1. Όταν κοινοποιημένος οργανισμός διαπιστώσει ότι οι ουσιώ­ δεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας της παρούσας οδηγίας ή των αντίστοιχων εναρμονισμένων προτύπων ή των λοιπών τεχνικών προ­ διαγραφών δεν πληρούνται από τον εγκαταστάτη ή τον κατασκευα­ στή, τότε ζητεί από τον εγκαταστάτη ή τον κατασκευαστή να λάβει τα ενδεδειγμένα διορθωτικά μέτρα και δεν εκδίδει πιστοποιητικό.
 2. Όταν, κατά την παρακολούθηση της συμμόρφωσης μετά την έκδοση του πιστοποιητικού ή απόφασης έγκρισης, ανάλογα με την περίπτωση, κοινοποιημένος οργανισμός διαπιστώσει ότι ένας ανελ­ κυστήρας ή ένα κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυ­ στήρες δεν συμμορφώνεται πλέον, τότε απαιτεί από τον εγκατα­ στάτη ή τον κατασκευαστή να λάβει τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα και αναστέλλει ή ανακαλεί το πιστοποιητικό ή την απόφαση έγκρισης, εφόσον απαιτείται.
 3. Εάν δεν ληφθούν διορθωτικά μέτρα ή αυτά δεν έχουν το απαιτούμενο αποτέλεσμα, τότε ο κοινοποιημένος οργανισμός περιο­ ρίζει, αναστέλλει ή ανακαλεί τυχόν πιστοποιητικό, ή απόφαση(-εις) έγκρισης, ανάλογα με την περίπτωση.

Άρθρο 33

Προσφυγή κατά αποφάσεων των κοινοποιημένων οργανισμών

Προβλέπεται διαδικασία προσφυγής κατά αποφάσεων των κοινοποι­ ημένων οργανισμών.

Άρθρο 34

Υποχρέωση ενημέρωσης για τους κοινοποιημένους οργανισμούς

 1. Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί ενημερώνουν την κοινοποιούσα αρχή για τα εξής:

α) απόρριψη, περιορισμό, αναστολή ή ανάκληση πιστοποιητικών ή αποφάσεων έγκρισης·

β) καταστάσεις που επηρεάζουν το πεδίο εφαρμογής ή τους όρους της κοινοποίησης·

γ) τυχόν αίτημα για ενημέρωση σχετικά με δραστηριότητες αξιολό­ γησης της συμμόρφωσης, το οποίο έλαβαν από τις αρχές επο­ πτείας της αγοράς·

δ) εφόσον τους ζητηθεί, για τις δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης που εκτελούν στο πλαίσιο της κοινοποίησής τους και για οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομέ­ νων διασυνοριακών δραστηριοτήτων και υπεργολαβιών.

 1. Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί παρέχουν, στους άλλους κοι­ νοποιημένους δυνάμει της παρούσας οδηγίας οργανισμούς που διε­ ξάγουν παρόμοιες δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης και καλύπτουν τον ίδιο τύπο ανελκυστήρα ή τα ίδια κατασκευα­ στικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες, τις σχετικές πληροφο­ ρίες για ζητήματα που αφορούν αρνητικά και, εάν τους ζητηθεί, θετικά αποτελέσματα αξιολόγησης της συμμόρφωσης.

Άρθρο 35

Ανταλλαγή πείρας

Η Επιτροπή μεριμνά για την οργανωμένη ανταλλαγή πείρας μεταξύ των εθνικών αρχών των κρατών μελών που είναι αρμόδιες για την πολιτική κοινοποίησης.

Άρθρο 36

Συντονισμός των κοινοποιημένων οργανισμών

Η Επιτροπή εξασφαλίζει την ύπαρξη κατάλληλου συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ των οργανισμών που κοινοποιούνται δυνάμει της παρούσας οδηγίας, και την ορθή λειτουργία τους με τη μορφή ομάδας συντονισμού των κοινοποιημένων οργανισμών για ανελκυ­ στήρες.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι οργανισμοί τους οποίους έχουν κοινοποιήσει συμμετέχουν στις εργασίες της εν λόγω ομάδας, απευθείας ή με τον διορισμό αντιπροσώπων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Ή ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Άρθρο 37

Εποπτεία της ενωσιακής αγοράς και έλεγχος των ανελκυστήρων ή των κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας για ανελκυστήρες που εισέρχονται στην ενωσιακή αγορά

Το άρθρο 15 παράγραφος 3 και τα άρθρα 16 έως 29 του κανονι­ σμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 εφαρμόζονται στους ανελκυστήρες και στα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες.

Άρθρο 38

Διαδικασία           αντιμετώπισης     των         ανελκυστήρων     ή             των κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας για ανελκυστήρες που παρουσιάζουν κίνδυνο σε εθνικό επίπεδο

 1. Εάν οι αρχές εποπτείας της αγοράς κράτους μέλους έχουν επαρκείς λόγους να πιστεύουν ότι ένας ανελκυστήρας ή ένα κατα­ σκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες που διέπεται από την παρούσα οδηγία παρουσιάζει κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων ή, κατά περίπτωση, για την ασφάλεια των αγαθών, τότε διενεργούν αξιολόγηση για τον εν λόγω ανελκυ­ στήρα ή το κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες που καλύπτει όλες τις σχετικές απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Για τον σκοπό αυτό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς συνερ­ γάζονται όπως απαιτείται με τις αρχές εποπτείας της αγοράς.

Εάν, κατά την εν λόγω αξιολόγηση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, οι αρχές εποπτείας της αγοράς διαπιστώσουν ότι ο ανελκυ­ στήρας δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της παρούσας οδη­ γίας, ζητούν αμέσως από τον εγκαταστάτη να λάβει όλα τα ανα­ γκαία διορθωτικά μέτρα για να θέσει τον ανελκυστήρα σε συμμόρ­ φωση με τις απαιτήσεις.

Εάν, κατά την εν λόγω αξιολόγηση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, οι αρχές εποπτείας της αγοράς διαπιστώσουν ότι το κατα­ σκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες δεν συμμορφώνε­ ται προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, ζητούν αμέσως από τον σχετικό οικονομικό φορέα να λάβει όλα τα αναγκαία διορθω­ τικά μέτρα για να θέσει το κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις αυτές, να αποσύρει το κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες από την αγορά ή να το ανακαλέσει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, ανάλογο προς τη φύση του κινδύνου, το οποίο ορίζουν οι ίδιες.

Οι αρχές εποπτείας της αγοράς ενημερώνουν σχετικά τον οικείο κοινοποιημένο οργανισμό.

Το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 εφαρμόζεται στα μέτρα που αναφέρονται στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

 1. Εάν οι αρχές εποπτείας της αγοράς θεωρούν ότι η μη συμμόρφωση δεν περιορίζεται στην εθνική επικράτεια, ενημερώνουν την Επιτροπή και άλλα κράτη μέλη για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και τα μέτρα που ζήτησαν να λάβουν οι οικονομικοί φορείς.
 2. Ο οικονομικός φορέας εξασφαλίζει ότι λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα για όλους τους ανελκυστήρες ή τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες που έχει διαθέσει ή καταστή­ σει διαθέσιμους στην αγορά σε όλη την Ένωση.
 3. Εάν ο εγκαταστάτης, εντός του χρονικού διαστήματος στο οποίο αναφέρεται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1, δεν λάβει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα, τότε οι αρχές εποπτείας της αγοράς λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα προσωρινά μέτρα για να περιορίσουν ή να απαγορεύσουν τη διάθεση στην εθνική αγορά ή τη χρήση των εν λόγω ανελκυστήρων ή για να ανακαλέσουν τον ανελκυστήρα.

Εάν ο σχετικός οικονομικός φορέας, εντός του χρονικού διαστήμα­ τος που αναφέρεται στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1, δεν λάβει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα, τότε οι αρχές εποπτείας της αγοράς λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα προσωρινά μέτρα για να απαγορεύ­ σουν ή να περιορίσουν τη διαθεσιμότητα του κατασκευαστικού στοιχείου ασφάλειας για ανελκυστήρες στην εθνική αγορά ή να το αποσύρουν από την εν λόγω αγορά ή να το ανακαλέσουν.

Οι αρχές εποπτείας της αγοράς ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για τα μέτρα αυτά.

 1. Στις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 4 τρίτο εδάφιο περιλαμβάνονται όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, ιδίως τα στοι­ χεία που απαιτούνται για την ταύτιση του μη συμμορφούμενου ανελκυστήρα ή του κατασκευαστικού στοιχείου ασφάλειας για ανελ­ κυστήρες, την καταγωγή του, τη φύση της τυχόν μη συμμόρφωσης και του σχετικού κινδύνου, τη φύση και τη διάρκεια των εθνικών μέτρων που ελήφθησαν, καθώς και τα επιχειρήματα που προβάλ­ λουν οι σχετικοί οικονομικοί φορείς. Συγκεκριμένα, οι αρχές επο­ πτείας της αγοράς αναφέρουν αν η μη συμμόρφωση οφείλεται σε έναν από τους ακόλουθους λόγους:

α) ο ανελκυστήρας ή το κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες δεν τηρεί τις ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που ορίζονται στην παρούσα οδηγία ή

β) υπάρχουν ελλείψεις στα εναρμονισμένα πρότυπα που αναφέρο­ νται στο άρθρο 14 και στα οποία βασίζεται το τεκμήριο της συμμόρφωσης.

 1. Τα κράτη μέλη πλην του κράτους μέλους που κίνησε τη διαδικασία δυνάμει του παρόντος άρθρου ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για τα μέτρα που έλαβαν και παρέχουν τυχόν άλλες πρόσθετες πληροφορίες που έχουν όσον αφορά τη μη συμμόρφωση του ανελκυστήρα ή του κατασκευαστι­ κού στοιχείου ασφάλειας για ανελκυστήρες, και, σε περίπτωση δια­ φωνίας με εθνικό μέτρο που έχει θεσπιστεί, για τις τυχόν αντιρρή­ σεις τους.
 2. Εάν εντός τριών μηνών από τη λήψη των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 4 τρίτο εδάφιο δεν έχει διατυπωθεί ένσταση από κράτος μέλος ή την Επιτροπή σε σχέση με προσωρινό μέτρο που έχει λάβει κράτος μέλος, τότε το μέτρο θεωρείται δικαιολογημένο.
 3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι λαμβάνονται αμέσως τα κατάλληλα περιοριστικά μέτρα, όπως η απόσυρση ενός κατασκευα­ στικού στοιχείου ασφάλειας για ανελκυστήρες από την αγορά, για τον εν λόγω ανελκυστήρα ή το κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες.

Άρθρο 39

Ενωσιακή διαδικασία διασφάλισης

 1. Εάν κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 38 παράγραφοι 3 και 4, διατυπωθούν ενστάσεις για μέτρο που έχει λάβει κράτος μέλος ή εάν η Επιτροπή θεωρήσει το εθνικό μέτρο αντίθετο με τη νομοθεσία της Ένωσης, η Επιτροπή διαβουλεύεται αμέσως με τα κράτη μέλη και τον σχετικό οικονομικό φορέα ή φορείς και διενεργεί αξιολόγηση του εθνικού μέτρου. Βάσει των αποτελεσμάτων αυτής της αξιολόγησης η Επιτροπή εκδίδει εκτελε­ στική πράξη που ορίζει αν το εθνικό μέτρο είναι δικαιολογημένο.

Η Επιτροπή απευθύνει την απόφασή της σε όλα τα κράτη μέλη και την ανακοινώνει αμέσως σε αυτά και στον σχετικό οικονομικό φορέα ή φορείς.

 1. Εάν το εθνικό μέτρο για ανελκυστήρα θεωρηθεί δικαιολογη­ μένο, όλα τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι η διάθεση στην αγορά ή η χρήση του εν λόγω μη συμμορφούμενου ανελκυστήρα περιορίζεται ή απαγορεύεται ή ότι ο ανελκυστήρας ανακαλείται.

Εάν το εθνικό μέτρο για κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες θεωρηθεί δικαιολογημένο, όλα τα κράτη μέλη λαμ­ βάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι το μη συμμορ­ φούμενο κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες αποσύρεται από τις αγορές τους.

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά.

Εάν το εθνικό μέτρο δεν θεωρηθεί δικαιολογημένο, τότε το οικείο κράτος μέλος ανακαλεί το συγκεκριμένο μέτρο.

 1. Εάν το εθνικό μέτρο θεωρηθεί δικαιολογημένο και η μη συμ­ μόρφωση του ανελκυστήρα ή του κατασκευαστικού στοιχείου ασφάλειας για ανελκυστήρες αποδοθεί σε ελλείψεις του εναρμονι­ σμένου προτύπου, κατά το άρθρο 38 παράγραφος 5 στοιχείο β) της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή εφαρμόζει τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012.

Άρθρο 40

Συμμορφούμενοι ανελκυστήρες ή κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια

 1. Όταν κράτος μέλος διαπιστώσει, αφού έχει διενεργήσει αξιο­ λόγηση δυνάμει του άρθρου 38 παράγραφος 1, ότι ανελκυστήρας, μολονότι συμμορφώνεται με την παρούσα οδηγία, ενέχει κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων, και, κατά περίπτωση, την ασφάλεια των αγαθών, απαιτεί από τον εγκαταστάτη να λάβει όλα τα δέοντα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι ο εν λόγω ανελκυ­ στήρας δεν παρουσιάζει πλέον τον εν λόγω κίνδυνο ή για να ανα­ καλέσει τον ανελκυστήρα ή να απαγορεύσει τη χρήση του εντός εύλογης περιόδου που αυτό ορίζει, ανάλογης με τη φύση του κινδύνου.

Όταν ένα κράτος μέλος διαπιστώσει, αφού έχει διενεργήσει αξιολό­ γηση βάσει του άρθρου 38 παράγραφος 1, ότι συγκεκριμένο κατα­ σκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες, μολονότι συμ­ μορφώνεται με την παρούσα οδηγία, παρουσιάζει κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων, και, κατά περίπτωση, την ασφάλεια των αγαθών, απαιτεί από τον σχετικό οικονομικό φορέα να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι το συγκεκριμένο κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστή­ ρες, όταν διατεθεί στην αγορά, δεν παρουσιάζει πλέον τον εν λόγω κίνδυνο ή για να αποσύρει το κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες από την αγορά ή να το ανακαλέσει εντός εύλογης περιόδου που αυτό ορίζει, ανάλογης με τη φύση του κινδύνου.

 1. Ο οικονομικός φορέας εξασφαλίζει ότι λαμβάνονται διορθω­ τικά μέτρα για όλους τους ανελκυστήρες ή τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες που έχει διαθέσει ή καταστή­ σει διαθέσιμους στην αγορά σε όλη την Ένωση.
 2. Το κράτος μέλος ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη. Στην πληροφόρηση που παρέχει περιλαμβάνονται όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, ιδίως τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την ταυτοποίηση του ανελκυστήρα ή των κατασκευαστικών στοι­ χείων ασφάλειας για ανελκυστήρες, την καταγωγή και την αλυσίδα εφοδιασμού του ανελκυστήρα ή των κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας για ανελκυστήρες, τη φύση του σχετικού κινδύνου και τη φύση και τη διάρκεια των εθνικών μέτρων που ελήφθησαν.
 3. Η Επιτροπή διαβουλεύεται αμελλητί με τα κράτη μέλη και τον σχετικό οικονομικό φορέα (ή φορείς) και διενεργεί αξιολόγηση των εθνικών μέτρων που ελήφθησαν. Βάσει των αποτελεσμάτων αυτής της αξιολόγησης, η Επιτροπή αποφασίζει, με εκτελεστικές πράξεις, αν το εθνικό μέτρο είναι δικαιολογημένο και, εφόσον απαιτείται, προτείνει τα κατάλληλα μέτρα.

Οι εκτελεστικές πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέ­ τασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 42 παράγραφος 3.

Για δεόντως αιτιολογημένους επιτακτικούς έκτακτους λόγους που αφορούν την προστασία της ανθρώπινης υγείας και ασφάλειας, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις άμεσης εφαρμογής σύμφωνα με τη διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 42 παράγραφος

 1. Η Επιτροπή απευθύνει την απόφασή της σε όλα τα κράτη μέλη και την ανακοινώνει αμέσως σε αυτά και στον σχετικό οικο­ νομικό φορέα ή φορείς.

Άρθρο 41

Τυπική μη συμμόρφωση

 1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 38, όταν κράτος μέλος προβεί σε μία από τις κατωτέρω διαπιστώσεις, απαιτεί από τον οικείο οικονομικό φορέα να θέσει τέλος στη μη συμμόρφωση:

α) η σήμανση CE έχει τεθεί κατά παράβαση του άρθρου 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 ή του άρθρου 19 της παρούσας οδηγίας·

β) δεν έχει τεθεί η σήμανση CE·

γ) ο αριθμός μητρώου του κοινοποιημένου οργανισμού έχει τεθεί κατά παράβαση του άρθρου 19 ή δεν έχει τεθεί, παρότι απαι­ τείται δυνάμει του άρθρου 19·

δ) δεν έχει καταρτιστεί δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ·

ε) η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ δεν έχει καταρτιστεί σωστά·

στ) ο τεχνικός φάκελος που αναφέρεται στο παράρτημα IV μέρος A και μέρος B, και στα παραρτήματα VII, VIII και XI είτε δεν είναι διαθέσιμος είτε δεν είναι πλήρης·

ζ) το όνομα, η καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή το καταχωρι­ σμένο εμπορικό σήμα ή η διεύθυνση του εγκαταστάτη, του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα δεν δηλώνεται σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 6, το άρθρο 8 παράγραφος 6 ή το άρθρο 10 παράγραφος 3·

η) οι πληροφορίες που επιτρέπουν την ταυτοποίηση του ανελκυ­ στήρα ή του κατασκευαστικού στοιχείου ασφάλειας για ανελκυ­ στήρες δεν δηλώνονται σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 5 ή το άρθρο 8 παράγραφος 5·

θ) ο ανελκυστήρας ή το κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες δεν συνοδεύεται από τα έγγραφα που αναφέρο­ νται στο άρθρο 7 παράγραφος 7 ή στο άρθρο 8 παράγραφος 7 ή τα έγγραφα αυτά δεν συμμορφώνονται προς τις ισχύουσες απαιτήσεις.

 1. Εάν η μη συμμόρφωση της παραγράφου 1 εξακολουθήσει να υφίσταται, το οικείο κράτος μέλος λαμβάνει όλα τα δέοντα μέτρα για να περιορίσει ή να απαγορεύσει τη χρήση του ανελκυστήρα ή για να τον ανακαλέσει, ή για να περιορίσει ή να απαγορεύσει τη διάθεση στην αγορά των κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας για ανελκυστήρες ή για να εξασφαλίσει ότι τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες ανακαλούνται ή αποσύρονται από την αγορά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 42

Διαδικασία επιτροπής

 1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή για τους ανελκυ­ στήρες. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
 2. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
 3. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
 4. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται το άρθρο 8 σε συνδυασμό με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
 5. Η επιτροπή καλείται σε διαβούλευση από την Επιτροπή για κάθε ζήτημα για το οποίο απαιτείται η παροχή υπηρεσιών συμβού­ λου από εμπειρογνώμονες του τομέα, δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 ή άλλης νομοθεσίας της Ένωσης.

Η επιτροπή μπορεί επίσης να εξετάζει κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας το οποίο τίθεται από τον πρόεδρο της ή από εκπρόσωπο κράτους μέλους σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό της.

Άρθρο 43

Κυρώσεις

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες για τις κυρώσεις που επιβάλλο­ νται σε περιπτώσεις παράβασης από οικονομικούς φορείς των δια­ τάξεων του εθνικού δικαίου που θεσπίζονται κατ’ εφαρμογήν της παρούσας οδηγίας και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίζεται η επιβολή τους. Οι κανόνες αυτοί μπορούν να περι­ λαμβάνουν ποινικές κυρώσεις για σοβαρές παραβάσεις.

Οι προβλεπόμενες κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

Άρθρο 44

Μεταβατικές διατάξεις

Τα κράτη μέλη δεν εμποδίζουν τη θέση σε λειτουργία ή τη διάθεση στην αγορά κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας για ανελκυστή­ ρες που καλύπτονται από την οδηγία 95/16/ΕΚ τα οποία είναι σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία και διατίθενται στην αγορά πριν από τις 20 Απριλίου 2016.

Τα πιστοποιητικά και οι αποφάσεις που εκδίδονται από κοινοποι­ ημένους οργανισμούς δυνάμει της οδηγίας 95/16/ΕΚ ισχύουν σύμ­ φωνα με την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 45

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

 1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο έως τις 19 Απριλίου 2016, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με το άρθρο 2 σημεία 4 έως 21, τα άρθρα 7 έως 14, τα άρθρα 17 και 18, το άρθρο 19 παράγραφος 5, τα άρθρα 20 έως 44, το άρθρο 45 παράγραφος 1, τα άρθρα 47 και 48 και το παράρτημα II μέρος Α στοιχεία στ), ια), ιβ) και ιγ), το παράρτημα II μέρος Β στοιχεία ε), ια), ιβ) και ιγ), το παράρτημα IV μέρος Α σημείο 2 στοιχείο ε), σημείο 3 στοιχεία γ), δ) και στ), σημείο 4 στοιχεία β) έως ε) και σημεία 5 έως 9, το παράρτημα IV μέρος Β σημείο 2 στοιχείο ε), σημείο 3 στοιχεία γ), ε) και η), σημείο 4 στοιχεία γ) έως ε), σημείο 6 δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο, σημεία 7 έως 10, το παράρτημα V σημείο 3.2 στοιχείο β) και σημεία 5 και 6, το παράρτημα VI σημεία 3.1 στοιχεία α), β) και γ), σημείο 3.3 τέταρτο και πέμπτο εδάφιο και σημεία 4.3 και 7, το παράρτημα VII σημείο 3.1 στοιχεία α), β), δ) και στ), σημεία 3.3, 4.2 και 7, το παράρτημα VIII σημείο 3 στοι­ χεία γ), ε) και η) και σημείο 4, το παράρτημα IX σημείο 3 στοιχεία α) έως δ), το παράρτημα X σημείο 3.1 στοιχεία α) και ε) και σημεία 3.4 και 6, το παράρτημα XI σημείο 3.1 στοιχεία α), β), γ) και ε), σημεία 3.3.4, 3.3.5, 3.4 και 3.5, σημείο 5 στοιχείο β) και σημείο 6 και το παράρτημα XII σημείο 3.1 στοιχείο α) και σημεία 3.3 και 6. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο αυτών των μέτρων. Εφαρμόζουν τα μέτρα αυτά από τις 20 Απριλίου 2016.

Κατά τη θέσπισή τους από τα κράτη μέλη, τα μέτρα αυτά περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την παρα­ πομπή αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι εν λόγω δια­ τάξεις περιλαμβάνουν επίσης δήλωση που διευκρινίζει ότι οι παρα­ πομπές στην οδηγία που καταργείται από την παρούσα οδηγία, οι οποίες περιέχονται στις ισχύουσες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, θεωρείται ότι γίνονται στην παρούσα οδηγία. Ο τρόπος πραγματοποίησης αυτής της παραπομπής και η διατύ­ πωση αυτής της δήλωσης καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

 1. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπει η παρούσα οδηγία.

Άρθρο 46

Επανεξέταση

 1. Πριν από τις 19 Απριλίου 2018 η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή και λειτουργία της παρούσας οδηγίας.
 2. Η έκθεση αυτή βασίζεται σε διαβούλευση με τους σχετικούς ενδιαφερόμενους παράγοντες.
 3. Η έκθεση συνοδεύεται, αν αυτό ενδείκνυται, από πρόταση τροποποίησης της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 47

Κατάργηση

Η οδηγία 95/16/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από τις πράξεις που παρατίθενται στο παράρτημα XIII μέρος A, καταργείται με ισχύ από τις 20 Απριλίου 2016, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών σχετικά με τις προθεσμίες μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και των ημερομηνιών εφαρμογής των οδηγιών που αναφέρο­ νται στο παράρτημα XIII μέρος Β.

Οι παραπομπές στην καταργούμενη οδηγία νοούνται ως παραπομ­ πές στην παρούσα οδηγία και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος XIV.

Άρθρο 48

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Το άρθρο 1, το άρθρο 2 σημεία 1) έως 4), τα άρθρα 3 έως 6, τα άρθρα 15 και 16, το άρθρο 19 παράγραφοι 1 έως 4, το άρθρο 44, το άρθρο 45 παράγραφος 2, το άρθρο 49 και το παράρτημα I, το παράρτημα II μέρος Α στοιχεία α) έως ε) και στοιχεία ζ) έως ι), το παράρτημα II μέρος Β στοιχεία α), γ) και δ) και στοιχεία στ) έως ι), το παράρτημα III, το παράρτημα IV μέρος Α σημείο 1, σημείο 2 στοιχεία α) έως δ), σημείο 3 στοιχεία α), β), ε), ζ) και η), σημείο 4 στοιχείο α) και σημείο 10, το παράρτημα IV μέρος Β σημείο 1, σημείο 2 στοιχεία α) έως δ), σημείο 3 στοιχεία α), β), δ), στ), ζ), θ) και ι), σημείο 4 στοιχεία α) και β), σημείο 6 πρώτο εδάφιο και σημείο 11, το παράρτημα V σημεία 1 έως 3.1, σημείο 3.2 στοιχείο α) και σημεία 3.3 έως 4, το παράρτημα VI σημεία 1 και 2, σημείο 3.1 στοιχεία δ) έως στ), σημείο 3.2, σημείο 3.3 πρώτο έως τρίτο εδάφιο, σημεία 3.4 έως 4.2 και σημείο 6, το παράρτημα VII σημεία 1 και 2, σημείο 3.1 στοιχεία γ) και ε), σημεία 3.2, 3.4 και 4.1 και σημεία 4.3 έως 6, το παράρτημα VIII, σημεία 1 και 2, σημείο 3 στοιχεία α), β), στ), ζ) και θ) και σημείο 6, το παράρτημα IX σημεία 1 και 2 και σημεία 4 έως 6, το παράρτημα X σημεία 1 και 2, σημείο 3.1 στοιχεία β), γ) και δ) και σημεία 3.2, 3.3, 4 και 5, το παράρτημα XI σημεία 1 και 2, σημείο 3.1 στοιχείο δ), σημεία 3.2, 3.3.1 και 4 και σημείο 5 στοιχεία α), γ) και δ), το παράρτημα XII σημεία 1 και 2, σημείο 3.1 στοιχεία β), γ) και δ) και σημεία 3.2, 3.4, 4

 

και 5 εφαρμόζονται από τις 19 Απριλίου 2016.

Άρθρο 49

Αποδέκτες Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ο Πρόεδρος

M. SCHULZ

Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος

Δ. ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ

Στρασβούργο, 26 Φεβρουαρίου 2014.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 1. Οι υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις ουσιώδεις απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας εφαρμόζονται μόνον όταν ο αντίστοιχος κίνδυνος υπάρχει κατά τη χρησιμοποίηση του συγκεκριμένου ανελκυστήρα ή του στοιχείου ασφάλειας για ανελκυστήρες υπό τις συνθήκες που προβλέπονται από τον εγκαταστάτη ή τον κατασκευαστή.
 2. Οι ουσιώδεις απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας στην οδηγία είναι επιτακτικές. Ωστόσο, εάν ληφθεί υπόψη η κατάσταση της τεχνικής, οι στόχοι που καθορίζουν ενδέχεται να μην επιτυγχάνονται. Στην περίπτωση αυτή, και στο μέτρο του δυνατού, ο ανελκυστήρας ή το κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες σχεδιάζεται και κατασκευάζεται έτσι ώστε να τείνει προς τους στόχους αυτούς.
 3. Ο κατασκευαστής και ο εγκαταστάτης οφείλουν να διενεργούν εκτίμηση επικινδυνότητας ώστε να εξετάζουν σε ποιους κινδύνους είναι εκτεθειμένο το προϊόν τους και στη συνέχεια να σχεδιάζουν και να κατασκευάζουν το προϊόν με βάση την ανάλυση αυτή.

1.       Γενικά

1.1.     Εφαρμογή της οδηγίας 2006/42/ΕΚ

Εφόσον υφίσταται ο σχετικός κίνδυνος και δεν καλύπτεται από το παρόν παράρτημα, ισχύουν οι ουσιώδεις απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας του παραρτήματος I της οδηγίας 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου­ λίου ( 1 ). Εν πάση περιπτώσει, ισχύει η ουσιώδης απαίτηση υγείας και ασφάλειας του παραρτήματος I σημείο 1.1.2 της οδηγίας 2006/42/ΕΚ.

1.2.    Θαλαμίσκος

Ο θαλαμίσκος κάθε ανελκυστήρα πρέπει να είναι θάλαμος. Ο θάλαμος αυτός πρέπει να είναι σχεδιασμένος και κατα­ σκευασμένος έτσι ώστε να παρέχει τον χώρο και την ανθεκτικότητα που αντιστοιχούν στον μέγιστο δυνατό αριθμό προσώπων καθώς και στο ονομαστικό φορτίο του ανελκυστήρα, όπως αυτά καθορίζονται από τον εγκαταστάτη.

Εάν ο ανελκυστήρας προορίζεται για τη μεταφορά προσώπων, και εφόσον οι διαστάσεις του το επιτρέπουν, ο θαλαμίσκος πρέπει να είναι σχεδιασμένος και κατασκευασμένος έτσι ώστε τα δομικά του χαρακτηριστικά να μην παρακωλύουν ούτε να εμποδίζουν την πρόσβαση και τη χρήση από πρόσωπα με ειδικές ανάγκες και να επιτρέπουν όλες τις κατάλληλες μετατροπές για τη διευκόλυνση της χρήσης του από τα πρόσωπα αυτά.

1.3.    Μέσα ανάρτησης και στήριξης

Τα μέσα ανάρτησης και/ή στήριξης του θαλαμίσκου, των συνδέσεών του, και οι σχετικές απολήξεις τους πρέπει να επιλέγονται και να σχεδιάζονται ούτως ώστε να εξασφαλίζουν ικανοποιητικό επίπεδο συνολικής ασφάλειας και να ελαχιστοποιούν τους κινδύνους πτώσης του θαλαμίσκου, εάν ληφθούν υπόψη οι συνθήκες χρησιμοποίησης, τα υλικά και οι συνθήκες κατασκευής.

Τα μέσα ανάρτησης του θαλαμίσκου, εφόσον είναι συρματόσχοινα ή αλυσίδες, πρέπει να είναι διπλά και ανεξάρτητα, και το καθένα να είναι εφοδιασμένο με ανεξάρτητο σύστημα αγκύρωσης. Τα συρματόσχοινα ή οι αλυσίδες δεν πρέπει να έχουν συνδέσεις ή ματίσματα, παρά μόνο όπου αυτό χρειάζεται για τη στερέωση ή για να σχηματιστεί βρόχος (θηλιά).

1.4.    Έλεγχος των καταπονήσεων (περιλαμβανομένης της υπερβολικής ταχύτητας)

1.4.1. Οι ανελκυστήρες πρέπει να σχεδιάζονται, να κατασκευάζονται και να εγκαθίστανται κατά τρόπον ώστε να είναι αδύνατον να εκτελούν εντολές χειρισμών όταν το φορτίο υπερβαίνει την ονομαστική τιμή.

1.4.2. Οι ανελκυστήρες πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με διάταξη για τον περιορισμό της ανάπτυξης υπερβολικής ταχύτητας.

Η απαίτηση αυτή δεν εφαρμόζεται στους ανελκυστήρες οι οποίοι, λόγω του σχεδιασμού του συστήματος κίνησης, δεν είναι δυνατόν να αναπτύξουν υπερβολική ταχύτητα.

1.4.3. Οι ταχυκίνητοι ανελκυστήρες πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με διάταξη ελέγχου και ρύθμισης της ταχύτητας.

1.4.4. Οι ανελκυστήρες στους οποίους χρησιμοποιούνται τροχαλίες τριβής πρέπει να σχεδιάζονται κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότητα των συρματοσχοίνων έλξεως επί της τροχαλίας.

1.5.    Μηχανισμός

1.5.1. Κάθε ανελκυστήρας προσώπων πρέπει να διαθέτει ιδιαίτερη κινητήρια μηχανή. Η απαίτηση αυτή δεν αφορά τους ανελκυστήρες που αντί για αντίβαρα έχουν δεύτερο θαλαμίσκο.

( 1)  ΕΕ L 157 της 9.6.2006, σ. 24.

1.5.2. Ο εγκαταστάτης μεριμνά ώστε η μηχανή και τα συναφή συστήματα του ανελκυστήρα να είναι προσπελάσιμα μόνο για συντήρηση και περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης.

1.6.       Έλεγχοι

1.6.1. Τα όργανα ελέγχου των ανελκυστήρων οι οποίοι προορίζονται να χρησιμοποιούνται από μη συνοδευόμενα άτομα με ειδικές ανάγκες πρέπει να είναι σχεδιασμένα και διατεταγμένα κατά κατάλληλο τρόπο.

1.6.2. Η λειτουργία των οργάνων ελέγχου πρέπει να επισημαίνεται σαφώς.

1.6.3. Τα κυκλώματα κλήσης συστοιχίας ανελκυστήρων μπορούν να είναι κοινά ή διασυνδεδεμένα.

1.6.4. Η ηλεκτρική εγκατάσταση και η συνδεσμολογία πρέπει να γίνονται κατά τρόπον ώστε:

α) να αποκλείεται κάθε σύγχυση με κυκλώματα που δεν ανήκουν στον ανελκυστήρα·

β) να είναι δυνατή η υπό φορτίο μεταγωγή του ηλεκτρικού κυκλώματος κίνησης·

γ) οι κινήσεις του ανελκυστήρα να εξαρτώνται από μηχανισμούς ασφαλείας που θα περιλαμβάνονται σε σύστημα χειρισμού με δικές του διατάξεις ασφαλείας·

δ) βλάβη της ηλεκτρικής εγκατάστασης να μην δημιουργεί επικίνδυνη κατάσταση.

2.         Κίνδυνοι για πρόσωπα εκτός του θαλαμίσκου

2.1. Ο ανελκυστήρας πρέπει να είναι σχεδιασμένος και κατασκευασμένος κατά τρόπον ώστε η προσπέλαση στον χώρο διαδρομής του θαλαμίσκου να είναι δυνατή μόνο για συντήρηση και περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης. Πριν ένα άτομο εισέλθει στον χώρο αυτό, πρέπει να καθίσταται αδύνατη η συνήθης χρήση του ανελκυστήρα.

2.2. Ο ανελκυστήρας πρέπει να κατασκευάζεται και να σχεδιάζεται ούτως ώστε να εμποδίζεται τυχόν σύνθλιψη όταν ο θαλαμίσκος βρίσκεται σε μια από τις οριακές θέσεις της διαδρομής του.

Τούτο μπορεί να επιτευχθεί εφόσον προβλεφθεί ελεύθερος χώρος ή καταφύγιο πέραν των οριακών θέσεων.

Σε ειδικές περιπτώσεις, ενώ επαφίεται στα κράτη μέλη η δυνατότητα προηγούμενης σύμφωνης γνώμης τους, ιδίως όσον αφορά υφιστάμενα κτίρια, όταν δεν είναι δυνατόν να εφαρμοσθεί η προαναφερόμενη λύση μπορούν να προβλέπονται άλλα κατάλληλα μέσα για την αποφυγή του κινδύνου αυτού.

2.3. Τα επίπεδα εισόδου και εξόδου στον/από τον θαλαμίσκο πρέπει να διαθέτουν θύρες φρέατος στους ορόφους οι οποίες να έχουν επαρκή μηχανική αντοχή, σε σχέση με τις προβλεπόμενες συνθήκες χρήσης.

Μια διάταξη διασυνδεδεμένης ασφάλισης πρέπει να αποκλείει, υπό συνθήκες κανονικής λειτουργίας:

α) ελεγχόμενη ή μη κίνηση του θαλαμίσκου, εφόσον όλες οι θύρες του φρέατος στους ορόφους δεν είναι κλειστές και ασφαλισμένες·

β) άνοιγμα θύρας ορόφου, εάν ο θαλαμίσκος δεν έχει σταματήσει και δεν βρίσκεται στον προβλεπόμενο όροφο.

Επιτρέπονται ωστόσο όλες οι κινήσεις διόρθωσης της στάθμης στο επίπεδο του ορόφου, με ανοικτές τις θύρες, σε συγκεκριμένες ζώνες, υπό τον όρο ότι η ταχύτητα διόρθωσης της στάθμης θα ελέγχεται.

3.         Κίνδυνοι για πρόσωπα εντός του θαλαμίσκου

3.1. Οι θαλαμίσκοι των ανελκυστήρων πρέπει να είναι εντελώς κλειστοί, με πλήρη τοιχώματα, περιλαμβανομένων των δαπέδων και των οροφών, εξαιρουμένων των ανοιγμάτων εξαερισμού, και εξοπλισμένοι με πλήρεις θύρες. Οι θύρες των θαλαμίσκων πρέπει να είναι σχεδιασμένες και εγκατεστημένες έτσι ώστε ο θαλαμίσκος να μην μπορεί να κινηθεί παρά μόνο για την προβλεπόμενη στο τρίτο εδάφιο του σημείου 2.3 επαναφορά, εφόσον οι θύρες δεν είναι κλειστές και να σταματά σε περίπτωση που οι θύρες ανοίξουν.

Οι θύρες των θαλαμίσκων πρέπει να παραμένουν κλειστές και κλειδωμένες σε περίπτωση στάσης μεταξύ δύο επιπέδων, εφόσον υπάρχει κίνδυνος πτώσης μεταξύ του θαλαμίσκου και του φρέατος ή ελλείψει φρέατος.

3.2. Σε περίπτωση βλάβης του κυκλώματος τροφοδότησης ή κατασκευαστικού στοιχείου, ο θαλαμίσκος πρέπει να είναι εφοδιασμένος με διατάξεις που εμποδίζουν την ελεύθερη πτώση ή ανεξέλεγκτες κινήσεις του θαλαμίσκου.

Η διάταξη που εμποδίζει την ελεύθερη πτώση του θαλαμίσκου πρέπει να είναι ανεξάρτητη από τα μέσα ανάρτησης του θαλαμίσκου.

Η διάταξη αυτή πρέπει να σταματά τον θαλαμίσκο όταν βρίσκεται υπό το ονομαστικό του φορτίο και έχει τη μέγιστη προβλεπόμενη από τον εγκαταστάτη ταχύτητα. Η στάση λόγω της επενεργείας της εν λόγω διάταξης δεν πρέπει να προκαλεί επιβράδυνση επικίνδυνη για τους επιβάτες σε όλες τις περιπτώσεις φόρτωσης.

3.3. Ανάμεσα στον πυθμένα του φρέατος και το δάπεδο του θαλαμίσκου πρέπει να υπάρχουν εγκατεστημένες διατάξεις απόσβεσης των κρούσεων σε περίπτωση υπέρβασης της κανονικής διαδρομής.

Στην περίπτωση αυτή, η μέτρηση του ελεύθερου χώρου ο οποίος προβλέπεται στο σημείο 2.2 πρέπει να γίνει με τις εν λόγω διατάξεις πλήρως συμπιεσμένες.

Η απαίτηση αυτή δεν ισχύει για τους ανελκυστήρες, ο θαλαμίσκος των οποίων, λόγω του σχεδιασμού του συστήματος κίνησης, δεν είναι δυνατόν να εισέλθει στον ελεύθερο χώρο που προβλέπει το σημείο 2.2.

3.4. Οι ανελκυστήρες πρέπει να είναι σχεδιασμένοι και κατασκευασμένοι έτσι ώστε να μην μπορούν να τεθούν σε κίνηση, εάν η διάταξη που προβλέπεται στο σημείο 3.2 δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει.

4.        Άλλοι κίνδυνοι

4.1. Εφόσον είναι μηχανοκίνητες, οι θύρες του φρέατος στους ορόφους, οι θύρες των θαλαμίσκων ή ο συνδυασμός των δύο αυτών, πρέπει να έχουν εξοπλιστεί με διάταξη για την αποτροπή των κινδύνων τυχόν σύνθλιψης κατά την κίνησή τους.

4.2. Οι θύρες του φρέατος στους ορόφους, όταν πρέπει να συμβάλουν στην πυρασφάλεια του κτιρίου, συμπεριλαμβανομένων των θυρών με γυάλινα τμήματα, πρέπει να παρουσιάζουν κατάλληλη αντοχή στη φωτιά, η οποία να χαρακτηρίζεται από τη δυνατότητα διατήρησης της ακεραιότητάς τους και τις ιδιότητές τους όσον αφορά τη μόνωση (μη εξάπλωση της φλόγας) και τη μετάδοση της θερμότητας (θερμική ακτινοβολία).

4.3. Τα ενδεχόμενα αντίβαρα πρέπει να είναι εγκατεστημένα κατά τρόπον ώστε να αποφεύγεται οποιοσδήποτε κίνδυνος σύγκρουσής τους με τον θαλαμίσκο ή πτώσης τους πάνω σ’ αυτόν.

4.4. Οι ανελκυστήρες πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με μέσα τα οποία να επιτρέπουν την ελεύθερη έξοδο και την εκκένωση των προσώπων τα οποία έχουν κλειστεί στον θαλαμίσκο.

4.5. Οι θαλαμίσκοι πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με μέσα αμφίδρομης επικοινωνίας που να επιτρέπουν τη μόνιμη σύνδεση με υπηρεσία άμεσης βοήθειας.

4.6. Οι ανελκυστήρες πρέπει να είναι σχεδιασμένοι και κατασκευασμένοι έτσι ώστε, σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης θερμοκρασίας του χώρου της μηχανής που προβλέπει ο εγκαταστάτης, να μπορούν να ολοκληρώνουν τις υπό εξέλιξη κινήσεις αλλά να μη δέχονται νέες εντολές ελέγχου.

4.7. Οι θαλαμίσκοι πρέπει να είναι σχεδιασμένοι και κατασκευασμένοι έτσι ώστε να διασφαλίζουν επαρκή αερισμό στους επιβάτες, ακόμα και σε περίπτωση παρατεταμένης στάσης.

4.8. Ο θαλαμίσκος πρέπει να φωτίζεται επαρκώς εφόσον χρησιμοποιείται ή εφόσον κάποια θύρα είναι ανοικτή. Πρέπει επίσης να προβλέπεται φωτισμός ασφαλείας.

4.9. Τα μέσα επικοινωνίας και ο φωτισμός ασφαλείας που προβλέπονται στα σημεία 4.5 και 4.8 αντίστοιχα πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται ούτως ώστε να μπορούν να λειτουργούν ακόμη και αν διακοπεί η κανονική παροχή ενεργείας. Ο χρόνος λειτουργίας τους πρέπει να είναι επαρκής ώστε να επιτρέπει την κανονική επέμβαση των σωστικών συνεργείων.

4.10. Το κύκλωμα ελέγχου των ανελκυστήρων που μπορούν να χρησιμοποιούνται σε περίπτωση πυρκαγιάς πρέπει να σχεδιά­ ζεται και να κατασκευάζεται κατά τρόπον ώστε να είναι δυνατόν να αποκλειστεί η εξυπηρέτηση ορισμένων επιπέδων και να είναι δυνατός ο κατά προτεραιότητα έλεγχος του ανελκυστήρα από τους πυροσβέστες.

5.       Σήμανση

5.1. Επιπλέον των ελάχιστων ενδείξεων που απαιτούνται για όλες τις μηχανές σύμφωνα με το παράρτημα I σημείο 1.7.3 της οδηγίας 2006/42/ΕΚ, όλοι οι θαλαμίσκοι πρέπει να φέρουν ευδιάκριτη πινακίδα που να αναφέρει σαφώς το ονομαστικό φορτίο σε χιλιόγραμμα και τον μέγιστο αριθμό ατόμων που επιτρέπεται να επιβαίνουν.

5.2.    Εφόσον ο ανελκυστήρας έχει σχεδιαστεί κατά τρόπον ώστε τυχόν παγιδευμένα άτομα να μπορούν να απελευθερώνονται χωρίς εξωτερική βοήθεια, οι σχετικές οδηγίες πρέπει να αναγράφονται σαφώς και ευκρινώς εντός του θαλαμίσκου.

6.          Οδηγίες

6.1. Τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες που αναφέρονται στο παράρτημα III πρέπει να συνοδεύονται από οδηγίες, ώστε να μπορούν να πραγματοποιούνται αποτελεσματικά και χωρίς κινδύνους: α) η συναρμολόγηση·

β) η καλωδίωση·

γ) η ρύθμιση·

δ) η συντήρηση.

6.2. Κάθε ανελκυστήρας πρέπει να συνοδεύεται από οδηγίες. Οι οδηγίες αυτές περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα έγγραφα:

α) οδηγίες, που περιέχουν τα σχέδια και σχεδιαγράμματα που είναι αναγκαία για την τρέχουσα χρήση καθώς και για τη συντήρηση, την επιθεώρηση, την επισκευή, τις περιοδικές εξακριβώσεις και τους χειρισμούς παροχής βοήθειας που αναφέρονται στο σημείο 4.4·

β) βιβλίο παρακολούθησης στο οποίο μπορούν να σημειώνονται οι επισκευές και, κατά περίπτωση, οι περιοδικές εξακριβώσεις.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ για κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

α) την εταιρική επωνυμία και τη διεύθυνση του κατασκευαστή·

β) ενδεχομένως, την εταιρική επωνυμία και τη διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του·

γ) την περιγραφή του κατασκευαστικού στοιχείου ασφάλειας για ανελκυστήρες, τον χαρακτηρισμό του τύπου ή της σειράς και τον αριθμό σειράς (εφόσον υπάρχει)· μπορεί, εάν είναι απαραίτητο για την αναγνώριση του κατασκευαστικού στοιχείου ασφάλειας για ανελκυστήρες, να περιλαμβάνεται εικόνα·

δ) τη λειτουργία ασφάλειας που επιτελεί το στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες, εφόσον δεν προκύπτει σαφώς από την περιγραφή·

ε)             το έτος κατασκευής του στοιχείου ασφάλειας για ανελκυστήρες· στ) όλες τις σχετικές διατάξεις στις οποίες ανταποκρίνεται το στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες·

ζ) δήλωση ότι το κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες συμμορφώνεται με τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης·

η) ενδεχομένως, αναφορά στα χρησιμοποιηθέντα εναρμονισμένα πρότυπα·

θ) ενδεχομένως, το όνομα, τη διεύθυνση και τον αριθμό μητρώου του κοινοποιημένου οργανισμού που πραγματοποίησε την εξέταση τύπου ΕΕ των κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας για ανελκυστήρες που εκτίθενται στο παράρτημα IV μέρος Α και στο παράρτημα VI, και αναφορά του πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΕ που χορήγησε ο εν λόγω κοινοποιημένος οργανισμός·

ι) ενδεχομένως, όνομα, διεύθυνση και αριθμό μητρώου του κοινοποιημένου οργανισμού ο οποίος έχει πραγματοποιήσει τη διαδικασία αξιολόγησης τύπου με δειγματοληπτικό έλεγχο για τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες που εκτίθενται στο παράρτημα IX·

ια) ενδεχομένως, όνομα, διεύθυνση και αριθμό μητρώου του κοινοποιημένου οργανισμού ο οποίος έχει εγκρίνει το σύστημα διασφάλισης ποιότητας που εφαρμόζει ο κατασκευαστής σύμφωνα με τη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης που εκτίθεται στο παράρτημα VI ή VII·

ιβ) το όνομα και την ιδιότητα του προσώπου που έχει εξουσιοδοτηθεί να υπογράφει τη δήλωση εξ ονόματος του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του· ιγ) τόπος και ημερομηνία υπογραφής· ιδ) υπογραφή.

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ «ΕΕ» ΓΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ για ανελκυστήρες συντάσσεται στην ίδια γλώσσα με τις οδηγίες που αναφέρονται στο παράρτημα I σημείο 6.2 και περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

α) την εταιρική επωνυμία και τη διεύθυνση του εγκαταστάτη·

β) κατά περίπτωση, την εταιρική επωνυμία και τη διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου·

γ) περιγραφή του ανελκυστήρα, χαρακτηρισμό του τύπου ή της σειράς, αριθμό σειράς και διεύθυνση στην οποία εγκατα­ στάθηκε ο ανελκυστήρας·

δ) έτος εγκατάστασης του ανελκυστήρα·

ε)             όλες τις σχετικές διατάξεις στις οποίες ανταποκρίνεται ο ανελκυστήρας· στ) δήλωση ότι ο ανελκυστήρας συμμορφώνεται με τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης·

ζ) ενδεχομένως, το ή τα στοιχεία των εναρμονισμένων προτύπων που χρησιμοποιήθηκαν·

η) ενδεχομένως, το όνομα, τη διεύθυνση και τον αριθμό μητρώου του κοινοποιημένου οργανισμού που πραγματοποίησε την εξέταση τύπου ΕΕ των ανελκυστήρων που εκτίθενται στο παράρτημα IV μέρος Β, και αναφορά του πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΕ που χορήγησε ο εν λόγω κοινοποιημένος οργανισμός·

θ) ενδεχομένως, το όνομα, τη διεύθυνση και τον αριθμό μητρώου του κοινοποιημένου οργανισμού ο οποίος έχει πραγματοποι­ ήσει τη διαδικασία εξακρίβωσης για ανελκυστήρες ανά μονάδα, που εκτίθενται στο παράρτημα VIII·

ι) ενδεχομένως, το όνομα, τη διεύθυνση και τον αριθμό μητρώου του κοινοποιημένου οργανισμού ο οποίος έχει πραγματοποι­ ήσει τον τελικό έλεγχο του ανελκυστήρα, που εκτίθεται στο παράρτημα V·

ια) ενδεχομένως, το όνομα, τη διεύθυνση και τον αριθμό μητρώου του κοινοποιημένου οργανισμού ο οποίος έχει εγκρίνει το σύστημα διασφάλισης ποιότητας που χρησιμοποιεί ο εγκαταστάτης σύμφωνα με τη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρ­ φωσης που εκτίθεται στο παράρτημα X, XI ή XII·

ιβ) το όνομα και την ιδιότητα του προσώπου που έχει εξουσιοδοτηθεί να υπογράψει τη δήλωση εξ ονόματος του εγκαταστάτη ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του· ιγ) τον τόπο και την ημερομηνία υπογραφής· ιδ) υπογραφή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

 1. Διατάξεις ασφάλισης των θυρών του φρέατος στους ορόφους.
 2. Προστατευτικές διατάξεις κατά της πτώσης όπως αναφέρονται στο παράρτημα I σημείο 3.2, οι οποίες εμποδίζουν την πτώση του θαλαμίσκου ή ανεξέλεγκτες κινήσεις.
 3. Διατάξεις για τον περιορισμό της υπερβολικής ταχύτητας.
 4. α) Προσκρουστήρες με συσσώρευση ενέργειας:
 5. i) με μη γραμμικά χαρακτηριστικά ή ii) με απόσβεση της κίνησης επιστροφής.

β) Προσκρουστήρες με διάχυση ενέργειας.

 1. Διατάξεις ασφάλειας στα έμβολα των υδραυλικών κυκλωμάτων ισχύος εφόσον χρησιμοποιούνται ως προστατευτικές διατάξεις κατά της πτώσης.
 2. Ηλεκτρικές διατάξεις ασφάλειας υπό μορφή κυκλωμάτων ασφάλειας που περιλαμβάνουν ηλεκτρονικά κατασκευαστικά στοι­ χεία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΥΠΟΥ ΕΕ ΓΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

(ενότητα Β)

A. Εξέταση τύπου ΕΕ των κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας για ανελκυστήρες

 1. Η εξέταση τύπου ΕΕ είναι το μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης κατά το οποίο ένας κοινοποιημένος οργανισμός εξετάζει την τεχνική σχεδίαση ενός κατασκευαστικού στοιχείου ασφάλειας για ανελκυστήρες και διαπιστώνει και πιστοποιεί ότι η τεχνική σχεδίαση του κατασκευαστικού στοιχείου ασφάλειας για ανελκυστήρες ικανοποιεί τις ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας του παραρτήματος I και επιτρέπει στον ανελκυστήρα στον οποίο έχει τοποθετηθεί ορθά να πληροί τις διατάξεις αυτές.
 2. Η αίτηση εξέτασης τύπου ΕΕ υποβάλλεται από τον κατασκευαστή ή από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του σε έναν και μόνο κοινοποιημένο οργανισμό της επιλογής του.

Η αίτηση περιλαμβάνει:

α) το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή και, εφόσον η αίτηση υποβάλλεται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρό­ σωπο, το όνομα και τη διεύθυνσή του, καθώς επίσης και τον τόπο κατασκευής των κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας για ανελκυστήρες·

β) γραπτή δήλωση με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει υποβληθεί η ίδια αίτηση σε άλλο κοινοποιημένο οργανισμό· γ) τον τεχνικό φάκελο·

δ) αντιπροσωπευτικό δείγμα του κατασκευαστικού στοιχείου ασφάλειας για ανελκυστήρες ή ένδειξη του τόπου όπου μπορεί να υποβληθεί σε εξέταση. Ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να ζητήσει επιπλέον δείγματα, εφόσον αυτό απαιτείται για τη διεξαγωγή του προγράμματος δοκιμών·

ε) τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την επάρκεια της τεχνικής σχεδίασης. Τα δικαιολογητικά αυτά μνημονεύουν όλα τα σχετικά έγγραφα, περιλαμβανομένων τυχόν άλλων σχετικών τεχνικών προδιαγραφών, που έχουν χρησιμοποιηθεί, ιδίως στις περιπτώσεις που δεν έχουν εφαρμοσθεί πλήρως τα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα. Τα δικαιολογητικά περιλαμβά­ νουν, όπου είναι αναγκαίο, τα αποτελέσματα δοκιμών που διενεργήθηκαν σύμφωνα με άλλες σχετικές τεχνικές προδια­ γραφές από το κατάλληλο εργαστήριο του κατασκευαστή ή από άλλο εργαστήριο δοκιμών εξ ονόματός του και με ευθύνη του.

 1. Ο τεχνικός φάκελος καθιστά εφικτή την αξιολόγηση της συμμόρφωσης του κατασκευαστικού στοιχείου ασφάλειας για ανελκυστήρες προς τους όρους που αναφέρονται στο σημείο 1 και περιλαμβάνει επαρκή ανάλυση και εκτίμηση του (των) κινδύνου(-ων). Ο τεχνικός φάκελος προσδιορίζει τις ισχύουσες απαιτήσεις και καλύπτει —στον βαθμό που αυτό απαιτείται για την αξιολόγηση— τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία του κατασκευαστικού στοιχείου ασφάλειας για ανελκυστήρες.

Ο τεχνικός φάκελος περιέχει, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα στοιχεία:

α) περιγραφή του κατασκευαστικού στοιχείου ασφάλειας για ανελκυστήρες στην οποία συμπεριλαμβάνεται ο τομέας της χρήσης (κυρίως τα ενδεχόμενα όρια ταχύτητας, το φορτίο, η ενέργεια) και οι συνθήκες (κυρίως εκρηκτικές ατμόσφαιρες, κακές καιρικές συνθήκες)·

β) σχέδια σχεδιασμού και κατασκευής και σχεδιαγράμματα·

γ) εξηγήσεις που είναι αναγκαίες για την κατανόηση αυτών των σχεδίων και σχεδιαγραμμάτων καθώς και της λειτουργίας των κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας για ανελκυστήρες·

δ) πίνακα των εναρμονισμένων προτύπων που εφαρμόζονται πλήρως ή εν μέρει, των οποίων τα στοιχεία έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, όπου τα εναρμονισμένα αυτά πρότυπα δεν έχουν εφαρμοστεί, περιγραφές των λύσεων που εφαρμόζονται ώστε το κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες να συμμορ­ φώνεται προς τις προϋποθέσεις στις οποίες αναφέρεται το σημείο 1, συμπεριλαμβανομένου καταλόγου των άλλων σχετικών τεχνικών προδιαγραφών που έχουν εφαρμογή. Σε περίπτωση μερικώς εφαρμοζόμενων εναρμονισμένων προτύ­ πων, ο τεχνικός φάκελος προσδιορίζει τα μέρη που έχουν εφαρμοστεί·

ε)      τα αποτελέσματα σχεδιαστικών υπολογισμών που εκτελέστηκαν από τον κατασκευαστή ή για λογαριασμό του· στ) τις εκθέσεις δοκιμών·

ζ) αντίτυπο των οδηγιών για τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες·

η) τις διατάξεις που θα εφαρμοσθούν κατά την κατασκευή για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας για ανελκυστήρες σειράς με το κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες που εξετά­ στηκε.

 1. Ο κοινοποιημένος οργανισμός:

α) εξετάζει τον τεχνικό φάκελο και τα δικαιολογητικά για να εκτιμήσει την επάρκεια του τεχνικού σχεδιασμού του κατασκευαστικού στοιχείου ασφάλειας για ανελκυστήρες·

β) συμφωνεί με τον αιτούντα τον τόπο όπου θα διεξαχθούν οι έλεγχοι και οι δοκιμές·

γ) επαληθεύει ότι το (τα) δείγμα(-τα) έχει(-ουν) κατασκευαστεί σύμφωνα με τον τεχνικό φάκελο και προσδιορίζει τα στοιχεία τα οποία σχεδιάστηκαν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών εναρμονισμένων προτύπων, καθώς και τα στοιχεία τα οποία σχεδιάστηκαν σύμφωνα με άλλες σχετικές τεχνικές προδιαγραφές·

δ) αναλαμβάνει ή αναθέτει τη διεξαγωγή των κατάλληλων ελέγχων και δοκιμών, για να εξακριβώσει εάν, εφόσον ο κατασκευαστής επέλεξε να εφαρμόσει τις προδιαγραφές των σχετικών εναρμονισμένων προτύπων, αυτές εφαρμόστηκαν ορθά·

ε) αναλαμβάνει ή αναθέτει τη διεξαγωγή των κατάλληλων ελέγχων και δοκιμών, για να εξακριβώσει κατά πόσον, στην περίπτωση που δεν εφαρμόστηκαν οι λύσεις των σχετικών εναρμονισμένων προτύπων, οι λύσεις που επιλέχθηκαν από τον κατασκευαστή, εφαρμόζοντας άλλες σχετικές τεχνικές προδιαγραφές που επιτρέπουν στο κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες να συμμορφώνεται προς τις προϋποθέσεις στις οποίες αναφέρεται το σημείο 1.

Ο κοινοποιημένος οργανισμός συντάσσει έκθεση αξιολόγησης στην οποία καταγράφονται οι έλεγχοι, οι επαληθεύσεις και οι δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν καθώς και η έκβασή τους. Ο κοινοποιημένος οργανισμός, με την επιφύλαξη των υπο­ χρεώσεών του έναντι των κοινοποιουσών αρχών, δημοσιοποιεί το περιεχόμενο της έκθεσης αυτής, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, μόνο με την έγκριση του κατασκευαστή.

 1. Εάν ο τύπος του στοιχείου ασφάλειας για ανελκυστήρες πληροί τις προϋποθέσεις οι οποίες αναφέρονται στο σημείο 1, ο κοινοποιημένος οργανισμός χορηγεί πιστοποιητικό εξέτασης τύπου «ΕΕ» στον κατασκευαστή Το πιστοποιητικό αυτό περιέχει το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή, τα συμπεράσματα της εξέτασης τύπου ΕΕ, τις προϋποθέσεις ισχύος του πιστοποιητικού και τα στοιχεία για την ταυτοποίηση του εγκεκριμένου τύπου.

Στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ μπορούν να επισυνάπτονται ένα ή περισσότερα παραρτήματα.

Το πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ και τα παραρτήματά του περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των κατασκευασμένων κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας για ανελκυστήρες προς τον εξετασθέντα τύπο και τον έλεγχο εν λειτουργία.

Στην περίπτωση που ο τύπος του κατασκευαστικού στοιχείου ασφάλειας για ανελκυστήρες δεν πληροί τις προϋποθέσεις οι οποίες αναφέρονται στο σημείο 1, ο κοινοποιημένος οργανισμός αρνείται να χορηγήσει πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ και ενημερώνει τον αιτούντα σχετικά, αιτιολογεί δε λεπτομερώς την άρνηση χορήγησης του πιστοποιητικού.

Ο κοινοποιημένος οργανισμός διατηρεί αντίγραφο του πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΕ, των παραρτημάτων του και των συμπληρωμάτων του, καθώς και τον τεχνικό φάκελο και την έκθεση αξιολόγησης για περίοδο 15 ετών από την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού αυτού.

 1. Ο κοινοποιημένος οργανισμός, αφενός, παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις της γενικώς αναγνωρισμένης τεχνολογίας, από τις οποίες προκύπτει ότι ο εγκεκριμένος τύπος μπορεί να μην πληροί πλέον τις προϋποθέσεις οι οποίες αναφέρονται στο σημείο 1 και, αφετέρου, ορίζει εάν οι εξελίξεις αυτές απαιτούν περαιτέρω έρευνες. Στην περίπτωση αυτή, ο κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει τον κατασκευαστή σχετικά.
 2. Ο κατασκευαστής γνωστοποιεί στον κοινοποιημένο οργανισμό, ο οποίος έχει στην κατοχή του τον τεχνικό φάκελο για το πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ, κάθε τροποποίηση του εγκεκριμένου τύπου που ενδέχεται να επηρεάσει τη συμμόρφωση της συσκευής με τις προϋποθέσεις οι οποίες αναφέρονται στο σημείο 1 ή με τους όρους υπό τους οποίους ισχύει το πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ.

Ο κοινοποιημένος οργανισμός εξετάζει την τροποποίηση και ενημερώνει τον αιτούντα αν εξακολουθεί να ισχύει το πιστοποι­ ητικό εξέτασης τύπου ΕΕ ή αν χρειάζονται επιπλέον εξετάσεις, επαληθεύσεις ή δοκιμές. Κατά περίπτωση, οι κοινοποιημένος οργανισμός χορηγεί συμπλήρωμα του αρχικού πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΕ, είτε ζητά την υποβολή νέας αίτησης για εξέταση τύπου ΕΕ.

 1. Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει την κοινοποιούσα αρχή του σχετικά με τα πιστοποιητικά εξέτασης τύπου ΕΕ και/ή κάθε προσθήκη σε αυτά που χορήγησε ή ανακάλεσε και θέτει στη διάθεση της κοινοποιούσας αρχής του, περιοδικά ή εφόσον του ζητηθεί, τον κατάλογο των πιστοποιητικών αυτών και/ή όλων των προσθηκών σε αυτά που έχουν απορριφθεί, ανασταλεί ή στις οποίες έχουν επιβληθεί περιορισμοί με άλλο τρόπο.

Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει τους άλλους κοινοποιημένους οργανισμούς σχετικά με τα πιστοποιητικά εξέτασης τύπου ΕΕ και τις τυχόν προσθήκες σε αυτά που έχουν απορριφθεί, ανακληθεί, ανασταλεί ή στα οποία έχουν επιβληθεί περιορισμοί με άλλο τρόπο και, ύστερα από αίτηση, σχετικά με τα πιστοποιητικά που χορήγησε και/ή τις προσθήκες σε αυτά.

 1. Η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και οι άλλοι κοινοποιημένοι οργανισμοί μπορούν, ύστερα από αίτηση, να λάβουν αντίγραφο των πιστοποιητικών εξέτασης τύπου ΕΕ και/ή των προσθηκών σε αυτά. Ύστερα από αίτηση, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη μπορούν να λάβουν αντίγραφο του τεχνικού φακέλου και της έκθεσης των εξετάσεων, των επαληθεύσεων και των δοκιμών που εκτέλεσε ο κοινοποιημένος οργανισμός.
 2. Ο κατασκευαστής φυλάσσει, μαζί με τον τεχνικό φάκελο, αντίγραφο των πιστοποιητικών εξέτασης τύπου ΕΕ, των παραρ­ τημάτων τους και των συμπληρωμάτων τους και τα θέτει στη διάθεση των εθνικών αρχών για δέκα έτη από την ημερομηνία που διατέθηκε στην αγορά το κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες.
 3. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος

Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του κατασκευαστή μπορεί να υποβάλλει την αίτηση που προβλέπεται στο σημείο 2 και να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα σημεία 7 και 10, υπό την προϋπόθεση ότι ορίζονται λεπτομερώς στην εντολή.

B.    Εξέταση τύπου ΕΕ των ανελκυστήρων

 1. Η εξέταση τύπου ΕΕ των ανελκυστήρων είναι μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης συμμόρφωσης με την οποία ένας κοινοποιημένος οργανισμός εξετάζει την τεχνική σχεδίαση ενός μοντέλου ανελκυστήρα ή ενός ανελκυστήρα για τον οποίο δεν υπάρχει πρόβλεψη επέκτασης ή παραλλαγή και διαπιστώνει και πιστοποιεί ότι η τεχνική σχεδίαση του μοντέλου ανελκυστήρα ή του ανελκυστήρα πληροί τις εφαρμοστέες απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας του παραρτήματος I.

Η εξέταση τύπου ΕΕ ενός ανελκυστήρα περιλαμβάνει εξέταση ενός δείγματος, αντιπροσωπευτικού ενός πλήρους ανελκυ­ στήρα.

 1. Η αίτηση εξέτασης τύπου ΕΕ υποβάλλεται από τον εγκαταστάτη ή από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του σε έναν και μόνο κοινοποιημένο οργανισμό της επιλογής του.

Η αίτηση περιλαμβάνει:

α) την επωνυμία και τη διεύθυνση του εγκαταστάτη και, αν η αίτηση κατατίθεται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, το όνομα και τη διεύθυνσή του, καθώς και

β) γραπτή δήλωση με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει υποβληθεί η ίδια αίτηση σε άλλο κοινοποιημένο οργανισμό· γ) τον τεχνικό φάκελο·

δ) ένδειξη του τόπου όπου μπορεί να εξετασθεί το δείγμα ανελκυστήρα. Το δείγμα ανελκυστήρα περιλαμβάνει τα τερματικά μέρη και την εξυπηρέτηση τουλάχιστον 3 επιπέδων (άνω, κάτω και ενδιάμεσο)·

ε) τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την επάρκεια της τεχνικής σχεδίασης. Τα δικαιολογητικά αυτά μνημονεύουν όλα τα σχετικά έγγραφα, περιλαμβανομένων τυχόν άλλων σχετικών τεχνικών προδιαγραφών που έχουν χρησιμοποιηθεί, ιδίως στις περιπτώσεις που δεν έχουν εφαρμοσθεί πλήρως τα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα. Τα δικαιολογητικά περιλαμβάνουν, όπου είναι αναγκαίο, τα αποτελέσματα δοκιμών που διενεργήθηκαν σύμφωνα με άλλες σχετικές τεχνικές προδιαγραφές από το κατάλληλο εργαστήριο του εγκαταστάτη ή από άλλο εργαστήριο δοκιμών εξ ονόματός του και με ευθύνη του.

 1. Ο τεχνικός φάκελος επιτρέπει την αξιολόγηση της συμμόρφωσης του ανελκυστήρα με τις εφαρμοστέες ουσιώδεις απαιτήσεις του παραρτήματος I.

Ο τεχνικός φάκελος περιέχει, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα στοιχεία:

α) περιγραφή του μοντέλου ανελκυστήρα η οποία να αναφέρει σαφώς όλες τις επιτρεπόμενες παραλλαγές του μοντέλου ανελκυστήρα·

β) σχέδια σχεδιασμού και κατασκευής και σχεδιαγράμματα·

γ) εξηγήσεις που είναι αναγκαίες για την κατανόηση αυτών των σχεδίων και σχεδιαγραμμάτων καθώς και της λειτουργίας του ανελκυστήρα·

δ) κατάλογο των ουσιωδών απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας που λαμβάνονται υπόψη·

ε) πίνακα των εναρμονισμένων προτύπων που εφαρμόζονται πλήρως ή εν μέρει, των οποίων τα στοιχεία έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, όπου τα εναρμονισμένα αυτά πρότυπα δεν έχουν εφαρμοστεί, περιγραφές των λύσεων που εφαρμόζονται για την τήρηση των ουσιωδών απαιτήσεων ασφάλειας της παρούσας οδηγίας, συμπεριλαμβανομένου καταλόγου των άλλων σχετικών τεχνικών προδιαγραφών που έχουν εφαρμοστεί. Σε περίπτωση μερικώς εφαρμοζόμενων εναρμονισμένων προτύπων, ο τεχνικός φάκελος προσδιορίζει τα μέρη που έχουν εφαρμοστεί·

στ) αντίγραφο των δηλώσεων συμμόρφωσης ΕΕ των κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας για ανελκυστήρες που ενσωμα­ τώνονται στον ανελκυστήρα·

ζ)        τα αποτελέσματα σχεδιαστικών υπολογισμών που εκτελέστηκαν από τον εγκαταστάτη ή για λογαριασμό του· η)                τις εκθέσεις δοκιμών·

θ) αντίτυπο των οδηγιών που αναφέρεται στο σημείο 6.2 του παραρτήματος I·

ι) τις διατάξεις που θα εφαρμοστούν στην εγκατάσταση για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης του ανελκυστήρα σειράς με τις ουσιώδεις απαιτήσεις του παραρτήματος I.

 1. Ο κοινοποιημένος οργανισμός:

α) εξετάζει τον τεχνικό φάκελο και τα αποδεικτικά στοιχεία που τον υποστηρίζουν για να εκτιμήσει την επάρκεια του τεχνικού σχεδιασμού του μοντέλου ανελκυστήρα ή του ανελκυστήρα, όταν δεν προβλέπεται επέκταση ή παραλλαγή·

β) συμφωνεί με τον αιτούντα τον τόπο όπου θα διεξαχθούν οι έλεγχοι και οι δοκιμές·

γ) επαληθεύει ότι το δείγμα ανελκυστήρα έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τον τεχνικό φάκελο και προσδιορίζει τα στοιχεία που έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις των σχετικών εναρμονισμένων προτύπων, καθώς και τα στοιχεία που έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με άλλες σχετικές τεχνικές προδιαγραφές·

δ) αναλαμβάνει ή αναθέτει τη διεξαγωγή των κατάλληλων ελέγχων και δοκιμών, για να εξακριβώσει εάν, εφόσον ο κατασκευαστής επέλεξε να εφαρμόσει τις λύσεις των σχετικών εναρμονισμένων προτύπων, οι λύσεις αυτές εφαρμόστηκαν ορθά·

ε) αναλαμβάνει ή αναθέτει τη διεξαγωγή των κατάλληλων ελέγχων και δοκιμών, για να εξακριβώσει κατά πόσον, στην περίπτωση που δεν εφαρμόστηκαν οι λύσεις των σχετικών εναρμονισμένων προτύπων, οι λύσεις που επιλέχθηκαν από τον εγκαταστάτη, εφαρμόζοντας άλλες σχετικές τεχνικές προδιαγραφές που πληρούν τις αντίστοιχες ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας της παρούσας οδηγίας.

 1. Ο κοινοποιημένος οργανισμός συντάσσει έκθεση αξιολόγησης στην οποία καταγράφονται οι έλεγχοι, οι επαληθεύσεις και οι δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν καθώς και η έκβασή τους. Ο κοινοποιημένος οργανισμός, με την επιφύλαξη των υπο­ χρεώσεών του έναντι των κοινοποιουσών αρχών, δημοσιοποιεί το περιεχόμενο της έκθεσης αυτής, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, μόνο με την έγκριση του εγκαταστάτη.
 2. Εάν ο τύπος πληροί τις ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που ορίζονται στο παράρτημα I και εφαρμόζονται στον εν λόγω ανελκυστήρα, ο κοινοποιημένος οργανισμός χορηγεί πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ στον εγκαταστάτη. Το πιστοποιητικό περιέχει το όνομα και τη διεύθυνση του εγκαταστάτη του ανελκυστήρα, τα συμπεράσματα της εξέτασης τύπου ΕΕ, τις προϋποθέσεις ισχύος του πιστοποιητικού και τα στοιχεία για την ταυτοποίηση του εγκεκριμένου τύπου. Στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ μπορούν να επισυνάπτονται ένα ή περισσότερα παραρτήματα.

Το πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ και τα παραρτήματά του περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες ώστε να γίνει δυνατή η αξιολόγηση της συμφωνίας των ανελκυστήρων προς τον εγκεκριμένο τύπο κατά τον τελικό έλεγχο.

Στην περίπτωση που ο τύπος ανελκυστήρα δεν συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που ορίζονται στο παράρτημα I, ο κοινοποιημένος οργανισμός αρνείται να χορηγήσει πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ και ενημερώνει τον εγκαταστάτη σχετικά, αιτιολογεί δε λεπτομερώς την άρνηση χορήγησης του πιστοποιητικού.

Ο κοινοποιημένος οργανισμός διατηρεί αντίγραφο του πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΕ, των παραρτημάτων του και των συμπληρωμάτων του, καθώς και τον τεχνικό φάκελο και την έκθεση αξιολόγησης για περίοδο 15 ετών από την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού αυτού.

 1. Ο κοινοποιημένος οργανισμός, αφενός, παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις της γενικώς αναγνωρισμένης τεχνολογίας από τις οποίες προκύπτει ότι ο εγκεκριμένος τύπος μπορεί να μην πληροί πλέον τις ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που ορίζονται στο παράρτημα I και, αφετέρου, καθορίζει εάν οι εξελίξεις αυτές απαιτούν περαιτέρω έρευνες. Στην περίπτωση αυτή, ο κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει τον εγκαταστάτη σχετικά.
 2. Ο εγκαταστάτης ενημερώνει τον κοινοποιημένο οργανισμό για τυχόν τροποποιήσεις του εγκεκριμένου τύπου, περιλαμβάνο­ ντας τις παραλλαγές που δεν διευκρινίζονται στον αρχικό τεχνικό φάκελο, που μπορούν να επηρεάσουν τη συμμόρφωση του ανελκυστήρα με τις ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που ορίζονται στο παράρτημα I ή τις προϋποθέσεις ισχύος του πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΕ.

Ο κοινοποιημένος οργανισμός εξετάζει την τροποποίηση και ενημερώνει τον εγκαταστάτη αν εξακολουθεί να ισχύει το πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ ή αν χρειάζονται επιπλέον εξετάσεις, επαληθεύσεις ή δοκιμές. Κατά περίπτωση, οι κοινοποιημένος οργανισμός χορηγεί συμπλήρωμα του αρχικού πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΕ, ή ζητά την υποβολή νέας αίτησης για εξέταση τύπου ΕΕ.

 1. Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει την κοινοποιούσα αρχή του σχετικά με τα πιστοποιητικά εξέτασης τύπου ΕΕ και/ή κάθε προσθήκη σε αυτά που χορήγησε ή ανακάλεσε και θέτει στη διάθεση της κοινοποιούσας αρχής του, περιοδικά ή εφόσον του ζητηθεί, τον κατάλογο των πιστοποιητικών αυτών και/ή όλων των προσθηκών σε αυτά που έχουν απορριφθεί, ανασταλεί ή στις οποίες έχουν επιβληθεί περιορισμοί με άλλο τρόπο.

Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει τους άλλους κοινοποιημένους οργανισμούς σχετικά με τα πιστοποιητικά εξέτασης τύπου ΕΕ και τις τυχόν προσθήκες σε αυτά που έχουν απορριφθεί, ανακληθεί, ανασταλεί ή στα οποία έχουν επιβληθεί περιορισμοί με άλλο τρόπο και, ύστερα από αίτηση, σχετικά με τα πιστοποιητικά αυτά που χορήγησε και/ή τις προσθήκες σε αυτά.

 1. Η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και οι άλλοι κοινοποιημένοι οργανισμοί μπορούν, ύστερα από αίτηση, να λάβουν αντίγραφο των πιστοποιητικών εξέτασης τύπου ΕΕ και/ή των προσθηκών σε αυτά. Ύστερα από αίτηση, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη μπορούν να λάβουν αντίγραφο του τεχνικού φακέλου και της έκθεσης των εξετάσεων, των επαληθεύσεων και των δοκιμών που εκτέλεσε ο κοινοποιημένος οργανισμός.
 2. Ο εγκαταστάτης φυλάσσει, μαζί με τον τεχνικό φάκελο, αντίγραφο των πιστοποιητικών εξέτασης τύπου ΕΕ, συμπεριλαμ­ βανομένων των παραρτημάτων τους και των συμπληρωμάτων τους και τα θέτει στη διάθεση των εθνικών αρχών για δέκα έτη από την ημερομηνία που διατέθηκε στην αγορά ο ανελκυστήρας.
 3. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος

Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του εγκαταστάτη μπορεί να υποβάλει την αίτηση που προβλέπεται στο σημείο 2 και να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα σημεία 8 και 11, με την προϋπόθεση ότι καθορίζονται λεπτομερώς στην εντολή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

 1. Ο τελικός έλεγχος είναι μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης κατά την οποία ο κοινοποιημένος οργανι­ σμός διαπιστώνει και πιστοποιεί ότι ένας ανελκυστήρας που διαθέτει πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ ή έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας πληροί τις ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που ορίζονται στο παράρτημα I.

2.    Υποχρεώσεις του εγκαταστάτη

Ο εγκαταστάτης λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε ο ανελκυστήρας που εγκαθιστά να συμμορφώνεται με τις εφαρμοστέες ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που ορίζονται στο παράρτημα I και με ένα από τα ακόλουθα:

α) εγκεκριμένο τύπο που περιγράφεται σε πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ·

β) ανελκυστήρα που σχεδιάζεται και κατασκευάζεται σύμφωνα με σύστημα ποιότητας σύμφωνα με το παράρτημα XI και με το πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ, αν ο σχεδιασμός δεν είναι πλήρως σύμφωνος με τα εναρμονισμένα πρότυπα.

3.     Τελικός έλεγχος

Κοινοποιημένος οργανισμός της επιλογής του εγκαταστάτη διενεργεί τον τελικό έλεγχο του ανελκυστήρα που πρόκειται να διατεθεί στην αγορά για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης του ανελκυστήρα με τις εφαρμοστέες ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας του παραρτήματος I.

3.1. Ο εγκαταστάτης υποβάλλει αίτηση για τελικό έλεγχο σε έναν ενιαίο κοινοποιημένο οργανισμό της επιλογής του και παρέχει τα ακόλουθα έγγραφα στον κοινοποιημένο οργανισμό:

α) το γενικό σχέδιο του ανελκυστήρα·

β) τα σχέδια και σχεδιαγράμματα που είναι αναγκαία για τον τελικό έλεγχο, και ιδίως τα σχεδιαγράμματα των κυκλωμάτων ελέγχου·

γ) αντίτυπο των οδηγιών που αναφέρονται στο παράρτημα I σημείο 6.2·

δ) γραπτή δήλωση με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει υποβληθεί η ίδια αίτηση σε άλλο κοινοποιημένο οργανισμό.

Ο κοινοποιημένος οργανισμός δεν μπορεί να απαιτήσει λεπτομερή σχέδια ή ακριβείς πληροφορίες που δεν είναι αναγκαίες για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης του ανελκυστήρα.

Για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση του ανελκυστήρα με τις εφαρμοστέες ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας της παρούσας οδηγίας, διενεργούνται οι κατάλληλες εξετάσεις και δοκιμές που προβλέπονται στα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα ή ισοδύναμες εξετάσεις που εκτίθενται στο παράρτημα I.

3.2. Οι εξετάσεις περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα:

α) εξέταση των εγγράφων που αναφέρονται στο σημείο 3.1 για να εξακριβωθεί η συμμόρφωση του ανελκυστήρα με τον εγκεκριμένο τύπο ανελκυστήρα που υπόκειται σε πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ σύμφωνα με το παράρτημα IV μέρος B·

β) εξέταση των εγγράφων που αναφέρονται στο σημείο 3.1 για να εξακριβωθεί ότι ο ανελκυστήρας συμμορφώνεται με τον ανελκυστήρα που σχεδιάζεται και κατασκευάζεται σύμφωνα με ένα εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας σύμφωνα με το παράρτημα XI και σε περίπτωση που ο σχεδιασμός δεν είναι πλήρως σύμφωνος με τα εναρμονισμένα πρότυπα, με το πιστοποιητικό εξέτασης σχεδιασμού ΕΕ.

3.3. Οι δοκιμές του ανελκυστήρα περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα:

α) τη λειτουργία του ανελκυστήρα κενού και με το μέγιστο φορτίο για να εξακριβωθεί η ορθή συναρμολόγηση και η ορθή λειτουργία των διατάξεων ασφαλείας (τέλος διαδρομής, ασφάλιση κ.λπ.)·

β) τη λειτουργία του ανελκυστήρα υπό το μέγιστο φορτίο και κενού για να εξακριβωθεί η ορθή λειτουργία των διατάξεων ασφάλειας σε περίπτωση διακοπής της παροχής ενέργειας·

γ) στατική δοκιμή με φορτίο ίσο προς 1,25 φορές το ονομαστικό φορτίο.

Το ονομαστικό φορτίο είναι εκείνο το οποίο αναφέρεται στο παράρτημα I σημείο 5.

Μετά τις δοκιμές αυτές, ο κοινοποιημένος οργανισμός βεβαιώνεται ότι δεν προκλήθηκε καμία παραμόρφωση ή ζημία που μπορεί να καταστήσει επικίνδυνη τη χρήση του ανελκυστήρα.

 1. Εάν ο ανελκυστήρας πληροί τις ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που ορίζονται στο παράρτημα I, ο κοινοποι­ ημένος οργανισμός τοποθετεί τον αριθμό ταυτοποίησής του ή το αναθέτει σε τρίτους, δίπλα στη σήμανση CE σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 19 και συντάσσει πιστοποιητικό τελικού ελέγχου στην οποία αναφέρονται οι έλεγχοι και οι δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν.

Ο κοινοποιημένος οργανισμός συμπληρώνει τις αντίστοιχες σελίδες του βιβλίου παρακολούθησης που αναφέρεται στο παράρτημα I σημείο 6.2.

Εάν ο κοινοποιημένος οργανισμός αρνηθεί να χορηγήσει το πιστοποιητικό τελικού ελέγχου, εκθέτει λεπτομερώς τους λόγους για τους οποίους δεν χορήγησε το πιστοποιητικό του και αναφέρει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Η νέα αίτηση του εγκαταστάτη για τελικό έλεγχο του ανελκυστήρα υποβάλλεται στον ίδιο κοινοποιημένο οργανισμό.

5.     Σήμανση CE και δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

5.1. Ο εγκαταστάτης τοποθετεί τη σήμανση CE στον θαλαμίσκο κάθε ανελκυστήρα που ικανοποιεί τις ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας της παρούσας οδηγίας και, με ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού που αναφέρεται στο σημείο 3.1, τον αριθμό μητρώου του τελευταίου δίπλα στη σήμανση CE στον θαλαμίσκο του ανελκυστήρα.

5.2. Ο εγκαταστάτης συντάσσει γραπτή δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ για κάθε ανελκυστήρα και διατηρεί αντίγραφό της και αντίγραφο του πιστοποιητικού τελικού ελέγχου στη διάθεση των εθνικών αρχών επί 10 έτη από τη διάθεση του ανελκυ­ στήρα στην αγορά. Στις αρμόδιες αρχές διατίθεται, εφόσον το ζητήσουν, αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ.

 1. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη μπορούν να λάβουν αντίγραφο του πιστοποιητικού τελικού ελέγχου κατόπιν αιτήματος.

7.      Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος

Οι υποχρεώσεις του εγκαταστάτη που καθορίζονται στα σημεία 3.1 και 5 είναι δυνατόν να εκπληρώνονται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, εξ ονόματός του και υπό την ευθύνη του, υπό την προϋπόθεση ότι ορίζονται λεπτομερώς στην εντολή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

(ενότητα Ε)

 1. Η συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τη διασφάλιση ποιότητας προϊόντων για κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες είναι μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης συμμόρφωσης όπου ένας κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί το σύστημα ποιότητας προϊόντων ενός κατασκευαστή για να εξασφαλίσει ότι τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες κατασκευάζονται και παρακολουθούνται σύμφωνα προς τον τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ, ικανοποιούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος I και θα επιτρέψουν στον ανελκυστήρα στον οποίο έχουν ενσωματωθεί σωστά να ικανοποιεί αυτές τις απαιτήσεις.

2.    Υποχρεώσεις του κατασκευαστή

Ο κατασκευαστής εφαρμόζει εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας για την τελική επιθεώρηση των κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας για ανελκυστήρες και τις δοκιμές, όπως ορίζει το σημείο 3, και υπόκειται στην επιτήρηση που αναφέρεται στο σημείο 4.

3.    Σύστημα ποιότητας

3.1. Ο κατασκευαστής υποβάλλει αίτηση αξιολόγησης του συστήματος ποιότητας που εφαρμόζει σε έναν κοινοποιημένο οργανισμό της επιλογής του για τα εν λόγω κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες.

Η αίτηση περιλαμβάνει:

α) το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή και, εάν η αίτηση υποβάλλεται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, το όνομα και τη διεύθυνση και του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου·

β)         γραπτή δήλωση με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει υποβληθεί η ίδια αίτηση σε άλλο κοινοποιημένο οργανισμό·

γ)   τη διεύθυνση των εγκαταστάσεων στις οποίες διενεργούνται ο τελικός έλεγχος και οι δοκιμές για τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες·

δ) όλες τις κατάλληλες πληροφορίες για τα στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες που πρόκειται να κατασκευαστούν· ε) την τεκμηρίωση σχετικά με το σύστημα ποιότητας·

στ) τον τεχνικό φάκελο σχετικά με τα εγκεκριμένα κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας και αντίγραφο του πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΕ.

3.2. Στα πλαίσια του συστήματος ποιότητας, κάθε κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες επιθεωρείται και υποβάλλεται σε κατάλληλες δοκιμές, όπως ορίζουν τα εναρμονισμένα πρότυπα, ή διεξάγονται ισοδύναμες δοκιμές, προ­ κειμένου να εξακριβωθεί η συμμόρφωσή του με τις προϋποθέσεις οι οποίες αναφέρονται στο σημείο 1. Όλα τα στοιχεία, απαιτήσεις και διατάξεις που εφαρμόζει ο κατασκευαστής τεκμηριώνονται, συστηματικά και με τάξη, και λαμβάνουν τη μορφή γραπτών πολιτικών, διαδικασιών και οδηγιών. Ο φάκελος του συστήματος ποιότητας επιτρέπει την ενιαία ερμηνεία των προγραμμάτων ποιότητας, των σχεδίων, των εγχειριδίων και των φακέλων ποιότητας.

Περιλαμβάνει ιδίως κατάλληλη περιγραφή:

α) των στόχων ποιότητας·

β) του οργανογράμματος, των ευθυνών των στελεχών και των αρμοδιοτήτων τους όσον αφορά την ποιότητα των προϊ­ όντων·

γ) των ελέγχων και των δοκιμών που θα διεξαχθούν μετά την κατασκευή·

δ) των μέσων παρακολούθησης της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος ποιότητας και

ε) τους φακέλους ποιότητας, όπως εκθέσεις επιθεώρησης, στοιχεία δοκιμών, στοιχεία βαθμονόμησης, εκθέσεις προσόντων του αρμοδίου προσωπικού κ.λπ.

3.3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί το σύστημα ποιότητας για να διαπιστώσει εάν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις στις οποίες αναφέρεται το σημείο 3.2. και τεκμαίρει ότι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αυτές τα στοιχεία του συστήματος ποιότητας που πληρούν τις αντίστοιχες προδιαγραφές του σχετικού εναρμονισμένου προτύπου.

Επιπλέον της πείρας στα συστήματα διαχείρισης της ποιότητας, η ομάδα ελεγκτών περιλαμβάνει ένα τουλάχιστον μέλος το οποίο έχει πείρα στην αξιολόγηση της τεχνολογίας των ανελκυστήρων και γνωρίζει τις ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσκεψη αξιολόγησης στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή.

Η ομάδα ελεγκτών ελέγχει τον τεχνικό φάκελο στον οποίο αναφέρεται το σημείο 3.1 στοιχείο στ), για να επαληθεύσει την ικανότητα του κατασκευαστή να προσδιορίζει τις σχετικές απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας και να πραγματοποιεί τους απαραίτητους ελέγχους με σκοπό τη διασφάλιση της συμμόρφωσης του κατασκευαστικού στοιχείου ασφάλειας για ανελκυ­ στήρες προς τις απαιτήσεις αυτές.

Η απόφαση κοινοποιείται στον κατασκευαστή. Η κοινοποίηση περιέχει τα συμπεράσματα του ελέγχου και την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης.

3.4. Ο κατασκευαστής αναλαμβάνει τη δέσμευση να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το σύστημα ποιότητας, όπως έχει εγκριθεί, και να το διατηρεί κατάλληλο και αποτελεσματικό.

3.5. Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του, ενημερώνουν τον κοινοποιημένο οργανισμό που έχει εγκρίνει το σύστημα ποιότητας για οποιοδήποτε σχέδιο εκσυγχρονισμού του συστήματος αυτού.

Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί τις προτεινόμενες τροποποιήσεις και αποφασίζει κατά πόσον το τροποποιημένο σύστημα ποιότητας εξακολουθεί να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο 3.2 ή κατά πόσον είναι αναγκαία νέα αξιολόγηση.

Κοινοποιεί την απόφασή του στον κατασκευαστή. Η κοινοποίηση περιέχει τα συμπεράσματα του ελέγχου και την αιτιολο­ γημένη απόφαση αξιολόγησης.

4.      Επιτήρηση με ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού

4.1. Σκοπός της επιτήρησης είναι να διασφαλισθεί ότι ο κατασκευαστής πληροί δεόντως τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας.

4.2. Ο κατασκευαστής επιτρέπει στον κοινοποιημένο οργανισμό την πρόσβαση για τη διενέργεια επιθεωρήσεων στους χώρους τελικών επιθεωρήσεων, δοκιμών και αποθήκευσης και του παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, ιδίως:

α) τον φάκελο του συστήματος ποιότητας·

β) τον τεχνικό φάκελο·

γ) τους φακέλους ποιότητας, όπως εκθέσεις επιθεώρησης, στοιχεία δοκιμών και βαθμονόμησης οργάνων, εκθέσεις των προσόντων του αρμόδιου προσωπικού.

4.3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός διεξάγει κατά τακτά διαστήματα ελέγχους για να βεβαιώνεται ότι ο κατασκευαστής διατηρεί και εφαρμόζει το σύστημα ποιότητας, και χορηγεί στον κατασκευαστή έκθεση ελέγχου.

4.4. Επιπλέον, ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να πραγματοποιεί αιφνιδιαστικές επισκέψεις στις εγκαταστάσεις του κατα­ σκευαστή όπου πραγματοποιείται ο τελικός έλεγχος και διενεργούνται δοκιμές των κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας για ανελκυστήρες.

Με την ευκαιρία των επισκέψεων αυτών, και εφόσον χρειάζεται, ο κοινοποιημένος οργανισμός πραγματοποιεί ή να αναθέτει σε τρίτους δοκιμές για την εξακρίβωση της καλής λειτουργίας του συστήματος ποιότητας. Ο οργανισμός χορηγεί στον κατασκευαστή, έκθεση για την επίσκεψη και, εφόσον έχει εκτελεσθεί δοκιμή, έκθεση δοκιμής.

5.     Σήμανση CE και δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

5.1. Ο κατασκευαστής τοποθετεί τη σήμανση CE και, με ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού που αναφέρεται στο σημείο 3.1, τον αριθμό μητρώου του τελευταίου σε κάθε κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες που πληροί τις προϋποθέσεις του σημείου 1.

5.2. Ο κατασκευαστής συντάσσει γραπτή δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ για κάθε κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυ­ στήρες και φυλάσσει αντίγραφό της στη διάθεση των εθνικών αρχών επί 10 έτη από τη διάθεση του κατασκευαστικού στοιχείου ασφάλειας για ανελκυστήρες στην αγορά. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ αναφέρει το κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες για το οποίο έχει συνταχθεί.

 1. Ο εγκαταστάτης διατηρεί στη διάθεση των εθνικών αρχών για 10 έτη από την ημερομηνία διάθεσης στην αγορά του στοιχείου ασφάλειας για ανελκυστήρες:

α) τον τεχνικό φάκελο στον οποίο αναφέρεται το σημείο 3.1 στοιχείο στ)·

β) τον φάκελο που προβλέπεται στο σημείο 3.1 στοιχείο ε)·

γ) τις πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή στην οποία αναφέρεται το σημείο 3.5·

δ) τις αποφάσεις και εκθέσεις του κοινοποιημένου οργανισμού που αναφέρονται στο σημείο 3.5 τρίτο εδάφιο και στα σημεία 4.3 και 4.4.

 1. Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει την κοινοποιούσα αρχή του για τις (την) αποφάσεις(-η) έγκρισης του συστή­ ματος ποιότητας που χορηγούνται ή αποσύρονται, και θέτει στη διάθεση της κοινοποιούσας αρχής του, περιοδικά ή εφόσον του ζητηθεί, τον κατάλογο των αποφάσεων έγκρισης που έχουν απορριφθεί, ανασταλεί ή στις οποίες έχουν επιβληθεί περιορισμοί με άλλο τρόπο.

Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει τους άλλους κοινοποιημένους οργανισμούς για τις (την) αποφάσεις(-η) έγκρισης των συστημάτων ποιότητας τις οποίες έχει απορρίψει, αναστείλει ή ανακαλέσει, και, εφόσον του ζητηθεί, για τις (την) αποφάσεις(-η) έγκρισης που χορήγησε.

Ύστερα από αίτηση, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη λαμβάνουν αντίγραφο της (των) απόφασης(-εων) έγκρισης των συστημάτων ποιότητας που χορήγησε ο κοινοποιημένος οργανισμός.

8.   Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος

Οι υποχρεώσεις του κατασκευαστή που καθορίζονται στα σημεία 3.1, 3.5, 5 και 6 είναι δυνατόν να εκπληρώνονται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, εξ ονόματός του και υπό την ευθύνη του, με την προϋπόθεση ότι καθορίζονται λεπτομερώς στην εντολή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

(ενότητα Η)

 1. Η συμμόρφωση με βάση την πλήρη διασφάλιση ποιότητας για κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες είναι η διαδικασία αξιολόγησης συμμόρφωσης όπου ένας κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί το σύστημα ποιότητας ενός κατασκευαστή για να εξασφαλίσει ότι τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες σχεδιάζονται, κατασκευά­ ζονται, ελέγχονται και δοκιμάζονται ώστε να ικανοποιούν τις εφαρμοστέες απαιτήσεις του παραρτήματος I και να επι­ τρέψουν στον ανελκυστήρα στον οποίο έχουν ενσωματωθεί σωστά να ικανοποιεί αυτές τις απαιτήσεις.

2.      Υποχρεώσεις του κατασκευαστή

Ο κατασκευαστής εφαρμόζει εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας για τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τον τελικό έλεγχο και τις δοκιμές του κατασκευαστικού στοιχείου ασφάλειας για ανελκυστήρες, όπως ορίζει το σημείο 3, και υπόκειται στην επιτήρηση που αναφέρεται στο σημείο 4.

3.       Σύστημα ποιότητας

3.1. Ο εγκαταστάτης υποβάλλει αίτηση αξιολόγησης του συστήματος ποιότητας σε έναν ενιαίο κοινοποιημένο οργανισμό της επιλογής του. Η αίτηση περιλαμβάνει:

α) το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή και, εάν η αίτηση υποβάλλεται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, το όνομα και τη διεύθυνση και του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου·

β) τη διεύθυνση των εγκαταστάσεων όπου σχεδιάζονται, κατασκευάζονται, επιθεωρούνται και δοκιμάζονται τα κατασκευα­ στικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες·

γ) όλες τις σχετικές πληροφορίες για τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες που πρόκειται να κατα­ σκευαστούν·

δ) τεχνικό φάκελο που περιγράφεται στο παράρτημα IV μέρος A σημείο 3 για ένα μοντέλο κάθε κατηγορίας κατασκευα­ στικού στοιχείου για ανελκυστήρες που πρόκειται να κατασκευαστεί·

ε) τον φάκελο σχετικά με το σύστημα ποιότητας· στ) γραπτή δήλωση με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει υποβληθεί η ίδια αίτηση σε άλλο κοινοποιημένο οργανισμό.

3.2. Το σύστημα ποιότητας εξασφαλίζει τη συμμόρφωση των κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας για ανελκυστήρες με τις προϋποθέσεις του σημείου 1. Όλα τα στοιχεία, απαιτήσεις και διατάξεις που εφαρμόζει ο κατασκευαστής τεκμηριώνονται, συστηματικά και με τάξη, και λαμβάνουν τη μορφή γραπτών πολιτικών, διαδικασιών και οδηγιών. Ο φάκελος του συστήματος ποιότητας επιτρέπει την ενιαία ερμηνεία των προγραμμάτων ποιότητας, των σχεδίων, των εγχειριδίων και των φακέλων ποιότητας.

Περιλαμβάνει ιδίως κατάλληλη περιγραφή:

α) των ποιοτικών στόχων, του οργανογράμματος, των ευθυνών και των αρμοδιοτήτων των στελεχών όσον αφορά την ποιότητα του σχεδιασμού και την ποιότητα του προϊόντος·

β) των προδιαγραφών τεχνικού σχεδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των προτύπων που εφαρμόζονται και, σε περιπτώσεις όπου τα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα δεν πρόκειται να εφαρμοστούν ή δεν πρόκειται να εφαρμοστούν πλήρως, των μέσων, περιλαμβανομένων τυχόν άλλων τεχνικών προδιαγραφών, που θα χρησιμοποιηθούν ώστε να διασφαλίζεται ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις του σημείου 1·

γ) των τεχνικών ελέγχου και εξακρίβωσης του σχεδιασμού, των μεθόδων και των συστηματικών ενεργειών των οποίων θα γίνεται χρήση κατά τον σχεδιασμό των κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας για ανελκυστήρες·

δ) των αντίστοιχων τεχνικών κατασκευής, ποιοτικού ελέγχου και ποιοτικής διασφάλισης, των διαδικασιών και των συστη­ ματικών ενεργειών που θα χρησιμοποιηθούν·

ε)          των ελέγχων και των δοκιμών που διεξάγονται πριν, κατά και μετά την κατασκευή, και τη συχνότητα διεξαγωγής τους·

στ) των φακέλων ποιότητας, όπως εκθέσεις επιθεώρησης, στοιχεία δοκιμών και βαθμονόμησης οργάνων, εκθέσεις των προσόντων του αρμόδιου προσωπικού·

ζ) των μέσων παρακολούθησης που καθιστούν δυνατό τον έλεγχο της επίτευξης του απαιτούμενου επιπέδου σχεδιασμού και ποιότητας του προϊόντος και της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος ποιότητας.

3.3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί το σύστημα ποιότητας για να διαπιστώσει εάν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις στις οποίες αναφέρεται το σημείο 3.2. Τεκμαίρει ότι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αυτές τα στοιχεία του συστήματος ποιότητας που πληρούν τις αντίστοιχες προδιαγραφές του σχετικού εναρμονισμένου προτύπου.

Επιπλέον της πείρας στα συστήματα διαχείρισης της ποιότητας, η ομάδα ελεγκτών περιλαμβάνει ένα τουλάχιστον μέλος το οποίο έχει πείρα στην αξιολόγηση της τεχνολογίας των ανελκυστήρων και γνωρίζει τις ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I. Η διαδικασία ελέγχου περιλαμβάνει επίσκεψη αξιολόγησης στις εγκατα­ στάσεις του κατασκευαστή.

Η ομάδα ελεγκτών αναθεωρεί τον τεχνικό φάκελο που αναφέρεται στο σημείο 3.1 στοιχείο δ), για να επαληθεύσει την ικανότητα του κατασκευαστή να εντοπίζει τις εφαρμοστέες ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που ορίζονται στο παράρτημα I και να πραγματοποιεί τις απαραίτητες εξετάσεις με σκοπό τη διασφάλιση της συμμόρφωσης του κατασκευα­ στικού στοιχείου ασφάλειας για ανελκυστήρες με τις απαιτήσεις αυτές.

Η απόφαση κοινοποιείται στον κατασκευαστή και, κατά περίπτωση, στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του. Η κοινοποίηση περιέχει τα συμπεράσματα του λογιστικού ελέγχου και την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης.

3.4. Ο κατασκευαστής δεσμεύεται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το σύστημα ποιότητας, όπως έχει εγκριθεί, και να το συντηρεί ώστε το εν λόγω σύστημα να διατηρεί την καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητά του.

3.5. Ο κατασκευαστής ενημερώνει τον κοινοποιημένο οργανισμό ο οποίος ενέκρινε το σύστημα ποιότητας για κάθε σχεδιαζόμενη τροποποίηση του συστήματος ποιότητας.

Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί τις προτεινόμενες τροποποιήσεις και αποφασίζει κατά πόσον το τροποποιημένο σύστημα ποιότητας εξακολουθεί να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στο σημείο 3.2 ή εάν είναι αναγκαία νέα αξιολόγηση.

Κοινοποιεί την απόφασή του στον κατασκευαστή. Η κοινοποίηση περιέχει τα συμπεράσματα της αξιολόγησης και την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης.

4.   Επιτήρηση με ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού

4.1. Σκοπός της επιτήρησης είναι να διασφαλισθεί ότι ο κατασκευαστής πληροί δεόντως τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας.

4.2. Ο κατασκευαστής επιτρέπει στον κοινοποιημένο οργανισμό, για σκοπούς αξιολόγησης, την πρόσβαση στους χώρους σχεδίασης, κατασκευής, επιθεώρησης, δοκιμών και αποθήκευσης και του παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, ιδίως: α) τον φάκελο του συστήματος ποιότητας·

β) τους φακέλους ποιότητας που προβλέπονται στο σχεδιαστικό τμήμα του συστήματος ποιότητας, περιλαμβανομένων αποτελεσμάτων αναλύσεων, υπολογισμών, δοκιμών·

γ) τους τεχνικούς φακέλους για τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες που έχουν κατασκευαστεί·

δ) τους φακέλους ποιότητας οι οποίοι προβλέπονται για το κατασκευαστικό τμήμα του συστήματος ποιότητας, όπως εκθέσεις ελέγχου και στοιχεία δοκιμών, στοιχεία βαθμονόμησης οργάνων, εκθέσεις των προσόντων του αρμόδιου προσωπικού.

4.3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός διενεργεί περιοδικούς ελέγχους για να βεβαιώνεται ότι ο κατασκευαστής διατηρεί και εφαρμόζει το σύστημα ποιότητας, και χορηγεί έκθεση ελέγχου στον κατασκευαστή.

4.4. Επιπλέον, ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να πραγματοποιεί αιφνιδιαστικές επισκέψεις στον κατασκευαστή. Με την ευκαιρία των επισκέψεων αυτών, και εφόσον χρειάζεται, ο κοινοποιημένος οργανισμός πραγματοποιεί ή να αναθέτει σε τρίτους δοκιμές για την εξακρίβωση της καλής λειτουργίας του συστήματος ποιότητας. Παρέχει στον κατασκευαστή στον κατασκευαστή έκθεση της επίσκεψης και, αν πραγματοποιήθηκε δοκιμή, έκθεση δοκιμής.

5.     Σήμανση CE και δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

5.1. Ο κατασκευαστής τοποθετεί τη σήμανση CE και, με ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού που αναφέρεται στο σημείο 3.1, τον αριθμό μητρώου του εν λόγω κοινοποιημένου οργανισμού, σε κάθε επιμέρους κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες που πληροί τις προϋποθέσεις του σημείου 1.

5.2. Ο κατασκευαστής συντάσσει γραπτή δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ για κάθε κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυ­ στήρες και φυλάσσει αντίγραφό της στη διάθεση των εθνικών αρχών επί 10 έτη από τη διάθεση του κατασκευαστικού στοιχείου ασφάλειας για ανελκυστήρες στην αγορά. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ προσδιορίζει το κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες για το οποίο έχει συνταχθεί.

 1. Ο κατασκευαστής διατηρεί στη διάθεση των εθνικών αρχών για περίοδο που λήγει 10 έτη από την ημερομηνία διάθεσης στην αγορά του στοιχείου ασφάλειας για ανελκυστήρες:

α) τον φάκελο που προβλέπεται στο σημείο 3.1 στοιχείο ε)·

β) τον τεχνικό φάκελο που αναφέρεται στο σημείο 3.1 στοιχείο δ)·

γ) τις πληροφορίες για την τροποποίηση που προβλέπεται στο σημείο 3.5 πρώτο εδάφιο·

δ) τις αποφάσεις και εκθέσεις του κοινοποιημένου οργανισμού που προβλέπονται στο σημείο 3.5 τρίτο εδάφιο και στα σημεία 4.3 και 4.4.

 1. Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει την κοινοποιούσα αρχή του για τις (την) αποφάσεις(-η) έγκρισης του πλήρους συστήματος ποιότητας που χορηγούνται ή αποσύρονται, και θέτει στη διάθεση της κοινοποιούσας αρχής του, περιοδικά ή εφόσον του ζητηθεί, τον κατάλογο των αποφάσεων έγκρισης που έχουν απορριφθεί, ανασταλεί ή στις οποίες έχουν επιβληθεί περιορισμοί με άλλο τρόπο.

Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει τους άλλους κοινοποιημένους οργανισμούς για τις αποφάσεις έγκρισης των συστημάτων ποιότητας τις οποίες έχει απορρίψει, αναστείλει ή αποσύρει, και, εφόσον του ζητηθεί, για τις αποφάσεις έγκρισης που χορήγησε.

Ύστερα από αίτηση, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη λαμβάνουν αντίγραφο της (των) απόφασης(-εων) έγκρισης των συστημάτων ποιότητας που χορήγησε ο κοινοποιημένος οργανισμός.

Ο κοινοποιημένος οργανισμός διατηρεί αντίγραφο των αποφάσεων έγκρισης, των παραρτημάτων τους και των προσθηκών τους, καθώς και τον τεχνικό φάκελο και την έκθεση αξιολόγησης για μια περίοδο 15 ετών από την ημερομηνία έκδοσής τους.

8.      Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος

Οι υποχρεώσεις του κατασκευαστή που καθορίζονται στα σημεία 3.1, 3.5, 5 και 6 είναι δυνατόν να εκπληρώνονται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, εξ ονόματός του και υπό την ευθύνη του, με την προϋπόθεση ότι καθορίζονται λεπτομερώς στην εντολή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΓΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

(ενότητα Ζ)

 1. Η συμμόρφωση με βάση την εξακρίβωση ανά μονάδα είναι η διαδικασία αξιολόγησης συμμόρφωσης με την οποία ένας κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί αν ο ανελκυστήρας είναι σύμφωνος με τις εφαρμοστέες ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που ορίζονται στο παράρτημα I.

2.    Υποχρεώσεις του εγκαταστάτη

2.1. Ο εγκαταστάτης λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η διαδικασία κατασκευής και η παρακολούθησή της να εξα­ σφαλίζουν τη συμμόρφωση του ανελκυστήρα με τις εφαρμοστέες ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που ορίζονται στο παράρτημα I.

2.2. Η αίτηση εξακρίβωσης ανά μονάδα υποβάλλεται από τον εγκαταστάτη σε έναν ενιαίο κοινοποιημένο οργανισμό της επιλογής του. Η αίτηση περιλαμβάνει:

α) το όνομα και τη διεύθυνση του εγκαταστάτη και, εάν η αίτηση υποβάλλεται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, το όνομα και τη διεύθυνση και του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου·

β) τον τόπο όπου είναι εγκατεστημένος ο ανελκυστήρας·

γ) γραπτή δήλωση η οποία διευκρινίζει ότι η ίδια αίτηση δεν έχει υποβληθεί σε άλλον κοινοποιημένο οργανισμό· δ) τεχνικό φάκελο.

 1. Ο τεχνικός φάκελος καθιστά δυνατή την αξιολόγηση της συμμόρφωσης του ανελκυστήρα με τις εφαρμοστέες ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που ορίζονται στο παράρτημα I.

Ο τεχνικός φάκελος περιέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α) περιγραφή του ανελκυστήρα·

β) σχέδια και σχεδιαγράμματα σχεδιασμού και κατασκευής·

γ) εξηγήσεις που είναι αναγκαίες για την κατανόηση αυτών των σχεδίων και σχεδιαγραμμάτων καθώς και της λειτουργίας του ανελκυστήρα·

δ) κατάλογο των ουσιωδών απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας που λαμβάνονται υπόψη·

ε) πίνακα των εναρμονισμένων προτύπων που εφαρμόζονται πλήρως ή εν μέρει, των οποίων τα στοιχεία έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, όπου τα εναρμονισμένα αυτά πρότυπα δεν έχουν εφαρμοστεί, περιγραφές των λύσεων που εφαρμόζονται για την τήρηση των ουσιωδών απαιτήσεων ασφάλειας της παρούσας οδηγίας, συμπεριλαμβανομένου καταλόγου των άλλων σχετικών τεχνικών προδιαγραφών που έχουν εφαρμοστεί. Σε περίπτωση μερικώς εφαρμοζόμενων εναρμονισμένων προτύπων, ο τεχνικός φάκελος προσδιορίζει τα μέρη που έχουν εφαρμοστεί·

στ) το αντίγραφο των πιστοποιητικών εξέτασης τύπου ΕΕ των κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας για ανελκυστήρες που ενσωματώνονται στον ανελκυστήρα·

ζ)      τα αποτελέσματα σχεδιαστικών υπολογισμών που εκτελέστηκαν από τον εγκαταστάτη ή για λογαριασμό του· η)             τις εκθέσεις δοκιμών·

θ) αντίτυπο των οδηγιών του ανελκυστήρα όπως αναφέρεται στο παράρτημα I σημείο 6.2.

4.    Επαλήθευση

Ο κοινοποιημένος οργανισμός της επιλογής του εγκαταστάτη εξετάζει τον τεχνικό φάκελο και τον ανελκυστήρα και διενεργεί τις κατάλληλες δοκιμές που αναφέρονται στο ή στα εναρμονισμένα πρότυπα ή ισοδύναμες δοκιμές για να εξακριβώσει τη συμμόρφωση του ανελκυστήρα με τις εφαρμοστέες ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που ορίζονται στο παράρτημα I. Οι δοκιμές περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις δοκιμές που αναφέρονται στο παράρτημα V σημείο 3.3.

Αν ο ανελκυστήρας ικανοποιεί τις ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που ορίζονται στο παράρτημα I, ο κοινοποι­ ημένος οργανισμός καταρτίζει πιστοποιητικό συμμόρφωσης αναφορικά με τις δοκιμές που πραγματοποιούνται.

Ο κοινοποιημένος οργανισμός συμπληρώνει τις αντίστοιχες σελίδες του βιβλίου παρακολούθησης που αναφέρεται στο παράρτημα I σημείο 6.2.

Εάν ο κοινοποιημένος οργανισμός αρνηθεί να χορηγήσει πιστοποιητικό συμμόρφωσης, οφείλει να εκθέσει λεπτομερώς τους λόγους της άρνησης και να προσδιορίσει τα αναγκαία διορθωτικά μέσα. Η νέα αίτηση του εγκαταστάτη για εξακρίβωση ανά μονάδα υποβάλλεται στον ίδιο κοινοποιημένο οργανισμό.

Ύστερα από αίτηση, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη λαμβάνουν αντίγραφο του πιστοποιητικού συμμόρφωσης που χορηγεί ο κοινοποιημένος οργανισμός.

5.     Σήμανση CE και δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

5.1. Ο εγκαταστάτης τοποθετεί τη σήμανση CE στον θαλαμίσκο κάθε ανελκυστήρα που ικανοποιεί τις ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας της παρούσας οδηγίας και, με ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού που αναφέρεται στο σημείο 2.2, τον αριθμό μητρώου του τελευταίου δίπλα στη σήμανση CE στον θαλαμίσκο του ανελκυστήρα.

5.2. Ο εγκαταστάτης συντάσσει γραπτή δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ για κάθε ανελκυστήρα και διατηρεί αντίγραφό της στη διάθεση των εθνικών αρχών επί 10 έτη από τη διάθεση του ανελκυστήρα στην αγορά. Στις αρμόδιες αρχές διατίθεται, εφόσον το ζητήσουν, αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ.

 1. Ο εγκαταστάτης φυλάσσει, μαζί με τον τεχνικό φάκελο, αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης στη διάθεση των εθνικών αρχών για δέκα έτη, από τη διάθεση του ανελκυστήρα στην αγορά.

7.      Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος

Οι υποχρεώσεις του εγκαταστάτη που καθορίζονται στα σημεία 2.2 και 6 είναι δυνατόν να εκπληρώνονται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, εξ ονόματός του και υπό την ευθύνη του, υπό την προϋπόθεση ότι ορίζονται λεπτομερώς στην εντολή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΜΕ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

(ενότητα Γ 2)

 1. Η συμμόρφωση με τον τύπο με δειγματοληπτικούς ελέγχους αποτελεί μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρ­ φωσης όπου ο κοινοποιημένος οργανισμός διενεργεί ελέγχους για την ασφάλεια των κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας για ανελκυστήρες ώστε να εξασφαλίσει ότι είναι σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο όπως περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ και ικανοποιούν τις εφαρμοστέες απαιτήσεις του παραρτήματος I και δίνουν τη δυνατότητα σε ανελκυστήρα στον οποίο είναι σωστά ενσωματωμένα να πληροί τις απαιτήσεις αυτές.

2.    Κατασκευή

Ο κατασκευαστής λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε η μέθοδος κατασκευής και η παρακολούθησή της να εξασφα­ λίζουν ότι τα κατασκευαζόμενα στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες πληρούν τις προϋποθέσεις του σημείου 1.

 1. Ο κατασκευαστής υποβάλλει αίτηση για δειγματοληπτικό έλεγχο σε έναν ενιαίο κοινοποιημένο οργανισμό της επιλογής του. Η αίτηση περιλαμβάνει:

α) το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή και, εάν η αίτηση υποβάλλεται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, το όνομα και τη διεύθυνση και του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου·

β) γραπτή δήλωση με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει υποβληθεί η ίδια αίτηση σε άλλο κοινοποιημένο οργανισμό·

γ) όλες τις σχετικές πληροφορίες για τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες που έχουν κατασκευαστεί·

δ) τη διεύθυνση των εγκαταστάσεων στις οποίες μπορεί να γίνει δειγματοληψία για τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες.

 1. Ο κοινοποιημένος οργανισμός διεξάγει ή αναθέτει σε τρίτους τη διεξαγωγή ελέγχων των κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας για ανελκυστήρες σε τυχαία χρονικά διαστήματα. Εξετάζεται κατάλληλο δείγμα των τελικών κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας, το οποίο λαμβάνεται επιτόπου από τον κοινοποιημένο οργανισμό, και διεξάγονται κατάλληλες δοκιμές, όπως προβλέπουν τα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα, και/ή ισοδύναμες δοκιμές που ορίζονται σε άλλες σχετικές τεχνικές προδιαγραφές, για να εξακριβωθεί η συμμόρφωση του κατασκευαστικού στοιχείου ασφάλειας για ανελκυστήρες προς τις προϋποθέσεις του σημείου 1. Στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα από τα εν λόγω κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες δεν είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτές, ο κοινοποιημένος οργανισμός λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα.

Τα στοιχεία που θα λαμβάνονται υπόψη για τον έλεγχο των κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας για ανελκυστήρες θα καθορισθούν από κοινού από όλους τους κοινοποιημένους οργανισμούς στους οποίους έχει ανατεθεί αυτή η διαδικασία με βάση τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας για ανελκυστήρες.

Ο κοινοποιημένος οργανισμός εκδίδει πιστοποιητικό συμμόρφωσης προς τον τύπο για τις εξετάσεις και δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν.

Κατόπιν αιτήσεως, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη λαμβάνουν αντίγραφο του πιστοποιητικού συμμόρφωσης προς τον τύπο που χορηγεί ο κοινοποιημένος οργανισμός.

5.   Σήμανση CE και δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

5.1. Ο κατασκευαστής τοποθετεί τη σήμανση CE και, με ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού που αναφέρεται στο σημείο 3, τον αριθμό μητρώου του εν λόγω κοινοποιημένου οργανισμού, σε κάθε επιμέρους κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες που πληροί τις προϋποθέσεις του σημείου 1.

5.2. Ο κατασκευαστής συντάσσει γραπτή δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ για κάθε κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυ­ στήρες και φυλάσσει αντίγραφό της στη διάθεση των εθνικών αρχών επί 10 έτη από τη διάθεση του κατασκευαστικού στοιχείου ασφάλειας για ανελκυστήρες στην αγορά. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ προσδιορίζει το κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες για το οποίο έχει συνταχθεί.

6.   Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος

Οι υποχρεώσεις του κατασκευαστή είναι δυνατόν να εκπληρώνονται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, εξ ονόματός του και υπό την ευθύνη του, υπό την προϋπόθεση ότι ορίζονται λεπτομερώς στην εντολή. Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του κατασκευαστή που καθορίζονται στο σημείο 2.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

(ενότητα Ε)

 1. Η συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τη διασφάλιση ποιότητας προϊόντων αποτελεί τμήμα της διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης όπου ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί το σύστημα ποιότητας προϊόντων ενός εγκαταστάτη για να εξασφαλίσει ότι οι ανελκυστήρες είναι σύμφωνοι με τον εγκεκριμένο τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ ή με τον ανελκυστήρα που σχεδιάζεται και κατασκευάζεται σύμφωνα με εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας σύμφωνα με το παράρτημα XI και ικανοποιεί τις εφαρμοστέες ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που ορίζονται στο παράρτημα I.

2.         Υποχρεώσεις του εγκαταστάτη

Ο εγκαταστάτης εφαρμόζει εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας για την τελική επιθεώρηση των ανελκυστήρων και τις δοκιμές, όπως ορίζει το σημείο 3, και υπόκειται στην επιτήρηση που αναφέρεται στο σημείο 4.

3.         Σύστημα ποιότητας

3.1. Ο εγκαταστάτης υποβάλλει αίτηση αξιολόγησης του συστήματος ποιότητας που εφαρμόζει σε ενιαίο κοινοποιημένο οργανισμό της επιλογής του.

Η αίτηση περιλαμβάνει:

α) το όνομα και τη διεύθυνση του εγκαταστάτη και, εάν η αίτηση υποβάλλεται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, το όνομα και τη διεύθυνση και του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου·

β) όλες τις κατάλληλες πληροφορίες για τους ανελκυστήρες προς εγκατάσταση·

γ) τον φάκελο του συστήματος ποιότητας·

δ) τον τεχνικό φάκελο των ανελκυστήρων προς εγκατάσταση·

ε) γραπτή δήλωση με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει υποβληθεί η ίδια αίτηση σε άλλο κοινοποιημένο οργανισμό.

3.2. Στο πλαίσιο του συστήματος ποιότητας, κάθε ανελκυστήρας εξετάζεται και υποβάλλεται σε κατάλληλες δοκιμές, όπως ορίζουν τα εναρμονισμένα πρότυπα, ή διεξάγονται ισοδύναμες δοκιμές, προκειμένου να εξακριβωθεί η συμμόρφωσή του με τις εφαρμοστέες ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας όπως ορίζονται στο παράρτημα I.

Όλα τα στοιχεία, απαιτήσεις και διατάξεις που εφαρμόζει ο εγκαταστάτης ανελκυστήρα περιέχονται κατά συστηματικό και ορθολογικό τρόπο σε φάκελο υπό μορφή γραπτών πολιτικών, διαδικασιών και οδηγιών. Ο φάκελος αυτός του συστή­ ματος ποιότητας επιτρέπει την ενιαία ερμηνεία των προγραμμάτων, σχεδίων, εγχειριδίων και φακέλων ποιότητας.

Ο φάκελος αυτός περιέχει ιδίως κατάλληλη περιγραφή:

α) των στόχων ποιότητας·

β) του οργανογράμματος, των ευθυνών των στελεχών και των αρμοδιοτήτων τους όσον αφορά την ποιότητα του προϊόντος·

γ) των ελέγχων και δοκιμών οι οποίες θα διεξαχθούν πριν από τη διάθεση του ανελκυστήρα στην αγορά· σε αυτούς περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον οι δοκιμές που προβλέπονται στο παράρτημα V σημείο 3.3·

δ) των μέσων παρακολούθησης της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος ποιότητας·

ε) τους φακέλους ποιότητας, όπως εκθέσεις επιθεώρησης, στοιχεία δοκιμών, στοιχεία βαθμονόμησης, εκθέσεις προσόντων του αρμοδίου προσωπικού.

3.3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί το σύστημα ποιότητας για να διαπιστώσει εάν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο 3.2. Τεκμαίρει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις αυτές για τα στοιχεία των συστημάτων ποιότητας που συμμορφώνονται με τις αντίστοιχες προδιαγραφές του αντίστοιχου εναρμονισμένου προτύπου.

Η ομάδα ελεγκτών περιλαμβάνει ένα τουλάχιστον μέλος το οποίο έχει πείρα στην αξιολόγηση της τεχνολογίας των ανελκυστήρων και γνωρίζει τις ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I. Η διαδικασία ελέγχου περιλαμβάνει μια επίσκεψη αξιολόγησης στις εγκαταστάσεις του εγκαταστάτη και μια επίσκεψη σε εργοτάξιο.

Η απόφαση κοινοποιείται στον εγκαταστάτη. Η κοινοποίηση περιέχει τα συμπεράσματα του λογιστικού ελέγχου και την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης.

3.4. Ο εγκαταστάτης αναλαμβάνει τη δέσμευση να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το σύστημα ποιότητας, όπως έχει εγκριθεί, και να το συντηρεί ώστε το εν λόγω σύστημα να διατηρεί την καταλληλότητα και την αποτελε­ σματικότητά του.

3.4.1. Ο εγκαταστάτης ενημερώνει τον κοινοποιημένο οργανισμό που έχει εγκρίνει το σύστημα ποιότητας σχετικά με κάθε προβλεπόμενη τροποποίηση του συστήματος.

3.4.2. Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί τις προτεινόμενες τροποποιήσεις και αποφασίζει κατά πόσον το τροποποιημένο σύστημα ποιότητας θα εξακολουθήσει να πληροί τις απαιτήσεις του σημείου 3.2 ή κατά πόσον απαιτείται νέα αξιολό­ γηση.

Η απόφαση κοινοποιείται στον εγκαταστάτη ή, κατά περίπτωση, στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του. Η κοινοποίηση περιέχει τα συμπεράσματα της αξιολόγησης και την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης.

Ο κοινοποιημένος οργανισμός τοποθετεί τον αριθμό ταυτοποίησής του δίπλα στη σήμανση CE σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 19.

4.      Επιτήρηση με ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού

4.1. Σκοπός της επιτήρησης είναι να διασφαλίζει ότι ο εγκαταστάτης τηρεί ορθά τις υποχρεώσεις οι οποίες προκύπτουν από το εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας.

4.2. Ο εγκαταστάτης επιτρέπει στον κοινοποιημένο οργανισμό την πρόσβαση, για σκοπούς αξιολόγησης, στους χώρους εγκατάστασης, επιθεώρησης και δοκιμών και του παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, ιδίως:

α) τον φάκελο του συστήματος ποιότητας·

β) τον τεχνικό φάκελο·

γ) τους φακέλους ποιότητας, όπως εκθέσεις επιθεώρησης, στοιχεία δοκιμών και βαθμονόμησης οργάνων, εκθέσεις των προσόντων του αρμόδιου προσωπικού κ.λπ.

4.3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός διεξάγει κατά τακτά διαστήματα ελέγχους για να βεβαιώνεται ότι ο εγκαταστάτης διατηρεί και εφαρμόζει το σύστημα ποιότητας και χορηγεί στον εγκαταστάτη έκθεση ελέγχου.

4.4. Επιπλέον, ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να πραγματοποιεί αιφνιδιαστικές επισκέψεις στα εργοτάξια εγκατάστασης ανελκυστήρων.

Με την ευκαιρία των επισκέψεων αυτών, ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί, κατά περίπτωση, να πραγματοποιεί ή να αναθέτει σε τρίτους δοκιμές για την εξακρίβωση της καλής λειτουργίας του συστήματος ποιότητας και του ανελκυστήρα. Ο οργανισμός χορηγεί στον εγκαταστάτη έκθεση για την επίσκεψη και, εάν πραγματοποιήθηκαν δοκιμές, έκθεση δοκιμής.

 1. Ο εγκαταστάτης διατηρεί στη διάθεση των εθνικών αρχών για περίοδο δέκα ετών από την τελευταία ημερομηνία διάθεσης του ανελκυστήρα στην αγορά:

α) τον φάκελο που προβλέπεται στο σημείο 3.1 στοιχείο γ)·

β) τον τεχνικό φάκελο που αναφέρεται στο σημείο 3.1 στοιχείο δ)·

γ) τις πληροφορίες για την τροποποίηση που προβλέπεται στο σημείο 3.4.1·

δ) τις αποφάσεις και τις εκθέσεις του κοινοποιημένου οργανισμού που προβλέπονται στο σημείο 3.4.2 δεύτερο εδάφιο και στα σημεία 4.3 και 4.4.

 1. Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει την κοινοποιούσα αρχή του για τις αποφάσεις έγκρισης του συστήματος ποιότητας που χορηγούνται ή αποσύρονται, και θέτει στη διάθεση της κοινοποιούσας αρχής του, περιοδικά ή εφόσον του ζητηθεί, τον κατάλογο των αποφάσεων έγκρισης που έχουν απορριφθεί, ανασταλεί ή στις οποίες έχουν επιβληθεί περιορισμοί με άλλο τρόπο.

 

Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει τους άλλους κοινοποιημένους οργανισμούς για τις αποφάσεις έγκρισης συστημάτων ποιότητας τις οποίες έχει απορρίψει, αναστείλει ή ανακαλέσει, και, εφόσον του ζητηθεί, για τις αποφάσεις έγκρισης που χορήγησε.

Ύστερα από αίτηση, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη λαμβάνουν αντίγραφο της απόφασης έγκρισης των συστημάτων ποιότητας που χορήγησε ο κοινοποιημένος οργανισμός.

7.      Σήμανση CE και δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

7.1. Ο εγκαταστάτης τοποθετεί τη σήμανση CE στον θαλαμίσκο κάθε ανελκυστήρα που ικανοποιεί τις ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας της παρούσας οδηγίας και, με ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού που αναφέρεται στο σημείο 3.1, τον αριθμό μητρώου του τελευταίου δίπλα στη σήμανση CE στον θαλαμίσκο του ανελκυστήρα.

7.2. Ο εγκαταστάτης συντάσσει γραπτή δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ για κάθε ανελκυστήρα και φυλάσσει αντίγραφό της στη διάθεση των εθνικών αρχών επί 10 έτη από τη διάθεση του ανελκυστήρα στην αγορά. Στις αρμόδιες αρχές διατίθεται, εφόσον το ζητήσουν, αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ.

8.      Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος

Οι υποχρεώσεις του εγκαταστάτη που καθορίζονται στα σημεία 3.1, 3.4.1, 5 και 7 είναι δυνατόν να εκπληρώνονται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, εξ ονόματός του και υπό την ευθύνη του, με την προϋπόθεση ότι καθορίζονται λεπτομερώς στην εντολή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

(ενότητα Η1)

 1. Η συμμόρφωση με βάση την πλήρη διασφάλιση της ποιότητας και εξέταση σχεδιασμού για ανελκυστήρες είναι η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης με την οποία ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί το σύστημα ποιότητας ενός εγκαταστάτη και, κατά περίπτωση, τον σχεδιασμό των ανελκυστήρων, για να εξασφαλίσει ότι οι ανελκυστήρες πληρούν τις εφαρμοστέες ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που ορίζονται στο παράρτημα I.

2.    Υποχρεώσεις του εγκαταστάτη

Ο εγκαταστάτης εφαρμόζει εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας για τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τη συναρμολόγηση, την εγκατάσταση, τον τελικό έλεγχο των ανελκυστήρων και τις δοκιμές, όπως ορίζει το σημείο 3, και υπόκειται στην επιτήρηση που αναφέρεται στο σημείο 4. Η επάρκεια της τεχνικής σχεδίασης των ανελκυστήρων εξετάζονται σύμφωνα με το σημείο 3.3.

3.    Σύστημα ποιότητας

3.1. Ο εγκαταστάτης υποβάλλει αίτηση αξιολόγησης του συστήματος ποιότητας σε έναν ενιαίο κοινοποιημένο οργανισμό της επιλογής του. Η αίτηση περιλαμβάνει:

α) το όνομα και τη διεύθυνση του εγκαταστάτη και, εάν η αίτηση υποβάλλεται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, το όνομα και τη διεύθυνση και του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου·

β) όλες τις σχετικές πληροφορίες για τους ανελκυστήρες που πρόκειται να εγκατασταθούν, και ιδίως εκείνες που θα επιτρέψουν την κατανόηση των σχέσεων μεταξύ του σχεδιασμού και της λειτουργίας του ανελκυστήρα·

γ) τον φάκελο σχετικά με το σύστημα ποιότητας·

δ) τον τεχνικό φάκελο που περιγράφεται στο σημείο 3 του παραρτήματος IV μέρος Β·

ε) γραπτή δήλωση με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει υποβληθεί η ίδια αίτηση σε άλλο κοινοποιημένο οργανισμό.

3.2. Το σύστημα ποιότητας εξασφαλίζει τη συμμόρφωση των ανελκυστήρων με τις εφαρμοστέες ουσιώδεις απαιτήσεις ασφά­ λειας και υγείας του παραρτήματος I. Όλα τα στοιχεία, οι απαιτήσεις και διατάξεις που εφαρμόζει ο εγκαταστάτης συγκεντρώνονται συστηματικά και να απαρτίζουν φάκελο υπό τη μορφή γραπτών πολιτικών, διαδικασιών και οδηγιών. Ο φάκελος αυτός του συστήματος ποιότητας επιτρέπει ενιαία ερμηνεία των προγραμμάτων, σχεδίων, εγχειριδίων και φακέ­ λων ποιότητας.

Περιλαμβάνεται ιδίως επαρκής περιγραφή:

α) των ποιοτικών στόχων, του οργανογράμματος, των ευθυνών και των αρμοδιοτήτων των στελεχών όσον αφορά τη σχεδίαση και την ποιότητα του προϊόντος·

β) των προδιαγραφών τεχνικού σχεδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των προτύπων που εφαρμόζονται και, σε περιπτώσεις όπου τα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα δεν πρόκειται να εφαρμοστούν πλήρως, των μέσων, συμπεριλαμβανομένων άλλων σχετικών τεχνικών προδιαγραφών, που θα χρησιμοποιηθούν ώστε να διασφαλίζεται ότι τηρούνται οι εφαρμο­ στέες ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας του παραρτήματος I·

γ) των τεχνικών ελέγχου και επαλήθευσης του σχεδιασμού των διαδικασιών και συστηματικών δραστηριοτήτων που θα χρησιμοποιούνται κατά τον σχεδιασμό των ανελκυστήρων·

δ)   των ελέγχων και δοκιμών που θα πραγματοποιούνται κατά την παραλαβή των υλικών κατασκευής, των κατασκευα­ στικών στοιχείων και των υποσυνόλων·

ε) των αντίστοιχων τεχνικών συναρμολόγησης, εγκατάστασης, ελέγχου και διασφάλισης της ποιότητας, των μεθόδων και συστημάτων ενεργειών που θα εφαρμόζονται·

στ) των ελέγχων και των δοκιμών που θα διενεργούνται πριν (έλεγχος των συνθηκών εγκατάστασης: φρέαρ, χώρος εγκατάστασης της μηχανής κ.λπ.), κατά και μετά την εγκατάσταση (σε αυτούς περιλαμβάνονται τουλάχιστον οι δοκιμές που προβλέπονται στο παράρτημα V σημείο 3.3)

ζ) των φακέλων ποιότητας, όπως εκθέσεις επιθεώρησης, στοιχεία δοκιμών και βαθμονόμησης οργάνων, εκθέσεις προσόντων του αρμόδιου προσωπικού·

η) των μέσων παρακολούθησης που καθιστούν δυνατό τον έλεγχο της επίτευξης του απαιτούμενου επιπέδου σχεδιασμού και ποιότητας του προϊόντος και της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος ποιότητας.

3.3.     Εξέταση του σχεδιασμού

3.3.1. Εφόσον ο σχεδιασμός δεν έχει γίνει σύμφωνα με τα εναρμονισμένα πρότυπα, ο κοινοποιημένος οργανισμός εξετάζει εάν ο σχεδιασμός έχει γίνει σύμφωνα με τις ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που ορίζονται στο παράρτημα I και, εάν ναι, χορηγεί πιστοποιητικό εξέτασης σχεδιασμού ΕΕ στον εγκαταστάτη και διευκρινίζει τα όρια ισχύος του πιστοποιητικού και τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την αναγνώριση του εγκεκριμένου σχεδιασμού.

3.3.2. Στην περίπτωση που ο σχεδιασμός δεν πληροί τις εφαρμοστέες ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας του παραρ­ τήματος I, ο κοινοποιημένος οργανισμός αρνείται να χορηγήσει πιστοποιητικό εξέτασης σχεδιασμού ΕΕ και ενημερώνει τον εγκαταστάτη σχετικά, αιτιολογεί δε λεπτομερώς την άρνηση χορήγησης του πιστοποιητικού.

Ο κοινοποιημένος οργανισμός, αφενός, παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις της γενικώς αναγνωρισμένης τεχνολογίας από τις οποίες προκύπτει ότι ο εγκεκριμένος σχεδιασμός μπορεί να μην πληροί πλέον τις εφαρμοστέες ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που ορίζονται στο παράρτημα I και, αφετέρου, καθορίζει εάν οι εξελίξεις αυτές απαιτούν περαιτέρω έρευνες. Στην περίπτωση αυτή, ο κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει τον εγκαταστάτη σχετικά.

3.3.3. Ο εγκαταστάτης ενημερώνει τον κοινοποιημένο οργανισμό, ο οποίος έχει εκδώσει το πιστοποιητικό εξέτασης σχεδιασμού ΕΕ, για όλες τις τροποποιήσεις του εγκεκριμένου σχεδιασμού οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τη συμμόρφωση με τις ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που ορίζονται στο παράρτημα I ή με τους όρους με τους οποίους ισχύει το πιστοποιητικό. Για τις τροποποιήσεις αυτές απαιτείται συμπληρωματική έγκριση —από τον κοινοποιημένο οργανισμό που χορήγησε το πιστοποιητικό εξέτασης σχεδιασμού ΕΕ— με μορφή προσθήκης στο αρχικό πιστοποιητικό εξέτασης σχεδια­ σμού ΕΕ.

3.3.4. Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει την κοινοποιούσα αρχή κοινοποιούσες αρχές του σχετικά με τα πιστοποι­ ητικά εξέτασης σχεδιασμού ΕΕ και/ή κάθε προσθήκη σε αυτά που χορήγησε ή απέσυρε και θέτει στη διάθεση της κοινοποιούσας αρχής του, περιοδικά ή εφόσον του ζητηθεί, τον κατάλογο των πιστοποιητικών εξέτασης σχεδιασμού ΕΕ και/ή όλων των προσθηκών σε αυτά που έχουν απορριφθεί, ανασταλεί ή στα οποία έχουν επιβληθεί περιορισμοί με άλλο τρόπο.

Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει τους άλλους κοινοποιημένους οργανισμούς σχετικά με τα πιστοποιητικά εξέτασης σχεδιασμού ΕΕ και/ή τις τυχόν προσθήκες σε αυτά που έχουν απορριφθεί, αποσυρθεί, ανασταλεί ή στα οποία έχουν επιβληθεί περιορισμοί με άλλο τρόπο και, ύστερα από αίτηση, σχετικά με τα πιστοποιητικά που χορηγήθηκαν και/ή προσθήκες σε αυτά.

Η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και οι άλλοι κοινοποιημένοι οργανισμοί μπορούν, ύστερα από αίτηση, να λάβουν αντίγραφο των πιστοποιητικών εξέτασης σχεδιασμού ΕΕ και/ή των προσθηκών σε αυτές. Ύστερα από αίτηση, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη μπορούν να λάβουν αντίγραφο του τεχνικού φακέλου και των πορισμάτων των ελέγχων που πραγματοποι­ ήθηκαν από τον κοινοποιημένο οργανισμό.

3.3.5. Ο εγκαταστάτης θέτει στη διάθεση των εθνικών αρχών αντίγραφο του πιστοποιητικού εξέτασης σχεδιασμού ΕΕ, των παραρτημάτων και των προσθηκών του μαζί με τον τεχνικό φάκελο, επί δέκα έτη από τη διάθεση στην αγορά του ανελκυστήρα.

3.4.     Αξιολόγηση του συστήματος ποιότητας

Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί το σύστημα ποιότητας για να διαπιστώσει εάν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο 3.2. Τεκμαίρει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις αυτές για τα συστήματα ποιότητας που πληρούν τις αντίστοιχες προδιαγραφές του σχετικού εναρμονισμένου προτύπου.

Η ομάδα ελεγκτών περιλαμβάνει ένα τουλάχιστον μέλος το οποίο έχει πείρα στην αξιολόγηση της τεχνολογίας των ανελκυστήρων και γνωρίζει τις ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I. Η διαδικασία ελέγχου περιλαμβάνει μια επίσκεψη αξιολόγησης στις εγκαταστάσεις του εγκαταστάτη και μια επίσκεψη σε εργοτάξιο.

Η ομάδα ελεγκτών ελέγχει τον τεχνικό φάκελο στον οποίο αναφέρεται το σημείο 3.1, στοιχείο δ), για να επαληθεύσει την ικανότητα του εγκαταστάτη να εντοπίζει τις εφαρμοστέες ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που ορίζονται στο παράρτημα I και να πραγματοποιεί τους απαραίτητους ελέγχους με σκοπό τη διασφάλιση της συμμόρφωσης του ανελκυστήρα με τις απαιτήσεις αυτές.

Η απόφαση κοινοποιείται στον εγκαταστάτη ή, κατά περίπτωση, στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του. Η κοινοποίηση περιέχει τα συμπεράσματα της αξιολόγησης και την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης.

3.5. Ο εγκαταστάτης αναλαμβάνει τη δέσμευση να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το σύστημα ποιότητας, όπως έχει εγκριθεί, και να το συντηρεί ώστε το εν λόγω σύστημα να διατηρεί την καταλληλότητα και την αποτελε­ σματικότητά του.

Ο εγκαταστάτης ενημερώνει τον κοινοποιημένο οργανισμό ο οποίος ενέκρινε το σύστημα ποιότητας για κάθε μελετώμενη τροποποίηση του συστήματος.

Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί τις προτεινόμενες τροποποιήσεις και αποφασίζει κατά πόσον το τροποποιημένο σύστημα ποιότητας εξακολουθεί να πληροί τις απαιτήσεις του σημείου 3.2 ή κατά πόσον απαιτείται νέα αξιολόγηση.

Η απόφαση κοινοποιείται στον εγκαταστάτη ή, κατά περίπτωση, στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του. Η κοινοποίηση περιέχει τα συμπεράσματα της αξιολόγησης και την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης.

Ο κοινοποιημένος οργανισμός τοποθετεί τον αριθμό ταυτοποίησής του δίπλα στη σήμανση CE σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 19.

4.    Επιτήρηση με ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού

4.1. Σκοπός της επιτήρησης είναι να διασφαλίζει ότι ο εγκαταστάτης πληροί ορθά τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας.

4.2. Ο εγκαταστάτης επιτρέπει στον κοινοποιημένο οργανισμό την πρόσβαση, για σκοπούς αξιολόγησης, στους χώρους σχεδιασμού, κατασκευής, συναρμολόγησης, εγκατάστασης, επιθεώρησης, δοκιμών και εναποθήκευσης, και του παρέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, ιδίως:

α) τον φάκελο του συστήματος ποιότητας·

β) τους φακέλους ποιότητας που προβλέπονται στο σχεδιαστικό τμήμα του συστήματος ποιότητας, περιλαμβανομένων αποτελεσμάτων αναλύσεων, υπολογισμών, δοκιμών κ.λπ.·

γ) τους φακέλους ποιότητας που προβλέπονται από το μέρος του συστήματος ποιότητας που αφορά την αποδοχή των προμηθειών και της εγκατάστασης, όπως εκθέσεις επιθεώρησης και στοιχεία των δοκιμών, στοιχεία βαθμονόμησης οργάνων, εκθέσεις των προσόντων του οικείου προσωπικού.

4.3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός διεξάγει περιοδικούς λογιστικούς ελέγχους για να βεβαιώνεται ότι ο εγκαταστάτης διατηρεί και εφαρμόζει το σύστημα ποιότητας και χορηγεί έκθεση λογιστικού ελέγχου στον εγκαταστάτη.

4.4. Επιπλέον, ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να πραγματοποιεί αιφνιδιαστικές επισκέψεις στις εγκαταστάσεις του εγκαταστάτη ή στα εργοτάξια εγκατάστασης ανελκυστήρων. Με την ευκαιρία των επισκέψεων αυτών, και εφόσον χρει­ άζεται, ο κοινοποιημένος οργανισμός πραγματοποιεί ή να αναθέτει σε τρίτους δοκιμές για την εξακρίβωση της καλής λειτουργίας του συστήματος ποιότητας. Ο οργανισμός χορηγεί στον εγκαταστάτη έκθεση για την επίσκεψη και, εάν πραγματοποιήθηκαν δοκιμές, έκθεση δοκιμής.

 1. Ο εγκαταστάτης διατηρεί στη διάθεση των εθνικών αρχών για δέκα έτη από την ημερομηνία που διατέθηκε στην αγορά ο ανελκυστήρας:

α) τον φάκελο που προβλέπεται στο σημείο 3.1 στοιχείο γ)·

β) τον τεχνικό φάκελο που αναφέρεται στο σημείο 3.1 στοιχείο δ)·

γ) τις πληροφορίες για τις τροποποιήσεις που προβλέπονται στο σημείο 3.5 δεύτερο εδάφιο·

δ) τις αποφάσεις και εκθέσεις του κοινοποιημένου οργανισμού που αναφέρονται στο τέταρτο εδάφιο του σημείου 3.5 και στα σημεία 4.3 και 4.4.

 1. Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει την κοινοποιούσα αρχή του για τις εγκρίσεις του πλήρους συστήματος ποιότητας που χορηγούνται ή αποσύρονται, και θέτει στη διάθεση της κοινοποιούσας αρχής του, περιοδικά ή εφόσον του ζητηθεί, τον κατάλογο των αποφάσεων έγκρισης των πλήρων συστημάτων ποιότητας που έχουν χορηγηθεί, απορριφθεί, ανασταλεί ή στις οποίες έχουν επιβληθεί περιορισμοί με άλλο τρόπο.

Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει τους άλλους κοινοποιημένους οργανισμούς για τις αποφάσεις έγκρισης συστημάτων ποιότητας τις οποίες έχει απορρίψει, αναστείλει ή αποσύρει, και, εφόσον του ζητηθεί, για τις αποφάσεις έγκρισης.

Ο κοινοποιημένος οργανισμός διατηρεί αντίγραφο των αποφάσεων έγκρισης, των παραρτημάτων τους και των προσθηκών τους, καθώς και τον τεχνικό φάκελο και την έκθεση αξιολόγησης για μια περίοδο 15 ετών από την ημερομηνία έκδοσής τους.

Ύστερα από αίτηση, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη λαμβάνουν αντίγραφο των αποφάσεων έγκρισης των συστημάτων ποιότητας που χορήγησε ο κοινοποιημένος οργανισμός.

7.      Σήμανση CE και δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

7.1. Ο εγκαταστάτης τοποθετεί τη σήμανση CE στον θαλαμίσκο κάθε ανελκυστήρα που ικανοποιεί τις ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας της παρούσας οδηγίας και, με ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού που αναφέρεται στο σημείο 3.1, τον αριθμό μητρώου του τελευταίου δίπλα στη σήμανση CE στον θαλαμίσκο του ανελκυστήρα.

7.2. Ο εγκαταστάτης συντάσσει γραπτή δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ για κάθε ανελκυστήρα και διατηρεί αντίγραφό της στη διάθεση των εθνικών αρχών επί 10 έτη από τη διάθεση του ανελκυστήρα στην αγορά. Στις αρμόδιες αρχές διατίθεται, εφόσον το ζητήσουν, αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ.

8.      Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος

Οι υποχρεώσεις του εγκαταστάτη που καθορίζονται στα σημεία 3.1, 3.3.3, 3.3.5, 5 και 7 είναι δυνατόν να εκπληρώνο­ νται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, εξ ονόματός του και υπό την ευθύνη του, με την προϋπόθεση ότι καθορίζονται λεπτομερώς στην εντολή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

(ενότητα Δ)

 1. Η συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τη διασφάλιση ποιότητας της παραγωγής για ανελκυστήρες αποτελεί τμήμα της διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης όπου ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί το σύστημα ποιότητας της παραγωγής ενός εγκαταστάτη για να εξασφαλίσει ότι οι ανελκυστήρες που εγκαθίστανται είναι σύμφωνοι με τον εγκε­ κριμένο τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ ή με τον ανελκυστήρα που σχεδιάζεται και κατασκευάζεται από εγκαταστάτη σύμφωνα με εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας σύμφωνα με το παράρτημα XI και ικανοποιεί τις εφαρμοστέες ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που ορίζονται στο παράρτημα I.

2.    Υποχρεώσεις του εγκαταστάτη

Ο εγκαταστάτης εφαρμόζει εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας για την κατασκευή, τη συναρμολόγηση, την εγκατάσταση, την τελική επιθεώρηση των ανελκυστήρων και τις δοκιμές, όπως ορίζει το σημείο 3, και υπόκειται στην επιτήρηση που αναφέρεται στο σημείο 4.

3.    Σύστημα ποιότητας

3.1. Ο εγκαταστάτης υποβάλλει αίτηση αξιολόγησης του συστήματος ποιότητας, σε έναν ενιαίο κοινοποιημένο οργανισμό της επιλογής του. Η αίτηση περιλαμβάνει:

α) το όνομα και τη διεύθυνση του εγκαταστάτη και, εάν η αίτηση υποβάλλεται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, το όνομα και τη διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, καθώς και

β) όλες τις σχετικές πληροφορίες για τους ανελκυστήρες προς εγκατάσταση·

γ) τον φάκελο του συστήματος ποιότητας·

δ) τον τεχνικό φάκελο των ανελκυστήρων προς εγκατάσταση·

ε) γραπτή δήλωση με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει υποβληθεί η ίδια αίτηση σε άλλο κοινοποιημένο οργανισμό.

3.2. Το σύστημα ποιότητας πρέπει να διασφαλίζει τη συμμόρφωση των ανελκυστήρων με τις εφαρμοστέες ουσιώδεις απαι­ τήσεις υγείας και ασφάλειας του παραρτήματος I.

Όλα τα στοιχεία, οι απαιτήσεις και διατάξεις που εφαρμόζει ο εγκαταστάτης πρέπει να συγκεντρώνονται συστηματικά και να απαρτίζουν φάκελο υπό τη μορφή γραπτών πολιτικών, διαδικασιών και οδηγιών. Ο φάκελος του συστήματος ποι­ ότητας επιτρέπει την ενιαία ερμηνεία των προγραμμάτων, σχεδίων, εγχειριδίων και φακέλων ποιότητας.

Περιλαμβάνει ιδίως κατάλληλη περιγραφή:

α) των ποιοτικών στόχων, του οργανογράμματος, των ευθυνών και των αρμοδιοτήτων των στελεχών όσον αφορά την ποιότητα του προϊόντος·

β) των τεχνικών κατασκευής, ποιοτικού ελέγχου και διασφάλισης της ποιότητας, των διαδικασιών και των συστηματικών δραστηριοτήτων που θα εφαρμόζονται·

γ) των εξετάσεων και των δοκιμών που θα διεξάγονται πριν, κατά και μετά την εγκατάσταση·

δ) των φακέλων ποιότητας, όπως εκθέσεις επιθεώρησης και στοιχεία δοκιμών και βαθμονόμησης, εκθέσεις προσόντων του αρμοδίου προσωπικού·

ε) των μέσων επιτήρησης που επιτρέπουν να ελέγχεται η επίτευξη της απαιτουμένης ποιότητας του ανελκυστήρα και η αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος ποιότητας.

3.3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί το σύστημα ποιότητας για να διαπιστώσει εάν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο 3.2. Τεκμαίρει ότι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αυτές τα στοιχεία του συστήματος ποιότητας που πληρούν τις αντίστοιχες προδιαγραφές του σχετικού εναρμονισμένου προτύπου.

Η ομάδα ελεγκτών περιλαμβάνει ένα τουλάχιστον μέλος το οποίο έχει πείρα στην αξιολόγηση της τεχνολογίας των ανελκυστήρων και γνωρίζει τις ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I.

 

Η διαδικασία ελέγχου περιλαμβάνει μια επίσκεψη αξιολόγησης στις εγκαταστάσεις του εγκαταστάτη και μια επίσκεψη σε εργοτάξιο.

Η απόφαση κοινοποιείται στον εγκαταστάτη. Η κοινοποίηση περιέχει τα συμπεράσματα του λογιστικού ελέγχου και την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης.

3.4. Ο εγκαταστάτης αναλαμβάνει τη δέσμευση να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το σύστημα ποιότητας, όπως έχει εγκριθεί, και να το συντηρεί ώστε το εν λόγω σύστημα να διατηρεί την καταλληλότητα και την αποτελε­ σματικότητά του.

3.4.1. Ο εγκαταστάτης ενημερώνει τον κοινοποιημένο οργανισμό ο οποίος ενέκρινε το σύστημα ποιότητας για κάθε μελετώμενη τροποποίηση του συστήματος.

3.4.2. Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί τις προτεινόμενες τροποποιήσεις και αποφασίζει κατά πόσον το τροποποιημένο σύστημα ποιότητας θα εξακολουθήσει να πληροί τις απαιτήσεις του σημείου 3.2 ή κατά πόσον απαιτείται νέα αξιολό­ γηση.

Η απόφαση κοινοποιείται στον εγκαταστάτη ή, κατά περίπτωση, στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του. Η κοινοποίηση περιέχει τα συμπεράσματα της αξιολόγησης και την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης.

Ο κοινοποιημένος οργανισμός επιθέτει αριθμό αναγνώρισης ή μεριμνά για την τοποθέτησή του, πλησίον της σήμανσης CE σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 19.

4.        Επιτήρηση με ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού

4.1. Σκοπός της επιτήρησης είναι να διασφαλίζει ότι ο εγκαταστάτης πληροί ορθά τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας.

4.2. Ο εγκαταστάτης επιτρέπει στον κοινοποιημένο οργανισμό την πρόσβαση, για σκοπούς αξιολόγησης, στους χώρους κατασκευής, επιθεώρησης, συναρμολόγησης, εγκατάστασης, δοκιμών και εναποθήκευσης και του παρέχει όλες τις ανα­ γκαίες πληροφορίες, και ιδίως:

α) τον φάκελο του συστήματος ποιότητας·

β) τον τεχνικό φάκελο·

γ) τους φακέλους ποιότητας, όπως εκθέσεις επιθεώρησης, στοιχεία δοκιμών και βαθμονόμησης οργάνων, εκθέσεις των προσόντων του αρμόδιου προσωπικού.

4.3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός διεξάγει περιοδικούς ελέγχους για να βεβαιώνεται ότι ο εγκαταστάτης διατηρεί και εφαρμόζει το σύστημα ποιότητας και χορηγεί έκθεση ελέγχου στον εγκαταστάτη.

4.4. Επιπλέον, ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να πραγματοποιεί αιφνιδιαστικές επισκέψεις στον εγκαταστάτη. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων αυτών, ο οργανισμός μπορεί, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο, να διεξάγει ή να αναθέτει σε τρίτους να διεξαγάγουν δοκιμές για να εξακριβωθεί η ορθή λειτουργία του συστήματος ποιότητας. Ο κοινοποιημένος οργανισμός χορηγεί στον εγκαταστάτη έκθεση επίσκεψης και, αν πραγματοποιήθηκαν δοκιμές, έκθεση δοκιμής.

 1. Ο εγκαταστάτης διατηρεί στη διάθεση των εθνικών αρχών για περίοδο δέκα ετών από την ημερομηνία που διατέθηκε στην αγορά ο ανελκυστήρας:

α) τον φάκελο που προβλέπεται στο σημείο 3.1 στοιχείο γ)·

β) τον τεχνικό φάκελο που αναφέρεται στο σημείο 3.1 στοιχείο δ)·

γ) τις πληροφορίες για τις τροποποιήσεις που προβλέπονται στο σημείο 3.4.1·

δ) τις αποφάσεις και τις εκθέσεις του κοινοποιημένου οργανισμού που προβλέπονται στο σημείο 3.4.2 δεύτερο εδάφιο και στα σημεία 4.3 και 4.4.

 1. Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει την κοινοποιούσα αρχή του για τις εγκρίσεις του συστήματος ποιότητας της παραγωγής που χορηγούνται ή αποσύρονται, και θέτει στη διάθεση της κοινοποιούσας αρχής του, περιοδικά ή εφόσον του ζητηθεί, τον κατάλογο των αποφάσεων έγκρισης των συστημάτων ποιότητας της παραγωγής που έχουν απορριφθεί, ανασταλεί ή στις οποίες έχουν επιβληθεί περιορισμοί με άλλο τρόπο.

Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει τους άλλους κοινοποιημένους οργανισμούς για τις αποφάσεις έγκρισης των συστημάτων ποιότητας τις οποίες έχει απορρίψει, αναστείλει ή αποσύρει, και, εφόσον του ζητηθεί, για τις αποφάσεις έγκρισης των συστημάτων ποιότητας που χορήγησε.

Ύστερα από αίτηση, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη λαμβάνουν αντίγραφο των αποφάσεων έγκρισης των συστημάτων ποιότητας που χορήγησε ο κοινοποιημένος οργανισμός.
7.      Σήμανση CE και δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ
7.1. Ο εγκαταστάτης τοποθετεί τη σήμανση CE στον θαλαμίσκο κάθε ανελκυστήρα που ικανοποιεί τις ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας της παρούσας οδηγίας και, με ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού που αναφέρεται στο σημείο 3.1, τον αριθμό μητρώου του τελευταίου δίπλα στη σήμανση CE στον θαλαμίσκο του ανελκυστήρα.

7.2. Ο εγκαταστάτης συντάσσει γραπτή δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ για κάθε ανελκυστήρα και διατηρεί αντίγραφό της στη διάθεση των εθνικών αρχών επί 10 έτη από τη διάθεση του ανελκυστήρα στην αγορά. Στις αρμόδιες αρχές διατίθεται, εφόσον το ζητήσουν, αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ.
8.      Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος
Οι υποχρεώσεις του εγκαταστάτη που καθορίζονται στα σημεία 3.1, 3.4.1, 5 και 7 είναι δυνατόν να εκπληρώνονται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, εξ ονόματός του και υπό την ευθύνη του, με την προϋπόθεση ότι καθορίζονται λεπτομερώς στην εντολή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII

ΜΕΡΟΣ A
Καταργούμενη οδηγία με κατάλογο των διαδοχικών τροποποιήσεών της

(αναφέρεται στο άρθρο 47)

Οδηγία 95/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ­ βουλίου

(ΕΕ L 213 της 7.9.1995, σ. 1)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοι­ νοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1) Μόνο το σημείο 10 του παραρτήματος I
Οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(ΕΕ L 157 της 9.6.2006, σ. 24)

Μόνο το άρθρο 24
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινο­ βουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 316 της 14.11.2012, σ. 12) Μόνο το άρθρο 26 παράγραφος 1 στοιχείο θ)

ΜΕΡΟΣ B
Προθεσμίες για τη μεταφορά στην εθνική νομοθεσία και ημερομηνίες εφαρμογής
(αναφέρεται στο άρθρο 45)

Οδηγία Προθεσμία για τη μεταφορά Ημερομηνία εφαρμογής
95/16/ΕΚ 1η Ιανουαρίου 1997 1η Ιουλίου 1997
2006/42/ΕΚ, άρθρο 24 29 Ιουνίου 2008 29 Δεκεμβρίου 2009

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIV ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

Οδηγία 95/16/ΕΚ Παρούσα οδηγία
Άρθρο 1 παράγραφος 1

Άρθρο 1 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 1 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 1 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 1 παράγραφος 3

Άρθρο 1 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο πρώτη περίπτωση

Άρθρο 1 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 1 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο τέταρτη περίπτωση

Άρθρο 1 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο πέμπτη περίπτωση

Άρθρο 1 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 1 παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο Άρθρο 1 παράγραφος 5

Άρθρο 2 παράγραφος 1 πρώτη περίπτωση

Άρθρο 2 παράγραφος 1 δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 2 παράγραφος 2

Άρθρο 2 παράγραφος 3

Άρθρο 2 παράγραφος 4

Άρθρο 2 παράγραφος 5

Άρθρο 3 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 3 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 4 παράγραφος 1 Άρθρο 4 παράγραφος 2

Άρθρο 5 παράγραφος 1

Άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 6 παράγραφοι 3 και 4

Άρθρο 7 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 7 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 7 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 7 παράγραφος 3

Άρθρο 7 παράγραφος 4

Άρθρο 1 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 1 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 2 σημείο 1)

Άρθρο 1 παράγραφος 1

Άρθρο 1 παράγραφος 2

Άρθρο 2 σημείο 6)

Άρθρο 2 σημείο 5)

Άρθρο 2 σημείο 7)

Άρθρο 2 σημείο 3)

Άρθρο 16 παράγραφος 3

Άρθρο 16 παράγραφος 4

Άρθρο 1 παράγραφος 3

Άρθρο 2 παράγραφος 1

Άρθρο 4 παράγραφος 1

Άρθρο 4 παράγραφος 2

Άρθρο 6 παράγραφος 1

Άρθρο 6 παράγραφος 2

Άρθρο 3 παράγραφος 3

Άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 5 παράγραφος 1

Άρθρο 5 παράγραφος 2

Άρθρο 3 παράγραφος 1

Άρθρα 7 έως 14

Άρθρο 14

Άρθρο 42

Άρθρο 38 παράγραφος 1

Άρθρο 38 παράγραφος 5

Άρθρο 39 παράγραφος 3

Άρθρο 40 παράγραφος 4

 

Οδηγία 95/16/ΕΚ Παρούσα οδηγία
Άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ)

Άρθρο 8 παράγραφος 2

Άρθρο 8 παράγραφος 3 πρώτη και τρίτη περίπτωση

Άρθρο 8 παράγραφος 3 δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 8 παράγραφος 4

Άρθρο 8 παράγραφος 5

Άρθρο 9 παράγραφος 1

Άρθρο 9 παράγραφος 2 Άρθρο 9 παράγραφος 3

Άρθρο 10 παράγραφος 1

Άρθρο 10 παράγραφος 2

Άρθρο 10 παράγραφος 3

Άρθρο 10 παράγραφος 4 στοιχείο α)

Άρθρο 10 παράγραφος 4 στοιχείο β)

Άρθρο 11

Άρθρο 12

Άρθρο 13

Άρθρο 14

Άρθρο 15 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 15 παράγραφος 3

Άρθρο 16

Άρθρο 17

Παράρτημα I

Παράρτημα II μέρος Α

Παράρτημα II μέρος Β

Παράρτημα III

Παράρτημα IV

Παράρτημα V μέρος Α

Παράρτημα V μέρος Β

Παράρτημα VI

Παράρτημα VII

Παράρτημα VIII

Παράρτημα IX

Άρθρο 15

Άρθρο 16

Άρθρο 17 παράγραφος 2 και άρθρο 19 παράγραφος 3

Άρθρο 7 παράγραφος 3

Άρθρο 12

Άρθρο 20

Άρθρο 30 παράγραφος 1

Άρθρο 19 παράγραφος 1

Άρθρο 41 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 43

Άρθρο 45 παράγραφος 2

Άρθρα 46 Άρθρο 49

Παράρτημα I

Παράρτημα II μέρος Α

Παράρτημα II μέρος Β

Άρθρο 18

Παράρτημα III

Παράρτημα IV μέρος Α

Παράρτημα IV μέρος Β

Παράρτημα V

Παράρτημα VI

Παράρτημα VII

 

Οδηγία 95/16/ΕΚ Παρούσα οδηγία
Παράρτημα X Παράρτημα VIII
Παράρτημα XI Παράρτημα IX
Παράρτημα XII Παράρτημα X
Παράρτημα XIII Παράρτημα XI
Παράρτημα XIV Παράρτημα XII
Παράρτημα XIII
Παράρτημα XIV

 

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι οι συνεδριάσεις επιτροπών μπορούν να θεωρηθούν «επιτροπές επιτροπο­ λογίας» κατά την έννοια του παραρτήματος Ι της συμφωνίας-πλαισίου για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μόνο όταν και εφόσον σε αυτές συζητιούνται εκτελεστικές πράξεις κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. Έτσι, οι συνεδριάσεις επιτροπών εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 15 της συμφωνίας-πλαισίου όταν και στο μέτρο που σε αυτές συζητιούνται άλλα θέματα.

Comments are closed.