Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των υπ αριθ. 37/1965 και 310/67 Βασιλικών Διαταγμάτων «περί κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτροκινήτων ανελκυστήρων

Κατεβάστε το pdf

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα
Άδεια χωρίς αποδοχές με σκοπό τη συγκατοίκηση συζύγων : (άρθ. 6§5)
Θέματα βιομηχανίας και εμπορίου :(κεφ. Δ)
Εποπτικά συμβούλια : (άρθ. 21)
Εξουσιοδότηση υπουργού βιομηχανίας για τη θέσπιση κανονισμών παραγωγής και διάθεσης βιομηχανικών προϊόντων, των οποίων η χρήση μπορεί να προκαλέσει κινδύνους για τη ζωή του ανθρώπου και να καθορίζει τον τρόπο ελέγχου της εφαρμογής τους : (άρθ. 22§1,2)
Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 372/1976 (ΦΕΚ 166/Α/1976) : Θέματα εφαρμογής υποχρεωτικών προτύπων, ελέγχου ποιότητας και κυρώσεις : (άρθ. 22§4)
Τροποποίηση ν. 1568/1985 (ΦΕΚ 177/Α/18.10.1985) : (άρθ. 22§5,6)

Καταργήθηκε από :
Ν. 1682/1987, (ΦΕΚ 14/Α/16.2.1987)«Μέσα και όργανα πολιτικής. Προγραμματικές συμφωνίες και αναπτυξιακές συμβάσεις ένταξη επενδύσεων στα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα, τροποποίηση του ν. 1262/1982 και άλλες διατάξεις» → → → (με το άρθ. 22 §3)

Τροποποιήθηκε από το :
Ν. 4484/2017, (ΦΕΚ 110/Α/1.8.2017)«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις»
Ν. 2527/1997, (ΦΕΚ 206/Α/8.10.1997) «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις»

Έχοντες υπ’ όψιν:
1) Τον Νόµον ΓΠΓ/1911 και ιδία το άρθρον 4 αυτού.
2) Την δια της από 18.10.68 υπ’ αριθ. 486 Πράξεως σύµφωνον γνωµάτευσιν του παρά τω Υπουργείω Βιοµηχανίας Τεχνικού Συµβουλίου.
3) Την από 4 ∆εκεµβρίου 1968 υπ’ αριθ. 825 γνωµάτευσιν του Συµβουλίου Επικρατείας, απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν:

Άρθρον 1.

Το άρθρον 17 του υπ’ αριθ. 37/66 Βας. ∆/τος περί κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτροκινήτων ανελκυστήρων, αντικαθίσταται ως κάτωθι:
Κινητήριοι µηχαναί και συσκευαί.
1. Αι κινητήριοι µηχαναί των ανελκυστήρων προσώπων ή φορτίων µεθ’ οδηγού, δέον να είναι ηλεκτροκίνητοι απαραιτήτως.
2. Η ταχύτης του θαλαµίσκου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνη το 15% της ταχύτητος λειτουργίας αυτού δια τας οριακάς φορτίσεις του θαλαµίσκου.
3. Η χρησιµοποίησις τροχαλιών τριβής επιτρέπεται µόνον όταν χρησιµοποιήται αντίβαρον. Αι τροχαλίαι τριβής δέον να είναι υπολογισµέναι ούτως ώστε κατά την εκκίνησιν του θαλαµίσκου ή κατά την πέδησιν µε την κανονικήν ταχύτητα λειτουργίας και το ωφέλιµον βάρος να µη ολισθαίνουν τα συρµατόσχοινα επί των αυλάκων αυτών.
Εις τροχαλίας τριβής µε σταθερόν σχήµα αυλάκων ο ανωτέρω υπολογισµός δέον να γίνεται µε το ωφέλιµον φορτίον πλέον 30%, εις δε τροχαλίας τριβής άνευ σταθερού σχήµατος αυλάκων, µε το ωφέλιµον φορτίον πλέον 50%. Η διάµετρος της τροχαλίας τριβής πλέον να είναι το 40πλάσιον τουλάχιστον της διαµέτρου των
χρησιµοποιουµένων συρµατοσχοίνων. Η ειδική πίεσις επί των αυλάκων της τροχαλίας δεν επιτρέπεται να υπερβή τας τιµάς του κάτωθι
πίνακος. Ταχύτης συρµατοσχοίνου V εις µέτρα ανά δ/τον
Επιτρεποµένη πίεσις σταθεράς
µορφής αύλακος µορφής
αύλακες Κ εις KG/GM
συρµατοσχοίνων εις µη
σταθεράς µορφής αύλακες Κ
εις KG/GM2
Έως 0,85 90 23
» 1,25 80 20
» 2 60 17
Άνω 2 60 15
Το άνοιγµα των αυλάκων της τροχαλίας τριβής εις το κατώτατον µέρος αυτών, εφ’ όσον έχουν σχήµα τραπεζοειδές δεν επιτρέπεται να είναι µεγαλύτερον του 80% της διαµέτρου των συρµατοσχοίνων δια συρµατόσχοινα διαµέτρου άνω των 8 χιλ. και του 75% δια συρµατόσχοινα κάτω των 8 χιλιοστών.Τροχαλίαι εντός του φρέατος αι οποίαι φέρουν τα συρµατόσχοινα εκ των άνω δέον να έχωσι κάλυµµα προς αποφυγήν εισχωρήσεως ξένων αντικειµένων εντός των αυλάκων αυτών.
4. Η χρησιµοποίησις τυµπάνου επιτρέπεται µόνον εις ανελκυστήρας ταχύτητος 0.5 ανά δευτερόλεπτον. Οι αύλακες τούτων, δέον να έχουν σχήµα ελικοειδές, ώστε να επικάθηνται επ’ αυτών ασφαλώς τα συρµατόσχοινα. Η διάµετρος του τυµπάνου πρέπει να είναι τουλάχιστον 35 φοράς µεγαλυτέρα της διαµέτρου
των συρµατοσχοίνων. Το συρµατόσχοινον αναρτήσεως, δέον να είναι επαρκούς µήκους, ώστε δια την κατωτάτην ή ανωτάτην θέσιν του θαλαµίσκου να παραµένη εισέτι τουλάχιστον δις περιελιγµένον επί του τυµπάνου.
5. Η σύνδεσις της τροχαλίας τριβή ή του τυµπάνου µετά της κινητηρίου µηχανής επιτρέπεται καθ’ οιονδήποτε τρόπον υπό τον όρον να υπάρχη συσκευή ασφαλείας, ήτις και θα σταµατά ασφαλώς τον θαλαµίσκον. Τοιαύτη συσκευή ασφαλείας είναι η πέδη.
6. Η κινητήριος µηχανή δέον να φέρη ηλεκτρικήν πέδην. Η πίεσις της πέδης πρέπει να εξασφαλίζεται µόνον δι’ ελατηρίων ή βαρών. Αύτη πρέπει να είναι ούτω κατεσκευασµένη, ώστε να είναι δυνατόν ευχερώς να απελευθερώνεται η τροχαλία τριβής ή το τύµπανον και δια της χειρός, να επαναπεδήσουν δε αµέσως όταν παύση η ανωτέρω ενέργεια.
7. Ο κινητήριος µηχανισµός εις ανελκυστήρας µετά µειωτήρος δέον να φέρη συσκευήν δια της οποίας να δύναται να κινήται ο ανελκυστήρ και δια της χειρός.
Το εξάρτηµα της ανωτέρω συσκευής επί του οποίου θα επενεργή η χείρ, δέον να έχη σχήµα δίσκου άνευ προεξοχών. Χειροµοχλοί απαγορεύονται.
Αι διευθύνσεις προς τα άνω και κάτω του θαλαµίσκου, δέον να σηµειούνται ευκρινώς, επί της κινητήριου µηχανής και επί των διακοπτών ανόδου-καθόδου.
Εις ανελκυστήρας άνευ µειωτήρος δέον να προβλεφθή διάταξις µετακινήσεως του θαλαµίσκου.

Άρθρον 2.

Μετά το άρθρον 17 του υπ’ αριθ. 37/66 Β. ∆ιατάγµατος τίθεται άρθρον 18 έχον ως ακολούθως:
Επιτρεπόµενα µέσα αναρτήσεως θαλαµίσκου.
1. Ανάρτησις του θαλαµίσκου επιτρέπεται να εκτελήται:
α) ∆ια χαλυβδίνων συρµατοσχοινίων.
β) ∆ι’ αρθρωτών ελασµάτων.
γ) ∆ια κοχλιών.
δ) ∆ι’ οδοντωτών ράβδων. Το µεταφερόµενον βάρος τους θαλαµίσκου µετά του ωφελίµου φορτίου, δέον να είναι οµοιόµορφως κατανεµηµένον επί των µέσων αναρτήσεως.
2. Η ελαχίστη επιτρεποµένη διάµετρος των χαλυβδίνων συρµατοσχοίνων δι’ ανελκυστήρας δέον να είναι 6,5 χιλ. Συρµατόσχοινα κάτω των 8 χιλ. Απαγορεύονται εις τας
κάτωθι περιπτώσεις:
α) Όταν το ωφέλιµον φορτίον είναι µεγαλύτερον των 300 KG.
β) Όταν δεν χρησιµοποιούνται τροχαλίαι τριβής µε αύλακες σταθερού σχήµατος.
γ) Όταν υφίσταται κίνδυνος φθοράς των συρµατοσχοίνων λόγω διαβρώσεων. Εις ανελκυστήρας µε τροχαλίαν τριβής ο θαλαµίσκος δέον να αναρτάται τουλάχιστον δια τριών
συρµατοσχοίνων. Τα συρµατόσχοινα δέον να υπολογίζωνται εις εφελκυσµόν. Ο συντελεστής ασφαλείας δια τα συρµατόσχοινα των ανελκυστήρων προσώπων ή φορτίων µεθ’ οδηγού δι’ οιανδήποτε ταχύτητα, πρέπει να είναι τουλάχιστον 14. Τα συρµατόσχοινα δέον να πληρώσι τας διατάξεις της χώρας προελεύσεως τούτων, ο δε
υπολογισµός αντοχής αυτών δέον να εκτελήται κατά τας διατάξεις των DIN 5890 και DIN 2078. Η ονοµαστική αντοχή εις έλξιν εκάστου συρµατοσχοίνου πρέπει να είναι τουλάχιστον 130 KG, ανά τετρ. χιλιοστόν και ουχί µεγαλύτερον των 180 KG, ανά τετρ. χιλιοστόνΤα συρµατόσχοινα δέον να είναι ασφαλώς στερεωµένα µε σφηνοειδή ελάσµατα δι’ επιχύσεως µολύβδου ή δι’ άλλης ασφαλούς µεθόδου. Τα σφηνοειδή ελάσµατα και αι σφηνοειδείς δέστραι δέον να πληρώσι τας διατάξεις της χώρας
προελεύσεως τούτων, η δε έξοδος της σφηνός κατά την επικάθησιν του θαλαµίσκου ή του αντιβάρου να αποκλείεται.Εφ’ όσον η σύνδεσις των συρµατοσχοίνων υπόκειται εις κίνδυνον διαβρώσεως, δέον να προφυλάσσηται δια καταλλήλου λιπαντικού. Εις ανελκυστήρας µε τροχαλίαν τριβής, δέον όπως έκαστον συρµατόσχοινον τανύεται µέσω κοχλίου τανύσεως. Οι κοχλίαι τανύσεως, δέον να έχωσι και δεύτερον περικόχλιον, ως και ασφαλιστικήν περόνην (κοπίλια). Η σύνδεσις των συρµατοσχοίνων εις το αντίβαρον, δέον να εκτελήται επί πλέον δια παρεµβολής ελατηρίων πιέσεως. Εις περίπτωσιν εµµέσου αναρτήσεως του θαλαµίσκου ή των αντιβάρων ή και αµφοτέρων δέον
όπως τα σταθερά άκρα των συρµατοσχοίνων στερεούνται µέσω ελατηρίων ή άλλης ειδικής διατάξεως εξασφαλιζούσης την οµοιόµορφον φόρτισιν των συρµατοσχοίνων.
Εις ανελκυστήρας µε τύµπανον, δέον το άκρον του συρµατοσχοίνου να διέρχεται εκ του εξωτερικού καλύµµατος αυτού και να συγκρατήται ασφαλώς δια σφηνοειδούς στηρίξεως. Εφ’ εκάστης οµάδας καλωδίων να αναρτάται εις κατάλληλον σηµείον δια σύρµατος µετά µολυβδοσφραγίδος, πινακίς εµφαίνουσα την διάµετρον του καλωδίου, τον αριθµόν πυρήνων, τον αριθµόν και το πάχος των συρµάτων, την αντοχήν θραύσεως της ύλης και την ηµεροµηνίαν χρησιµοποιήσεως του καλωδίου.
Εάν εις την ανάρτησιν του θαλαµίσκου χρησιµοποιούνται αρθρωτά ελάσµατα, τότε ούτος δέον να αναρτηθή εις δύο τουλάχιστον τοιαύτα ελάσµατα, η δε ταχύτης του θαλαµίσκου εις την περίπτωσιν ταύτην δεν επιτρέπεται να είναι ανωτέρα των 0,5 µέτρων ανά δευτερόλεπτον. Η στήριξης των αρθρωτών ελασµάτων επί του θαλαµίσκου δέον να είναι ασφαλής κατά τοιούτον δε τρόπον, ώστε η δύναµις κατά την στροφήν να µη µεταβάλλεται. Εις τα αντίβαρα η ισορρόπησις δέον να επιτυγχάνεται µέσω ελατηρίου πιέσεως. Κατά τον υπολογισµόν των αρθρωτών ελασµάτων εις εφελκυσµόν δέον να λαµβάνεται ως συντελεστής ασφαλείας το 9.
3. Ιµάντες ή ζώναι απαγορεύονται ως µέσα αναρτήσεως θαλαµίσκων ή αντιβάρων.

Άρθρον 3.

Τα άρθρα 21 και 22 του Β. ∆ιατάγµατος 37/99 «περί κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτροκινήτων ανελκυστήρων» αντικαθίστανται, ως κάτωθι:
1. Από της δηµοσιεύσεως του παρόντος, η άδεια λειτουργίας του ανελκυστήρος καταργείται, την δε ευθύνην, τόσον δια την συµφώνως µε τους κανονισµούς κατασκευήν, όσον και την καλήν λειτουργίαν της εγκαταστάσεως του ανελκυστήρος φέρουν οι αδειούχοι εγκαταστάται και συντηρηταί αυτών.
2. Οι κάτοχοι αδείας εγκαταστάσεως ανελκυστήρων δέον να συντάσσουν πλήν και αρτίαν µελέτην των ηλεκτροµηχανολογικών στοιχείων των ανελκυστήρων βάσει των εν ισχύϊ κανονισµών και να εκτελούν την εγκατάστασιν αυτών, συµφώνως µε την υπ’ αυτών συνταχθείσαν µελέτην. Η µελέτη δέον να περιλαµβάνη τα κάτωθι:
α) Σχεδόν εις τριπλούν υπό κλίµακα 1:10 έως 1:50 εµφαίνον το σύνολον της εγκαταστάσεως εν κατόψει και τοµήν (φρέαρ. µηχανοστάσιον, θαλαµίσκον, κινητήριον
µηχανήν κ.λπ.)
β) Σχέδιον εις τριπλούν σχηµατικής παραστάσεως της συνδεσµολογίας του κινητήρος µετά των συναφών συσκευών χειρισµού και ασφαλείας µετά της διατοµής των
χρησιµοποιηθέντων αγωγών εις όλους τους κλάδους των κυκλωµάτων.
γ) Τεχνικόν περιγραφικόν υπόµνηµα της εγκαταστάσεως.

δ) Υπολογισµόν των ευθυντηρίων ράβδων του θαλαµίσκου και αντιβάρου, εν περιπτώσει καθ’ ην θα είναι εφωδιασµένον τούτο δια συσκευής αρπάγης.
ε) Υπολογισµόν των συρµατοσχοίνων αναρτήσεως θαλαµίσκου-αντιβάρου.
στ) Υπολογισµόν τυµπάνου ή τροχαλίας τριβής.
ζ) Υπολογισµόν ισχύος κινητήρος.
η) Υπολογισµόν της υπό του ρυθµιστού ταχύτητος ασκουµένης δυνάµεως επί της συσκευής αρπάγης.
θ) Προϋπολογισµόν της αξίας του συνόλου της εγκαταστάσεως.
ι) Τα κεκανονισµένα παράβολα.
3. Μετά την αποπεράτωσιν της εγκαταστάσεως του ανελκυστήρος ο ενδιαφερόµενος ιδιοκτήτης οφείλει να υποβάλη δι’ αιτήσεώς του εις την αρµοδίαν υπηρεσίαν του Υπουργείου Βιοµηχανίας τα κάτωθι:
α) Τον κατά την παρ. 2 φάκελλον µελέτης προς έλεγχον.
β) Υπεύθυνον βεβαίωσιν του εργοστασίου κατασκευής ή του αντιπροσώπου εµφαίνουσαν τα κατασκευαστικά στοιχεία των χρησιµοποιηθέντων συρµατοσχοίνων αναρτήσεως και της συσκευής αρπάγης.
γ) Υπεύθυνον δήλωσιν του εγκαταστάτου του ανελκυστήρος εµφαίνουσαν την προέλευσιν και τα κατασκευαστικά στοιχεία της βαρουλκού µηχανής και του κινητήρους.
δ) Υπεύθυνον βεβαίωσιν διπλωµατούχου µηχανικού περί αντοχής του φέροντος οργανισµού ως και περί κατασκευής των τοιχωµάτων του φρέατος εκ σκυροδέµατος
(µονοµπλόκ) ή οπτοπλινθοδοµής πάχους µιας πλίνθου (µπατικό).
ε) Υπεύθυνον δήλωσιν του ιδιοκτήτου περί αναθέσεως της συντηρήσεως του ανελκυστήρος εις πρόσωπον έχον το προς τούτο δικαίωµα, ως και υπεύθυνον δήλωσιν του
προσώπου τούτου περί αναλήψεως της συντηρήσεως του ανελκυστήρος.
ζ) Υπεύθυνον δήλωσιν εις τετραπλούν του εγκαταστάτου του ανελκυστήρος δι’ ης βεβαιούται ότι η εγκατάστασις αποπερατώθη και έχει εκτελεσθή συµφώνως προς τους εν ισχύϊ κανονισµούς και την συνταχθείσαν µελέτην.
4. Η ∆.Ε.Η. θα χορηγή ρεύµα κατόπιν υποβολής εις αυτήν της εν παραγράφω 3 (εδ. ζ΄) υπευθύνου δηλώσεως του εγκαταστάτου δεόντως τεθεωρηµένης παρά της αρµοδίας Υπηρεσίας του Υπουργείου Βιοµηχανίας µετά τον υπ’ αυτής έλεγχον της µελέτης, θα αποστέλη δε εις την αρµοδίαν Υπηρεσία του Υπουργείου Βιοµηχανίας µηνιαίας καταστάσεις των ηλεκτροδοτηθέντων ανελκυστήρων.
5. Ο εκτελέσας την εγκατάστασιν αδειούχος εγκαταστάτης και ο συντηρητής του ανελκυστήρος υποχρεούνται, ο µεν πρώτος κατά τον αρχικόν έλεγχον του ανελκυστήρος, ο δε δεύτερος κατά τους τυχόν εποµένους ελέγχους, να διαθέτουν δια τας δοκιµάς του ανελκυστήρος το απαιτούµενον προσωπικόν ως και τα απαραίτητα όργανα, εργαλεία, βάρη κ.λπ. να παρίσταται δε κατά την εκτέλεσιν του ελέγχου και των δοκιµών. Κατά τον εκτελούµενον έλεγχον του ανελκυστήρος, δέον κυρίως να επαληθεύωνται τα κάτωθι:
α) Η ύπαρξις απάντων των συσκευών ασφαλείας.
β) Η καλή λειτουργία αυτών.
γ) Αι διατοµαί των χρησιµοποιηθέντων αγωγών και η µόνωσις αυτών έναντι γης, ήτις δέον να είναι τουλάχιστον 250.000 ΩΜ.
δ) Η καλή εκτέλεσις των γειώσεων.
ε) Η διάµετρος των χρησιµοποιηθέντων συρµατοσχοίνων.
στ) Η ασφαλής λειτουργία της συσκευής αρπάγης µετά του ωφελίµου φορτίου τουλάχιστον, εν κινήσει, µέσω του ρυθµιστού ταχύτητος.
ζ) Η λειτουργία των τερµάτων διαδροµής.
η) Η καλή λειτουργία του συστήµατος προµανδαλώσεως.
θ) Η µη ολίσθησις των συρµατοσχοίνων.
ι) Η καλή λειτουργία της πέδης.
ια) Η δια δοκιµαστικής διαδροµής προς τα άνω και κάτω οµαλή και απρόσκοπτος λειτουργία του ανελκυστήρος.
ιβ) Η ύπαρξις πινακιδών αναγραφουσών:ΠΡΟΣΟΧΗ Ο ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡ ∆ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ. ΠΡΟΣΟΧΗ Ο ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡ ∆ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ, ανά µίαν δι’ εκάστην θύραν φρέατος..
ιγ) Παν κρινόµενον παρά του αρµοδίου τεχνικού υπαλλήλου αναγκαίον συµφώνως των εν ισχύϊ διατάξεων.
6. Μετά τον έλεγχον του ανελκυστήρος υπό της αρµοδίας Υπηρεσίας του Υπουργείου Βιοµηχανίας αύτη κοινοποιεί προς τον ιδιοκτήτην δελτίον ελέγχου δι’ ου γνωρίζονται τα
αποτελέσµατα αυτού, ως κατωτέρω:
α) Εφ’ όσον ο ανελκυστήρ πληροί τους εν ισχύϊ κανονισµούς αναγράφεται η φράσις «εγένετο έλεγχος δια το σύµφωνον µε τους κανονισµούς και την µελέτην» και η
ηλεκτροδότησις του ανελκυστήρος δεν διακόπτεται..
β) Εφ’ όσον παρατηρηθούν ελλείψεις, αύται αναγράφονται εν τω δελτίω ελέγχου και ταυτοχρόνως παρέχεται προθεσµία άρσεως αυτών µη διακοπτοµένης της ηλεκτροδοτήσεως, προ της λήξεως της ως άνω προθεσµίας.
γ) Εφ’ όσον διαπιστωθούν σοβαραί ελλείψεις δύναται το Υπουργείον Βιοµηχανίας δια λόγους ασφαλείας να διατάξη την διακοπήν ηλεκτροδοτήσεως µέχρι της άρσεως των υπ’ όψιν ελλείψεων.
7. Οι αδειούχοι εγκαταστάται ανελκυστήρων υποχρεούνται να κατασκευάζουσι τούτους δι’ εγκεκριµένων και καταλλήλων δια την περίπτωσιν υλικών, να τηρώσιν απολύτως τους εν ισχύϊ κανονισµούς ασφαλείας και τους κανόνας της τέχνης. Τας αυτάς ως άνω υποχρεώσεις έχουσιν οι αδειούχοι συντηρηταί ανελκυστήρων κατά την
εκτέλεσιν της συντηρήσεως αυτών.
8. Ανεξαρτήτως των ανωτέρω οι εγκαταστάται ή οι συντηρηταί των ανελκυστήρων υποχρεούνται εις την επανόρθωσιν των ελλείψεων ή και συµπλήρωσιν της εγκαταστάσεως,
συµφώνως προς τους κανονισµούς και κατά τας υποδείξεις της Υπηρεσίας, άνευ οιασδήποτε αµοιβής, κατά τον πρώτον έλεγχον, προκειµένου περί µη φυσιολογικών φθορών.

Άρθρον 4.

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου µόνου του υπ’ αριθ. 310/67 Β. ∆ιατάγµατος «περί τροποποιήσεως του υπ’ αριθ. 37/66 Β. ∆ιατάγµατος «περί κατασκευής και λειτουργίας
ηλεκτροκινήτων ανελκυστήρων» καταργείται.
2. Το δεύτερον εδάφιον της παραγράφου 5 του άρθρου 26 του υπ’ αριθ. 37/66 Β. ∆ιατάγµατος «περί κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτροκινήτων ανελκυστήρων»,
αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Ο αδειούχος συντηρητής οφείλει να επιθεωρή τον ανελκυστήρα τουλάχιστον µίαν φοράν τον µήνα υπογράφων εις το βιβλιάριον συντηρήσεων».

Άρθρον 5.

1. ∆ια του παρόντος Β. ∆ιατάγµατος καταργείται πάσα διάταξις Β. ∆ιατάγµατος ή Κανονισµού αντικειµένη προς τας διατάξεις του παρόντος, αφορώσας την κατασκευήν και
λειτουργίαν των ανελκυστήρων.
2. Η ισχύς του παρόντος Β. ∆ιατάγµατος άρχεται από της δηµοσιεύσεως του εις την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Εις τον αυτόν επί της Βιοµηχανίας Υπουργόν, ανατίθεµεν την δηµοσίευσιν και εκτέλεσιν του
παρόντος Β. ∆/τος.
Εν Αθήναις τη 19 ∆εκεµβρίου 1968
Εν Ονόµατι του Βασιλέως
Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΪΤΑΚΗΣ
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤ. ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Comments are closed.