Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων- λιπαντηρίων αυτοκινήτων, αντλιών παροχής καυσίμου ως και προϋποθέσεων χορηγήσεων των προς τούτο απαιτουμένων αδειών

Κατεβάστε το pdf

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα
Ίδρυση & λειτουργία σταθμών : (αρθ. 1)
Εστεγασμένοι σταθμοί : αρθ. 2)
Κατηγορίες σταθμών : (αρθ. 3)
Θέσεις σταθμών : (αρθ. 4)
Κτίριο σταθμού : (αρθ. 5)
Ύψος : (αρθ. 6)
Είσοδος – έξοδος : (αρθ. 7)
Τοιχοποιία : (αρθ. 8)
Στέγη – Δάπεδο : (αρθ. 9)
Αποχέτευση : (αρθ. 10)
Θύρες : (αρθ. 11)
Παράθυρα -Ανοίγματα : (αρθ. 12)
Προστασία από υπερκείμενες ορόφους: (αρθ. 13)
Επικοινωνία μεταξύ ορόφων : (αρθ. 14)
Κεκλιμένα επίπεδα : (αρθ. 15)
Ανελκυστήρες : (αρθ. 16)
Φωτισμός : (αρθ. 17)
Αερισμός : (αρθ. 18)
Θέρμανση : (αρθ. 19)
Πλυντήριο – Λιπαντήριο : (αρθ. 20)
Τμήμα Επιθεώρησης : (αρθ. 21)
Μέτρα πυρασφάλειας : (αρθ. 22)
Αντλίες & δεξαμενές καυσίμων : (αρθ. 23)
Άδειες ίδρυσης & λειτουργίας : (κεφ. ΣΤ)

Καταργήθηκε από:
Π.Δ. 455/76, (169/Α/5.7.76) «Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων – λιπαντηρίων αυτοκινήτων, αντλιών παροχής καυσίμων ως και προϋποθέσεων χορηγήσεως των προς τούτο απαιτουμένων αδειών»

Έχοντες υπ΄όψιν:

 1. Τας διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.∆. 3334/55 «περί µεταφοράς αγαθών επί κοµίστρω δια φορτηγών τριτρόχων αυτοκινήτων και τροποποιήσεως και συµπληρώσεως διατάξεων αναφεροµένων εις θέµατα της Γενικής ∆ιευθύνσεως Μεταφορών»
 1. Τας διατάξεις του Ν.∆. 511/70, «περί ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίµων, σταθµών αυτοκινήτων και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων µετά των οδών».
 1. Την υπ΄αριθ.396/70 γνωµοδότησιν του Συµβουλίου της Επικρατείας, προτάσει των Ηµετέρων επί των Οικονοµικών, ∆ηµοσίων Έργων και Συγκοινωνιών Υπουργών, απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν:

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄

Άρθρον 1

Ίδρυσις και λειτουργία σταθµών

Οι όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας σταθµών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων-λιπαντηρίων αυτοκινήτων και αντλιών παροχής καυσίµων, ως και αι προϋποθέσεις χορηγήσεως των προς τούτο απαιτουµένων αδειών, ρυθµίζονται υπο των κατωτέρω διατάξεων.

Άρθρον 2

Εστεγασµένοι σταθµοί

 1. Σταθµός αυτοκινήτων χαρακτηρίζεται εγκατάστασις περιλαµβάνουσα εστεγασµένον χώρον, κλειστόν ή ανοικτόν, χρησιµοποιούµενον δια στάθµευσιν, ολικήν ή µερικήν διηµέρευσιν ή διανυκτέρευσιν, άνω των πέντε (5) αυτοκινήτων.
 1. Ωφέλιµος επιφάνεια σταθµού καλείται η περιβαλλοµένη υπο των εσωτερικών επιφανειών των τοιχωµάτων του χώρου οριζοντία τοιαύτη υπολογιζοµένη ως άθροισµα των κατ΄ όροφον χώρων κανονικής σταθµεύσεως αυτοκινήτων, αφαιρουµένης της τυχόν καταλαµβανοµένης υπο γραφείων, πλυντηρίων ή και άλλων κτισµάτων εξυπηρετικών του χώρου σταθµεύσεως, εξαιρέσει των εντός του σταθµού υποστυλωµάτων.
 1. Η δια τον υπολογισµόν της ωφελίµου εις αυτοκίνητα χωρητικότητος ενός σταθµού έκτασις ορίζεται εις 10 τ.µ. ανά αυτοκίνητον.
 1. Κανονική στάθµευσις νοείται η τοιαύτη εντός του σταθµού τοποθέτησις των αυτοκινήτων.

Άρθρον 3

Κατηγορίαι Σταθµών

 1. Από απόψεως χρήσεως οι σταθµοί αυτοκινήτων διακρίνονται εις τας κάτωθι κατηγορίας:

Α. Ιδιωτικής χρήσεως σταθµοί και

Β. Μέσου µεγέθους, ήτοι ωφελίµου επιφανείας άνω των υπό στάθµευσιν αυτοκινήτων επι καταβολή φυλάκτρων.

 1. Από απόψεως χωρητικότητος οι σταθµοί διακρίνονται εις τας κάτωθι κατηγορίας:

Α. µικρού µεγέθους, ήτοι ωφελίµου επιφανείας µέχρι και 300 τ.µ.

Β. µέσου µεγέθους ήτοι ωφελίµου επιφανείας άνω των 300 µέχρι και 750 τ.µ.Γ. µεγάλου µεγέθους, ήτοι ωφελίµου επιφανείας άνω των 750 τ.µ.

 1. Ισόγειος θεωρείται ο σταθµός, ούτινος το επίπεδον του δαπέδου σταθµεύσεως των αυτοκινήτων ευρίσκεται κατά 0,60µ. κατ΄ανώτατον όριον υπέρ ή υπο το επίπεδον του προ του µέσου της προσόψεως του σταθµού κρασπέδου του πεζοδροµίου.

Άρθρον 4

Θέσεις σταθµών

 1. Η θέσις ιδρύσεως και λειτουργίας σταθµών αυτοκινήτων µέσου και µεγάλου µεγέθους, δέον να είναι τοιαύτη, ώστε η λειτουργία αυτών να µη επηρεάζει δυσµενώς τυχόν υφιστάµενα εν αµέσω γειτνιάσει γηροκοµεία και άσυλα εν γένει.
 1. Απαγορεύεται η ίδρυσις σταθµών αυτοκινήτων µέσου και µεγάλου µεγέθους:

Α. Εν αµέσω γειτνιάσει ή κάτωθεν Νοσοκοµείου

Β. Εν αµέσω γειτνιάσει προς αποθήκας ευφλέκτων ή εκρηκτικών υλών.

Γ. Εις κτίρια µεθ΄υπερκειµένων ή υποκειµένων εν αµέσω γειτνιάσει ορόφων, εις ούς στεγάζονται εργαστήρια ή άλλης µορφής εγκαταστάσεις ένθα γίνεται χρήσις εστίας πυρός ή οιασδήποτε µορφής εναύσµατος, δυναµένων, λόγω και κτιριακής συγκροτήσεως της προσόψεως ν΄αποτελώσι κίνδυνον πυρκαϊάς των κάτωθεν ή άνωθεν εγκαταστάσεων του σταθµού.

∆. Εις απόστασιν µικροτέραν των 100 µέτρων από του περιγράµµατος αρχαιολογικών χώρων και προς πάσαν κατεύθυνσιν.

Άρθρον 5

Κτίριον Σταθµού

 1. Ο σταθµός αυτοκινήτων δύναται να περιλαµβάνει αιθούσας σταθµεύσεως υπογείους ή ισογείους, διωρόφους ή πολυωρόφους .
 1. Υπεράνω ή κάτωθι των αιθουσών σταθµεύσεως δύνανται να υφίστανται έτεροι όροφοι δια χρήσιν των ως κατοικιών, καταστηµάτων, κλπ, απαγορευοµένης της εγκαταστάσεως εντός του σταθµού αντλιών καυσίµων, εφ΄οσον οι υποκείµενοι ή υπερκείµενοι όροφοι ή τµήµατα αυτών χρησιµοποιούνται ως Κινηµατογράφοι, Θέατρα κλπ., και ως

Εκπαιδευτήρια.

 1. Οι χώροι σταθµεύσεως δύνανται να συνίστανται εκ πλειόνων του ενός εστεγασµένων τµηµάτων ευρισκοµένων εντός ενιαίου κτίσµατος, συνιστώντος την έννοιαν ενός σταθµού.
 1. Αναλόγως των συνθηκών περιοχής ο σταθµός δύναται να έχει µίαν ή πλείονας πλευράς εν τω ισογείω αυτού ελευθέρας, δυναµένας να χρησιµοποιηθώσι καθ΄όλην την έκτασιν αυτών δια την είσοδον και έξοδον των οχηµάτων.
 1. Αι πλευραί των ορόφων εφ΄όσον δεν είναι εξ΄ολοκλήρου κλεισταί δέον όπως φέρωσι προπέτασµα (στηθαίον) ύψους 0,80µ. τουλάχιστον, εξασφαλίζον την εντός των χώρων σταθµεύσως συγκράτησιν των οχηµάτων εν οιαδήποτε περιπτώσει κρούσεως αυτών.
 1. Η εξωτερική όψις του κτιρίου του σταθµού δέον όπως είναι αρχιτεκτονικώς αρτία και εναρµονισµένη προς την εµφάνισιν της περιοχής.
 1. Η εν γένει κατασκευή του κτιρίου µετά των εγκαταστάσεών του δέον όπως είναι τοιαύτη, ώστε να αποκλείηται η προς τα γειτονικά κτίρια ή ορόφους του ιδίου, µεταβίβασις κραδρασµών και ήχων, προκαλουµένων εκ της λειτουργίας του. Εις τας περιπτώσεις σταθµών µέσου και µεγάλου µεγέθους επιβάλλεται η παρεµβολή ή επικάλυψις των πάσης φύσεως µεσοτοιχιών δι΄ ηχοµονωτικού και αντικραδασµικού υλικού ικανού πάχους.
 1. Η διάταξις των χώρων του σταθµού δέον είναι τοιαύτη, ώστε ν εξασφαλίζηται η πλέον άνετος εξυπηρέτησις κατά την είσοδον, στάθµευσιν και έξοδον των οχηµάτων. Προς τούτο δέον να υπάρχει διάδροµος µεταξύ δύο σειρών αυτοκινήτων πλάτους τουλάχιστον 3.00 µ. εις περίπτωσιν µονής κατευθύνσεως και 6.00 µ. εις περίπτωσιν διπλής κατευθύνσεως.
 1. ΄Εκαστος δηµοσίας χρήσεως σταθµός µέσου ή µεγάλου µεγέθους δέον όπως διαθέτει τους κατωτέρω βοηθητικούς χώρους:Α. κεχωρισµένον από του χώρου σταθµεύσεως διαµέρισµα διαφυλάξεως των ενδυµάτων του προσωπικού µετ΄αναλόγου προς τούτο αριθµού ιµατιοθηκών µεταλλικής κατασκευής.

Β. χώρους υγιεινής µετά νιπτήρων WC κλπ

Γ. αποθήκην επιφανείας ίσης προς το 1% τουλάχιστον της ωφελίµου επιφανείας του σταθµού.

10.Παρά την είσοδον και έξοδον των σταθµών δηµοσίας χρήσεως δέον να υφίσταται διαµέρισµα εν ω θα στεγάζηται γραφείον κινήσεως.

11.Η εσωτερική επικοινωνία των σταθµών προς ετέρους χώρους, µη εξυπηρετούντας τούτον, µέσω εσωτερικών ανοιγµάτων, απαγορεύεται.

Άρθρον 6

Ύψος

Το ύψος των αιθουσών σταθµεύσεως µετρούµενον µεταξύ δαπέδου και οροφής δέον να είναι τουλάχιστον 2,30µ.

Άρθρον 7

Είσοδος – ΄Εξοδος

 1. Οι σταθµοί µεγάλου µεγέθους δέον όπως έχωσι κεχωρισµένην είσοδον και έξοδον των οχηµάτων, πλάτους τουλάχιστον 3.00µ. εκάστη. Οσάκις η είσοδος και έξοδος ευρίσκονται παραπλεύρως, δέον όπως αφίστανται αύται αλλήλων, διαχωριζόµεναι δια λωρίδος ύψος 0,15µ. και πλάτους δια µεν τα εντός του σταθµού τµήµα αυτών 0,50µ. τουλάχιστον, δια δε το εκτός του σταθµού τµήµα των και καθ΄ολον το πλάτους τουλάχιστον 4.000 µέτρων. Εις τους µικρούς και µέσου µεγέθους σταθµούς δύναται να υφίσταται κοινός διάδροµος εισόδου και εξόδου των οχηµάτων πλάτους τουλάχιστον 4.00 µέτρων.
 1. Αναλόγως της χωρητικότητος, του σχήµατος, της κατόψεως του σταθµού και της περιοχής, δέον να αναζητείται η θέσις των εισόδων αυτού, ώστε να επιτυγχάνεται η καλυτέρα δυνατή εξυπηρέτησις εισόδου και εξόδου των οχηµάτων, εν συδυασµώ προς την επί των οδών κυκλοφορίαν.
 1. Εις καταλλήλους θέσεις δέον να προβλέπωνται έξοδοι κινδύνου δια το προσωπικόν, διάδροµοι,ως και κλίµακες εξυπηρετούσαι άπαντας τους ορόφους δια να είναι δυνατή η εκ του κτιρίου του σταθµού αποµάκρυνσις του προσωπικού εν ώρα ανάγκης.

Άρθρον 8

Τοιχοποιϊα

Οι περιµετρικοί και εσωτερικοί διαχωριστικοί τοίχοι του σταθµού δέον όπως κατασκευάζωνται εκ λιθοδοµής ή εξ ωπλισµένου σκυροδέµατος ή εξ οπτοπλινθοδοµής πάχους ενός και ηµίσεος πλίνθου τουλάχιστον ή ετέρου υλικού αναλόγου αντοχής έναντι κρούσεων και πυρός και εν γένει συµφώνως προς τους κατά περιοχάς ισχύοντας οικοδοµικούς κανονισµούς.

Άρθρον 9

Στέγη – ∆άπεδον

 1. Τα στοιχεία των φορέων της στέγης µετά της επικαλύψεως αυτής δέον να ώσιν εξ ακαύστου υλικού. Η χρήσις µεταλλικών ζευκτών µετ΄επικαλύψεως δι΄αυλακωτών λαµαρινών ή άλλων υλικών αναλόγου αντοχής και παρεµφερούς εµφανίσεως επιτρέπεται, εφ΄οσον τούτο είναι σύµφωνον προς τους ισχύοντας οικοδοµικούς κανονισµούς δια την περιοχήν ένθα ο υπό ίδρυσιν σταθµός.
 1. Το δάπεδον του κτιρίου δέον να έχει επίστρωσιν εκ στεγανού υλικού αναλόγου πάχους και επιφάνειαν οµαλήν, αλλ΄αντιολισθητικήν. Η επιφάνεια του δαπέδου δέον να έχει κατάλληλον κλίσιν δια την ροήν των υδάτων και συγκέντρωσιν αυτών εντός καταλλήλων οχετών προς περαιτέρω απαγωγήν των εις το σύστηµα αποχετεύσεως.Άρθρον 10

Αποχετεύσεις

 1. Η εγκατάστασις δέον να διαθέτει πλήρες και ικανόν αποχετευτικόν σύστηµα, κατεσκευασµένον συµφώνως προς τους ισχύοντας κανονισµούς.
 1. ∆έον όπως προβλέπηται η ύπαρξις εντός του σταθµού βορβοροσυλλέκτου ή αµµοσυλλέκτου προς συγκράτησιν εν αυτώ των εµπεριεχοµένων εις τα επι των δαπέδων ρέοντα ύδατα τυχόν στερεών ουσιών.
 1. Το εντός του σταθµού αποχετευτικόν δίκτυον δέον όπως είναι εφωδιασµένον δια επαρκούς αριθµού καταλλήλων φρεατίων και συφωνίων δαπέδου.
 1. Εις το αποχετευτικόν δίκτυον του σταθµού δέον όπως υφίσταται ειδικόν φρεάτιον διαχωρισµού και περισυλλογής των τυχόν εις τα ύδατα αποχετεύσεως υπαρχόντων υγρών καυσίµων.

Άρθρον 11

Θύραι

 1. Η εις τας εισόδους και εξόδους τοποθέτησις θυρών δεν είναι υποχρεωτική. Εις ας όµως περιπτώσεις τοποθετούνται τοιαύται, δέον το υλικόν κατασκευής των να είναι άκαυστον, το άνοιγµα και κλείσιµον αυτών να συντελείται ευχερώς, να µη υφίσταται οιοσδήποτε κίνδυνος εµπλοκής των, να µη προκαλείται οιασδήποτε µορφής δυσχέρεια διόδου δι΄αυτών και να ώσιν αρίστης κατασκευής και καλαισθήτου εµφανίσεως.
 1. Αι εσωτερικαί θύραι του σταθµού δέον να ώσι εξ αναλόγου ως άνω υλικού. Αι θύραι αύται δέον να ανοίγωσιν εκ των έσω προς τα έξω.

Άρθρον 12

Παράθυρα – Ανοίγµατα

 1. Ανοίγµατα προς τας πλευράς γειτνιαζουσών προς τον σταθµόν οικοδοµών απαγορεύονται. Τυχόν φωταγωγοί (υαλοστάσια) προς τας πλευράς ταύτας δέον να κατασκευάζωνται εκ µεταλλικού σκελετού φέροντος διπλά τοιχώµατα υαλοπινάκων ή εξ υαλοπλίνθων ανθεκτικών εις τας υψηλάς θερµοκρασίας. Αντιθέτως εις τας πλευράς προσόψεως του σταθµού δέον να προβλέπωνται ανοίγµατα (παράθυρα) µικράς αντιστάσεως δια την µείωσιν της δηµιουργηθησοµένης εν περιπτώσει πυρκαϊάς υπερπιέσεως. Τα πλαίσια των παραθύρων, φεγγιτών κλπ, παρεµφερών εξαρτηµάτων δέον να είναι κατεσκευασµένα εξ ακαύστου υλικού.
 1. Αναλόγως της θέσεως των παραθύρων δύναται να επιβάλληται χρήσις κρυστάλλων εξωπλισµένων δια µεταλλικού πλέγµατος ή κρυστάλλων αναλόγων ιδιοτήτων ιδία εις περιπτώσεις µη υπάρξεως προστεγάσµατος κάτωθεν παραθύρων κειµένων εις πλευράν προ της οποίας παρατηρείται κίνησις πεζών. Εκ του ανοίγµατος τούτων δέον όπως µη καταλαµβάνηται χώρος σταθµού δυνάµενος να καταληφθεί υπο αυτοκινήτων.

Άρθρον 13

Προστασία εξ υπερκειµένων ορόφων

Σταθµοί ων οι υπερκείµενοι όροφοι χρησιµοποιούνται ως κατοικίαι ή γραφείαι δέον όπως κατά τας ανοικτάς αυτών πλευράς και ύπερθεν των παραθύρων και θυρών των, διαθέτωσι προστεγάσµατα (µαρκίζας) πλάτους ίσου προς το µέγιστον επιτρεπόµενον υπο των εν ισχύϊ κατά περιοχάς πολεοδοµικών κανονισµών.

Άρθρον 14

Επικονωνία µεταξύ των ορόφωνΗ άνοδος και κάθοδος αυτοκινήτων εις εν ορόφω ή υπογείω χώρω αιθούσας σταθµού, δύναται να διενεργείται είτε δια κεκλιµένων ανόδων-καθόδων (RAMPES) είτε δι΄ανελκυστήρων, ηλεκτρικών ή υδραυλικών.

Άρθρον 15

Κεκλιµένα επίπεδα

 1. Η προς το οριζόντιον επίπεδον κλίσις των ανόδων-καθόδων, δέον να µη υπερβαίνη το 15%. Αι προ των εισόδων-εξόδων των σταθµών τυχόν κεκλιµέναι επιφάνειαι δαπέδου και επι µήκους τουλάχιστον 5 µέτρων δεν πρέπει να έχωσι κλίσιν µείζοντα του 5%.
 1. Το δάπεδον των κεκλιµένων ανόδων ή καθόδων, δέον όπως παρουσιάζει ανώµαλον επιφάνειαν προς επίτευξιν µεγαλυτέρας προσφύσεως δια την άνοδον και κάθοδον των οχηµάτων, προ δε της αρχής των κεκλιµένων καθόδων και καθ΄ολον το πλάτος αυτών, δέον όπως κατασκευάζηται υπερυψωµένη λωρίς ύψους 3 εκ. δια την παρεµπόδισιν εισροής υδάτων, καυσίµων κλπ, επι της επιφανείας της κεκλιµένης καθόδου.
 1. Το πλάτος του καταστρώµατος των κεκλιµένων ανόδων-καθόδων δέον να είναι 3,60µ. τουλάχιστον ώστε να υφίσταται η δυνατότης εγγραφής των επ΄αυτού κινουµένων αυτοκινήτων. Ελικοειδούς µορφής άνοδοι-κάθοδοι δέον όπως έχωσι ακτίνα καµπυλότητος της εξωτερικής παρειάς 6µ. τουλάχιστον, η δε επιφάνεια αυτών να έχει πλαγίαν κλίσιν 3% τουλάχιστον.
 1. Προς την µίαν τουλάχιστον πλευράν του καταστρώµατος του κεκλιµένου επιπέδου δέον όπως κατασκευάζηται πεζοδρόµιον πλάτους 0,50µ. δια την δι΄αυτού άνοδον και κάθοδον του προσωπικού του σταθµού. Η επιφάνεια του πεζοδροµίου τούτου δέον όπως παρουσιάζει αναλόγως ανώµαλον επιφάνειαν δια την ακίνδυνον χρήσιν του.  Αι ανοικταί πλευραί των κεκλιµένων ανόδων-καθόδων δέον να εξοπλίζωνται δια προστατευτικού κιγκλιδώµατος ή τοιχίου, εξ ωπλισµένου σκυροδέµατος, αµφοτέρων αναλόγου αντοχής έναντι τυχόν κρούσεων.
 1. Η θέσις της κεκλιµένης επιφανείας ανόδου-καθόδου δέον να ελέγχηται ούτως ώστε να αποκλείηται η οιασδήποτε µορφής όχλησις των περί τον σταθµόν οικούντων, είτε εκ του θορύβου είτε εκ των κραδασµών, άλλως οι φέροντες τα κεκλιµένα επίπεδα τοίχοι ή οι εφαπτόµενοι αυτών εφ΄όσον αποτελούν µεσοτοιχίαν µεθ΄ετέρου κτίσµατος, δέον να µονούνται καθ΄ολον αυτών το µήκος δια πλακών φελλού πάχους 5 εκ. τουλάχιστον ή ετέρου υλικού ίσης ή µεγαλυτέρας ικανότητος ηχοµονώσεως, παρεµβαλλοµένων µεταξύ της εν λόγω τοιχοποιϊας.

Άρθρον 16

Ανελκυστήρες

Η τοποθέτησις και χρήσις ανελκυστήρων δέον να πληροί τας κατωτέρω προϋποθέσεις και όρους:

Α. Η εγκατάστασις των ανελκυστήρων δέον να συντελείται συµφώνως προς τους ισχύοντα κανονισµούς.

Β. Εφ΄όσον δεν υφίσταται ικανός ελεύθερος χώρος προ του σταθµού η θέσις των ανελκυστήρων αυτοκινήτων ορίζεται υποχρεωτικώς εις την µεγαλυτέραν δυνατήν απόστασιν από της εισόδου ώστε να υπάρχει πάντοτε ελεύθερος χώρος αναµονής των προς στάθµευσιν αυτοκινήτων.

Γ. Εις σταθµούς διαθέτοντας πλείονας των δύο ορόφoυς επιβεβληµένη καθίσταται η τοποθέτησις ανελκυστήρος πρόσωπων, ικανότητος τριών ατόµων τουλάχιστον.

Άρθρον 17

Φωτισµός1. ∆ι΄ άπαντας τους ισογείους και ανωγείους χώρους του σταθµού δέον όπως προβλέπηται ο κατάλληλος φυσικός φωτισµός επιτυγχανόµενος δι΄αναλόγων µέσων (φωταγωγοί, παράθυρα, ανοίγµατα).

 1. Ο ηλεκτρικός φωτισµός του σταθµού τυγχάνει απαραίτητος. Τα φωτιστικά σηµεία δέον όπως ορίζωνται εις καταλλήλους θέσεις και εις ικανόν αριθµόν, ώστε να επιτυγχάνεται κατά το δυνατόν οµοιοµορφία φωτισµού και επαρκής φωτιστική έντασις.
 1. Η ηλεκτρική εγατάστασις δέον να είναι στεγανού τύπου και σύµφωνος προς τους ισχύοντας κανονισµούς περί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
 1. Τα φωτιστικά σηµεία, δέον όπως εκλέγωνται εις το µεγαλύτερον δυνατόν ύψος.
 2. Οι χρησιµοποιούµενοι λαµπτήρες, δέον όπως περικλείωνται δια καταλλήλου προστατευτικού καλύµµατος ή πλέγµατος αναλόγως της θέσεώς των.
 1. Η χρήσις φορητών ηλεκτρικών λυχνιών επιτρέπεται µόνον εις υπάρχουσαν εν τω σταθµώ θέσιν επιθεωρήσεως των αυτοκινήτων, υπο τον όρον ότι το προς τροφοδότησιν των λυχνιών τούτων ηλεκτρικόν ρεύµα θα είανι χαµηλής τάσεως 36 βολτ, αι δε λυχνίαι θα περικλείωνται εντός προστατευτικού µεταλλικού πλέγµατος.
 1. Εις σταθµούς µε πλείονας του ενός ορόφους επιβάλλεται όπως ο φωτισµός των εξόδων κινδύνου συνδέηται προ της κεντρικής ασφαλείας της ηλεκτρικής διανοµής ή τροφοδοτήται εξ ετέρας ανεξαρτήτου της του κυρίως φωτισµού πηγής.

Άρθρον 17

Φωτισµός

 1. ∆ι΄άπαντας τους ισογείους και ανωγείους χώρους του σταθµού δέον όπως προβλέπηται ο κατάλληλος φυσικός φωτισµός επιτυγχανόµενος δι΄αναλόγων µέσων(φωταγωγοί, παράθυρα, ανοίγµατα)
 1. Ο ηλεκτρικός φωτισµός του σταθµού τυγχάνει απαραίτητος . Τα φωτιστικά σηµεία δέον όπως ορίζωνται εις καταλλήλους θέσεις και εις ικανόν αριθµόν, ώστε να επιτυγχάνεται κατά το δυνατόν οµοιοµορφία φωτισµού και επαρκής φωτιστική έντασις.
 1. Η ηλεκτρική εγκατάστασις δέον να είναι στεγανού τύπου και σύµφωνος προς τους ισχύοντας κανονισµούς περί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
 1. Τα φωτιστικά σηµεία, δέον όπως εκλέγωνται εις το µεγαλύτερον δυνατόν ύψος.
 2. Οι χρησιµοποιούµενοι λαµπτήρες, δέον όπως περικλείωνται δια καταλλήλου προστατευτικού καλύµµατος ή πλέγµατος της θεσεώς των.
 1. Η χρήσις φορητών ηλεκτρικών λυχνιών επιτρέπεται µόνον εις υπάρχουσαν εν τω σταθµώ θέσιν επιθεωρήσεως των αυτοκινήτων, υπο τον όρον ότι το προς τροφοδότησιν των λυχνιών τούτων ηλεκτρικόν ρεύµα θα είναι χαµηλής τάσεως 36 βόλτ, αι δε λυχνίαι θα περικλείωνται εντός προστατευτικού µεταλλικού πλέγµατος.
 1. Εις σταθµούς µε πλείονας του ενός ορόφους επιβάλλεται όπως ο φωτισµός των εξόδων κινδύνου συνδέηται προ της κεντρικής ασφαλείας της ηλεκτρικής διανοµής ή τροφοδοτήται εξ ετέρας ανεξαρτήτου της του κυρίως φωτισµού πηγής.

Άρθρον 18

Αερισµός

 1. ∆ι΄άπαντας τους χώρους του σταθµόυ δέον όπως προβλέπηται επαρκής ανανέωσις του αέρος, ώστε να µη υφίσταται ο κίνδυνος συσσωρεύσεως ατµών βενζίνης αφ΄ενός και συγκεντρώσεως υπολειµµάτων καυσαερίων αφ΄ετέρου. Προς τούτο και δι΄επίτευξιν φυσικού αερισµού, δέον να προβλέπωνται ανοίγµατα επι τοίχων κειµένων ένανται αλλήλων, τοποθετούµενα εις αποστάσεις ουχί µείζονας των 40 µέτρων κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζηται ο εξαερισµός του σταθµού και ιδιαιτέρως των δαπέδων και των χαµηλοτέρων επιφανειών. Η ελευθέρα επιφάνεια των δια τον ως άνω εξαερισµόν ανοιγµάτων δέον όπως έχει τας κατωτέρω τιµάς τουλάχιστον αθροιστικώς λαµβανοµένας και κατανεµοµένας ισοπόσως ανά όροφον και ανά αντικειµένην πλευράν.

Α. δια τους µικρούς και µέσου µεγέθους σταθµούς 0,06 τ.µ ανά όχηµα.Β. δια τους µεγάλου µεγέθους σταθµους 0,08 τ.µ ανά όχηµα

 1. Τα δια της ανωτέρω παραγράφου ανοίγµατα δεν επιτρέπεται να αντιστοιχούν προς πλευράς µεσοτοιχιών. Εις ας περιπτώσεις τα δια της ανωτέρω παραγράφου προβλεπόµενα ανοίγµατα ευρίσκονται επι περιµετρικών τοίχων του κτιρίου του σταθµού, αντιστοιχούντων εις τον ακάλυπτον χώρον, ήτοι προς την πλευράν γειτνιαζούσης οικοδοµής (υπαρχούσης ή προβλεποµένης), η διαµόρφωσις αυτών δέον να παρέχει την κατά το δυνατόν µεγαλύτέραν αποµόνωσιν θορύβου, εφαρµοζοµένης της διατάξεως του κατωτέρω περιγραφοµένου σχήµατος. Ο περιµετρικός του κτιρίου του σταθµού τοίχος, ο αντιστοιχών εις τον ακάλυπτον χώρον, δέον να είναι διπλούς ήτοι: εκ δύο παραλλήλων τοίχων ελαχίστου πάχους 0.10εκ. εκάστου και απεχόντων µεταξύ των τουλάχιστον 0.20 εκ. Επι των ως άνω τοίχων, δέον να προβλέπωνται τα υπο της παρ.1 (α) και (β) του παρόντος άρθρου ανοίγµατα υπο την προϋπόθεσιν ότι, ταύτα δεόν να είναι διατεταγµένα κατά τοιούτον τρόπον ώστε, το κάτω µέρος των ανοιγµάτων των κειµένων επι του εσωτερικού τοίχου να απέχει 0.60 µέτρα από του δαπέδου, το δε αντίστοιχον τοιούτον εις τον εξωτερικόν τοίχον να απέχει από του δαπέδου 1,40 µέτρα.
 1. Εις περιπτώσεις καθ΄ας δεν καθίσταται εφικτή η εφαρµογή συστήµατος φυσικού αερισµού ως ανωτέρω, είναι υποχρεωτική η εγκατάστασις µηχανικού εξαερισµού καταλλήλου απαγωγής αέρος, µετρουµένης εις παροχήν ανάλογον προς τέσσαρας (4) τουλάχιστον ανά ώραν ανανεώσεις αέρος, απασών των θέσεων όλων των αιθουσών σταθµεύσεως. Η εγκατάστασις του κατά τα ανωτέρω µηχανικού αερισµού, δέον να ευρίσκηται εν λειτουργία καθ΄ολην την διάρκειαν του 24ώρου.
 1. Η εγκατάστασις µηχανικού εξαερισµού εις σταθµούς χωρητικότητος άνω των 150 αυτοκινήτων, δέον όπως έχει δύο ανεξαρτήτους και εις κεχωρισµάν ηλεκτρικά κυκλώµατα εξαερίστηρας συδεοµένους κατά τρόπον ώστε εις περίπτωσιν βλάβης του ενός να τίθεται αυτοµάτως εις λειτουργίαν ο έτερος.
 1. Η θέσις εγκαταστάσεως των µηχανηµάτων εξαερισµού εκλέγεται τοιαύτη, ώστε να υφίστανται αι προϋποθέσεις ασφαλείας και µη προκλήσεως οιασδήποτε µορφής παρενοχλήσεως. Εν προκειµένω έχει εφαρµογήν η διάταξις της παραγράφου 6 του άρθου 15 του παρόντος.
 1. Η απαγωγή του αέρος προς το περιβάλλον , δέον όπως συντελείται µακράν θέσεως ένθα ενδεχοµένως υφίστανται στόµια εξόδου καυσαερίων (άκρα καπνοδόχων κλπ). Τα εξωτερικά στόµια των σωλήνων απαγωγής αέρος, δέον όπως επικαλύπτωνται δια µεταλλικού πλέγµατος.
 1. Το πλείστον του αριθµού των εσωτερικών στοµίων απαγωγής της εγκαταστάσεως εξαερισµού, δέον όπως ευρίσκηται εις µικρόν ύψος από του δαπέδου.
 1. Η εγκατάστασις των µηχανηµάτων εξαερισµού συντελείται µετά την υποβολήν σχετικής µελέτης, συντασσοµένης υπο του διαθέτοντος κατά περίπτωσιν τα υπο των κειµένωνδιατάξεων απαιτούµενα προσόντα ∆ιπλωµατούχου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Υποµηχανικού, υποκειµένης εις την έγκρισιν της αρµοδίας δια την χορήγησιν της αδείας ιδρύσεως και λειτουργίας του σταθµου Υπηρεσίας.

Άρθρο 19

Θέρµανσις

Η θέρµανσις των σταθµών (αιθουσών σταθµεύσεως) δεν καθίσταται υποχρεωτική. Εις ας όµως περιπτώσεις προβλέπεται τοιαύτη δεον να τηρώνται αι κάτωθι προϋποθέσεις και όροι:

Α. η θέρµανσις δέον να συντελείται δια θερµού ύδατος ή θερµού αέρος ή ετέρου µέσου µη εµφανίζοντος εξωτερικήν πυράν ή πύρωσιν.

Β. το λεβητοστάσιον της εγκαταστάσεως θερµάνσεως, οσάκις υφίσταται τοιούτον, δεν να ευρίσκηται εντός ιδιαιτέρου διαµερίσµατος µακράν των αιθουσών σταθµεύσεως.

Γ. ηλεκτρικαί συσκευαί θερµάνσεως δι΄ ακτινοβολίας απαγορεύονται.

∆. ο αήρ τροφοδοτήσεως της πυράς θερµάνσεως, δέον όπως µη προέρχηται εκ της αιθούσης σταθµεύσεως ή εξ ετέρας αιθούσης εις ην ενυπάρχουν οπωσδήποτε ατµοί καυσίµων.

Ε. ως όριον µεγίστης θερµοκρασίας εις τας αιθούσας σταθµεύσως τίθεται τοιούτον 15 βαθµοί C.

Στ. τα θερµαντικά σώµατα δέον να προστατεύωνται εκ κρούσεων εκ των σταθµευόντων αυτοκινήτων. Η. ανοίγµατα καθαρισµού ή επισκέψεως καπνοδόχων, δέον να µη υπάρχωσιν εις τους χώρους σταθµεύσεως αυτοκινήτων ή χώρους µη επιδεχοµένους άνευ κινδύνου πυρκαϊάς την ύπαρξιν εστίας πυρός.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄

Άρθρον 20

Πλυντήριον και Λιπαντήριον

Η εντός σταθµών αυτοκινήτων εγκατάστασις συγκροτήµατος πλύσεως και λιπάνσεως αυτοκινήτων επιτρέπεται υπο τας κάτωθι προϋποθέσεις και όρους:

Α. εκ της λειτουργίας των µηχανηµάτων του πλυντηρίου δέον να µη προκαλείται οιασδήποτε µορφης ενόχλησις τόσον εις την περιοχήν όσον και εις αυτό τούτο το κτίριον του σταθµου΄εφ΄οσον οι υπερκείµενοι όροφοι χρησιµοποιούνται ως κατοικίαι. Προς τον σκοπόν αυτόν δέον απαραιτήτως να προβλέπηται η τοποθέτησις καταλλήλου ηχοµονωτικού υλικού προς τας πλευράς καθ΄ας το πλυντήριον άπτεται γειτνιαζουσών οικοδοµών ή κατοικουµένων χώρων της αυτής οικοδοµής κατά τα εν παραγράφω 6 του άρθρου 15 του παρόντος ειδικώτερον καθοριζόµενα.

Β. η εγκατάστασις του πλυντηρίου δεον να διαθέτει ειδικόν µηχάνηµα πλύσεως, υδραυλικόν ανυψωτήρα ή αναβαθµόν ή καταλλήλου κατασκευής τάφρον, δια την διευκόλυνσιν του έργου πλύσεως και λιπάνσεως αυτοκινήτων.

Γ. ο χώρος ον καταλαµβάνει το πλυντήριον δέον να είναι διακεκριµένος των χώρων σταθµεύσεως. Το δάπεδον τούτου δέον να έχει την ανάλογον κλίσιν δια την ροήν των εκ της πλύσεως υδάτων.

∆. εις έκαστον πλυντήριον δέον να υφίσταται ειδικόν σύστηµα αποχετεύσεως, µετά φρεατίων περισυλλογής της εκ της πλύσεως άµµου και βορβόρου, ώστε να καθίσταται αδύνατος η οµού µετά των υδάτων διαφυγή τούτων εις τον υπόνοµον.

Ε. οι περιβάλλοντες το πλυντήριον τοίχοι, δέον, µέχρις ύψους 3 µ. τουλάχιστον από του δαπέδου, να έχωσι επιφάνειαν στιλιπνήν, τούτου επιτυγχανοµένου είτε δια της χρήσεως αναλόγου κατασκευής πλακώς επικαλύψεως είτε δι΄ειδικής επαλείψεως των πλευρών τούτων.

Στ.η θέσις του πλυντηρίου δέον να διαθέτει επαρκή και κατάλληλον φωτισµόν δι΄ηλεκτρικού ρεύµατος χαµηλής τάσεως 42 Βόλτ και δια λυχνιών καλυπτοµένων δια διαφανών πλακών ή κρυστάλλων στεγανού τύπου.Η. η θέσις των εν γένει µηχανηµάτων του πλυντηρίου δέον να εκλέγηται τοιαύτη ώστε και η επιθεώρησις αυτών να είναι ευχερής και να ευρίσκωνται ταύτα κατά το δυνατόν µακράν των γειτονικών οικοδοµών.

Θ. η εγκατάστασις των µηχανηµάτων τούτων δέον να συντελείται κατά τρόπον παρεµποδίζοντα κατά το δυνατόν την µεταβίβασιν του εκ της λειτουργίας των θορύβου

και των κραδασµών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄

Άρθρον 21

Τµήµα Επιθεωρήσεως

 1. Εις έκαστον σταθµόν κείµενον εντός κατωκηµένης περιοχής δύναται να υφίσταται τµήµα επιθεωρήσεως των εν αυτώ σταθµευόντων αυτοκινήτων και παροχής εις ταύτα εξυπηρετήσεως, εις βαθµόν µη δυνάµενον να εγγίζει τα όρια επισκευής αυτών και πάντως άνευ χρήσεως ανοικτής πυράς και οιασδήποτε µορφής κρούσεως ή θορύβου.
 1. ∆ια την επιθεώρησιν δύναται να χρησιµοποιείται ειδική τάφρος επιθεωρήσεως ή αναβαθµός ή ανυψωτής υδραυλικός, επιτρεποµένης της χρήσεως φορητής ηλεκτρικής λυχνίας εντός ειδικής θήκης εκ µεταλλικού πλέγµατος χαµηλής τάσεως (36 Βολτ)
 1. Η τάφρος επιθεωρήσεως δέον όπως καλύπτηται δι΄ειδικών πλακών κατά τας ώρας της µη χρησιµοποιήσεώς της, προβλεποµένων και ειδικών µέτρων προφυλάξεως έναντι πτώσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ∆΄

Άρθρον 22

Μέτρα Πυρασφάλειας

 1. Πάσα χρήσις πυρός εντός του χώρου σταθµού αυτοκινήτων απαγορεύεται.
 2. Η εντός σταθµών αυτοκινήτων κειµένων εντός κατωκηµένων περιοχών και ευρισκοµένων εν αµέσω γειτνιάσει προς υφισταµένας οικοδοµάς εγκατάστασις και λειτουργία πάσης φύσεως συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων, εν οις και ηλεκτρολογικών εργαστηρίων, απαγορεύεται. Ωσαύτως απαγορεύεται η εντός σταθµών φόρτισις συσσωρευτών.
 1. Εις καταλλήλους εν τω σταθµώ θέσεις δέον όπως τοποθετώνται αυτόµατοι πυροσβεστήρες κόνεως, εκτοξευοµένης δια διοξειδίου του άνθρακος, βάρους γοµώσεως εκάστου εξι χιλιογράµµων τουλάχιστον ή χωρητικότητος δέκα λιτρων τουλάχιστον, αριθµού δε αντιστοίχου προς ένα πυροσβεστήρα ανά δέκα αυτοκίνητα χωρητικότητος του σταθµού.
 1. Εις καταλλήλους εν τω σταθµώ θέσεις και εις άπαντας τους ορόφους δέον να τοποθετώνται κάδοι πληρούµενοι δι΄άµµου και συνοδευόµενοι δι΄αναλόγου αριθµού πτύων και σκαπανών.
 1. Εντός εκάστου σταθµού δέον όπως τοθετείται δίκτυον διανοµής ύδατος υπο πίεσιν, προβλεποµένων εις καταλλήλους εγγύς των θυρών εισόδου-εξόδου θέσεις του ισογείου του σταθµού κρουνών παροχής, διαστάσεων ίσων προς τας τοιαύτας των υπο των οικείων Πυροσβεστικών Αρχών χρησιµοποιουµένων στοιχείων πυροσβέσεως.
 1. Εις πολυωρόφους σταθµούς αυτοκινήτων µεγάλου µεγέθους είναι υποχρεωτική η τοποθέτησις δύο τροχηλάτων πυροσβεστήρων ως ανωτέρω και χωρητικότητος εκάστου 25 χιλγ.
 1. Εις εµφανείς εν τω σταθµώ θέσεις δέον όπως υπάρχωσιν ανηρτηµέναι πινακίδες αναγράφουσαι τους αριθµούς τηλεφώνου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Σταθµού Α΄Βοηθειών.
 1. Η ηλεκτρική εγκατάστασις των σταθµών ως και των εις αυτούς υπαγοµένων πλυντηρίων- λιπαντηρίων, δέον να είναι εξ ολοκλήρου στεγανή σύµφωνος δε πάντως προς τους εν ισχύϊ κανονισµούς του Κράτους. Στοιχεία της ηλεκτρικής εγκαταστάσεως εν γένει εις ά δύνανται να προκληθώσι σπινθήρες (πίνακες διανοµής, ασφάλεια, διακόπται κλπ), δέον όπως µη τοποθετώνται εις χώρονσταθµεύσεως και εν γένει εις χώρους επικινδύνους εις ανάφλεξιν λόγω υπάρξεως ευφλέκτων αερίων ή άλλων ευφλέκτων υλών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄

Άρθρον 23

Αντλίαι και δεξαµεναί καυσίµων

 1. Εντός σταθµών αυτοκινήτων δύνανται να εγκατασταθώσιν αντλίαι καυσίµων, εφ΄όσον ούτοι είναι ωφελίµου χωρητικότητος 75 τουλάχιστον αυτοκινήτων.
 1. ∆ια των ως άνω αντλιών δύνανται να εφοδιάζωνται τα εντός αυτών στεγαζόµενα αυτοκίνητα υπό τον όρον ότι ταύτα δέον όπως εισέρχωνται εντός του σταθµού.
 1. Η εντός των σταθµών εγκατάστασις και λειτουργία αντλιών καυσίµων και των δεξαµενών αυτών δέον να πληρούν άπαντας τους όρους ασφαλείας τους προβλεποµένου υπό των άρθρων 13 και 15 του Β.∆. 464 «περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίµων προ πρατηρίων κειµένων εντός εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων και κωµών ή εντός κατωκηµένων εν γένει περιοχών» και επιπροσθέτως τους κάτωθι:

Α. αι αντλίαι δέον όπως τοποθετώνται αποκλειστικώς και µόνον εις ισόγειον χώρον.

Β. αι αντλίαι δεν επιτρέπεται όπως τοποθετώνται εις απόστασιν µεγαλυτέραν των 6 µ. εκ της εισόδου ή εξόδου του σταθµού, απαγορευοµένου του καθ΄οιονδήποτε τρόπον (δια παρεµβολής θυρών ή προπετασµάτων κλπ) περιορισµού των αντλιών εντός κλειστού χώρου.

Γ. αι αντλίαι δέον όπως ευρίσκωνται τουλάχιστον 5 µ. µακράν από των κεκλιµένων επιπέδων των οδηγούντων εις υπογείους χώρους.

∆. απογορεύεται η τοποθέτησις αντλιών κάτωθεν κεκλιµένων επιπέδων ή πλησίον δαπέδων εχόντων κλίσιν προς υπογείους χώρους.

Ε. αι δεξαµεναί καυσίµων δέον όπως τοποθετώνται εντός του εδάφους και µόνον εις ακάλυπτον χώρον ή κάτωθεν του πεζοδροµίου, ή υπό τας επιβληθείσας επί των προσόψεων των ακινήτων παροδίους στοάς.

Στ.εκ των αντλιών και εκ των σταθµευόντων προς ανεφοδιασµόν οχηµάτων όπως µη παρακαλώηται η είσοδος ή έξοδος των λοιπών οχηµάτων του σταθµού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ΄

Άρθρον 24

Άδειαι ιδρύσεως και λειτουργίας

 1. Αι άδειαι ιδρύσεως και λειτουργίας των σταθµών αυτοκινήτων χορηγούνται δια µεν την Αστικήν περιοχήν Αθηνών –Πειραιώς-Περιχώρων (ακτίνος 20 χιλιοµέτρων από της πλατείας Οµονοίας) υπό της Υπηρεσίας Συγκοινωνιών Αθηνών, δια δε τας λοιπάς περιοχάς υπο των κατά τόπους Νοµαρχιών.
 1. ∆ια την χορήγησιν αδείας ιδρύσεως σταθµού αυτοκινήτων δέον όπως υποβληθώσιν εις τας αρµοδίας ως άνω Υπηρεσίας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

Α. αίτησις του ενδιαφεροµένου

Β. τοπογραφικόν σχεδιάγραµµα της περιοχής εις πενταπλούν υπο κλίµακα 1:500 και εις ακτίνα 100µ. εις ο θα σηµειούνται η οικοδοµική γραµµή (δι΄ερυθρού χρώµατος) και η θέσις του σταθµού, τα πλάτη των οδών και η επ΄αυτών πορεία των οχηµάτων ως και το είδος των γειτονικών κτισµάτων και χώρων.

Γ. γραµµάτιον καταθέσεως εις το ∆ηµόσιον Ταµείον δρχ. 500 δια µονορόφους ή δρχ.1.000 δια τους περιλαµβάνοντας πλείονας του ενός ορόφους ή υπόγειον σταθµούς.

∆. αποδεικτικόν ασκήσεως εκλογικού δικαιώµατος ή τοιούτον δικαιολογούν νοµίµως την παράλειψιν ασκήσεως τούτου.

 1. Μετά την υποβολήν και τον έλεγχον των δικαιολογητικών θα διενεργήται αυτοψία υπό δύο ή περισσοτέρων Μηχανικών ή Υποµηχανικών, εν οίς απαραιτήτως εις∆ιπλωµατούχος Μηχανικός, οριζοµένων δια µεν την Αστικήν περιοχήν Αθηνών-Πειραιώς-Περιχώρων υπο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών (∆ιεύθυνσις Στ΄), δια δε τας λοιπάς περιοχάς υπό του οικείυ Νοµάρχου προς γνωµοδότησιν δια την ίδρυσιν εκάστου σταθµού και θα υποβάλληται σχετική έκθεσις.
 1. Εφ΄όσον η θέσις κρίνεται κατάλληλος δια την ίδρυσιν σταθµού θα υποβάλλωνται συµπληρωµατικώς τα κάτωθι δικαιολογητικά:

Α. σχεδιάγραµµα του σταθµού εις πενταπλουν εν κατόψει υπο κλίµακα 1:50 ή 1:100 εµφαίνον συν τοις άλλοις την θέσιν του γραφείου του σταθµού και των βοηθητικών χώρων, το πλάτος του κεκλιµένου επιπέδου και την ακτίνα καµπυλότητος αυτού, τας θέσεις των υποστυλωµάτων ως και τας υπαρχούσας µηχανολογικάς και ηλεκτρολογικάς εγκαταστάσεις, ανυψωτήρας, αντλίας, δεξαµενάς, ανελκυστήρας, εξαεριστήρας κλπ.

Β. σχεδιάγραµµα εις πενταπλούν εν τοµή υπο κλίµακα 1:50 ή 1:100 εµφαίνον το ύψος των ορόφων, το είδος των ύπερθεν και κάτωθεν του σταθµού χώρων, την θέσιν ως και κλίσιν του κεκλιµένου επιπέδου.

Γ. σχεδιάγραµµα της προσόψεως του κτιρίιου εις πενταπλούν υπο κλίµακα 1:50 ή 1:100

∆. τεχνική έκθεσις του συντάξαντος την µελέτην ∆ιπλωµατούχου Μηχανικού υπογεγραµµένη υπ΄αυτου, εν η δέον όπως περιγράφωνται λεπτοµερώς τα της κατασκευής και λειτουργίας του σταθµού και των εντός αυτού µηχανολογικών εγκαταστάσεων.

 1. Εάν εντός του υπό ίδρυσιν σταθµού προβλέπηται τοποθέτησις ανυψωτικών µηχανηµάτων δια την πλύσιν και λίπανσιν αυτοκινήτων ή αντλιών παροχής καυσίµων ή εγκατάστασις µηχανικού εξαερισµού, εφ΄οσον απαιτείται τοιαύτη, η σχετική έγκρισις δέον όπως παρέχηται δια της αποφάσεως δι΄ης χορηγείται η άδεια ιδρύσεως του σταθµού και επι τη υποβολή των κάτωθι δικαιολογητικών:

Α. γραµµατίου καταθέσεως εις το ∆ηµόσιον Ταµείον δρχ 500 δια τους ανυψωτήρας.

Β. γραµµατίου καταθέσως εις το ∆ηµόσιον Ταµείον δρχ 500 δι΄εκάστην αντλίαν καυσίµων. ∆ι΄αντλίας παρεχούσας κεχωρισµένως η εν αναµίξει διάφορα είδη καυσίµων δέον όπως υποβάλληται και έτερον γραµµάτιον καταθέσεως εις το ∆ηµόσιον Ταµείον δρχ.500.

Γ. µελέτης µηχανικού εξαερισµού του χώρου του σταθµού συντεταγµένης και υπογεγραµµένης κατά τα εν παραγράφω 8 του άρθρου 18 οριζόµενα.

∆. προϋπολογισµού της απαιτουµένης δια τας ως άνω εγκαταστάσεις δαπάνης, υπογεγραµµένου υπο του συντάξαντος την µελέτην µηχναικού και του ενδιαφεροµένου.

 1. Μετά την υποβολήν των ανωτέρω συµπληρωµατικών δικαιολογητιών η Υπηρεσία δέον όπως προβαίνη εις τον έλεγχον αυτών και εφ΄όσον ταύτα πληρούν τους δια του παρόντος καθοριζοµένους όρους χορηγεί την άδειαν ιδρύσεως του σταθµού µετά των εν αυτώ εγκαταστάσεων υπο την προϋπόθεσιν της προγενεστέρας υποβολής των κάτωθι αποδεικτικών:

Α. αποδεικτικού καταθέσεως εις το Τ.Ε.Ε. ή εις τα παραρτήµατα αυτού κλπ. της αµοιβής του συντάξαντος την µελέτην των µηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων µηχανικού κατά την διαδικασίαν την οριζοµένην υπο του από 30/31.5.1956 Β.∆/τος ως τούτο ετροποποιήθη δια του υπ΄αριθ. 188/66 οµοίου.

Β. αποδεικτικού πληρωµής των υπο των διατάξεων του Α.Ν.2326/40 και 546/43 οριζοµένων υπερ του ΤΣΜΕ∆Ε (2% και 1%) και υπερ Ε.Μ.Π. (1 0/00 και 0,50/00) κρατήσεων.

Γ. αποδεικτικού προκαταβληθέντος εις το ∆ηµόσιον Ταµείον φόρου επί της αµοιβής του κατά τα ανωτέρω Μηχανικού τόσον δια την µελέτην όσον και δια την επίβλεψιν των εν λόγω εγκαταστάσεων.

 1. Αρµόδιοι δια την κατά την προηγούµενην παρ.θεώρησιν των σχετικών πινακίων αµοιβής Μηχανικών ως και δια την έκδοσιν των σχετικών εντολών καταβολής κρατήσεων υπερ του ∆ηµοσίου ή υπερ τρίτων είναι δια µεν την περιοχήν του Νοµού Αττικής το Τ.Ε.Ε., δια δε τας λοιπάς περιοχάς η ∆ιεύθυνσις Τεχνικών Υπηρεσιών των Νοµών, όπου δεν υφίστανται παραρτήµατα του Τ.Ε.Ε.
 1. Η άδεια ιδρύσεως, µετά πλήρους σειράς εγκεκριµένων σχεδιαγραµµάτων, δέον όπως κοινοποιήται: α. εις την αρµοδίαν Υπηρεσίαν, β. εις το οικείον Πολεοδοµικόν Γραφείον δια την χορήγησιν της αδείας οικοδοµής, γ. εις την οικείαν Αστυνοµικήν Αρχήν, και δ. εις τον ενδιαφερόµενον.

Η άδεια αύτη είναι διαρκείας δύο ετών δυναµένη να παραταθεί επί δύο εισέτι έτη.Άρθρον 25

Άδεια λειτουργίας του σταθµού.

 1. η άδεια λειτουργίας του σταθµού µετά των τυχόν εντός αυτού εγκαταστάσεων χορηγείται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφεροµένου υποβαλλοµένης προ της λήξεως της αδείας ιδρύσεως µετά συνηµµένης βεβαιώσεως της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, εν η δέον να εµφαίνηται ότι ελήφθησαν τα υποδειχθέντα υπο ταύτης µέτρα πυρασφαλείας, υπευθύνου δηλώσεως συµφώνως των Ν.∆. 105/69 του επιβλέψαντος κατά νόµον Μηχανικού ότι η κατασκευή του σταθµού και αι εν αυτώ εγκαταστάσεις εξετελέσθησαν συµφώνως προς τα εγκεκριµένα σχεδιαγράµµατα και ότι κατά την εκτέλεσιν των εργασιών ετηρήθησαν οι όροι και περιορισµοί του παρόντος και της αδείας ιδρύσεως, και υποβολής πιστοποιητικού της οικείας Αστυνοµικής Αρχής ότι διάγει ησύχως και νοµιµοφρόνως.
 1. η άδεια λειτουργίας ισχύει επι δεκαετίαν, υπο την προϋπόθεσιν ότι ουδεµία επήλθε µεταβολή εις τον σταθµόν.
 1. εις περίπτωσιν µεταβιβάσεως ή µισθωσεως ή καθ΄οιονδήποτε τρόπον παραχωρήσεως της χρήσεως σταθµού τινός, τυχότνος αδείας ιδρύσεως, η άδεια λειτουργίας χορηγείται επ΄ονόµατι του νέου κατόχου τη υποβολή υπ΄αυτού υπευθύνου δηλώσεως συµφώνως των Ν.∆. 105/69 ότι ούτος έχει νόµιµον δικαίωµα εκµεταλλεύσεως του σταθµού, των εν παραγρ. 2 (γ) και (δ) του άρθρου 24 του παρόντος δικαιολογητικών και πιστοποιητικού της αρµοδίας Αστυνοµικής Αρχής ότι ούτος διάγει ησύχως και νοµιµοφρόνως.

Άρθρον 26

Ανανέωσις αδείας λειτουργίας

 1. ∆ια την ανανέωσιν της αδείας λειτουργίας σταθµού αυτοκινήτων µετά των εντός αυτού εγκαταστάσεων δέον όπως προς της λήξεως αυτής υποβληθώσιν εις την αρµόδιαν υπηρεσίαν τα ακόλουθα:

Α. αίτησις

Β. γραµµάτιον καταθέσεως εις το ∆ηµόσιον Ταµείον δρχ. 300 δια τους µονορόφους ή δραχµών 500 δια τους πολυωρόφους σταθµούς, δρχ.300 δι΄εκάστην αντλίαν και δρχ 300 δια τα πλυντήρια-λιπαντήρια.

Γ. πιστοποιητικόν νοµιµοφροσύνης

∆. υπεύθυνος δήλωσις του αιτούντος συµφώνως προς το Ν.∆: 105/69 ότι ουδεµία αλλαγή επήλθεν εις τον σταθµόν και εις την περιξ περιοχήν. Εις ην περίπτωσιν έλαβε χώραν µεταβολή τις εις την εγκατάστασιν απαιτείται η υποβολή νέων λεπτοµερειακών στοιχείων κατά τα εν παραγρ.4 του άρθρου 24 του παρόντος οριζόµενα.

 1. Επιθεωρήσεις σταθµού δύνανται να λαµβάνωσι χώραν οποτεδήποτε κρίνει τούτο σκόπιµον η αρµοδία Υπηρεσία προς διαπίστωσιν της καλής και συµφώνως προς τα ανωτέρω καθοριζόµενα λειτουργίας του σταθµού.

Άρθρον 27

Μεταβολή των κατόχων του σταθµού

 1. Εις περίπτωσιν µεταβιβάσεως ή µισθώσεως ή παραχωρήσεως καθ΄οιονδήποτε τρόπον της χρήσεως και εκµεταλλεύσεως του σταθµού εκδίδεται άδεια λειτουργίας επ΄ονόµατι του νέου κατόχου αυτού, ανακαλουµένης της προγενεστέρας, κατόπιν υποβολης των κάτωθι δικαιολογητικών:

α. αιτήσεως του ενδιαφεροµένου

β. υπευθύνου δηλώσεως του αιτούντος συµφώνως προς τας διατάξεις του Ν.∆. 105/69 ότι έχει νόµιµον δικαίωµα εκµεταλλεύσεως του σταθµού.γ. γραµµατίου καταθέσεως εις το ∆ηµόσιον Ταµείον των εν παρ.2 του άρθρου 24 του παρόντος οριζοµένων ποσών δια την χορήγησιν της αδείας ιδρύσεως του σταθµού και των εν αυτώ µηχανολογικών εγκαταστάσεων.

δ. πιστοποιητικού της οικείας Αστυνοµικής Αρχής ότι ο αιτών διάγει ησύχως και νοµιµοφρόνως.

ε. αποδεικτικού ασκήσεως εκλογικού δικαιώµατος ή τοιούτου δικαιολογούντος νοµίµως την παράλειψιν ασκήσεως τούτου.

 1. Η άδεια λειτουργίας επ΄ονόµατι του νέου κατόχου εκδίδεται τη υποβολή της εν παρ.1(δ) του άρθρου 26 του παρόντος δηλώσεως, είναι δε και αύτη δεκαετούς διαρκείας.
 1. Η άδεια λειτουργίας του σταθµού αφαιρείται προσωρινώς ή οριστικώς δι ητιολογηµένης αποφάσεως της χορηγησάσης ταύτην Υπηρεσίας, εφ΄όσον διαπιστωθεί οποτεδήποτε ότι έπαυσαν υφιστάµεναι αι προϋποθέσεις, υφ΄ας εχορηγήθη αύτη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄

Άρθρον 28

Υπαίθριοι σταθµοί αυτοκινήτων

 1. Υπαίθριος σταθµός χαρακτηρίζεται ακάλυπτος χώρος χρησιµοποιούµενος δια την στάθµευσιν, ολικήν ή µερικήν διηµέρευσιν ή διανυκτέρευσιν, άνω των δέκα (10)

αυτοκινήτων.

 1. Ωφέλιµος επιφάνεια υπαιθρίου σταθµού καλείται η περιβαλλοµένη υπο των ορίων του ιατιθεµένου ιδιοκτήτου ή µεµισθωµένου ελευθέρου ακαλύπτου χώρου τοιαύτη, ξικνουµένη µέχρι της εκάστοτε ρυµοτοµικής γραµµής.
 1. Η δια τον υπολογισµόν της ωφελίµου εις αυτοκίνητα χωρητικότητος ενός υπαιθρίυ σταθµού έκτασις, συνυπολογιζοµένων και των απαραιτήτων διαδρόµων κλπ. ορίζεται εις 15 τ.µ. ανά αυτοκίνητον.

Άρθρον 29

Προϋποθέσεις, όροι ιδρύσεως και λειτουργίας

 1. Η θέσις των υπαιθρίων σταθµών αυτοκινήτων δέον να εκλέγηται τοιαύτη ώστε η λειτουργία των να µη επηρεάζει δυσµενώς είτε τα τυχόν υφιστάµενα εν αµέσω γειτνιάσει ή έναντι γηροκοµεία και άσυλα εν γένει είτε την εµφάνισιν της περιοχής. Εις πάσαν περίπτωσιν απαγορεύεται η ίδρυσις υπαιθρίου σταθµού αυτοκινήτων εν αµέσω γειτνιάσει µετά Νοσοκοµείων και αποθηκών ευφλέκτων ή εκρηκτικών υλών ή υπεράνω υφισταµένων υπογείων χώρων.
 1. ∆ια την ευχερή είσοδον και έξοδον των αυτοκινήτων εντός του σταθµού δέον όπως προβλέπηται εις πάντα υπαίθριον σταθµόν άνοιγµα πλάτους 4.00 µέτρων τουλάχιστον και διάδροµοι µεταξύ των σειρών των σταθµευόντων αυτοκινήτων πλάτους 3.00 µέτρων τουλάχιστον.
 1. Εντός των υπαιθρίων σταθµών αυτοκινήτων απαγορεύεται πάσα χρήσις φλογός. Οµοίως απαγορεύεται η εντός των σταθµών εγκατάστασις και λειτουργία πάσης φύσεως συνεργείου ή ηλεκτρολογικού εργαστηρίου ή πλυντηρίου, λιπαντηρίου αυτοκινήτων ή αντλίας καυσίµων ως και η εν αυτοίς φόρτισις συσσωρευτών.
 1. Εις καταλλήλους εν τω σταθµώ θέσεις δέον όπως τοποθετώνται αυτόµατοι πυροσβεστήρες κόνεως εκτοξευοµένης δια διοξειδίου του άνθρακος βάρους γοµώσεως εκάστου έξ (6) χιλιογράµµων τουλάχιστον ή χωρητικότητος δέκα λίτρων τουλάχιστον, αριθµού δε αντιστοίχου προς ένα πυροσβεστήρα ανά δέκα αυτοκίνητα χωρητικότητος του σταθµού.
 1. Εις ας περιπτώσεις η καθ΄ εκάστην λειτουργία υπαιθρίου σταθµού αυτοκινήτως παρατείνεται και πέραν της 18ης ώρας, δέον απαραιτήτως να προβλέπηται ηλεκτρική εγκατάστασις φωτισµού αυτού, εις τρόπον ώστε να εξασφαλίζηται ο έλεγχος της κατά την διάρκειαν των εσπερινών και νυκτερινών ωρών φυλάξεως και διακινήσεως των σταθµευόντων αυτοκινήτων.6. Σταθµοί αυτοκινήτων πληρούντες άπαντας τους ανωτέρω όρους δύνανται να χρησιµοποιηθώσιν ως υπαίθριοι χώροι προβολής ταινιών υπό τας ακολούθους προσθέτους προϋποθέσεις:

Α. η περίφραξις ή περιτοίχισις του χώρου τούτων δέον να γίνηται κατά τοιούτον τρόπον και δια τοιούτου είδους υλικού ώστε εις περίπτωσιν ανάγκης να δύναται ευκόλως να διανοιχθεί βιαίως υπο των σταθµευόντων αυτοκινήτων.

Β. να υφίσταται ιδιαιτέρα είσοδος και έξοδος πλάτους 5 µέτρων τουλάχιστον

Γ. δια την εγκατάστασιν και λειτουργίαν των µηχανηµάτων προβολής δέον όπως υποβάλληται άδεια εκδιδοµένη υπο της αρµοδίας Υπηρεσίας του Υπουργείου Βιοµηχανίας.

Άρθρο 30

∆ιαδικασία χορηγήσεως αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας

 1. Αι άδειαι ιδρύσεως και λειτουργίας των υπαιθρίων σταθµών αυτοκινήτων χορηγούνται υπο των οικείων Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων ή ∆ιοικήσεων Χωροφυλακής τη υποβολη υπο των ενδιαφεροµένων των κάτωθι δικαιολογητικών:

Α. αιτήσεως

Β. τοπογραφικού σχεδιαγράµµατος της περιοχής συντεταγµένου και υπογεγραµµένου υπό του κατά νόµον υπευθύνου Μηχανικού εις τριπλούν υπό κλίµακα 1:200 και εις ακτίνα 50 µέτρων, εις ο σηµειούνται η θέσις και η έκτασις του σταθµού κα η επ΄αυτής ρυµοτοµική γραµµή, τα πλάτη των οδών και η επ΄αυτών πορεία των οχηµάτων ως και το είδος των γειτονικώς προς τον σταθµόν κτισµάτων και χώρων.

Γ. πιστοποιητικού της οικείας Αστυνοµικής Αρχής ότι ο αιτών διάγει ησύχως και νοµιµοφρόνως.

∆. υπευθύνου δηλώσεως του αιτούντος συµφώνως προς τας διατάξεις του Ν.∆. 105/69 ότι έχει νόµιµον δικαίωµα δια την χρησιµοποιήσιν του ακινήτου ως υπαιθρίου σταθµού.

 1. Η άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας των υπαιθρίων σταθµών αυτοκινήτων χορηγείται µετά την υπο αξιωµατικών, των εν τη προηγουµένη παραγράφω Αστυνοµικών Αρχώς, διενέργειαν αυτοψίας προς διαπίστωσιν της τηρήσεως των εν τω παρόντι όρων και λοιπών αναγκαιουσών προϋποθέσεων και µετά την υποβολήν υπο των ενδιαφεροµένων βεβαιώσεως της οικείας Οικονοµικής Εφορίας εµφαινούσης ότι υπεβλήθη υπ΄αυτών δήλωσις περί της εκµεταλλεύσεως του υπό οψιν σταθµού.
 1. Η κατά το παρόν άρθρον χορηγουµένη άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας υπαιθρίου σταθµού αυτοκινήτων είναι ισχύος τριών (3) ετών, δυναµένη να ανανεούται ανά τριετίαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄

Αρθρον 31

Τελικαί διατάξεις

 1. Η εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος είναι υποχρεωτική δι΄απάσας τας περιπτώσεις χορηγήσεως αδείας ιδρύσεως σταθµού αυτοκινήτων.
 1. Επιφυλασσοµένων των εν άρθροις 9,10,11,17,18 παρ. 3 ως προς µόνους τους υπογείους χώρους, 18 παρ. 8, 19,20,21,22,24 παρ. 5, 26 και 27 οριζοµένων, εις τας διατάξεις του παρόντος δεν υπάγονται οι τυχόντες αδείας ιδρύσεως ή λειτουργίας προ της ισχύος της ΣΤ΄/112100/68 κανονιστικής αποφάσεως του Υπουργείου Συγκοινωνιών εστεγασµένοι σταθµοί αυτοκινήτων. Εις περιπτώσεις καθ΄ας υφίστανται εντός αυτών εγκατεστηµέναι αντλίαι παροχής καυσίµων δέον όπως αύται πληρώσιν άπαντας τους δια του παρόντος καθοριζοµένους όρους ασφαλείας (παρ.3 του άρθρου 23) µη επιτρεποµένης άλλως της ανανεώσεως της αδείας λειτουργίας των αντλιών τούτων. Εν περιπτώσει καθ΄ην καθίσταται αποδεδειγµένως ανέφικτος η τοποθέτησις των δεξαµενών καυσίµων ως εν παρ. 3(ε) του άρθρου 23 του παρόντος ορίζεται, αύται δύνανται να τοποθετώνται εντός του εδάφους και εις τον επι της εισόδου ή εξόδου εστεγασµένον χώρον υπο την προϋπόθεσιν ότι αφ΄ενός µεν το κέντρον του φρεατίου αυτών κείται εις απόστασιν µικροτέραν των 6 µέτρων εκ της εισόδου ή εξόδου, αφ΄ετέρου δε η πλήρωσις αυτώνδιενεργείται δι΄ αγωγού, ούτινος το στόµιον πληρώσεως ευρίσκεται εις ακάλυπτον χώρον ή επι του πεζοδροµίου.
 1. Οι χώροι (εστεγασµένοι ή µη) οι χρησιµοποιούµενοι αποκλειστικώς και µόνον ως εκθέσεις πωλήσεως αυτοκινήτων.

Άρθρον 32

Εις περιπτώσεις εστεγασµένων σταθµών αυτοκινήτων ιδρυοµένων παρά τας εθνικάς οδούς του βασικού δικτύου της χώρας, δέον όπως προβλέπηται και η λειτουργία συνεργείου αυτοκινήτων εφωδιασµένου δια των απαραιτήτων εργαλείων ή συσκευών προς αντιµετώπισιν αµέσου ανάγκης επισκευών, ως και συνεργείυ επισκευής ελαστικών.

Άρθρον 33

Εις τους αυτούς επί των Οικονοµικών, ∆ηµοσίων Έργων και Συγκοινωνιών Υπουργούς, αντίθεµεν την δηµοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος.

Εν Αθήναις τη 25 Ιουνίου 1970

Εν Ονόµατι του Βασιλέως

Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΪΤΑΚΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α∆ΑΜ.ΑΝ∆ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Κ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Γ. ΒΑΛΛΗΣ

Comments are closed.