Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των από 13.2.1936 «περί συμπληρώσεως Δ/τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων» από 19.3.1938 «περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων βοηθητικού προσωπικού κατασκευής και επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΣΤ ειδικότητος παραγωγής, μετατροπής, μεταφοράς, μετασχηματισμού και διανομής
ηλεκτρικής ενέργειας», από 21.4.1965 «περί διατάξεων τινών αφοροσών εις την άσκησιν επαγγέλματος υπό των Μέσων Τεχνικών Σχολών Εργοδηγών ειδικότητος Ηλεκτρολόγου» από 25.5.1958 «περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως συντήρησης και υπηρεσίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δ ειδικότητος, ηλεκτρομηχανολογικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ανελκυστήρων και ηλεκτροκινήτων μηχανημάτων ανυψώσεως και μεταφοράς

Κατεβάστε το pdf

Τροποποιήθηκε από το:
Β.Δ. 891/1968, (ΦΕΚ 311/Α/31.12.1968) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Β.Δ. υπ αριθ. 407/Α/11.5.1966 δι ου ετροποποιήθησαν και συνεπληρώθησαν τα από 13.2.36, 19.3.1938, 25.5.1938 και 21.4.1965 Β.Δ/τα, ρυθμίζοντα γενικώς την άσκησιν του επαγγέλματος ηλεκτρολόγου»
Καταργήθηκε από :
Π.Δ. 108/2013, (ΦΕΚ 141/Α/12.6.2013) «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα»

Έχοντες υπ’ όψιν τον Νόµον 6422 «περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου, του Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ως και του Ναυπηγού», και ιδία τα άρθρα 3, 5 και 10 αυτού, το άρθρον 12 του Νόµου 2979/1922 «περί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων», την υπ’ αριθ. 15/19.1.1966 σύµφωνον γνωµάτευσιν του παρά τω Υπουργείω Βιοµηχανίας Τεχνικού Συµβουλίου, ως και την σχετικήν γνωµάτευσιν του Συµβουλίου Επικρατείας, προτάσσει του Ηµετέρου επί της Βιοµηχανίας Υπουργού, αφεφασίσαµεν και διατάσσοµεν:

Άρθρον 1.

Το από 13.2.1936 Β. ∆/γµα «περί συµπληρώσεως Β.∆. «περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Α΄ ειδικότητος», τροποποιείται ως
ακολούθως:
Εις το άρθρον 5 προστίθενται δύο νέα άρθρα έχοντα ούτω:
3. Οι τεχνίται πείρας ηλικίας τουλάχιστον τεσσαράκοντα ετών και έχοντες να επιδείξωσιν ειδικώς πείραν τουλάχιστον είκοσι πέντε ετών εις εγκαταστάσεις υψηλής τάσεως
φωτοβόλων σωλήνων και άδειαν ηλεκτροτεχνίτου κτηθείσαν τουλάχιστον προ δεκαετίας.
4. Οι κάτοχοι αδειών 2ας κατηγορίας της παρούσης ειδικότητος οι έχοντες την κατά το άρθρον 2 παρ. α΄ θεωρητικήν µόρφωσιν και πενταετή τουλάχιστον πείραν εγκαταστάσεων φωτοβόλων σωλήνων επί τη προσαγωγή της αδείας αυτών και πιστοποιητικού της πενταετούς
κατά τ’ ανωτέρω πείρας αυτών.

Άρθρον 2.

Εις το ανωτέρω Β. ∆/γµα προστίθεται άρθρον έχον ούτω:
Άρθρον 9α.
Η άδεια ηλεκτροτεχνίτου φωτοβόλων σωλήνων υψηλής τάσεως χορηγουµένην κατόπιν εξετάσεων, δεν δίδει εις τους κατόχους αυτής το δικαίωµα να επαναλαµβάνωσιν οι ίδιοι την εκτέλεσιν φωτοβόλων σωλήνων υψηλής τάσεως, αλλά επιτρέπεται εις αυτούς να εργάζωνται υπό τας διαταγάς αδειούχου εγκαταστάτου 4ης κατηγορίας.
α) ∆ια την προσέλευσιν εις τας εξετάσεις, δέον έκαστος υποψήφιος συν τη αιτήσει αυτού να προσαγάγη:
1ον) Πιστοποιητικόν ότι συνεπλήρωσεν ηλικίαν 21 ετών.2ον) Πιστοποιητικόν προϋπηρεσίας εις εγκαταστάσεις φωτοβόλων σωλήνων υψηλής τάσεως επί εξ τουλάχιστον έτη.
3ον) Τρεις προσφάτους φωτογραφίας.
β) Η αυτή άδεια ηλεκτροτεχνίτου χορηγείται κατόπιν εξετάσεων εις τους έχοντας την κατά το άρθρον 2 παρ. α΄ τεχνικήν µόρφωσιν, τους προσάγοντας:
1ον) Πιστοποιητικόν εργασίας τεσσάρων (4) ετών, εξ ης τουλάχιστον το ήµισυ εις εγκαταστάσεις φωτοβόλων σωλήνων υψηλής τάσεως.
2ον) Πιστοποιητικόν ότι συνεπλήρωσαν ηλικίαν τουλάχιστον είκοσι ετών.
3ον) Τρεις προσφάτους φωτογραφίας.

Άρθρον 3.

Το άρθρον 13 του από 13.2.36 Β.∆/τος «περί συµπληρώσεως Β.∆/τος», «περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κ.λπ.», το άρθρον 13 του από 19/26 Μαρτίου 1938 Β. ∆/τος «περί αδειών κλπ, ΣΤ΄ ειδικότητος κλπ», ως και το άρθρον 13 του από 25.5/14.6.1938 Β. ∆/τος «περί χορηγήσεως αδειών κ.λπ. ∆΄ ειδικότητος», αντικαθίστανται, ως κάτωθι: Τα προσαγόµενα πιστοποιητικά πρακτικής ασκήσεως των δυνάµει του παρόντος δικαιουµένων αδείας τινος δέον να ώσι συντεταγµένα εν είδει υπευθύνου δηλώσεως προς ∆ηµοσίαν Αρχήν, θα αναγράφωνται δε επ’ αυτών:
1ον-Οι αριθµοί των αδειών τας οποίας κέκτηται ο εκδίδων αδειούχος εγκαταστάτης και η ηµεροµηνία εκδόσεώς των.
2ον-Ο ακριβής χρόνος πρακτικής ασκήσεως του ενδιαφεροµένου.
3ον-Η ειδικότης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, εις τας οποίας ειργάσθη ούτος. Η αλήθεια του περιεχοµένου των πιστοποιητικών τούτων εάν δεν προκύπτη αλαθήτως εκ
του βιβλιαρίου ενσήµων του ΙΚΑ πρόσφατοι, πρόσθεται πράξεις επιβολής δεν λαµβάνονται υπ’ όψιν, θα βεβαιούται υπό του κατά τόπον επόπτου εργασίας και ελλείψει τοιούτου, υπό της κατά τόπον αρµοδίας Αστυνοµικής Αρχής. Εις ας περιπτώσεις δηλούται υπό των ως άνω Αρχών αδυναµία διπιστώσεως του αληθούς
του περιεχοµένου των πιστοποιητικών, η αρµοδία Εξεταστική Επιτροπή δύναται να χωρήση εις διερεύνησιν της αληθείας του περιεχοµένου των πιστοποιητικών τούτων καθ’ οιονδήποτε τρόπον ήθελε κρίνει αναγκαίον, δύναται δε ν’ αποστείλη ταύτα εις την Π.Ο.Σ.Ε.Η., ήτις, άνευ επιβαρύνσεως τινός του υποψηφίου, οφείλει εντός τακτής προθεσµίας να προβή εις τον έλεγχον τούτων, ως προς την υπογραφήν και το περιεχόµενον αυτών. ∆ια τους υποψηφίους χειριστάς και βοηθούς χειριστών κινηµατογράφου, ισχύουσιν αι διατάξεις του άρθρου 3 του υπ’ αριθ. 563/11.6.65 Β.∆/τος. Οι υποψήφιοι ων τα τυπικά προσόντα επί τη βάσει των προσαχθέντων εγγάφων
στοιχείων ήθελον ευρεθή επαρκή, υποβάλλονται εις εξετάσεις επί των διατάξεων των εν ισχύϊ Κανονισµών, των γνώσεων της ηλεκτροτεχνίας και της τεχνολογίας των ηλεκτρικών υλικών, συσκευών και µηχανηµάτων, της κατασκευής και του προϋπολογισµού των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των αντιστοίχων προς την κατηγορίαν αδείας, δι’ ην εξετάζεται ο υποψήφιος. Οι υποψήφιοι αδειούχοι εγκαταστάται υποβάλλονται υποχρεωτικώς και εις γραπτήν εξέτασιν. Η εξέτασις αύτη, έσται συνεχής και διαρκείας τριών ωρών, διεξαχθήσεται δε επί τριών διαφόρου φύσεως θεµάτων. ∆ι’ αποφάσεως του Υπουργού Βιοµηχανίας, δύνανται να καθορισθώσι τα θέµατα
εξετάσεως δι’ εκάστην κατηγορίαν αδείας. Πας απορριπτόµενος κατά τας εξετάσεις δύναται να υποβληθή εις νέαν εξέτασιν, µόνον µετά τρίµηνον καταβάλλων εκ νέου το ήµισυ των εξετάστρων.Ο κατά τας δευτέρας ταύτας εξετάσεις απορριπτόµενος δεν δύναται να υποβληθή εις νέαν εξέτασιν ειµή µετά παρέλευσιν εξαµήνου, καταβάλλων εξ ολοκλήρου νέα εξέταστρα. Μετά την τρίτην εξέτασιν ο υποψήφιος δύναται να προσέλθη εις νέαν εξέτασιν µετά παρέλευσιν τουλάχιστον ενός έτους, εν συνεχεία δε εις οιονδήποτε αριθµόν εξτάσεων, αλλά µετά παρέλευσιν τουλάχιστιν τριετίας µεθ’ εκάστην εξέτασιν, καταβάλλων εξ ολοκλήρου νέα εξέταστρα. ∆ι’ εκάστην εξέτασιν θα συντάσσηται πρακτικτόν φέρον αύξοντα αριθµόν, χρονολογία, φωτογραφίαν του εξεταστέντος και την υπογραφήν των µελών της Επιτροπής.

Άρθρον 4.

Το άρθρον 17 του από 13.2.1936 Β ∆/τος «περί συµπληρώσεως ∆ιατάγµατος «περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κ.λ.π.» και τα εν
άρθρω 16 του από 19/26 Μαρτίου 1938 Β. ∆/τος «περί αδειών κλπ. ΣΤ΄ ειδικότητος κ.λ.π.», αναφερόµενα εις θεωρήσεις αδειών, αντικαθίστανται ως κάτωθι:
«Αι άδειαι εγκαταστατών οιασδήποτε κατηγορίας υπόκεινται εις θεώρησιν ανά διετίαν, Οι αδειούχοι εγκαταστάται υποχρεούνται να καταθέσωσι το βιβλιάριον αυτών εις την αρµοδίαν ∆ιεύθυνσιν του Υπουργείου Βιοµηχανίας, τουλάχιστον δέκα ηµέρας προ της λήξεως της αδείας των, προς θεώρησιν, υποβάλλοντες:
1ον) Βεβαίωσιν του οικείου Αστυνοµικού Τµήµατος, ότι διατηρούν κατάστηµα ή γραφείον φέρον σχτικήν πινακίδα.
2ον) Πιστοποιητικόν Ποινικού Μητρώου.
3ον) Υπεύθυνον δήλωσιν, ότι δεν τυγχάνουσιν υπάλληλοι επιχειρήσεων παραγωγής και διανοµής ηλεκτρικής ενεργείας, ∆ηµόσιοι, ∆ηµοτικοί ή Υπάλληλοι Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου, Τραπεζών και Οργανισµών Κοινής ωφελείας υπό οιανδήποτε ιδιότητα. Κατά την έκδοσιν της αδείας και εις εκάστην περιοδικήν θεώρησιν θ’ αναγράφηται επί του βιβλιαρίου, ο χρόνος καθ’ όν τούτο, δέον να προσαχθή δια την εποµένην θεώρησιν Καθ’ εκάστην θεώρησιν θ’ αναγράφηται εν τω βιβλιαρίω αδείας πάσα επιβληθείσα ποινή, ήτις δεν είχεν αναγραφή λόγω µη εγκαίρου προσαγωγής του βιβλιαρίου. ∆εν υπόκεινται εις την θεώρησιν αι άδειαι βοηθού ηλεκτροτεχνίτου, ηλεκτροτεχνίτου, εργοδηγού όλων των ειδικοτήτων.

Άρθρον 5.

Το άρθρον 18 του από 13.2.36 Β. ∆/τος «περί συµπληρώσεως Β. ∆/τος «περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κλπ.», το άρθρον 17 του από 19/26 Μαρτίου 1938 Β. ∆/τος «περί αδειών κλπ ΣΤ΄ ειδικότητος κ.λπ.», η παράγρ. β΄ του άρθρου 4 και το άρθρον 19 του από 25.5/14.6.38 Β. ∆/τος «περί χορηγήσεως αδειών κ.λπ. ∆΄ ειδικότητος κλπ. ∆΄ ειδικότητος», καταργούνται.

Άρθρον 6.

Το από 19/26 Μαρτίου 1938 Β. ∆/τος για «περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων βοηθητιτκού προσωπικού κατασκευής και επιβλέψεως ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων ΣΤ΄ ειδικότητος παραγωγής, µετατροπής, µεταφοράς, µετασχηµατισµού και διανοµής ηλεκτρικής ενεργείας, τροποποιείται, ως ακολούθως:
Το άρθρον 8 αντικαθίσταται ως ακολούθως: Οι ως άνω αδειούχοι εκτελέσεως ή επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων υποχρεούνται να χρησιµοποιώσι κατά την εκτέλεσιν ή την επίβλεψιν των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ως προσωπικόν εκτελέσεως ή συντηρήσεως µόνον κατάλληλον τεχνικόν βοηθητικόν προσωπικόν, αποτελούµενο αναλόγως της σηµασίας και του είδους των εγκαστάσεων από εργοδηγούς, αρχιτεχνίτςα, ηλεκτροτεχνίτας, βοηθούς ηλεκτροτεχνιτών, ωςκαι µαθητευοµένους, αίτινες υποδιαιρούνται εις τας κάτωθι επί µέρους ειδικότητας: α) εναερίων δικτύων, β) υπογείων δικτύων, γ) σταθµών.
Οι αδειούχοι εγκαταστάται υποχρεούνται να χορηγώσιν εις το εν τη υπηρεσία αυτών βοηθητικόν προσωπικόν πιστοποιητικά εργασίας.

Άρθρον 7.

Το άρθρον 9 του ως άνω Β. ∆/τος, αντικαθίσταται ως κάτωθι: Η άδεια εργοδηγού αρχιτεχνίτου, ηλεκτροτεχνίτου, χορηγουµένη κατόπιν εξετάσεων, δεν δίδει εις τους κατόχους το δικαίωµα να αναλαµβάνωσιν οι ίδιοι την εκτέλεσιν τοιούτων εγκαταστάσεων αλλ’ επιτρέπει να εργάζωνται ούτοι υπό τας διαταγάς αδειούχου εγκαταστάτου ή συντηρητού.
∆ια την προσέλευσιν εις τας εξετάσεις, δέον έκαστος υποψήφιος συν τη αιτήσει του να προσαγάγη τα κάτωθι πιστοποιητικά:
1. ∆ια την απόκτησιν αδείας Εργοδηγού εναερίων δικτύων ή Εργοδηγού υπογείων δικτύων ή Εργοδηγού σταθµών.
α) Οι έχοντες την εν άρθρω 2 εδ. α΄ τεχνικήν µόρφωσιν και οι απόφοιτοι της Σχολής Ταχυρρύθυµου Εκπαιδεύσεως Τεχνιτών ∆ΕΗ.
1ον) Πιστοποιητικόν, ότι συνεπλήρωσαν ηλικίαν 30 ετών τουλάχιστον.
2ον) Πτυχίον της Σχολής εν η εφοίτησαν.
3ον) Πιστοποιητικόν πρακτικής εξασκήσεώς των, ως µαθητευοµένων εις εγκαταστάσεις εναερίων δικτύων ή υπογείων δικτύων ή σταθµών αντιστοίχως της αιτουµένης αδείας επί µίαν τουλάχιστον εννεαετίαν, εξ ης το εν τρίτον τουλάχιστον εν τη επί µέρους ειδικότητι της αιτουµένης αδείας.
β) Οι τεχνίται πείρας.
1ον) Πιστοποιητικόν ότι συνεπλήρωσαν ηλικίαν 33 ετών τουλάχιστον.
2ον) Πιστοποιητικόν πρακτικής εξασκήσεώς των, ως µαθητευοµένων Ηλεκτροτεχνιτών επί µίαν τουλάχιστον δωδεκαετίαν, εξ ης το εν τρίτον τουλάχιστον εν τη επί µέρους ειδικότητι της αιτουµένης αδείας.
ΙΙ. ∆ια την απόκτησιν αδείας Αρχιτεχνίτου εναερίων γραµµών, Αρχιτεχνίτου υπογείων γραµµών και Αρχιτεχνίτου σταθµών:
α) Οι έχοντες την εν άρθρω 2. εδ. α΄ τεχνικήν µόρφωσιν και οι απόφοιτοι της Σχολής Ταχυρρύθµου Εκπαιδεύσεως Τεχνιτών της ∆.Ε.Η.
1ον) Πιστοποιητικόν, ότι συνεπλήρωσαν ηλικίαν 28 ετών.
2ον) Πιστοποιητικόν πρακτικής αυτών εξασκήσεως κατά τ’ ανωτέρω αναφερόµενα επί µίαν τουλάχιστον εξαετίαν, εξ της το εν τρίτον τουλάχιστον εν τη επί µέρους ειδικότητι της αιτουµένης αδείας.
β) Οι τεχνίται πείρας:
1ον) Πιστοποιητικόν, ότι συνεπλήρωσαν ηλικίαν 30 ετών.
2ον) Πιστοποιητικόν πρακτικής εξασκήσεώς των επί µίαν τουλάχιστον δεκαετίαν, εξ ης το εν τρίτον τουλάχιστον εν τη επί µέρους ειδικότητι της αιτουµένης αδείας.
ΙΙΙ. ∆ια την απόκτησιν αδείας ηλεκτροτεχνίτου εναερίων δικτύων, ηλεκτροτεχνίτου υπογείων δικτύων και ηλεκτροτεχνίτου σταθµών:
α) Οι έχοντες την εν άρθρω 2 παρ. α΄ τεχνικήν µόρφωσιν, οι απόφοιτοι της Σχολής ταχυρρύθµου Εκπαιδεύσεως Τεχνιτών ∆ΕΗ και οι απόφοιτοι των Σχολών του Βασιλικού
Εθνικού Ιδρύµατος ειδικότηττος ηλεκτρολόγου:
1ον) Πιστοποιητικόν πρακτικής εξασκήσεώς των επί µίαν τετραετίαν, εξ ης το εν τρίτον εν τη επί µέρους ειδικότητι της αιτουµένης αδείας.
2ον) Πιστοποιητικόν, ότι συνεπλήρωσαν ηλικίαν 20 ετών.
β) Οι τεχνίται πείρας:
1ον) Πιστοποιητικόν, ότι συνεπλήρωσαν ηλικίαν 22 ετών.
2ον) Πιστοποιητικόν πρακτικής εξασκήσεώς των επί µίαν τουλάχιστον εξαετίαν, εξ ης το εν τρίτον τουλάχιστον εν τη επί µέρους ειδικότητι της αιτουµένης αδείας.Πλην των ανωτέρω πιστοποιητικών, άπαντες οι υποψήφιοι, δέον όπως προσαγάγωσι και τα κάτωθι στοιχεία:
1ον) Πιστοποιητικόν ποινικού µητρώου.
2ον) Γραµµάτιον καταθέσεως εξετάστρων κατά τα υπό του άρθρου 11, οριζόµενα.

Άρθρον 8.

Εις το άρθρον 10 του από 13.2.36 Β. ∆/τος «περί συµπληρώσεως ∆ιατάγµατος «περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρικών εγκαταστάσεων», προστίθεται εδάφιον έχον ούτω: «Η αυτή άδεια βοηθού ηλεκτροτεχνίτου εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (φωτισµού και φωτοβόλων σωλήνων) χορηγείται άνευ εξετάσεων εις του αποφοίτους κατωτέρων Τεχνικών Σχολών ειδικότητος Ηλεκτροτεχνίτου ή Σχολών Μαθητείας του Υπουργείου Εργασίας και εις τους αποφοίτους Σχολών ειδικότητος Ηλεκτροτεχνίτου του Βασιλικού Εθνικού Ιδρύµατος, τους προσάγοντας:
1ον) Πτυχίον τουΥπουργείου Παιδείας ή της Σχολής Μαθητείας του Υπουργείου Εργασίας ή της Σχολής του Βασιλικού Ιδρύµατος.
2ον) Πιστοποιητικόν ηλικίας.
3ον) Τρεις προσφάτους φωτογραφίας.
Τα αυτά προσόντα και η διαδικασία απαιτούνται δια την απόκτησιν αδείας βοηθού ηλεκτροτεχνίτου Γ΄ ειδικότητος.
Η παράγραφος V του άρθρου 4 του από 15.11.1938 Β. ∆. τροποποιείται ως κατωτέρω: Αι άδειαι βοηθού ηλεκτροτεχνίτου ΣΤ΄ ειδικότητος α) σταθµών, β) υπογείων γραµµών
και γ) εναερίων γραµµών χορηγούνται:
1ον) Εις τους αποφοίτους Σχολής Ηλεκτροτεχνιτών Ταχυρρύθµου Εκπαιδεύσεως Τεχνιτών ∆ΕΗ, άµα τη κτήσει του πτυχίου των και εφ’ όσον συµπληρώσει ηλικίαν 16 ετών.
β) Εις τους αποφοίτους κατωτέρων Τεχνικών Σχολών ειδικοτήτων Ηλεκτροτεχνίτου αρµοδιότητος Υπουργείου Παιδείας ή Σχολών Μαθητείας του Υπουργείου Εργασίας, ως και εις τους αποφοίτους Σχολών Βασιλικού Ιδρύµατος ειδικότητος ηλεκτροτεχνίτου, τους έχοντας ηλικίαν 16 ετών, τουλάχιστον και πρακτικήν εξάσκησιν επί εν τουλάχιστον έτος. ∆ια την απόκτησιν των ως άνω αδειών, δέον οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλωσιν εις την αρµοδίαν Υπηρεσίαν του Υπουργείου Βιοµηχανίας συν τη αιτήσει των εις µεν την (α) περίπτωσιν, πτυχίον Σχολής, πιστοποιητικόν ∆ήµου ή Κοινότητος, ότι συνεπλήρωσαν ηλικίαν 16 ετών και 3 προσφάτους φωτογραφίας, εις δε την περίπτωσιν (β) πλην των ανωτέρω και πιστοποιητικόν πρακτικής ασκήσεώς των εν τη ειδικότητι επί εν τουλάχιστον έτος µετά την αποφοίτησιν εκ της Σχολής.
2ον) Αι αυταί ως άνω άδειαι βοηθού ηλεκτροτεχνίτου χορηγούνται κατόπιν εξετάσεως εις τους τεχνίτας πείρας τους προσάγοντας:
α) Πιστοποιητικόν ∆ήµου ή Κοινότητος, ότι συνεπλήρωσαν ηλικίαν 16 ετών.
β) Πιστοποιητικόν πρακτικής εξασκήσεώς των επί δύο τουλάχιστον έτη, εξ ων το εν τρίτον εν τη ειδικότητι της αιτουµένης αδείας.

Άρθρον 9.

Το από 21.4/8.5.65 Β. ∆ιάταγµα «περί διατάξεων τινών, αφορωσών εις την άσκησιν του επαγγέλµατος υπό των πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών ειδικότητος ηλεκτρολόγου», τροποποιείται, ως ακολούθως:
Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 αντικαθίσταται, ως ακολούθως :
Αι υπό των αυτών ως άνω Β. ∆ιαταγµάτων προβλεπόµεναι άδειαι Εργοδηγού Γ΄ και ΣΤ΄ ειδικοτήτων, χορηγούνται εις τους πτυχιούχους Μέσων Τεχνικών Σχολών ειδικότητος
ηλεκτρολόγου κατόπιν εξετάσεων µετά τριετή άσκησιν του επαγγέλµατος εν τη ειδικότητι µετάτην απόκτησιν του πτυχίου, εξ ης δια την ΣΤ΄ ειδικότητα το εν τρίτον τουλάχιστον εν τη επί µέρους ειδικότητι της αιτουµένης αδείας.

Άρθρον 10.

Το άρθρον 6 του από 25.5/14.6.36 Β. ∆/τος «περί χορηγήσεως κλπ. αδείας ∆΄ ειδικότητος», αντικαθίσταται, ως ακολούθως: «Την άδειαν ταύτην κέκτηνται µόνον οι κάτοχοι γενικής αδείας εκτελέσεως πάσης φύσεως ηλεκτρικών εγκαταστάσεων διπλωµατούχοι µηχανικοί ηλεκτρολόγοι, µηχανολόγοι ή µηχανολόγοι – ηλεκτρολόγοι ή ναυπηγοί.

Άρθρον 11.

Πρακτική εξάσκησις εις ηλεκτρικάς εγκαταστάσεις υποψηφίου προς απόκτησιν αδείας τινος ηλεκτρολόγου, πραγµατοποιηθείσα:
1) Εις τον Εθνικόν Στρατόν: Λαµβάνεται υπ’ όψιν µόνον κατά το ήµισυ και εφ’ όσον προέρχεται από Στρατόπεδα δδ ή Συνεργεία Βάσεως ή Συνεργεία Περιοχής υπό την ιδιότητα του κληρωτού ή εφέδρου.
2) Εις την Ε.Β. Αεροπορίαν: Λαµβάνεται υπ’ όψιν, µόνον κατά το ήµισυ και εφ’ όσον είναι επιγείων µέσων, υπό την ιδιότητα του κληρωτού ή εφέδρου.
3) Εις το Β. Ναυτικόν: Υπό την ιδιότητα του κληρωτού ή εφέδρου, λαµβάνεται υπ’ όψιν, µόνον κατά το ήµισυ, εκ τούτου δε εφ’ όσον είναι: α) εις πλοία ή συνεργεία
Ναυστάθµων, λαµβάνεται υπ’ όψιν κατά τα 3/4 εις Γ΄ ειδικότητα και 1/4 εις ΣΤ΄ ειδικότητα, β) εις Στρατόπεδα 1/3 εις Α΄ ειδικότητα, 1/3 εις Γ΄ ειδικότητα, και 1/3 εις ΣΤ΄ ειδικότητα.
4) Εις την συντήρησιν ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Νοσοκοµείων, Τραπεζών ή εν γένει µεγάλων κτιρίων. Λαµβάνονται υπ’ όψιν κατά το ήµισυ και εκ ταύτης το 1/3 εις την ειδικότητα.
5) Εις Βιοµηχανίας: Λαµβάνεται υπ’ όψιν εις Γ΄ ειδικότητα, εφ’ όσον δε έχουν ίδιον υποσταθµόν υποβιβασµού τάσεως και εις ΣΤ΄ ειδικότητα.
6) Εις πλοία: Λαµβάνεται υπ’ όψιν κατά τα 3/4 εις Γ΄ ειδικότητα και 1/4 εις ΣΤ΄ ειδικότητα.

Άρθρον 12.

∆ια την απόκτησιν αδείας βοηθητικού προσωπικού της Α΄ ειδικότητος, τα προσαγόµενα πιστοποιητικά πρακτικής εξασκήσεως δέον να έχωσι διανυθή τουλάχιστον κατά το ήµισυ εις την Α΄ ειδικότητα (εγκαταστάσεις φωτισµού οικιών, καταστηµάτων ή γραφείων).

Άρθρον 13.

Πάσα προγενεστέρα διάταξις αντικειµένη εις τας διατάξεις του παρόντος Β. ∆ιατάγµατος ή πραγµατευοµένη θέµατα ρυθµιζόµενα υπό του παρόντος, καταργείται.
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δηµοσιεύσεώς του εις την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Εις τον Ηµέτερον επί της Βιοµηχανίας Υπουργόν, ανατίθεµεν την δηµοσίευσιν και
εκτέλεσιν του παρόντος.
Εν Αθήναις τη 4 Μαΐου 1966
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ι. ΤΟΥΜΠΑΣ

Comments are closed.