Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίον επιβλέψεως (συντηρήσεως) και υπηρεσίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δ’ ειδικότητος, ηλεκτροµηχανολογικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ανελκυστήρων και ηλεκτροκινήτων µηχανηµάτων ανυψώσεως και µεταφοράς.

Κατεβάστε το pdf

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

  • Άδειες εκτέλεσης εγκαταστάσεων Δ ειδικότητας : (άρθ. 2 – 3)
  • Προσόντα για την απόκτηση άδειας εγκαταστάσεων 1ης κατηγορίας : (άρθ. 4-5)
  • Προσόντα για την απόκτηση άδειας εγκαταστάσεων 2ης κατηγορίας : (άρθ. 6)
  • Πτυχία επίβλεψης συντηρήσεως εγκαταστάσεων Δ ειδικότητας : (άρθ. 7-11)
  • Εξαιρέσεις : (άρθ. 12-19)
  • Άδειες προσωπικού υπηρεσίας : (άρθ. 20-23)
  • Ειδικές διατάξεις : (άρθ. 24-28)
  • Ποινές : (άρθ. 29-31)

Τροποποιήθηκε από:
Π.Δ. 532/1989, (ΦΕΚ 223/Α/6.10.1989) «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ. 252/1988 (ΦΕΚ 106/Α/1988) και του Β.Δ. της 25 Μαΐου-14 Ιουνίου 1938 (ΦΕΚ 224/Α/1938) «περί ασκήσεως του επαγγέλματος του ηλεκτρολόγου»
Π.Δ. 349/1975, (ΦΕΚ 101/Α/31.5.1975) «Περί συμπληρώσεως των από 25 Μαΐου /14 Ιουνίου 1938 β. δ/τος «περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως (συντηρήσεως) και υπηρεσίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δ’ ειδικότητος, ηλεκτρομηχανολογικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ανελκυστήρων και ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων ανυψώσεως και μεταφοράς» και του από 7 ιουνιου/31 Ιουλίου 1946 β. δ/τος «περί χορηγήσεως πτυχίων χειριστών ηλεκτροκίνητων ανυψωτικών μηχανημάτων
(πλην ανελκυστήρων)»
Β.Δ. 992/1966, (ΦΕΚ 270/Α/7.12.1966) «Περί συμπληρώσεως των από 25 Μαΐου/ 14 Ιουνίου 1938 Β.Δ. περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως (συντηρήσεως) και υπηρεσίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δ ειδικότητος, ηλεκτρομηχανολογικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ανελκυστήρων και ηλεκτροκινήτων μηχανημάτων ανυψώσεως και μεταφοράς, και του από 7 Ιουνίου/ 31 Ιουλίου 1946 Β.Δ. περί χορηγήσεως πτυχίων χειριστών ηλεκτροκινήτων ανυψωτικών μηχανημάτων (πλην ανελκυστήρων)»
Β.Δ. 407/1966, (ΦΕΚ 105/Α/11.5.1966), (ΦΕΚ 105/Α/11.5.1966) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των από 13.2.1936 «περί συμπληρώσεως Δ/τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων» από 19.3.1938 «περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων βοηθητικού προσωπικού κατασκευής και επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΣΤ ειδικότητος παραγωγής, μετατροπής, μεταφοράς, μετασχηματισμού και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας», από 21.4.1965 «περί
διατάξεων τινών αφοροσών εις την άσκησιν επαγγέλματος υπό των Μέσων Τεχνικών Σχολών Εργοδηγών ειδικότητος Ηλεκτρολόγου» από 25.5.1958 «περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως συντήρησης και υπηρεσίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δ ειδικότητος, ηλεκτρομηχανολογικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ανελκυστήρων και ηλεκτροκινήτων μηχανημάτων ανυψώσεως και μεταφοράς»
Β.Δ. της 20.11/1958, (ΦΕΚ 218/Α/6.12.1958), (ΦΕΚ 218/Α/6.12.1958) «Περί τροποποιήσεως του άρθ. 10 του από 25.5.38 Β.Δ. «περί χορηγήσεως αδειών και πτυχίων επιβλέψεως και υπηρεσίας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Δ΄ Ειδικότητος, ανελκυστήρων κ.λπ.» → → → (το άρθ. 10)
Καταργήθηκε από το :
Π.Δ. 108/2013, (ΦΕΚ 141/Α/12.6.2013), (ΦΕΚ 141/Α/12.6.2013) «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα»

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β΄
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπόψιν τον Νόµον 6422 “περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του ηλεκτρολόγου, του µηχανολόγου ηλεκτρολόγου µηχανικού κλπ.” Και ιδία τα υπ’ αριθ. 3,5 και 10 άρθρα αυτού ως και το άρθρον 12 του Νόµου 2979 “περί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων” ως επίσηςτην υπ’ αριθ. 318 π.ε. σύµφωνον γνωµάτευσιν του παρά τω Υπουργείω Σιδηροδρόµων και Αυτοκινήτων Συµβουλίου Σιδηροδρόµων, τέλος δε την υπ’ αριθ. 81 ε.ε. γνωµάτευσιν του Συµβουλίου Επικρατείας.

Προτάσει του ηµετέρου επί των Σιδηροδρόµων και Αυτοκινήτων Υπουργού απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν.
Άρθρ. 1. Η χορήγησις αδειών εκτελέσεως και πτυχίων προσωπικού επιβλέψεως (συντηρήσεως) και υπηρεσίας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δ’ ειδικότητος, ως αύτη
καθορίζεται εν τω από 14 Οκτωβρίου 1937 επί τη βάσει του άρθρου 5 του νόµου 6422 εκδοθέντι διατάγµατι «περί διαιρέσεως των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κατ’ ειδικότητας και κατηγορίας», διέπεται υπό των διατάξεων του παρόντος.

Α΄) Άδειαι εκτελέσεως εγκαταστάσεων δ’ ειδικότητος
Άρθρ. 2. Η εκτέλεσις ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων της δ΄ ειδικότητος πρώτης και δευτέρας κατηγορίας, ήτοι εγκαταστάσεων ηλεκτροκινήτων εν γένει ανελκυστήρων και
ανυψωτικών µηχανηµάτων µεταφοράς, επιτρέπεται εις τους κεκτηµένους την δια του παρόντος οριζοµένην άδειαν εκτελέσεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 1ης και 2ας κατηγορίας της δ΄ ειδικότητος. – Από της δηµοσιεύσεως του παρόντος διατάγµατος ουδείς δύναται να εκτελή εγκαταστάσεις της δ΄ ειδικότητος, εάν δεν είναι εφωδιασµένος δι’ αντιστοίχου αδείας 1ης ή 2ας κατηγορίας.
Άρθρ. 3. Οι κάτοχοι αδείας εκτελέσεως εγκαταστάσεων 1ης κατηγορίας, ήτοι εγκαταστάσεων ηλεκτροκινήτων ανελκυστήρων, δικαιούνται να αναλαµβάνωσιν υπευθύνως
την εκτέλεσιν εγκαταστάσεων: α΄) Ανελκυστήρων προσώπων µετά ή άνευ οδηγού. β΄) Ανελκυστήρων φορτίων. γ΄) Ανελκυστήρων µικρών φορτίων.

– Ως εγκατάστασις ανελκυστήρος νοείται η από του κιβωτίου παροχής του ρεύµατος της χορηγούσης την ηλεκτρικήν ενέργειαν εταιρείας και εκείθεν εγκατάστασις µετά της γειώσεως, του φωτισµού του µηχανοστασίου και του θαλαµίσκου, ως και των λοιπών εξαρτηµάτων των απαραιτήτων δια την κανονικήν λειτουργίαν της εγκαταστάσεως ανελκυστήρος.

Προσόντα προς απόκτησιν αδείας εγκαταστάσεως 1ης κατηγορίας.
Άρθρ. 4. Την άδειαν ταύτην κέκτηνται αυτοδικαίως οι κάτοχοι γενικής αδείας εκτελέσεως πάσης φύσεως ηλεκτρικών εγκαταστάσεων διπλωµατούχοι µηχανικοί ηλεκτρολόγοι,
µηχανολόγοι και µηχανολόγοι ηλεκτρολόγοι, ως και ναυπηγοί, της αδείας ταύτης χορηγουµένης εις τους κατόχους των υπό του άρθρου 1 του νόµου 6422 οριζοµένων προσόντων, κατόπιν αιτήσεως αυτών, επί τη προσαγωγή τη αρµοδία ηλεκτρολογική διευθύνσει του υπουργείου Σιδηροδρόµων και Αυτοκινήτων επισήµου αντιγράφου του διπλώµατος αυτών, ως και τριών φωτογραφιών, εν ειδική δε περιπτώσει των υπό του εδαφίου γ΄ του άρθρου 1 του νόµου 6422οριζοµένων πιστοποιητικών. – Η άδεια της παρούσης κατηγορίας δύναται να χορηγηθή και: α΄) Κατόπιν εξετάσεων εις πτυχιούχους µέσω αναγνωρισµένων τεχνικών σχολών της ειδικότητος του µηχανικού ηλεκτρολόγου, τους προσάγοντας τα κάτωθι στοιχεία : 1) Πιστοποιητικόν ότι συνεπλήρωσαν ηλικίαν 25 ετών. 2) Πτυχίον αποφοιτήσεως µέσης τεχνικής σχολής. 3)
Πιστοποιητικόν εξασκήσεως του επαγγέλµατος επί δύο τουλάχιστον έτη εις εγκαταστάσεις ανελκυστήρων. 4) Πιστοποιητικόν ποινικού µητρώου ότι δεν έχουσι καταδικασθή ένεκα κλοπής, υπεξαιρέσεως ή απάτης εις ποινήν φυλακίσεως άνω των τριών µηνών ή καθ’ υποτροπήν εις οιανδήποτε ποινήν φυλακίσεως. β΄) Εις τεχνικάς εταιρείας ή γραφεία ασχολούµενα εις τοιαύτης φύσεως έργα κατόπιν αιτήσεως υποβαλοµένης εις την ηλεκτρολογικήν διεύθυνσιν του υπουργείου Σιδηροδρόµων, προς την οποίαν υποβάλλουσιν υπεύθυνον δήλωσιν ότι απασχολούσι δια την επίβλεψιν της εκτελέσεως των τοιούτων εργασιών πρόσωπα των αµέσεως ως ανωτέρω καθοριζοµένων προσόντων.
Άρθρ. 5. Οι κάτοχοι αδείας εκτελέσεως εγκαταστάσεων 2ας κατηγορίας ή επί εγκαταστάσεων ανυψωτικών µηχανηµάτων µεταφοράς δικαιούνται να αναλαµβάνωσιν
υπευθύνως την εκτέλεσιν εγκαταστάσεων: α΄) Ατερµόνων ανυψωτήρων προσώπων ή φορτίων (πάτερ-νόστερ). β΄) Ανυψωτικών µηχανηµάτων µεταφοράς προσώπων ή φορτίων δια κινουµένων ταινιών ή θαλάµων και κιβωτίων δι’ επιγείων ή υπογείων συρµατοσχοίνων. γ΄) Κινουµένων κλιµάκων ή ταινιών ανυψώσεως επί κεκλιµένου επιπέδου.

– Ως εγκατάστασις 2ας κατηγορίας νοείται πάν µηχανολογικόν ή ηλεκτρολογικόν εξάρτηµα, ως και σιδηραί κατασκευαί υποστηρίξεως, αποτελούντα µέρη του συνόλου της ηλεκτροµηχανολογικής εγκαταστάσεως.
Προσόντα προς απόκτησιν αδείας εγκαταστάσεως 2ας κατηγορίας.
Άρθρ. 6. Την άδειαν ταύτην κέκτηνται µόνον οι κάτοχοι γενικής αδείας εκτελέσεως πάσης φύσεως ηλεκτρικών εγκαταστάσεων διπλωµατούχοι – µηχανικοί ηλεκτρολόγοι, µηχανολόγοι ή µηχανολόγοι ηλεκτρολόγοι ή ναυπηγοί, δύναται δε να χορηγηθή και εις τεχνικάς εταιρείας ή γραφεία κατά τα υπό του άρθρου 4 οριζόµενα, εφ’ όσον απασχολούσι την κατασκευήν τοιούτων εγκαταστάσεων κάτοχον γενικής αδείας. Β΄) Πτυχία επιβλέψεως συντηρήσεως εγκαταστάσεων δ΄ ειδικότητος.
Άρθρ. 7. Η επίβλεψις ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δ΄ ειδικότητος επιτρέπεται µόνον εις εκείνους οίτινες κέκτηνται το δια του παρόντος οριζόµενον πτυχίον τεθεωρηµένον κατά τας διατάξεις των άρθρων 18 και 27 του παρόντος διατάγµατος. Μετά δύο µήνας από της δηµοσιεύσεως του παρόντος διατάγµατος ουδείς δύναται να επιβλέπη ή συντηρή ηλεκτρολογικάς εγκαταστάσεις δ’ ειδικότητος εάν δεν είναι εφωδιασµένος δι’ αντιστοίχου πτυχίου.
Άρθρ. 8. Οι κάτοχοι πτυχίου επιβλέψεως (συντηρήσεως) ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δ΄ ειδικότητος δικαιούνται να αναλαµβάνωσιν υπευθύνως την παρακολούθησιν της οµαλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων, είτε αύτη ενεργείται συνεχώς, είτε κατά περιόδους. Ούτοι τυγχάνουσιν υπεύθυνοι δια την επίβλεψιν και συντήρησιν τόσον των εντός του µηχανοστασίου µηχανηµάτων, όσον και των εκτός του µηχανοστασίου εγκατεστηµένων λοιπών εξαρτηµάτων της αυτοτελούς εγκαταστάσεως ανελκυστήρων, ανυψωτικών µηχανηµάτων και εξαρτηµάτων αυτών, ικριωµάτων, συρµατοσχοίνων, ταινιών κλπ. – Οι ασκούντες την επίβλεψιν ταύτην έχουσι το δικαίωµα της αντικαταστάσεως ή επισκευής φθειροµένων τµηµάτων της εγκαταστάσεως, ουχί όµως και το δικαίωµα της µεταβολής της συνδεσµολογίας ή της γενικής
διατάξεως της εγκαταστάσεως αυτής, πλην εφ’ όσον κέκτηνται 1ης και 2ας κατηγορίας.
Άρθρ. 9. Το πτυχίον επιβλέψεως (συντηρήσεως) ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δ’ ειδικότητος κέκτηνται αυτοδικαίως οι κάτοχοι αδείας εκτελέσεως εγκαταστάσεων 1ης και 2ας κατηγορίας, χορηγείται δε κατόπιν εξετάσεων: α) Εις τους έχοντας αποφοιτήσει και τύχει απολυτηρίου των υφισταµένων ή συσταθησοµένων ηλεκτρολογικών τµηµάτων των κάτωθι σχολών: Την εν Καλλιθέα Σιβιτανιδείου σχολής, της Βαλλιανείου επαγγελµατικής σχολήςΛηξουρίου, της εν Πειραιεί νυκτερινής σχολής «ο Αρχιµήδης», των εν Πειραιεί νυκτερινών σχολών του Πειραϊκού Συνδέσµου και του Προµηθέως, της βιοτεχνικής σχολής Αθηνών ή ετέρας σχολής της Ελλάδος ή του εξωτερικού ισοτίµου προς τας προαναφερθείσας: 1) Πιστοποιητικόν ότι συνεπλήρωσαν ηλικίαν 27 ετών τουλάχιστον. 2) Απολυτήριον µιας των ως άνω κατωτέρων τεχνικών σχολών. 3) Πιστοποιητικά εξασκήσεως επαγγέλµατος επί µίαν τουλάχιστον οκταετίαν εις ηλεκτρικάς εν γένει εγκαταστάσεις, εκ των οποίων εις εγκαταστάσεις ανελκυστήρων επί µίαν τουλάχιστον πεντεατίαν. 4) Πιστοποιητικόν ποινικού µητρώου ως εν άρθρω 4 παραγρ. α΄ αναφέρεται. 5) ∆ήλωσιν ότι εντός µηνός από της εκδόσεως σχετικού πτυχίου θέλει εγκαταστήσει πλήρες εργαστήριον συντηρήσεως και επισκευής ηλεκτροκινήτων ανελκυστήρων κατά τα εν τω άρθρω 11 του παρόντος οριζόµενα. 6) Τρεις προσφάτους φωτογραφίας. β΄) Εις τους µη φοιτήσαντας εις µίαν των εν παραγρ. α΄ σχολών: 1) Πιστοποιητικόν ηλικίας ότι συνεπλήρωσαν ηλικίαν τουλάχιστον 32 ετών. 2) Πιστοποιητικόν
δωδεκαετούς πρακτικής εξασκήσεως αυτών εις ηλεκτροτεχνικάς εγκαταστάσεις, εξ ων 6ετίαν εις εγκαταστάσεις ανελκυστήρων ή ανυψωτικών µηχανηµάτων. 3) Πιστοποιητικόν της οικείας αστυνοµικής αρχής ότι ευρίσκεται υπό την κατοχήν του εργαστηρίον εγκαταστάσεως και επισκευής ηλεκτροκινήτων ανελκυστήρων κατά τα εν τω άρθρω 11 του παρόντος οριζόµενα.

Άρθρ. 10. Οι ως άνω αδειούχοι εγκαταστάται και συντηρηταί υποχρεούνται να χρησιµοποιώσι κατά την εκτέλεσιν και συντήρησιν εγκαταστάσεων ηλεκτροκινήτων
ανελκυστήρων ως βοηθητικόν προσωπικόν τους κατά τα άρθρα 9 και 10 του από 13ης Φεβρουαρίου 1936 βασιλικού διατάγµατος «περί χορηγήσεως αδειών δια την εκτέλεσιν ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεως α΄ ειδικότητος» κατόχους αδείας ηλεκτροτεχνίτας ή βοηθούς και να τηρώσιν εν τω γραφείω ή τω εργοταξίω της εκτελουµένης εγκαταστάσεως ειδικόν βιβλίον ηµερολόγιον ονοµαστικής καταστάσεως του παρ’ αυτών απασχολουµένου τοιούτου προσωπικού εκ τεχνιτών ή βοηθών, ως και των τυχόν µαθητευοµένων. Οι αδειούχοι εγκαταστάται υποχρεούνται να χορηγώσιν εις τους εν υπηρεσία αυτών ηλεκτροτεχνίτας ή βοηθούς, ως και εις τους τυχόν µαθητευοµένους, τη ατήσει των, πιστοποιητικά εργασίας, εν οις να αναγράφωνται το ονοµατεπώνυµον, η ηλικία το είδος της εργασίας, ο χρόνος απασχολήσεως µετά των χρονολογιών, η διαγωγή και επιµέλεια του εργασθέντος ή µαθητεύσαντος.
Άρθρ. 11. Οι κάτοχοι πτυχίων επιβλέψεως εγκαταστάσεων ανελκυστήρων δέον να έχωσιν υπό την κατοχήν των εν κανονικώς εγκατεστηµένον εργαστήριον συντηρήσεως και επισκευής εγκαταστάσεων ανελκυστήρων αποτελούµενον τουλάχιστον [εκ των] από τα κάτωθι [µηχανηµάτων] µηχανήµατα: 1) Μίαν τράπεζαν εργαστηρίου µετά 2 τουλάχιστον µεγγενών και των συναφών εργαλείων. 2) Ένα τρυπάνι. 3) Ένα τόρνον. 4) Μίαν εστίαν σιδηρουργού. 5) Ένα άκµονα µετά των συναφών εργαλείων. 6) Κιβώτια περιέχοντα εργαλεία συναρµογής. 7) Μίαν συσκευήν αναρτήσεως θαλαµίσκου µετά των συναφών σφιγκτήρων. 8) Ένα ωµόµετρον. 9) Ένα
αµπερόµετρον και ένα βολτόµετρον.

Γ΄) Εξετάσεις.
Άρθρ. 12. Οι ως άνω αιτούντες την απόκτησιν αδείας ή πτυχίου, πλην των διπλουµατούχων µηχανικών ηλεκτρολόγων, υποβάλλονται ενώπιον της κατά το άρθρον 14
εξεταστικής επιτροπής εις προφορικήν ή γραπτήν εξέτασιν και επί των διατάξεων πάντων των εν ισχύϊ διαταγµάτων και κανονισµών των αφορώντων την εκτέλεσιν εγκαταστάσεων ηλεκτροκινήτων ανελκυστήρων, ως και επί των γνώσεων της ηλεκτροτεχνίας και τεχνολογίς δια τον υπολογισµόν, κατασκευήν ή συντήρησιν εγκαταστάσεων ηλεκτροκινήτων ανελκυστήρων.
Άρθρ. 13. Τα προσαγόµενα πιστοποιητικά εργασίας δέον να ώσι συντεταγµένα εν είδει υπευθύνου δηλώσεως ενώπιον δηµοσίας αρχής και να ώσι δεόντως χαρτοσηµασµένα και τεθεωρηµένα από τας κατά τόπους αστυνοµικάς αρχάς. – Οι υποψήφιοι, ων τα τυπικά προσόντα επί τη βάσει των προσαγοµένων εγγράφων και στοιχείων ήθελον ευρεθή σύµφωνα προς τον νόµον, προσάγουσι γραµµάτιον καταθέσεως εις το ταµείον παρακαταθηκών και δανείων Αθηνών των κάτωθι εξετάστρων: α΄) ∆ια την χορήγησιν αδείας εκτελέσεως 1ης κατηγορίας δ΄ ειδικότητος δραχµάς τριακοσίας. β΄) ∆ια την χορήγησιν πτυχίου συντηρήσεως (επιβλέψεως)εγκαταστάσεων δ΄ ειδικότητος δραχµάς διακοσίας. – Οι αποτυχόντες κατά την εξέτασιν δύνανται µετά παρέλευσιν εξαµήνου τουλάχιστον από της πρώτης εξετάσεως να υποβληθώσιν εν νέου εις εξέτασιν, καταβάλλοντες το ήµισυ των εξετάστρων, εν περιπτώσει δε αποτυχίας και κατά την εξέτασιν ταύτην δύνανται να υποστώσι δια τρίτην και τελευταίαν φοράν νέαν εξέτασιν µετά παρέλευσιν έτους από της δευτέρας εξετάσεως.
Άρθρ. 14. Αι εξετάσεις αύται διενεργούνται εν τω υπουργείω Σιδηροδρόµων και Αυτοκινήτων ενώπιον εξεταστικής επιτροπής αποτελουµένης εξ ενός αρχιµηχανικού
ηλεκτρολόγου της ηλεκτρολογικής διευθύνσεως και δύο µηχανικών ηλεκτρολόγων της αυτής διευθύνσεως, του νεωτέρου κατ’ αρχαιότητα εκτελούντος χρέη γραµµατέως της επιτροπής, οριζοµένων εκάστοτε δι’ αποφάσεως του επί των Σιδηροδρόµων και Αυτοκινήτων υπουργού.
Άρθρ. 15. Η εξεταστική επιτροπή συνέρχεται οσάκις παρίσταται ανάγκη, κατ’ ελάχιστον δε όριον άπαξ του µηνός εφ’ όσον υπάρχει έστω και µία µόνον αίτησις υποψηφίου έχοντος επαρκή προσόντα ίνα υποβληθή εις εξετάσεις. – Εις τα µέλη της εξεταστικής επιτροπής καταβάλλονται κατόπιν των εξετάσεων τα υπό των υποψηφίων καταβληθέντα εξέταστρα, διανεµόµενα εξ ίσου µεταξύ των µελών της επιτροπής βάσει καταστάσεων, εκδιδοµένων παρά
του προέδρου της επιτροπής.
Άρθρ. 16. Οι κριθέντες ικανοί κατάς τας εξετάσεις δια την απόκτησιν αδείας εγκαταστάτου δέον να καταβάλωσιν εγγύησιν ως ακολούθως: Οι δικαιούµενοι αδείας εγκαταστάτου 1ης κατηγορίας 5.000. Οι δικαιούµενοι πτυχίου επιβλέψεως (συντηρήσεως) 2.000. – Η εγγύησις συνίσταται εις την κατάθεσιν παρά τω ταµείω παρακαταθηκών και δανείων του ως ανωτέρω δι’ εκάστην κατηγορίαν καθοριζοµένου ποσού εις µετρητά ή εις δι’ εγγυήσεις παραδεκτά χρεώγραφα. Εν τω γραµµατίω καταθέσεως δέον να σηµειώται ο σκοπός δι’ όν προορίζεται η εγγύησις, το δε γραµµάτιον θα προσάγεται και κατατίθεται εις το αρχείον της ηλεκτρολογικής διευθύνσεως του υπουργείου Σιδηροδρόµων και Αυτοκινήτων. – Οι κριθέντες ικανοί κατά τας εξετάσεις δια την απόκτησιν αδείας εγκαταστάτου οιασδήποτε κατηγορίας πτυχιούχοι µέσων
ανεγνωρισµένων τεχνικών σχολών υποχρεούνται εις την καταβολήν του ηµίσεος ποσού των ανωτέρω εγγυήσεων.
Άρθρ. 17. Εις τους επιτυχόντας κατά τας εξετάσεις θα χορηγήται άδεια υπό µορφήν βιβλιαρίου, εν τη πρώτη σελίδι του οποίου θα αναγράφεται ο αύξων αριθµός της αδείας, τα στοιχεία ταυτότητος του κατόχου µετά φωτογραφίας αυτού, η ηµεροµηνία εκδόσεως, η ισχύς της αδείας κλπ. Εις τας λοιπάς σελίδας θα αναγράφωνται αι εκάστοτε θεωρήσεις, αι τυχόν επιβληθείσαι ποιναί δια παραβάσεις των κανονισµών, αι αλλαγαί επαγγελµατικής διευθύνσεως κλπ. Επί του εσωτερικού των εξωφύλλων θα αναγράφωνται εντύπως αποσπάσµατα της σχετικής νοµοθεσία.

– Επί της πρώτης σελίδος εκάστης αδείας, ως και έναντι εκάστης
θεωρήσεως επί των λοιπών σελίδων θα επικολλάται το κατά την ισχύουσαν νοµοθεσίαν τέλος
χαρτοσήµου εις βάρος του κατόχου της αδείας.

Άρθρ. 18. Αι άδειαι εγκαταστάσεως 1ης κατηγορίας υπόκεινται εις θεώρησιν ανά διετίαν. Οι κάτοχοι υποχρεούνται να καταθέσωσι το βιβλιάριον αυτών εις την ηλεκτρολογικήν
διεύθυνσιν του υπουργείου Σιδηροδρόµων και Αυτοκινήτων προς θεώρησιν, καταβάλλοντες το νόµιµον τέλος χαρτοσήµου και λαµβάνοντες απόδειξην καταθέσεως, ήτις θα υπέχη θέσιν αδείας προσωρινής επί χρονικόν διάστηµα καθωρισµένων µέχρι της θεωρήσεως του βιβλιαρίου. Κατά την έκδοσιν της αδείας και εις εκάστην περιοδικήν θεώρησιν θα αναγράφεται επί του βιβλιαρίου ο χρόνος καθ’ ον τούτο δέον να προσαχθή δια την επόµενην θεώρησιν. – Καθ’ εκάστην θεώρησιν θα αναγράφεται εν τω βιβλιαρίω αδείας πάσα επιβληθείσα ποινή, ήτις δεν έχει τυχόν αναγραφή λόγω µη εγκαίρου προσαγωγής του βιβλιαρίου.
Άρθρ. 19. Προκειµένου περί τεχνικών γραφείων ιδρυοµένων είτε παρ’ ενός προσώπου είτε παρ’ εταιρείας χορηγείται η άδεια εκτελέσεως ηλεκτρικών εγκαταστάσεων της προκειµένης ειδικότητος υπό τας διατάξεις του παρόντος διατάγµατος, εξαιρέσει των περί εξετάσεων διατάξεων. – Αι εταιρείαι υποχρεούνται να απασχολώσι δια την επίβλεψιν της εκτελέσεως ηλεκτρικών εγκαταστάσεων προσωπικόν εκ διπλωµατούχων µηχανικών ή ετέρων τεχνικών υπαλλήλων κεκτηµένων αδείας εκτελέσεως εγκαταστάσεων µιας ή αµφοτέρων των κατηγοριών της ειδικότητος ταύτης κατά τας διατάξεις του παρόντος. Εν τη αιτήσει αυτών προς απόκτησιν
της αδείας δέον να αναφέρωσιν ονοµαστικώς το παρ’ αυτών χρησιµοποιηθησόµενονπροσωπικόν αδειούχων. Πάσα µεταβολή του προσωπικού τούτου, όντος συνυπευθύνου µετά της εταιρείας κατά την εκτέλεσιν των εργασιών, συνεπάγεται την υποχρέωσιν της εταιρείας δια την άµεσον υποβολήν σχετικής δηλώσεως προς το υπουργείον Σιδηροδρόµων και Αυτοκινήτων.

– Αι εταιρείαι δια την απόκτησιν της αδείας δέον να καταβάλωσι την κατά το άρθρον 16 του παρόντος εγγύησιν, ανεξαρτήτως του εάν τοιαύτη κατεβλήθη ήδη επ’ ονόµατι
του παρ’ αυτής χρησιµοποιηµένου προσωπικού αδειούχων.

– Κατά τα λοιπά αι εταιρείαι είναι υπόχρεοι εις την τήρησιν των διατάξεων του παρόντος και υπόκεινται εν παραβάσει εις τας υπό του παρόντος διατάγµατος καθοριζοµένας ποινάς.

– Η εγγύησις επιστρέφεται υποχρεωτικώς τω αδειούχω µόνον κατόπιν αιτήσεως τούτου και επιστροφής της υπ’ αυτού κατεχοµένης αδείας προς ακύρωσιν, εκπιπτοµένων εκ της εγγυήσεως των τυχόν επιβληθέντων αυτώ προστίµων.
∆΄) Άδειαι προσωπικού υπηρεσίας.
Άρθρ. 20. Η υπηρεσία ανελκυστήρων προσώπων µεθ’ οδηγού ανατίθεται αποκλειστικώς και µόνον εις τους κεκτηµένους την δια του παρόντος οριζοµένην ειδικήν άδειαν οδηγού τεθεωρηµένην κατά τας διατάξεις του άρθρου 27 του παρόντος.
Άρθρ. 21. Άδεια οδηγού ανελκυστήρος χορηγείται υπό της αρµοδίας υπηρεσίας του υπουργείου των Σιδηροδρόµων και Αυτοκινήτων κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφεροµένων, εν τη οποία θα επισυνάπτεται πιστοποιητικόν εξασκήσεως επαγγέλµατος οδηγού ή βοηθού οδηγού ανελκυστήρων, επί εν έτος τουλάχιστον, ως και πιστοποιητικόν της οικείας δηµοτικής ή κοινοτικής αρχής ότι συνεπλήρωσαν το 16ον έτος της ηλικίας των.
Άρθρ. 22. Οι ως άνω αιτούντες υποβάλλονται εις εξέτασιν επί των διατάξεων λειτουργίας των ανελκυστήρων και του τρόπου χρήσεως αυτών υπό µηχανικών της ηλεκτρολογικής διευθύνσεως, οριζοµένων δι’ αποφάσεως του υπουργού Σιδηροδρόµων και Αυτοκινήτων.

– Εις ας πόλεις υφίσταται γραφείον ελέγχου ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, η ως άνω εξέτασις δύναται, κατ’ απόφασιν του επί των Σιδηροδρόµων και Αυτοκινήτων υπουργού, να διενεργηθή επί τόπου υπό µηχανικών του γραφείου, οριζοµένων υπό του αυτού υπουργού. – Οι αποτυχόντες κατά την εξέτασιν δύνανται µετά παρέλευσιν µηνός από της πρώτης εξετάσεως να υποβληθώσιν εκ νέου εις εξέτασιν.
Άρθρ. 23. Οι κριθέντες ικανοί λαµβάνουσιν άδειαν οδηγού ανελκυστήρων δι’ ωρισµένην εγκατάστασιν και τύπον ανελκυστήρος, την υπηρεσίαν των οποίων ήθελον αναλάβει υπευθύνως δι’ εγγράφου δηλώσεως αυτών, της τοιαύτης αδείας θεωρουµένης και υπό των κατά τόπους αστυνοµικών τµηµάτων της περιοχής ένθα ευρίσκεται η εγκατάστασις του ανελκυστήρος.
Ε΄) Ειδικαί διατάξεις.
Άρθρ. 24. Άπαντες οι κάτοχοι των µέχρι της δηµοσιεύσεως του παρόντος εκδοθεισών αδειών πάσης κατηγορίας υποχρεούνται, να προσαγάγωσι ταύτας εις την ηλεκτρολογικήν διεύθυνσιν του υπουργείου Σιδηροδρόµων και Αυτοκινήτων µετά δύο προσφάτων φωτογραφιών προς αντικατάστασιν δια βιβλιαρίων αδείας νέου τύπου επί καταβολή του νοµίµου τέλους χαρτοσήµου. Από της αντικαταστάσεως των αι άδειαι αύται εξοµοιούνται προς τας νέας τοιαύτας καθ’ ότι αφορά την υποχρεωτικήν περιοδικήν θεώρησιν και τας λοιπάς περί χορηγήσεως αδειών διατάξεις του παρόντος διατάγµατος. – Μετά παρέλευσιν εξαµήνου από της δηµοσιεύσεως του παρόντος διατάγµατος αι µη προσαχθείσαι προς αντικατάστασιν κατά τα ανωτέρω άδειαι κηρύσσονται άκυροι, οι δε κάτοχοι τούτων υποχρεούνται δια την απόκτησιν νέας αδείας να υποβληθώσιν εις πάσας τας διατυπώσεις, διατάξεις κλπ. του παρόντος.

Άρθρ. 25. Αι εκδιδόµεναι άδειαι και πτυχία υπόκεινται εις το νόµιµον τέλος χαρτοσήµου, ο τύπος δε τούτων θέλει καθορισθή δι’ αποφάσεως του επί των Σιδηροδρόµων και Αυτοκινήτων υπουργού.
Άρθρ. 26. Τα σχέδια ή µελέται των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δ’ ειδικότητος, τα υποβαλλόµενα εις την ηλεκτρολογικήν διεύθυνσιν του υπουργείου Σιδηροδρόµων και
Αυτοκινήτων δια την έκδοσιν αδείας εγκαταστάσεως ή λειτουργίας, δέον να εκπονώνται και να υπογράφωνται υπό των κατόχων αντιστοίχων αδειών εγκαταστάσεως 1ης ή 2ας κατηγορίας.

Άρθρ. 27. Αι ως άνω άδειαι και πτυχία δέον να θεωρούνται υπό των κατά τόπους αστυνοµικών αρχών, δεν θέλουσι δε ισχύει εφ’ όσον εν έχουσι θεωρηθή κανονικώς κατά τα
ανωτέρω.
Άρθρ. 28. Οι αποκτήσαντες τας ως άνω αδείας ή πτυχία υποχρεούνται όπως κατά την εκτέλεσιν των σχετικών εργασιών συµµορφώνται προς τας διατάξεις των εκάστοτε εν ισχύ νόµων και διαταγµάτων, ως και των σχετικών κανονισµών, οίτινες θέλουσιν εκδίδεσθαι ή εγκρίνεσθαι παρά του υπουργείου των Σιδηροδρόµων και Αυτοκινήτων, ευθύνονται δε προσωπικώς δια τας υπό των υπ’ αυτούς εργαζοµένων εκτελουµένας εργασίας.
ΣΤ΄) Ποιναί.
Άρθρ. 29. Ανεξαρτήτως των ποινών του άρθρυ 9 του νόµου 6422 επιβάλλονται, συµφώνως προς τας ισχύουσας διατάξεις του άρθρου 12 του νόµου 2979, εις τους αδειούχους εγκαταστάτας αι κάτωθι διοικητικαί ποιναί: α΄) ∆ι’ εκάστην παράβασιν των κανονισµών µη συνεπιφέρουσαν σοβαράν µείωσιν της ασφαλείας των εγκαταστάσεων χρηµατικόν πρόστιµον από 200 – 300 δραχµών, β΄) ∆ι’ εκάστην παράβασιν των κανονισµών επιφέρουσαν σοβαράν µείωσιν της ασφαλείας των εγκαταστάσεων χρηµατικόν πρόστιµον από 300 – 1.000 δραχµών, προσωρινή άρσις της αδείας και αµφότεραι αι ποιναί. γ΄) ∆ια παράβασιν εξαιρετικώς σοβαρού χαρακτήρος ή και δια δύο διαδοχικάς παραβάσεις εντός του αυτού έτους δια προσωρινής άρσεως της αδείας τιµωρηθείσας, επιβάλλεται η οριστική άρσις της αδείας, εκπιπτοµένης υπέρ
του ∆ηµοσίου της κατατεθείσης εγγυήσεως. δ΄) Αι αυταί ως άνω ποιναί δύνανται να επιβληθώσι και δια πάσαν παράβασιν των εν άρθροις 7, 15, 16 αναγραφοµένων υποχρεώσεων του αδειούχου.

– Η βεβαίωσις των παραβάσεων θα ενεργήται υπό του της υπηρεσίας ελέγχου του υπουργείου, είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν καταγγελίας των ενδιαφεροµένων εταιρειω΄ν
παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος ή και παντός τρίτου.

– Τα πρόστιµα επιβάλλονται ανεκκλήτως υπό του υπουργού Σιδηροδρόµων και Αυτοκινήτων τη εισηγήσει της αρµοδίας υπηρεσίας του υπουργείου τούτου. Τα δυνάµει του παρόντος επιβαλλόµενα πρόστιµα βεβαιούνται υπό του υπουργού των Σιδηροδρόµων και Αυτοκινήτων επί του αρµοδίου ταµείου ως δηµόσιον έσοδον και εισπράττονται κατά τας περί τούτου κειµένας διατάξεις.

– Τα πρόστιµα ταύτα δύνανται να εισπραχθώσιν εκ της εγγυήσεως κατά το αναγκαιουν προς τούτο ποσόν.

– Αι εξ επιβολής προστίµου µειωθείσαι εγγυήσεις δέον εκάστοτε να συµπληρώνται, αιροµένης της αδείας εν περιπτώσει µη συµµορφώσεως του αδειούχου.
Άρθρ. 30. Εν περιπτώσει επεναλειµµένων παραβάσεων των κανονισµών λειτουργίας των ανελκυστήρων υπό οδηγού ανελκυστήρος κατόχου της εν άρθρω 18 αναφεροµένης αδείας, αποδεδειγµένης ανικανότητος τούτου ή και αµελείας κατά την εξάσκησιν των καθηκόντων αυτού η άδεια αυτού δύναται να αφαιρεθή υπό της κατά τόπους αστυνοµικής αρχής, υποβαλλοµένου του οδηγού εις νέαν εξέτασιν κατά τα ανωτέρω µετά παρέλευσιν τριµήνου από της αφαιρέσεως της αδείας.
Άρθρ. 31. Η ισχύς του παρόντος διατάγµατος άρχεται από της δηµοσιεύσεως αυτού εις την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. – Καταργείται το από 31 Οκτωβρίου 1931 προεδρικόν διάταγµα «περί χορηγίας αδειών δια την κατασκευήν και λειτουργίαν εν γένει ηλεκτροκινήτων
ανελκυστήρων.

Εις τον αυτόν επί των Σιδηροδρόµων και Αυτοκινήτων Υπουργών ανατίθεµεν την δηµοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος.
Εν Αθήναις τη 25 Μαΐου 1938
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β΄
Ο επί των Σιδηροδρόµων και Αυτοκινήτων Υπουργών
Γ. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ

Comments are closed.