Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Β.Δ. υπ αριθ. 407/Α/11.5.1966 δι ου τροποποιήθηκαν και συνεπληρώθησαν τα από 13.2.36, 19.3.38, 25.5.38 και 21.4.65 Β. Δ/τα, ρυθμίζονται γενικώς την άσκησίν του επαγγέλματος ηλεκτρολόγου

Κατεβάστε το pdf

Έχοντες υπ’ όψιν τον Νόµον 6422 «περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου, του Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ως και του Ναυπηγού», και ιδία τα άρθρα 3, 5 και 10 αυτού, το άρθρον 12 του Νόµου 2979/1922 «περί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων», την υπ’ αριθ. 486/18.10.68 σύµφωνον γνωµοδότησιν του παρά τω Υπουργείω Βιοµηχανίας Τεχνικού Συµβουλίου, ως και την υπ’ αριθ. 802/1908 σχετικήν γνωµάτευσιν του Συµβουλίου Επικρατείας προτάσει του Ηµετέρου επί της Βιοµηχανίας Υπουργού, απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν:

Άρθρον 1.

Το άρθρον 4 του υπ’ αριθ. 407/4 11.5.66 Β.∆. αντικαθίσταται ως ακολούθως:

Παράγρ. 1 Αι άδειαι εγκαταστατών ηλεκτρολόγων πάσης ειδικότητος και κατηγορίας υπόκεινται εις θεώρησιν ανά πενταετίαν. Οι αδειούχοι ηλεκτρολόγοι εγκαταστάται υποχρεούνται να καταθέτουν το βιλιάριον της αδείας αυτών εις την αρµοδίαν ∆/νσιντουΥπουργείου Βιοµηχανίας, τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρα προ της λήξεως της ισχύος της προς θεώρησιν, υποβάλλοντες ταυτοχρόνως τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) Αίτησιν περί θεωρήσεως της αδείας. Επί της σχετικής αιτήσεως δέον ν’ αναγράφονται και οι αριθµοί ετέρων εν ισχύϊ αδειών, των οποίων ο αιτών τυχγάνει κάτοχος, η επαγγελµατική τούτου διεύθυνσις και η οικονοµική εφορία εις την οποία υπάγεται.

β) Πιστοποιητικόν ποινικού µητρώου.

γ) Βεβαίωσιν του οικείου επαγγελµατικού Σωµατείου εις το οποίον ανήκει ο ενδιαφερόµενος εν η να εµφαίνεται ότι ούτος διατηρεί εργαστήριον ή κατάστηµα ή τεχνικόν γραφείον εκτελέσεως ηλεκτρολογικών εργασιών και ότι ασκεί αποδεδειγµένως το επάγγελµα του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτου. Εν ελλείψει τούτου επαγγελµατικού Σωµατείου ή εν περιπτώσει καθ’ ην ο ενδιαφερόµενος δεν είναι µέλος επαγγελµατικού Σωµατείου, βεβαίωσιν της οικείας Αστυνοµικής Αρχής, ότι ο ενδιαφερόµενος διατηρεί εργαστήριον ή κατάστηµα ή τεχνικόν γραφείον εκτελέσεως ηλεκτρικών εργασιών. Εν ταις ως άνω βεβαιώσεσι, δέον να αναγράφηται περιεχόµενον της σχετικής επιγραφής έξωθι του καταστήµατος ή εργαστηρίου ή τεχνικού γραφείου.

δ) Βεβαίωσιν της οικείας Οικονοµικής Εφορίας, εν η να εµφαίνηται ότι ο εν αυτή αναφερόµενος τυγχάνει επιτηδευµατίας φορολογούµενος ασκών το επάγγελµα του εγκαταστάτου ηλεκτρολόγου. Ως οικεία Οικονοµική Εφορία νοείται εκείνη ένθα η έδρα του Εργαστηρίου, του καταστήµατος ή του τεχνικού γραφείου του ενδιαφεροµένου.

ε) Υπεύθυνον δήλωσιν ότι δεν τυγχάνουν ∆ηµόσιοι ή ∆ηµοτικοί Υπάλληλοι ή Υπάλληλοι Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου ή Τραπεζών ή Οργανισµών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας, υπό οιανδήποτε ιδιότητα σχέσεως εργασίας.

στ) Κατά την έκδοσιν της αδείας και εις εκάστην περιοδικήν θεώρησιν θα αναγράφηται επί του βιβλιαρίου της αδείας ο χρόνος λήξεως ταύτης.

Καθ’ εκάστην θεώρησιν θ’ αναγράφηται εν τω βιλιαρίω της αδείας πάσα επιβληθείσα ποινή, ήτις δεν είχεν αναγραφή εν αυτώ λόγω µη προσαγωγής του βιβλιαρίου. ∆εν υπόκεινται εις θεώρησιν αι άδειαι βοηθού ηλεκτροτεχνίτου, Ηλεκτροτεχνίτου, Αρχιτεχνίτου, Εργοδηγού όλων των ειδικοτήτων. Ωσαύτως δεν υπόκεινται εις θεώρησιν αιάδειαι χειριστών Ηλεκτροκινήτων ανυψωτικών µηχανηµάτων και Χειριστών ηλεκτροκινήτων ανυψωτικών µηχανηµάτων δι’ αναρροφήσεως και µεταφοράς.

Παράγρ. 2.

α) Εφεξής αι εκδιδόµεναι άδειαι εγκατασταστών ηλεκτρολόγων και τα πτυχία επιβλέψεως πάσης κατηγορίας και ειδικότητος θα ισχύουν επί πενταετίαν. Μετά την λήξιν της ισχύος τούτων απαιτείται θεώρησις αυτών.

β) Η θεώρησις των αδειών επιβλέψεως (συντηρήσεως) πάσης ειδικότητος και κατηγορίας, εκτός των αδειών επιβλέψεως εγκαταστάσεων κινηµατογράφων, γίνεται επί τη υποβολή απλής αιτήσεως κατά τα εν τη παραγράφω Ια οριζόµενα µετ’αποσπάσµατος Ποινικού Μητρώου.

Παράγρ. 3.

α) Οι κάτοχοι αδειών εγκαταστάτου ηλεκτρολόγου, οι επιθυµούντες όπως εργασθώσιν εν τω Εµπορικώ Ναυτικώ, δέον όπως αντικαταστήσωσι τας εις χειράς των αδείας δι’ ετέρων αδειών επιβλέψεως (συντηρήσεως), της αυτής ειδικότητος. Η αντικατάστασις είναι άµεσος, επί τη υποβολή αιτήσεως µετά δύο προσφάτων φωτογραφιών.

β) Οι ήδη υπηρετούντες ηλεκτρόλογοι εις τα ποντοπόρα πλοία και όντες κάτοχοι αδειών εγκαταστάτου ηλεκτρολόγου υποχρεούνται όπως, άµα τω επαναπατρισµώ αυτών, αντικαταστήσωσι την εις χείραν των άδειαν εγκαταστάτου δι’ ετέρας τοιαύτης επιβλέψεως (συντηρήσεως). Την τοιαύτην αντικατάστασιν των αδειών δύνανται αι ενδιαφερόµενοι ηλεκτρολόγοι να ζητήσωσι παρά της αρµοδίας Υπηρεσίας του Υπουργείου Βιοµηχναίας, είτε απ’ ευθείας είτε και µέσω των Ναυτικών Γραφείων της πλοιοκτητρίας Εταιρείας εν η εργάζονται.

γ) Ηλεκτρολόγοι, κάτοχοι αδειών εγκαταστάτου, υπηρετούντες εις πλοία εκτελούντα πλόας εις τας Ελληνικάς θαλάσσας, υποχρεούνται όπως αντικατασήσωσι τας εις χείρας των αδείας εγκατασταστών, δι’ ετέρων αδειών επιβλέψεως εντός προθεσµίας εξ (6) µηνών από της ισχύος του παρόντος Β.∆.

Παραγρ. 4. α) Οι νυν ηλεκτρολόγοι, κάτοχοι αδειών εγκαταστάτου ηλεκτρολόγου διετούς ισχύος, υποχρεούνται εις θεώρησιν των αδειών του, άµα τη λήξει αυτών, της χρονολογίας λήξεως αναγραφοµένης ήδη επί της αδείας αυτών. ∆ια την θεώρησιν των ως άνω αδειών απαιτείται η προσκόµισις των προαναφερθέντων δικαιολογητικών.

β) Οι κάτοχοι αδειών εγκαταστάστου ηλεκτρολόγου απολυθέντες εκ του στρατεύµατος µετά την εκπλήρωσιν των στρατιωτικών αυτών υποχρεώσεων και των οποίων αδειών η ισχύς έληξεν, δύνανται να θεωρήσωσι τας εις χείρας αυτών αδείας, επί τη υποβολή αφ’ ενός µεν του φύλλου αντιγράφου στρατιωτικών µεταβολών και αφ’ ετέρου της κατά την παράγρ. 1ε υπευθύνου δηλώσεως.

γ) Οι υπηρετούντες εις Ν.Π.∆.∆., ∆ήµους, Κοινότητας, Τραπέζας ή ετέρους Οργανισµούς και Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας και εξελθόντες της Υπηρεσίας, δύνανται να θεωρήσωσι τας εις χείρας αυτών αδείας εγκατασταστών ηλεκτρολόγων επί τη υποβολή αιτήσεως και αντιγράφου της πράξεως εξόδου εκ της υπηρεσίας.

Άρθρον 2.

  1. Εις τους τόπους ή χώρους πάσης κατηγορίας, εις ους εκτελούνται ηλεκτρικαί εγκαταστάσεις εξ υπαρχής ή δια µεταρρυθµίσεως, καθίσταται επιβεβληµένη η ανάρτησις ενδεικτικής πινακίδος, διαστάσεων τουλάχιστον 0,6Χ0,3 µ. επί της οποίας να αναγράφηται το ονοµατεπώνυµον του εκτελούντος ταύτας αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτου, ο αριθµός και ειδικότερης της αδείας τούτου ως και η διεύθυνσις της έδρας τούτου. Ωσαύτως καθίσταται επιβεβληµένη η ανάρτησις της ως άνω ενδεικτικής πινακίδος και εις τα καταστήµατα, εργαστήρια ή τεχνικά γραφεία εκτελέσεως ηλεκτρικών συσκευών.
  1. Εις περίπτωσιν αναλήψεως εργασίας υπό πλειόνων του ενός ηλεκτρολόγων εγκατασταστών, καθίσταται επιβεβληµένη η ανάρτησις της κατά τα ανωτέρω πινακίδος υφ’ όλων των αναλαβόντων την εργασίαν ηλεκτρολόγων εγκαταστατών.

Άρθρον 3.

Κατ’ εξαίρεσιν των ισχυουσών διατάξεων επί αδειών Α΄ ειδικότητος δύνανται οι κάτοχοι αδειών 2ας και 3ης κατηγορίας της ειδικότητος ταύτης να αναλαµβάνωσι την εγκατάστασιν εντός ή εκτός θαλάµων προβολής χειµερινών ή θερινών κινηµατογράφων οµάδος µετατροπής της µορφής του ρεύµατος µέχρι του ορίου της ισχύος 10 KW. Το εκ µετατροπής ρεύµα δέον να χρησιµοποιείται µόνον δια την λειτουργίαν του ηλεκτρικού τόξου της µηχανής προβολής.

Άρθρον 4.

Το εδάφιον α΄ της παραγρ. 1 του άρθρου 8 του υπ’ αριθ. 407/66 β.∆/τος αντικαθίσταται ως ακολούθως:

Άνευ εξετάσεων :

α) Εις τους αποφοίτους Προτύπου Τεχνικής Σχολής, Μαθητείας ∆ΕΗ, ως και τους τοιούτους Σχολής Ταχυρρύθµου Εκπαιδεύσεως Τεχνικών της ∆ΕΗ, άµα τη κτήσει του πτυχίου των και εφ’ όσον έχουν συµπληρώσει ηλικίαν 16 ετών. Εις τον αυτόν επί της Βιοµηχανίας Υπουργόν, ανατίθεµεν την δηµοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος.

Εν Αθήναις τη 23 ∆εκεµβρίου 1968

Εν Ονόµατι του Βασιλέως

Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΪΤΑΚΗΣ

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤ. ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Comments are closed.