Περί καταργήσεως και αντικαταστάσεως του από 11.11.58 β.δ/τος «περί τροποποιήσεως του άρθρ. 10 του από 25.5.38 β.δτος «περί χορηγήσεως αδειών και πτυχίων ηλ/κών εγκαταστάσεων Δ’ Ειδικότητος (ανελκυστήρων)

Κατεβάστε το pdf

Καταργήθηκε από το :
Π.Δ. 108/2013, (ΦΕΚ 141/Α/12.6.2013) «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα»

 

ΠΑΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ’όψιν:

1) Τας διατάξεις του Ν. 6422/34 περί αιτήσεως του Επαγγέλµατος τυ Μηχανολόγου- Ηλεκτρολόγου κ.λ.π. ή και ίδια τα άρθρα 3,5 και 10 αυτού.
2) Το άρθρον 12 του Ν. 2379/22 περί ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
3)Την υπ’αρίθµ. 47 π.ε. γνωµάτευσιν του παρά τω Υπουργείω Βιοµηχανίας Συµβούλιο Ενέργειας, ως και την υπ’αριθµ. 318/1960 γνωµάτευσιν του Συµβουλίου Επικρατείας, προτάσει του Ηµετέρου επί της Βιοµηχανίας Υπουργού, απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν:

Άρθρο 1

Καταργείται το από 11.11.58 Β.∆. «περί τροποποιήσεως του άρθρου 10 του από 25.5.38 Β.∆. «περί χορηγήσεως αδειών και πτυχίων εγκαταστάσεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ∆’ Ειδικότητος ανελκυστήρος κ.λ.π.» και αντικαθίσταται ως ακολούθως:

Άρθρο 10

Βοηθητικόν Προσωπικόν
Οι αδειούχοι εγκαταστάται και συντηρηταί ανελκυστήρων υποχρεούνται, οι µεν πρώτοι κατά την εκτέλεσιν του ηλ/κου τµήµατος αυτών, οι δεν δεύτεροι κατά την υπ’αυτών ασκουµένην συντήρησιν ανελκυστήρων, όπως χρησιµοποιώσιν απαραιτήτως ως βοηθητικών προσωπικόν µόνον κατόχους αδείας ηλεκτροτεχνίτου, βοηθού ηλεκτροτεχνίτου και µαθητευόµενου ∆’ Ειδικότητας των χορηγούµενων κατά τα κατωτέρω:
1) Η άδεια ηλεκτροτεχνίτου ∆. Ειδικότητας χορηγείται κατόπιν εξετάσεων:
α) Εις πάς έχοντας πρακτικών εξετάσεων είς εγκαταστάσεις ανελκυστήρων ή τουλάχιστον των κατ ηλικίαν 21 ετών συµπληρωµένην,
β) Είς τους αδειούχους ηλεκτροτεχνίτες Α ή Γ ειδικότητας εφ’όσον έχουσι πρακτικήν επί πλέον εξάσκησιν είς εγκαταστάσεις ανελκυστήρων τουλάχιστον 2 ετών.
γ) Είς τους πτυχιούχους ανεγνωρισµένων Κατώτερων Σχολών ειδικότητας ηλεκτρολόγου, ή ιδρυθείσων κατά τις διατάξεις του Ν.∆. 1097/42 παρά ιδιωτών τοιούτων, εφ’όσον οι απολυθέντες εκ των τελευταίων τούτων είναι κάτοχοι του εν παρά 1.του άρθρου 1 του αυτού Ν.∆. αναφερόµενου πτυχίου ειδικότητας ηλεκτροτεχνίτου τους έχοντας 2 ετών τουλάχιστον εξάσκησιν είς εγκαταστάσεις και ηλικίαν 20 ετών συµπληρωµένην.
δ) Εις τους πτυχιούχους αναγνωρισµένων Μέσων Τεχνικών Σχολών της ειδικότητας του ηλεκτρολόγου τους έχοντας 1 έτους τουλάχιστον πρακτικήν εξάσκησιν είς εγκαταστάσεις ανελκυστήρων και ηλικίαν 20 ετών συµπληρωµένην.
2) Η άδεια βοηθού ηλεκτροτεχνίτου ∆’ ειδικότητας χορηγείται κατόπιν εξετάσεων:
α)Είς τους έχοντας 2 ετών τουλάχιστον πρακτικήν εξάσκησιν είς εγκαταστάσεις ανελκυστήρων και ηλικία 18 ετών τουλάχιστον.
β) Είς τους αδειούχους ηλεκτροτεχνίτες Α’ ή Γ’ Ειδικότητας εφ’όσον έχουν πρακτικήν επί πλέον εξάσκησιν είς εγκαταστάσεις ανελκυστήρων τουλάχιστον 6 µηνών.
γ) Είς τους αδειούχους βοηθούς ηλεκτροτεχνίτου Α’ και Γ΄ειδικοτήτων εφ’όσον έχουσι επί πλέον πρακτικήν εξάσκησιν είς εγκαταστάσεις ανελκυστήρων, τουλάχιστον 1 (ενός) έτους.
δ)Είς τους πτυχιούχους ανεγνωρισµένων κατώτερων Τεχνικών Σχολών της Ειδικότητας του ηλεκτρολόγου ή ιδρυθείσων κατά τας διατάξεις του Ν.∆. 1097/42 παρά ιδιωτών τοιούτων, εφ’όσον οι απολυθέντες εκ των τελευταίων τούτων είναι κάτοχοι του εν παρ. 1 του άρθρου 1του αυτού Ν.∆. αναφερόµενου πτυχίου ειδικότητας ηλ/χνίτου τους έχοντας πρακτικήν εξάσκησιν είς εγκαταστάσεις ανελκυστήρων 6 (έξι) µηνών τουλάχιστον και ηλικίαν 18 ετών συµπληρωµένην.
3) Η άδεια µαθητευοµενου ηλεκτροτεχνίτου χορηγείται άνευ εξετάσεων είς τους προσκοµίζοντας βεβαίωσιν Τεχνίτου Γραφείου ή αδειούχου εγκαταστάτου ή συντηρητού
ανελκυστήρων ότι χρησιµοποιούνται είς εγκαταστάσεις ανελκυστήρων και έχοντας συµπληρωµένην ηλικίαν 16 ετών.
4) Οι αδειούχοι εγκαταστάται και συντηρηταί δικαιούνται να συµπληρώσιν τα συνεργεία αυτών δια µαθητευόµενων, µόνον εφ’όσον ανα δύο δυνεργεία χρησιµοποιούσιν ένα
αδειούχον ηλεκτροτεχνίτην και δύο αδειούχους βοηθούς ηλεκτροτεχνίτου τουλάχιστον. Οι αδειούχοι εγκαταστάται υποχρεούνται να τηρώσιν εν τω γραφείω αυτών ή τω εργοταξίω της εκτελούµενης εγκαταστάσεως ειδικόν βιβλίον ηµερολόγιον ονοµαστικής καταστάσεως του παρ’αυτών απασχολούµενου προσωπικού εκ τεχνιτών, βοηθών και µαθητευόµενων, τουτ’αυτό ισχύει και προκειµένου περί αδειούχων συντηρητών οίτινες υποχρεούνται να
τηρώσιν εν τοίς γραφείοις αυτών το ανωτέρω βιβλίον.
5) Οι αδειούχοι εγκαταστάται και συντηρηταί υποχρεούνται να χορηγώσιν εις τους εν τη υπηρεσία αυτών τεχνίτας βοηθούς και µαθητευόµενους, τη αιτήσει αυτών πιστοποιητικά εργασίας υπό τύπον υπευθύνου δηλώσεως προς ∆ηµοσίαν Αρχήν, εν οίς θα αναγράφεται, σύν τοίς άλλοις, απαραιτήτως και σαφώς το είδος εργασίας ή εργασιών είς άς απασχολείται ο επ’ονόµατι του οποίου εκδίδεται το πιστοποιητικόν εργασίας.
6) Ως πρακτική εξάσκησις διά την απόκτησιν των υπό του παρόντος καθοριζόµενων αδειών θα λαµβάνηται υπ’όψιν αδιακρίτως είτε αµιγής τοιαύτη είς το ηλεκτρικόν µέρος των εγκαταστάσεων, είτε µικτή τοιαύτη είς τε το ηλεκτρικόν και µηχανολογικόν µέρος αυτών. Αµιγής όµως πρακτική εξάσκησις είς µόνον το µηχανολογικόν µέρος των εγκαταστάσεων δεν παρέχει το δικαίωµα αποκτήσεως των υπό του παρόντος καθοριζόµενου αδειών βοηθητικού
προσωπικού ηλεκτρολόγων Γ’ Ειδικότητας.
7) Αι υπό του παρόντος άρθρου οριζόµεναι εξετάσεις διενεργούνται ενώπιον της εξεταστικής Επιτροπής του άρθρου 14 του από 25.5.38 Β.∆. «περί χορηγήσεως αδειών ∆’ Ειδικότητας , ως τούτο µεταγενέστερως ετροποποιήθη.
8) Πλήν των ειδικών διατάξεων του παρόντος, ως και των γενικότερων τοιούτων του από 25.5.38 Β.∆., ως τούτο µεταγενέστερως ετροποποιήθη, άπασαι αι γενικαό διατάξεις του από 13.2.57 Β.∆. περί χορηγήσεως αδειών Α’ Ειδικότητος, αί αφορώσαι την χορήγησιν αδειών βοηθητικού προσωπικού της ειδικότητος ταύτης (υποβολή αιτήσεων, δικαιολογητικών, εξετάστρων, θεώρησις αδειών, δικαιώµατα και υποχρεώσεις ποιναί κ.λ.π.) ισχύουσι και διά την χορήγησιν αδειών βοηθητικού προσωπικού ηλεκτρολόγων ∆’ Ειδικότητος.

Άρθρον 2.

Μεταβατική ∆ιάταξις
Εάν κατά τα δύο πρώτα έτη εφαρµογής του παρόντος ∆/τος ήθελε σηµειωθή σοβαρά έλλειψις ή ανεπάρκεια προσωπικού κεκτηµένου τα εις το προηγούµενο άρθρον καθοριζόµενα προσόντα, δύναται, µετ’ απόφασιν του Υπουργού Βιοµηχανίας, βεβαιούσαν ητιολογηµένως της συνδροµής τοιαύτης περιπτώσεως, να χορηγούνται, κατόπιν εξετάσεων, προσωπικού ∆’ειδικότητος εις αδειούχους ηλεκτορτεχνίτας και βοηθούς ηλεκτροτεχνίτου Α’ και Γ’ Εικδικοτήτων, ή και εις πρόσωπα αποδεδειγµένως ανήκοντα εις τον κλάδον ∆’Ειδικότητος κεκτηµένους ολιγώτερα των υπό του προηγούµενου άρθρου προσόντα. Αι άδειαι αύται θα είναι προσωριναί µέχρι συµπληρώσεως των υπό του παρόντος καθοριζοµένων προσόντων, οπότε αντικαθίστανται δι οριστικών τοιούτων άνευ νέων εξετάσεων. Αι προσωριναί άδειαι ανακαλούνται οπωσδήποτε και προ συµπληρώσεως ταύτης, εφ’όσον εν τω µεταξύ ήθελον εκλείψη οι λόγοι δι’ ούς αύται εχορηγήθησαν.

Η ισχύς του παρόντς ∆/τος άρχεται δύο µήνας µετά την δηµοσίευσιν τούτου εις την
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Εις τον αυτόν επί της Βιοµηχανίας Υπουργόν ανατίθεµεν την δηµοσίευσιν και εκτέλεσιν του
παρόντος ∆/τος.Εν Αθήναις τη 11 Μαΐου 1960
ΠΑΥΛΟΣ
Β.
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ν. ΜΑΡΤΗΣ

Comments are closed.