Περί κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων

Κατεβάστε το pdf

Τροποποιήθηκε από :
Β.Δ. 890/1968, (ΦΕΚ 311/Α/31.12.1968) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των υπ αριθ. 37/1965 και 310/1967 Βασιλικών Διαταγμάτων «περί κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτροκινήτων ανελκυστήρων»
Καταργήθηκε από :
Ν. 1682/1987 (ΦΕΚ 14/Α/16.2.1987)Μέσα και όργανα πολιτικής. Προγραμματικές συμφωνίες και αναπτυξιακές συμβάσεις ένταξη επενδύσεων στα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα, τροποποίηση του ν. 1262/1982 και άλλες διατάξεις

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ’ όψιν:

1) Τους νόµους ΓΠΓ/1911, 6422 34, 501/1937, ως ετροποποιήθησαν δια του Ν. 878/1946.
2) Την δια της από 18.8.1965 υπ’ αριθ. 307 πράξεως σύµφωνον γνώµην του παρά τω Υπουργείω Βιοµηχανίας Τεχνικού Συµβουλίου.
3) Την από 27.10.65 υπ’ αριθ. 932/65 γνώµην του Συµβουλίου Επικρατείας, προτάσει του Ηµετέρου επί της Βιοµηχανίας Υπουργού, απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν:

Άρθρον 1.

Αι διατάξεις του παρόντος Β.∆. εφαρµόζονται εις όλας τας εγκαταστάσεις ηλεκτροκινήτων ανελκυστήρων, προσώπων ή φορτίων µεθ’ οδηγού ή φορτίων άνευ οδηγού
των οποίων ο θαλαµίσκος µετακινείται κατά µήκος σταθερών οδηγών (ευθυντηρίων) η δε διαδροµή των υπερβαίνει τα 2 µέτρα. Εξαιρούνται οι ειδικοί ανελκυστήρες φορτίων οι χρησιµοποιούµενοι εις εγκαταστάσεις σιδηροδροµικών σταθµών και υποκείµενοι εις την επίβλεψιν των Σιδηροδροµικών Εταιρειών, ως και οι ευρισκόµενοι εις τα ορυχεία, δια τους οποίους ισχύουσιν ειδικαί διατάξεις.

Α. Ανελκυστήρες προσώπων – φορτίων µεθ’ οδηγού και φορτίων εις ους δύναται να εισέλθη άτοµόν τι.

Άρθρον 2.

Φρέαρ διαδροµής ανελκυστήρων.
1) Το µήκος της διαδροµής, την οποίαν θα δύναται να διατρέξη ο θαλαµίσκος κάτωθεν της κατωτάτης στάσεως πρέπει να είναι το ολιγώτερον 0,50 του µέτρου.
Εις περίπτωσιν ανελκυστήρων ταχύτητος λειτουργίας ανωτέρας του 1 µέτρου ανά δευτερόλεπτο δέον όπως υπολογίζεται επί πλέον και το αναγκαίον µήκος πεδήσεως ως και της λειτουργίας της συσκευής αρπάγης.
2) Όταν ο θαλαµίσκος διατρέξη την κάτωθεν της κατωτάτης στάσεως διαδροµήν και επικαθήση επί των επικαθήσεων πρέπει να παραµείνη ελευθέρα απόστασις εβδοµήκοντα (70) εκατοστών του µέτρου µεταξύ του κατωτέρου σηµείου των υπό τον θαλαµίσκον κατασκευών και του πυθµένος του φρέατος.
∆εν λαµβάνεται υπ’ όψιν το µήκος των πεδίλων του θαλαµίσκου εις τας ευθυντηρίους ράβδους καθώς και το ύψος περιφερειακών υποκατασκευών πλάτους δέκα (10) εκατοστών του µέτρου υπό τον όρον ότι κάτωθεν αυτών παραµένει ελευθέρα απόστασις δέκα (10) εκατοστών του µέτρου από του πυθµένος του φρέατος.
Εάν η απόστασις από του δαπέδου της κατωτάτης στάσεως µέχρι του πυθµένος του φρέατος είναι µεγαλυτέρα των 2 µέτρων τότε δέον να υπάρχη ιδιαιτέρα είσοδος επισκέψεως του πυθµένος κλεισµένη και έχουσα επαφάς ασφαλείας του κυκλώµατος χειρισµού.3) Το µήκος της διαδροµής την οποίαν θα δύναται να διατρέξη ο θαλαµίσκος άνωθεν της ανωτάτης στάσεως, δέον να είναι το ολιγώτερον πεντήκοντα (50) εκατοστά του µέτρου.
4) Εάν η ταχύτης λειτουργίας V είναι µεγαλυτέρα των 0,85 µέτρων ανά δευτερόλεπτον, η εν παραγράφω 3 του παρόντος άρθρου διαδροµή δέον να είναι ηυξηµένη κατά
10 V2 µέτρα.
5) Όταν ο θαλαµίσκος διατρέξη την άνωθεν της ανωτάτης στάσεως διαδροµήν, δέον να παραµένη µεταξύ της οροφής του θαλαµίσκου και της οροφής του φρέατος ελευθέρα απόστασις 70 εκατοστών του µέτρου. Εις τον χώρον τούτον ασφαλείας απαγορεύεται οιαδήποτε δόµησις, ως και η ανάρτησις επί των τοίχων του φρέατος οιουδήποτε αντικειµένου. ∆ιάφοραι κατασκευαί επί της οροφής του θαλαµίσκου πρέπει ν’ αφήνουν µίαν ελευθέραν απόστασιν τεσσαράκοντα (40) εκατοστών του µέτρου µεταξύ του υψηλοτέρου σηµείου αυτών και της οροφής του φρέατος, όταν ο θαλαµίσκος υπερβή την ανωτάτην υπερδιαδροµήν και το αντίβαρον επικαθήση επί των επικαθήσεων.
∆εν λαµβάνεται υπ’ όψιν το µήκος των πεδίλων του θαλαµίσκου εις τας ευθυντηρίους ράβδους.
6) Το κατώτατον µέρος της διαδροµής των αντιβάρων δέον να είναι ούτω διαµορφωµένον, ώστε και µετά την επικάθησιν των αντιβάρων επί των επικαθήσεων, να
παραµένη κάτωθεν του κατωτάτου σηµείου των αντιβάρων ή των τυχόν υποκατασκευών ελεύθερος χώρος µήκους δέκα (10) εκατοστών του µέτρου.
∆ια την περίπτωσιν διαστολής των συρµατοσχοίνων δέον ο περιορισµός να είναι µεταβλητός.
7) Η διαδροµή των αντιβάρων άνωθεν της ανωτάτης θέσεως αυτών, δέον να είναι µεγαλυτέρα τουλάχιστον κατά δέκα (10) εκατοστά του µέτρου, όταν ο θαλαµίσκος ευρίσκεται κάτωθεν της κατωτάτης θέσεως αυτού και δεν έχουν συµπιεσθή αι επικαθήσεις αυτού.

Άρθρον 3.

Τοίχοι φρέατος.
1) Το φρέαρ εντός του οποίου κινείται ο θαλαµίσκος ανελκυστήρος ή το αντίβαρον, δέον να είναι ως κατωτέρω περιγράφεται, διαµορφωµένον ώστε κατά την χρησιµοποίησίν του να µη δύναται να προξενηθώσιν ατυχήµατα, να είναι προφυλαγµένον έναντι βροχής και να φωτίζεται δια τεχνητού φωτισµού στεγανής εγκαταστάσεως.
Το εσωτερικόν του φρέατος δέον όπως είναι επιχρισµένον µέχρις και µαρµαροκονίας δια τριβιδίου εφ’ όσον τα τοιχώµατα του φρέατος είναι κατασκευασµένα εκ σκυροδέµατος (µονοµπλόκ) ή οπτοπλινθοδοµής. (Απαγορεύεται η δόµησις φρέατος δια (δροµικής) οπτοπλινθοδοµής πάχους 1/2 πλίνθου).
2) Τα φρέατα διαδροµής ανελκυστήρων µεταξύ διαµερισµάτων δέον να περιφράσσωνται υπό τοιχωµάτων πλήρων καθ’ όλον το ύψος αυτών, εξ υλικών ακαύστων, παρουσιαζόντων ασφάλειαν έναντι µεταδόσεως πυρός.
3) Τα φρέατα ανελκυστήρων µε πλήρη τοιχώµατα, δέον να είναι εφωδιασµένα µε οπήν αερισµού.
Ο αερισµός ούτος θα γίνεται υπό ανεξαρτήτου αεραγωγού εξερχοµένου εις το ύπαιθρον και του οποίου η διατοµή δέον να είναι τουλάχιστον 3,5% της διατοµής του φρέατος και κατ’ ελάχιστον 500 τετρ. εκατοστά.
4) ∆οµικά τοιχώµατα ή εξοχαί εις τους τοίχους του φρέατος ή σιδηραί κατασκευαί απαγορεύονται.Εν περιπτώσει καθ’ ην εκ των πραγµάτων είναι αναγκαίαι και ευρίσκονται εις απόστασιν µικροτέραν των είκοσι (20) εκατοστών του µέτρου, από της διαδροµής του θαλαµίσκου δέον να καλύπτωνται δια λαµαρίνης ή πλέγµατος χαλυβδίνουν γαλβανισµένου ή ελαιοχρωµατισµένου του οποίου τα σύρµατα δέον να έχωσι διάµετρον κατ’ ελάχιστον 2 χιλ. του µέτρου και ανοίγµατα οπτών πλευρών µέχρι 20 χιλιοστών και όπερ θα επεκτείνεται καθ’ όλην την διαδροµήν του θαλαµίσκου. Εξαιρούνται οι µηχανικοί διακόπται φρέατος, αι καµπύλαι στάσεως και τα στηρίγµατα
αυτών, εφ’ όσον ευρίσκονται πλησίον των ευθυντηρίων ράβδων ως επίσης και τα εξαρτήµατα της ηλεκτρικής εγκαταστάσεως.
5) Εις ανελκυστήρας των οποίων ο θαλαµίσκος στερείται θυρών ή επιφάνεια του τοίχου του φρέατος εις την πλευράν της εισόδου του θαλαµίσκου δέον να είναι απολύτως λεία, τουλάχιστον καθ’ όλον το πλάτος της εισόδου.
6) Εκτός των περιπτώσεων της παρ. 2 του παρόντος άρθρου δύναται το φρέαρ να περιγράφεται υπό χαλυβδίνου πλέγµατος γαλβανισµένου ή ελαιοχρωµατισµένου διαµέτρου σύρµατος 2 χιλιοστών του µέτρου κατ’ ελάχιστον και ανοίγµατος οπών πλευράς 1.3 εκατ. του µέτρου καθ’ όλον το ύψος αυτού. Η προηγουµένη παράγραφος ισχύει και δια την περίπτωσιν ταύτην, του πλέγµατος µη θεωρουµένου ως λείας επιφανείας. Τα κλείθρα, τα διάφορα καλώδια, ως και αι λοιπαί διατάξεις και µηχανισµοί λειτουργίας και ασφαλείας, δέον να προφυλάσσονται ιδιαιτέρως κατά πάσης επαφής έξωθεν του φρέατος. Τα µάλλον εξέχοντα µέρη του θαλαµίσκου και αντιβάρου δέον να απέχουν δέκα πέντε (15) εκατοστά του µέτρου τουλάχιστον από του συρµατίνου περιφράγµατος.
7) Η εντός του φρέατος τοποθέτησις τµηµάτων εγκαταστάσεως ξένης προς την λειτουργίαν του ανελκυστήρος π.χ. σωληνώσεις ύδατος, σωληνώσεις αποχετεύσεως,
καπνοδόχοι, ενισχυταί ραδιοφώνων, ξένοι πίνακες, ηλεκτρικαί εγκαταστάσεις ξέναι προς τον ανελκυστήρα, φρέατα διοχετεύσεως απορριµµάτων κλπ. απαγορεύεται.
Επίσης απαγορεύεται η χρησιµοποίησις του φρέατος δια τον εξαερισµόν του οικήµατος.
8) Η εις το φρέαρ διαδροµή των αντιβάρων από του πυθµένος αυτού και εις ύψος δύο (2) µέτρων, δέον να περιφράσσηται δια χαλυβδίνου πλέγµατος ως εν παρ. 6 ή λαµαρίνος πάχους 1,5 χιλ. Εάν η απόστασις της διαδροµής του αντιβάρου, από την διαδροµήν του θαλαµίσκου είναι µικροτέρα των τριάκοντα (30) εκατοστών του µέτρου, δέον όπως η διαδροµή του αντιβάρου περιφράσσηται οµοίως από του πυθµένος του φρέατος και µέχρι δύο µέτρα άνωθεν του σηµείου συναντήσεως του άνω µέρους του θαλαµίσκου µε το κάτω µέρος του αντιβάρου. Η προστασία αύτη δεν είναι απαραίτητος εις ην περίπτωσιν επί της οροφής του θαλαµίσκου υπάρχει ειδική κινουµένη συσκευή (ψευδοδάπεδον) διακόπτουσα την κίνησιν του θαλαµίσκου εφ’ όσον πρόσωπόν τι ευρίσκεται προς την πλευράν διαδροµής του αντιβάρου. Το µήκος της συσκευής δέον να καταλαµβάνη τουλάχιστον τα 3/4 της πλευράς του θαλαµίσκου.
9) Αι διαδροµαί των αντιβάρων ή θαλαµίσκων αι οποίαι ευρίσκονται πλησίον των διαδροµών θαµαλίσκων ετέρων ανελκυστήρων δέον να προστατεύωνται προς την πλευράν
γειτνιάσεως δια πλέγµατος ανοίγµατος οπών εξ (6) εκατοστών του µέτρου και διαµέτρου συρµάτων 3 χιλ. του µέτρου.
10) Εις ανελκυστήρας προσώπων δεν επιτρέπεται η εγκατάστασις περισσότερων των τριών θαλαµίσκων εις το αυτό φρέαρ.
11) Εις περίπτωσιν καθ’ ην δεν είναι δυνατή η επιθεώρησις της διαδροµής του αντιβάρου εκ της οροφής του θαλαµίσκου δέον να προβλεφθή δυνατότης ελέγχου των συρµατοσχοίνων, τροχαλιών αποθέσεως ή προσδέσεως των συρµατοσχοίνων, των οδηγών ράβδων, των ελατηρίων επικαθήσεως και λοιπών στοιχείων του αντιβάρου.12) Η ελαχίστη εσωτερική διάστασις του φρέατος, εις την πλευράν των εισόδων αυτού,δέον να είναι 1 µέτρον.

Άρθρον 4.

1) Αι είσοδοι του φρέατος δέον να κλείωνται δια θυρών µεταλλικών. Το ελεύθερον πλάτος των εισόδων δέον να είναι ίσον ή µεγαλύτερον, µέχρι και πέντε (5) εκατ. του µέτρου, του ελευθέρου πλάτους της εισόδου του θαλαµίσκου και τουλάχιστον πλάτους εξήκοντα πέντε (65) εκατ. του µέτρου. Το ελεύθερον ύψος των εισόδων πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,8 µ. και δεν επιτρέπεται να υπερβαίνη πλέον των πέντε (5) εκατ. του µέτρου το ελεύθερον ύψος της εισόδου του θαλαµίσκου.
2) Αι θύραι των φρεάτων δέον να είναι ανθεκτικαί έναντι ισχυρών κτυπηµάτων και στερεωµέναι ούτως ώστε να αποφεύγωνται αι παραµορφώσεις (σκευρώµατα) εν πάση δε
περιπτώσει δέον να είναι πάντοτε δυνατή η µανδάλωσις αυτών ακόµη και εις περίπτωσιν φθοράς των στροφείων.
Αι θύραι του φρέατος δέον να είναι ούτω κατασκευασµέναι ώστε δια της εφαρµογής δυνάµεως 30 KG, εις γωνίαν αυτών να µην επέρχεται ελαστικότης µεγαλυτέρα των πέντε (5) χιλ. εις κάθε σηµείον αυτής. Το πάχος της λαµαρίνης εξ ης θα κατασκευάζωνται αι θύραι δέον να είναι τουλάχιστον 1,5 χιλ.
3) Οριζοντίως κινούµεναι συρταρωταί ή πτυσσόµεναι θύραι δέον να έχουν οδηγούς εξ ακαύστου ύλης, αποτελουµένους εξ ενός τεµαχίου δι’ εκάστον φύλλον θύρας. Αι θύραι αύται δέον να είναι ούτω τοποθετηµέναι ώστε να είναι αδύνατος η ανάρτησις προσώπων ή αντικειµένων εξ αυτών. Ωσαύτως δέον να µην είναι δυνατή η λειτουργία του ανελκυστήρος εφ’ όσον κατά το κλείσιµον παραµένει διάκενον από το πλαίσιον της εισόδου µεγαλύτερον των πέντε (5) χιλ. Μεταξύ φύλλων θύρας κατά το κλείσιµον αυτών απαγορεύεται η ύπαρξις διακένου µεγαλυτέρου των πέντε (5) χιλ., πρέπει δε το διάκενον τούτο να είναι ούτω διαµορφωµένον ώστε να µην υπάρχη περίπτωσις τυχαίου τραυµατισµού. Κατακορύφως κινούµεναι θύραι απαγορεύοτανι. Εις θύρας αυτοµάτως λειτουργούσας δέον να προβλέπεται διάταξις αναστροφής της κινήσεως αυτών εις περίπτωσιν συναντήσεως εµποδίου τινός. Η δύναµις του κλεισίµατος δέον να µην υπερβαίνη τα 15 KG και η ενέργεια εκάστου φύλλου θύρας να µην υπερβαίνη το 1
KGM.
4) Αι θύραι εισόδων του φρέατος δεν επιτρέπεται κατά το κλείσιµον να εξέχουσιν εκ της εσωτερικής επιφανείας των τοιχωµάτων του φρέατος και δέον να είναι λείαι προς το
εσωτερικόν του φρέατος συµφώνως προς το άρθρον 3 παρ. 5 του παρόντος, επιτρεποµένης ανοχής µέχρι 2 χιλιοστών εις τα ανοίγµατα αυτών. Τα διάκενα µεταξύ θυρών και των πλαισίων αυτών δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα πέντε (5) χιλ.
5) Εις ην περίπτωσιν αι θύραι του φρέατος φέρουν χειρολαβάς και προς το εσωτερικόν του φρέατος, αι χειρολαβαί αύται επιβάλλεται να είναι χωνευταί σχήµατος αχυβάδος και βάθους ουχί µεγαλυτέρου των δύο εκατοστών, εφ’ όσον δε αι θύραι είναι κλεισταί η χειρολαβή δέον να είναι κατακόρυφος. Εις ην περίπτωσιν είναι απαραίτητος η έλξις της θύρας δια της χειρολαβής (µη ηµιαυτόµατοι θύραι φορτηγών ανελκυστήρων), οπότε τα δύο εκατοστά είναι ανεπαρκή,επιτρέπεται το βάθος της χειρολαβής να είναι µεγαλύτερον των 2 εκατ. υπό τον όρον όπως όπισθεν της χειρολαβής δεν υπάρχει διάκενον δια την είσοδον των δακτύλων.
6) Εφ’ όσον ανελκυστήρ τις λειτουργεί συνοδεία οδηγού ανελκυστήρος αι θύραι εισόδου του φρέατος δέον να φέρουν κλείθρα εις τρόπον ώστε να είναι αδύνατος η χρήσις του ανελκυστήρος υπό τυχόντων προσώπων, εφ’ όσον δεν υφίσταται διακόπτης µετά κλειδός, διακόπτων το κύκλωµα εσωτερικού χειρισµού.
7) Αι θύραι φρέατος πλην των αυτοµάτου λειτουργίας, δέον να φέρωσιν ένα ή περισσότερα ανοίγµατα, πλάτους 5-12 εκατ. του µέτρου και εµβαδού µέχρις 800 τετρ.
εκατοστών του µέτρου, εις περίπτωσιν ορθογωνικού ανοίγµατος, ή διαµέτρου µέχρι 18 εκ. του µέτρου εις περίπτωσιν κυκλικού ανοίγµατος, τα οποία δέον να καλύπτωνται δια υαλοπίνακος. Τ’ ανοίγµατα ταύτα, δέον να είναι εις τοιαύτην θέσιν, ώστε να εξασφαλίζεται ορατότης εις τους διαφόρου ύψους επιβάτας του ανελκυστήρος.
Εις περίπτωσιν υπάρξεως φωτεινού σήµατος έξωθεν της θύρας του ισογείου δεικνύοντος την παρουσίαν θαλάµου δυνατόν να παραληφθώσι τ’ ανοίγµατα της θύρας ταύτης.
8) Αι θύραι του φρέατος δέον να φέρουν συσκευήν ασφαλείας εις το κύκλωµα χειρισµού του ανελκυστήρος, ούτως ώστε ν’ αποκλείεται η λειτουργία της κινητηρίου µηχανής εµµέσως ή αµέσως, εφ’ όσον δεν είναι κλεισταί όλαι αι θύραι εισόδου του φρέατος.
9) Εκάστη θύρα εισόδου του φρέατος δέον να µην είναι δυνατόν ν’ ανοιχθή εφ’ όσον το δάπεδον του θαλαµίσκου δεν ευρίσκεται εντός ζώνης διαδροµής 15 εκ. του µέτρου άνωθεν ή κάτωθεν του δαπέδου του ορόφου ή εφ’ όσον ο θαλαµίσκος ευρίσκεται εν κινήσει.
10) Αι θύραι φρέατος δέον να κλείωνται δι’ ειδικού µανδάλου, µη επιτρέποντος την λειτουργίαν του ανελκυστήρος, εάν ο πύρος µανδαλώσεως δεν εισέλθη επαρκώς εντός του φύλλου της θύρας.
11) Εις ανελκυστήρας προσώπων ή φορτίων µεθ’ οδηγού επιβάλλεται το σύστηµα προµανδαλώσεως των θυρών.

Άρθρον 5.

Ανοίγµατα φωτισµού.
1) Η τοποθέτησις παραθύρων εντός του φρέατος δέον γενικώς να αποφεύγηται. Εν περιπτώσει καθ’ ην είναι εκ των πραγµάτων αναγκαία η τοποθέτησις παραθύρων, δέον όπως ταύτα µη επικοινωνούν µετά λουτρού ή W.C. να κλείωνται δε κατά τοιούτον τρόπον, ώστε να µην είναι δυνατόν το άνοιγµα αυτών παρά µόνον από την έξω πλευράν του φρέατος και δι’ ειδικών µέσων. Αι υαλώσεις των παραθύρων δέον όπως πληρούν τα εν τη εποµένη παραγράφω
αναφερόµενα.
2) Υαλώσεις εγκαθιστάµεναι εις τας πλευράς του φρέατος του ανελκυστήρος, δέον να είναι αρκετά ανθεκτικαί, κατά τοιούτον δε τρόπον εγκατεστηµέναι, ώστε να µην είναι δυνατή η αφαίρεσις αυτών παρά µόνον εκ της εξωτερικής επιφανείας του φρέατος και δι’ ειδικών µηχανικών µέσων. Επιτρέπεται η χρησιµοποίησις µόνον των κάτωθι υαλώσεων.
α) Χυτή ύαλος µε ενίσχυσιν συρµάτων, κατοπτρική µε ενίσχυσιν συρµάτων εφ’ όσον έχη πάχος 4,5 χιλ. του µέτρου και διαστάσεις µέχρι 1Χ1 µέτρα.
β) Ύαλος ασφαλείας πάχους 6 χιλιοστών διαστάσεων µέχρις 1Χ1 µέτρα.
γ) Ύαλος ασφαλείας πάχους 8 χιλιοστών και διαστάσεων άνω των 1Χ1 µέτρα.
δ) Κατοπτρική ύαλος και ύαλος ακατέργαστος πάχους:
6 χιλ. και διαστάσεων έως 0,7Χ0,7 µέτρα
8 χιλ. και διαστάσεων έως 1Χ1 µέτρα
10 χιλ. και διαστάσεων πλέον 1Χ1 µέτρα.Επίσης επιτρέπεται και η χρησιµοποίησις υαλοτούβλων. Εφ’ όσον εγκαθίστανται υαλώσεις εις την εµπροσθίαν πλευράν του φρέατος, αύται δέον όπως πληρούν τας αναφερθείσας προϋποθέσεις.

Άρθρον 6.

Είσοδος κινδύνου ή είσοδος επιθεωρήσεως.
Εφ’ όσον η απόστασις από του δαπέδου της τελευταίας κάτω στάσεως µέχρι του πυθµένος του φρέατος είναι µεγαλυτέρα των 200 µέτρων δέον να υπάρχη θύρα επισκέψεως
αυτού έχουσα επαφάς ασφαλείας του κυκλώµατος χειρισµού. Επίσης εις περιπτώσεις καθ’ ας η απόστασις µεταξύ δύο στάσεων είναι µεγαλυτέρα των 15 µέτρων, δέον όπως κατασκευασθούν τόσαι είσοδοι κινδύνου, ώστε η απόστασις µεταξύ τυχούσης στάσεως του ανελκυστήρος και εισόδου κινδύνου να µην υπερβαίνη τα 10 µέτρα.
Αύται δέον να είναι µεταλλικαί και να φέρουσιν κλείθρον ως και διάταξιν διακόπτουσαν την λειτουργίαν του κινητηρίου µηχανισµού του ανελκυστήρος.

Άρθρον 7.

Πινακίδες θυρών.
Εις την εξωτερικήν πλευράν των εισόδων εις το φρέαρ του ανελκυστήρος δέον όπως τοποθετούνται αι κάτωθι πινακίδες:
α) Εις ανελκυστήρας προσώπων µεθ’ οδηγού:
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΘ’ Ο∆ΗΓΟΥ.
ΒΑΡΟΣ ΑΝΥΨΩΣΕΩΣ.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΙΣ ΜΟΝΟΝ ΣΥΝΟ∆ΕΙΑ Ο∆ΗΓΟΥ.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ.
ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ.
Αριθ. τηλ. ………
(Το βάρος εκάστου ατόµου υπολογίζεται εις 75 KG).
β) Εις ανελκυστήρας προσώπων άνευ οδηγού:
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡ ΠΡΟΣΩΠΩΝ.
ΒΑΡΟΣ ΑΝΥΨΩΣΕΩΣ.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΣ ΠΑΡ’ ΑΤΟΜΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 14
ΕΤΩΝ ΑΝΕΥ ΣΥΝΟ∆ΟΥ.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ.
ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ.
Αριθ. τηλ. ………
γ) Εις ανελκυστήρας φορτίων µεθ’ οδηγού:
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡ ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΕΘ’ Ο∆ΗΓΟΥ.
ΒΑΡΟΣ ΑΝΥΨΩΣΕΩΣ.
ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ.
Αριθ. τηλ. ………
Επί της εσωτερικής πλευράς εκάστης θύρας, δέον όπως αναγράφεται ο αντίστοιχος όροφος. Το ελάχιστον µέγεθος των γραµµάτων της πινακίδος πρέπει να είναι 6 χιλιοστά.

Άρθρον 8.

Προσπελάσιµοι χώροι κάτωθι του φρέατος.
Εφ’ όσον υπάρχουν προσπελάσιµοι χώροι κάτωθι του φρέατος διαδροµής του θαλάµου του ανελκυστήρος ή του αντιβάρου, τότε το δάπεδον του φρέατος πρέπει να υπολογισθή δια µίαν φόρτησιν 500 KG ανά τετραγωνικόν µέτρον. Χώροι κατοικήσιµοι ή χώροι εργασίας ή συγκεντρώσεως απαγορεύονται κάτωθι του φρέατος διαδροµής του ανελκυστήρος, πλην εάν φέρουν και τ’ αντίβαρα συσκευήν αρπαγής και ρυθµιστήν ταχύτητος. Εις την περίπτωσιν αυτήν το δάπεδον του φρέατος το αντιστοιχούν εις
την επικάθησιν των αντιβάρων, δέον να υπολογίζεται ούτως ώστε να αντέχη το φορτίον κρούσεως εις περίιπτωσιν ελευθέρας πτώσεως του αντιβάρου εκ της υψηλωτέρας της διαδροµής αυτού. (∆εν θεωρείται ως χώρος εργασίας το µηχανοστάσιον του ανελκυστήρος, αν τµήµα τούτου κείται ακριβώς κάτωθεν του φρέατος, εφ’ όσον η εκ µπετόν επικάθησις του αντιβάρου εδράζεται εις το δάπεδον του µηχανοστασίου).

Άρθρον 9.

∆ιευθυντήριοι ράβδοι θαλαµίσκου και αντιβάρου.
1) Ο θαλαµίσκος και τ’ αντίβαρα δέον να κινούνται επί διευθυντηρίων ράβδων.
2) Αι διευθυντήριοι ράβδοι δια θαλαµίσκους ή αντίβαρα τα οποία φέρουν συσκευήν αρπαγής δέον όπως είναι µεταλλικαί και να έχωσιν επεξεργασµένην επιφάνειαν και σύµφωνοι προς τους κανονισµούς της χώρας προελεύσεως αυτών.
3) Αι διευθυντήριοι ράβδοι δέον όπως υπολογίζονται δια την φόρτησιν συγκρατήσεως.
4) Εφ’ όσον αι διευθυντήριοι ράβδοι καταπονούνται εις θλίψιν δέον όπως η καταπόνησις αυτών µη υπερβαίνει εν ουδεµιά περιπτώσει την κατά την µέθοδον Ω επιτρεποµένην τάσιν λυγισµού. Ως µήκος λυγισµού λαµβάνεται το τοιούτον µεταξύ δύο γειτονικών στηριγµάτων της διευθυντηρίου ράβδου. Το ίδιον βάρος των διευθυντηρίων ράβδων δεν λαµβάνεται υπ’ όψιν κατά τους υπολογισµούς.
5) Ως δύναµις συγκρατήσεως θαλαµίσκου εις περίπτωσιν καθ’ ην χρησιµοποιείται συσκευή αρπαγής δια σφηνός, λαµβάνεται το πενταπλάσιον, τουλάχιστον του ιδίου βάρους του θαλαµίσκου προστιθεµένου εις τούτο και του ωφελίµου βάρους αυτού. Εις συσκευήν αρπαγής µετά κυλίνδρων, ως δύναµις συγκρατήσεως λαµβάνεται το
τριπλάσιον του ανωτέρου αναφερθέντος βάρος εις δε συσκευήν αρπαγής µε προοδευτικήν πέδην λαµβάνεται τουλάχιστον το διπλάσιον.
6) Τα εν παραγράφοις 3, 4, 5 ισχύουσι και δια τας διευθυντηρίους ράβδους των αντιβάρων εφ’ όσον ταύτα φέρουν συσκευήν αρπαγής.
7) Ο θαλαµίσκος ή τα αντίβαρα δέον να οδεύουν εις δύο τουλάχιστον διευθυντηρίους εκάστη των οποίων η απόστασις δεν επιτρέπεται να είναι µικροτέρα του πλάτους του
θαλαµίσκου ή του αντιβάρου.
8) Ο θαλαµίσκος ή τα αντίβαρα πρέπει να οδηγώνται και να διατάσσωνται κατά τρόπον αποκλείοντα την εκφυγήν τούτων εκ των διευθυντηρίων ράβδων και εάν εισέτι ο θαλαµίσκος ή τα αντίβαρα υπερβούν κατά την µίαν ή την άλλην διεύθυνσιν τα κανονικά όρια της διαδροµής αυτών.

Άρθρον 10.

Μηχανοστάσιον.

1) Ο κινητήριος µηχανισµός ανελκυστήρος, ως και αι διάφοροι συσκευαί αυτοµάτου λειτουργίας αυτού να εγκαθίστανται εντός ιδιαιτέρου χώρου όστις θα προφυλάσση τα ανωτέρω από τας καιρικάς συνθήκας. Ο χώρος ούτος πρέπει να είναι ξηρός και να αερίζεται καλώς δι’ ανοίγµατος διατοµής ουχί µακροτέρας του 0,25 τ.µ., και αναλόγως της εγκατεστηµένης ισχύος, καλυπτοµένου µόνον δια περσίδων, να έχη δε ύψος τουλάχιστον δύο (2) µέτρα. Προς τας δύο τουλάχιστον πλευράς συντηρήσεως του κινητηρίου µηχανισµού ως και έµπροσθεν του πίνακος των χειριστηρίων κυκλωµάτων, πρέπει να υπάρχη προσπελάσιµος χώρος πλάτους τουλάχιστον 80 εκατοστών του µέτρου άνωθεν δε του υψηλοτέρου σηµείου του µηχανισµού κινήσεως πρέπει να υπάρχη ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 30 εκατοστών του µέτρου.
2) Αι δύο τουλάχιστον πλευραί συντηρήσεως του κινητηρίου µηχανισµού είναι εκείναι από τας οποίας χειρίζονται ευχερώς ο µοχλός χαλαρώσεως των σιαγόνων της πέδης και ο σφόνδυλος δια την περίπτωσιν απελευθερώσεως εγκλωβισµένων ατόµων, ο ρυθµιστής ταχύτητος και η τροχαλία τριβής.
3) Εντός του µηχανοστασίου δέον να υπάρχη ηλεκτρική εγκατάστασις φωτισµού, ρευµατοδότης τάσεως το µέγιστον 42V και ρευµατολήπτης µε λυχνίαν χειρός (Μπαλαντέζα).
4) Το µηχανοστάσιον πρέπει να είναι ασφαλές έναντι παντός ατυχήµατος. Οδοντωταί τροχαλίαι, ιµάντες, µειωτήρες τριβής κλπ. δέον να καλύπτωνται, το αυτό δε ισχύει και δια τας σφήνας, κοχλίας ως και παν στρεφόµενον µέρος του κινητηρίου µηχανισµού, εφ’ όσον εξέχουν περισσότερον του 1/4 της διαµέτρου των. Εξαιρούνται οι άξονες των οποίων η επιφάνεια είναι λεία, το δε άκρον αυτών κυκλικόν, εφ’ όσον δεν προεξέχουν περισσότερον των 5 εκατοστών. Ανοικταί όπαι δια κοχλίας εις στρεφόµενα µέρη δέον να καλύπτωνται.
5) Το µηχανοστάσιον πρέπει να είναι ευκόλως προσιτόν άνευ περιττών διαδροµών δια κοινοχρήστου προσπελάσεως. Η θύρα αυτού ανοίγουσα προς τα έξω να κλειδώνεται, η δε µία κλεις να ευρίσκεται παραπλεύρως της θύρας εντός στεγανού κυτίου φέροντος ασφαλιστικήν ύαλον, η δε ετέρα δέον όπως φυλάσσεται υπό φύλακος εις εµφανές σηµείον του κτιρίου να φέρη δε διακριτικόν προς ευχερή αναγνώρισιν αυτής. Η είσοδος του µηχανοστασίου πρέπει να είναι ευκόλως αναγνωρίσιµος, προς τούτο δε
δέον να φέρη πινακίδα εις ην να αναγράφεται: «Ηλεκτρικόν µηχανοστάσιον Ανελκυστήριος, είσοδος αναρµοδίων απαγορεύεται». Εις περίπτωσιν καθ’ ην η διαδροµή προς το Μηχανοστάσιον χρήζει κίµακαος, η κλίµαξ αύτη δέον όπως είναι σταθερά και η προσπέλασις δι’ αυτής άνετος. Κλίµακες τύπου ανεµόσκαλας µήκους µεγαλυτέρου του 1 µέτρου απαγορεύονται. Το δάπεδον του Μηχανοστασίου δέον όπως υπολογίζεται δια φόρτησιν 350 KG ανά τετραγωνικόν µέτρον τουλάχιστον. Εξαρτήµατα του κινητηρίου µηχανισµού του ανελκυστήρος και ιδιαιτέρως τροχαλίαι αίτινες ευρίσκονται εντός του φρέατος δέον όπως είναι ευκόλως επιθεωρήσιµοι εκ µέρους ασφαλούς.
6) Η τοποθέτησις εντός του Μηχανοστασίου παντός αντικειµένου ή εγκαταστάσεων ξένων προς τον ανελκυστήρα απαγορεύεται.
7) Αι µηχαναί και αι θεµελιώσεις αυτών δέον να είναι επαρκώς µεµονωµέναι των µεσοτοίχων των κατοικιών, ως και των µεσοτοίχων δωµατίων και λοιπών χώρων.

Άρθρον 11

Τροχαλιοστάσιον.

1) Εις περίπτωσιν καθ’ ην αι τροχαλίαι αλλαγής διευθύνσεως των συρµατοσχοίνων ευρίσκονται εκτός του Μηχανοστασίου δέον αύται να τοποθετούνται εντός ιδιαιτέρου χώρου µετά ελευθέρας και κοινοχρήστου προσπελάσεως. Ο χώρος ούτος δέον όπως αφήνει ελευθέραν απόστασιν από του υψηλοτέρου σηµείου της τροχαλίας και της οροφής τουλάχιστον τριάκοντα (30) εκατοστών του µέτρου, προσπελάσιµον δε χώρον πλάτους τουλάχιστον 1 µέτρου.
2) Το τροχαλιοστάσιον πρέπει να φέρη είσοδον επισκέψεως ύψους 1.1 µέτρα και η εργασία εντός αυτού να είναι απολύτως ασφαλής. Επίσης δέον να έχη ηλεκτρικήν
εγκατάστασιν φωτισµού ως και ρευµατοδότην τάσεως το µέγιστον 42 V.
3) Εις περίπτωσιν όπου το τροχαλιοστάσιον επιθεωρείται δια κινητού καλύµµατος εκ των άνω, δέον όπως η απόστασις άνωθεν του ανωτέρω σηµείου της υψηλοτέρας τροχαλίας και του καλύµµατος να µην υπερβαίνει τα 10 εκατοστά. Εντός του τροχαλιοστασίου δέον να εγκαθίσταται συσκευή διακόπτουσα την λειτουργίαν
της κινητηρίου µηχανής του ανελκυστήρος. Το δάπεδον του τροχαλιοστασίου δέον να υπολογίζεται δια φόρτησιν τουλάχιστον 350 KG ανά τετραγωνικόν µέτρον. Η τοποθέτησις εντός τροχαλιοστασίου παντός αντικειµένου ή εγκαταστάσεων ξένων προς τον ανελκυστήρα απαγορεύεται.

Άρθρον 12.

Θαλαµίσκος.
Ο θαλαµίσκος και τα αντίβαρα, δέον να οδηγώνται επί πεδίλων ολισθήσεως ή τροχών. Οι τροχοί πρέει να κατασκευάζωνται ούτως ώστε να µη δύνανται να διαφύγωσιν εκ των οδηγών ράβδων ακόµη και εις περίπτωσιν καταστροφής των ελαστικών αυτών. Τα πέδιλα ολισθήσεως ή οι τροχοί εφ’ όσον χρήζουσι λιπάνσεως, αύτη δέον να εκτελήται
αυτοµάτως.
2) Ο θαλαµίσκος δέον να είναι µεταλλικάς, επιτρεποµένης εν πάση περιπτώσει της κατασκευής τοιούτου µε εσωτερικήν επένδυσιν εξ υλικού δυσκόλως καιοµένου πάχους 1,5
χιλιοστού, ως επίσης και δαπέδου εξ σκληρού ξύλου, εφ’ όσον ο µεταξύ ξυλίνου δαπέδου και λαµαρίνης χώρος επενδυθή δι’ αµιάντου πάχους 4 χιλ. ∆ιώροφοι και δίδυµοι θαλαµίσκοι απαγορεύονται ως επίσης και θαλαµίσκοι µε περισσοτέρας των δύο εισόδων.
3) Ο θαλαµίσκος δέον ν’ αερίζηται καλώς, φέρων προς τούτο κατάλληλα ανοίγµατα.
4) Ο θαλαµίσκος δέον να φέρη τοιχώµατα καθ’ όλον το ύψος αυτού απολύτως λεία. Καθρέπται, σοβατεπιά, χειρολισθήρες (κουπαστές) και διακοσµητικά προφίλ, θεωρούνται
επιφάνειαι λείαι και επιτρέπονται, εφ’ όσον δεν µειώνουν την επιφάνειαν του θαλαµίσκου κάτωθεν της ελαχίστης επιτρεποµένης.
5) Ο θαλαµίσκος ανελκυστήρος προσώπων µε ταχύτητα µεγαλυτέραν των 1,25 µέτρα ανά δευτερόλεπτον, δέον να φέρη θύρας αι οποίαι όταν ανοιχθώσιν, δέον να διακόπτωσι το κύκλωµα χειρισµού, εφ’ όσον είναι κατειληµµένος. Το αυτό ισχύει και δια ανελκυστήρας ταχύτητας µεγαλυτέρας των 0,70 µέτρων ανά δευτερόλεπτον, εφ’ όσον δεν συνοδεύονται υπό οδηγού ανελκυστήρος, ως επίσης και εις ανελκυστήρας των οποίων ο θαλαµίσκος φέρει δύο εισόδους δια την µίαν εξ αυτών. Αυτόµατοι θύραι θαλαµίσκου, δέον να κατασκευάζωνται ως και αι τοιαύται του φρέατος, ως εν άρθρω 4 παρ. 3. Εις περίπτωσιν καθ’ ην αι θύραι του θαλαµίσκου φέρουν ανοίγµατα, επιτρέπεται κατ’ εξαίρεσιν η κάλυσις τούτων δια της χρησιµοποιήσεως διατρήτου λαµαρίνης ή πλέγµατοςδιακοσµητικού. Εάν αι θύραι του θαλαµίσκου δεν φέρουσι ανοίγµατα, δέον να προβλέπεται ένδειξις ορόφου εις το εσωτερικόν αυτού. Εις θαλαµίσκους άνευ θυρών, δέον η απόστασις µεταξύ του άκρου του δαπέδου του
θαλαµίσκου και της εσωτερικής επιφανείας του τοίχου του φρέατος να µην είναι µεγαλυτέρα του 1,2 εκατ. Η απόστασις µεταξύ της εσωτερικής επιφανείας του τοίχου του φρέατος και του άνω άκρου του πλαισίου της εισόδου του θαλαµίσκου να µην είναι µικροτέρα των πέντε (5) εκατοστών.
6) Η οροφή του θαλαµίσκου, δέον να είναι ανθεκτικής κατασκευής, ώστε να δύναται τις να εργασθή επ’ αυτής και ουχί διάτρητος. Εις ανελκυστήρας επιφανείας θαλαµίσκου άνω των 1,35 µ2 ή εις ανελκυστήρας άνευ µειωτήρος στροφών, επί της οροφής, δέον να υπάρχη θυρίς εκ της οποίας να διέρχεται ευχερώς άτοµον. Η θυρίς αύτη, δέον να ανοίγη προς τα άνω και να µην αποχωρίζεται της οροφής. Επί της οροφής του θαλαµίσκου δέον να υπάρχη ρευµατοδότησις τάσεως κατ’ ανώτατον
42V. Η ηλεκτρική εγκατάστασις επί της οροφής του θαλαµίσκου δέον να εκτελήται δια χαλυβδοσωλήνων, προς αποφυγήν καταστροφής αυτών εκ τυχαίων µηχανικών καταπονησεων. Εις την οροφήν του θαλαµίσκου και περιµετρικώς αυτής, δέον να υπάρχη προφυλακτικόν περίφραγµα πλήρες ύψους 5 εκατ., προς αποφυγήν πτώσεως εργαλείων εκ ταύτης ή ολισθήσεως ατόµου εργαζοµένου επ’ αυτής διαµορφωµένου καταλλήλως εις τα άκρα. Εφ’ όσον το αντίβαρον δεν προφυλάσσεται καθ’ όλον το ύψος της διαδροµής αυτού, δέον να εγκαθίσταται επί της στέγης του θαλαµίσκου πινακίς αναγράφουσα ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΝΤΙΒΑΡΟΝ.
7) Το δάπεδον του θαλαµίσκου, δέον να υπολογίζεται δια φόρτησιν τουλάχιστον 500 KG ανά τετραγωνικόν µέτρον. Κάτωθεν του δαπέδου του θαλαµίσκου και προς την πλευράν της εισόδου εις το φρέαρ, δέον να υπάρχη προφυλακτικόν περίφραγµα, άνευ διακένων, δια την περίπτωσιν καθ’ ην ο θαλαµίσκος θα ακινητοποιηθή άνωθεν της επιφανείας του δαπέδου του ορόφου. Το κινητόν δάπεδον του θαλαµίσκου δέον να φέρη διακόπτην διακόπτοντα ασφαλώς το ρεύµα εξωτερικού χειρισµού άµα τη εισόδω ατόµου τινός, ακόµη και αν πλησιάση ούτος µέχρι αποστάσεως 25 εκ. από των αρθρώσεων αυτού. Το σύστηµα κινητού δαπέδου δύναται να αντικατασταθή δι’ οιασδήποτε άλλης συσκευής ή διατάξεως διακοπτούσης αυτοµάτως και ασφαλώς τον εξωτερικόν χειρισµόν, εις περίπτωσιν φορτίσεως του δαπέδου του θαλαµίσκου.
Ο θαλαµίσκος, δέον να ακινητήση εφ’ όσον φορτισθή το προς την είσοδον χείλος του δαπέδου του µέχρι βάθους 5 εκ. Η ανωτέρω διάταξις δεν εφαρµόζεται εάν ο θαλαµίσκος φέρη εσωτερκάς θύρας.
8) Ο θαλαµίσκος δέον να φωτίζεται δια τεχνητού φωτισµού όταν το χειριστήριον κύκλωµα ευρίσκεται εν λειτουργία. Ο φωτισµός τούτου δέον να εξασφαλίζηται δια δύο τουλάχιστον λαµπτήρων η συνολική ισχύς των οποίων να µην είναι κατωτέρα των 80 W και να µην διακόπτεται η ρευµατοδότησις αυτών εις περίπτωσιν διακοπής, λόγω βλάβης του ρεύµατος χειρισµού. Η τάσις του εν λόγω ρεύµατος, δέον να είναι κατ’ ανώτατον 116 V εις περίπτωσιν χρησιµοποιήσεως λαµπτήρων φθορισµού, εφ’ όσον ούτοι παραµένουν µονίµως εν λειτουργία, λαµβναοµένης της τάσεως µέσω µετασχηµατιστού µε ανεξάρτητον δευτερεύον τύλιγµα.
9) Εντός του θαλαµίσκου απαγορεύεται η τοποθέτησις αντικειµένων περιοριζόντων τον ωφέλιµον χώρον αυτού, κάτω του ελαχίστου επιτρεποµένου, επιτρεποµένων των πτυσσοµένων καθισµάτων, εφ’ όσον δεν εµποδίζουν την λειτουργίαν του κινητού δαπέδου.10) Εντός του θαλαµίσκου δέον να τοποθετήται εις ευκρινές µέρος, πινακίς ευανάγνωστος αναγράφουσα:
α) Τον κατασκευαστήν.
β) Τον αύξ. αριθ. του ανελκυστήρος.
γ) Το ανυψούµενον βάρος.
δ) Το έτος κατασκευής.
Επί πλέον των ανωτέρω, εις ανελκυστήρας προσώπων, δέον να αναγράφηται και ο αριθµός των ατόµων.
Εις ανελκυστήρας προσώπων µεθ’ οδηγού, δέον να αναγράφεται: ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΙΣ ΤΗ ΣΥΝΟ∆ΕΙΑ Ο∆ΗΓΟΥ.
Εις θαλαµίσκους άνευ εσωτερικής θύρας:
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΗΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΙΧΟΝ ΤΟΥ ΦΡΕΑΤΟΣ.
Επί πλέον της ανωτέρω πινακίδος, δέον να τοποθετήται και ετέρα πινακίς µε οδηγίας χρήσεως του ανελκυστήρος. Το µέγεθος των γραµµάτων των εν λόγω πινακίδων, δέον να είναι σύµφωνον προς τα εν άρθρω 7 αναφερόµενα.
11) Το ωφέλιµον ύψος του θαλαµίσκου πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 µέτρα. Το εµβαδόν της επιφανείας του δαπέδου του θαλαµίσκου, δέον όπως πληροί τον κάτωθι
πίνακα, αναλόγως του βάρους ανυψώσεως ή του αριθµού των µεταφεροµένων προσώπων. Επιφάνεια δαπέδων θαλαµίσκου εις µ2 ελαχίστη Επιφάνεια δαπέδων
θαλαµίσκου εις µ2
µεγίστη
Βάρος ανυψώσεως
εις KG
Αριθµός ατόµων
0,55
0,65
0,85
0,05
1,25
1,40
1,60
1,95
2,25
2,40
2,55
2,80
3,10
3,35
3,90
4,40
5,00
0,60
0,75
0,95
1,15
1,35
1,55
1,90
2,20
2,35
2,50
2,75
3,00
3,25
3,70
4,20
4,80
5,50
150
225
300
375
450
525
600
750
900
975
1,050
1,200
1,350
1,500
1,800
2,100
2,500
2
3
4
5
6
7
8
10
12
13
14
16
18
20
24
28
33
∆ια µεγαλυτέραν των 5,5 τ.µ. επιφάνειαν δαπέδου θαλαµίσκου δέον να υπολογίζωνται 500 KG ανά τετρ. µέτρον επιφανείας. Ως επιφάνειαι δαπέδου του θαλαµίσκου εις περίπτωσιν καθ’ ην ούτος φέρει θύρας, νοείται η περικλειοµένη µεταξύ των σταθερών πλευρών του θαλαµίσκου και της εσωτερικής επιφανείας των θυρών, όταν αύται ευρίσκονται κλεισταί, εις περίπτωσιν δε καθ’ ην ο θαλαµίσκος δεν φέρει θύρας εις την είσοδον αυτού, τότε νοείται η επιφάνεια η περικλειοµένηµεταξύ των σταθερών πλευρών αυτού και του άκρου του δαπέδου προς την πλευράν της θύρας, αφαιρουµένων 5 εκατοστών.
Παρέκκλισις εκ του ανωτέρω πίνακος επιτρέπεται εις τας κάτωθι περιπτώσεις:
α) Εις ανελκυστήρας µε τροχαλίας τριβής εφ’ όσον ούτοι είναι φορτίου µεθ’ οδηγού, οπότε δέον να υπολογίζωνται δια βάρος ανυψώσεως 300 KG ανά τετρ. µέτρον επιφανείας θαλάµου κατ’ ελάχιστον.
β) Εις αναλκυστήρας µε αλυσίδα, ατέρµονα ή υδραυλικόν σύστηµα ως επίσης εις ανελκυστήρας µε τύµπανον όταν ούτοι χρησιµοποιούνται δια µεταφοράν αυτοκινήτων
συνοδεία προσώπων (Γκαράζ) οπότε δυνατόν να υπολογίζωνται δια βάρος ανυψώσεως 200 KG ανά τετραγωνικόν µέτρον επιφανείας θαλάµου κατ’ ελάχιστον.
γ) Εις ανελκυστήρας δια των οποίων µεταφέρεται φορείον µε ασθενείς δέον να υπολογίζωνται δια βάρος ανυψώσεως κατ’ ελάχιστον 200 KG ανά τετραγωνικόν µέτρον
επιφανείας θαλάµου και ο ανελκυστήρ να είναι υποχρεωτικώς εφωδιασµένος µε συσκευήν ισοσταθµίσεως.

Άρθρον 13.

Αντίβαρον.
Το βάρος του αντιβάρου δέον να είναι ίσον προς το βάρος του θαλαµίσκου πλέον το ήµισυ του ωφελίµου φορτίου. Το αντίβαρον δέον να είναι συγκρότηµα βαρών µεταλλικών συνδεδεµένων σταθερώς µεταξύ των, ώστε να είναι αδύνατος ο αποχωρισµός αυτών, ακόµη και εις περίπτωσιν πτώσεως αυτού εκ της οροφής του φρέατος.
Εφ’ όσον αποτελείται από τεµάχια εκ µπετόν ή άλλου υλικού ταύτα δέον να ευρίσκωνται εντός σιδηρού πλαισίου.

Άρθρον 14.

Συσκευή αρπαγής.
1) Θαλαµίσκοι οι οποίοι δεν κινούνται δι’ ατερµόνων ή οδοντωτών ράβδων, πρέπει απαραιτήτως να φέρουν συσκευήν αρπαγής. Η συσκευή αύτη δέον να λειτουργή όταν ο θαλαµίσκος υπερβή την ταχύτητα λειτουργίας αυτού και µόλις φθάση εις το όριον της επιτρεποµένης ταχύτητος µέσω του ρυθµιστού ταχύτητος. Η συσκευή αύτη δέον να εγκαθίσταται εις το σιδηρούν πλαίσιον του θαλαµίσκου. Η κατασκευή της αρπαγής δέον να είναι τοιαύτη ώστε ο θαλαµίσκος µε το ωφέλιµον φορτίον αυτού, να συγκρατήται ασφαλώς επί των ευθυντηρίων ράβδων. Απαγορεύεται η χρησιµοποίησις συσκευής αρπαγής δι’ υπέρβασιν της ταχύτητος κατά την άνοδον του θαλαµίσκου. Οι µοχλοί της συσκευής αρπαγής δέον να είναι συνδεδεµένοι µετά διακόπτου διακόπτοντος το χειριστήριον κύκλωµα του ανελκυστήρος ως και το κύκλωµα τροφοδοτήσεως.
Τα επί µέρους εξαρτήµατα της συσκευής αρπαγής δέον να υπολογίζωνται µε συντελεστήν ασφαλείας 1,5 φοράν µεγαλυτέραν του συντελεστού ασφαλείας των
χρησιµοποιουµένων υλικών. Η συσκευή αρπαγής δέον να κατασκευάζηται κατά τοιούτον τρόπον ώστε κατά την λειτουργίαν αυτής να ασκούνται αι αυταί δυνάµεις επί των ευθυντηρίων ράβδων. Η συσκευή αρπαγής δέον να λειτουργή µόνον µηχανικώς απαγορευοµένης ηλεκτρικής ή υδραυλικής λειτουργίας ταύτης.Αι χρησιµοποιούµεναι συσκευαί αρπαγής δέον να φέρουν πινακίδα του εργοστασίου κατασκευής αυτών µε στοιχεία της αντοχής των χρησιµοποιηθέντων υλικών δια την
κατασκευήν τούτων.
2) Συσκευή αρπαγής ακαριαίας πεδήσεως επιτρέπεται να χρησιµοποιήται µόνον εις τους ανελκυστήρας των οποίων η ταχύτης δεν υπερβαίνει το εν (1) µέτρον ανά δευτερόλεπτον. Τα εξαρτήµατα της συσκευής αρπαγής ακαριαίας πεδήσεως δέον να είναι ούτως υπολογισµένα, ώστε ο θαλαµίσκος να συγκρατήται ασφαλώς, εις απόστασιν 0,2 µέτρα από του σηµείου λειτουργίας αυτής.
3) Συσκευή αρπαγής µε προοδευτικήν πέδησιν δέον να χρησιµοποιήται δια ταχύτητα θαλαµίσκου µεγαλυτέραν του 1,00 µ. ανά δευτερόλεπτον. Εις την περίπτωσιν ταύτην ο
θαλαµίσκος δέον να εδράζηται επί του πλαισίου µέσω ειδικών αποκρουστήρων. Η µέση επιβράδυνσις κατά την λειτουργίαν της αρπάγης προοδευτικής πεδήσεως, του
θαλαµίσκου φορτισµένου µετά του ωφελίµου φορτίου δεν δύναται να υπερβαίνη κατ’ απόλυτον τιµήν την επιτάχυνσιν της βαρύτητος η δε διαδροµή πεδήσεως να είναι κατ’ ελάχιστον τριάκοντα εκατοστά του µέτρου (0,30 µ.).
4) Εφ’ όσον χρησιµοποιείται συσκευή αρπάγης εις τα αντίβαρα, αύτη δέον να πληροί τα εν τοις προηγουµένοις παραγράφοις αναφερόµενα, η λειτουργία δε αύτης πρέπει να
εξασφαλίζηται δια ρυθµιστικού ταχύτητος.

Άρθρον 15.

Ρυθµιστής ταχύτητος. Ο ρυθµιστής ταχύτητος δέον να επενεργή επί της συσκευής αρπάγης, όταν η ταχύτης του θαλαµίσκου υπερβαίνη αντιστοίχως τας τιµάς του κάτωθι πίνακος.
Ταχύτης λειτουργίας: Μεγίστη ταχύτης λειτουργίας
δια την συσκευήν της αρπάγης:
Έως 0,5 µ. – ανά δευτ.
άνω των 0,5 – 0,85 µ. ανά δευτ.
άνω των 8,85 – 1,25 µ. ανά δευτ.
άνω των 1,25 µ. ανά δευτ.
0,7 ανά δευτερόλεπτον
1,2 ανά δευτερόλεπτον
1,4 φοράς την ταχ. λειτ.
1,2 φοράς την ταχ. λειτ.
Ο ρυθµιστής ταχύτητος δέον να εγκαθίσταται εντός του µηχανοστασίου ή εντός του τροχαλιοστασίου. Τα χρησιµοποιούµενα συρµατόσχοινα δια την κίνησιν του ρυθµιστού ταχύτητος δέον να αντέχουν εις το πενταπλάσιον της δυνάµεως της απαιτουµένης δια την θέσιν εις λειτουργίαν της συσκευής αρπάγης. Τα συρµατόσχοινα του ρυθµιστού ταχύτητος δέον να τανύωνται δι’ αντιβάρου. Η τροχαλία τριβής του ρυθµιστού ταχύτητος, το βάρος το χρησιµοποιούµενον δια την τάνυσιν του συρµατοσχοίνου, το συρµατόσχοινο, ως και η γωνία τυλίξεως συρµατοσχοίνου, δέον να υπολογίζωνται ούτως ώστε να εξασφαλίζηται δύναµις συγκρατήσεως του ρυθµιστού
ταχύτητος τριπλασία της απαιτουµένης δια την λειτουργίαν της συσκευής αρπάγης και το ολιγώτερον 50 KG. Το σύστηµα τροχαλίας τανύσεως συρµατοσχοίνου και το αντίβαρον αυτής, δέον να είναι ούτως κατασκευασµένα, ώστε να µη δύναται να εξέλθη το συρµατόσχοινον εξ αυτής.

Άρθρον 16.

Κρουστικά ελατήρια.Η προς τα κάτω διαδροµή του θαλαµίσκου εντός του φρέατος, δέον να έχη οριακήν θέσιν εις κρουστικά ελατήρια. ∆ια ταχύτητα λειτουργίας µέχρι 0,70 µ. ανά δευτερόλεπτον είναι αρκετοί οι ελαστικοί κρουστήρες, επί βάσεως σκυροδέµατος. ∆ια ταχύτητα λειτουργίας άνω των 1.00 µ. ανά δευτερόλεπτον πρέπει να τοποθετούνται
κρουστήρες απορροφήσεως ενεργείας, οι οποίοι θα φέρουν τον θαλαµίσκον εις την κατάστασιν ηρεµίας µε µέσην επιβράδυνσιν µη υπερβαίνουσαν την επιτάχυνσιν της βαρύτητος, όταν ο θαλαµίσκος φέρει το ωφέλιµον φορτίον αυτού.

Άρθρον 17.

Κινητήριοι µηχαναί και συσκευαί.
1) Αι κινητήριοι µηχαναί των ανελκυστήρων προσώπων ή φορτίων µεθ’ οδηγού δέον να είναι ηλεκτροκίνητοι απαραιτήτως.
2) Η ταχύτης του θαλαµίσκου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνη το 15% της ταχύτητας λειτουργίας αυτού δια τας οριακάς φορτίσεις του θαλαµίσκου.
3) Η χρησιµοποίησις τροχαλιών τριβής επιτρέπεται µόνον όταν χρησιµοποιείται αντίβαρον. Αι τροχαλίαι τριβής, δέον να είναι υπολογισµέναι ούτως ώστε κατά την εκκίνησιν του θαλαµίσκου η κατά την πέδησιν µε την κανονικήν ταχύτητα λειτουργίας και το ωφέλιµον βάρος να µη ολισθαίνουν τα συρµατόσχοινα επί των αυλάκων αυτών.
Εις τροχαλίας τριβής µε σταθερόν σχήµα αυλάκων ο ανωτέρω υπολογισµός, δέον να γίνεται µε το ωφέλιµον φορτίον πλέον 30%, εις δε τροχαλίας τριβής άνευ σταθερού σχήµατος αυλάκων µε το ωφέλιµον φορτίον πλέον 50%. Η διάµετρος της τροχαλίας δέον να είναι το 40πλάσιον τουλάχιστον της διαµέτρου των
χρησιµοποιουµένων συρµατοσχοίνων. Η ειδική πίεσις επί των αυλάκων της τροχαλίας δεν επιτρέπεται να υπερβή τας τιµάς του
κάτωθι πίνακος.

Επιτρεποµένη πίεσις συρ/σχοίνων εις:
Ταχύτης συρµ/σχοίνου V εις
µέτρα ανά δευτ/τον
Σταθεράς µορφής αύλακες
Κ εις KG/CM2
Μη σταθεράς µορφής
αύλακες Κ εις KG/CM2
Έως 0,85
>> 1,25
>> 2
Άνω 2
90
80
60
60
23
20
17
15
Το άνοιγµα των αυλάκων της τροχαλίας τριβής εις το κατώτατον µέρος αυτών, εφ’ όσον έχουν σχήµα τραπεζοειδές δεν επιτρέπεται να είναι µεγαλύτερον του 80% της διαµέτρου των συρµατοσχοίνων δια συρµατόσχοινα διαµέτρου άνω των 8 χιλ. και του 75% δια συρµατόσχοινα κάτω των 8 χιλ. Τροχαλίαι εντός του φρέατος αι οποίαι φέρουν τα συρµατόσχοινα εκ των άνω, δέον να έχουσι κάλυµµα προς αποφυγήν εισχωρήσεως ξένων αντικειµένων εντός των αυλάκων αυτών.
4) Η χρησιµοποίησις τυµπάνου επιτρέπεται µόνον εις ανελκυστήρας ταχύτητος µέχρι 0,5 µ. ανά δευτερόλεπτον. Οι αύλακες τούτων, δέον να έχουν σχήµα ελικοειδές, ώστε να
επικάθηνται επ’ αυτών ασφαλώς τα συρµατόσχοινα.Η διάµετρος του τυµπάνου πρέπει να είναι τουλάχιστον 35 φοράς µεγαλυτέρα της διαµέτρου των συρµατοσχοίνων.
Το συρµατόσχοινον αναρτήσεως, δέον να επαρκούς µήκους, ώστε δια την κατωτάτην ή ανωτάτην θέσιν του θαλαµίσκου να παραµένη εισέτι τουλάχιστον δις περιελιγµένον επί του τυµπάνου.
5) Η σύνδεσις της τροχαλίας τριβής ή του τυµπάνου µετά της κινητηρίου µηχανής επιτρέπεται καθ’ οιονδήποτε τρόπον, υπό τον όρον να υπάρχη συσκευή ασφαλείας, ήτις και θα σταµατά ασφαλώς τον θαλαµίσκον. Τοιαύτη συσκευή ασφαλείας είναι η πέδη.
6) Η κινητήριος µηχανή, δέον να φέρη ηλεκτρικήν πέδην. Η πίεσις της πέδης πρέπει να εξασφαλίζηται µόνον δι’ ελατηρίων ή βαρών.
Αύτη πρέπει να είναι ούτω κατασκευασµένη, ώστε να είναι δυνατόν ευχερώς να απελευθερώνεται η τροχαλία τριβής ή το τύµπανον και δια της χειρός να επαναπεδήουν δε
αµέσως όταν παύση η ανωτέρω ενέργεια.
7) Ο κινητήριος µηχανισµός εις ανελκυστήρας µετά µειωτήρος δέον να φέρη συσκευήν δια της οποίας να δύναται να κινήται ο ανελκυστήρ και δια της χειρός. Το εξάρτηµα της ανωτέρω συσκευής επί του οποίου θα επενεργή η χειρ, δέον να έχη σχήµα δίσκου άνευ προεξοχών. Χειροµοχλοί απαγορεύονται. Αι διευθύνσεις προς τα άνω και κάτω του θαλαµίσκου, δέον να σηµειούνται ευκρινώς επί της κινητηρίου µηχανής και επί των διακοπτών ανόδου – καθόδου. Εις ανελκυστήρας άνευ µειωτήρος, δέον να προβλεφθή διάταξις µετακινήσεως του θαλαµίσκου. Εφ’ όσον η σύνδεσις των συρµατοσχοίνων υπόκειται εις κίνδυνον διαβρώσεως, δέον να προφυλάσσηται δια καταλλήλου λιπαντικού. Εις ανελκυστήρας µε τροχαλίαν τριβής, δέον όπως έκαστον συρµατόσχοινον τανύεται µέσω κοχλίου τανύσεως. Οι κοχλίαι τανύσεως δέον να έχωσι και δεύτερον περικόχλιον, ως και ασφαλιστικήν περόνην (κοπίλια). Η σύνδεσις των συρµατοσχοίνων εις το αντίβαρον, δέον να εκτελήται επί πλέον δια παρεµβολής ελατηρίων πιέσεως.
Εις περίπτωσιν εµµέσου αναρτήσεως του θαλαµίσκου ή των αντιβάρων ή και αµφοτέρων, δέον όπως τα σταθερά άκρα των συρµατοσχοίνων στερεούνται µέσω ελατηρίων ή
άλλης ειδικής διατάξεως εξασφαλιζούσης την οµοιόµορφον φόρτησιν των συρµατοσχοίνων. Εις ανελκυστήρας µε τύµπανον, δέον το άκρον του συρµατοσχοίνου να διέρχεται εκ του εξωτερικού καλύµµατος αυτού και να συγκρατήται ασφαλώς δια σφηνοειδούς στηρίξεως. Εφ’ εκάστης οµάδος καλωδίων να αναρτάται εις κατάλληλον σηµείον δια σύρµατος µετά µολυβδοσφραγίδος, πινακίς εµφαίνουσα την διάµετρον του καλωδίου, τον αριθµόν πυρήνων, τον αριθµόν και το πάχος των συρµάτων, την αντοχήν θραύσεως και ύλης και την ηµεροµηνίαν χρησιµοποιήσεως του καλωδίου. Εάν εις την ανάρτησιν του θαλαµίσκου χρησιµοποιούνται αρθρωτά ελάσµατα, τότε
ούτος, δέον να αναρτηθή εις δύο τουλάχιστον τοιαύτα ελάσµατα, η δε ταχύτης του θαλαµίσκου εις την περίπτωσιν ταύτην δεν επιτρέπεται να είναι ανωτέρω των 0,5 µέτρων ανά δευτερόλεπτον. Η στήριξης των αρθρωτών ελασµάτων ελασµάτων επί του θαλαµίσκου, δέον να είναι ασφαλής κατά τοιούτον δε τρόπον, ώστε η δύναµις κατά την στροφήν να µην µεταβάλλεται. Εις τα αντίβαρα η ισορρόπησις, δέον να επιτυγχάνεται µέσω ελατηρίων πιέσεως. Κατά τον υπολογισµόν των αρθρωτών ελασµάτων εις εφελκυσµόν δέον να λαµβάνεται ως συντελεστής ασφαλείας το 9.
3) Ιµάντες ή ζώναι απαγορεύονται ως µέσα αναρτήσεως θαλαµίσκων ή αντιβάρων.Άρθρον 19. Ηλεκτρικός εξοπλισµός και χειρισµός ανελκυστήρος.
1) Η ηλεκτρική εγκατάστασις δέον να εκτελήται ως τοιαύτη ισχυρών ρευµάτων των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
2) Η έναντι γης τάσις του κυκλώµατος χειρισµού δεν επιτρέπεται να υπερβαίνη τα 110 V.
3) Η διατοµή της γραµµής τροφοδοτήσεως από του µετρητού ή γενικού πίνακος µέχρι του γενικού πίνακος κινήσεως του µηχανοστασίου, δέον όπως ανταποκρίνεται προς τα εν άρθρω 278 των από 19 Νοεµβρίου 1964 κανονισµών εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (Φ.Ε.Κ. 59 τεύχος Β΄).
4) Εφ’ όσον χρησιµοποιείται εναλλασσόµενον ρεύµα δέον η τάσις του κυκλώµατος χειρισµού να λαµβάνεται µέσω µετασχηµατιστού µε ανεξάρτητον δευτερεύον τύλιγµα.
Εφ’ όσον παρουσιασθή διαρροή ή βραχυκύκλωµα της ηλεκτρικής εγκαταστάσεως του κυκλώµατος χειρισµού µε την γην, πρέπει να διακόπτεται η λειτουργία του ανελκυστήρος δια της διακοπής του κυκλώµατος τροφοδοτήσεως δια προφυλακτικής συσκευής, ήτις θα προφυλάσση την εγκατάστασιν από διαρροήν έναντι γης (ρελαί διαφυγής). Άπαντα τα µεταλλικά εξαρτήµατα τα ευρισκόµενα εις το κύκλωµα χειρισµού ως και ο θαλαµίσκος και τα πλαίσια των θυρών, δέον να γειώνωνται δι’ ιδιαιτέρου αγωγού γειώσεως κιτρίνου χρώµατος και διατοµής ουχί κατωτέρας των δύο και ήµισυ (2,5) τετραγωνικών χιλιοστών. Συρµατόσχοινα ή µεταλλικαί συσκευαί δεν θεωρούνται ως αγωγοί γειώσεως. Ο ουδέτερος εν ουδεµιά περιπτώσει επιτρέπεται να χρησιµοποιηθή ως αγωγός γειώσεως.
5) Η ελαχίστη διατοµή των χρησιµοποιουµένων αγωγών εις το κύκλωµα χειρισµού, δέον να είναι ενάµιση (1,5) τετραγωνικόν χιλιοστόν.
Αι αναχωρήσεις εκ του πίνακος χειρισµού των κάτωθι ηλεκτρικών κυκλωµάτων δέον να φέρωσι διακριτικά χρώµατα ως ακολούθως:
α) Επαφαί θυρών φρέατος ερυθρόν.
β) Επαφαί προµανδαλώσεως κλείθρων θυρών φρέατος κυανούν.
γ) Επαφαί (κοντάκτ) µέσων αναρτήσεως καφέ.
δ) Φωτισµού και σηµατοδοτήσεως πράσινον.
Αι σωληνώσεις δια το κύκλωµα χειρισµού δέον να εισέρχονται εις το κάλυµµα των διακοπτών. Το εξάρτηµα επαφών συνδέσεως του κινουµένου καλωδίου (κλέµενς), δέον να
τοποθετήται εντός στεγανού κυτίου το οποίον θα το προφυλάσση από κόνιν κλπ. Στεγανόν θεωρείται ένα κυτίον όταν κλείη περίπου αεροστεγώς. Επί πλέον αι επαφαί του εξαρτήµατος (κλέµενς) δέον να καλύπτωνται εις το εσωτερικόν του κυτίου. Η κάλυψης αύτη δύναται να εκτελεσθή δια πλαστικού υλικού ή πρεσπάν.
Οι αγωγοί του κυκλώµατος χειρισµού δια τας θύρας και προµανδάλωσιν δέον να τοποθετώνται εις έκαστος εντός ιδιαιτέρου σωλήνος µε επιστροφάς εντός του αυτού σωλήνος. Οι αγωγοί τροφοδοτήσεως φωτισµού, υπολοίπου κυκλώµατος χειρισµού, σηµατοδοτήσεως, συναγερµού, δύνανται να τοποθετώνται εντός του αυτού σωλήνος εφ’ όσον τα κυκλώµατα είναι της αυτής τάσεως. Το κινητόν καλώδιον κάτωθι του θαλάµου επιτρέπεται να είναι µόνον τύπου (NFL, NFLG ή NFLGS) διατοµής αγωγού τουλάχιστον 1,0 τετρ. χιλ. Ο αγωγός γειώσεως της κινητηρίου µηχανής, δέον να είναι διατοµής τουλάχιστον 16 τετρ. χιλ. να καταλήγη προ του µετρητού υδρεύσεως, η δε όλη εγκατάστασις αυτού να είναι σύµφωνος προς τους εν ισχύι κανονισµούς περί εκτελέσεως εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

6) Εντός του χώρου του µηχανοστασίου δέον να εγκαθίσταται γενικός διακόπτης διακόπτων το ρεύµα επί πάντων των πόλων εκτός του ρεύµατος φωτισµού του θαλαµίσκου και του ρεύµατος σηµατοδοτήσεως κινδύνου. Εάν ο κινητήριος µηχανισµός και οι πίνακες χειρισµού ευρίσκονται εις ανεξαρτήτους χώρους, πρέπει εις ένα έκαστον των ως άνω χώρων να εγκαθίσταται γενικός διακόπτης. Εις την περίπτωσιν του τηλεχειρισµού δέον να υπάρχη συσκευή η οποία να επαναφέρη τον γενικόν διακόπτην εις την θέσιν λειτουργίας µόνον από τον χώρον εκ του οποίου εγένετο η διακοπή. Ο διακόπτης ούτος δέον να είναι ευκόλως προσιτός και να φέρη πινακίδα µε την
επιγραφήν ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΟΣ. Αι θέσεις ζεύξεως ή αποζεύξεως του γενικού διακόπτου δέον ν’ αναγνωρίζωνται
ευκόλως. Εις περίπτωσιν καθ’ ην εις ένα συγκρότηµα ανελκυστήρος υπάρχουσι τµήµατα υπό τάσιν και µετά την διακοπήν του γενικού διακόπτου πρέπει και ταύτα να διακόπτωνται δι’ ιδιαιτέρου διακόπτου. Η ισχύς του γενικού διακόπτου δέον να είναι τοιαύτη ώστε να επιδέχεται την διπλασίαν κανονικήν έντασιν του κινητήρος. Εάν υπάρχη περίπτωσις να γίνη ο ηλεκτροκινητήρ γενήτρια και να τροφοδοτηθή ο µαγνήτης της πέδης δέον όπως ο γενικός διακόπτης διακόπτη και το κύκλωµα του ηλεκτροµαγνήτου.
Μετά τον γενικόν διακόπτην δέον να τοποθετήται γενικός αυτόµατος διακόπτης υπερεντάσεως και ελλείψεως τάσεως µε πηνία υπερεντάσεως επί όλων των φάσεων.
7) Ο φωτισµός του µηχανοστασίου, του θαλαµίσκου και του φρέατος δέον να διακόπτηται δι’ ιδιαιτέρου διακόπτου ευρισκοµένου εντός του µηχανοστασίου.
8) Ο θαλαµίσκος δέον να δύναται να τεθή εις κίνησιν τη βοηθεία κοµβίων χειρισµού ή µοχλού. Κοµβία χειρισµού δέον να εγκαθίστανται:
α) Εντός του θαλαµίσκου.
β) Επί των θυρών του φρέατος (εξωτερικώς).
γ) Επί της οροφής του θαλαµίσκου.
δ) Εντός του µηχανοστασίου.
Εις περίπτωσιν χρησιµοποιήσεως διακόπτου χειρισµού µε µοχλόν εντός του θαλαµίσκου δέον όπως επανέρχηται ούτος εις την θέσιν στάσεως µόνον τη βοηθεία επανατακτικού ελατηρίου. Χειρισµός των διακοπτών χειρισµού τη βοηθεία συρµατοσχοίνου ή ράβδων επιτρέπεται µόνον εις περίπτωσιν καθ’ ην ο χώρος ένθα ευρίσκεται ο ανελκυστήρ υπόκειται εις κίνδυνον εκρήξεως οπότε οι διακόπται χειρισµού δέον να εγκαθίστανται εις το µηχανοστάσιον και τη βοηθεία των ανωτέρω µέσων να είναι δυνατός ο χειρισµός από τα προαναφερθέντα σηµεία.
9) Εις εκάστην στάσιν του θαλαµίσκου δέον να αντιστοιχή σύστηµα διακόπτου. ∆ια ταχύτητα θαλαµίσκου άνω των δύο µέτρων ανά δευτερόλεπτον δέον όπως αντιστοιχή
σύστηµα δύο τουλάχιστον διακοπτών εξ ων ο εις θα επενεργή εις το σύστηµα επιβραδύνσεως της ταχύτητος του θαλαµίσκου.
10) ∆ια την διακοπήν του εξωτερικού κυκλώµατος χειρισµού εις περίπτωσιν καθ’ ην πρόσωπόν τι εισέλθη εντός του θαλαµίσκου δέον όπως εις το δάπεδον του θαλαµίσκου,
εγκαθίσταται διακόπτης διακόπτων όλον το σύστηµα εξωτερικού χειρισµού.
11) Ο θαλαµίσκος δεν πρέπει να δύναται να κληθή παρά µετά την πάροδον πέντε δευτερολέπτων από της στάσεώς του εξασφαλιζοµένου τούτου δια της τοποθετήσεως
χρονοδιακόπτου

12) Εντός του µηχανοστασίου επί της οροφής του θαλάµου και εντός του τροχαλιοστασίου δέον όπως εγκαθίστανται διακόπται επιθεωρήσεως, διακόπτοντες τον
εσωτερικόν και εξωτερικόν χειρισµόν. ∆ια των διακοπτών επιθεωρήσεως δεν επιτρέπεται να γεφυρώνωνται ηλεκτρικώς αι επαφαί θυρών και προµανδαλώσεως.
Εις ανελκυστήρας µε ταχύτητα µεγαλυτέραν των 1,25 µέτρων ανά δευτερόλεπτον, ο διακόπτης επιθεωρήσεως δέον να θέτη εις λειτουργίαν συσκευήν ήτις θα µειώνη την ταχύτητα του θαλαµίσκου έως 0,5 µέτρα ανά δευτερόλεπτον. Τηλεχειριζόµενοι διακόπται δέον να είναι σύµφωνοι µε τα VDE 0660 ή τας διατάξεις της
χώρας προελεύσεώς των.
13) Εις τα τέρµατα των υπερδιαδροµών του θαλαµίσκου δέον να εγκαθίστανται διακόπται οι οποίοι θα διακόπτουν το κυρίως κύκλωµα της κινητηρίου µηχανής εις όλας τας
φάσεις και θα θέτουν αµέσως εις λειτουργίαν την πέδην. Οι διακόπται των τερµάτων διαδροµής δέον να επανέρχωνται αυτοµάτως όταν ούτοι είναι τοποθετηµένοι εντός του φρέατος και ο θαλαµίσκος επανέλθη εις την κανονικήν του θέσιν, χωρίς όµως και να επανασυνδέουν το κυρίως κύκλωµα της κινητηρίου µηχανής. Ούτοι απαγορεύεται να χειρίζωνται µέσω των αντιβάρων εφ’ όσον ταύτα δεν κινούνται επί σταθερών οδηγών. Εφ’ όσον ο διακόπτης τέρµατος τεθή εν λειτουργία δέον να ληφθή πρόνοια ώστε να είναι αδύνατος η απελευθέρωσις της πέδης ή η κίνησις του κινητήρος εκ ρεύµατος εξ επιστροφής ή εξ αυτεπαγωγής. Οι διακόπται τερµάτων διαδροµής εις σύστηµα WARD LEONARD, δέον να διακόπτουν δια των επαφών των το ρεύµα διεγέρσεως της γεννητρίας χειρισµού και να µην αποδιεγείρουν αυτοµάτων συγχρόνως δε να θέτουν εις λειτουργίαν την πέδην.
14) Γεφύρωσις εις διακόπτας θυρών µε απλά µέσα (κλειδιά, κοχλιοστρόφια, ή άλλα µέσα) απαγορεύεται να είναι δυνατή.
15) Σταθερά γεφύρωσις διακόπτου θυρών απαγορεύεται.
16) Εις εκάστην θύραν φρέατος δέον να εγκαθίσταται διακόπτης προµανδαλώσεως, όστις θα διακόπτη το ρεύµα χειρισµού. Ο διακόπτης ούτος δέον να αποκαθιστά το κύκλωµα χειρισµού µόνον όταν άπασαι αι θύραι του φρέατος είναι κλεισταί.
17) Εις τον ρυθµιστήν ταχύτητος δέον να εγκαθίσταται διακόπτης διακόπτων το κύκλωµα χειρισµού και τροφοδοτήσεως όταν ο θαλαµίσκος υπερβή την οριακήν ταχύτητα.
18) Ο διακόπτης αρπάγης δέον όπως ευχερώς διακόπτη το κύκλωµα χειρισµού και τροφοδοτήσεως εις περίπτωσιν λειτουργίας της αρπάγης.
Η επαναφορά τούτου, δέον όπως µη είναι δυνατή εφ’ όσον δεν επανέλθη η αρπάγη εις την κανονικήν θέσιν αυτής. Η επαναφορά του διακόπτου τούτου δυνατόν να γίνεται είτε αυτοµάτως είτε δια της χειρός.
19) Εις ανάρτησιν θαλαµίσκου δια συρµατοσχοίνων, δέον όπως υπάρχη διακόπτης διακόπτων το κύκλωµα χειρισµού εις περίπτωσιν θραύσεως του ενός συρµατοσχοίνου ή εις περίπτωσιν χαλαρώσεως αυτών.
20) Ο θαλαµίσκος δέον όπως φέρη διακόπτην στάσεως κινδύνου όστις θα διακόπτη µονίµως το κύκλωµα χειρισµού.
Το όργανον χειρισµού του διακόπτου τούτου θα είναι χρώµατος ερυθρού και θα φέρη την πινακίδα: «ΣΤΑΣΙΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ». Ο διακόπτης ούτος δυνατόν να επανέρχηται αυτοµάτως τη βοηθεία ετέρου ανεξαρτήτου διακόπτου ευρισκοµένου εντός του θαλαµίσκου.

21) Αι πέδαι δέον να επενεργώσιν αµέσως όταν διακοπή το κύκλωµα χειρισµού ή τµήµα τι του κυκλώµατος ασφαλείας, έστω και εάν το κύριον ρεύµα του κινητήρος παραµένει.
22) Οι ανελκυστήρες προσώπων δέον να έχουν δύο ηχητικάς συσκευάς δια το σήµα κινδύνου, εγκατεστηµένες έξωθι του φρέατος και χειριζοµένας εκτ ου θαλαµίσκου.
Η µία των ηχητικών συσκευών δέον να εγκαθίσταται εντός της εισόδου του οικήµατος, η δε ετέρα εις διάδροµον ενός των µεσορόφων.
Το ακουστικόν σήµα δέον όπως είναι ιδιάζοντος ήχου και ευκρινώς ακουστόν εις το διαµέρισµα του θυρωρού ως και εις πρόσωπόν τι ευρισκόµενον εντός του οικήµατος.
Προσθέτως τηλεφωνική σύνδεσις του θαλαµίσκου δια την µετάδοσιν του σήµατος κινδύνου συνιστάται, επιβάλλεται δε εις ανελκυστήρας των οποίων η διαδροµή υπερβαίνει τα 30 µέτρα.
23) Εις θαλαµίσκους µε εσωτερικάς θύρας εφ’ όσον δεν διακρίνεται η ένδειξις ορόφου επί των θυρών του φρέατος δέον όπως φέρουσιν συσκευήν δεικνύουσαν την θέσιν του
θαλαµίσκου.
24) Κατά τα λοιπά ο ηλεκτρικός εξοπλισµός δέον να είναι σύµφωνος των εν ισχύι κανονισµών εκτελέσεως εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων όπου δεν αντίκεινται προς
τας παρούσας διατάξεις.

Άρθρον 20.

Συντήρησις ανελκυστήρος.
1) Έκαστος ανελκυστήρ δέον να υπόκειται εις συστηµατικόν έλεγχον της καλής καταστάσεως και λειτουργίας αυτού, τουλάχιστον δις µηνιαίως.
2) Κατά τον έλεγχον δέον να εκτελούνται αι κάτωθι εργασίαι:
α) Να εξετάζωνται τα τοιχώµατα του φρέατος της οροφής και του πυθµένος αυτού.
β) Να επιθεωρήται ο ισοζυγισµός των ευθυντηρίων ράβδων.
γ) Να επιθεωρήται το εύκαµπτον καλώδιον ως και το κυτίον συνδέσεως (κλέµενς).
δ) Να επιθεωρήται και να καθαρίζωνται οι διακόπται ασφαλείας και περιµανδαλώσεως εντός του φρέατος.
ε) Να επιθεωρήται η συσκευή αρπάγης και η λειτουργία του διακόπτου αυτής.
στ) Να εξετάζηται η λειτουργία των διακοπτών τέρµατος διαδροµής και κινητού δαπέδου θαλαµίσκου και ψευτοδαπέδου, εφ’ όσον υφίσταται τοιούτον.
ζ) Να εξετάζωνται τα σηµεία προσδέσεως των συρµατοσχοίνων επί του θαλαµίσκου και αντιβάρου.
η) Να εξετάζηται η κατάστασις των συρµατοσχοίνων, καθ’ όλον το µήκος αυτών έναντι µηχανικής καταπονήσεως, ή άλλης τυχόν φθοράς.
θ) Να λιπαίνωνται άπαντα τα κινούµενα εξαρτήµατα του ανελκυστήρος.
ι) Να εξετάζηται η καλή λειτουργία του κώδωνος κινδύνου.
ια) Να εξετάζηται η κατάστασις των φερµουΐτ της πέδης ως επίσης τα πέδιλα των ευθυντηρίων ράβδων.
ιβ) Να πληρούται δι’ ελαίου το κιβώτιον του ατέρµονος.
ιγ) Να πληρούται δι’ ελαίου το κιβώτιον του αυτοµάτου διακόπτου εφ’ όσον ούτος χρήζει τούτου.
ιδ) Να ωµοµετρώνται άπαντα τα κυκλώµατα δια την εξακρίβωσιν τυχόν υπαρχούσης διαρροής.
ιε) Να εξετάζωνται αι επαφαί των ηλεκτρονόµων ορόφων, ως επίσης και των ηλεκτρονόµων ανόδου – καθόδου.ιστ) Να εξετάζηται η ολίσθησις των συρµατοσχοίνων επί της τροχαλίας τριβής και του ρυθµιστού ταχύτητος.
ιζ) Να εξετάζηται η λειτουργία του ηλεκτρονόµου παρουσίας τάσεως, έναντι γης εις µεταλλικά µέρη (ρελλαί διαφυγής).
ιη) Να εξετάζηται η κατάστασις των ασφαλειών (µήπως εβραχυκλώθησαν παρ’ αναρµοδίου προσώπου).
ιθ) Να εξετάζηται ο φωτισµός του θαλαµίσκου, µηχανοστασίου, τροχολιοστασίου και φρέατος.
α) Εν γένει να εξετάζηται η καλή λειτουργία του ανελκυστήρος.
3) Μεθ’ έκαστον έλεγχον δέον να λαµβάνωνται τα κατάλληλα µέτρα προς άρσιν των τυχόν διαπιστωθεισών φθορών, ελλείψεων ή ζηµιών για την ασφαλή και κανονικήν λειτουργίαν του ανελκυστήρος, διακοπτοµένης εν τω µεταξύ της λειτουργίας αυτού µέχρι της πλήρους τακτοποιήσεώς των εις περίπτωσιν καθ’ ην αύται κρίνονται επικίνδυνοι τιθεµένων πινακίδων επί πασών των θυρών αναγραφουσών: «ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ Ο ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡ ∆ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ»

.
Άρθρον 21.

Εγκατάστασις ανελκυστήρος.
1) Από της δηµοσιεύσεως του παρόντος η άδεια εγκαταστάσεως του ανελκυστήροςκαταργείται. Ο εγκαταστάτης υποχρεούται όπως προ της ενάρξεως οιασδήποτε εργασίας διατην εγκατάστασιν τούτου υποβάλη εις την αρµοδίαν υπηρεσίαν τα κάτωθι:
α) Υπεύθυνον δήλωσιν του ιδιοκτήτου περί αναθέσεως της εγκαταστάσεως εις πρόσωπον έχων το προς τούτο δικαίωµα.
β) Υπεύθυνον δήλωσιν του αδειούχου εγκαταστάτου περί αναλήψεως της ως άνω εργασίας.
γ) Υπεύθυνον δήλωσιν του Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονος της οικοδοµής περί υπάρξεως ικριωµάτων εντός του φρέατος του ανελκυστήρος εις έκαστον όροφον.
δ) Λεπτοµερή σχέδια της µηχανολογικής και ηλεκτρολογικής εγκαταστάσεως του ανελκυστήρος προς έγκρισιν.
2) Μετά την αποπεράτωσιν της εγκαταστάσεως η ∆ΕΗ θα χορηγή ρεύµα µόνον δια δοκιµάς και δια χρονικόν διάστηµα 45 (τεσσαράκοντα πέντε) ηµερών δι’ υπευθύνου δηλώσεως του αδειούχου εγκαταστάτου ότι η εγκατάστασις επερατώθη και είναι σύµφωνος προς τους ισχύοντας κανονισµούς. Κατά το ανωτέρω χρονικόν διάστηµα ο αδειούχος εγκαταστάτης φέρει ακεραίαν την ευθύνην δια παν συµβησόµενον. Εις περίπτωσιν διακοπής της ηλεκτροδοτήσεως ανελκυστήρος λόγω επισυµβάντος
ατυχήµατος ή λόγω διαπιστώσεως σοβαρών ελλείψεων υπό της αρµοδίας υπηρεσίας η ∆.Ε.Η. δύναται να χορηγή ρεύµα δοκιµής επί δεκαήµερον κατόπιν υποβολής αιτήσεως του αδειούχου εγκαταστάτου ή συντηρητού µετά υπευθύνου δηλώσεως, ότι αναλαµβάνη ακεραίαν την ευθύνην δια παν τυχόν συµβησόµενον.

Άρθρον 22.

Άδεια λειτουργίας.
1) Άµα τη αποπερατώσει της εγκαταστάσεως και εντός 20 (είκοσι) ηµερών από της χορηγήσεως ρεύµατος παρά της ∆ΕΗ ο ενδιαφερόµενος ιδιοκτήτης οφείλει να ζητήση δι’
αιτήσεώς του την άδειαν λειτουργίας παρά της αρµοδίας υπηρεσίας του Υπουργείου Βιοµηχανίας συνυποβάλλων τα κάτωθι:α) Σχέδιον εις τριπλούν υπό κλίµακα 1:10 έως 1:50 εµφαίνον το σύνολον της εγκαταστάσεως εν κατόψει και τοµήν (φρέαρ, µηχανοστάσιον, θαλαµίσκον, κινητήριον µηχανήν κλπ.).
β) Σχέδιον σχηµατικής παραστάσεως της συνδεσµολογίας του κινητήρος µετά των συναφών συσκευών χειρισµού και ασφαλείας µετά της διατοµής των χρησιµοποιηθέντων
αγωγών εις όλους τους κλάδους των κυκλωµάτων.
γ) Τεχνικόν περιγραφικόν υπόµνηµα της εγκαταστάσεως συµφώνως προς το υπό της υπηρεσίας καθορισθησόµενον υπόδειγµα.
δ) Υπολογισµόν των ευθυντηρίων ράβδων του θαλαµίσκου ή αντιβάρου εν περιπτώσει καθ’ ην θα είναι εφωδιασµένον τούτο δια συσκευής αρπάγης.
ε) Υπολογισµόν των συρµατοσχοίνων αναρτήσεως θαλαµίσκου – αντιβάρου.
στ) Υπολογισµόν τυµπάνου ή τροχαλίας τριβής.
ζ) Υπολογισµόν ισχύος εγκατασταθέντος κινητήρος.
η) Υπολογισµόν της υπό του ρυθµιστού ταχύτητος ασκουµένης δυνάµεως επί της συσκευής αρπάγης.
θ) Υπεύθυνον βεβαίωσιν του εργοστασίου κατασκευής ή του αντιπροσώπου εµφαίνουσαν τα κατασκευαστικά στοιχεία των χρησιµοποιηθέντων συρµατοσχοίνων
αναρτήσεως και της συσκευής αρπάγης.
ι) Υπεύθυνον βεβαίωσιν διπλωµατούχου Μηχανικού περί αντοχής του φέροντος οργανισµού.
ια) Προϋπολογισµόν της αξίας του συνόλου της εγκαταστάσεως.
ιβ) Τα κεκανονισµένα παράβολα. Εις περιπτώσεις επεκτάσεως, ανακαινίσεως ή διαρρυθµίσεως υφισταµένων ανελκυστήρων δια των οποίων τροποποιούνται τα αρχικά στοιχεία αυτών δια την ανανέωσιν της αδείας λειτουργίας απαιτείται η υποβολή εκ των ως άνω δικαιολογητικών της µελέτης όσων τροποποιούνται δια των προβλεποµένων εργασιών. ∆ιευκρίνησις. Αρχικά στοιχεία του ανελκυστήρος νοούνται: α) αι στάσεις, β) το ωφέλιµον φορτίον, γ) αι διαστάσεις του φρέατος, δ) η θέσις του µηχανοστασίου, ε) το ηλεκτρικόν κύκλωµα χειρισµού, στ) η ταχύτης.
2) Η άδεια λειτουργίας χορηγείται κατόπιν επιτοπίου επιθεωρήσεως και ελέγχου της εγκαταστάσεως υπό της αρµοδίας Υπηρεσίας, διενεργουµένου εντός δεκαηµέρου από της υποβολής της αιτήσεως προς πιστοποίησιν της εκτελέσεως αυτής συµφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος.
3) Κατά τας εκτελουµένας δοκιµάς και επιθεώρησιν, δέον κυρίως να επαληθεύωνται:
α) Η ύπαρξις απάντων των συσκευών ασφαλείας.
β) Η καλή λειτουργία αυτών.
γ) Αι διατοµαί των χρησιµοποιηθέντων αγωγών και η µόνωσις αυτών έναντι γης ήτις, δέον να είναι τουλάχιστον 250.000 ΩΜ.
δ) Η καλή εκτέλεσις των γειώσεων.
ε) Η διάµετρος των χρησιµοποιουµένων συρµατοσχοίνων.
στ) Η ασφαλής λειτουργία της συσκευής αρπάγης µετά του ωφελίµου τουλάχιστον φορτίου, εν κινήσει, µέσω του ρυθµιστού ταχύτητος.
ζ) Η λειτουργία των τερµάτων διαδροµής.
η) Η καλή λειτουργία του συστήµατος προµανδαλώσεως.
θ) Η µη ολίσθησις των συρµατοσχοίνων.
ι) Η καλή λειτουργία της πέδης.
ια) Η δια δοκιµαστικής διαδροµής προς τα άνω και κάτω οµαλή και απρόσκοπτος λειτουργία του ανελκυστήρος.

ιβ) Η ύπαρξις πινακίδων αναγραφουσών:
– Προσοχή ο ανελκυστήρ δεν λειτουργεί λόγω βλάβης.
– Προσοχή ο ανελκυστήρ δεν λειτουργεί λόγω συντηρήσεως, ανά µίαν δι’ εκάστην θύραν φρέατος.
ιγ) Παν κρινόµενον παρά του αρµοδίου τεχνικού υπαλλήλου αναγκαίον, συµφώνως των παρόντων διατάξεων.
4) Ο εκτελέσας την εγκατάστασιν υποχρεούται να διαθέση δια τας δοκιµάς του ανελκυστήρος και κατά την επιθεώρησιν αυτού το απαιτούµενον προσωπικόν, ως και τα
απαραίτητα όργανα, εργαλεία, βάρη κλπ. να παρίσταται δε κατά την εκτέλεσιν του ελέγχου και δοκιµάς, εφ’ όσον ήθελε ζητηθή τούτο παρά της Υπηρεσίας.
5) Μετά την εκτέλεσιν του ελέγχου και προ της χορηγήσεως της αδείας λειτουργίας ο ενδιαφερόµενος ιδιοκτήτης, δέον να υποβάλη υπεύθυνον δήλωσιν περί αναθέσεως της
συντηρήσεως του ανελκυστήρος εις πρόσωπον έχον το προς τούτο δικαίωµα ως και υπεύθυνον δήλωσιν του προσώπου τούτου περί αναλήψεως της συντηρήσεως του ανελκυστήρος. Ο ιδιοκτήτης του ανελκυστήρος, δέον όπως υποβάλη επίσης εντός διµήνου από της λήψεως της αδείας λειτουργίας του ανελκυστήρος, υπεύθυνον δήλωσιν περί αναθέσεως της επιτηρήσεως του ανελκυστήρος, εις οδηγόν ή θυρωρόν ή φύλακα κατά περίπτωσιν αναφέροντος τούτον ονοµαστικώς εν τη δηλώσει.

Άρθρον 23.

Β. Ανελκυστήρες φορτίων άνευ οδηγού, εις τους οποίους λόγω διαστάσεων θαλαµίσκου ή θυρών δεν δύναται να εισέλθη άτοµον άνευ ιδιαιτέρας προσπαθείας και µέχρις ωφελίµου φορτίου 300 KG.
Β1. Φρέαρ διαδροµής ανελκυστήρων.
1) Ο θαλαµίσκος και το αντίβαρον, δέον να κινούνται εντός ιδιαιτέρου φρέατος κτιστού ή εκ µεταλλικής κατασκευής (πλέγµατος), ως εν άρθρω 3 παρ. 6 του παρόντος.
2) Εν περιπτώσει καθ’ ην εκ των πραγµάτων είναι αναγκαία η τοποθέτησις παραθύρων εντός του φρέατος, δέον όπως ταύτα κλείωνται κατά τοιούτον τρόπον ώστε να µην είναι δυνατόν το άνοιγµα αυτών παρά µόνον από την έξω πλευράν του φρέατος δι’ ειδικών µέσων.
3) Η επιφάνεια του φρέατος δεν δύναται να υπερβαίνη το εν τετρ. µέτρον.
4) Το δάπεδον του φρέατος δέον να υπολογίζεται ούτως ώστε να δύναται να δεχθή την κρούσιν εκ της ελευθέρας πτώσεως του θαλαµίσκου, πλήρως φορτισµένου, ή του αντιβάρου αυτού.
Β2. Θύραι φρέατος.
1) Αι είσοδοι του φρέατος, δέον να κλείωνται δια θυρών µεταλλικών το ελεύθερον ύψος των οποίων να µην υπερβαίνει το εν µέτρον. Μεταξύ των φύλλων θύρας κατά το κλείσιµον αυτών απαγορεύεται η ύπαρξις διακένου µεγαλυτέρου των 5 χιλιοστών, γενικώς δε αύται πρέπει να είναι ούτω διαµορφωµέναι ώστε να
µην υπάρχη περίπτωσις τυχαίου τραυµατισµού.
2) Αι θύραι του φρέατος δέον να φέρουν επαφάς ασφαλείας ώστε να αποκλείεται η λειτουργία της κινητηρίου µηχανής, εφ’ όσον δεν είναι κλεισταί όλαι αι θύραι εισόδου του
φρέατος.
3) Εκάστη θύρα εισόδου του φρέατος, δέον να ασφαλίζηται δι’ ειδικού µανδάλου, ώστε να µην είναι δυνατόν ν’ ανοιχθή εφ’ όσον το δάπεδον του θαλαµίσκου δεν ευρίσκεται εντός ζώνης διαδροµής 15 εκ. του µέτρου άνωθεν ή κάτωθεν του επιπέδου στάσεως αυτού.
4) Εάν η στάθµη της θύρας ευρίσκεται εις την στάθµην δαπέδου του ορόφου, δέον όπως το εν παραγράφω 3 µάνδαλον φέρει και επαφήν προµανδαλώσεως.5) Αι είσοδοι του φρέατος δέον να φωτίζωνται επαρκώς.
Β3. Πινακίδες θυρών.
1) Εις την εξωτερικήν πλευράν των εισόδων εις το φρέαρ του ανελκυστήρος, δέον όπως τοποθετούνται πινακίδες, ως κάτωθι:
– Ανελκυστήρ φορτίων …………
– Βάρος ανυψώσεως ………
– Απαγορεύεται η είσοδος ατόµων ………
– Συντηρητής ………
– Αριθ. τηλ. ………
Β4. Ο θαλαµίσκος και τα αντίβαρα, δέον να κινούνται επί δύο τουλάχιστον διευθυντηρίων ράβδων µεταλλικών µέσω πεδίλων ολισθήσεως λιπαινοµένων δι’ αυτοµάτων
λιπαντήρων. Ο θαλαµίσκος ή τα αντίβαρα πρέπει να οδηγώνται και να διατάσσωνται κατά τρόπον αποκλείοντα την εκφυγήν τούτων εκ των διευθυντηρίων ράβδων, ακόµη και εάν ο θαλαµίσκος ή τα αντίβαρα υπερβούν τα κανονικά όρια της διαδροµής αυτών.
2. Ο θαλαµίσκος δέον να είναι µεταλλικός να φέρη διάταξιν ασφαλίσεως του φορτίου αποκλείουσαν ενδεχοµένην µετακίνησιν τούτου.
Β5. Μηχανοστάσιον – Τροχαλιοστάσιον.
1) Ο κινητήριος µηχανισµός του ανελκυστήρος ως και αι διάφοραι συσκευαί λειτουργίας αυτού επιτρέπεται να εγκαθίστανται εις οιανδήποτε θέσιν εντός ή εκτός του φρέατος επί σταθερού δαπέδου και ύψους χώρου τουλάχιστον 1 µέτρου υπό την προϋπόθεσιν ότι η συντήρησίς των θα είναι ευχερής θα προφυλάσσωνται δε δια καταλλήλων µέσων ώστε να αποκλείονται ο τυχαίος τραυµατισµός ατόµου τινος.
2) Εντός του χώρου του µηχανοστασίου, δέον όπως τοποθετηθή γενικός διακόπτης του ρεύµατος κινήσεως ως και ιδιαιτέρα λυχνιολαβή προς φωτισµόν αυτού.
3) Το µηχανοστάσιον και το τροχαλιοστάσιον, δέον να είναι ευκόλως προσπελάσιµα δια κοινοχρήστων χώρων.
Β6. Αντίβαρον.
Το βάρος του αντιβάρου, δέον να είναι ίσον προς το βάρος του θαλαµίσκου, πλέον το ήµισυ του ωφελίµου φορτίου. Το αντίβαρον δέον να είναι συγκρότηµα βαρών µεταλλικών συνδεδεµένων σταθερώς µεταξύ των ώστε να είναι αδύνατος ο αποχωρισµός αυτών ακόµη και εις περίπτωσιν πτώσεως αυτού εκ της οροφής του φρέατος.
Β7. Κινητήριαι µηχαναί και συσκευαί.
1) Αι κινητήριαι µηχαναί των ανελκυστήρων φορτίων άνευ οδηγού δέον να είναι ηλεκτροκίνηται.
2) Η ταχύτης του θαλαµίσκου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνη τα 0,50 Μ/SEC.
3) Η κινητήριος µηχανή δέον να φέρη ηλεκτρικήν πέδην.
4) Ο υπολογισµός της τροχαλίας τριβής ή του τυµπάνου δέον να γίνεται ως και των ανελκυστήρων προσώπων µε τον θάλαµον φορτισµένον δια του ωφελίµου φορτίου.
5) Η διάµετρος της τροχαλίας τριβής ή του τυµπάνου δέον να είναι το 35πλάσιον της διαµέτρου των χρησιµοποιουµένων συρµατοσχοίνων.
Β8. Μέσα αναρτήσεως.
1) Η ανάρτησις του θαλαµίσκου ή των αντιβάρων επιτρέπεται να γίνεται δια δύο τουλάχιστον χαλυβδίνων συρµατοσχοίνων.
2) Η ελαχίστη επιτρεποµένη διάµετρος των χαλυβδίνων συρµατοσχοίνων είναι 6,5 χιλ. ο δε συντελεστής ασφαλείας υπολογισµού τούτων εις εφελκυσµόν πρέπει να είναι τουλάχιστον
10.3) Τα συρµατόσχοινα επίσης δέον να πληρούν τας διατάξεις του άρθρου 18 όσον αφορά την σύνδεσιν τούτων, την αντοχήν εις έλξιν, τον τρόπον στερεώσεως ως και τον υπολογισµόν αυτών.
Β9. Ηλεκτρικός εξοπλισµός και χειρισµός του ανελκυστήρος.
1) ∆ια τον ηλεκτρικόν εξοπλισµόν και χειρισµόν του ανελκυστήρος εφαρµόζονται αι διατάξεις του άρθρου 19 µη επιβαλλοµένων των κάτωθι:
α) Της διακρίσεως δια χρωµάτων των διαφόρων ηλεκτρικών κυκλωµάτων χειρισµού.
β) Του φωτισµού του θαλάµου.
2) Ο αγωγός γειώσεως της κινητηρίου µηχανής επιτρέπεται να είναι διατοµής τουλάχιστον ίσης προς την διατοµήν των ενεργών αγωγών τροφοδοτήσεως του κινητήρος, να
καταλήγη δε προ του µετρητού υδρεύσεως. Εις περίπτωσιν τοποθετήσεως του κινητηρίου µηχανισµού εις χώρον του δώµατος, ο αγωγός γειώσεως δέον να είναι τουλάχιστον 16 τ. χιλ.
3) Κοµβία χειρισµού δέον να εγκαθίστανται µόνον εξωτερικώς των θυρών του φρέατος.
4) Αι παράγραφοι 7, 8, 9, 10, 12, 16, 19, 20, 22, 23 του άρθρου 19 δεν εφαρµόζονται εις τους παρόντας ανελκυστήρας.
Β10. Συντήρησις ανελκυστήρος.
1) Ο ανελκυστήρ δέον να υπόκειται εις συστηµατικόν έλεγχον της καλής καταστάσεως και λειτουργίας αυτού (συντήρησις) τουλάχιστον µίαν φοράν µηνιαίως.
2) Κατά τον έλεγχον δέον να εκτελώνται αι εργασίαι ως εν άρθρω 20 του παρόντος.
Β11. Εγκατάστασις ανελκυστήρος.
Ως εν άρθρω 21 του παρόντος.
Β12. Άδεια λειτουργίας.
Ως εν άρθρω 22 του παρόντος µη απαιτουµένης της αναθέσεως της επιτηρήσεως της καλής λειτουργίας του ανελκυστήρος εις οδηγόν ή θυρωρόν ή φύλακα.

Άρθρον 24.

1) Απαγορεύεται η εγκατάστασις, επέκτασις, διαρρύθµισις, ανακαίνισις και λειτουργία των ηλεκτροκινήτων ανελκυστήρων, άνευ των διατυπώσεων των άρθρων 21 και 22 του
παρόντος.
2) Εις λειτουργούντος ήδη ανελκυστήρος η αρµοδία Υπηρεσία επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να επιβάλη την εκτέλεσιν οιωνδήποτε µεταρρυθµίσεων εν τη εγκαταστάσει,
αίτινες ήθελον κριθή απαραίτητοι δια την κανονικήν και ασφαλή λειτουργίαν των ανελκυστήρων, ως και να διακόπτη την λειτουργίαν αυτών, εις περίπτωσιν επικινδύνου
λειτουργίας διαπιστουµένης κατά κανονικόν ή αυτεπάγγελτον έλεγχον, σφραγίζουσα τούτους καταλλήλως.
3) Κατά των ενεργειών της αρµοδίας υπηρεσίας επιτρέπεται ένστασις υποβαλλοµένη υπό παντός έχοντος έννοµον συµφέρον εντός προθεσµίας δέκα πέντε (15) ηµερών από της κοινοποιήσεώς των εις τους ενδιαφεροµένους ενώπιον του Υπουργού Βιοµηχανίας, όστις αποφαίνεται τελεσιδίκως κατόπιν γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου.

Άρθρον 25.

Χρησιµοποιούµενον προσωπικόν.
1) ∆ια την εκπόνησιν της µελέτης, την επίβλεψιν της εκτελέσεως και εκτέλεσιν, την επίβλεψιν της συντηρήσεως και συντήρησιν του ανελκυστήρος, δέον όπως χρησιµοποιούνται τα υπό των κειµένων διατάξεων προβλεπόµενα πρόσωπα, απαγορευοµένης της εκτελέσεως τωνεργασιών τούτων, ως και της αναθέσεως αυτών εις πρόσωπα στερούµενα του δικαιώµατος τούτου ή τυγχάνοντα υπάλληλοι ∆ηµοσίου ή ΝΠ∆∆ ή Οργανισµών κοινής ωφελείας.
2) Οι ανελκυστήρες γενικώς οι κινούµενοι εντός εµπορικών καταστηµάτων, Νοσοκοµείων, Κλινικών, Ξενοδοχείων, Θεάτρων και Κινηµατογράφων, Τραπεζών, ∆ηµοσίων
Οικηµάτων, ως και εις παν ακίνητον ένθα στεγάζονται πλέον των τεσσάρων ιδιωτικών γραφείων ή ιατρείων άνω του ισογείου, δέον απαραιτήτως όπως συνοδεύωνται παρ’ οδηγού ανελκυστήρος, εκτός εάν είναι εφωδιασµένοι δια συστήµατος αυτοµάτου επιλογής και εκτελέσεως κλήσεων (COLBECTIVE – SELLECTIVE).

Άρθρον 26.

Υποχρεώσεις συντηρητού, οδηγού και φύλακος του ανελκυστήρος.
1) Ο ασκών την συντήρησιν του ανελκυστήρος δέον να διαθέτη το κατάλληλον συνεργείον προσωπικού εξ ενός ηλεκτροτεχνίτου ∆΄ ειδικότητος και ενός βοηθού
ηλεκτροτεχνίτου ∆΄ ειδικότητος ή ενός ηλεκτροτεχνίτου ∆΄ ειδικότητος και ενός µηχανοτεχνίτου ανελκυστήρος, κεκτηµένους την κατά νόµον άδειαν δια την ανά 15θήµερον
τουλάχιστον συντήρησιν αυτού. Ούτοι δέον όπως εφοδιάζωνται παρά του ασκούντος την συντήρησιν του ανελκυστήρος δια των καταλλήλων οργάνων και µέσων δια την καλήν συντήρησιν αυτού.
2) Ούτος δέον όπως απασχολή προσωπικόν ανάλογον του αριθµού των αναληφθέντων παρ’ αυτού συντηρήσεων, υπολογιζοµένου ενός συνεργείου δια πέντε το πολύ συντηρήσεις ανελκυστήρων ηµερησίως και δια 25 εργασίµους ηµέρας µηνιαίως.
3) Επίσης ούτος δεν δύναται να χρησιµοποιή και επιβλέπη πλέον των τεσσάρων συνεργείων, δέον δε να διαθέτη και εν εφεδρικόν δια την άµεσον αντιµετώπισιν
παρουσιασθησοµένης ανάγκης.
4) Ούτος ο ασκών την συντήρησιν δέον όπως τηρή δι’ έκαστον ανελκυστήρα ειδικόν βιβλιάριον, θεωρηµένον από το οίκειον Αστυνοµικόν Τµήµα και ευρισκόµενον εντός του
Μηχανοστασίου εις θέσιν ασφαλή, εις ο θα αναγράφωνται άπασαι αι επιθεωρήσεις του ανελκυστήρος από της παραλαβής τούτου υπό της αρµοδίας Υπηρεσίας, αι τυχόν αλλαγαί εξαρτηµάτων και αι υποδείξεις τούτου, θα υπογράφηται δε παρά του τεχνίτου µεθ’ εκάστην συντήρησιν ως επίσης και παρά του ιδιοκτήτου ή του εντεταλµένου διαχειριστού του οικήµατος ή εξουσιοδοτηµένου παρά τούτου προσώπων.
5) Ο ασκών την συντήρησιν υποχρεούται εις την ετησίαν επιθεώρησιν του ανελκυστήρος δια διπλωµατούχου Μηχανολόγου – Ηλεκτρολόγου του Ε.Μ.Π. ή ισοτίµου Σχολής της ηµεδαπής ή αλλοδαπής. Ο αδειούχος συντηρητής οφείλει να επιθεωρή τον ανελκυστήρα τουλάχιστον µίαν φοράν το δίµηνον υπογράφων εις το βιβλιάριον συντηρήσεων.
6) Οι ιδιοκτήται ή εντεταλµένοι διαχειρισταί του οικήµατος οφείλουν αµελλητί να συµµορφωθώσι προς τας εν τη προηγουµένη παραγράφω υποδείξεις του συντηρητού.
Ο συντηρητής οφείλει να παρακολουθήση την συµµόρφωσιν, εν περιπτώσει δε µη συµµορφώσεως των ιδιοκτητών ή εντεταλµένων διαχειριστών προς τας υποδείξεις αυτού,
υποχρεούται όπως αναφέρη τούτο εις το Υπουργείον Βιοµηχανίας.
7) Ο ασκών την συντήρησιν υποχρεούται όπως εκµανθάνη τον θυρωρόν ή τον εντεταλµένον φύλακα τα κάτωθι:
α) Να διακόπτη τον γενικόν διακόπτην εις το µηχανοστάσιον.
β) Να απελευθερώνη εγκλωβισµένον πρόσωπόν τι δια χειρισµού του χειροκινήτου βαρούλκου.

8) Ο οδηγός ανελκυστήρος υποχρεούται καθηµερινώς και προ της θέσεως εις λειτουργίαν του ανελκυστήρος να επαληθεύη τα κάτωθι:
α) Ότι ο θαλαµίσκος δεν δύναται να τεθή εις λειτουργίαν εάν µία θύρα εισόδου εις το φρέαρ είναι ανοικτή ή δεν είναι κανονικώς κλεισµένη.
β) Ότι η πέδη της κινητηρίου µηχανής λειτουργή κανονικώς.
γ) Ότι το σήµα κινδύνου ως και ο φωτισµός του θαλάµου λειτουργούν κανονικώς.
δ) Ότι άπαντα τα κοµβία του πίνακος χειρισµού του θαλαµίσκου λειτουργούν κανονικώς.
9) Ο οδηγός υποχρεούται να γνωρίζη τον τρόπον απελευθερώσεως εγκλωβισµένων ατόµων εντός του θαλαµίσκου, ακόµη και εις περίπτωσιν λειτουργίας της συσκευής αρπάγης, ως και τας βασικάς διατάξεις του παρόντος.
10) Ούτος υποχρεούται όπως τηρή καθαρόν τον θαλαµίσκον του ανελκυστήρος.
11) Επίσης υποχρεούται όπως ειδοποιή πάραυτα τον αδειούχον συντηρητήν εις περίπτωσιν βλάβης του ανελκυστήρος αναρτών προηγουµένως πινακίδας εις απάσας τας θύρας εισόδου εις το φρέαρ αναγραφούσας «ΠΡΟΣΟΧΗ Ο ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡ ∆ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ».
12) Εις περίπτωσιν µη υπάρξεως οδηγού ο θυρωρός ή ο εντεταλµένος φύλαξ υποχρεούται να ειδοποιή πάραυτα τον συντηρητήν ή εγκαταστάτην εις περίπτωσιν καθ’ ην ο
ανελκυστήρ παρουσιάση ανωµαλίαν τινά.
13) Ούτος υποχρεούται να διακόπτη το ρεύµα κινήσεως του ανελκυστήρος, εφ’ όσον κατά την ειδοποίησιν του συντηρητού διαταχθή να εκτελέση την εν λόγω ενέργειαν. ∆έον δε µετά ταύτα όπως αναρτήση εις απάσας τας θύρας εισόδου εις το φρέαρ πινακίδας αναγραφούσας «ΠΡΟΣΟΧΗ Ο ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡ ∆ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ».
14) Ο ιδιοκτήτης του ανελκυστήρος υποχρεούται όπως εις περίπτωσιν αλλαγής του συντηρητού του ανελκυστήρος, προσκοµίση εις την αρµοδίαν Υπηρεσίαν εντός τριών ηµερών από της αλλαγής, υπεύθυνου δήλωσιν περί αναθέσεως της συντηρήσεως του ανελκυστήρος εις αδειούχον συντηρητήν ως και υπεύθυνον δήλωσιν του αδειούχου συντηρητού περί αναλήψεως της συντηρήσεως του ανελκυστήρος, ειδοποιών εγγράφως ταυτοχρόνως τον προηγούµενον συντηρητήν. Εις περίπτωσιν καθ’ ην ο ασκών την συντήρησιν παραιτηθή της συντηρήσεως του ανελκυστήρος, υποχρεούται όπως ειδοποιή τον ιδιοκτήτην εγγράφως, τουλάχιστον 10 ηµέρας
προ της διακοπής υπ’ αυτού της συντηρήσεως γνωρίζων συγχρόνως τούτο εις την αρµοδίαν Υπηρεσίαν του Υπουργείου Βιοµηχανίας.

Άρθρον 27.

Μεταβατικαί διατάξεις.
1) Οι µέχρι της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος εγκατασταθέντες ανελκυστήρες, ως και εκείνοι, οίτινες ήθελον εγκατασταθή κατόπιν αδείας εκδοθείσης µέχρι της αυτής ως άνω ηµεροµηνίας παρά της αρµοδίας Υπηρεσίας, υπόκεινται εις τας διατάξεις των προ της ισχύος του παρόντος κειµένων διατάξεων.
2) Οµοίως δια πάσαν µεταρρύθµισιν ή ανακαίνισιν των εν τη προηγουµένη παραγράφω ανελκυστήρων εφαρµόζονται αι προ της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος διατάξεις εξαιρέσει των περιπτώσεων καθ’ ας είναι δυνατή και κρίνεται απαραίτητος κατά την κρίσιν της αρµοδίας Υπηρεσίας ή εφαρµογή του παρόντος Β.∆. εν όλω ή εν µέρει.
3) Ο ασκών την συντήρησιν δύναται ν’ απασχολή, κατ’ εξαίρεσιν του άρθρου 25 παρ. 1 του παρόντος, δια χρονικόν διάστηµα µέχρι τριών ετών από της ισχύος του και δια τον βοηθόν τεχνίτου εκάστου συνεργείου αδειούχον ηλεκτροτεχνίτην άλλης ειδικότητος, εφ’ όσον οι αδειούχοι ∆΄ ειδικότητος δεν επαρκώσι δια την συγκρότησιν των συνεργείων. Η µη ύπαρξιςανέργων Ηλεκτροτεχνιτών ∆΄ Ειδικότητος δέον να βεβαιούται υπό της αρµοδίας Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας.
4) Οι ανελκυστήρες οι λειτουργούντες εις Νοµούς οίτινες δεν διαθέτουν εις την περιοχήν των αδειούχους συνρηρητάς, δύνανται κατ’ εξαίρεσιν του άρθρου 26 παρ. 1 του παρόντος, και δια χρονικόν διάστηµα τριών ετών από της ισχύος του, να συντηρούνται, υπό των εγκαταστατών τούτων, άπαξ τουλάχιστον του µηνός.
5) ∆ι’ άπαντας τους µέχρι της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος εγκατασταθέντος ανελκυστήρας προσώπων ή φορτίων µεθ’ οδηγού, µη εφωδιασµένους δια συστήµατος
προµανδαλώσεως των θυρών φρέατος, επιβάλλεται όπως µερίµνη των ιδιοκτητών τούτων, εφοδιασθούν δια συστήµατος προµανδαλώσεως των θυρών φρέατος το βραδύτερον εντός του έτους από της ισχύος του παρόντος. Μετά την παρέλευσιν του χρονικού τούτου διαστήµατος ο συντηρητής του ανελκυστήρος υποχρεούται όπως παραιτηθή της συντηρήσεως, γνωρίζων τούτο ως και τους λόγους της παραιτήσεώς του, εις το Υπουργείον Βιοµηχανίας και εις τον
ιδιοκτήτην του ανελκυστήρος.

Άρθρον 28.

1) ∆ια του παρόντος Βασιλικού ∆ιατάγµατος καταργούνται το από 5.2.1963 Β. ∆ιάταγµα υπ’ αριθ. 127 «περί κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτροκινήτων ανελκυστήρων», ως και πάσα διάταξις Β.∆. ή κανονισµού αντικειµένη προς τας διατάξεις του παρόντος, αφορώσαι την κατασκευήν και λειτουργίαν των ανελκυστήρων.
2) Η ισχύς του παρόντος Β. ∆ιατάγµατος άρχεται τρεις µήνας µετά την δηµοσίευσίν του εις την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Εις τον αυτόν επί της Βιοµηχανίας Υπουργόν ανατίθεµεν την δηµοσίευσιν και εκτέλεσιν
του παρόντος Βασιλικού ∆ιατάγµατος.
Εν Αθήναις τη 23 ∆εκεµβρίου 1965
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ι. ΤΟΥΜΠΑΣ

Comments are closed.