Αναστολή Προστίμων

Κατεβάστε το pdf

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 • Τροποποίηση της Φ.Α/9.2/Οικ.28425/1245/ 22.12.20 08 (Β’ 2604) κοινής υπουργικής απόφασης “Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων”.
 • Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 2939/ 16-10-2018 για «Σύστημα επιβαλλόμενων από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ) δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού ή/και του προϋπολογισμού της Ένωσης για την υλοποίηση των εθνικών προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) και το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ), για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

 Τροποποίηση της Φ.Α/9.2/Οικ.28425/1245/ 22.12.20 08 (Β’ 2604) κοινής υπουργικής απόφασης “Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων”.

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έ χοντας υπόψη:

 1. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’/98).
 2. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του

Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης … Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.» (Α’/208). 3. Tο π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’/192), όπως ισχύει.

 1. Το π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’/37).
 2. Το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’/160).
 3. Την υπ’ αριθμ. Υ59/2018 απόφαση του Πρωθυ-πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αστέριο Πιτσιόρλα» (Β’/3818).
 4. Το άρθρο 22 του ν. 1682/1987 (Α’/14) «Μέσα και όργανα αναπτυξιακής πολιτικής και άλλες διατάξεις».
 5. Την υπ’ αριθμ. 32803/1308/20-08-1997 (Β’/815) κοινή υπουργική απόφαση «κατασκευή και λειτουργία ανελκυστήρων» με την οποία προσαρμόσθηκε στην ελληνική Νομοθεσία η Οδηγία 95/16 ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Για την προσέγγιση της νομοθεσίας των κρατών μελών σχετικά με τους ανελκυστήρες».
 6. Την υπ’ αριθμ. Οικ. Φ9.2/29362/1957/8.12.2005 (Β’/ 1797) κοινή υπουργική απόφαση «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. οικ. 3899/253/Φ9.2 (ΦΕΚ Β’/291/8.3.2002) κοινής υπουργικής απόφασης με την οποία συμπληρώθηκαν οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. Φ9.2/οικ. 32803/1308 (ΦΕΚ 815/B’/11.9.1997) κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία και ασφάλεια των ανελκυστήρων».
 7. Την υπ’ αριθμ. Φ.Α/9.2/Οικ.28425/1245/22.12.2008 (Β’/2604) κοινή υπουργική απόφαση «Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων», όπως αυτή διορθώθηκε με το Β’/424/2009.
 8. Την υπ’ αριθμ. 39507/167/Φ.9.2/12.4.2016 (Β’/1047) κοινή υπουργική απόφαση «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2014/33/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τους ανελκυστήρες και τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες».
 1. Το γεγονός της ανάγκης ολοκλήρωσης της διαδι-κασίας καταχώρησης του συνόλου των εγκατεστημένων ανελκυστήρων.
 2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, αποφασίζουμε:

Άρθρο1

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. Φ.Α/9.2/Οικ.28425/1245/ 22.12.20 18 (Β’/2604) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων», όπως αυτή διορθώθηκε (Β’/424/2009), ως εξής:

Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 15 αντικαθίστανται ως εξής:

«

 1. Το παρόν άρθρο αφορά όλους τους εγκατεστημέ-νους ανελκυστήρες, για τους οποίους δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία καταχώρησης.
 2. Για όλους τους εγκατεστημένους ανελκυστήρες της προηγούμενης παραγράφου παρέχεται προθεσμία μέχρι και 31.12.2021 εντός της οποίας οι ιδιοκτήτες ή οι διαχειριστές ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους υποχρεούνται να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία καταχώρησης του ανελκυστήρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της παρούσας. Ο ιδιοκτήτης ή διαχειριστής ή ο νόμιμος εκπρόσωπος τους ενημερώνεται υποχρεωτικά εγγράφως από τον υπεύθυνο συντηρητή του ανελκυστήρα, 6 μήνες πριν τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας γι’ αυτή του την υποχρέωση. Σε περίπτωση απουσίας σχετικών δικαιολογητικών εγκατάστασης του ανελκυστήρα, το έτος εγκατάστασης του θα τεκμαίρεται από το έτος έκδοσης της άδειας οικοδομής του κτηρίου.

»

Άρθρο 2

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. Φ.Α/9.2/Οικ.28425/1245/ 22.12.20 08 (Β’/2604) κοινή υπουργική απόφαση.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2019

Οι Υπουργοί

Οικονομίας  Αναπληρωτής Υπουργός και Ανάπτυξης  Οικονομίας και Ανάπτυξης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ              ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Αριθμ. 70629 ΕΞ 2019                                            (2)

 Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 2939/ 16-10-2018 για «Σύστημα επιβαλλόμενων από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ) δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού ή/και του προϋπολογισμού της Ένωσης για την υλοποίηση των εθνικών προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) και το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ), για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.».

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έ χοντας υπόψη:

 1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 514/2014 του Ευρωπαϊ-κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό γενικών διατάξεων όσον αφορά το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων.
 2. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1042/2014 της Επιτροπής της 25ης Ιουλίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 514/2014 όσον αφορά τον ορισμό και τις αρμοδιότητες διαχείρισης και ελέγχου των υπεύθυνων αρχών και όσον αφορά το καθεστώς και τις υποχρεώσεις των ελεγκτικών αρχών.
 3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2017/646 της Επι-τροπής της 5ης Απριλίου 2017 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/378 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή της διαδικασίας ετήσιας εκκαθάρισης λογαριασμών και την εκτέλεση της εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση.
 4. Το άρθρο 77, παρ. 1β για τον «Ορισμό αρμοδίων αρ-χών για την εφαρμογή του Κανονισμού 514/2014 και των ειδικών Κανονισμών ΕΕ 513,515,516/2014», του ν. 4375/ 2016 (ΦΕΚ Α’ 51) για την «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγησης και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις».
 1. Το άρθρο 9 παρ. 11β του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ Α’/76) «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2011/98/ΕΕ σχετικά με την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος-μέλος και 2014/36/ΕΕ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις».
 2. Το ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α’/265) σχετικά με τη διαχείρι-ση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και ειδικότερα το άρθρο 12 παρ. 8 και 15 και το άρθρο 22.
 3. Το ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 143) και ειδικότερα τα άρθρα 96 και 121-123 όπως κάθε φορά ισχύουν.
 4. Το ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσί-ων Εσόδων» (ΦΕΚ Α’/90) όπως ισχύει, καθώς και τις διατάξεις του π.δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6/Α’/5.1.1989). «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών».
 5. Τον Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α’/98), «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» και ειδικότερα το άρθρο 90.
 6. Το π.δ. 142/2017 (ΦΕΚ Α’/181), «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών».
 7. Την αριθμ. Υ29/08.10.2015 απόφαση του Πρωθυ-πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ Β’/2168).
 8. Tην 2939/16-10-2018 (ΦΕΚ 4783/B΄/25-10-2018) υπουργική απόφαση για «Σύστημα επιβαλλόμενων από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ) δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού ή/και του προϋπολογισμού της Ένωσης για την υλοποίηση των εθνικών προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) και το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ), για την προγραμματική περίοδο 2014-2020».
 9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από-φασης δεν προκαλείται δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό.
 10. Την ανάγκη τροποποίησης της υπουργικής από-φασης 2939/16-10-2018 για τη συμπερίληψη περιπτώσεων δημοσιονομικών διορθώσεων πράξεων που έχουν χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Α) Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 2939/16-10-2018 υπουργική απόφαση για «Σύστημα επιβαλλόμενων από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ) δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού ή/και του προϋπολογισμού της Ένωσης για την υλοποίηση των εθνικών προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) και το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ), για την προγραμματική περίοδο 2014-2020», ως ακολούθως:

 • Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 της ανωτέρω από-φασης τροποποιείται ως εξής:

«1. Στις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4314/2014, δεν εκδίδεται απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης αλλά απευθύνεται σύσταση προς την Υπεύθυνη Αρχή για καταχώριση Δελτίου Διόρθωσης στο ΟΠΣ για τις μη επιλέξιμες δαπάνες, δεδομένου ότι αυτές βαρύνουν το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ του οικείου φορέα χρηματοδότησης. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και στην περίπτωση όπου η πράξη έχει χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό π/υ».

 • Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 της ανωτέρω από-φασης τροποποιείται ως εξής:

«4. Οι αποφάσεις δημοσιονομικών διορθώσεων, με την επιφύλαξη των οριζομένων στις παρ. 2 και 3 του παρόντος, συνιστούν ανάκτηση των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών σε βάρος των πόρων των δικαιούχων. Ειδικότερα:

(α) στην περίπτωση που η πράξη έχει χρηματοδοτηθεί από το Π.Δ.Ε., οι αποφάσεις δημοσιονομικών διορθώσεων, εκδίδονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 4314/2014 και συνιστούν ανάκτηση των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών σε βάρος των πόρων των δικαιούχων με επιστροφή των μη επιλέξιμων ποσών στη ΔΟΥ και στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού, ή μειώνουν το όριο πληρωμών του επόμενου οικονομικού έτους του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ του Υπουργείου ή της Περιφέρειας που εποπτεύει τον ελεγχόμενο φορέα,

(β) Στην περίπτωση που η πράξη έχει χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό και ο Δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο, οι αποφάσεις των δημοσιονομικών διορθώσεων εκδίδονται σε βάρος των πόρων των δικαιούχων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 4314/2014. Ειδικά όσον αφορά τα Υπουργεία και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, οι αποφάσεις των δημοσιονομικών διορθώσεων εκδίδονται σε βάρος των πιστώσεων των φορέων αυτών με μείωση των πιστώσεων που εγγράφονται στον Τακτικό Προϋπολογισμό του ιδίου ή του επόμενου οικονομικού έτους».

 • Στην παράγραφο 6 του άρθρου 6 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

Στις περιπτώσεις που κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4β εκδίδεται απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης για δέσμευση των πιστώσεων σε βάρος φορέων του τακτικού προϋπολογισμού, η διόρθωση αυτή υλοποιείται μετά από εισήγηση του αρμόδιου διατάκτη, μέσω αιτήματος της αρμόδιας ΓΔΟΥ, στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης, για δέσμευση των πιστώσεων σε ειδικό αποθεματικό του τακτικού προϋπολογισμού (ΑΛΕ 2910102003). Το ως άνω αίτημα υποβάλλεται εντός προθεσμίας ενενήντα ημερών από της επιδόσεως της παρούσας απόφασης. Η απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης κοινοποιείται στον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου ή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην ΔΠΓΚ της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής και στην Υπεύθυνη Αρχή για ενημέρωσή τους.

Η ανωτέρω απόφαση προσβάλλεται με ένδικα μέσα εντός εξήντα (60) ημερών από της κοινοποιήσεώς της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’/52). Η προθεσμία άσκησης των ένδικών μέσων και η άσκησή τους δεν αναστέλλει την εκτέλεσή της.

 • Η παράγραφος 7 του άρθρου 6 τροποποιείται ως εξής:

«7. Στις περιπτώσεις που η απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης, περιλαμβάνει ποσό το οποίο ανακτάται από το δικαιούχο με επιστροφή του μη επιλέξιμου ποσού στον κρατικό προϋπολογισμό, είτε έχει χρηματοδοτηθεί από το ΠΔΕ είτε από τον τακτικό π/υ, αυτή επιδίδεται στον υπόχρεο προς επιστροφή του αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντος ποσού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, με αποδεικτικό επίδοσης, ώστε να ισχύσουν οι προθεσμίες του επόμενου άρθρου».

 • Η παράγραφος 8 του άρθρου 6 τροποποιείται ως εξής:

«8. Στις περιπτώσεις που η απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης περιλαμβάνει ποσό το οποίο ανακτάται από το δικαιούχο με επιστροφή του μη επιλέξιμου ποσού στον κρατικό προϋπολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. 3β3 (ΟΤΑ α’ βαθμού ή εποπτευόμενο από αυτούς νομικό πρόσωπο με έσοδα αμιγώς από επιχορηγήσεις), είτε έχει χρηματοδοτηθεί από το ΠΔΕ είτε από τον τακτικό π/υ, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο ν. 4314/2014 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αυτή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στο υπόχρεο νομικό πρόσωπο και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων προκειμένου το Ταμείο να χρεώσει το λογαριασμό που αναφέρεται στην ανωτέρω παράγραφο του άρθρου 33 και να καταβάλλει το αντίστοιχο ποσό σ τον λογαριασμό με αριθμό GR 900 1000230000000000200548 που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος «Λοιπά έσοδα Τακτικού Π/Υ» (ΚΑΕ 3949 «Έσοδα από καταλογισμούς που υλοποιούν προγράμματα λοιπών Ταμείων»), εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1, της παρούσας».

 • Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 τροποποιείται ως εξής:

«Μετά από την κοινοποίηση με επίδοση της απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης που συνιστά ανάκτηση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 6 της παρούσας υπουργικής απόφασης, ο υπόχρεος οφείλει να καταβάλει εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών το ποσό το οποίο έχει καταλογισθεί σε οποιαδήποτε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), προσκομίζοντας την απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης, καθώς και το σημείωμα κατάθεσης που τη συνοδεύει. Η Δ.Ο.Υ. στην οποία έγινε η καταβολή γνωστοποιεί αμέσως την είσπραξη του οφειλόμενου ποσού στη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, καθώς και στην Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ. Την ανωτέρω Διεύθυνση ενημερώνει και ο υπόχρεος με την προσκόμιση σε αυτήν των στοιχείων τεκμηρίωσης του καταβληθέντος ποσού.».

Β) Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Ιουνίου 2019

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

 

 

Comments are closed.